Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport"

Transkript

1 Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1

2 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns Amt. Formålet med denne arbejdsrapport er at give en generel indføring i, hvilke kvantitative og kvalitative metoder, der kan anvendes i forbindelse med selvevaluering. Intentionen med denne arbejdsrapport er, at den kan indgå som et redskabskatalog for den lokale kvalitetsgruppe i planlægningen af selvevalueringerne. Denne arbejdsrapport er desuden et supplement til den Amtslige administrative vejledning for selvevaluering og til selvevalueringsguides over opgørelser af indikatorer for standarder. Ligeledes supplerer rapporten uddannelsen af nøglepersoner om selvevaluering. Kvalitetsenheden Maj

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kvantitative metoder Spørgeskema Registreringsskema Kvalitative metoder Interview...7 Bilag 1: Eksempel på spørgeskema...11 Bilag 2: Eksempel på registreringsskema...14 Bilag 3: Eksempel på spørgsmål i interviewguide til brugere/pårørende

4 1 Indledning Der kan bruges både kvantitative og kvalitative metoder til at indsamle oplysninger i forbindelse med selvevaluering. De kvantitative metoder kan anvendes til at evaluere udbredelsen af en indsats, et fænomen, en holdning etc. Der vil være en række spørgsmål, vi gerne vil vide have viden om blandt mange personer som eksempelvis personalets kendskab til en lokal vejledning. Kvalitative metoder kan anvendes, når vi ønsker at få en helhedsforståelse af et afgrænset område, en specifik arbejdsgang osv. Disse metoder er kendetegnet ved, at vi har mange spørgsmål, vi gerne vil have en uddybende viden om, og derfor spørger vi få personer. Kvantitative metoder anvendes således, når vi ønsker en oversigt, mens kvalitative metoder anvendes, når vi ønsker at opnå en indsigt. 2 Kvantitative metoder Et spørgeskema og et registreringsskema er relevante kvantitative metoder til at opgøre en indikator, der skal bruges til at give en oversigt over en given kvalitetsdimension. I det nedenstående er de to metoder gennemgået. 2.1 Spørgeskema En spørgeskemaundersøgelse bruges til at give en slags temperaturmåling, således at den aktuelle status på et afgrænset felt kan opgøres. Det kan eksempelvis være en status på borgeres tilfredshed med at besøge en institution eller botilbud forud for en indflytning. Fordelen ved spørgeskemaer er, at det er muligt at spørge præcist ind til de forhold, emner, holdninger osv., som en undersøgelsesgruppe gerne vil vide noget om. Et spørgeskema består i en række spørgsmål, hvor der oftest er lukkede svarkategorier. Det vil sige, at den, der udfylder spørgeskemaet, kaldet respondenten, kan vælge sit svar imellem få på forhånd definerede svarmuligheder. En spørgeskemaundersøgelse bygger således på et standardiseret undersøgelsesdesign, hvor den, der konstruerer spørgeskemaet, har afgørende indflydelse på, hvilke oplysninger/data, der følger af besvarelserne. Der kan også være spørgsmål, der har åbne svarmuligheder, således at respondenten med egne ord kan formulere sit svar. At lave et spørgeskema stiller derfor store krav til formuleringer af spørgsmål og formuleringer af svarmuligheder. Spørgsmålene skal være forståelige, ikkeledende, korte og entydige. Der skal samtidig kun være de spørgsmål, der er relevante for at belyse undersøgelsesemnet. Svarmulighederne skal være hinanden gensidigt udelukkende, så det er muligt at adskille det ene svar fra det andet, og svarene skal kunne angives på én af følgende måleskalaer: 4

5 Tabel 1. Oversigt over måleskalaer. MÅLESKALA /nej-svar Kategorisvar EKSEMPEL Er du medlem af en lokal kvalitetsgruppe? ja nej Hvilket køn har du? mand kvinde Hvilken fagafdeling hører den driftsenhed du arbejder på under? psykiatriafdelingen handicapafdelingen børne- og ungeafdelingen Rangordnet svar Intervalskala Hvor tilfreds er du med samarbejdet med din ledelse? meget tilfreds tilfreds hverken/eller utilfreds meget utilfreds Hvor mange timer bruger du på medicinophældning om ugen? Angiv i halve timer: Hvor gammel er du? Angiv alder i hele år: Når spørgeskemaet er formuleret er det ofte en god ide at afprøve spørgeskemaet på nogle mulige respondenter, gerne fra målgruppen for undersøgelsen, for at se, om de forstår spørgsmålene, og om svarmulighederne er meningsfulde, tilstrækkelige og gensidigt udelukkende. Hvis et spørgeskema hovedsageligt har lukkede svarkategorier er det vigtigt, at der sidst i spørgeskemaet er mulighed for, at respondenten kan supplere med egne kommentarer. Det kan være, at der er forhold, som undersøgelsesgruppen ikke har tillagt nogen relevans og derfor ikke har spurgt til, men som respondenterne tillægger stor betydning. Når spørgeskemaet er blevet afprøvet og eventuelt rettet til ud fra de forslag som forsøgs-respondenterne har, udsendes/uddeles spørgeskemaet til alle relevante respondenter, fx alle borgere, der har besøgt et botilbud forud for indflytning i første halvår af Svarfristen på et spørgeskema vil normalt være dage med mulighed for at forlænge fristen med typisk en uge. Når svarfristen er overstået skal svarene analyseres. Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at taste svarene ind i et regneark (fx Excel), hvor det er muligt at tælle svarene sammen på forskellige måder og lave forskellige grafiske af- 5

6 bildninger af respondenternes svar. Analysen kan også gennemføres manuelt, hvis undersøgelsen ikke er så stor. I forbindelse med analysen af spørgeskemaerne er det vigtig at gennemgå, om der er nogle grupper blandt respondenterne, der systematisk har udeladt at besvare spørgeskemaet. Fx om der relativt er flere kvindelige brugere, der ikke har svaret end mandlige brugere. Sådanne mønstre blandt de, der ikke har svaret, kan være med til at sige noget om, hvor pålidelige resultaterne er. Hvis der systematisk er grupper, der ikke har svaret på et spørgeskema, er det nødvendigt kritisk at gennemgå spørgeskemaet for at tjekke, om der bliver spurgt om de rigtige emner på de rigtige måder i skemaet. Hvis spørgeskemaet skal anvendes igen, og der er fundet systematisk fejl i skemaet, er det nødvendigt at foretage en revidering af spørgeskemaet. Se bilag 1 for eksempel på spørgeskema. 2.2 Registreringsskema Hvordan arbejdsgange eller sagsgange forløber kan dokumenteres med et registreringsskema. Fordelen ved at bruge registreringsskemaer er, at det er muligt at standardisere den måde, som eksempelvis en arbejdsgang eller sag bliver målt på. Derved er det muligt at sammenligne udviklinger og ændringer i de måder eksempelvis en arbejdsgang om medicinhåndtering forløber inden for en driftsenhed eller på tværs af driftsenheder. Eksempelvis kan et registreringsskema bruges til at opgøre omfanget af medicinskemaer, der er udfyldt i overensstemmelse med en læges ordination. En undersøgelsesgruppe kan en gang i kvartalet foretage denne registrering og vurdere om arbejdsgangen lever op til kravene i standarden for korrekt overførsel af medicinordination. Hvis arbejdsgangen ikke lever op til kravene, kan der på den baggrund analyseres og besluttes, hvad der kan ændres ved arbejdsgangen. Et registreringsskema kan også bruges i forbindelse med en gennemgang af dokumenter. Fx kan en udpeget medarbejder hvert halve år opgøre, hvor mange medarbejdere, der har dokumenterede kompetencer for aktiv lytning, hvordan disse kompetencer er erhvervet, og hvilke kompetencegivende kurser medarbejdere er påbegyndt og indstillet til. Ligeledes kan udgangspunktet for en registrering være brugeres handleplaner, når der skal ske individuelle dokumentationer af eksempelvis indsatser og ydelser. Endelig kan registreringsskemaer bruges i forbindelse med faglige vurderinger. De kan fx være en nøgleperson, der en gang om måneden vurderer om omgivelser for ophældning af medicin er forsvarlige og sikre. Denne registrering kræver, at forsvarlige og sikre omgivelser operationaliseres til forhold, der kan registreres som eksempelvis: Aflåsning af rum, hvori ophældningen af medicin foregår 6

7 Aflåsning af medicinskab At nøgler til medicinskab og rum til ophældning ikke er tilgængelige for beboerne/brugerne. Analyse af registreringsskemaer kan ske ved at indtaste oplysninger i skemaer i et regneark og efterfølgende foretage forskellige relevante sammentællinger. Se bilag 2: Eksempel på registreringsskema. 3 Kvalitative metoder Relevante kvalitative metoder i forbindelse med en selvevaluering er interview, herunder brugerinterview, nøglepersonsinterview, fokusgruppeinterview og telefoninterview. I det nedenstående gennemgås først nogle generelle retningslinjer for interview og dernæst præsenteres de fire former for interview, der er relevante i en selvevaluering. 3.1 Interview Et interview er en struktureret samtale med én eller flere udvalgte personer. Der er et specifikt formål med samtalen, der skal lede til at opnå et indblik i den interviewedes, kaldet informantens, erfaringer, holdninger og vurderinger inden for et specifikt emneområde med henblik på at fortolke disse beskrivelser. Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en såkaldt interviewguide, der er med til at strukturere interviewet. I en interviewguide kan beskrives de overordnede emner, som skal belyses og med fordel kan centrale og væsentlige spørgsmål fremgå af interviewguiden. Den lokale kvalitetsgruppe kan vælge at gennemføre interviewene med en stram struktur, hvor samtlige spørgsmål er formuleret og en rækkefølge af spørgsmålene er bestemt forud for interviewet. På den måde kan man sikre, at samtlige informanter får stillet de samme spørgsmål, så det udvalgte emne for interviewet bliver belyst på samme måde, uanset hvem der interviewes. Den lokale kvalitetsgruppe kan også vælge at have en mere løs struktur, hvor interviewguiden består af nogle temaer og centrale spørgsmål, der skal belyses i interviewet. På den måde kan interviewet brede sig og omfatte samtaleemner som undersøgelsesgruppen på forhånd ikke havde tænkt over eller planlagt, men som har stor betydning for informanten. Interviewet vil derved have en større grad af fri samtale over sig end interviewet med en klar defineret spørgeramme. Fordelen ved denne fleksible interviewmåde er, at informanten har mulighed for at fortælle om forhold og omstændigheder, som vedkommende lægger stor vægt på. Interviewet kan gennemføres ved, at intervieweren har en referent med til interviewet, hvor referentens rolle er at notere informantens svar. En anden måde at gennemføre interviewet på er ved at medbringe en optager, således at hele interviewet optages på bånd eller lignende. Fordelen ved at optage interviewet 7

8 eller få en anden person til at tage noter er, at intervieweren kan koncentrere sig om selve interviewsituationen og hele tiden være opmærksom på, hvad informanten siger og følge op på disse udtalelser. Efter interviewet er det nødvendigt at lave et skriftligt referat af interviewet eller at udskrive interviewet i fuld længde. Det vil være en meget tidskrævende proces at udskrive et helt interview. Derfor er det ofte være et referat, der udarbejdes, og i Den Fælles Kvalitetsmodel vil et referat ofte være tilstrækkeligt for den efterfølgende analyse. Når interviewene er refereret, gennemlæses de af én eller flere fra den lokale kvalitetsgruppe med henblik på analyse af interviewene. Der er forskellige metoder til at analysere interviewene for at finde frem til de meninger og essenser som informanterne har givet udtryk for. Relevant i forhold til selvevaluering er, at der sker en meningskategorisering eller meningskondensering af interviewene. Meningskategorsering vil sige, at interviewudsagnene samles i tværgående kategorier, og at forskelligheden i interviewene kommer frem i disse kategorier. Kategorierne kan være formuleret på forhånd på baggrund af fx faglige betragtninger. Kategorierne kan også opstå undervejs i analysen. Hvis nogle borgere er interviewet om deres holdning og tilfredshed med at besøge et botilbud eller døgninstitution forud for en indflytning, kan en kategori være etablering af mødeaftale, en anden kategori kan være introduktion til rutiner på stedet, og en tredje kategori kan være oplevelse af atmosfæren på stedet. Meningskondensering består i at sammenfatte lange interviewudsagn i korte udsagn, hvor det helt centrale i udsagnet fremgår og er omformuleret med få og præcise ord. Fortolkning af interviewmaterialet kan være tidskrævende, omfangsrigt og i princippet uendeligt. Derfor vil det være nødvendigt hele tiden at huske på, hvad formålet med interviewundersøgelsen er, og hvilken viden der er søgt med interviewene, så omfanget af analysen af interviewene afstemmes med behovet for viden og informationer og den til opgaven afsatte tid Brugerinterview Interview med brugere eller borgere er en interviewform, der anvendes, når det der skal evalueres, er i direkte berøring med borgere. Det kan fx være kommunikation mellem en pædagog og en beboer på et botilbud, eller en forvaltnings praksis med at informere en borger om baggrunden for afslag på en ansøgning. Brugerinterview kræver, at intervieweren er i stand til at skabe en fortrolighed og tillid i interviewsituationen. Det er ofte således, at brugere ikke er vant til at blive interviewet og derfor kan situationen være overvældende eller behæftet med en usikkerhed for dem. Mange brugere kan endvidere være bekymrede for, om deres svar er gode nok. Det er derfor vigtigt, at intervieweren kan minimere denne bekymring og skabe en situation, hvor brugeren tør fortælle sin historie. 8

9 Det er derfor væsentligt at overveje, hvor interviewet skal gennemføres, hvordan det gennemføres, og hvordan der kan skabes ro og tryghed i interviewsituationen. Endelig er det vigtigt at overveje, hvem der skal interviewe hvilke brugere. Udvælgelse af personer til brugerinterview beror på, at en bredde i den aktuelle brugergruppe bliver afspejlet. Den bredde kan være relateret til erfaringer med emnet, køn, alder, funktionsniveau, diagnose osv Nøglepersoninterview 1 Interview med en nøgleperson er en relevant interviewform, når fagpersoner skal interviewes om en specifik praksis, arbejdsgang etc. Nøglepersoner er udvalgt på baggrund af deres viden eller på baggrund af deres rolle i en arbejdsgang. Eksempelvis kan en medarbejder, der har ansvar for at tilrettelægge arbejdet med at opmåle medicin, være en relevant nøgleperson at interviewe om praksis med medicinhåndtering. Interview med nøglepersoner kan være lettere at gennemføre end brugerinterview, fordi informanten og intervieweren kender det faglige felt og bruger de samme begreber og referencer. Omvendt kan det være vanskeligt at interviewe en kollega, som intervieweren måske kender godt i forvejen, fordi der er meget viden mellem kollegaer, der tages for givet Fokusgruppeinterview Et fokusgruppeinterview kan være velegnet, hvis en praksis eller et specifikt emneområde skal afdækkes. Informanterne udveksler meninger og vurderinger i relation til et afgrænset emne, og målet er ikke at opnå konsensus, men at få forskelligheder og nuancer gjort tydelige. Fokusgrupper er gode til at frembringe data om informanternes fortolkninger, interaktioner og normer og til at give ideer. Fordelen ved et fokusgruppeinterview er endvidere, at det kan skabe læring og refleksion i gruppen. Det vil oftest være hensigtsmæssigt, at der er to fra undersøgelsesgruppen til at forestå et fokusgruppeinterview. Den ene leder fokusgruppen, interviewer, stimulerer debatten og er ordstyrer. Den anden sikrer, at alle planlagte emner berøres og tager referat (evt. suppleret med båndoptagning). Udfordringen ved et fokusgruppeinterview er at styre, at de relevante delemner bliver belyst, og at alle informanter kommer til orde. Interviewet skal hele tiden holdes på rette spor, men rækkefølgen af interviewemner er ikke afgørende; kun at samtlige emner berøres. Tre eller fire informanter til et fokusgruppeinterview vil oftest være en tilstrækkelig stor gruppe til, at en diskussion og udveksling af holdninger finder sted. Det kan ikke anbefales at gruppen er større end otte personer. 1 Nøglepersoner, der udvælges til et interview, er ikke at forveksle med de lokale udpegede nøglepersoner til kvalitetsudvikling. 9

10 3.1.4 Telefoninterview Et telefoninterview er velegnet, hvis den indsats, der skal evalueres, ikke er omfangsrig eller kompleks. Eksempelvis er et telefoninterview hensigtsmæssigt, hvis en undersøgelsesgruppe ønsker at vide, om de breve som en fagafdeling sender ud til borgerne er forståelige og bidrager til en større gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Et telefoninterview er kortvarigt, fx minutter, og spørgsmålene til informanten er ofte faktuelle, lette og få. I et telefoninterview er det ikke muligt at skabe en fortrolighed og tillid mellem interviewer og informant som, når interviewer og informant sidder overfor hinanden. Derfor skal de spørgsmål, som informanten stilles, ikke være af en følelsesmæssig eller meget personlig karakter, men håndgribelige og konkrete. Se bilag 3: Eksempel på interviewguide. 10

11 Bilag 1: Eksempel på spørgeskema Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om din oplevelse og vurdering af den information du har modtaget fra Københavns Amt i forbindelse med, at du er blevet tilbudt en bolig. Der er desuden spørgsmål om, hvordan du oplever, at amtets tilbud om bolig/institutionsplads stemmer overens med dine behov for støtte. Endelig er der spørgsmål om, hvorvidt du har besøgt de botilbud/institutioner, hvor du er blevet tilbudt plads, og hvordan du vurderer den information du har modtaget under besøget. Er der spørgsmål eller kommentarer til spørgeskemaet kan de rettes til medarbejder på tlf XXXX eller 1) Har du eller dine pårørende modtaget skriftlig information om den tilbudte bolig/ institutionsplads fra amtet? Ved ikke 2) Hvordan vurderer du eller dine pårørende informationsmateriale? Er informationsmaterialet til at forstå Ved at læse informationsmaterialet har jeg/vi fået et godt indblik i hvad botilbuddet kan tilbyde Ved at læse informationsmaterialet ved jeg/vi, hvad jeg/vi kan forvente af at flytte ind på botilbuddet 3) Har du eller dine pårørende søgt information om botilbud/institution udover det du har modtaget fra amtet? Ved ikke 11

12 4) Har du besøgt botilbud/institution? Planlægger at besøge botilbuddet/institutionen Hvis nej, gå til spørgsmål 7 Hvis planlægger, gå til spørgsmål 9 5) Under dit/dine pårørendes besøg på botilbuddet/institutionen modtog du skriftlig materiale om stedet? Ved ikke 6) Hvordan vurderer du eller dine pårørende besøget på botilbuddet/institution? Jeg/vi fik en god rundvisning på botilbuddet/institutionen Jeg/vi fik en god orientering om botilbuddet/institutionen Jeg/vi fik svar på de spørgsmål vi stillede Jeg/vi ved efter besøget, hvad jeg/vi kan forvente af at flytte ind 7) Vurderer du, at tilbud om bolig/institution passer til dine behov for støtte? Hvis ja, gå til spørgsmål 9 Ved ikke Hvis ved ikke, gå til spørgsmål 9 8) Uddyb venligst, hvorfor du/dine pårørende vurderer, at amtets tilbud om bolig/institutionsplads ikke passer til dine behov. 9) Hvem har udfyldt dette skema? Kommende bruger Pårørende (inklusiv hjælpere) Kommende bruger og pårørende (inklusiv hjælpere) 12

13 10) Hvilke institutioner/botilbud har du besøgt? 11) Hvis du har øvrige kommentarer, kan du skrive dem her: Det udfyldte spørgeskema bedes returneres i vedlagte svarkuvert. Mange tak for hjælpen! Med venlig hilsen Driftsenhed og Fagafdeling Københavns Amt 13

14 Bilag 2: Eksempel på registreringsskema Dette registreringsskema skal bruges til at opgøre omfanget af medicinskemaer, der er udfyldt i overensstemmelse med lægens ordination i form af recepter, doseringsskemaer, medicinudskrifter eller anden skriftlig information. Gennemgang af alle driftsenheders aktuelt anvendte medicinskemaer samt dokumentation for lægens ordination. Antal aktuelt anvendte medicinskemaer, der er udfyldt i overensstemmelse med lægens ordination: I alt: Antal aktuelt anvendte medicinskemaer, der IKKE er udfyldt i overensstemmelse med lægens ordination: I alt: Antal medicinskemaer i alt: 14

15 Bilag 3: Eksempel på spørgsmål i interviewguide til brugere/pårørende Introduktion til informanten om, hvad interviewet handler om. Tema1 Brugernes oplevelse af, at der tages hensyn til kommunikative forudsætninger (indikator 1 i standard om systematisk afdækning af brugernes forudsætninger for kommunikation) 1. Forstår du altid hvad personalet siger? a. Hvis ja, kan du give nogle eksempler? b. Hvis nej, hvordan kan det være? 2. Oplever du, at personalet forstår, hvad du siger? a. Hvis ja, kan du give nogle eksempler? b. Hvis nej, hvordan kan det være? Tema 2 Medarbejderne forstår, kender og interesserer sig for brugere/pårørendes situation (indikator 1 i empatisk kommunikation) 2.1 Hvem har du snakket med om, hvad du har lyst til og kan lide? 2.2 Synes du at personalet hører efter, hvad du siger til dem? 2.3 Er der nogen af de ansatte, der kender dig godt? 2.4 Er der nogen, der kender dig bedre end andre? 2.5 Hvem snakker du med, hvis du er ked af det eller trist? Tema 3 Medarbejdernes kommunikation i svære og nemme situationer (indikator 1 i respektfuld kommunikation) 3.1 Er der noget, du synes er svært at tale med de ansatte om? a. kan du give nogle eksempler 3.2 Hvordan oplever du, at de ansatte taler med dig i sådanne situationer? 3.3 Er der nogen ansatte, du foretrækker at snakke med frem for andre? 3.4 Hvordan kan det være? 3.5 Synes du at personalet taler med dig på en ordentlig måde? a. kan du give nogle eksempler? b. kan du give nogle eksempler på at de ikke gør? Afslutning 4.1. Er der noget vi ikke har snakket om, men som du synes, at jeg skal vide? 15

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Uddeling af medicin 21-08-2006. Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan

Uddeling af medicin 21-08-2006. Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Uddeling af medicin Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan 1. Dokumentation for (ved navn og/eller initialer), hvem som har uddelt

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Helle Berg Arvesen

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport Evaluering af anonymisering af ansøgninger 1 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger Ambios

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere