Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder. En undersøgelse af tre casevirksomheder fra Koldingområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder. En undersøgelse af tre casevirksomheder fra Koldingområdet"

Transkript

1 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder En undersøgelse af tre casevirksomheder fra Koldingområdet Majbritt Rostgaard Evald Center for Småvirksomhedsforskning Syddansk Universitet 2005

2 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder En undersøgelse af tre casevirksomheder fra Koldingområdet af Majbritt Rostgaard Evald Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO Syddansk Universitet, Kolding, 2006 Kopiering fra denne rapport må kun finde sted efter aftale med forfatteren og CESFO. CESFO Rapportserie nr. XI Omslagsillustration: Jannie Pedersen, Systime Opsætning: Susanne Feldt Jørgensen, CESFO Trykkeri: Syddansk Universitets trykkeri ISSN: ISBN: Denne publikation kan også ses på Internettet på adressen: Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning Engstien Kolding Danmark Tlf.: Fax: Web:

3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Centrale resultater 4 Corporate venturing kort teoretisk introduktion 6 Introduktion 6 Hvad er corporate venturing? 6 Corporate venturing i forhold til iværksætteri 7 Corporate venturing dækkende et bredt spekter af aktiviteter 8 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 10 Introduktion 10 Masser af potentiale i etablerede, mindre virksomheder 10 Danske mindre virksomheder bidrager til nyskabelse i samfundet 10 Forskel i investeret kapital 11 Forskel i innovationsgrad og investeringshorisont 12 Forskelle i grunde til opstart af corporate venturing aktiviteter 13 Corporate venturing i Koldingområdet 16 Introduktion 16 Tre etablerede, mindre virksomheder fra Koldingområdet 16 Forskellige bevæggrunde til at involvere sig i corporate venturing 20 Hvordan omsættes kreative ideer til nye forretningsområder? Et par gode råd 22 Introduktion 22 Erfaringer fra etablerede, mindre virksomheder 22 Afrunding 24 Litteratur 25 Tabeller og figurer Figur 1: Fire bud på hvor iværksætteri kan opstå 8 Tabel 1: Forskellige typer af corporate venturing 8 Tabel 2: Aktive modervirksomheders corporate venture fonde 11

4

5 Forord Denne rapport ser nærmere på, hvordan etablerede, mindre virksomheder i Kolding området fornyr sig, og er udarbejdet på baggrund af et større Socialfondsprojekt som Kolding Erhvervsudvikling (KEU) og Syddansk Universitet har samarbejdet om. Projektet hedder Iværksættere ind i kompetenceklyngen. Syddansk Universitet har medvirket, idet Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO) har ønsket at sætte fokus på, hvordan etablerede, mindre virksomheder bidrager med fornyelse i Danmark via skabelsen af nye forretningsområder. Også kaldet for corporate venturing (CV). Centrets ønske om at styrke den viden, der findes om etablerede, mindre virksomheders involvering i CV skal ses i lyset af, at CV typisk forbindes med større virksomheders systematiske forsøg på at styrke deres forretningsudvikling og ekspansion gennem etablering af nye, ofte højteknologiske, virksomheder. CV-aktiviteter opfattes derfor også ofte synonymt med intentionelle, planlagte venture strategier. Dette er f.eks. tilfældet med de CV initiativer NKT Holding A/S, TDC A/S, Danfoss A/S, Danisco A/S, Kirkbi A/S, A.P. Møller-Mærsk A/S, Novo Nordisk A/S, Radiometer Danmark A/S, LEO Pharma A/S, VKR Holding A/S samt Carlsberg Danmark A/S har forsøgt iværksat de seneste år. Men som denne rapport viser, eksisterer fænomenet CV også blandt etablerede, mindre virksomheder. Dog ud fra en række andre betingelser end hvad der typisk karakteriserer større virksomheder. Det er således forhåbningen med denne rapport, at CV fænomenet, som hidtil har været associeret med etablerede, større virksomheder i såvel den offentlige debat som i de politiske fora, også bliver sat i forbindelse med etablerede, mindre virksomheder, således at der opnås en forståelse for, at etablerede, mindre virksomheder også kan anvendes som facilitatorer for fornyelse i samfundet. En tak skal i øvrigt rettes til de virksomheder, som har anvendt tid på at deltage i de interviews, der danner baggrunden for denne rapport. De medvirkende virksomheder er Rool Smede- og Maskinfabrik A/S, Tricon Holding A/S og TORA Maskinfabrik A/S. Endvidere takkes Susanne Bilde Bruun (fuldmægtig ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding) for god sparring undervejs i undersøgelsesforløbet. En tak skal også rettes til studentermedhjælperne Majbritt Jepsen, Kristina Grau og Malene Kovaltsenko for at have transskriberet interviewene. Majbritt Rostgaard Evald, 2005.

6

7 Centrale resultater Fokus i rapporten Fokus i rapporten lægges på tre etablerede, mindre virksomheder fra Kolding i Trekantsområdet. De tre virksomheder illustrerer, hvordan etablerede, mindre virksomheder på forskellig vis kan forny sig ved, at nye forretningsområder opspores og igangsættes. Også kaldet for corporate venturing (CV). Fokus på etablerede, mindre virksomheders iværksætterpotentiale overses for det meste når talen falder på iværksætteri, men denne rapport peger på, at etablerede, mindre virksomheder i stil med større virksomheder og nye opstartsvirksomheder også kan skabe nyt i form af etableringen af nye forretningsområder. Etablerede, mindre virksomheders involvering i CV-aktiviteter sker dog ud fra en række andre betingelser, end hvad der almindeligvis karakteriserer større virksomheder. For det første slås det fast i rapporten, at etablerede, mindre virksomheder også kan være involveret i CV-aktiviteter på linie med større virksomheder. Typisk er det kun større virksomheder, som associeres med CV-aktiviteter, men en undersøgelse fra og en række interviews med ejerledere fra tre etablerede, mindre virksomheder udarbejdet i , viser at etablerede, mindre virksomheder også er involveret i CV-aktiviteter. Desuden viser rapporten at involveringen i CV-aktiviteter ikke behøver at være systematisk anlagt, forstået således, at en intentionel og officiel venture strategi ligger til grund for investeringerne i CV-aktiviteter. Dette er ellers typisk tilfældet for større virksomheder, der etablerer corporate venture fonde til at varetage investeringerne i CV-aktiviteter. Snarere viser undersøgelsen fra 2003 og interviewene fra 2005 at etablerede, mindre virksomheders investeringer i CV-aktiviteter opstår adhoc. Det vil sige, at ejerledere i etablerede, mindre virksomheder i de fleste tilfælde involverer sig i CV-aktiviteter tilfældigt, fordi investeringerne ofte foretages pludseligt, uden forudgående drøftelser af, at de kan anvendes som et led i en intentionel strategi, der skal sikre, at de kernekompetencer moderorganisationen satser på, forbliver konkurrenceeffektive i fremtiden. Men som det tredje punkt afrapporteres det også, at selvom etablerede, mindre virksomheders involvering i CV-aktiviteter sker ad-hoc, fører investeringerne til oprettelsen af nye forretningsområder og dermed øget omsætning og flere ansatte. Det er dog klart, at når etablerede, mindre virksomheder investerer i CV-aktiviteter ad-hoc, ligger der en række andre bevæggrunde bag involveringen, end at skabe formålsbestemt vækst. Formålsbestemt vækst er ellers typisk et af de hovedformål, større virksomheder har med deres involvering i CV-aktiviteter. Når det gælder etablerede, mindre virksomheder investeres der i stedet fortrinsvis ud fra mere personlige bevæggrunde eller virksomhedsinterne forhold, såsom at sikre kompetente medarbejderes engagement og loyalitet, udleve entreprenante evner og skabe bedre service for kernekunder. En række bevæggrunde, som i sidste instans fører til både vækst i omsætning og antal ansatte, og som yderligere får den konsekvens, at virksomhederne hele tiden fornyr sig selv og forbedrer deres konkurrenceevne. 1 Undersøgelsen fra 2003, der ser nærmere på Corporate venturing i Danmark, var ét af i alt fem andre vækstprojekter under forskningsprogrammet Virksomheder i Vækst, som blev udarbejdet i løbet af Vækstprojekterne var finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Projekterne blev til, idet Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO), ønskede at opprioritere forskningen i virksomheders vækst. Der er trukket på undersøgelsen fra 2003 når denne supplerer undersøgelsen fra undersøgelsen kan således ses som en uddybning af undersøgelsen fra 2003: Begge undersøgelser tager nemlig fat på samme problemstilling Mindre virksomheders involvering i knopskydningsaktiviteter. Hvor undersøgelsen fra 2003 primært var kvantitativt orienteret, er undersøgelsen fra 2005 derimod baseret på et casestudie af tre virksomheder fra Kolding området. 2 Undersøgelsen fra 2005 er baseret på et casestudie af tre virksomheder i Kolding området, som på hver deres måde har drevet corporate venturing. Der er konkret foretaget interviews med ejerlederne fra de tre virksomheder og indhentet oplysninger om virksomhedernes historik via internettet. De tre virksomheder er anvendt som positive eksempler på, hvordan mindre virksomheder driver knopskydning på forskellige vis. Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 7

8 Centrale resultater Som det sidste fremføres det også i rapporten, at etablerede, mindre virksomheders involvering i CV-aktiviteter ikke sker for at styrke en højteknologisk forretningsudvikling. Dette er især et formål som større virksomheder benytter CV-aktiviteter til. Men som undersøgelsen af 2003 og interviewene fra 2005 viser, investerer etablerede, mindre virksomheder fortrinsvis i CV-aktiviteter, som er baseret på lav- eller mellemteknologiske produkter og processer. 8 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder

9 Corporate venturing kort teoretisk introduktion Introduktion I dette afsnit diskuteres det kort, hvad corporate venturing (CV) er for en størrelse, og hvordan CV kan komme til udtryk. Dette gøres for at give et begyndende indblik i, hvorfor CV kan opfattes som skabelsen af nye forretningsområder. Afsnittet er baseret på et litteraturstudie inden for forskningsfeltet corporate venturing. Hvad er corporate venturing? I litteraturen om corporate venturing (CV) findes der adskillige bud på, hvordan CV fænomenet kan defineres (se f.eks. Burgelman, 1983: 149). Men en af de definitioner, som ofte er blevet anvendt igennem tiden, er den definition Biggadike i sin tid gav af CV (Biggadike 1979). En af årsagerne til at Biggadike s definition ofte er blevet benyttet er, at definitionen er rummelig og kan anvendes til at beskrive et bredt spekter af CV-aktiviteter. Biggadike s definition af CV er: ( ) A business entity marketing a product or service that the parent company has not previously marketed and that requires the parent company to obtain new equipment or new people or new knowledge (Biggadike 1979: 104). Definitionen refererer til den eksakte situation, hvor en CV-aktivitet opstår og etableres som en selvstændig enhed i relation til en eksisterende virksomhed. Termen enhed skal i denne forbindelse forstås bredt, således at betegnelsen både dækker over joint ventures, datterselskaber, afdelinger, projekter etc. For at en etableret virksomhed kan kalde en aktivitet for CV, skal modervirksomheden således for det første opfylde kriteriet om, at der oprettes en ny aktivitet ved siden af de eksisterende forretningsaktiviteter. Det vil sige, at modervirksomheden markedsfører et nyt produkt eller en ny service den ikke tidligere har markedsført. For det andet skal det kunne godtgøres, at den nye aktivitet, der etableres, enten bevirker at modervirksomheden investerer i nyt materiel, og/eller ansætter nye medarbejdere og/eller tilvejebringer ny viden. Kernen i forståelsen af Biggadike s definition på CV, dvs. skabelsen af nye forretningsområder, er således, at der skabes en eller anden grad af nyhedsværdi på enten virksomheds- eller markedsniveau (Davidsson 2003). F.eks. at et nyt marked introduceres eller at et eksisterende marked får konkurrence, eller at en eksisterende virksomhed ekspanderer geografisk. Såvel frontløber- som imitatoraktiviteter kan således anses for at være CV-aktiviteter. Kriteriet er således blot, at en eller anden grad af nyskabelse forefindes. 3 I forhold til fokus i denne rapport, som netop er at belyse, hvordan etablerede, mindre virksomheder involverer sig i et bredt spekter af CV-aktiviteter, åbner ovenstående definition af CV således op for denne mulighed: For det første giver ovenstående definition af CV ikke en forståelse af, at CV udelukkende udføres af etablerede, større virksomheder, hvilket CV-aktiviteter typisk forbindes med. 3 Lige akkurat dette kriterium er med til at dele vandene hos forskere, der er interesseret i iværksætteri. Nogle forskere holder strengt på, at iværksætteri udelukkende har at gøre med aktiviteter, der kan kaldes for radikale innovationer, mens andre også er imødekommende overfor aktiviteter, der er innovative i en mere inkrementel forstand, dvs. gradvise fornyelser (se f.eks. diskussionen i Innovationsrådets debatoplæg om De danske intraprenører, hvor distinktionen mellem ordinær og ekstraordinær innovation foretages, 2004, side 27). Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 9

10 Corporate venturing kort teoretisk introduktion For det andet ligger der heller ikke en opfattelse gemt bag definitionen om, at CVaktiviteter er synonyme med intentionelle, planlagte venturestrategier, hvilket også i de fleste tilfælde er en formodning, der eksisterer, når forskere dyrker CV-forskningsfeltet. Som en udløber af ovenstående opfattelse, ligger der heller ikke en formodning gemt om, at CV-aktiviteter er en strategi, der anvendes for at sikre ekspansion, dvs. skabe formålsbestemt vækst. For det fjerde antages det heller ikke i definitionen på forhånd, at etablerede virksomheders involvering i CV-aktiviteter primært sker for at styrke en højteknologisk forretningsudvikling, hvilket især har præget de seneste års CV-forskning i Danmark. Der er således lagt op til, at CV-aktiviteter også kan udføres af etablerede, mindre virksomheder. Desuden, at CV-aktiviteter kan ske ad-hoc, dvs. at involveringen i CV kan bære præg af tilfældigheder og sammentræf, uden at involveringen betyder bevidste ønsker om vækst. Endeligt, at CVaktiviteter også kan indbefatte skabelsen af nye forretningsområder, som ikke er højteknologiske. Corporate venturing i forhold til iværksætteri CV er typisk blevet fremlagt som en forholdsvis ny aktivitet i Danmark, idet CV fænomenet hidtil har været nærmest overset i såvel den offentlige debat som i de politiske fora, når det gælder at bruge eksisterende virksomheder som facilitator for vækst og fornyelse (Christensen 2000; Pedersen & Vintergaard 2000). Dette har at gøre med, at der er tale om en anden type iværksætteri, som bryder med den gængse opfattelse af, hvad iværksætteri går ud på. Traditionelt er iværksætteri blevet sat i forbindelse med iværksættere, som etablerer en ny selvstændig virksomhed fra bunden af. Det nye ved den bredere forståelse af iværksætteri er, at iværksætteri også kan handle om, at medarbejdere, der har en god ide, får lov at føre den ud i livet på deres arbejdsplads frem for at skulle sige op og starte en ny virksomhed fra bunden af. Iværksætteri kan dermed forstås bredt, hvilket er udgangspunktet i denne rapport. For at få et overblik over, hvor iværksætteri kan opstå, vil nedenstående figur kort blive præsenteret for at danne et overblik over de forskellige organisatoriske sammenhænge, hvori iværksætteri kan skabes. For det første taler man traditionelt om, at iværksætteri skabes når nye, selvstændige virksomheder dannes (Gartner 1990). Det vil sige; uafhængig iværksætteri. For det andet kan iværksætteri forstås som en aktivitet udført af eksisterende virksomheder (Guth & Ginsberg 1990; Sharma & Chrisman 1999), hvad enten de er små, mellemstore eller store. Dette spor omfatter kun kommercielle foretagender, og benævnes derfor iværksætteri i virksomheder. Det er herunder, at CVaktiviteter kan placeres. Desuden kan der være tale om et beslægtet spor i relation til politiske, offentlige og foreningsbaserede organisationer, idet iværksætteri også kan opstå inden for disse organisatoriske rammer (Mort, Weerawardena & Carnegie 2003). Det vil sige, iværksætteri i politisk, offentlige og foreningsbaserede organisationer. Sluttelig kan iværksætteri også foregå i sociale og kulturelle græsrodsbevægelser og uformelle sammenslutninger i det civile samfund (Stewaert og Katz 2004). Også benævnt; social iværksætteri. 10 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder

11 Corporate venturing kort teoretisk introduktion Figur 1: Fire bud på, hvor iværksætteri kan opstå Iværksætteri Uafhængig iværksætteri Iværksætteri i virksomheder (Corporate venturing) Iværksætteri i politisk, offentlige og foreningsbaserede organisationer Social Iværksætteri Kilde: Tilvirket figur fra Evald, Klyver & Phillipsen (2005). Iværksætteri dækker således over en bred kam af aktiviteter, som ikke kun kan henføres til opstart af egen virksomhed, men snarere dækker over den række af aktiviteter, som opstår i kølvandet på at mennesker i forskellige organisatoriske rammer skaber nyt. Corporate venturing dækkende et bredt spekter af aktiviteter Corporate venturing dækker over en lang række aktiviteter. Typisk sættes corporate venturing i forbindelse med etableringen af nye datterselskaber (Evald 2003), men som nedenstående tabel viser, findes der en lang række af andre måder at skabe nye forretningsområder på derudover. Tabel 1: Forskellige typer af CV-aktiviteter Forfatter(e) Roberts (1980) Jolly & Kayama (1990) Ginsberg & Hay (1994) Typer af CV-aktiviteter Venture capital (E) Venture nurturing (E) Venture spin-off (E) New-style joint ventures (E) Venture merging & melding (E/I) Internal venturing New venture company (I) Company-wide task forces (I) Informal, voluntary teams (I) New venture department (I) Corporate support staff (I) Internal corporate venturing Entrepreneurial partnership (E) External corporate venturing Sharma & Chrisman (1999) Internal corporate venturing Zahra, Jennings & Internal corporate ventures Kuratko (1999) External corporate ventures Covin & Miles (2002) Internal venturing External venturing Kilde: Tilvirket tabel fra Evald (2005). Note: Når det ikke fremgår indlysende, hvilke typer af datterselskaber, der er internt eller eksternt placeret, er der i parentes tilføjet et E for ekstern eller I for intern i tabellen. Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 11

12 Corporate venturing kort teoretisk introduktion De fleste forskere gør brug af Roberts (1980) måde at skelne mellem forskellige typer af CVaktiviteter. Det vil sige, at CV opfattes som en række aktiviteter, der enten kan foregå inden for en eksisterende virksomheds organisatoriske rammer eller forekomme udenfor. Også kaldet for intern eller ekstern CV. F.eks. er den første type af CV-aktivitet som Roberts kalder for venture capital udtryk for en type af ekstern CV, hvor modervirksomheden, i lighed med traditionelle venture kapitalister, blot stiller kapital til rådighed og forventer et finansielt afkast. Dvs. at modervirksomheden ikke er involveret i den langsigtede strategiplanlægning eller den daglige ledelse. Termen venture nurturing dækker over en anden type af ekstern CV, hvor en virksomhed har erhvervet sig en del af egenkapitalen i en anden virksomhed til gengæld for ledelsesbeføjelser. Venture spin-off er til gengæld betegnelsen for en ny virksomhed, som er et produkt af modervirksomhedens interne R&D afdeling. Denne type CV-aktiviteter opnår finansiel støtte og evt. ledelsesmæssig bistand fra modervirksomheden, men placeres uden for modervirksomhedens organisatoriske rammer, og kaldes derfor også for ekstern CV. Et new-style joint venture er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder om etableringen af en ny virksomhed, hvor etableringen sker uden for de to modervirksomheders organisatoriske rammer. Denne type CV-aktivitet betegnes også ekstern. Venture melding er, som navnet angiver, en kombination af de øvrige venturetyper, og kan derfor karakteriseres som en mellemting mellem eksternt og internt funderede CV-aktiviteter. Internal venture er sluttelig udtryk for intern CV, fordi aktiviteterne sker inden for modervirksomhedens organisatoriske rammer. Men, som listen over forskellige forfatteres bud på, hvad CV-aktiviteter indeholder giver udtryk for, er der, udover Roberts ene bud på hvordan en intern CV-aktivitet kan tage form, også en række andre måder at CV-aktiviteter kan foretages internt. Dette er opdelingen af Jolly & Kayama f.eks. et bud på. Her skelnes der mellem fem forskellige måder at drive intern CV på, hvoraf New venture company kan sammenlignes med Roberts Internal venture, dvs. oprettelsen af et internt datterselskab. Dertil kommer at Company wide task forces dækker over en form for CV aktivitet, der tager form som semiautonome projektorganisationer, som er formelt organiseret inden for en moderorganisations rammer. Disse projektorganisationer er udledt fra modervirksomhedens R&D, og afrapporteringen sker direkte til topledelsen. Informal, voluntary teams er også CV-aktiviteter, som er organiseret inden for en moderorganisations rammer, men hvor company wide task forces automatisk har topledelsens engagement og støtte fra opstarten, får Informal, voluntary teams ikke per automatik denne støtte fra starten af, men må opnå støtte uformelt indtil positive resultater fås. Informal, voluntary teams er således en form for CV aktivitet, der opstår buttom-up med medarbejderne som hovedkraften. New venture division/department dækker over en form for CVaktiviteter, der er organiseret inden for et inkubator system, dvs. et forskerparklignende system med egen ledelse og budget. Det vil sige en selvstændig organisation, som eksisterer ved siden af modervirksomhedens kerneforretningsområder. En variant af ovenstående er Corporate support staff, hvor CV-aktiviteter også koordineres inden for et separat system, der er organiseret ved siden af kerneforretningsområderne. Men hvor New venture division har fuld autonomi og råderum over, hvilke CV-aktiviteter, der skal prioriteres, har topledelsen i modervirksomheden stadig i Corporate support staff direkte kontakt og dermed indflydelse på CV-aktiviteternes udvikling. Der er således mange måder, hvorpå CV-aktiviteter kan gribes an. Dette vil denne rapport sætte fokus på, idet rapporten belyser, hvordan tre etablerede, mindre virksomheder involverer sig i CVaktiviteter på hver deres måde. Men før der tages fat på de tre cases vil der i første omgang blive set nærmere på, hvad der generelt karakteriserer mindre virksomheders involvering i CV-aktiviteter. 12 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder

13 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder Introduktion I dette afsnit tegnes der et billede op af, hvordan etablerede, mindre og større virksomheder hver især griber CV-aktiviteter an. Dette gøres for at tydeliggøre de forskelle og ligheder, der eksisterer mellem etablerede, mindre og større virksomheder. Dette afsnit er primært baseret på en undersøgelse fra 2003, hvor omfanget af mindre virksomheders corporate venturing aktiviteter i Danmark blev undersøgt. Masser af potentiale i etablerede, mindre virksomheder Interessen for iværksætteri, forstået snævert som opstarten af en ny virksomhed, har altid mere eller mindre eksisteret blandt eksperter og politikere. Interessen kommer sig af, at nye opstartsvirksomheder typisk er blevet anset for at bidrage med nye måder at gøre tingene på. Men i de seneste år har interessen for iværksætteri også kunnet spores i forhold til veletablerede, større virksomheder, som ud fra en intentionel strategi har opstartet nye forretningsområder via etableringen af specielt nye datterselskaber (Innovationsrådet 2004). Dette fokus på iværksætteri er stadig snævert, dog opløftende, idet den øgede bevågenhed måske skaber forståelse for, at der findes andre måder at skabe nye forretningsområder på. Det stigende fokus på etableringer af nye datterselskaber kan siges at være berettiget, idet flere undersøgelser påpeger, at datterselskaber fra etablerede virksomheder har langt større chance for at overleve og vokse end virksomheder, der startes op uden relationer til en eksisterende virksomhed (Bager & Hancock 2004; VækstFonden 2002). Dette skyldes formentlig, at de ideer, der udspringer fra etablerede virksomheder for det meste er langt mere robuste end øvrige iværksætteres, fordi de er udsprunget af en grundlæggende forståelse for reelle kundebehov krydret med en række organisatoriske og forretningskompetencer, der gør ideerne kommercialiserbare (VækstFonden 2002). Men disse karakteristika gør sig også gældende når fokus rettes mod etablerede, mindre virksomheder. Dette viste en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders CV-aktiviteter allerede i 2003 (Evald 2003). Men hvor undersøgelsen udelukkende belyste én måde at foretage CV-aktiviteter på, nemlig involveringen i CV-aktiviteter via etableringen af nye datterselskaber, går denne rapport skridtet videre og viser et bredere spekter af hvordan CV-aktiviteter kan komme til udtryk via tre casevirksomheder. Det vil sige at undersøgelsen fra 2005 kan ses som en uddybning af undersøgelsen fra Undersøgelsens resultater er dog stadig interessante at bringe på banen, idet de tydeligt viser, at etablerede, mindre virksomheder også bidrager med nyskabelse i samfundet på højde med etablerede, større virksomheder. Derfor sættes der i det følgende fokus på et udvalg af de resultater, denne undersøgelse nåede frem til. Mindre virksomheder bidrager til nyskabelse i samfundet Resultaterne fra den del af undersøgelsen i 2003, som var baseret på kvantitative data, viser, at CVfænomenet er udbredt blandt gruppen af mindre modervirksomheder, forstået som de tilfælde, hvor modervirksomhederne ejer mindst 50% af ejerskabet i nyetablerede datterselskaber. Især blandt små modervirksomheder med ansatte og mellemstore modervirksomheder med ansatte. På baggrund af en totaltælling af 153 mindre modervirksomheder, som havde knopskudt mindst et datterselskab i perioden , kunne det estimeres, at omkring 459 nye datterselskaber var blevet etableret. Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 13

14 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder Til sammenligning viser en nyere undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen, at ud af i alt 12 større modervirksomheder i 2001, der har været involveret i CV-aktiviteter via etableringen af corporate venture fonde, dvs. forskerparklignende inkubatorsystemer, findes kun 8 tilbageværende i starten af 2004 som stadig, i en eller anden grad, satser på CV-aktiviteter. Blandt de aktive er det dog kun 5 modervirksomheders corporate venture fonde, som reelt har haft held til at udvikle nye forretninger i form af nye datterselskaber. Dette viser nedenstående tabel: Tabel 2: Aktive modervirksomheders corporate venture fonde Modervirksomhedens navn Antal nye datterselskaber B&O 4 NKT Holding 12 Løvens Kemiske Fabrik 0 Danfoss 7 Novo Nordisk 3 Novo Nordisk Fonden 1 Radiometer Medical 0 Danisco 0 Kilde: Tilvirket tabel fra Innovationsrådets debatoplæg De danske intraprenører (2004). Baggrunden for, at etablerede, større virksomheders corporate venture fonde har droslet kraftigt ned på deres CV-aktiviteter, skyldes afmatningen på markedet, som opstod i slutningen af Det er dog kun naturligt for denne type af aktivitet, at de sættes i bero når markedskonjunkturerne er for nedadgående, og igen aktiveres når opsving er på vej. Dette syn bekræftes af Christian Motzfeldt fra VækstFonden (2003) som udtaler, at: De store virksomheder har ikke corporate venturefonde som deres kerneforretningsområde. Og da de fleste virksomheder i krisetider koncentrerer indsatsen om kerneforretningen, og neddrosler andre aktiviteter, er corporate venturefondene typisk de hurtigste til at forlade venturemarkedet i konjunkturnedgange. Ses etablerede, større virksomheders interesse i CV-aktiviteter over tid, kan de dog, i lighed med de amerikanske, komme til at fylde mere og mere, idet amerikanske erfaringer peger på, at omfanget af CV-aktiviteter breder sig for hver gang et opsving nærmer sig (Birkinshaw, Batenburg & Murray 2002). Der er således potentiale for, at flere etablerede, større virksomheder i fremtiden vil være involveret i corporate venturing. Selvom et billede umiddelbart fremstår af, at etablerede, mindre virksomheder i langt større grad antalsmæssigt, end etablerede, større virksomheder er involveret i CV-aktiviteter, er det vigtigt at holde sig for øje, at forskellen kan skyldes, at mindre og større virksomheder involverer sig på forskellig vis i CV-aktiviteter. Dette ses der nærmere på i det følgende. Forskel i investeret kapital Den mængde kapital som de etablerede, mindre og større virksomheder investerer i deres CVaktiviteter, giver et indblik i, at mindre og større virksomheder involverer sig på forskellig vis i CVaktiviteter. 14 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder

15 Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder F.eks. viser spørgeskemaundersøgelsen fra 2003, at gruppen af 153 mindre modervirksomheder havde investeret omkring 688 mio. kr. i de 459 datterselskaber, der var etableret i perioden Det vil sige, at de enkelte datterselskaber i gennemsnit fik udbetalt 1,5 mio. kr. Desuden skete investeringerne fortrinsvis direkte via modervirksomhedernes egenkapital, dvs. at de etablerede, mindre virksomheder ikke etablerede corporate venturefonde til at varetage deres CV investeringer. De etablerede, mindre virksomheder foretog ikke investeringer i nye datterselskaber med en intentionel venture strategi for øje. Tværtimod opstår investeringsmulighederne i de fleste tilfælde ad-hoc, hvilket betyder, at de etablerede, mindre virksomheder ikke systematisk søgte efter CV-aktiviteter. Selvom det således ikke var anseelige summer, de mindre modervirksomheder investerede i deres nye datterselskaber, kan investeringernes størrelse dog ikke anses for at være ubetydelig, set i lyset af, at de etablerede, mindre virksomheder investerede ad-hoc. Men set i forhold til de etablerede, større virksomheders investeringsniveau, er der langt fra tale om klækkelige summer. Sammenlignes danske corporate venturefondes ventureinvesteringer med etablerede, mindre virksomheders etableringer, er investeringerne steget støt fra ca. 50 mio. kr. i 1999 (4 corporate venturefonde) til mere end 700 mio. kr. i 2001 (12 corporate venturefonde). Dog er investeringerne igen faldet i 2002 til 2003 fra 415 mio. kr. til 280 mio.kr. Det er således ganske få etablerede, større virksomheders corporate venturefonde, som står for investeringer i nye dattervirksomheder, hvorimod der skal mange etablerede, mindre virksomheder til for at nå samme investeringsniveau. Denne forskel har givetvis at gøre med den grad af innovation, som forefindes i de CV-aktiviteter der investeres i. Forskel i innovationsgrad og investeringshorisont Ses der nærmere på den grad af innovation som datterselskaberne bærer præg af i forhold til de etablerede modervirksomheders eksisterende forretningsområder, er der også stor forskel på mindre og større virksomheders involvering i CV-aktiviteter. De mindre virksomheder kan opdeles i to næsten lige store grupper, når de vurderer den økonomiske risiko, de tager ved at etablere nye datterselskaber. Den ene halvdel mener, at de tager en økonomisk risiko, der er langt større end hvad der normalt skal påregnes inden for deres modne forretningsområder, mens den anden halvdel ikke mener, der er nogen forskel. Denne opdeling har muligvis at gøre med, hvor innovative de enkelte datterselskaber er. Almindeligvis går man ud fra, at jo mere innovative datterselskaberne er, jo større risiko tages der også finansielt. Men når gruppen af mindre modervirksomheder skal vurdere, hvor innovative deres datterselskaber er på tre dimensioner: nyt marked, nyt produkt og ny teknologi, er det de færreste, som vurderer, at deres datterselskaber er innovative på alle tre punkter. Dette har højst sandsynlig også at gøre med, at etablerede, mindre virksomheder ikke investerer i højteknologi, men derimod i nye datterselskaber, der er baseret på lav- eller mellemteknologi. Til forskel investerer etablerede, større virksomheder typisk i datterselskaber, som er baseret på højteknologi. Enten befinder datterselskaberne sig på et meget tidligt forsknings- og udviklingsstadie (udviklingsvirksomheder), hvor der ofte er behov for supplerende kompetencer af administrativ og ledelsesmæssig karakter, foruden tålmodig og risikovillig kapital. Eller befinder sig på et tidligt vækststadie (vækstvirksomheder), hvor et færdigudviklet produkt er klar til markedsintroduktion. Ved vækstvirksomheder er der således ofte behov for kapitaltilførsel til dækning af logistik- og markedsføringsomkostninger samt opbygning af salgsnet. Den venturekapital som større virksomheder tilfører nye, højteknologiske dattervirksomheder er således vanskelig at mobilisere via traditionelle Corporate venturing blandt etablerede, mindre virksomheder 15

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder 099 Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder en kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder Steen E. Navrbjerg og Maria T.T. Strand Januar 2009 ISBN 978-87-91833-38-0 Employment Relations

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008

Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Af Thomas Schøtt Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning & Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Iværksætteri i landområderne

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere