Metoder og feltarbejde i psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder og feltarbejde i psykologi"

Transkript

1 Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT

2 Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget? Hvornår? 2) Feltarbejde Forslag Eksempler Ideer Omfang

3 Hvorfor metoder? Hvad ved vi? Hvordan ved vi det? Hvor sikre kan vi være på, at det er rigtigt? AT/SRP Almendannelse og studiekompetencer Universitetsfag kobles og transformeres til skolefag

4 Hvilke metoder? Fra alle tre fakulteter

5 Hvor meget kendskab? C niveau: Elementært demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning. B niveau: Bredt demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og [ ] selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat.

6 Undersøgelser skal indgå: Lærerplanen siger, at eleverne skal kunne C-niveau redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser B-niveau redegøre for samt kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst

7 Hvordan? Inddrage forskellige typer af undersøgelser tidligt fx gennem Videnskab.dk eller Forskningsnyt fra Psykologi Kort oversigt over vigtigste metoder fokus på kvantitative overfor kvalitative Diskutér metoders styrke og svagheder. Træn elevernes evne til at forholde sig til etik. Små øvelser med at planlægge egne undersøgelser på baggrund af undersøgelser eller avisartikler som omtaler relevant psykologiske problemstillinger - det skærper metodisk bevidsthed.

8 Overblik er vigtigt! Kvantitative Kvalitative Datatype Data, der kan sættes på tal/graf Data, der beskrives med ord Undersøgelsesmetode Databehandling Antal personer (n=x) Eksperiment, observation, psykometriske tests, spørgeskemaundersøgelse Statistisk analyse af data (grafer, diagrammer m.m.) Flere personer (ofte repræsentativ sample) Interview, casestudie, observation Analyse, fortolkning, beskrivelse Færre personer, mere dybde Ressourcer/Tid Ikke så tidskrævende Tidskrævende Fordele/ Ulemper Skaber overblik, mange data, med eksperimenter mulighed for hypotesetestning Skaber indblik, få data, men dybere og flere detaljer. Paradigme Positivistisk Hermeneutisk

9 Metodernes teorifelter mest til læreren Medicinsk/ biologisk Naturvidenskabeligt Sociologisk/ antropologisk Psyko-metrisk Randomiserede forsøg Casestudier Korrelations-studier ex. Tvillingestudier Tvær- og længdesnit Klassiske Eksperimenter Dyreforsøg/ dyremodeller Surveymetoden Observation 1) Skjult 2) Åben Interview (semistruktureret) Feltundersøgelser Tests (IK) Kausalitet, korrelation Inklusions-kriterier Blindede forsøg Kausalitet, Individuelle karakteristika udviskes Korrelation, statistisk bearbejdning Individuelle karakteristika fremhæves Psykologiske karaktertræk v. individ abstrahere fra sociologisk kontekst

10 Den videnskabsteoretiske ramme god til AT Positivistisk Fokus på kvantitative metoder (fx eksperiment, spørgeskema) Statistisk analyse Finde universelle mønstre og generalisere Mange deltagere i undersøgelser Hermeneutisk Fokus på kvalitative metoder fx interview, observation og case studier Analyse gennem fortolkning Få indgående forståelse af den enkelte Få deltagere i undersøgelser

11 Evalueringsoverblik i 7 trin til B-niv Kvantitative metoder Kvalitative metoder 1. Fokuserede/ smalle 2. Objektive 3. Kunstige 4. Fast struktur/mange deltagere 5. Lav økologisk validitet 6. Høj reliabilitet (kan gentages) 7. Lav refleksivitet (forskeren selv påvirker ikke resultatet) 8. Kausalitet Kilde: Understanding Research Methods. Jamison, dybe /righoldige data 2. Subjektive 3. Naturlige 4. Løs struktur/få deltagere 5. Høj økologisk validitet 6. Lav reliabilitet (kan ikke gentages) 7. Høj refleksivitet (forskeren selv påvirker resultatet) 8. Korrelation

12 Begreber, der er sværere end man tror Hvad er en teori? Betyder spekulation. En mulig forklaring på et fænomen, fx konformitet eller lydighed eller modelindlæring. Bygger på antagelser om årsagssammenhænge. Et observeret fænomen forklares. Skaber sammenhæng i det, man observerer. Hvad er empiri? Betyder erfaring. Hannibal: Teorier, modeller og metoder Undersøgelser/observationer fra virkeligheden. Det, vi opfatter med sanserne, fx at mennesker adlyder autoriteter. Empiriske undersøgelser samler data fra virkeligheden på en struktureret måde, fx vha. Eksperimenter eller interviews eller surveys Resultaterne kan analyseres og bruges til at forklare, hvad der sker i det virkelige liv.

13 At arbejde med undersøgelser i ti trin 1. Hvem har lavet undersøgelsen? 2. Hvor er undersøgelsen foretaget? 3. Hvor er det publiceret? (tjek originalkilde) 4. Hvad var formålet med undersøgelsen? (Centrale psyk. begreber) 5. Hvem deltog i undersøgelsen? (karakteriser deltagerne) 6. Hvilken metode brugte forskerne? Beskriv den og giv nogle detaljer om 1. Proceduren: Hvad gjorde man? I hvilken rækkefølge? 2. Fejlkilder (ex. Selvrapportering v spørgeskema mv). 7. Gør kort rede for, hvilke psykologiske teorier undersøgelsen bygger på. Bliver de understøttet af undersøgelsen her? 8. Hvad fandt forskerne ud af? Dvs. hvad var resultatet? 9. Hvordan fortolke man resultatet? Er der nogle problemer i det? 10. Hvad kan man bruge undersøgelsen til? (anvendelse)

14 Træn eleverne i at overveje, hvordan man kunne undersøge problemstillinger: hvilke metoder er bedst, hvilke duer ikke - og hvorfor Bliver man mere eller mindre lykkelig af at få børn? Kan dagbogsskrivning øge lykken? Er udadvendte mennesker mere lykkelige? Bliver man mere lykkelig af at få lavet sine lektier til tiden? Er gifte mennesker lykkeligere end singler? Kan modgang øge lykken? Bliver man lykkelig af at købe ting? Bliver man lykkelig af at give sine penge væk?

15 At arbejde med metoder er at tænke kritisk At tænke kritisk betyder blandt andet, at man kan: sætte spørgsmålstegn ved bagvedliggende antagelser vurdere materiale/dokumentation kritisk (ex fejlkilder) forbinde materiale/dokumentation med en teori eller en holdning overveje alternative forklaringer nå frem til konklusioner som er plausible eller rimelige i forhold til tilgængelig dokumentation undlade forsimplede generaliseringer generere nye ideer på baggrund af viden (innovation) genoverveje konklusioner, hvis nyt materiale dukker op

16 Hvorfor skal man kunne det? Tænk bare på Nu har forskerne bevist, at kærlighed gør blind Børn, der er blevet ammet, bliver klogere Pigers hjerner fungerer anderledes end drenges Vi bruger ikke højre hjernehalvdel Man bliver klog af at spise fisk psykiatrifonden-traekker-store-undersoegelsertilbage Her har det vist sig, at de telefoninterviews, undersøgelsens resultater var baseret på, ikke var blevet fortaget i tilstrækkeligt omfang.

17 Feltarbejde på B LÆRERPLANEN: UNDERVISNINGEN SKAL OMFATTE UDARBEJDELSEN AF MINDST ÉT STØRRE PRODUKTORIENTERET PROJEKTARBEJDE, HVOR ELEVERNE/ KURSISTERNE SELVSTÆNDIGT FORDYBER SIG I EN FAGLIG PROBLEMSTILLING BL.A. VED LÆSNING AF ORIGINALTEKSTER OG GENNEMFØRELSE OG BEARBEJDNING AF MINDRE FORMER FOR FELTUNDERSØGELSER

18 Eksempler på feltarbejde til B Social Facilitering (kontrolleret eksperiment) Verbal manipulation af hukommelse (kontrolleret eksperiment) Hukommelse fx abstrakte vs. konkrete ord. Observation af adfærd hos børn. Eleverne overvejer, hvilken type observation, der egner sig bedst. Interview (semistruktureret) om fx lykke. Eleverne arbejder med at lave inteviewguide. Spørgeskemaundersøgelse suppleret med interview. Eleverne får både kvalitative og kvantitative data at analysere.

19 Relevante overvejelser Keep it simple! Lav enkle undersøgelser Opmærksom på processen med at planlægge, udføre og rapportere Opmærksom på kritisk evaluering forskellige metoders styrke og svaghed Planlæg, vælg og strukturer nøje Opmærksom på fejlkilder Etiske overvejelser Udarbejd rapport Rapportens indhold Formål (evt. kort teoretisk baggrund) Metode/design herunder etik Deltagere/materialer Procedure Resultater (fx vis data i graf) Kort diskussion Litteraturliste

20 Finde emne og dernæst problemformulere Hvem er målgruppen og hvordan udvælges deltagerne i undersøgelsen? Er de repræsentative? Valg af metode kvantitativ eller kvalitativ? Procedure hvordan gør vi? I hvilken rækkefølge? Hvordan indsamles data? Hvordan analyseres data? Rapportering Faser i planlægning jettehannibal/psykologilærerforeningen 2009

21 Fejlkilder - eksperimenter Eksperimentaleffekten/Hawthorne-effekten Det at man er med i et forsøg, kan ændre ens adfærd og perception Forsøgspersonens oplevede krav Man kan risikere at få et falsk positiv resultat, hvis forsøgspersonen gætter, hvad forsøget går ud på Rosenthaleffekten (for forsøgslederen) Forsøgslederen fortolker resultaterne i en bestemt retning, fordi han eller hun forventer noget bestemt Rosenthaleffekten (for deltageren) En udvidelse af oplevede krav: forsøgslederens forventninger påvirker forsøgspersonens adfærd i retning af den eksperimentelle hypotese. Selvrepræsentationseffekten Fordi forsøgslederen observerer og vurderer deltageren, prøver deltageren at tage sig bedst muligt ud. I øvrigt forstyrrende variable En deltager i en gruppe forstod ikke opgaven. En anden faldt, og fik derfor taget færre skridt. En tredje kom til at afsløre, hvad forsøget gik ud på til en af de andre. Mv. jettehannibal/psykologilærerforeningen 2009

22 Andre fejlkilder/problemer Selvrapportering (over- og underrapportering i spørgeskemaer) Spørgsmålenes karakter (i spørgeskemaer) Selvrepræsentationseffekten (at man gerne vi stå i et godt lys i et interview) Konformitet og andre gruppeprocesser (i fokusgruppeinterview) Forskerens personlige egenskaber/kultur i et interview Forholdet mellem interviewer og interviewee Kontrol vs økologisk validitet Observation åben: Man påvirker deltageren ved at være til stede Observation skjult: Kan være etisk ukorrekt

23 Jo flere fejlkilder, jo bedre! Det handler om at finde en masse fejlkilder. Så har man vist, at man kan tænke kritisk. Og så har man noget at skrive om I sin rapport.

24 Forskningsetik - regler fra APA Samtykkeerklæring Deltageren har ret til at trække sig Deltageren må ikke lide fysisk eller psykisk overlast Bedrag må kun i begrænset omfang anvendes Tavshedspligt og anonymitet overholdes Debriefing Dyr behandles med respekt, må ikke lide unødigt, og må kun anvendes med et klart formål.

25 Vi ser talk med Michael Norton Forsøg med forholdet mellem to variable: At give penge væk/bruge dem selv Efterfølgende lykke-niveau talks/ michael_norton_how_to _buy_happiness? language=en

26 Øvelser WORKSHOP 17/4

27 Øvelse 1 hav ti-trinsguiden in mente Bilag 1: Hvad er forbindelsen mellem rigdom og lykke. Psykolog Nyt Nr Bilag 2: Lykken er at tjene mere end naboen. Pol. 22/ Bilag 3: TED talk Michael Norton Læs en eller begge undersøgelser og brug talken i linket. Diskutér i små grupper: hvordan man har undersøgt problemstillingerne (metoderne) hvordan man evt. kunne lave en lille undersøgelse om det samme med eleverne. (B-niveau) hvordan man som lærer kan træne elevernes evne til kritisk tænkning ud fra undersøgelserne

28 Overvej også Etik: Hvilke problemer kunne man diskutere i forhold til de to bilag? Kausalitet: Hvad skal der til, for at man kan tale om kausalitet mellem de variable, man undersøger? Eksperimenter: Hvordan opstiller man et eksperiment? (Nortons, fx) og hvilke fordele og ulemper er der ved denne metode? (se arbejdspapir, der træner eleverne i at identificere variable). Hvordan kan skriftlige øvelser anvendes til at træne elevernes formidlingskompetencer, samt deres evne til at argumentere?

29 Andre øvelser man kan lave med eleverne Felteksperiment om hjælpsomhed ( tabe bøger hvem hjælper?) Felteksperiment på skolen 1. smile til andre og 2. se sur ud (observere reaktioner) Laboratorieeksperiment hukommelse (konkrete vs. abstrakte ord) Observation af afstandsnormer i bus og hvad hvis man sætter sig helt tæt? Observation i bus/tog: en sætter sig på bagsædet og begynder at synge i vilden sky. En anden observerer folks reaktion. Observation af non-verbal kommunikation Interview med klassekammerater om hvad der gør en lykkelig Spørgeskema om syn på alkohol og alkoholvaner måske efter at have læst artikel om alkohol og hjerneskader.

30 Kilder Hannibal: Den videnskabelige psykologi kort om forankring i de videnskabelige hovedområder (2009) Hannibal, Jette: Teori, modeller og empirisk metode i psykologi (2009) Jamison, Jennie Brooks: Understanding Research Methods in Psychology, Worth Publishers, /9/3/ /ethics.pdf

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Hedemarkens struktur The strucktures of Hedemarken Gruppe 17 Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443 Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Naeem Mushtaq Studienr. 52416

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE Det er en udfordring at starte i gymnasiet. Det er anderledes end folkeskolen, idet du selv har valgt at videreuddanne dig. Du skal lære at studere, fordybe dig og at arbejde

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere