Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD C/S. Serienr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-"

Transkript

1 Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD C/S Serienr Ver.1.4 5/04/ da

2 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N Klöver Clover Klee Trèfle 0,8 1 F,5 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 14,5 17,0 0,5 4,0 Blandgräs Mixed grasses Mischgras Herbes mélangées 0,6 1 N Raps Rape Raps Colza 0,6 1 F,0 3,0 4,5 6,0 7,0 8,5 11,5 14,0 17,0 0,0 4,0 Ärtor Peas Erbsen Pois 0,8 3 N Havre Oats Hafer Avoine 0,5 N Råg Rye Roggen Seigle 0,7 N Korn Barley Gerste Orge 0,7 N Vete Wheat Weizen Blé 0,8 N Kg/l A B C Scale =N =F C B A

3 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Probeta N 0N-10Na 1, NP-7.5 0, NPK , PK , PK , Axan 7% N 1, Urea 45% N 0, N-34 1, N-8 1, Kg/l A B Scale B A

4 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Advarselsmærkater: Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af advarselsmærkater på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning.1 Løft og losning af såmaskinen Montering af træk Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Montering af bøjle i såkassen Montering af markører Montering af efterharve Montering af lygter Montering af afskraber Montering af spormarkør Montering af den forreste platform Installation af kontrolboks i traktoren Instruktioner og indstillinger 3.1 Traktor Ind- og udkobling af såmaskine Mellempakker PIVOT Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Markparallelitet Indstilling af efterharve Indstilling af lavløfthøjde Sikring af maskinen ved servicearbejde Indstilling af såskær Afskraber Forredskab Instilling af gødnings- og frømængde Indstilling af sådybde Kontrol Elektronisk kontrolboks Indstilling af spormarkering Mini-el Elektrisk indstilling af gødnings- og såmængder Råd om såningen 4.1 Sådybde Kontrol af udsæd Nedsænkning af såmaskinen Vedligeholdelse og service 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse Udskiftning af tallerken Udskiftning af tallerkenleje Udskiftning af såskærets spændbolte Udskiftning af hjul Ver.1.4 5/04/01

5 RD C/S 6 Fejlfinding 6.1 Generelt ved fejlfinding Fejlfindingskema Bemærkninger ved fejlfinding Bilag 7.1 Såtabel Resultater af drejeprøver Hydraulisk diagram Elektrisk diagram Indstilling af det elektriske system Tekniske data Ver.1.4 5/04/01 5

6 6 Ver.1.4 5/04/01

7 RD C/S VIGTIGT! Denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra iagttagelser og erfaringer, som er gjort under projekteringen af RAPID maskinen. De givne råd og anvisninger skal ses som en vejledning, der stiller Väderstad-Verken AB og/eller dens repræsentanter helt uden ansvar. Det fulde ansvar for hvordan såmaskinen bruges, transporteres på vej, vedligeholdes og repareres osv. påhviler ejeren/føreren. Der gives forhold vedrørende vækstrækkefølge, jordart, klima osv., som kræver andre metoder end dem, vi angiver her. Ejeren/føreren har det fulde ansvar for, at såmaskinen anvendes korrekt under alle forhold. Väderstads såmaskiner har gennemgået kvalitetsgennemsyn og funktionsprøver før leveringen. Funktionsansvaret under brug i marken ligger dog hos brugeren/køberen. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve såmaskinen, afvises helt. Hertil kommer, at vi frasiger os ethvert ansvar overfor skader, der opstår som følge af så- eller doseringsfejl. Se i øvrigt kapitel 4.1 Sådybde på siden 70 og 4. Kontrol af udsæd på siden 71 i vores instruktionsbog. KONFORMITETSERKLÆRING i henhold EU maskindirektiv 98/37/EEC, tillæg A Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer heved at radsåmaskinen, som nedenfor er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 98/37/EC. RD 300 S, RD 300 C, RD 400 S og RD 400 C - produktionsnummer Lars-Erik Axelsson Ver.1.4 5/04/01 7

8 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Figur 1.1! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere såmaskinen varsomt og korrekt! Såmaskinen kan være farlig i ukyndige hænder og ved uforsigtig adfærd. 1. Advarselsmærkater: A B C D E F G H Figur 1. A Læs instruktionerne nøje igennem og forvis dig om, at du forstår indholdet. B Advarselstape: Vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller på anden måde komme til skade. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. C Arbejd aldrig under såmaskinen ved service- og vedligeholdelsesarbejde uden at den er ordentligt klodset op med støttebukke eller lignende på et stabilt underlag. Lås løftecylindrene med den gule låseanordning. Se også 3.8 Sikring af maskinen ved servicearbejde på siden 30. D Sørg altid for, at markørens arbejdsområde er frit! Vær opmærksom på risikoen for komme til at beskadige markøren eller at komme i klemme imellem såmaskinen og markørerne, når disse fældes ind! OBS! Markørerne fældes altid ind ved løft af maskinen, uanset indikeringen på kontrolboksen. Den aktive markør fældes altid ud, når maskinen sænkes. Markørerne skal altid være løftet når maskinen sænkes ned. Sørg derfor for at markørerne er spærret med låsehagerne og sluk for kontrolboksen, når maskinen ikke er i marken. Kontrolboksen lagrer alle indstillingerne, når den slukkes. E F Træd aldrig op på hjulene, da de kan dreje rundt, selv om maskinen holder stille. Stå ikke på såmaskinen under kørslen. G Stå ikke på såmaskinen under påfyldning af udsæd. H Advarsel om at komme i klemme i koblingen til efterharvningen. Stå ikke for tæt på efterharven ved løftning og sænkning, da der kan være fare for at komme i klemme. I Advarsel for at komme i klemme under drivhjulet, når det flyttes ned fra transport- til arbejdsstilling. Såmaskinen skal være løftet helt op, når drivhjulet flyttes! Se også Drivhjul på siden 39. I 8 Ver.1.4 5/04/01

9 RD C/S 1.3 Øvrige sikkerhedsforskrifter Figur 1.3! Kontroller altid at hele området omkring såmaskinen er frit. Hold øje med drivhjulets stilling. Kør altid med drivhjulet ind mod markens centrum ved vending. RD 300 3,00 m RD 400 4,00 m RD 300 3,0 m RD 400 4,0 m Figur 1.4 Figur 1.5! Når såmaskinen transporteres på vej, skal det ske med omtanke og ved udvisning af den største forsigtighed. Løft drivhjulet op til transportstilling for at minimere transportbredden. Vær opmærksom på at oversigten bagud er begrænset, og at der er frit, så der kan bakkes. Ejeren/føreren er alene ansvarlig, når såmaskinen køres på offentlig vej.! OBS! Denne maskine/redskab og dennes dækstørrelse er dimensioneret til en maksimal hastighed på 30 km/t ved landevejskørsel. Husk at overholde alle lokale hastighedsbegrænsninger! Ved service- og reparationsarbejde, skal såmaskinen være nedsænket og stå på et plant underlag eller være korrekt understøttet! Da belastningen på støttefoden er stor, bør maskinen ikke parkeres på et løst underlag!! Kontroller altid at såmaskinen og traktorens snapkoblinger er frie for snavs inden sammenkobling af hydraulikslangerne.! Anvend altid de originale reservedele fra Väderstad for at opretholde såmaskinens gode kvalitet og sikkerhed. Ved anvendelse af andre dele end originaldele, bortfalder alle garanti- og reklamationsmuligheder. Ver.1.4 5/04/01 9

10 Sikkerhedsforskrifter 1.4 Placering af advarselsmærkater på maskinen Figur Maskinskilte Nummerskilt A Typenummer 1.5. CE skilt A B B Serienummer. Opgiv altid serienummeret på Deres maskine, når der bestilles reservedele samt ved service eller i tilfælde af reklamation. C D E F G C Arbejdsbredde D Transportbredde E F Serienummer, CE Vægt, totalvægt inklusive efterharve og en enkelt Crossboard. For yderligere information, se 7.6 Tekniske data på siden 97. G Produktionsår 10 Ver.1.4 5/04/01

11 Monteringsanvisning RD C/S Såmaskinen kan leveres mere eller mindre færdigmonteret afhængig af transportmetode etc. Anvend følgende instruktioner, hvor dette kan lade sig gøre. Såmaskinen kan også have monteret ekstraudstyr, som ikke er omfattet af nedenstående instruktioner. Hvis der er tvivlspørgsmål, så kontakt Väderstad-Verken AB eller forhandleren..1 Løft og losning af såmaskinen Figur.1 Løft såmaskinen i de to hjørner i midtertraversen. Løftehjørnerne er afmærket med løftesymboler. Kontroller at der anvendes ordentlige løfteredskaber og maskiner, og at de kan løfte maskinens vægt med bred marginal. Ved løfteopgaver, se 7.6 Tekniske data på siden 97. OBS! Gå aldrig under en løftet såmaskine! Anbring såmaskinen og udfør monteringen på et plant og fast underlag. Der kan ellers være risiko for, at maskinen kan vippe forover inden trækket med trykstangen er monteret. Ver.1.4 5/04/01 11

12 Monteringsanvisning. Montering af træk D A B Figur. Figur.3 Figur.4 Monter støttefoden (D), skub trækforlængeren ind i trækrøret, og monter de to bolte. Løft trækket forsigtigt i trækøjet med en egnet løfteanordning. Vær forsigtig, trækket kan nemt slå imod såkassen! Løsn transportstaget (A) samt støttebenet (B) fra trækket. OBS! Støttebenet (B) må ikke demonteres fra maskinen. Trækket skal være sikret med en egnet løfteanordning eller lignende, når transportstaget (A) demonteres. Hold behørig afstand, når trækket svinges fremefter. Sving trækket fremad/nedad, så det hviler på støttefoden. Støttefoden skal være trukket så langt op, så trækøjet befinder sig cm over jorden. Skru kombisåskærerne ned til dybdestilling 3 på skalaen. (Gælder kun for kombisåmaskiner). Løft kun maskinen og frigør støttebenet (B). Hullet i trækøjet passer med hullet i såmaskinens mellemvæg ved, at kombisåskærerne justeres opad eller nedad med drejehåndtagene. (Gælder kun kombisåmaskiner). Monter trækket med de to M4x80 skruer, som findes i såkassen. Figur.5 Skru trækstangen (C) ud lige meget på begge sider. Trykstangen er forsynet med venstre- og højregevind. Trykstangen skal monteres med nøglegrebet mod trækket. Skru trykstangen så meget ud, så splitterne let kan monteres. Såmaskinens markparallelitet justeres senere, se 3.5 Markparallelitet på siden 8. Skru gavljernene fast med to M4x60 skruer. Skruerne tages fra støttebenet (B). 1 Ver.1.4 5/04/01

13 RD C/S.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Figur.6 Figur.7 Monter slangeholderen på trækket. Fastgør kablerne og slangerne solidt på trækket med kabelbånd el. lign. Spoleindpakningen bør anbringes over slangesamlingerne og trækkes fremefter. Figur.8 Figur.9 Slangerne er mærkede med farvede ringe for at lette tilkoblingen til traktoren. Gør det til en vane altid at koble slangerne til samme hydraulikudtag på traktoren, så det altid er samme hydraulikhåndtag, der anvendes ved manøvreringen. De to svære 3/8" slanger bruges til løft af såmaskinen og manøvrering af markørerne. De to tynde 1/4" slanger bruges til manøvrering af Crossboard. Kontroller nøje, at slangerne monteres parvist til de respektive hydraulikudtag på traktoren. Fastgør slangerne og elkablet på trækket, som vist på Figur.6 og Figur.7..4 Montering af bøjle i såkassen Figur.10! Gælder kun RD C Bøjlen fungerer som beskyttelse for, at mellemvæggen ikke skal kobles løs ved kørsel. Montér bøjlen ifølge billedet med de to medfølgende skruer. Ver.1.4 5/04/01 13

14 Monteringsanvisning.5 Montering af markører B A RD 300: 3,0 m RD 400: 4,0 m Figur.11 Figur.1 Da markørcylindrene er fyldt med olie ved fremstillingen, spænder de hårdt. Løsn hydrauliknipplen (A) en smule for at tage trykket af for at gøre monteringen af markørcylinderen lettere. Læg en klud over, for at forhindre at olien sprøjter ud. Som kontrol bør man trække i alle koblinger og samlinger efter monteringen. Smør ledboltens nippel. Indstil markørerne i henhold til Figur.1. Denne indstilling cirka. En efterkontrol ude i marken skal foretages for at undgå dobbeltsåning eller ingen såning, som kan opstå ved at man sidder på skrå i visse traktorer. Markørristen opfattes forskelligt på forskellige traktorer og med forskellige førere. Markørpinden bør efterjusteres efter ca. en times kørsel. OBS! Lås altid markørerne med låsehagerne (B) ved transport, servicearbejde og opbevaring. 14 Ver.1.4 5/04/01

15 RD C/S.6 Montering af efterharve Figur.13 Monter stængerne (A) og koblingerne (B) til hjulbjælkens øjebolte. Afstandsmuffen (C) og skiverne (D) placeres på akslen. Billedet viser venstre side, højre side monteres spejlvendt. Slå stifterne i. Løsn låsenålen (E) og skru fjederpakken helt ind i drejeleddet således, at låsningen (F) havner på undersiden af denne. Fæstn fjederpakkens bagende til stangen. Plaststyret (G) placeres mellem fjederen og stangrøret således, at den styrer ind i disse. Stålskiven placeres under kronemøtrikken. Kronemøtrikken skrues ikke mere på, end at stiftet tilpas let kan slås gennem udtagene i møtrikken. Monter løftewirene med splitten (H) i det midterste hul på såmaskinen. Monter den midterste stang og fastgør efterharvesektionen til stængerne med bolten (I). Splitten (K) skal hvile på stangenden således, at sektionen kan vippe bagud og ikke beskadiges ved baglæns kørsel. Kontroller, at spindlerne til efterharven er midt imellem hver baghjulene, se også 3.6 Indstilling af efterharve på siden 9. OBS! Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme..7 Montering af lygter Figur.14 Figur.15 Monter lygter og kabler, som vist på Figur.14 og Figur.15. Ver.1.4 5/04/01 15

16 Monteringsanvisning.8 Montering af afskraber A Figur.16 Figur.17 Ved visse leverancer kan afskraberne være slået op af transporttekniske årsager. I sådanne tilfælde skal platformsholderen flyttes. Holderen (A) skal placeres på ydersiden af skraberen som vist. Afstanden mellem afskraberskæret og dækket skal være mindst 5 mm. For kontrol: Placér såmaskinen hvilende på tallerknerne, med hjulene et par centimeter over jorden for at kunne kontrollere, at afskraberskærene aldrig kommer nærmere end 5 mm fra hjulene, når disse snurrer rundt. OBS! Hvis afskraberne støder mod dæksiderne eller er tæt på dæksiderne, skal afskraberne rettes til med et passende værktøj efter monteringen.! Efterspænd boltene til afskraberholderne!.9 Montering af spormarkør Figur.18 Monter armen i henhold til figuren. 16 Ver.1.4 5/04/01

17 RD C/S.10 Montering af den forreste platform A Figur.19 Monter platform, stige og rækværk til trækbjælken, som vist på Figur.19. Bemærk at højden og vinklen på stigen kan indstilles, så den passer til alle de forredskaber, der anvendes. Monter så den excentriske bespænding (A) i en passende stilling til at holde stigen. Platformen kan foldes op, så man kan servicere redskabet. Ver.1.4 5/04/01 17

18 Monteringsanvisning.11 Installation af kontrolboks i traktoren Figur.0 Figur.1 Spænd kontrolboksen ordentlig fast i beslaget med skruerne på bagsiden af boksen. Anbring boksen inden for synsfeltet af kørselsretningen. OBS! Kontroller hvor der kan være skjulte ledninger, inden der eventuelt bores huller i traktorkabinen. Tilslutning af kabler: Brun til plus (+) og blå til stel (-). OBS! Polerne må ikke byttes om! Hvis traktoren har et strømudtag i kabinen, skal dette anvendes. Hvis der ikke er noget strømudtag, skal tilslutningen foretages med et ekstra kabel. Anvend helst et 6 mm² kabel. Strømbehovet kan være helt op til 15-0 A. Det er vigtigt at tilslutningen er korrekt, fordi det ellers kan medføre en usikker funktion. OBS! Foretag ikke nogen tilslutning i udtaget til cigarettænderen! Kontroller at forbindelseskablet til såmaskinen ikke bliver klemt under traktorens bagrude, da kablet herved kan blive beskadiget. Anvend en lem eller et gennemføringshul til dette formål. Fastgør kablet på en solid måde i traktoren for at beskytte kontrolboksen mod skader, hvis man ved frakobling glemmer at afmontere forbindelseskablet fra såmaskinen. Kontroller at kontrolboksen er slukket, indtil markørerne er monteret Montering af mini-elboks - + Blå/ Brun/ Blue/ Brown/ Blau Braun Figur. Mini-elboksen bør monteres, så den er lettilgængelig med højre hånd. Den skal også være vendt til den rigtige side, så højre markørvisning på boksen er naturligt vendt mod højre markør på såmaskinen. Mini-elboksen kræver en korrekt el-tilslutning på 5 A. El-tilslutningen skal foretages efter hovedstrømafbryderen på traktoren. I øvrigt gælder de samme anbefalinger som for kontrolboksen. 18 Ver.1.4 5/04/01

19 RD C/S.11. Installation af kontrolhåndtag Figur.3 Figur.4 Kontrolhåndtagene skal monteres på den hydraulikstang, som styrer maskinens hævning og sænkning. Tag hætten af gevindet på hydraulikstangen, og skru kontrolhåndtaget på. Håndtaget har forskellige gevind, så det passer til så mange forskellige stænger som muligt. Gevindene er M1, M10 og M8. Hvis det medfølgende håndtag ikke passer, findes der et alternativt kontrolhåndtag. Se Figur.4. Bestillingsnummer: Tilslut kontrolhåndtagets kontakt til kontrolboksen. Ver.1.4 5/04/01 19

20 Monteringsanvisning 0 Ver.1.4 5/04/01

21 3 Instruktioner og indstillinger RD C/S OBS! Alle grundindstillinger skal altid foretages på et plant underlag, medens Rapidsåmaskinen er monteret på traktoren. 3.1 Traktor Figur 3.1 Figur 3. For at nedsætte sammenpresning af jorden og øge trækevnen, bør traktoren have gode dæk. Forsøg at køre med lavt dæktryk, og afmonter eventuelle ekstravægte, som fx frontvægte. Det kræves to dobbeltvirkende hydraulikudtag. Ver.1.4 5/04/01 1

22 Instruktioner og indstillinger 3. Ind- og udkobling af såmaskine 3..1 Tilkobling af såmaskine uden mellempakker Figur 3.3 Såmaskinen kobles til traktorens hitchkrog og teleskoptrækkets længde tilpasses. Hvorvidt trækket skal være kort eller langt afhænger af traktorens dæk og såmaskinens udrustning. Såmaskinen fungerer bedst ved en trækhøjde på mellem 45 og 60 cm. Ved en trækhøjde på ca. 60 cm kan trækkets teleskop tages ud og vendes. Det medfører, at trækstangen på det nærmeste ligger vandret i forhold til marken op til en trækhøjde på 65 cm. Trækstangen skal være næsten vandret for at forredskaberne på harveplankerne skal kunne fungere optimalt. Glem ikke at løfte støttebenet op. Kontroller med jævne mellemrum sliddet på trækkrog og trækøje. 3.. Udkobling af såmaskine uden mellempakker Parkér maskinen på et fast underlag. Vær opmærksom på at marktrykket under støttefoden er stort især med fuld såkasse Tilkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.4 (Instruktioner for tilkobling af såmaskiner med mellempakkeren PIVOT findes under punkt 3.3) Først kobles mellempakkeren til traktorens trepunktsophæng. Kontroller at mellempakkeren kan løftes, uden at den går imod traktorens hjul. Hvis mellempakkerens hjul berører traktorhjulene begrænses løftehøjden. Indstil traktorens løftearme, så mellempakkeren går så stabilt i sideretningen som muligt. Såmaskinen kobles til mellempakkeren. Afkort eventuelt såmaskinens teleskoptræk. Mellempakkeren ruller godt også i sving og skal normalt ikke løftes ved vendinger. Ved transport på vej, skal mellempakkeren løftes så meget, at den går fri af vejbanen. Ver.1.4 5/04/01

23 RD C/S 3..4 Udkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.5 Parkér maskinen på et fast underlag. Indstil støttefodens længde således, at maskinen hviler samtidig hviler af på tallerknerne, støttefoden, maskinens og pakkerens hjul. Lad mellempakkeren blive siddende på trækket ved udkoblingen. Efter behov kan man sikre pakkerens hjul med et par træklodser. Ver.1.4 5/04/01 3

24 Instruktioner og indstillinger 3.3 Mellempakker PIVOT Montering og kørsel 3 Figur 3.6 Figur 3.7 Mellempakkeren skal monteres på de grove tappe. Kategori 3 og Kategori kan anvendes til RD 300. Traktorens løftearme skal efter montering af pakkeren være låst med sidestabiliseringsstængerne. Figur 3.8 Figur 3.9 Mellempakkeren PIVOT skal være nedsænket, når såmaskinen køres i såsporene og ved vendinger. Mellempakkeren PIVOT skal altid være løftet op, når der bakkes med såmaskinen. Hvispa- kkeren ikke er løftet op, kan hjulunderlaget og hjul blive beskadiget. C Figur 3.10 Figur 3.11 Ved transport på vej, skal PIVOT pakkeren altid være løftet op. Dette skal ske for at forhindre unødig slidtage på dækkene. Ekstra befæstning til vægte (C) nr.: Afskraberne skal indstillede så der er en frigang på 5 mm mellem hjulene og afskraberne. 4 Ver.1.4 5/04/01

25 RD C/S 3.3. Montering af trækrør og trækstang Figur 3.1 Mellemstykkerne (A) der skal sættes ind mellem ledtappen og styrehovedet, skal monteres. Det nederste mellemstykke skal sættes på plads, medens det øverste mellemstykke kun skal monteres, hvis frigangen er tilstrækkelig stor til, at man kan få det ind. Skyd trækrøret helt ind og lås det med de grove M4x150 bolte (D). Man kan trække det ud, hvis man ønsker en større afstand mellem maskinen og traktoren. Monter slangeholderen (C) i henhold til tegningen. Efterjustering: Hvis trækstangen bliver kortere (ca. 3 mm) i pakkeren, kan dette imødegås ved at montere yderligere et mellemstykke (B) på akslen foran trækstangen. Hvis styreleddet (ledtappen) bliver mere end 3 mm kortere, kan man også her anvende yderligere et mellemstykke (A) der monteres på undersiden Hjulbenenes ledtappe Figur 3.13 Figur 3.14 Kontroller at den store M 30 møtrik er spændt ordentlig. Hvis der er større frigang end 3 mm i de store ledtappe, kan der indsættes et mellemstykke som følger: Løft pakkeren op, og løsn parallelstaget (B). Løsn derefter M30 møtrikken, hvorefter benene kan trækkes ud. Anbring yderligere et mellemstykke imellem. (Det gamle skal stadig være på plads). Efterse om der er opstået nogen form for unormal slidtage. Afvask alle overflader på leddet med dieselolie eller lignende og smør dem godt og monter dem igen. Spænd M 30 møtrikken ordentlig fast med et moment på mellem kp. Kontroller at leddene kan drejes uden besvær og at frigangen er forsvundet. Er der meget stor frigang, skal der anvendes to ekstra mellemstykker. Ver.1.4 5/04/01 5

26 Instruktioner og indstillinger Efterspænding af bolte Det er vigtigt at alle bolte på PIVOT pakkeren efterspændes efter de første 50 timers kørsel. Herefter skal alle samlinger efterspændes efter hver sæson Indstilling af hjullejer Figur 3.15 B C A Det er vigtigt at lejerne i hjulnavene efterjusteres. Kontroller at der ikke er frigang i hjulnavene, når pakkeren er løftet op. Hvis der skulle opstå en større frigang, skal lejerne efterjusteres. Afmonter navkapslen (A), ret låsepalen (B) ud, som holder låsemøtrikken (C) på plads, og spænd låsemøtrikken så meget at frigangen forsvinder. Til at bøje låsepalen igen anvendes en stor mejsel. Lås møtrikken med låsepalen og rengør navkapslen, fyld den med nyt fedt og sæt den på igen. Smør navet, indtil fedtet siver frem Smøring 100 HA Figur 3.16 Mellempakkeren skal smøres for hver 100 arbejdstimer. Mellempakkeren skal være løftet op når den smøres. Det er vigtigt at smøre alle smøresteder, og at der smøres med så meget fedt, at det siver frem i alle leddene. Anvend kun fedt af bedste kvalitet. Dæktrykket i Pivot pakkerens hjul 690x190-15" skal være 3,0 kg/cm³ (300 kpa). 6 Ver.1.4 5/04/01

27 RD C/S 3.4 Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel A Figur 3.17 Figur 3.18 Hydraulikslangerne skal fastgøres omhyggeligt, og længden nøje tilpasses, (se også.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger på siden 13). Dette skal foretages for at sikre, at slangerne altid er koblet rigtigt til, og at såmaskinen kan manøvreres med ordentlig indlærte rutiner til betjening af håndtagene. Efter afsluttet arbejde, skal snapkoblingerne stikkes ind i hullet over slangeholderen. Slangerne til hævning stikkes ind i hullerne med symbolet pil opad, og slangerne til sænkning stikkes ind i hullerne med symbolet pil nedad. Monter kontrolboksens mellemkabel til såmaskinen. Tilslutningen skal foretages med forsigtighed. Kontroller at kontaktens stikben (A) passer til hinanden. Tryk stikkene let sammen samtidig med, at møtrikken skrues fast. Spray jævnligt stikkene med kontaktspray af typen Ver.1.4 5/04/01 7

28 Instruktioner og indstillinger 3.5 Markparallelitet Figur 3.19 Såmaskinens hældning i længderetningen justeres med trykslangen (B) ude i marken. Rammebjælken (A) skal være helt parallel med jordoverfladen, når såmaskinen sår i den korrekte sådybde. Kontroller paralleliteten ved at holde de forreste såskær i samme dybde som de bageste. Figur 3.0 Figur 3.1 Tryk først let på jorden og skrab det øverste tynde lag af så kernerne blottes. Kernerne i alle rækker skal kunne blotlægges samtidig. Ved en større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere paralleliteten. Efter justeringen låses trykstangen med låseblikket (C). Måler til sådybde art nr kan rekvireres hos din forhandler. 8 Ver.1.4 5/04/01

29 3.6 Indstilling af efterharve RD C/S Efterharvekoblingen er konstrueret således, at efterharven arbejder hårdere mod jorden i stillingen lav. Dette modvirker spordannelse i forageren. Hvis dette ikke ønskes, skal højden lav øges, se 3.7 Indstilling af lavløfthøjde på siden 30. Monter efterharven. Se.6 Montering af efterharve på siden 15. Figur 3. 1 Vælg en passende arbejdsvinkel ved at flytte splitten i hulserien (A). Figur 3.3 Figur 3.4 Justér efterharvens arbejdstryk mod jorden. Ved justering af arbejdstrykket skal låsenålen (B) trækkes bort. Arbejdstrykket øges, ved at man skruer møtrikken (C) mod uret. Når det ønskede arbejdstryk er opnået, kan det være nødvendigt at dreje møtrikken en smule til den ene side, så låsenålen kan monteres igen. Arbejdstrykket er temmelig uforandret, hvis sådybden ændres, men hvis arbejdsvinklen ifølge punkt 1 ændres, skal arbejdstrykket igen kontrolleres. 3 Kontroller at efterharvens pinde ligger midt imellem hjulene henholdsvis midt i hjulsporet, hvilket betyder, at pindene ligger midt imellem sårækkerne. Når efterharvens pinde ligger midt imellem sårækkerne, kan efterharven arbejde ordentlig uden at påvirke udsæden. Dette muliggør, at et fordampningslag kan harves op i forbindelse med såningen. Efterharven skal være indstillet, så den forbliver i arbejdsstilling, når der vendes på forageren i positionen lav. Såmaskinens spor slettes dermed ved vending. 4 Løftewirens opgave er at forbedre efterharvens transporthøjde, når kontrolcylinderen er helt eller delvis sammentrukket. Splitten (D) til løftewiren kan monteres i 3 positioner for at kompensere for tolerance ved fremstillingen. Splitterne monteres normalt i midterhullerne. Hvis efterharven i transportstilling hænger i løftewirene. (Begge er spændte), og efterharven da hænger skævt, bør man flytte en af splitterne (D).! Bak ikke uden at såmaskinen løftes helt op, og efterharven har tilstrækkelig frihøjde 5 Der må kun trædes på fodpladen på efterharven, når den står på marken. Ver.1.4 5/04/01 9

30 Instruktioner og indstillinger 3.7 Indstilling af lavløfthøjde Figur 3.5 Om lav-løft betjening, se Kontrolboks på siden 50. Lavløfthøjden justeres ved at skrue magnetafbryderen op eller ned i dens holder med vingeskruen (A), der låses med vingemøtrikken (B). Figur 3.6 OBS! Vær omhyggelig ved justering. Lavløfthøjden bør ikke stilles for højt eller for lavt. En for høj indstilling betyder, at efterharvens arbejdstryk bliver for lavt på forageren. (Hvis dette ikke ønskes). En for lav indstilling derimod indebærer, at drivhjulet ikke løftes tilstrækkeligt op fra jorden. Drivhjulet bør løftes 5-10 cm over jorden. En alt for lav indstilling og specielt, når kontrollen anvendes, kan også forårsage fejlagtig funktion på kontrolboksens autotælling OBS! Bak ikke med såmaskinen i lavløftposition, da efterharven kan beskadiges ved den mindste bevægelse bagud. Se 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse på siden Sikring af maskinen ved servicearbejde Figur 3.7 Figur 3.8 Arbejd aldrig under såmaskinen uden, at den er solidt understøttet med bukke og løftecylinderen er spærret. Cylinderen spærres med den gule låseanordning. Løft maskinen op i topstilling og sæt låsejernet på mastercylinderen op mod cylindergavlen, inden spærren kan monteres. Service på hydrauliksystemet skal altid ske med såmaskinen sænket til jorden. 30 Ver.1.4 5/04/01

31 RD C/S 3.9 Indstilling af såskær A B C 1 3 Figur 3.9 Figur 3.30 OBS! Såmaskinen skal altid være sikret, når der arbejdes neden under den. For at sikre et tilfredsstillende såresultat, er det vigtigt, at såboksene er korrekt monteret på såmaskinen. Vælg installationshøjden ud fra betingelserne og sliddet på skiverne. Når såmaskinen er sænket ned, så skiverne hviler på fast underlag, må såboksene ikke røre overfladen (C > 0 mm). Ved såning uden pløjning i jord med mange strårester eller ved såning i let jord, kan en for lavmontering forårsage at skiverne holder op med at dreje. Hvis de er monteret for høje, vil de på indflydelse på placeringen af frøene. Såningsenheden er fjedrende ophængt på to bolte, og ved hjælp af de bløde skiver presses såningsenheden mod tallerkenen, når møtrikkerne strammes. Møtrikkerne skal ikke strammes mere, end at man let kan vrikke såningsenheden med hånden. Det er vigtigt at såningsenheden ikke trykkes for hårdt mod tallerkenen, da både slitagen og rullemodstanden øges kraftigt. I meget løs jord og/eller meget lille sådybde kan det være en fordel, at løsne møtrikkerne lidt. Inden såningsenheden skiftes ud, bør såmaskinen spules grundigt af. Ved montage af nye såningsenheder, skal fjederens bredde mellem tallerkenen og såningsenheden kontrolleres. Fjederen skal være bredere i den øverste del. Ellers kan halm og planterester sætte sig fast her. Hvis ikke såningsenheden ligger an mod det rigtige punkt, kan dette justeres ved at flytte metalskiverne ved position A og B indenfor eller udenfor fæstejernet. Kontaktpunktet kan også flyttes en smule ved at spænde den bageste møtrik mere end den forreste. Tabel 3.1 Position Mål mellem tallerken og såskær 1 > 0 mm 0 mm 3 > 0 mm 3.10 Afskraber B A Figur 3.31 Afskraberens stilling kan indstilles to steder. Hvis indstillingen (A) ikke er tilstrækkelig, kan holderen (B) indstilles i længden. Ver.1.4 5/04/01 31

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere