Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec"

Transkript

1 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277

2 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med repræsentativt udvalgte årige unge fra hele Danmark. Respondenterne blev fundet gennem et såkaldt blandet sample, der udgør en kombination af et repræsentativt udtræk fra CPR-registret og et tilfældigt udvalgt landsdækkende adresseudtræk. 84 pct. af respondenterne kom fra CPR-udtrækket, mens 16 pct. kom fra adresseudtrækket. Denne kombination gav os mulighed for at kontrollere, om CPR-udtrækket var præget af skævheder, hvilket dog ikke viste sig at være tilfældet. Telefoninterviewene tog udgangspunkt i et spørgeskema med stor tematisk bredde. Spørgeskemaet dækkede en række forskellige aspekter af de unges handlinger og orienteringer i hverdagslivet med relevans for deres trivsel (fx ensomhed, mobning, cutting og rusmiddelbrug) såvel som deres vurderinger af forskellige aspekter af sig selv og deres liv (fx selvtillid og popularitet). Interviewene blev gennemført fra november 2008 til februar 2009 af analysevirksomheden Capacent Epinion, der også ydede konsulentbistand til udformningen af strukturen og kategoriseringerne i spørgeskemaet. Inden hvert interview fik de unge en introducerende beskrivelse af undersøgelsen, der indeholdt en forklaring på, hvordan de var blevet udvalgt til undersøgelsen, hvad der var undersøgelsens formål, samt hvilke emner de ville komme igennem under interviewet. De unge blev efterfølgende stillet maksimalt 174 spørgsmål, og som regel varede interviewene mellem 20 og 25 minutter. De unge fik mulighed for at tilkendegive, om vi måtte kontakte dem igen for opfølgende interview i det kvalitative studie, der ligeledes indgår i Når det er svært at være ung i DK. 2. Bortfaldsanalyse De respondenter indgik i et samlet stikprøvegrundlag på i alt personer. Hovedparten af bortfaldet udgjordes af de personer, der afviste at deltage i undersøgelsen (35,1 pct. af det samlede stikprøvegrundlag), og de personer, der ikke besvarede opkaldene (19,2 pct. af de samlede stikprøvegrundlag). Til sidstnævnte gruppe blev der foretaget op til 250 opkald per person, hvorfor det må formodes, at en del af telefonnumrene i denne gruppe var ugyldige. Der blev endvidere lavet interviewaftaler med 95 personer, som ikke gennemførte interviewene (1,2 pct. af det samlede stikprøvegrundlag), mens 83 personer ikke kunne træffes i interviewperioden (1,0 pct. af det samlede stikprøvegrundlag), fx på grund af længerevarende udlandsophold. Alt i alt betyder bortfaldet en opnåelsesprocent på 43,5 pct., hvilket indbefatter alle ovennævnte bortfald. Sammenlignes andelen af gennemførte interview alene med andelen af afviste interview, bliver opnåelsesprocenten noget højere. Det vurderes, at opnåelsesprocenten er tilfredsstillende, bl.a. set i lyset af, at respondenterne er unge, som normalt er en 278

3 gruppe, der er svær at få til at deltage i telefonbaserede undersøgelser. Derudover fordrer undersøgelsen, at respondenterne udleverer en række personlige og følsomme oplysninger, hvilket ligeledes kan nedsætte tilbøjeligheden til at deltage. 3. Vægtning af data Kønsfordelingen blandt undersøgelsens unge svarer til fordelingen blandt årige i den samlede danske befolkning, mens aldersfordelingen er præget af en nærmest systematisk skævhed. Aldersfordelingen adskiller sig således fra aldersfordelingen i den tilsvarende gruppe i befolkningen ved, at de årige er overrepræsenterede, mens årige er underrepræsenterede. De yngste unge har således udvist større interesse i at deltage end de ældste. Denne skævhed i aldersfordelingen giver også en skævhed i fordelingen på de enkelte uddannelser. Vi har derfor besluttet at vægte datasættet på køn, alder og igangværende uddannelse, således at datasættets køns-, alders- og uddannelsesfordelinger svarer til fordelingerne i befolkningen som helhed i den udvalgte aldersgruppe. 4. Statistisk signifikans Undersøgelsens resultater er baseret på statistiske tests, der har gjort det muligt for os at vurdere, om de fundne sammenhænge og forskelle er rigtige eller blot et udtryk for statistiske tilfældigheder. De statistiske tests kan imidlertid ikke fortælle os, om vi rent faktisk har målt det, som vi ønskede at måle, hvilket også benævnes gyldighedsproblemet (Kreiner 1999). I undersøgelsen har vi primært anvendt chi-2 test, der tester sammenhængen mellem to eller flere nominalskalavariable (Agresti & Findlay 1997). Signifikansniveauet, der afhænger af antallet af kategorier i de anvendte variable og antallet af personer i cellerne i tabellen, angiver sandsynligheden for, om tabellens sammenhænge er tilfældige eller ej. Denne sandsynlighed omtales ofte som p-værdien. P-værdien lægger niveauet for statistisk signifikans. I denne undersøgelse har vi sat grænsen for statistisk signifikans ved p<0,05, hvilket indebærer, at der maksimalt må være op til 5,0 pct. usikkerhed for, at de fundne sammenhænge beror på statistiske tilfældigheder. Hvis p-værdien er større 5,0 pct., betragtes sammenhængene følgelig ikke som signifikante. Vi har også anvendt gamma-tests, der tester styrken af lineær sammenhæng mellem to ordinære variable (Kreiner 1999). I rapporten har vi dog valgt at udelade gamma-koefficienterne for læsevenligheden og overskuelighedens skyld. Af samme grund har vi heller ikke angivet standardafvigelserne og antallet af frihedsgrader. 279

4 5. Hvordan læses tabellerne Til gengæld har vi angivet p-niveauet for hver tabel med tre forskellige stjernesymboler. I de tilfælde, hvor der er forskelle indenfor tabellen, har brugt stjernesymbolerne for hver sammenhæng. I tabel 1 har vi lavet en oversigt over, hvilken p-værdi hhv. markeringen med et, to eller tre stjerner skal aflæses som og dermed hvilken statistisk betydning vi skal lægge i sammenhængene. Selvom den statistiske betydning varierer med antallet af stjerner, skal det understreges, at alle stjernerne markerer, at den pågældende sammenhæng betragtes som statistisk signifikant. Er der ingen stjerne, er sammenhængen derimod usignifikant. Tabel 1: Statistisk signifikansniveau Symbol i rapporten P-værdi Signifikansniveau Statisk betydning * 0,01< p 0,05. Svag ** 0,001 < p 0,01 Moderat *** p 0,001 Stærk Uafhængighed mellem de to variable er sjælden Uafhængighed mellem de to variable er usædvanlig Uafhængighed mellem de to variable er usandsynlig 6. Fokus på forskelle I rapporten har vi i vid udstrækning lagt vægten på de forskelle, der er mellem forskellige respondenters svar på de spørgsmål, som vi stiller dem i undersøgelsen. En konsekvens er, at respondenter, hvis svar skiller sig ud, ofte bliver fremhævet i analyserne. Da vi især er interesserede i de sammenhænge, vi kan finde mellem respondenternes svar på spørgsmål indenfor forskellige temaer, bliver det i praksis ofte svarsammenhænge, der skiller sig ud, som træder frem i analyserne. Fx nævner vi i kapitel 3, at der er en sammenhæng mellem det at foretage en negativ vurdering af sit helbred og det at angive, at man ofte har problemer, der gør det svært at håndtere hverdagen. Denne og andre svarsammenhænge, der skiller sig ud, kan være vigtige at være opmærksomme på, når man vil spore, hvordan mistrivsel forgrener sig mellem de unges handlinger og orienteringer i hverdagslivet og deres subjektive opfattelser af sig selv og deres liv. På den anden side er det ligeledes værd at være opmærksom på, at et for entydigt fokus på disse svarsammenhænge kan risikere at skygge for de unge, hvis svarsammenhænge ikke er lige så bemærkelsesværdige. Og det gælder i sagens natur ofte for majoriteten, også i det nævnte eksempel, hvor det er flertallet af de unge, der foretager en negativ vurdering af deres helbred, som ligeledes angiver, at de sjældent eller aldrig har problemer, der gør det svært at håndtere hverdagen. 280

5 I rapporten sørger vi løbende for at kontekstualisere de bemærkelsesværdige svarsammenhænge, men som følge af undersøgelsens analytiske ambition om at spore mistrivselsrelaterede sammenhænge får de ikke desto mindre en fremtrædende plads i rapporten. Af samme grund har vi valgt at foretage korrelationsanalyser af en række af sammenhængene, der alle er blevet understøttet i disse analyser. Det gælder også sammenhængene i de to klumper af mistrivselsrelaterede handlinger og orienteringer, vi analyserer frem i rapportens konklusion i kapitel Screeninger og diagnoser Rapporten er i vid udstrækning organiseret omkring de forskellige problemstillinger, vi har spurgt til i spørgeskemaundersøgelsen. Hvert kapitel indledes således med en kort intro til problemstillingen, ligesom anden forskning på området løbende inddrages i kapitlet. Den store tematiske bredde i spørgeskemaet og vores orientering mod at analysere sammenhænge har imidlertid gjort det umuligt at komme helt til bunds i hvert enkelt tema på temaets egne præmisser. Så godt som alle problemstillinger udgør selvstændige fagområder med sine egne eksperter, vokabularer og praksisfelter. Visse problemstillinger har endog sine egne diagnosesystemer (fx temaet om helbred, stress og psykisk trivsel, temaet om krop og ydre og temaet om rusmiddelbrug), mens andre problemstillinger har sine egne screeningsystemer, som bl.a. kan anvendes til at indkredse udbredelsen af en problemstilling i spørgeskemaundersøgelser (fx ensomhed og diverse afhængighedsformer). Vi har ikke gjort brug af diagnosesystemer i spørgeskemaundersøgelsen, omend visse spørgsmål er rekrutteret fra sådanne systemer. I disse tilfælde har vi ofte søgt råd hos eksperter fra projektets følgegruppe, der har hjulpet os med at vælge spørgsmål, som griber væsentlige aspekter af mistrivslen indenfor deres ekspertområde. Idet vi ikke har brugt systemerne i deres helhed, kan vi dog ikke sige noget om udbredelsen af diagnosticerede lidelser som fx spiseforstyrrelser, til trods for at vi undersøger mistrivselsrelaterede aspekter af unges spiserelaterede adfærd. Forholdet mellem diagnosticerede lidelser og mistrivsel diskuteres mere udførligt i bogen Den svære ungdom. 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel (Nielsen m.fl. 2010), der er udgivet i forbindelse med Når det er svært at være ung i DK. Mens vi ikke har anvendt diagnosesystemer, har vi til gengæld gjort brug af visse komprimerede screeningssystemer, hvis vi har vurderet, at de kunne hjælpe os med at indkredse problemstillinger, som ellers ville være svære at spørge ind til. Det gælder fx i forhold til ensomhed, hvor vi bruger den såkaldte UCLA Loneliness Scale (Russell m.fl og Russell 1996). I telefoninterviewene blev der endvidere stillet spørgsmål, der stammede fra et screeningssystem, som bruges til at indkredse ludomani, hvilket sidenhen blev udeladt af vores analyse og derfor ikke er inddraget i rapporten. 281

6 Selvom vores orientering mod bredde og sammenhænge har afskåret os fra fx at identificere de unge med diagnosticerede lidelser, har den til gengæld gjort det muligt for os at afdække koblinger mellem forskellige mistrivselsrelaterede problemstillinger i de unges liv, samt komme med et bud på, i hvilket omfang deres liv påvirkes af disse koblinger. Dette tværgående perspektiv vil blive udfoldet yderligere i den kvalitative undersøgelse, der i 2011 vil blive publiceret som et led i Når det er svært at være ung i DK. I den kvalitative publikation vil udvalgte unge således komme med deres subjektive beretninger om og eksemplificeringer på, hvordan forskellige mistrivselsrelaterede problemstillinger påvirker dem selv og deres liv. Den kvalitative undersøgelse kan ligesom den kvantitative undersøgelse stå alene, men de to undersøgelser udgør ikke desto mindre komplementære blikke på samme problemstilling: unges trivsel og mistrivsel samt sammenhænge mellem forskellige former for trivsel og mistrivsel. 282

7 283

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 3 Unges helbred Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 31 1. Indledning I dette kapitel påbegynder vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff

Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Nina Wittendorff Unge og gambling Forord I denne rapport offentliggør vi

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere