Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund"

Transkript

1 Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed, grundlagt i Vi arbejder med markedsog organisationsanalyse samt samfunds- og opinionsundersøgelser for virksomheder i ind- og udland. Vi lægger vægt på tværfaglighed, international kompetence, rådgivning, kundedialog, høj produktkvalitet og etisk ansvarlighed.

2 1. Undersøgelsens formål Undersøgelsen er gennemført for Sygeplejersken med det formål, at undersøge, hvordan det går med patienter med indvandrerbaggrund på de danske sygehuse. Sigtet er at få afdækket de eventuelle misforståelser, der kan opstå mellem plejepersonalet og patienterne på baggrund af sproglige og kulturelle forskelle. 2. Metode og gennemførelse Det har været et krav for at kunne deltage i undersøgelsen af forholdet mellem sygeplejersker og patienter med indvandrerbaggrund på de danske sygehuse, at respondenterne er aktive sygeplejersker og at man i det mindste lejlighedsvis er i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund. Der er benyttet to forskellige dataindsamlingsmetoder i undersøgelsen, og ved begge metoder er kravet til respondenterne opfyldt. Der er gennemført en postal spørgeskemaundersøgelse, hvor Sygeplejersken har været ansvarlig for at levere en sample bestående af 2000 navne og adresser på aktive sygeplejersker på danske sygehuse fra deres egen medlemsdatabase. Inden udsendelse af det postale spørgeskema er der gennemført 4 pilottest af spørgeskemaet i målgruppen i form af telefoninterview omhandlende forståelse og udfyldelse. I perioden 11. august til 12. september 2005 er der returneret 722 spørgeskemaer ved denne metode, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 36,1%. En mindre del af disse har dog været så mangelfuldt udfyldt, at de er holdt udenfor det tabulerede materiale. Som supplement til den postale spørgeskemaundersøgelse er undersøgelsen endvidere gennemført på Catinéts nationalt repræsentative internetpanel blandt 3000 panelister. Respondenterne er stillet en række screeningsspørgsmål for at sikre, at de lever op til kravene for at deltage i undersøgelsen. De sygeplejersker, der har deltaget gennem panelet har her haft mulighed for at angive adresse og telefonnummer på kolleger, der ligeledes er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Ved denne metode er der i perioden 1. september til 12. september indsamlet 24 brugbare besvarelser. Alle deltagere har sammen med spørgeskemaet modtaget et brev, der bl.a. giver en uddybende forklaring af, hvad vi i denne forbindelse forstår ved begreber som patienter med indvandrerbaggrund og diskrimination. Rapporten er baseret på 689 af de i alt 746 besvarelser, der har været så komplette, at de har kunnet indgå uden at virke forstyrrende. Dette antal besvarelser er tilstrækkeligt til at gennemføre en ret detaljeret analyse af undersøgelsens resultater.

3 3. Sammenfatning Undersøgelsens mest markante resultater kan sammenfattes i følgende punkter: Halvdelen af sygeplejerskerne er dagligt eller mindst en gang om ugen i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund På 58% af deltagernes arbejdspladser udgør patienter med indvandrerbaggrund under 10% af alle patienter, men enkelte steder finder man 40-50% patienter med indvandrerbaggrund. Mere end 9 ud af 10 sygeplejersker ser patienter med indvandrerbaggrund som en særlig belastning for plejepersonalet i en eller anden grad dog er der kun 8% der finder, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad. Det store flertal mener på den anden side også, at patienter med indvandrerbaggrund er med til at gøre arbejdet mere interessant; men der er en tendens til, at jo mere kontakt man har til patienter med indvandrerbaggrund, i desto højere grad kan man se belastningen og i desto mindre grad kan man se jobberigelsen. 70% af sygeplejerskerne ser relationerne til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som anderledes end relationen til pårørende til patienter med dansk baggrund, og 9 ud af 10, der opfatter relationerne som anderledes opfatter de pårørende til en patient med indvandrerbaggrund som en belastning i en eller anden grad. Flertallet af sygeplejerskerne - 61% - har oplevet problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund. Det er først og fremmest de sproglige problemer, en forskellig sygdomsopfattelse og relationen til de pårørende, der giver problemer. 15% har indenfor de sidste par år oplevet at blive chikaneret eller truet af patienter med indvandrerbaggrund. De fleste episoder har været af verbal karakter, men både fysiske overgreb og trusler om sådanne også overfor sygeplejerskens familie forekommer. 81% af svarpersonerne finder, at patienter med indvandrerbaggrund og patienter med dansk baggrund behandles ens, medens 12% mener, at de behandles dårligere og 7% at de behandles bedre. Diskrimination forekommer, men den kan gå begge veje. 19% af sygeplejerskerne mener således at have observeret diskrimination overfor patienter med indvandrerbaggrund; men 28% har selv følt sig diskrimineret på jobbet. 21% af sygeplejerskerne mener, at de i meget høj grad eller i høj grad har behov for et kursus for at blive bedre rustet til kontakten og kommunikationen med patienter med indvandrerbaggrund.

4 4.1. Kort om svarpersonernes baggrund Stikprøven er praktisk taget ligeligt fordelt på sygeplejersker op til, og over 40 år. Det store flertal - 93% - er kvinder, og 9 ud af 10 har almindelige sygepleje-jobs medens resten sidder i ledende stillinger som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske o.lign. Deltagerne arbejder på et bredt spektrum af hospitalsafdelinger, men har, som allerede nævnt, alle i det mindste lejlighedsvis kontakt med patienter med indvandrerbaggrund Kontakt med patienter med indvandrerbaggrund Halvdelen - præcis 50% - af vore svarpersoner er ugentligt eller hyppigere i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund medens det sker sjældnere for den anden halvdel - men som nævnt har deltagerkriteriet været, at man på kontaktfrekvensspørgsmålet ikke har svaret aldrig, så alle svarpersoner har erfaringer med patienter med indvandrerbaggrund. Hyppigst kontakt til patienter med indvandrerbaggrund har man på afdelinger med stor patientgennemstrømning: Modtageafdelinger, operationsafdelinger, skadestuer etc. På mere end halvdelen af deltagernes arbejdspladser - 58% - udgør patienter med indvandrerbaggrund mindre end 10% af patienterne, men enkelte steder er man helt oppe på 40-50% indvandrere. Den største andel af patienter med indvandrerbaggrund ser ud til at skulle findes på børneafdelinger, skadestuer og indenfor psykiatrien Patienter med indvandrerbaggrund For at få et indtryk af, hvordan sygeplejerskerne opfatter patienter med indvandrerbaggrund, har vi opstillet 14 lidt mere generelle påstande eller synspunkter, som svarpersonerne har kunnet erklære sig mere eller mindre enige i. Svarene er vist på næste side. Der er nok en vis grad af politisk korrekthed over de afgivne svar, men som det ses er der store forskelle på, hvor enige eller uenige svarpersonerne er i de forskellige holdningsudsagn, både dem, der taler til gunst og dem der taler til ugunst for patienter med indvandrerbaggrund. Enigheden varierer på nogle punkter især med sygeplejerskens alder. I den ene ende af spekteret finder vi en næsten komplet enighed i, at der skal tages hensyn til, at nogle patienter med indvandrerbaggrund kan være mere blufærdige end patienter med dansk baggrund, og i den anden ende ser vi et flertal, der er uenige i at muslimske patienter skal have mulighed for at få halal-slagtet kød.

5 Sygeplejerskernes generelle opfattelse af patienter med indvandrerbaggrund Man må tage hensyn til at indvandrere er mere blufærdige 45% 49% 5% 1% Indvandrere giver mere udtryk for deres smerter 31% 54% 13% 2% Selv med tolk er det vanskeligt at klarlægge sygdomshistorien 26% 51% 21% 2% Indvandrere har en tendens til at blive mere oprevne 22% 50% 24% 4% Antallet af pårørende er et problem 22% 47% 27% 4% Indvandrere er generelt lydhøre overfor hospitalets vejledning 6% 68% 23% 2% Indvandrere indordner sig under hospitalets rutiner 7% 64% 25% 3% De pårørende forstår ikke hospitalets retningslinier 56% 32% 2% Kvindelige indvandrere skal have mulighed for en kvindelig læge 15% 46% 31% 7% Muslimske patienter skal have et særligt bederum 12% 39% 37% De pårørende er en større støtte end pårørende til danske 10% 38% 45% 7% De pårørende til indvandrere er mere krævende 10% 34% 47% 9% Indvandrere har problemer med aftaler om fremmøde 29% 50% 9% Muslimer skal have mulighed for at få halal-slagtet kød 33% 39% 17% Helt enig Enig Uenig Helt uenig

6 4.4. Den særlige belastning fra patienter med indvandrerbaggrund Adspurgt om, i hvilken grad sygeplejerskerne finder, at patienter med indvandrerbaggrund er en særlig belastning for plejepersonalet, siger 8% af dem, der har en mening om spørgsmålet, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad. 56% svarer i nogen grad medens 36% siger i ringe grad eller slet ikke. Kun 8% bruger dog svarmuligheden slet ikke, så for mere end 9 ud af 10 sygeplejersker er patienter med indvandrerbaggrund en særlig belastning i en eller anden grad. Jo hyppigere kontakt man har til patienter med indvandrerbaggrund, i desto højere grad finder man, at disse er en særlig belastning. 10% af dem, der er i berøring med patienter med indvandrerbaggrund mindst en gang om ugen svarer i meget høj grad eller i høj grad, medens tallet hos andre er 5%. På den anden side finder svarpersonerne også, at patienter med indvandrerbaggrund gør arbejdet mere interessant for plejepersonalet: 17% af dem, der har en mening om dette spørgsmål, siger her, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad medens 45% siger i nogen grad. Det er dog sådan, at der er tale om en ikke ubetydelig polarisering, sådan at de, der finder, at patienter med indvandrerbaggrund er en belastning kun i begrænset omfang ser job-berigelsen, medens det er dem, der slet ikke, eller kun i begrænset omfang ser patienter med indvandrerbaggrund som en belastning, der finder, at de gør arbejdet mindre interessant. Og igen: Desto hyppigere kontakt til patienter med indvandrerbaggrund, desto sværere har man ved at se, at de gør arbejdet mere interessant. Svarmønsteret er således, at de, der hyppigt arbejder med patienter med indvandrerbaggrund har lettere ved at se besværet og vanskeligere ved at se det interessante, medens de, der sjældnere har kontakt med patienter med indvandrerbaggrund ser det modsat. 70% af de svarpersoner, der har en mening om sagen, oplever relationen til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som anderledes end relationerne til de pårørende til patienter med dansk baggrund, og de fleste af disse sygeplejersker ser relationen til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som en særlig belastning 70% svarer i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad, og kun 9% svarer slet ikke nogen særlig belastning. Og modsat relationen til patienter med indvandrerbaggrund selv, er der, når det gælder de pårørende til disse, færre, der ser relationen til disse som noget, der gør arbejdet mere interessant Problemer i relation til patienter med indvandrerbaggrund 61% af svarpersonerne angiver, at de har oplevet problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund et tal, der naturligvis har nært sammenhæng med, hvor hyppigt man har kontakt med den slags patienter. Blandt dem, der har daglig kontakt er tallet således 81%. Også sygeplejerskens alder ser ud til at spille ind, idet 68% af dem, der er op til 40 år har oplevet problemer, medens tallet hos de ældre er 53%. Det er først og fremmest sproglige problemer (91%), forskellig sygdomsopfattelse (48%), og relationen til de pårørende til patienten (38%), der angives som årsag til disse

7 problemer; men også mangel på efterlevelse af råd og vejledning (31%), mangel på respekt for hospitalets rutiner (27%), urealistiske forventninger til behandlingens effekt (24%) og krav om mere behandling end der tilbydes (17%) nævnes hyppigt. Sammenlignet med danske patienter opfatter sygeplejerskerne patienter med indvandrerbaggrund som følger: Sygeplejerskernes sammenligning af patienter med dansk baggrund og indvandrerbaggrund Sproglige problemer 95% 3% 2% Forskellig sygdomsopfattelse 67% 22% Pårørende til besvær 42% 46% Respekterer ikke rutiner 40% 13% 47% Følger ikke råd og vejledning 36% 14% 51% Urealistiske forventninger 28% 13% 60% Kræver mere behandling end tilbudt 20% 14% 66% Ønsker længere indlæggelse 14% 10% 76% Vil udskrives hurtigere 8% 15% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyppigere hos patienter med indvandrerbaggrund Sjældnere hos patienter med indvandrerbaggrund Ingen forskel Det kan næppe undre, at de sproglige problemer af næsten alle vurderes at forekomme hyppigst hos patienter med indvandrerbaggrund end hos patienter med dansk baggrund; men store dele af sygeplejerskerne er også meget opmærksomme på kulturelle forskelle (forskellig sygdomsopfattelse, mangel på respekt for rutiner, følger ikke råd og vejledning, urealistiske forventninger), ligesom tallene viser, at en stor del oplever de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som mere besværlige end de pårørende til patienter med dansk baggrund. På 6 af de 9 målepunkter (undtagelserne er urealistiske forventninger, længere indlæggelse og hurtigere udskrivning) har de sygeplejersker, der har hyppig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund, højere tal på hyppigere hos patienter med indvandrerbaggrund. 15% af svarpersonerne har inden for de sidste par år oplevet at blive chikaneret eller truet af en patient med indvandrerbaggrund. Tallet er nogenlunde det samme for mandlige og kvindelige og for yngre og ældre sygeplejersker, men er markant højere 33% - i den gruppe, der har daglig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund.

8 Det er fortrinsvis mandlige patienter med indvandrerbaggrund der chikanerer eller truer, men de kvindelige patienter nævnes dog af 23%. De hyppigst angivne episoder er verbal overfusning (80% af dem, der har været udsat for chikane eller trusler) og truende adfærd (69%). Egentlige fysiske overgreb nævnes kun af 6%, men diskrimination (23%), trusler om fysiske overgreb (21%) og sexchikane (14%) er ret almindelige, og 9% af de chikanerede/truede sygeplejersker har været udsat for trusler om fysiske overgreb på deres familie. 39% mener, at patienter med indvandrerbaggrund hyppigere end patienter med dansk baggrund truer eller chikanerer sygeplejersken medens kun 4% er af den modsatte opfattelse resten finder ikke, at der er nogen forskel Diskrimination 81% af undersøgelsens svarpersoner mener, at patienter med indvandrerbaggrund og patienter med dansk baggrund behandles ens, medens 12% mener, at patienter med indvandrerbaggrund behandles dårligere og 7% at de behandles bedre. 19% af sygeplejerskerne mener at have oplevet, at en kollega har opført sig diskriminerende overfor en patient på grund af vedkommendes etniske baggrund. For eget vedkommende svarer 39% af sygeplejerskerne, at de har behandlet patienter med indvandrerbaggrund anderledes end de ville have behandlet en patient med dansk baggrund, og tiltænkt eller ej, så mener 13% af disse (= 5% af alle adspurgte), at denne anderledes behandling af patienten med indvandrerbaggrund er blevet oplevet som diskriminerende. Det er ikke helt sjældent, at patienter med indvandrerbaggrund giver udtryk for, at de har følt sig forskelsbehandlet af plejepersonalet. Således svarer kun 54% af de sygeplejersker, der har en mening om spørgsmålet, at de aldrig har oplevet dette; men de fleste svar går dog på, at det sker sjældent eller meget sjældent. Kun 7% af sygeplejerskerne kan svare bekræftende på, at deres arbejdsplads har retningslinier for kontakten mellem plejepersonalet og patienter med indvandrerbaggrund med henblik på at undgå diskrimination. Noget kunne dog tyde på, at der i virkeligheden findes retningslinier flere steder, men at dette er dårligt kommunikeret ud, for medens tallet blandt menige sygeplejersker er 6%, så er det blandt sygeplejersker i ledende stillinger 15%. Det hyppigst nævnte indhold af sådanne retningslinier vedrører mad og dødsfald. Diskrimination kan imidlertid også gå den anden vej. Godt hver 4. af sygeplejerskerne (28%) angiver, at de indenfor de sidste par år har oplevet, at en patient med indvandrerbaggrund har opført sig diskriminerende overfor dem selv, og næsten lige så mange (25%) har set kolleger blive diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund. Blandt sygeplejersker, der mindst en gang om ugen har med patienter med indvandrerbaggrund at gøre, har 35% følt sig diskrimineret af disse.

9 4.7. Tiltag og oplevede forbedringsmuligheder 29% af sygeplejerskerne arbejder på en arbejdsplads, hvor man har informationsmateriale, der er specielt rettet mod patienter med indvandrerbaggrund. Sygeplejersker, der har hyppig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund svarer noget hyppigere ja til dette spørgsmål end andre; men den egentlige sammenhæng er antagelig, at ja -andelen varierer kraftigt med den andel af patienterne på afdelingen, der har indvandrerbaggrund. Hvor patienter med indvandrerbaggrund udgør under 10% af alle, har 23% et sådant informationsmateriale, men der, patienter med indvandrerbaggrund udgør 10 eller flere procent af patienterne har man i 42% af tilfældene et materiale, der er specielt rettet mod disse. De sygeplejersker, der arbejder et sted, hvor man har et sådant materiale har dog ikke den store tillid til, at det er tilstrækkeligt til at løse kommunikationsopgaven. 14% mener, at det i meget høj grad eller i høj grad er tilstrækkeligt; 48% siger i nogen grad medens 26% siger i ringe grad eller slet ikke tilstrækkeligt. 12% ved ikke. Det store flertal af sygeplejerskerne mener i varierende grad, at de har brug for et kursus, for at blive bedre rustet til kontakten og kommunikationen med patienter med indvandrerbaggrund. 21% svarer således, at de i meget høj grad eller i høj grad har behov for et sådant kursus; 40% svarer i nogen grad medens 30% svarer i ringe grad eller slet ikke. 9% ved ikke. Behovet opleves markant højere blandt sygeplejersker op til 40 år end blandt de ældre. Tallene for i meget høj grad + i høj grad er hhv. 29% og 13%.

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark NOTATSERIE Medborgerskab 217 Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark AUGUST 217 Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark 1. Hovedpointer 9 ud af nydanskere er generelt tilfredse eller

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 22. august 2014 Vold og trusler i psykiatrien FOA har fra 1.-13. august 2014 udført en spørgeskemaundersøgelse om vold og trusler blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen følger op på

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere