Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund"

Transkript

1 Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed, grundlagt i Vi arbejder med markedsog organisationsanalyse samt samfunds- og opinionsundersøgelser for virksomheder i ind- og udland. Vi lægger vægt på tværfaglighed, international kompetence, rådgivning, kundedialog, høj produktkvalitet og etisk ansvarlighed.

2 1. Undersøgelsens formål Undersøgelsen er gennemført for Sygeplejersken med det formål, at undersøge, hvordan det går med patienter med indvandrerbaggrund på de danske sygehuse. Sigtet er at få afdækket de eventuelle misforståelser, der kan opstå mellem plejepersonalet og patienterne på baggrund af sproglige og kulturelle forskelle. 2. Metode og gennemførelse Det har været et krav for at kunne deltage i undersøgelsen af forholdet mellem sygeplejersker og patienter med indvandrerbaggrund på de danske sygehuse, at respondenterne er aktive sygeplejersker og at man i det mindste lejlighedsvis er i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund. Der er benyttet to forskellige dataindsamlingsmetoder i undersøgelsen, og ved begge metoder er kravet til respondenterne opfyldt. Der er gennemført en postal spørgeskemaundersøgelse, hvor Sygeplejersken har været ansvarlig for at levere en sample bestående af 2000 navne og adresser på aktive sygeplejersker på danske sygehuse fra deres egen medlemsdatabase. Inden udsendelse af det postale spørgeskema er der gennemført 4 pilottest af spørgeskemaet i målgruppen i form af telefoninterview omhandlende forståelse og udfyldelse. I perioden 11. august til 12. september 2005 er der returneret 722 spørgeskemaer ved denne metode, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 36,1%. En mindre del af disse har dog været så mangelfuldt udfyldt, at de er holdt udenfor det tabulerede materiale. Som supplement til den postale spørgeskemaundersøgelse er undersøgelsen endvidere gennemført på Catinéts nationalt repræsentative internetpanel blandt 3000 panelister. Respondenterne er stillet en række screeningsspørgsmål for at sikre, at de lever op til kravene for at deltage i undersøgelsen. De sygeplejersker, der har deltaget gennem panelet har her haft mulighed for at angive adresse og telefonnummer på kolleger, der ligeledes er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Ved denne metode er der i perioden 1. september til 12. september indsamlet 24 brugbare besvarelser. Alle deltagere har sammen med spørgeskemaet modtaget et brev, der bl.a. giver en uddybende forklaring af, hvad vi i denne forbindelse forstår ved begreber som patienter med indvandrerbaggrund og diskrimination. Rapporten er baseret på 689 af de i alt 746 besvarelser, der har været så komplette, at de har kunnet indgå uden at virke forstyrrende. Dette antal besvarelser er tilstrækkeligt til at gennemføre en ret detaljeret analyse af undersøgelsens resultater.

3 3. Sammenfatning Undersøgelsens mest markante resultater kan sammenfattes i følgende punkter: Halvdelen af sygeplejerskerne er dagligt eller mindst en gang om ugen i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund På 58% af deltagernes arbejdspladser udgør patienter med indvandrerbaggrund under 10% af alle patienter, men enkelte steder finder man 40-50% patienter med indvandrerbaggrund. Mere end 9 ud af 10 sygeplejersker ser patienter med indvandrerbaggrund som en særlig belastning for plejepersonalet i en eller anden grad dog er der kun 8% der finder, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad. Det store flertal mener på den anden side også, at patienter med indvandrerbaggrund er med til at gøre arbejdet mere interessant; men der er en tendens til, at jo mere kontakt man har til patienter med indvandrerbaggrund, i desto højere grad kan man se belastningen og i desto mindre grad kan man se jobberigelsen. 70% af sygeplejerskerne ser relationerne til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som anderledes end relationen til pårørende til patienter med dansk baggrund, og 9 ud af 10, der opfatter relationerne som anderledes opfatter de pårørende til en patient med indvandrerbaggrund som en belastning i en eller anden grad. Flertallet af sygeplejerskerne - 61% - har oplevet problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund. Det er først og fremmest de sproglige problemer, en forskellig sygdomsopfattelse og relationen til de pårørende, der giver problemer. 15% har indenfor de sidste par år oplevet at blive chikaneret eller truet af patienter med indvandrerbaggrund. De fleste episoder har været af verbal karakter, men både fysiske overgreb og trusler om sådanne også overfor sygeplejerskens familie forekommer. 81% af svarpersonerne finder, at patienter med indvandrerbaggrund og patienter med dansk baggrund behandles ens, medens 12% mener, at de behandles dårligere og 7% at de behandles bedre. Diskrimination forekommer, men den kan gå begge veje. 19% af sygeplejerskerne mener således at have observeret diskrimination overfor patienter med indvandrerbaggrund; men 28% har selv følt sig diskrimineret på jobbet. 21% af sygeplejerskerne mener, at de i meget høj grad eller i høj grad har behov for et kursus for at blive bedre rustet til kontakten og kommunikationen med patienter med indvandrerbaggrund.

4 4.1. Kort om svarpersonernes baggrund Stikprøven er praktisk taget ligeligt fordelt på sygeplejersker op til, og over 40 år. Det store flertal - 93% - er kvinder, og 9 ud af 10 har almindelige sygepleje-jobs medens resten sidder i ledende stillinger som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske o.lign. Deltagerne arbejder på et bredt spektrum af hospitalsafdelinger, men har, som allerede nævnt, alle i det mindste lejlighedsvis kontakt med patienter med indvandrerbaggrund Kontakt med patienter med indvandrerbaggrund Halvdelen - præcis 50% - af vore svarpersoner er ugentligt eller hyppigere i kontakt med patienter med indvandrerbaggrund medens det sker sjældnere for den anden halvdel - men som nævnt har deltagerkriteriet været, at man på kontaktfrekvensspørgsmålet ikke har svaret aldrig, så alle svarpersoner har erfaringer med patienter med indvandrerbaggrund. Hyppigst kontakt til patienter med indvandrerbaggrund har man på afdelinger med stor patientgennemstrømning: Modtageafdelinger, operationsafdelinger, skadestuer etc. På mere end halvdelen af deltagernes arbejdspladser - 58% - udgør patienter med indvandrerbaggrund mindre end 10% af patienterne, men enkelte steder er man helt oppe på 40-50% indvandrere. Den største andel af patienter med indvandrerbaggrund ser ud til at skulle findes på børneafdelinger, skadestuer og indenfor psykiatrien Patienter med indvandrerbaggrund For at få et indtryk af, hvordan sygeplejerskerne opfatter patienter med indvandrerbaggrund, har vi opstillet 14 lidt mere generelle påstande eller synspunkter, som svarpersonerne har kunnet erklære sig mere eller mindre enige i. Svarene er vist på næste side. Der er nok en vis grad af politisk korrekthed over de afgivne svar, men som det ses er der store forskelle på, hvor enige eller uenige svarpersonerne er i de forskellige holdningsudsagn, både dem, der taler til gunst og dem der taler til ugunst for patienter med indvandrerbaggrund. Enigheden varierer på nogle punkter især med sygeplejerskens alder. I den ene ende af spekteret finder vi en næsten komplet enighed i, at der skal tages hensyn til, at nogle patienter med indvandrerbaggrund kan være mere blufærdige end patienter med dansk baggrund, og i den anden ende ser vi et flertal, der er uenige i at muslimske patienter skal have mulighed for at få halal-slagtet kød.

5 Sygeplejerskernes generelle opfattelse af patienter med indvandrerbaggrund Man må tage hensyn til at indvandrere er mere blufærdige 45% 49% 5% 1% Indvandrere giver mere udtryk for deres smerter 31% 54% 13% 2% Selv med tolk er det vanskeligt at klarlægge sygdomshistorien 26% 51% 21% 2% Indvandrere har en tendens til at blive mere oprevne 22% 50% 24% 4% Antallet af pårørende er et problem 22% 47% 27% 4% Indvandrere er generelt lydhøre overfor hospitalets vejledning 6% 68% 23% 2% Indvandrere indordner sig under hospitalets rutiner 7% 64% 25% 3% De pårørende forstår ikke hospitalets retningslinier 56% 32% 2% Kvindelige indvandrere skal have mulighed for en kvindelig læge 15% 46% 31% 7% Muslimske patienter skal have et særligt bederum 12% 39% 37% De pårørende er en større støtte end pårørende til danske 10% 38% 45% 7% De pårørende til indvandrere er mere krævende 10% 34% 47% 9% Indvandrere har problemer med aftaler om fremmøde 29% 50% 9% Muslimer skal have mulighed for at få halal-slagtet kød 33% 39% 17% Helt enig Enig Uenig Helt uenig

6 4.4. Den særlige belastning fra patienter med indvandrerbaggrund Adspurgt om, i hvilken grad sygeplejerskerne finder, at patienter med indvandrerbaggrund er en særlig belastning for plejepersonalet, siger 8% af dem, der har en mening om spørgsmålet, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad. 56% svarer i nogen grad medens 36% siger i ringe grad eller slet ikke. Kun 8% bruger dog svarmuligheden slet ikke, så for mere end 9 ud af 10 sygeplejersker er patienter med indvandrerbaggrund en særlig belastning i en eller anden grad. Jo hyppigere kontakt man har til patienter med indvandrerbaggrund, i desto højere grad finder man, at disse er en særlig belastning. 10% af dem, der er i berøring med patienter med indvandrerbaggrund mindst en gang om ugen svarer i meget høj grad eller i høj grad, medens tallet hos andre er 5%. På den anden side finder svarpersonerne også, at patienter med indvandrerbaggrund gør arbejdet mere interessant for plejepersonalet: 17% af dem, der har en mening om dette spørgsmål, siger her, at dette er tilfældet i meget høj grad eller i høj grad medens 45% siger i nogen grad. Det er dog sådan, at der er tale om en ikke ubetydelig polarisering, sådan at de, der finder, at patienter med indvandrerbaggrund er en belastning kun i begrænset omfang ser job-berigelsen, medens det er dem, der slet ikke, eller kun i begrænset omfang ser patienter med indvandrerbaggrund som en belastning, der finder, at de gør arbejdet mindre interessant. Og igen: Desto hyppigere kontakt til patienter med indvandrerbaggrund, desto sværere har man ved at se, at de gør arbejdet mere interessant. Svarmønsteret er således, at de, der hyppigt arbejder med patienter med indvandrerbaggrund har lettere ved at se besværet og vanskeligere ved at se det interessante, medens de, der sjældnere har kontakt med patienter med indvandrerbaggrund ser det modsat. 70% af de svarpersoner, der har en mening om sagen, oplever relationen til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som anderledes end relationerne til de pårørende til patienter med dansk baggrund, og de fleste af disse sygeplejersker ser relationen til de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som en særlig belastning 70% svarer i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad, og kun 9% svarer slet ikke nogen særlig belastning. Og modsat relationen til patienter med indvandrerbaggrund selv, er der, når det gælder de pårørende til disse, færre, der ser relationen til disse som noget, der gør arbejdet mere interessant Problemer i relation til patienter med indvandrerbaggrund 61% af svarpersonerne angiver, at de har oplevet problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund et tal, der naturligvis har nært sammenhæng med, hvor hyppigt man har kontakt med den slags patienter. Blandt dem, der har daglig kontakt er tallet således 81%. Også sygeplejerskens alder ser ud til at spille ind, idet 68% af dem, der er op til 40 år har oplevet problemer, medens tallet hos de ældre er 53%. Det er først og fremmest sproglige problemer (91%), forskellig sygdomsopfattelse (48%), og relationen til de pårørende til patienten (38%), der angives som årsag til disse

7 problemer; men også mangel på efterlevelse af råd og vejledning (31%), mangel på respekt for hospitalets rutiner (27%), urealistiske forventninger til behandlingens effekt (24%) og krav om mere behandling end der tilbydes (17%) nævnes hyppigt. Sammenlignet med danske patienter opfatter sygeplejerskerne patienter med indvandrerbaggrund som følger: Sygeplejerskernes sammenligning af patienter med dansk baggrund og indvandrerbaggrund Sproglige problemer 95% 3% 2% Forskellig sygdomsopfattelse 67% 22% Pårørende til besvær 42% 46% Respekterer ikke rutiner 40% 13% 47% Følger ikke råd og vejledning 36% 14% 51% Urealistiske forventninger 28% 13% 60% Kræver mere behandling end tilbudt 20% 14% 66% Ønsker længere indlæggelse 14% 10% 76% Vil udskrives hurtigere 8% 15% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyppigere hos patienter med indvandrerbaggrund Sjældnere hos patienter med indvandrerbaggrund Ingen forskel Det kan næppe undre, at de sproglige problemer af næsten alle vurderes at forekomme hyppigst hos patienter med indvandrerbaggrund end hos patienter med dansk baggrund; men store dele af sygeplejerskerne er også meget opmærksomme på kulturelle forskelle (forskellig sygdomsopfattelse, mangel på respekt for rutiner, følger ikke råd og vejledning, urealistiske forventninger), ligesom tallene viser, at en stor del oplever de pårørende til patienter med indvandrerbaggrund som mere besværlige end de pårørende til patienter med dansk baggrund. På 6 af de 9 målepunkter (undtagelserne er urealistiske forventninger, længere indlæggelse og hurtigere udskrivning) har de sygeplejersker, der har hyppig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund, højere tal på hyppigere hos patienter med indvandrerbaggrund. 15% af svarpersonerne har inden for de sidste par år oplevet at blive chikaneret eller truet af en patient med indvandrerbaggrund. Tallet er nogenlunde det samme for mandlige og kvindelige og for yngre og ældre sygeplejersker, men er markant højere 33% - i den gruppe, der har daglig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund.

8 Det er fortrinsvis mandlige patienter med indvandrerbaggrund der chikanerer eller truer, men de kvindelige patienter nævnes dog af 23%. De hyppigst angivne episoder er verbal overfusning (80% af dem, der har været udsat for chikane eller trusler) og truende adfærd (69%). Egentlige fysiske overgreb nævnes kun af 6%, men diskrimination (23%), trusler om fysiske overgreb (21%) og sexchikane (14%) er ret almindelige, og 9% af de chikanerede/truede sygeplejersker har været udsat for trusler om fysiske overgreb på deres familie. 39% mener, at patienter med indvandrerbaggrund hyppigere end patienter med dansk baggrund truer eller chikanerer sygeplejersken medens kun 4% er af den modsatte opfattelse resten finder ikke, at der er nogen forskel Diskrimination 81% af undersøgelsens svarpersoner mener, at patienter med indvandrerbaggrund og patienter med dansk baggrund behandles ens, medens 12% mener, at patienter med indvandrerbaggrund behandles dårligere og 7% at de behandles bedre. 19% af sygeplejerskerne mener at have oplevet, at en kollega har opført sig diskriminerende overfor en patient på grund af vedkommendes etniske baggrund. For eget vedkommende svarer 39% af sygeplejerskerne, at de har behandlet patienter med indvandrerbaggrund anderledes end de ville have behandlet en patient med dansk baggrund, og tiltænkt eller ej, så mener 13% af disse (= 5% af alle adspurgte), at denne anderledes behandling af patienten med indvandrerbaggrund er blevet oplevet som diskriminerende. Det er ikke helt sjældent, at patienter med indvandrerbaggrund giver udtryk for, at de har følt sig forskelsbehandlet af plejepersonalet. Således svarer kun 54% af de sygeplejersker, der har en mening om spørgsmålet, at de aldrig har oplevet dette; men de fleste svar går dog på, at det sker sjældent eller meget sjældent. Kun 7% af sygeplejerskerne kan svare bekræftende på, at deres arbejdsplads har retningslinier for kontakten mellem plejepersonalet og patienter med indvandrerbaggrund med henblik på at undgå diskrimination. Noget kunne dog tyde på, at der i virkeligheden findes retningslinier flere steder, men at dette er dårligt kommunikeret ud, for medens tallet blandt menige sygeplejersker er 6%, så er det blandt sygeplejersker i ledende stillinger 15%. Det hyppigst nævnte indhold af sådanne retningslinier vedrører mad og dødsfald. Diskrimination kan imidlertid også gå den anden vej. Godt hver 4. af sygeplejerskerne (28%) angiver, at de indenfor de sidste par år har oplevet, at en patient med indvandrerbaggrund har opført sig diskriminerende overfor dem selv, og næsten lige så mange (25%) har set kolleger blive diskrimineret af patienter med indvandrerbaggrund. Blandt sygeplejersker, der mindst en gang om ugen har med patienter med indvandrerbaggrund at gøre, har 35% følt sig diskrimineret af disse.

9 4.7. Tiltag og oplevede forbedringsmuligheder 29% af sygeplejerskerne arbejder på en arbejdsplads, hvor man har informationsmateriale, der er specielt rettet mod patienter med indvandrerbaggrund. Sygeplejersker, der har hyppig kontakt med patienter med indvandrerbaggrund svarer noget hyppigere ja til dette spørgsmål end andre; men den egentlige sammenhæng er antagelig, at ja -andelen varierer kraftigt med den andel af patienterne på afdelingen, der har indvandrerbaggrund. Hvor patienter med indvandrerbaggrund udgør under 10% af alle, har 23% et sådant informationsmateriale, men der, patienter med indvandrerbaggrund udgør 10 eller flere procent af patienterne har man i 42% af tilfældene et materiale, der er specielt rettet mod disse. De sygeplejersker, der arbejder et sted, hvor man har et sådant materiale har dog ikke den store tillid til, at det er tilstrækkeligt til at løse kommunikationsopgaven. 14% mener, at det i meget høj grad eller i høj grad er tilstrækkeligt; 48% siger i nogen grad medens 26% siger i ringe grad eller slet ikke tilstrækkeligt. 12% ved ikke. Det store flertal af sygeplejerskerne mener i varierende grad, at de har brug for et kursus, for at blive bedre rustet til kontakten og kommunikationen med patienter med indvandrerbaggrund. 21% svarer således, at de i meget høj grad eller i høj grad har behov for et sådant kursus; 40% svarer i nogen grad medens 30% svarer i ringe grad eller slet ikke. 9% ved ikke. Behovet opleves markant højere blandt sygeplejersker op til 40 år end blandt de ældre. Tallene for i meget høj grad + i høj grad er hhv. 29% og 13%.

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Kvantitativ survey i samarbejdet med Operate i aug.-sep. 2014 Temaer: - Kendskab til app s og informationsteknologi - Brug og erfaringer med app

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere