Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat"

Transkript

1 Metodenotat Capacent Epinion

2 Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb Indhentelse af kontaktoplysninger Udsendelse af webbaserede spørgeskemaer 6 4. Repræsentativitet 7

3 1. Baggrund Anvendelsen af IT i uddannelsessektoren har gennem mange år været et centralt indsatsområde. Derfor har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tidligere gennemført evalueringer af anvendelsen af IT i folkeskolen (2009) og på de gymnasiale uddannelser (2005). Her i 2010 gennemfører EVA endnu en evaluering, der fokuserer på anvendelsen af (EUD). Som bidrag hertil har Capacent Epinion gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på fire af erhvervsuddannelsernes i alt 12 uddannelsesindgange: Bygge & Anlæg Merkantil Produktion & Udvikling Sundhed, Omsorg & Pædagogik Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse i perioden 21. januar til 1. marts Af stikprøven på i alt lærere besvarede 888 spørgeskemaet, og undersøgelsen opnåede dermed en svarprocent på 68,8 pct. 1

4 2. Metode 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse I tillæg til udvælgelsen af de fire uddannelsesindgange blev der i en indledende stratificering taget højde for indgangenes størrelse (operationaliseret ved elevantal) og geografi (operationaliseret ved region). På baggrund af data fra UNI C bestemte Capacent Epinion antallet af relevante indgange til 145 fordelt på 85 institutioner. Mens den geografiske demarkation var givet på forhånd, valgte Capacent Epinion at lade det størrelsesmæssige demarkationskriterium afhænge af de fire indganges specifikke karakteristika. Eksempelvis udbyder 32 institutioner indgangen Produktion & Udvikling. Efter at have sorteret denne sample efter elevantallet på de individuelle indgange kunne den opdeles i to lige store andele, hvorefter demarkationskriteriet blev bestemt som det adskillende midtpunkt. I tilfældet Produktion & Udvikling karakteriseredes individuelle indgange med 187 eller færre elever således som små, mens indgange med 188 eller flere elever karakteriseredes som store. I de tilfælde hvor et ulige antal institutioner udbød en individuel indgang eksempelvis tilfældet Bygge & Anlæg blev det størrelsesmæssige demarkationskriterium bestemt som elevantallet på den individuelle indgang, som delte samplen. For at kategorierne stor og lille fortsat fungerede som gensidigt udelukkende, kategoriseredes den delende indgang konsekvent som lille. 2

5 Nedenstående tabel 2.1. giver således et overblik over populationen. Tabel 2.1: Uddannelsesinstitutioner fordelt på indgange, region og størrelse. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Bygge & Anlæg Demarkation 530 Merkantil Demarkation 471 Produktion & Udvikling Demarkation 187 Sundhed, Omsorg & Pædagogik Demarkation Institutioner i alt I alt Herefter blev der foretaget en tilfældig case-selektion som sikrede, at der opnåedes en repræsentant i samtlige af stratificeringsmatricens segmenter. Imidlertid umuliggjordes udfyldelsen af segmenterne Bygge & Anlæg, Hovedstaden, lille og Sundhed, Omsorg & Pædagogik, Nordjylland, stor, som følge af ønsket om ikke at inkludere institutioner, der i særlig grad har været udsat for evalueringer tidligere 1, samt som følge af en hensyntagen til, at Social- og Sundhedsskolen København og Bornholm Erhvervsskoles ønskede fritagelse fra den aktuelle undersøgelse. 1 Institutionerne EUC Vest og SOSU Nord. Desuden udvalgte EVA indgangene Sundhed, Omsorg og Pædagogik på Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole og Randers Social- og Sundhedsskole, Bygge & Anlæg på Holstebro Tekniske Skole og Teknisk Erhvervsskole Center Gladsaxe, Produktion & Udvikling på Randers Tekniske Skole og Handel & Kontor på Tietgen Skolen til de kvalitative evalueringer og ønskede derfor ikke at belaste disse yderligere ved den kvantitative undersøgelse. 3

6 Således udgjorde tabel 2.2 undersøgelsens endelige stratificeringsmatrice. Tabel 2.2.: Stratificeringsmatrice over uddannelsesinstitutioner og disses elevantal Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Elevantal i alt Københavns Tekniske Skole EUC Sjælland Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Randers Tekniske Skole Tech College Aalborg Bygge & Anlæg Demarkation 530 (2.371) (1.226) (2.134) (1.946) (1.219) - CELF - Center for erhv. rettede udd. Lolland- Falster EUC Lillebælt Silkeborg Tekniske Skole EUC Nordvest (0) (390) (26) (124) (342) 882 Handelsskolen København Nord Handelsskolen Sjælland Syd IBC International Business College Herningsholm Erhvervsskole Aalborg Handelsskole Merkantil Demarkation 471 Produktion & Udvikling Demarkation 187 Sundhed, Omsorg & Pædagogik Demarkation 188 (1.909) (905) (1.895) (906) (2.008) Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Ringsted Haderslev Handelsskole (290) (151) (308) (404) (362) Københavns Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Herningsholm Erhvervsskole Skive Handelsskole Erhvervsskolerne Aars Tech College Aalborg (789) (275) (626) (334) (461) CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Selandia CEU Hansenberg Mercantec EUC Nordvest (161) (146) (176) (146) (175) Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland Social- og Sundhedsskolen Fyn Århus Social- og Sundhedsskole (1347) (883) (1.332) (1.010) (0) SOSU C Socialog Sundhedsuddannelses Centret Diakonissestiftelsens Socialog Sundhedsskole SOSU Næstved - Center for social- og sundhedsudd. Hansenberg Social- Sundhedsskolen i Silkeborg (176) (114) (99) (392) (162) Tech College Aalborg 943 Elevantal i alt Institutioner i alt

7 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest Danmarks Evalueringsinstitut Spørgeskemaet blev udviklet af EVA og efterfølgende pilottestet. Formålet med valideringen var, at kvalitetssikre spørgeskemaet, herunder: Sikre, at spørgsmålene er entydige og letforståelige Sikre, at svarkategorierne er udtømmende og forståelsesmæssigt entydige Sikre, at respondenterne har den nødvendige forståelse og information til at kunne besvare de enkelte spørgsmål. Sikre, at spørgsmålet måler den holdning eller vurdering af de forhold, der ønskes testet (validitet). Sikre, at spørgsmålene giver en nøjagtig måling (reliabilitet). Der blev gennemført 12 pilotinterview fordelt på 3 lærere for hver af de 4 indgange. Konkret er pilottesten foregået på den måde, at lærerne har fået tilsendt et weblink til skemaet med en nærmere forklaring i et medfølgende invitationsbrev. I det tilsendte webskema havde respondenterne mulighed for at tilføje kommentarer til hvert enkelt spørgsmål. Efterfølgende er respondenterne blevet ringet op, så de kunne kvalificere og uddybe deres besvarelse og fremkomme med deres helhedsindtryk af spørgeskemaet dog blev dette kun gennemført for de 8 pilottestere, der havde oplyst deres telefonnummer. Pilottesten er afrapporteret særskilt i valideringsrapporten af 14. januar. På baggrund af valideringsrapporten og et valideringsmøde med EVA blev der foretaget en række justeringer i skemaet. I alle sidste ombæring blev der rettet nogle få grammatisk fejl samt svarkategorierne på spørgsmålet: Alt i alt, forventer du at anvende IT mere eller mindre i din undervisning i de kommende år?, hvor skalaen fejlagtigt var enig/uenig. Imidlertid blev disse sidste rettelser ikke uploaded pga. en teknisk fejl, så undersøgelsen blev gennemført uden disse korrektioner. Dette betød, at spørgsmålet siden måtte udgå af undersøgelsen. 5

8 3. Dataindsamlingens forløb 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger Forudsætningen for at kunne gennemføre den webbaserede dataindsamling var rekvireringen af mailadresser på undersøgelsens respondenter. Derfor udsendte Capacent Epinion et orienteringsbrev til de relevante institutioner, som informerede om undersøgelsens formål samt om, at udleveringen af mailadresser på de relevante lærere var en nødvendighed for undersøgelsens gennemførsel. Størstedelen af institutionerne fremsendte imidlertid ikke uden videre de relevante mailadresser, hvorfor Capacent Epinion efterfølgende gennemførte flere telefoniske påmindelsesrunder, før det lykkedes. 3.2 Udsendelse af webbaserede spørgeskemaer Efter rekvireringen af mailadresser kunne Capacent Epinion påbegynde udsendelsen af introduktionsmails til undersøgelsen respondenter. Introduktionsmailen informerede om undersøgelsens formål og indeholdt et for den enkelte respondent unikt weblink, som ledte videre til det webbaserede spørgeskema. Som nævnt modtog Capacent Epinion ikke uden videre mailadresser på samtlige af undersøgelsens respondenter. For at perioden hvor den enkelte respondent havde mulighed for at afgive sin besvarelse skulle være så lang som mulig, valgte Capacent Epinion derfor at udsende introduktionsmails i fire bølger således, at de først rekvirerede mailadresser blev udsendt i første bølge, de næste rekvirerede mailadresser blev udsendt i anden bølge etc. Igennem hele perioden udsendte Capacent Epinion påmindelsesmails til de respondenter, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Den sidste påmindelsesrunde blev gennemført den 23. februar. 6

9 4. Repræsentativitet Af stikprøven på i alt lærere besvarede 888 spørgeskemaet. Undersøgelsen opnåede dermed en svarprocent på 68,8 pct. Den 1. marts fremsendte Capacent Epinion det endelige og rensede datasæt i SPSS-format til EVA og i forlængelse heraf leverede Capacent Epinion også fire forskellige datavægte. Som det fremgår af den følgende gennemgang er datakvaliteten høj, idet bortfaldet er lille, og vægtene (uanset hvordan de beregnes) er små. Med andre ord er der en flot repræsentativitet i datasættet. Den første vægt tager højde for elevtallet på de respektive institutioner. Hvis eksempelvis en institutions elevantal udgør 2,5 pct. at det samlede elevantal i alle de udtrukne institutioner, vil lærerne på denne institution blive vejet op/ned til også at udgøre 2,5 pct. af den gennemførte sample. 7

10 Den anden vægt tager højde for lærerantallet i bruttoudsendelseslisten på de respektive institutioner. Hvis eksempelvis en institutions lærerantal udgør 2,5 pct. at det samlede lærerantal i alle de udtrukne institutioner, vil lærerne på denne institution blive vejet op/ned til også at udgøre 2,5 pct. af den gennemførte sample. Den tredje vægt kombinerer første og anden vægt, det vil sige, den multiplicerer de to vægte for derved at korrigere for både parameteret elevantal og lærerantal. 8

11 Den fjerde vægt tager højde for bruttoudsendelsesgrundlaget, det vil sige før selektionen af institutioner. Fælles for alle vægtene der er gengivet grafisk i det ovenstående er, at de er relativt små, idet repræsentativitet i datasættet er god, og derfor er det også begrænset, hvor meget vægtene flytter. På den baggrund er det forsvarligt at anvende data uden brug af vægte. 9

12 I nedenstående tabel 4.1 er der givet et eksempel på logikken i beregningen af vægte illustreret ud fra lærerantallet dvs. den tredje vægt. Tabel 4.1.: Eksempel på vægtlogik i den tredje vægt med lærerantallet. Bygge & Anlæg Demarkation 530 Merkantil Demarkation 471 Produktion & Udvikling Demarkation 187 Sundhed, Omsorg & Pædagogik Demarkation 188 I alt Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Population 9,68 pct. 4,65 pct. 5,96 pct. 1,32 pct. 3,25 pct. 24,86 pct. Observeret 8,78 pct. 4,62 pct. 4,39 pct. 0,90 pct. 3,49 pct. 22,18 pct. Vægtning 1,11 0,99 1,34 1,44 0,92 5,8 Population - 1,63 pct. 0,23 pct. 0,77 pct. 1,16 pct. 3,79 pct. Observeret - 1,35 pct. 0,34 pct. 0,90 pct. 1,35 pct. 3,94 pct. Vægtning - 1,42 0,68 0,85 0,85 3,8 Population 4,18 pct. 0,70 pct. 5,89 pct. 2,79 pct. 4,80 pct. 18,36 pct. Observeret 4,17 pct. 2,03 pct. 6,31 pct. 3,27 pct. 5,74 pct. 21,52 pct. Vægtning 0,99 0,34 0,92 0,84 0,83 3,92 Population 0,62 pct. 0,77 pct. 0,70 pct. 0,85 pct. 1,24 pct. 4,18 pct. Observeret 0,79 pct. 0,23 pct. 1,01 pct. 0,45 pct. 1,46 pct. 3,94 pct. Vægtning 0,78 3,40 0,68 2,04 0,84 7,74 Population 3,87 pct. 2,48 pct. 1,70 pct. 1,55 pct. 2,09 pct. 11,69 pct. Observeret 3,60 pct. 2,59 pct. 1,80 pct. 1,46 pct. 2,59 pct. 12,04 pct. Vægtning 1,06 0,95 0,93 1,25 0,80 4,99 Population 1,63 pct. 0,77 pct. 0,62 pct. 1,39 pct. 1,24 pct. 5,65 pct. Observeret 1,35 pct. 1,01 pct. 0,45 pct. 1,35 pct. 1,24 pct. 5,4 pct. Vægtning 1,19 0,75 1,36 1,02 0,51 4,83 Population 7,28 pct. 4,34 pct. 6,58 pct. 5,50 pct. - 23,7 pct. Observeret 7,77 pct. 3,72 pct. 6,64 pct. 4,73 pct. - 22,86 pct. Vægtning 7,28 4,34 6,58 5,50-23,7 Population 0,93 pct. 2,56 pct. 0,54 pct. 3,18 pct. 0,54 pct. 7,75 pct. Observeret 0,68 pct. 2,59 pct. 0,56 pct. 3,60 pct. 0,68 pct. 8,11 pct. Vægtning 1,36 0,97 0,95 0,87 0,86 5,01 Population 28,19 pct. 17,9 pct. 22,22 pct. 17,35 pct. 14,32 pct. 99,98 pct. Observeret 27,14 pct. 18,14 pct. 21,5 pct. 16,66 pct. 16,55 pct. 99,99 pct. I alt 10

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Undersøgelse af indsatser

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - teknisk rapport

Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - teknisk rapport Analyse af folkeskolelærernes arbejdstid - teknisk rapport Capacent A/S Indhold 1. Forord 1 2. Analysegrundlaget metode og data 3 2.1 Initiale overvejelser 3 2.2 Datakilderne 5 3. Stikprøven 7 3.1 Grundlaget

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT

AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT Til By- og Landskabsstyrelsen Dokumenttype Delrapport Dato Juni 2010 AFDÆKNING AF LOKALISE- RINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER DELRAPPORT AFDÆKNING AF LOKALISERINGSPRÆFERENCER FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere