Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013"

Transkript

1 Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013 Indledning Fagligt og pædagogisk ajourførte lærere sikrer høj kvalitet i undervisningen. Og efteruddannelse giver lærerne nye tilgange til arbejdet og større arbejdsglæde - det viser denne undersøgelse af lærernes efteruddannelse. I 2011 gennemførte GL en lignende undersøgelse af lærernes efteruddannelse. Undersøgelsen viste bl.a. at skolerne kun i meget begrænset omfang arbejder med lærernes kompetenceudvikling, fx i form af MUS, skønt skolerne har både midler og forpligtigelse til at sikre lærernes kompetenceudvikling. Gymnasielærernes kompetenceudvikling og skolernes arbejde med kompetenceudvikling er central for kvalitet og udvikling i gymnasieuddannelserne. For at uddybe de muligheder og dilemmaer undersøgelsen rejser ift. skolernes arbejde med kompetenceudvikling, opfølges denne spørgeskemaundersøgelse af fokusgruppeinterviews på en række skoler. Indhold Indledning... 1 Konklusioner... 2 Anbefalinger... 2 Metode... 3 Deltagelse i efteruddannelse... 3 Søgning og bevilling af kurser... 4 Barrierer for efteruddannelse... 6 Lærernes forventning til efteruddannelsesniveauet... 8 Finansiering og faste normer... 9 Temaer for efteruddannelse og skolebaseret / ikke skolebaseret Efteruddannelsens betydning for lærerne

2 Konklusioner Gymnasielærere deltager i efteruddannelse og får den i hovedreglen bevilliget og finansieret af arbejdsgiver. o Tre ud af fire gymnasielærere deltog i efteruddannelse eller udviklingsprojekter i 2012/2013. o Kun 13 % har ikke deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de sidste tre år. Til sammenligning har 43 % af DM s medlemmer ikke deltaget i efteruddannelse de sidste tre år. o 82 % af efteruddannelsen finansieres af arbejdsgiver. o Kun få får afslag, 82 % af de kurser lærerne søger, bliver bevilliget af skolerne. o Niveauet for efteruddannelse er uændret siden Lærerne vil helst have efteruddannelse der er tæt knyttet til fag og undervisning og får det. Efteruddannelse giver lærerne nye tilgange til arbejdet og større arbejdsglæde. OK13 påvirker ikke lærernes forventning til efteruddannelsesniveauet i 2013/2014. Hver tredje efteruddannelsesdag foregår på egen skole. Efteruddannelse består især af korte kurser. Faste normer, tradition og manglende fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen bremser for mere omfattende efteruddannelse. o 69 % havde to til seks dages efteruddannelse i løbet af 2012/2013. Lærere på erhvervsgymnasier deltager mindre i efteruddannelse end gennemsnittet. Lærere der underviser på stx og hf, herunder hf på VUC, deltager lige meget i efteruddannelse. Lærerne søger ikke den efteruddannelse de ønsker. o Seks ud af ti lærere har indenfor de sidste tre skoleår undladt at søge kurser de gerne ville have været på. o 40 % undlader at søge fordi de regner med at få afslag. Efteruddannelsen medfører ikke konkrete ændringer i fx opgaver og løn. o Kun 40 % angiver at undervisningen ændres. o 14 % angiver specifikt at efteruddannelsen ikke påvirker arbejdet. o Kun i enkelte tilfælde betyder efteruddannelsen nyt job, karrierespring eller højere løn. Mangel på tid angives som væsentligste barriere for efteruddannelse. Anbefalinger Det er afgørende at skolerne afsætter de nødvendige ressourcer, og arbejder ambitiøst med lærernes kompetenceudvikling. Høj kvalitet i undervisningen sikres af lærere med ajourførte faglige og pædagogiske kompetencer. Tidspresset skal anerkendes og skolen skal aktivt støtte op om aftalt efteruddannelse fx med skemalægning, timeflytning og i årets planlægning. Kompetenceudvikling skal indgå som tema i den årlige MUS. Et budget for kompetenceudvikling bør indgå i lærernes opgaveportefølje. Skolerne skal arbejde med lærernes mulighed for at få konkret udbytte af efteruddannelse. Det skal være muligt at sætte nye kompetencer og ideer i spil i undervisningen og andre arbejdsopgaver. Det kan fx betyde at skolerne har fokus på tid til efterbehandling og omsætning af efteruddannelsen til den praktiske undervisning, på rammer omkring opfølgende lærersamarbejde mm. 2

3 Skolernes arbejde med kompetenceudvikling bør ikke handle om at fastsætte en fast norm indenfor hvilken efteruddannelse godkendes. Bevilling af efteruddannelse må tage udgangspunkt i lærernes ønsker og behov for efteruddannelse. Lærerne skal søge den efteruddannelse de har behov for. Metode Rapporten bygger på data fra et spørgeskema udsendt til et repræsentativt udsnit af GL s medlemmer i oktober Undersøgelsen har i alt 363 respondenter og en svarprocent på 31. Respondenterne svarer i køns- og alderssammensætning til GL s medlemsskare. Alder: Undersøgelsen GL s medlemmer 35 år eller yngre 21 % 23 % år 31 % 31 % år 18 % 18 % år 28 % 25% 66 år eller ældre 3 % 3 % Deltagelse i efteruddannelse 72 % af respondenterne har deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter det seneste skoleår. Det svarer til at ca. tre ud af fire lærere har deltaget i kompetenceudvikling. Ser man på de seneste tre år stiger andelen naturligt nok 87 % af i løbet af de tre sidste skoleår deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter. Kun 13 % har ikke deltaget i kompetenceudvikling i løbet af de sidste tre år. Til sammenligning viste en undersøgelse fra Dansk Magisterforening i marts 2013 at kun 57 % af DM s medlemmer har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste tre år. Har du deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter? 72% 87% 13% Jeg har ikke deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de seneste tre skoleår Ja, i løbet af sidste skoleår ( ) Ja, i løbet af de tre sidste skoleår ( ) Blandt de lærere der var på efteruddannelse i 2012/2013, var der store individuelle forskelle på hvor mange kursusdage de brugte. Langt hovedparten, 69 % af de lærere der var på efteruddannelse, var af sted i to seks dage. Men der er også ganske mange, 13 % af de der var på efteruddannelse, der var på 10 eller flere efteruddannelsesdage (pædagogikumkandidater er trukket ud af undersøgelsen og indgår ikke i disse tal). 3

4 Antal lærere Gymnasielærernes efteruddannelse 2013 Hvor mange efteruddannelsesdage var lærerne på i 2012/2013? Antal kursusdage En sammenligning af niveauet for efteruddannelse blandt typiske lærere på efteruddannelse, målt som de der var på 1 9 dages efteruddannelse, viser at niveauet er uændret siden Både i 2011 og i 2013 var denne gruppe i gennemsnit på efteruddannelse i fire dage i løbet af et skoleår. Søgning og bevilling af kurser Er der kurser du søgte om at komme på, men ikke fik bevilliget indenfor de sidste tre skoleår? 82% 17% Ja Nej Langt hovedparten, 82 %, af de kurser der søges bliver også bevilliget. Men ikke alle ønskede kurser bliver søgt. Seks ud af ti lærere angiver at der er kurser de ikke søger, på trods af at de ønsker efteruddannelsen. 4

5 Er der kurser du gerne ville have været på, men ikke søgte, indenfor de tre sidste skoleår? 59% 40% Ja Nej Som hovedbegrundelse for ikke at søge nævnes mangel på tid. I fritekstsvarene uddybes dette, fx: hverdagen på en skole er så pakket med opgaver, der SKAL løses inden for en begrænset tidshorisont, at det er svært at være væk på kursus: Der ligger altid en bunke af virtuelle opgaver el. lign. og venter, når man kommer hjem, så man reelt skal arbejde dobbelt eller mere for at efteruddanne sig. Det er ikke holdbart Man skal også af sted på kursus for at få ny inspiration og følge med i de nye spændende tiltag, der sker på undervisningsområdet, men det er altså dræbende så at blive mødt af en mur af ekstra lektioner, når man kommer hjem. Det er stressende at være væk, der er stor belastning på i kursusperioden - og fuldt knald på, når man kommer hjem for at nå at samle alting op.... Det fremgår af fritekstsvarene ovenfor at den samlede mængde af opgaver kan være for stor til at der også er tid til efteruddannelse. Men det fremgår også at manglen på tid kan skyldes den daglige dag til dag planlægning af arbejdet og manglende støtte fra skolens side til fx at flytte arbejdsopgaver. Et andet ømt punkt er at mange opgiver at søge. Fire ud af ti lærere angiver at de ikke søgte fordi de regnede med at få afslag. Søger lærerne ikke den ønskede efteruddannelse, er behovet usynligt for ledelsen. 5

6 Hvad er årsagen til at du ikke søgte de ønskede kurser? 61% 40% 24% 10% Jeg havde ikke tid Jeg regnede med at få afslag Prisen Jeg kunne ikke finde et kursus der matchede mine behov Barrierer for efteruddannelse Barrierer for efteruddannelse Jeg oplever ikke, at der er nævneværdige barrierer Jeg kan ikke finde tiden Kursusudbuddet matcher ikke mine behov Min ledelse vil ikke give tiden Kursusafgiften - min ledelse vil ikke betale De kurser, jeg gerne vil på, prioriteres ikke af ledelsen Jeg har pt ikke behov for efteruddannelse 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mangel på tid angives som den helt dominerende barriere for efteruddannelse. De der ikke har været på efteruddannelse de seneste tre år, angiver parallelt hermed at den vigtigste årsag er mangel på tid. Som uddybet ovenfor af fritekstsvar, kan mangel på tid skyldes en samlet for stor opgaveportefølje og/eller manglende mulighed for at skabe tid, fx i en tæt presset undervisningsperiode, også selvom den samlede opgaveportefølje er uproblematisk. 6

7 Årsager til at du ikke har deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de seneste tre år - sæt højst tre krydser (N=43) Jeg har ikke kunnet finde tiden Jeg har lige været i pædagogikum Jeg har ikke haft behov for kompetenceudvikling Kursusudbuddet matcher ikke mine behov Min ledelse har ikke villet give tiden De kurser, jeg gerne vil på, prioriteres ikke af ledelsen Min ledelse har ikke villet betale kursusafgift og/eller transportudgifter Jeg har været på barsel eller orlov en stor del af tiden Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% Nogle grupper skiller sig ud i forhold til deltagelse i kompetenceudvikling, nemlig lærerne på hhx og htx samt lærere der er fastansat på deltid. Begge grupper er i undersøgelsen ganske små så data bygger på 37 besvarelser, både for de deltidsansatte lærere og for hhx/htx-lærerne, og resultatet er således behæftet med stor usikkerhed. 80% Deltagelse, udvalgte grupper 70% 60% 50% 40% Jeg har ikke deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de seneste tre skoleår 30% 20% 10% 0% Alle respondenter Deltid, fastansat Lærer på hhx/htx Jeg har deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter i løbet af sidste skoleår ( ) For lærerne på hhx og htx er forskellen fra gennemsnittet så markant at det ikke blot kan tilskrives usikkerhed i tallene. Blandt disse lærere angiver 35 % at de hverken har deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de seneste tre skoleår, mens kun 13 % af undersøgelsens samlede lærere angiver dette. 7

8 Barrierer for efteruddannelse hhx/htx Manglende tid, betaling og/eller prioritering fra ledelse Jeg kan ikke finde tiden Jeg oplever ikke, at der er nævneværdige barrierer Kursusudbuddet matcher ikke mine behov Jeg har pt ikke behov for efteruddannelse hhx/htx alle 0% 20% 40% 60% De barrierer for efteruddannelse som hhx- og htx-lærerne angiver, adskiller sig også fra gennemsnittet. En større andel af lærerne på hhx og htx angiver ledelsens manglende prioritering, vilje til at betale og vilje til at give tid til efteruddannelse som barrierer for efteruddannelse. Samtidig er der også flere lærere på hhx og htx der angiver at de ikke har behov for efteruddannelse. Talmaterialet for hhx og htx er spinkelt, og konklusionerne bør ikke trækkes for hårdt op. Undersøgelsen peger dog på at der kan være en anden kultur omkring lærernes efteruddannelse på de erhvervsgymnasiale uddannelser. For de fastansatte lærere på deltid er forskellen fra gennemsnittet mindre markant. 19 % angiver at de hverken har deltaget i efteruddannelse eller udviklingsprojekter de seneste tre skoleår mod den samlede undersøgelses 13 %. De deltidsansatte læreres svar omkring barrierer for efteruddannelse adskiller sig især fra gennemsnittets ved at flere (22 % mod gennemsnittets 10 %) vælger kategorien andet og uddyber med at nyansættelse, barsel og sygdom er barrierer for deres deltagelse i efteruddannelse. Lærernes forventning til efteruddannelsesniveauet Ca. halvdelen, 46 % af lærerne, forventer at efteruddannelsesniveauet i dette skoleår vil være det samme som sidste skoleår, og forventningerne til kommende skoleår er uændret, når man sammenligner med hvad lærerne svarede for to år siden. En ny overenskomst har således ikke påvirket lærernes forventning om efteruddannelse. Et fritekstsvar lyder: Lidt interessant om og hvordan den nye OK vil påvirke efteruddannelsesaktiviteten - noget sker helt sikkert. Andre fritekstsvar uddyber forventningen: Vi skal betale al tiden selv af egen forberedelsestid Jeg kan ikke finde tiden, fordi ledelsen (formodentlig, som udmeldingerne er pt.) ikke vil give tiden som merarbejde. Svarene kredser således om den problematik at hvis der er tvivl om hvordan evt. merarbejde håndteres, sikrer man sig som lærer ved at undgå ekstra arbejdsopgaver der kan sætte tidsforbruget op. Det generelle billede er dog, som angivet, at lærernes efteruddannelsesforventning ikke er påvirket. 8

9 Forventning til næste skoleåres efteruddannelse 50% 49% 46% 40% 30% 20% 23% 24% 25% 29% Forventning til 2011/2012 (svar afgivet 2011) Forventning til 2013/2014 (svar afgivet 2013) 10% 0% Mindre end i dette skoleår Samme som i dette skoleår Mere end i dette skoleår Finansiering og faste normer 82 % angiver at både arbejdstid, transportudgift og kursusudgift betales af arbejdsgiver. 14 % finansieres delvist (eller i enkelte tilfælde udelukkende) af lærerne selv. Hvem finansierede din efteruddannelse i skoleåret 2012/2013? Helt finansieret af arbejdsgiver (arbejdstid, transportudgift, kursusafgift) 82% Delvist finansieret af arbejdsgiver 13% Finansieret på anden vis (fx EU-midler el. lign.) 3% Helt finansieret af dig selv 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mange fritekstsvar handler om udlandskurser og peger på en type kurser hvor det er udbredt at lærerne finansierer hele eller dele af efteruddannelsen. Min skole betaler ikke kurser i udlandet, surt for en sproglærer 9

10 For ringe dækning af udgifter i forbindelse med udlandskurser fra skolens side Kursusafgiften ved udlandskurser er høj Vores skole benytter sig af egenbetaling, dvs. især nogle af de dyrere rejsekurser betaler læreren % Ovenstående citater er blot eksempler fra fritekstsvarene. Svarene peger på et problem der rækker ud over fx sproglæreres problemer med at komme på relevante udlandskurser. Mange skoler har nemlig en meget fast årlig norm per medarbejder. GL s efteruddannelsesundersøgelse fra 2011 pegede på at frem for lærernes efteruddannelsesønsker og -behov, var det skolernes normer i kroner og timer pr. år der var bestemmende for omfanget af den enkelte lærers efteruddannelse. Denne aktuelle undersøgelse bekræfter dette billede. Mange fritekstsvar kredser om at skolen har en fastsat, årlig norm som man skal holde sig indenfor. Fx: Min skole har bestemt at hver medarbejder højst kan få betalt 5 kursusdage om året Ledelsen har i vores årsnorm i dette skoleår tildelt 37 timer til kurser inklusive skolens pædagogiske dage så der er da 15 timer til kurser ud af huset. "Mit" budget er allerede opbrugt Efteruddannelsesbehovet hos den enkelte lærer kan ikke forventes at være det samme fra år til år. En lærer beskriver dette i et fritekstsvar: Det er helt fint med et par år med nogle endagskurser i mine to fag. (ca. 1 pr. fag pr. semester), inden jeg igen vil søge et af de længere kurser. Det er væsentligt at der budgetteres med efteruddannelse i lærernes opgaveportefølje, og her kan det være fornuftigt at benytte gennemsnitstal. Men bevilling af efteruddannelse bør altid ske med udgangspunkt i lærerens ønsker og behov, frem for en på forhånd fastlagt gennemsnitlig norm. Det er langt mere konstruktivt når den enkelte lærers behov er styrende, og et skiftende efteruddannelsesbehov tages der bedst hånd om når ledelse og lærere arbejder sammen om efteruddannelsen. Som tidligere nævnt angiver fire ud af ti lærere at de ikke søgte efteruddannelse fordi de regnede med at få afslag. Det kunne tyde på at ledelsen mange steder er kommet igennem med at efteruddannelse skal ligge indenfor en bestemt økonomisk og tidsmæssig ramme hvis den skal foregå i arbejdstiden. Den udmelding ønsker man måske ikke som lærer at udfordre, og det er ærgerligt. Er der behov for efteruddannelse der sprænger normen, er det nødvendigt at synliggøre det, og det sker ikke hvis lærerne pålægger sig selvcensur i ansøgningen om efteruddannelse. Temaer for efteruddannelse og skolebaseret / ikke skolebaseret Lærerne bruger mest tid på efteruddannelse der giver faglig ajourføring og inspiration i fagene. Herudover er det IT i undervisningen og nye undervisningsformer der er de store temaer i efteruddannelsen. 10

11 Hvad har du brugt flest kursusdage på i skoleåret 2012/2013? Faglig ajourføring og inspiration i dit / dine fag It i undervisningen, fx smartboard, tablet, sociale medier, e-læring mm. Nye undervisningsformer, fx cooperative learning, undervisningsdifferentiering Ny skriftlighed, feedback og vejledning i skriftligt arbejde, omlagt skriftlighed mm. Fagsamarbejde / fagligt samspil Klasserumsledelse, teamledelse mm. Kurser knyttet til en jobfunktion, fx læsevejleder, ledelse mm. Tutor-/mentorfunktion, elevsamtale, coaching mm. Universitetskurser med henblik på at få et ekstra undervisningsfag Specialpædagogik, fx til elever/kursister med diagnoser, konflikthåndtering, relationskompetence Udviklingsprojekter eller kurser i andre temaer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Temaerne for den afholdte efteruddannelse stemmer fornuftigt overens med lærernes ønsker til efteruddannelse. Når lærerne selv skal bestemme, har faglig ajourføring og inspiration i faget en klar førsteplads efterfulgt at IT i undervisningen og nye undervisningsmetoder. Lærerne prioriterer dog undervisningsmetoder over IT. 11

12 Hvilke emner vil du helst have kompetenceudvikling i? Faglig ajourføring og inspiration i dit / dine fag It i undervisningen, fx smartboard, tablet, sociale medier, e-læring mm. Nye undervisningsformer, fx cooperative learning, undervisningsdifferentiering Ny skriftlighed, feedback og vejledning i skriftligt arbejde, omlagt skriftlighed mm. Fagsamarbejde / fagligt samspil Klasserumsledelse, teamledelse mm. Kurser knyttet til en jobfunktion, fx læsevejleder, ledelse mm. Tutor- /mentorfunktion, elevsamtale, coaching mm. Universitetskurser med henblik på at få et ekstra undervisningsfag Specialpædagogik, fx til elever/kursister med diagnoser, konflikthåndtering, relationskompetence 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hver tredje kursusdag afholdes på egen skole. Med andre ord fylder den skolebaserede efteruddannelse meget i efteruddannelsesbilledet. Langt det meste af efteruddannelsen afholdes naturligt nok i Danmark; dog angiver 11 % af lærerne at de i 2012/2013 var på efteruddannelse i udlandet. 12

13 Hvor foregik din efteruddannelse i skoleåret 2012/2013? I udlandet 11% På din skole 30% Andre steder i Danmark 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Efteruddannelsens betydning for lærerne Nye tilgange til arbejdet, Personligt udbytte og Større arbejdsglæde er topscorere når lærerne bliver spurgt hvad deres efteruddannelse har betydet for dem. Det er vigtige resultater fordi arbejdsglæde og evnen til at anskue arbejdet fra nye vinkler er med til at skabe rum for kvalitet og udvikling. Hvad har din efteruddannelse betydet for dig? Nye tilgange til arbejdet Personligt udbytte Større arbejdsglæde Ændret undervisningspraksis Nye opgaver Ingen konkret påvirkning på mit arbejde Højere løn Karrierespring Nyt job 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Få oplever konkrete ændringer som følge af efteruddannelsen i form af fx nye opgaver, nyt job eller løneller karrierespring. 40 % svarer at efteruddannelsen har betydet at de har ændret undervisningspraksis, og dermed tegner ændret undervisningspraksis sig for langt de fleste svar omkring konkrete ændringer som følge af efteruddannelsen. Som de fremgår af afsnit om temaer for efteruddannelsen, er langt hovedparten af efteruddannelsen relateret til undervisningen og undervisningspraksis. Set i det lys er det overraskende at efteruddannelsen kun har betydet konkrete ændringer i undervisningen for 40 %. GL s efteruddannelsesundersøgelser 2011 viste at opfølgning på efteruddannelsen, fx i MUS, mange steder mangler. Der bør være plads til at temaer fra efteruddannelsen efterfølgende kan implementeres i undervisningen. 13

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere