Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter"

Transkript

1 Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014

2 1 Formål Dette notat vedrører erfaringerne med den eksperimenterende metode, blandt de deltagere, der har besvaret et spørgeskema i Uddannelseslaboratoriets spørgeskemaundersøgelse, gennemført i marts Formålet er at belyse hvilke erfaringer, de eksperimentdeltagere der har besvaret spørgeskemaet, har fået med den eksperimenterende metode og tænkning i arbejdet med uddannelseseksperimenterne. Dette er væsentligt, da et af Uddannelseslaboratoriets ambitioner er at skabe en forandringskultur fra udviklingsprojekter til uddannelseseksperimenter, til gavn for elever og studerende. Visionen er, at institutionerne fremadrettet, frem for blot at arbejde med udviklingsprojekter, i højere grad arbejder eksperimenterende, hvilket blandt andet indebærer et fokus på hypoteseafprøvning og evaluering af aktioner. Desuden vurdering og eventuel implementering af resultater i egen organisation, og sidenhen på tværs af andre organisationer. 2 Evalueringens datagrundlag Der er i alt 309 eksperimentdeltagere, der har modtaget et spørgeskema. Heraf har 150 gennemført undersøgelsen. Dette giver en besvarelse på 48 %. Selvom en højere svarprocent havde været ønskværdigt, vurderes svarprocenten dog som høj nok til at give et indblik i deltagernes erfaringer med den eksperimenterende metode. Der er dog en lille skævhed i fordelingen af svar fra partnerinstitutioner, som illustreret i figur 1 nedenfor. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Besvarelsesprocent fordelt på partnerinstitutionerne 64% 64% 59% 57% 49% 40% 42% 30% 25% UU TEC SOSU C Rigshosp. Metropol KEA HRU DTU CPH WEST Figur 1 Figuren viser, at blandt deltagerne fra UU, SOSU C, KEA og CPH West, er der imellem 57 og 64 pct. der har besvaret spørgeskemaerne. Blandt TEC, Metropol og Rigshospitalet ligger svarprocenten på hhv. 49, 42 og 40 pct. Den laveste svarprocent findes blandt HRU og DTU Diplom, hvor henholdsvis 30 og 25 pct. af deltagerne har besvaret undersøgelsen. Der er således nogle af partnerne, der bidrager i relativt højere grad til undersøgelsen end andre. Dog er spørgeskemaerne anonymiseret, så det er således ikke muligt at tilbageføre svarene til den pågældende institution.

3 3 Opsummering af hovedpointer fra spørgeskemaundersøgelsen I det følgende præsenteres undersøgelsens delkonklusioner. For en uddybning af disse, henvises til Uddannelseslaboratoriets Intern Evaluering af arbejdet med den eksperimenterende metode. Alle følgende analyser, baserer sig på svarene fra de 150 spørgeskemadeltagere. 3.1 Andele, der har arbejdet med den eksperimenterende metode og fundet den nyttig I det følgende præsenteres undersøgelsens konklusioner. I figuren nedenfor, illustreres antallet af deltagere der angiver at have arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode dele, samt antallet der har oplevet arbejdet som nyttigt for uddannelseseksperimenternes udvikling. 1 Andel der har arbejdet med følgende dele af den eksperimentelle metode (pct.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 79% 86% 73% 63% 66% 65% 31% 27% Figur 2 1 I spørgeskemaet er deltagerene blevet spurgt om deres holdning på en skala fra 1-5, hvor 1 repræsenterer Meget enig og 5 meget uenig. I de tilfælde hvor deltageren har angivet niveau 4 og 5, fortolkes dette som at deltageren er enig i at metoden har været nyttig for arbejdet med uddannelseseksperimenter.

4 Overordnet, tegner der sig et mønster bestående af fire dele: formulering af udfordring, hypotese og aktioner, planlægning af aktioner, planlægning af evaluering samt planlægning af udbredelse og formidling af resultater: 79 pct. eller flere af deltagerene i spørgeskemaundersøgelsen har formuleret en udfordring, en hypotese, samt de aktioner der skal gennemføres i uddannelseseksperimentet. I alt har 73 pct. af deltagerne planlagt selve de aktioner der skal gennemføres i uddannelseseksperimentet. Mellem 63 og 66 pct. af deltagerne, har formuleret rammerne for dataindsamling, lavet en plan for hvordan data indsamles, samt hvornår uddannelseseksperimentets aktioner evalueres. Omkring en tredjedel har formuleret, samt planlagt, hvordan uddannelseseksperimentets resultater kan formidles og udbredes. Resultaterne peger på at deltagerene har været relativt gode til at igangsætte og gennemføre de tre første faser i eksperimenthjulet, hvorimod de kniber gevaldigt med at arbejde med opgaverne i den sidste fase, nemlig spredning og implementering. Taget i betragtning, at Uddannelseslaboratoriet på undersøgelsestidspunktet har arbejdet med uddannelseseksperimenter i 1½ år, er det en meget lav andel af respondenterne, der angiver at deres eksperimentteam har formuleret sig omkring den videre udbredelse af resultater. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt i det videre arbejde med uddannelseseksperimenterne, da det netop er målsætningen, at uddannelseseksperimentets resultater spredes, i første omgang indenfor organisationen, og til andre aktører sidenhen. De er desuden et en udfordring for visionen om at den eksperimenterende metode i højere grad implementeres på institutionerne. Det lave antal af respondenter, der angiver at have formuleret og planlagt hvordan uddannelseseksperimentets resultater kan formidles og udbredes, kan ses som en indikator på, at de faglige fællesskaber, samt fokus på implementering, ikke står særlig stærkt på de implicerede institutioner. Det er væsentligt at den erhvervede viden fra uddannelseseksperimenternes aktioner, samt evaluering af disse, i højere grad konceptualiseres og formidles videre i organisationen via faglige fællesskaber (og lignende) og ikke smuldrer bort. De deltagere der angiver at have arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode er blevet spurgt om hvorvidt de har oplevet dette som nyttigt for uddannelseseksperimentets fremdrift og udbytte. 2 De følgende procentsatser illustrerer delmængder af de andele der har angivet at have arbejdet med de specifikke dele af metoden: 2 I spørgeskemaet er deltagerene blevet spurgt om deres holdning på en skala fra 1-5, hvor 1 repræsenterer Meget enig og 5 meget uenig. I de tilfælde hvor deltageren har angivet niveau 4 og 5, fortolkes dette som at deltageren er enig i at metoden har været nyttig for arbejdet med uddannelseseksperimenter.

5 Imellem 74 og 80 pct. af de deltagere, der har formuleret udfordring, hypotese og aktioner for uddannelseseksperimentet svarer i undersøgelsen at de er enige eller meget enige i, at dette har været nyttigt for forandringsarbejdet og udbyttet af uddannelseseksperimenterne. 84 pct. af de at deltagere, der har planlagt uddannelseseksperimentets aktioner, mener at dette har været nyttigt for fremdriften i uddannelseseksperimentet, Imellem 76 og 83 af deltagerne mener det har været nyttigt for udbyttet af uddannelseseksperimentetat formulere hvilke data de ville indsamle, planlægge dataindsamlingen og planlægge selve evalueringen. I alt 80 pct. af deltagerne er enige eller meget enige i at det har været nyttigt for arbejdet med formidling og spredning af uddannelseseksperimentets resultater, at disse aktiviteter har været planlagte Blandt de deltagere, der har arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode, er der således relativt mange der har oplevet dette som nyttigt for deres arbejde med uddannelseseksperimenterne. Dette tyder på, at blandt de deltagere, der arbejder med metoden, også oplever den som positiv for uddannelseseksperimentets udvikling. 3.2 Erfaringer med arbejdet med den eksperimenterende metode Der er, blandt spørgeskemadeltagerne, generelt positive tilkendegivelser til den eksperimenterende metode. Blandt andet fremhæves positivt: Muligheden for fornyelse og udvikling af praksis Hypoteseafprøvning Evalueringsteknikker Skriftligt materiale, samt workshops mv. der understøtter processen I arbejdet med den eksperimenterende metode har der også været en række vigtige erfaringer. Ifølge flere deltagere, er et udgangspunkt for et vellykket uddannelseseksperiment at: Uddannelseseksperimentets udfordring og forandringsbehov ligger klart fra starten Processen, inklusiv strategi for evaluering, planlægges grundigt fra start Der er sammenhæng i processen mellem hypoteseafprøvning, aktion og evaluering Der er en konkret plan og forventningsafstemning om hvem der i eksperimentteamet varetager de bestemte opgaver Der er god kommunikation og dialog, både internt i eksperimentteamet, og eksternt med øvrige deltagende aktører En del af målsætningen for arbejdet med uddannelseseksperimenter, er samarbejde om udvikling af nye løsninger, både internt og eksternt i partnerinstitutionen. Deltagernes svar bærer præg af en række positive oplevelser af tværfagligt samarbejde, samt samarbejde med virksomheder. Blandt

6 andet fremhæves nye indsigter og input. Dog kan der også være flere udfordringer, når flere aktører samarbejder om et uddannelseseksperiment. Af barrierer for et vellykket uddannelseseksperiment nævnes blandt andet: Det kan være en udfordring at organisere uddannelseseksperimentet, herunder arbejdsopgaver, koordinering og tidsplanlægning Processen afhænger af engagerede samarbejdspartnere Koordinering af indsatser kan være kompliceret når flere uddannelser og/eller virksomheder inkluderes Det kan være en udfordring at få uddannelseseksperimentet tilpasset i elevernes dagligdag, i tilfælde med praktikperioder Er uddannelseseksperimentet ikke rammesat, kan det være svært for elever/studerende at forholde sig til processen Flere deltagersvar er meget præget af tre temaer: tid, ressourcer og administration. Overordnet er der en række deltagere der peger på at: Det tager tid at udvikle uddannelseseksperimenter og mængden af ressourcer, herunder både tid og konsulentbistand, har stor betydning Det er en udfordring hvis der ikke afsættes tid og ressourcer nok til uddannelseseksperimenterne Der er deltagere der har oplevet at tiden på uddannelseseksperimenterne i højere grad går til dokumentation, frem for egentligt udvikling af uddannelseseksperimenterne Der er deltagere, der har oplevet et for stort dokumentations- og beskrivelsesarbejde forbundet med uddannelseseksperimenterne. Der er desuden deltagere der har oplevet at den eksperimenterende metode har været diffus og uklar, og som har savnet mere konkrete beskrivelser af metodens dele, samt hjælp til evaluering og vidensdeling. Ud fra disse besvarelser, vil Uddannelseslaboratoriet fremadrettet. I dette henseende, er det dog også paradoksalt, at nogle institutioner har haft et markant underforbrug af enheder til kompetenceudviklende aktiviteter. Det er dog ikke muligt at analysere hvorvidt de deltagere, der har oplevet dele af metoden som uklar, har deltaget i Uddannelseslaboratoriets kompetence udviklende aktiviteter. 3.3 Modtagergrupper for resultater De deltagere, der har svaret at de har planlagt hvordan uddannelseseksperimentets resultater formidles og udbredes, er blevet stillet spørgsmålet om hvem de opfatter som vigtigste modtagere af uddannelseseksperimentet. Dette omfatter 41 3 besvarelser, og her fremhæves især: Andre lærere/undervisere/vejledere/ledere Faglige fællesskaber eller tilsvarende Elever/studerende 3 Alle deltagere der i spørgeskemaet har angivet at have lavet en plan for udbredelse af eksperimentets resultater er blevet stillet spørgsmålet. De 41 deltagere har haft tre svarmuligheder hver.

7 Blandt de 41 besvarelser, peger 88 pct. på andre lærere/undervisere/vejledere/ledere som en af de vigtigste modtagere. Dette er meget positivt, da målsætningen med uddannelseseksperimenterne netop er at de nye praksisser spredes og i sidste ende implementeres i andre dele af uddannelsesinstitutionerne. Det er dog påfaldende at de resterende 12 pct. ikke anser denne modtagergruppe som en af de tre væsentligste. Lidt over halvdelen af de 41 besvarelser peger på Faglige fællesskaber (eller tilsvarende) som væsentligste modtagergruppe. Faglige fællesskaber er tværorganisatoriske enheder i organisationerne, der leder en strategisk udviklingsindsats fra udfordring til aktivitet til fornyet praksis. De faglige fællesskaber har således en helt central rolle i organiseringen af det eksperimenterende arbejde, herunder blandt andet at tage stilling til, hvordan uddannelseseksperimenternes resultater fremadrettet skal anvendes i organisationen. At der ikke er flere deltagere der peger på denne modtagergruppe, kan vidne om, at de Faglige Fællesskaber ikke er så stærkt funderet på institutionerne som det var tiltænkt. Dette er et opmærksomhedspunkt, da netop stærke Faglige Fællesskaber, er et afsæt for forandringen fra udviklingsprojekter til uddannelseseksperimenter på partnerinstitutionerne. Knap halvdelen af de 41 deltagerne, peger på elever og/eller studerende som vigtigste modtagergruppe for uddannelseseksperimentets resultater. Dette er positivt, da netop uddannelseseksperimenter i Uddannelseslaboratoriet bliver igangsat med det formål at skabe nye praksisser i samarbejde med elever og studerende. Omkring 40 pct. af de 41 deltagere, peger på eksperimentteamet (det vil sige dem selv) som vigtigste modtager. Formålet med at eksperimentere og udvikle nye praksisser er i høj grad, at eventuelle positive resultater i sidste ende spredes og implementeres i andre dele af institutionen. At en relativ høj andel peger på sig selv som vigtigste modtager, kan vidne om en manglende opmærksomhed på, at formålet med resultaterne er at de spredes og ikke blot forbliver i eksperimentteamets egen praksis. Kun omkring en tredjedel af de 41 deltagere peger på nærmeste leder som en af de vigtigste modtagere. Man kan dermed stille spørgsmålet: er det blot en tredjedel af eksperimentdeltagerne der opfatter deres leder som interesseret i uddannelseseksperimentets resultater? Netop leder, er sammen med de Faglige Fællesskaber et afsæt for spredning og implementering af uddannelseseksperimentets resultater, og det er derfor et opmærksomhedspunkt at der ikke er flere deltagere der peger på disse grupper. Knap en femtedel peger på Uddannelseslaboratoriet, som en af de vigtigste modtagere. Uddannelseslaboratoriets programgrupper, har ansvaret for at lede og styre programindsatserne og sikre at der er den aktivitet, fremdrift, indhold og kvalitet i uddannelseseksperimenterne. Desuden er det i Uddannelseslaboratoriet, at uddannelseseksperimenternes fund analyseres, evalueres og organiseres med henblik på spredning og sidste ende implementeres. Det er derfor en udfordring at laboratoriet ikke i højere grad anses som primær modtager af uddannelseseksperimenternes resultater og beskrivelser.

8 3.4 Udviklede metoder og værktøjer På spørgsmålet om, hvorvidt uddannelseseksperimentets værktøjer, metoder eller modeller er færdigudviklet, svarer 17 deltagere at det er tilfældet, mens 106 deltagere, og derved 74 pct. svarer at de er under udvikling. I alt 27 deltagere ved ikke om deres uddannelseseksperimenter har udviklet værktøjer, metoder eller modeller indenfor den delindsats de arbejder under. Dette ses som udtryk for, at der stadig er et godt stykke vej tilbage for uddannelseseksperimenterne, i forhold til at færdiggøre udviklingen af værktøjer m.m., der kan bidrage til at nå de mål der er formuleret for projektet og programmerne her, samt at dele disse med partnerne og andre interessenter. Det er dog vigtigt at tilføje, at disse besvarelser ikke giver et kvantitativt indblik i antallet af udviklede værktøjer i alt dels fordi det ikke er alle deltagere der har besvaret spørgeskemaet, og dels fordi at der kan være flere deltagere fra det enkelte uddannelseseksperiment, som har besvaret dette spørgsmål.

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere