Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD C/S. Serienr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-"

Transkript

1 Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD C/S Serienr Ver.1.4 5/04/ da

2 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N Klöver Clover Klee Trèfle 0,8 1 F,5 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 14,5 17,0 0,5 4,0 Blandgräs Mixed grasses Mischgras Herbes mélangées 0,6 1 N Raps Rape Raps Colza 0,6 1 F,0 3,0 4,5 6,0 7,0 8,5 11,5 14,0 17,0 0,0 4,0 Ärtor Peas Erbsen Pois 0,8 3 N Havre Oats Hafer Avoine 0,5 N Råg Rye Roggen Seigle 0,7 N Korn Barley Gerste Orge 0,7 N Vete Wheat Weizen Blé 0,8 N Kg/l A B C Scale =N =F C B A

3 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Probeta N 0N-10Na 1, NP-7.5 0, NPK , PK , PK , Axan 7% N 1, Urea 45% N 0, N-34 1, N-8 1, Kg/l A B Scale B A

4 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Advarselsmærkater: Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af advarselsmærkater på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning.1 Løft og losning af såmaskinen Montering af træk Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Montering af bøjle i såkassen Montering af markører Montering af efterharve Montering af lygter Montering af afskraber Montering af spormarkør Montering af den forreste platform Installation af kontrolboks i traktoren Instruktioner og indstillinger 3.1 Traktor Ind- og udkobling af såmaskine Mellempakker PIVOT Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Markparallelitet Indstilling af efterharve Indstilling af lavløfthøjde Sikring af maskinen ved servicearbejde Indstilling af såskær Afskraber Forredskab Instilling af gødnings- og frømængde Indstilling af sådybde Kontrol Elektronisk kontrolboks Indstilling af spormarkering Mini-el Elektrisk indstilling af gødnings- og såmængder Råd om såningen 4.1 Sådybde Kontrol af udsæd Nedsænkning af såmaskinen Vedligeholdelse og service 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse Udskiftning af tallerken Udskiftning af tallerkenleje Udskiftning af såskærets spændbolte Udskiftning af hjul Ver.1.4 5/04/01

5 RD C/S 6 Fejlfinding 6.1 Generelt ved fejlfinding Fejlfindingskema Bemærkninger ved fejlfinding Bilag 7.1 Såtabel Resultater af drejeprøver Hydraulisk diagram Elektrisk diagram Indstilling af det elektriske system Tekniske data Ver.1.4 5/04/01 5

6 6 Ver.1.4 5/04/01

7 RD C/S VIGTIGT! Denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra iagttagelser og erfaringer, som er gjort under projekteringen af RAPID maskinen. De givne råd og anvisninger skal ses som en vejledning, der stiller Väderstad-Verken AB og/eller dens repræsentanter helt uden ansvar. Det fulde ansvar for hvordan såmaskinen bruges, transporteres på vej, vedligeholdes og repareres osv. påhviler ejeren/føreren. Der gives forhold vedrørende vækstrækkefølge, jordart, klima osv., som kræver andre metoder end dem, vi angiver her. Ejeren/føreren har det fulde ansvar for, at såmaskinen anvendes korrekt under alle forhold. Väderstads såmaskiner har gennemgået kvalitetsgennemsyn og funktionsprøver før leveringen. Funktionsansvaret under brug i marken ligger dog hos brugeren/køberen. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve såmaskinen, afvises helt. Hertil kommer, at vi frasiger os ethvert ansvar overfor skader, der opstår som følge af så- eller doseringsfejl. Se i øvrigt kapitel 4.1 Sådybde på siden 70 og 4. Kontrol af udsæd på siden 71 i vores instruktionsbog. KONFORMITETSERKLÆRING i henhold EU maskindirektiv 98/37/EEC, tillæg A Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer heved at radsåmaskinen, som nedenfor er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 98/37/EC. RD 300 S, RD 300 C, RD 400 S og RD 400 C - produktionsnummer Lars-Erik Axelsson Ver.1.4 5/04/01 7

8 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Figur 1.1! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere såmaskinen varsomt og korrekt! Såmaskinen kan være farlig i ukyndige hænder og ved uforsigtig adfærd. 1. Advarselsmærkater: A B C D E F G H Figur 1. A Læs instruktionerne nøje igennem og forvis dig om, at du forstår indholdet. B Advarselstape: Vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller på anden måde komme til skade. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. C Arbejd aldrig under såmaskinen ved service- og vedligeholdelsesarbejde uden at den er ordentligt klodset op med støttebukke eller lignende på et stabilt underlag. Lås løftecylindrene med den gule låseanordning. Se også 3.8 Sikring af maskinen ved servicearbejde på siden 30. D Sørg altid for, at markørens arbejdsområde er frit! Vær opmærksom på risikoen for komme til at beskadige markøren eller at komme i klemme imellem såmaskinen og markørerne, når disse fældes ind! OBS! Markørerne fældes altid ind ved løft af maskinen, uanset indikeringen på kontrolboksen. Den aktive markør fældes altid ud, når maskinen sænkes. Markørerne skal altid være løftet når maskinen sænkes ned. Sørg derfor for at markørerne er spærret med låsehagerne og sluk for kontrolboksen, når maskinen ikke er i marken. Kontrolboksen lagrer alle indstillingerne, når den slukkes. E F Træd aldrig op på hjulene, da de kan dreje rundt, selv om maskinen holder stille. Stå ikke på såmaskinen under kørslen. G Stå ikke på såmaskinen under påfyldning af udsæd. H Advarsel om at komme i klemme i koblingen til efterharvningen. Stå ikke for tæt på efterharven ved løftning og sænkning, da der kan være fare for at komme i klemme. I Advarsel for at komme i klemme under drivhjulet, når det flyttes ned fra transport- til arbejdsstilling. Såmaskinen skal være løftet helt op, når drivhjulet flyttes! Se også Drivhjul på siden 39. I 8 Ver.1.4 5/04/01

9 RD C/S 1.3 Øvrige sikkerhedsforskrifter Figur 1.3! Kontroller altid at hele området omkring såmaskinen er frit. Hold øje med drivhjulets stilling. Kør altid med drivhjulet ind mod markens centrum ved vending. RD 300 3,00 m RD 400 4,00 m RD 300 3,0 m RD 400 4,0 m Figur 1.4 Figur 1.5! Når såmaskinen transporteres på vej, skal det ske med omtanke og ved udvisning af den største forsigtighed. Løft drivhjulet op til transportstilling for at minimere transportbredden. Vær opmærksom på at oversigten bagud er begrænset, og at der er frit, så der kan bakkes. Ejeren/føreren er alene ansvarlig, når såmaskinen køres på offentlig vej.! OBS! Denne maskine/redskab og dennes dækstørrelse er dimensioneret til en maksimal hastighed på 30 km/t ved landevejskørsel. Husk at overholde alle lokale hastighedsbegrænsninger! Ved service- og reparationsarbejde, skal såmaskinen være nedsænket og stå på et plant underlag eller være korrekt understøttet! Da belastningen på støttefoden er stor, bør maskinen ikke parkeres på et løst underlag!! Kontroller altid at såmaskinen og traktorens snapkoblinger er frie for snavs inden sammenkobling af hydraulikslangerne.! Anvend altid de originale reservedele fra Väderstad for at opretholde såmaskinens gode kvalitet og sikkerhed. Ved anvendelse af andre dele end originaldele, bortfalder alle garanti- og reklamationsmuligheder. Ver.1.4 5/04/01 9

10 Sikkerhedsforskrifter 1.4 Placering af advarselsmærkater på maskinen Figur Maskinskilte Nummerskilt A Typenummer 1.5. CE skilt A B B Serienummer. Opgiv altid serienummeret på Deres maskine, når der bestilles reservedele samt ved service eller i tilfælde af reklamation. C D E F G C Arbejdsbredde D Transportbredde E F Serienummer, CE Vægt, totalvægt inklusive efterharve og en enkelt Crossboard. For yderligere information, se 7.6 Tekniske data på siden 97. G Produktionsår 10 Ver.1.4 5/04/01

11 Monteringsanvisning RD C/S Såmaskinen kan leveres mere eller mindre færdigmonteret afhængig af transportmetode etc. Anvend følgende instruktioner, hvor dette kan lade sig gøre. Såmaskinen kan også have monteret ekstraudstyr, som ikke er omfattet af nedenstående instruktioner. Hvis der er tvivlspørgsmål, så kontakt Väderstad-Verken AB eller forhandleren..1 Løft og losning af såmaskinen Figur.1 Løft såmaskinen i de to hjørner i midtertraversen. Løftehjørnerne er afmærket med løftesymboler. Kontroller at der anvendes ordentlige løfteredskaber og maskiner, og at de kan løfte maskinens vægt med bred marginal. Ved løfteopgaver, se 7.6 Tekniske data på siden 97. OBS! Gå aldrig under en løftet såmaskine! Anbring såmaskinen og udfør monteringen på et plant og fast underlag. Der kan ellers være risiko for, at maskinen kan vippe forover inden trækket med trykstangen er monteret. Ver.1.4 5/04/01 11

12 Monteringsanvisning. Montering af træk D A B Figur. Figur.3 Figur.4 Monter støttefoden (D), skub trækforlængeren ind i trækrøret, og monter de to bolte. Løft trækket forsigtigt i trækøjet med en egnet løfteanordning. Vær forsigtig, trækket kan nemt slå imod såkassen! Løsn transportstaget (A) samt støttebenet (B) fra trækket. OBS! Støttebenet (B) må ikke demonteres fra maskinen. Trækket skal være sikret med en egnet løfteanordning eller lignende, når transportstaget (A) demonteres. Hold behørig afstand, når trækket svinges fremefter. Sving trækket fremad/nedad, så det hviler på støttefoden. Støttefoden skal være trukket så langt op, så trækøjet befinder sig cm over jorden. Skru kombisåskærerne ned til dybdestilling 3 på skalaen. (Gælder kun for kombisåmaskiner). Løft kun maskinen og frigør støttebenet (B). Hullet i trækøjet passer med hullet i såmaskinens mellemvæg ved, at kombisåskærerne justeres opad eller nedad med drejehåndtagene. (Gælder kun kombisåmaskiner). Monter trækket med de to M4x80 skruer, som findes i såkassen. Figur.5 Skru trækstangen (C) ud lige meget på begge sider. Trykstangen er forsynet med venstre- og højregevind. Trykstangen skal monteres med nøglegrebet mod trækket. Skru trykstangen så meget ud, så splitterne let kan monteres. Såmaskinens markparallelitet justeres senere, se 3.5 Markparallelitet på siden 8. Skru gavljernene fast med to M4x60 skruer. Skruerne tages fra støttebenet (B). 1 Ver.1.4 5/04/01

13 RD C/S.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Figur.6 Figur.7 Monter slangeholderen på trækket. Fastgør kablerne og slangerne solidt på trækket med kabelbånd el. lign. Spoleindpakningen bør anbringes over slangesamlingerne og trækkes fremefter. Figur.8 Figur.9 Slangerne er mærkede med farvede ringe for at lette tilkoblingen til traktoren. Gør det til en vane altid at koble slangerne til samme hydraulikudtag på traktoren, så det altid er samme hydraulikhåndtag, der anvendes ved manøvreringen. De to svære 3/8" slanger bruges til løft af såmaskinen og manøvrering af markørerne. De to tynde 1/4" slanger bruges til manøvrering af Crossboard. Kontroller nøje, at slangerne monteres parvist til de respektive hydraulikudtag på traktoren. Fastgør slangerne og elkablet på trækket, som vist på Figur.6 og Figur.7..4 Montering af bøjle i såkassen Figur.10! Gælder kun RD C Bøjlen fungerer som beskyttelse for, at mellemvæggen ikke skal kobles løs ved kørsel. Montér bøjlen ifølge billedet med de to medfølgende skruer. Ver.1.4 5/04/01 13

14 Monteringsanvisning.5 Montering af markører B A RD 300: 3,0 m RD 400: 4,0 m Figur.11 Figur.1 Da markørcylindrene er fyldt med olie ved fremstillingen, spænder de hårdt. Løsn hydrauliknipplen (A) en smule for at tage trykket af for at gøre monteringen af markørcylinderen lettere. Læg en klud over, for at forhindre at olien sprøjter ud. Som kontrol bør man trække i alle koblinger og samlinger efter monteringen. Smør ledboltens nippel. Indstil markørerne i henhold til Figur.1. Denne indstilling cirka. En efterkontrol ude i marken skal foretages for at undgå dobbeltsåning eller ingen såning, som kan opstå ved at man sidder på skrå i visse traktorer. Markørristen opfattes forskelligt på forskellige traktorer og med forskellige førere. Markørpinden bør efterjusteres efter ca. en times kørsel. OBS! Lås altid markørerne med låsehagerne (B) ved transport, servicearbejde og opbevaring. 14 Ver.1.4 5/04/01

15 RD C/S.6 Montering af efterharve Figur.13 Monter stængerne (A) og koblingerne (B) til hjulbjælkens øjebolte. Afstandsmuffen (C) og skiverne (D) placeres på akslen. Billedet viser venstre side, højre side monteres spejlvendt. Slå stifterne i. Løsn låsenålen (E) og skru fjederpakken helt ind i drejeleddet således, at låsningen (F) havner på undersiden af denne. Fæstn fjederpakkens bagende til stangen. Plaststyret (G) placeres mellem fjederen og stangrøret således, at den styrer ind i disse. Stålskiven placeres under kronemøtrikken. Kronemøtrikken skrues ikke mere på, end at stiftet tilpas let kan slås gennem udtagene i møtrikken. Monter løftewirene med splitten (H) i det midterste hul på såmaskinen. Monter den midterste stang og fastgør efterharvesektionen til stængerne med bolten (I). Splitten (K) skal hvile på stangenden således, at sektionen kan vippe bagud og ikke beskadiges ved baglæns kørsel. Kontroller, at spindlerne til efterharven er midt imellem hver baghjulene, se også 3.6 Indstilling af efterharve på siden 9. OBS! Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme..7 Montering af lygter Figur.14 Figur.15 Monter lygter og kabler, som vist på Figur.14 og Figur.15. Ver.1.4 5/04/01 15

16 Monteringsanvisning.8 Montering af afskraber A Figur.16 Figur.17 Ved visse leverancer kan afskraberne være slået op af transporttekniske årsager. I sådanne tilfælde skal platformsholderen flyttes. Holderen (A) skal placeres på ydersiden af skraberen som vist. Afstanden mellem afskraberskæret og dækket skal være mindst 5 mm. For kontrol: Placér såmaskinen hvilende på tallerknerne, med hjulene et par centimeter over jorden for at kunne kontrollere, at afskraberskærene aldrig kommer nærmere end 5 mm fra hjulene, når disse snurrer rundt. OBS! Hvis afskraberne støder mod dæksiderne eller er tæt på dæksiderne, skal afskraberne rettes til med et passende værktøj efter monteringen.! Efterspænd boltene til afskraberholderne!.9 Montering af spormarkør Figur.18 Monter armen i henhold til figuren. 16 Ver.1.4 5/04/01

17 RD C/S.10 Montering af den forreste platform A Figur.19 Monter platform, stige og rækværk til trækbjælken, som vist på Figur.19. Bemærk at højden og vinklen på stigen kan indstilles, så den passer til alle de forredskaber, der anvendes. Monter så den excentriske bespænding (A) i en passende stilling til at holde stigen. Platformen kan foldes op, så man kan servicere redskabet. Ver.1.4 5/04/01 17

18 Monteringsanvisning.11 Installation af kontrolboks i traktoren Figur.0 Figur.1 Spænd kontrolboksen ordentlig fast i beslaget med skruerne på bagsiden af boksen. Anbring boksen inden for synsfeltet af kørselsretningen. OBS! Kontroller hvor der kan være skjulte ledninger, inden der eventuelt bores huller i traktorkabinen. Tilslutning af kabler: Brun til plus (+) og blå til stel (-). OBS! Polerne må ikke byttes om! Hvis traktoren har et strømudtag i kabinen, skal dette anvendes. Hvis der ikke er noget strømudtag, skal tilslutningen foretages med et ekstra kabel. Anvend helst et 6 mm² kabel. Strømbehovet kan være helt op til 15-0 A. Det er vigtigt at tilslutningen er korrekt, fordi det ellers kan medføre en usikker funktion. OBS! Foretag ikke nogen tilslutning i udtaget til cigarettænderen! Kontroller at forbindelseskablet til såmaskinen ikke bliver klemt under traktorens bagrude, da kablet herved kan blive beskadiget. Anvend en lem eller et gennemføringshul til dette formål. Fastgør kablet på en solid måde i traktoren for at beskytte kontrolboksen mod skader, hvis man ved frakobling glemmer at afmontere forbindelseskablet fra såmaskinen. Kontroller at kontrolboksen er slukket, indtil markørerne er monteret Montering af mini-elboks - + Blå/ Brun/ Blue/ Brown/ Blau Braun Figur. Mini-elboksen bør monteres, så den er lettilgængelig med højre hånd. Den skal også være vendt til den rigtige side, så højre markørvisning på boksen er naturligt vendt mod højre markør på såmaskinen. Mini-elboksen kræver en korrekt el-tilslutning på 5 A. El-tilslutningen skal foretages efter hovedstrømafbryderen på traktoren. I øvrigt gælder de samme anbefalinger som for kontrolboksen. 18 Ver.1.4 5/04/01

19 RD C/S.11. Installation af kontrolhåndtag Figur.3 Figur.4 Kontrolhåndtagene skal monteres på den hydraulikstang, som styrer maskinens hævning og sænkning. Tag hætten af gevindet på hydraulikstangen, og skru kontrolhåndtaget på. Håndtaget har forskellige gevind, så det passer til så mange forskellige stænger som muligt. Gevindene er M1, M10 og M8. Hvis det medfølgende håndtag ikke passer, findes der et alternativt kontrolhåndtag. Se Figur.4. Bestillingsnummer: Tilslut kontrolhåndtagets kontakt til kontrolboksen. Ver.1.4 5/04/01 19

20 Monteringsanvisning 0 Ver.1.4 5/04/01

21 3 Instruktioner og indstillinger RD C/S OBS! Alle grundindstillinger skal altid foretages på et plant underlag, medens Rapidsåmaskinen er monteret på traktoren. 3.1 Traktor Figur 3.1 Figur 3. For at nedsætte sammenpresning af jorden og øge trækevnen, bør traktoren have gode dæk. Forsøg at køre med lavt dæktryk, og afmonter eventuelle ekstravægte, som fx frontvægte. Det kræves to dobbeltvirkende hydraulikudtag. Ver.1.4 5/04/01 1

22 Instruktioner og indstillinger 3. Ind- og udkobling af såmaskine 3..1 Tilkobling af såmaskine uden mellempakker Figur 3.3 Såmaskinen kobles til traktorens hitchkrog og teleskoptrækkets længde tilpasses. Hvorvidt trækket skal være kort eller langt afhænger af traktorens dæk og såmaskinens udrustning. Såmaskinen fungerer bedst ved en trækhøjde på mellem 45 og 60 cm. Ved en trækhøjde på ca. 60 cm kan trækkets teleskop tages ud og vendes. Det medfører, at trækstangen på det nærmeste ligger vandret i forhold til marken op til en trækhøjde på 65 cm. Trækstangen skal være næsten vandret for at forredskaberne på harveplankerne skal kunne fungere optimalt. Glem ikke at løfte støttebenet op. Kontroller med jævne mellemrum sliddet på trækkrog og trækøje. 3.. Udkobling af såmaskine uden mellempakker Parkér maskinen på et fast underlag. Vær opmærksom på at marktrykket under støttefoden er stort især med fuld såkasse Tilkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.4 (Instruktioner for tilkobling af såmaskiner med mellempakkeren PIVOT findes under punkt 3.3) Først kobles mellempakkeren til traktorens trepunktsophæng. Kontroller at mellempakkeren kan løftes, uden at den går imod traktorens hjul. Hvis mellempakkerens hjul berører traktorhjulene begrænses løftehøjden. Indstil traktorens løftearme, så mellempakkeren går så stabilt i sideretningen som muligt. Såmaskinen kobles til mellempakkeren. Afkort eventuelt såmaskinens teleskoptræk. Mellempakkeren ruller godt også i sving og skal normalt ikke løftes ved vendinger. Ved transport på vej, skal mellempakkeren løftes så meget, at den går fri af vejbanen. Ver.1.4 5/04/01

23 RD C/S 3..4 Udkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.5 Parkér maskinen på et fast underlag. Indstil støttefodens længde således, at maskinen hviler samtidig hviler af på tallerknerne, støttefoden, maskinens og pakkerens hjul. Lad mellempakkeren blive siddende på trækket ved udkoblingen. Efter behov kan man sikre pakkerens hjul med et par træklodser. Ver.1.4 5/04/01 3

24 Instruktioner og indstillinger 3.3 Mellempakker PIVOT Montering og kørsel 3 Figur 3.6 Figur 3.7 Mellempakkeren skal monteres på de grove tappe. Kategori 3 og Kategori kan anvendes til RD 300. Traktorens løftearme skal efter montering af pakkeren være låst med sidestabiliseringsstængerne. Figur 3.8 Figur 3.9 Mellempakkeren PIVOT skal være nedsænket, når såmaskinen køres i såsporene og ved vendinger. Mellempakkeren PIVOT skal altid være løftet op, når der bakkes med såmaskinen. Hvispa- kkeren ikke er løftet op, kan hjulunderlaget og hjul blive beskadiget. C Figur 3.10 Figur 3.11 Ved transport på vej, skal PIVOT pakkeren altid være løftet op. Dette skal ske for at forhindre unødig slidtage på dækkene. Ekstra befæstning til vægte (C) nr.: Afskraberne skal indstillede så der er en frigang på 5 mm mellem hjulene og afskraberne. 4 Ver.1.4 5/04/01

25 RD C/S 3.3. Montering af trækrør og trækstang Figur 3.1 Mellemstykkerne (A) der skal sættes ind mellem ledtappen og styrehovedet, skal monteres. Det nederste mellemstykke skal sættes på plads, medens det øverste mellemstykke kun skal monteres, hvis frigangen er tilstrækkelig stor til, at man kan få det ind. Skyd trækrøret helt ind og lås det med de grove M4x150 bolte (D). Man kan trække det ud, hvis man ønsker en større afstand mellem maskinen og traktoren. Monter slangeholderen (C) i henhold til tegningen. Efterjustering: Hvis trækstangen bliver kortere (ca. 3 mm) i pakkeren, kan dette imødegås ved at montere yderligere et mellemstykke (B) på akslen foran trækstangen. Hvis styreleddet (ledtappen) bliver mere end 3 mm kortere, kan man også her anvende yderligere et mellemstykke (A) der monteres på undersiden Hjulbenenes ledtappe Figur 3.13 Figur 3.14 Kontroller at den store M 30 møtrik er spændt ordentlig. Hvis der er større frigang end 3 mm i de store ledtappe, kan der indsættes et mellemstykke som følger: Løft pakkeren op, og løsn parallelstaget (B). Løsn derefter M30 møtrikken, hvorefter benene kan trækkes ud. Anbring yderligere et mellemstykke imellem. (Det gamle skal stadig være på plads). Efterse om der er opstået nogen form for unormal slidtage. Afvask alle overflader på leddet med dieselolie eller lignende og smør dem godt og monter dem igen. Spænd M 30 møtrikken ordentlig fast med et moment på mellem kp. Kontroller at leddene kan drejes uden besvær og at frigangen er forsvundet. Er der meget stor frigang, skal der anvendes to ekstra mellemstykker. Ver.1.4 5/04/01 5

26 Instruktioner og indstillinger Efterspænding af bolte Det er vigtigt at alle bolte på PIVOT pakkeren efterspændes efter de første 50 timers kørsel. Herefter skal alle samlinger efterspændes efter hver sæson Indstilling af hjullejer Figur 3.15 B C A Det er vigtigt at lejerne i hjulnavene efterjusteres. Kontroller at der ikke er frigang i hjulnavene, når pakkeren er løftet op. Hvis der skulle opstå en større frigang, skal lejerne efterjusteres. Afmonter navkapslen (A), ret låsepalen (B) ud, som holder låsemøtrikken (C) på plads, og spænd låsemøtrikken så meget at frigangen forsvinder. Til at bøje låsepalen igen anvendes en stor mejsel. Lås møtrikken med låsepalen og rengør navkapslen, fyld den med nyt fedt og sæt den på igen. Smør navet, indtil fedtet siver frem Smøring 100 HA Figur 3.16 Mellempakkeren skal smøres for hver 100 arbejdstimer. Mellempakkeren skal være løftet op når den smøres. Det er vigtigt at smøre alle smøresteder, og at der smøres med så meget fedt, at det siver frem i alle leddene. Anvend kun fedt af bedste kvalitet. Dæktrykket i Pivot pakkerens hjul 690x190-15" skal være 3,0 kg/cm³ (300 kpa). 6 Ver.1.4 5/04/01

27 RD C/S 3.4 Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel A Figur 3.17 Figur 3.18 Hydraulikslangerne skal fastgøres omhyggeligt, og længden nøje tilpasses, (se også.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger på siden 13). Dette skal foretages for at sikre, at slangerne altid er koblet rigtigt til, og at såmaskinen kan manøvreres med ordentlig indlærte rutiner til betjening af håndtagene. Efter afsluttet arbejde, skal snapkoblingerne stikkes ind i hullet over slangeholderen. Slangerne til hævning stikkes ind i hullerne med symbolet pil opad, og slangerne til sænkning stikkes ind i hullerne med symbolet pil nedad. Monter kontrolboksens mellemkabel til såmaskinen. Tilslutningen skal foretages med forsigtighed. Kontroller at kontaktens stikben (A) passer til hinanden. Tryk stikkene let sammen samtidig med, at møtrikken skrues fast. Spray jævnligt stikkene med kontaktspray af typen Ver.1.4 5/04/01 7

28 Instruktioner og indstillinger 3.5 Markparallelitet Figur 3.19 Såmaskinens hældning i længderetningen justeres med trykslangen (B) ude i marken. Rammebjælken (A) skal være helt parallel med jordoverfladen, når såmaskinen sår i den korrekte sådybde. Kontroller paralleliteten ved at holde de forreste såskær i samme dybde som de bageste. Figur 3.0 Figur 3.1 Tryk først let på jorden og skrab det øverste tynde lag af så kernerne blottes. Kernerne i alle rækker skal kunne blotlægges samtidig. Ved en større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere paralleliteten. Efter justeringen låses trykstangen med låseblikket (C). Måler til sådybde art nr kan rekvireres hos din forhandler. 8 Ver.1.4 5/04/01

29 3.6 Indstilling af efterharve RD C/S Efterharvekoblingen er konstrueret således, at efterharven arbejder hårdere mod jorden i stillingen lav. Dette modvirker spordannelse i forageren. Hvis dette ikke ønskes, skal højden lav øges, se 3.7 Indstilling af lavløfthøjde på siden 30. Monter efterharven. Se.6 Montering af efterharve på siden 15. Figur 3. 1 Vælg en passende arbejdsvinkel ved at flytte splitten i hulserien (A). Figur 3.3 Figur 3.4 Justér efterharvens arbejdstryk mod jorden. Ved justering af arbejdstrykket skal låsenålen (B) trækkes bort. Arbejdstrykket øges, ved at man skruer møtrikken (C) mod uret. Når det ønskede arbejdstryk er opnået, kan det være nødvendigt at dreje møtrikken en smule til den ene side, så låsenålen kan monteres igen. Arbejdstrykket er temmelig uforandret, hvis sådybden ændres, men hvis arbejdsvinklen ifølge punkt 1 ændres, skal arbejdstrykket igen kontrolleres. 3 Kontroller at efterharvens pinde ligger midt imellem hjulene henholdsvis midt i hjulsporet, hvilket betyder, at pindene ligger midt imellem sårækkerne. Når efterharvens pinde ligger midt imellem sårækkerne, kan efterharven arbejde ordentlig uden at påvirke udsæden. Dette muliggør, at et fordampningslag kan harves op i forbindelse med såningen. Efterharven skal være indstillet, så den forbliver i arbejdsstilling, når der vendes på forageren i positionen lav. Såmaskinens spor slettes dermed ved vending. 4 Løftewirens opgave er at forbedre efterharvens transporthøjde, når kontrolcylinderen er helt eller delvis sammentrukket. Splitten (D) til løftewiren kan monteres i 3 positioner for at kompensere for tolerance ved fremstillingen. Splitterne monteres normalt i midterhullerne. Hvis efterharven i transportstilling hænger i løftewirene. (Begge er spændte), og efterharven da hænger skævt, bør man flytte en af splitterne (D).! Bak ikke uden at såmaskinen løftes helt op, og efterharven har tilstrækkelig frihøjde 5 Der må kun trædes på fodpladen på efterharven, når den står på marken. Ver.1.4 5/04/01 9

30 Instruktioner og indstillinger 3.7 Indstilling af lavløfthøjde Figur 3.5 Om lav-løft betjening, se Kontrolboks på siden 50. Lavløfthøjden justeres ved at skrue magnetafbryderen op eller ned i dens holder med vingeskruen (A), der låses med vingemøtrikken (B). Figur 3.6 OBS! Vær omhyggelig ved justering. Lavløfthøjden bør ikke stilles for højt eller for lavt. En for høj indstilling betyder, at efterharvens arbejdstryk bliver for lavt på forageren. (Hvis dette ikke ønskes). En for lav indstilling derimod indebærer, at drivhjulet ikke løftes tilstrækkeligt op fra jorden. Drivhjulet bør løftes 5-10 cm over jorden. En alt for lav indstilling og specielt, når kontrollen anvendes, kan også forårsage fejlagtig funktion på kontrolboksens autotælling OBS! Bak ikke med såmaskinen i lavløftposition, da efterharven kan beskadiges ved den mindste bevægelse bagud. Se 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse på siden Sikring af maskinen ved servicearbejde Figur 3.7 Figur 3.8 Arbejd aldrig under såmaskinen uden, at den er solidt understøttet med bukke og løftecylinderen er spærret. Cylinderen spærres med den gule låseanordning. Løft maskinen op i topstilling og sæt låsejernet på mastercylinderen op mod cylindergavlen, inden spærren kan monteres. Service på hydrauliksystemet skal altid ske med såmaskinen sænket til jorden. 30 Ver.1.4 5/04/01

31 RD C/S 3.9 Indstilling af såskær A B C 1 3 Figur 3.9 Figur 3.30 OBS! Såmaskinen skal altid være sikret, når der arbejdes neden under den. For at sikre et tilfredsstillende såresultat, er det vigtigt, at såboksene er korrekt monteret på såmaskinen. Vælg installationshøjden ud fra betingelserne og sliddet på skiverne. Når såmaskinen er sænket ned, så skiverne hviler på fast underlag, må såboksene ikke røre overfladen (C > 0 mm). Ved såning uden pløjning i jord med mange strårester eller ved såning i let jord, kan en for lavmontering forårsage at skiverne holder op med at dreje. Hvis de er monteret for høje, vil de på indflydelse på placeringen af frøene. Såningsenheden er fjedrende ophængt på to bolte, og ved hjælp af de bløde skiver presses såningsenheden mod tallerkenen, når møtrikkerne strammes. Møtrikkerne skal ikke strammes mere, end at man let kan vrikke såningsenheden med hånden. Det er vigtigt at såningsenheden ikke trykkes for hårdt mod tallerkenen, da både slitagen og rullemodstanden øges kraftigt. I meget løs jord og/eller meget lille sådybde kan det være en fordel, at løsne møtrikkerne lidt. Inden såningsenheden skiftes ud, bør såmaskinen spules grundigt af. Ved montage af nye såningsenheder, skal fjederens bredde mellem tallerkenen og såningsenheden kontrolleres. Fjederen skal være bredere i den øverste del. Ellers kan halm og planterester sætte sig fast her. Hvis ikke såningsenheden ligger an mod det rigtige punkt, kan dette justeres ved at flytte metalskiverne ved position A og B indenfor eller udenfor fæstejernet. Kontaktpunktet kan også flyttes en smule ved at spænde den bageste møtrik mere end den forreste. Tabel 3.1 Position Mål mellem tallerken og såskær 1 > 0 mm 0 mm 3 > 0 mm 3.10 Afskraber B A Figur 3.31 Afskraberens stilling kan indstilles to steder. Hvis indstillingen (A) ikke er tilstrækkelig, kan holderen (B) indstilles i længden. Ver.1.4 5/04/01 31

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA 500-800 S. Nr. 12 000-

Instruktioner. Såmaskine RAPID. serie RDA 500-800 S. Nr. 12 000- Instruktioner Såmaskine RAPID serie RDA 500-800 S Nr. 12 000- Ver.1.2 30/11/01 900225-da 2 Ver.1.2 30/11/01 Tag alltid ett utmatningsprov. Såtabellens innehåll skall endast ses som riktvärden. Vid små

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere