Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Oplysninger om baggrund... 4 Dannelse Dannelse/at være sig selv Dannelse/myndighed Dannelse/ vidensmæssig dannelse Dannelse/moralsk dannelse Dannelse/æstetisk dannelse Dannelse/det hele menneske Kundskaber Kundskaber/om mennesket Kundskaber/om samfundet Kundskaber/om kulturen Kundskaber/faglig viden Kundskaber/faglige færdigheder Kundskaber/didaktik Kompetencer Kompetencer/sociale Kompetencer/kommunikative Kompetencer/kreative og innovative Kompetencer/selvledelse Kompetencer/interkulturelle Kompetencer/evne til læring Eventuelle kommentarer... 23

3 3 Om beskrivelsen af din læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som foreninger, arbejdsliv m.v. Her skal du beskrive din læringsmæssige profil gennem de tre dimensioner: 1. Dannelse 2. Kundskaber 3. Kompetencer Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord (og 5 nøglesætninger), hvor du skal vægte deres betydning for dig. 1. Dannelse bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 1.1 Autenticitet Selvfølelse, livsglæde, spontanitet, livsfylde og lykke 1.2 Autonomi Selvtillid, livsmod, selvstændighed, holdning og myndighed 1.3 Refleksiv Orientering, tværfaglighed, kritisk sans, personligt perspektiv og selvrefleksion 1.4 Moral Medfølelse, etisk sans, demokratisk, socialt engagement og aktivt medborgerskab, 1.5 Æstetik Følsomhed, sanselighed, poetisk, fantasirig og kunstnerisk smag 1.6 Alsidighed Selvværd, balance fornuft og følelser, synergi mellem viden, moral og æstetik Kundskaber bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 2.1 Almen viden om menneske Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, menneskelig handleevne 2.2 Almen viden om samfund Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, samfundsmæssig handleevne 2.3 Almen viden om kultur Viden vurdering, stillingtagen, formidling, kulturel handleevne 2.4 Faglig viden om emnet Teori, historie, metoder, teknikker, kvalitetsnormer i interesseområdets emne 2.5 Faglige færdighed i emnet Kvalitetsvurdering, tekniske færdigheder, performance og kunstnerisk udførelse 2.6 Fagdidaktisk læring Pædagogiske metode, faglig etik, didaktisk selvindsigt, ansvar for egen læring Kompetencer bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 3.1 Social kompetence Indlevelse, inddragelse, ansvarlighed, sammenhold, samarbejde 3.2 Kommunikativ kompetence Glad for at kommunikere, klar, mangesidig, Kommunikationsbevidst, skifte stil 3.3 Kreative og innovative k. Ser nye muligheder, en sikker intuition, iderig, nyskabende, eksperimenterende 3.4 Selvledelseskompetencer Selvkørende, initiativrig, selvindsigt, risikovillig, målbevidst planlægning 3.5 Interkulturel kompetence Nysgerrighed, indsigt i andres kulturer, tolerance, respekt for forskellighed 3.6 Læringskompetence Lide at lære, selvdisciplin, udvikling, bevidst om læringsstil, ansvar egen læring De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Gennem besvarelsen af denne spørgeramme giver du en status over din læringsprofil samt en vurdering af hvad din aktivitet i foreningens/skolens tilbud har betydet for udviklingen af din læringsprofil. God fornøjelse start på serien af spørgsmål

4 4 Oplysninger om baggrund Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, type af organisation, type af aktivitet, køn, alder, uddannelse og beskæftigelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om din læringsmæssige profil. a Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen b Den hovedaktivitet i organisation, som du deltager i? (beskriv kort) c Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) d Alder Min alder er.. (sæt kryds) år år år år år år år e Uddannelse Min seneste uddannelse er.. (sæt kryds) Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kortere videregående udd. (1-3 år) Længere videregående udd. (4-7 år) Andet f Beskæftigelse Jeg er beskæftiget inden for.. (sæt kryds) Private sektor Offentlige sektor Det civile samfund (foreningslivet) Studerende på fuld tid Ude af erhverv (pensionist o.l.) Andet

5 5 Dannelse 1.1 Dannelse/at være sig selv Første led i dannelse er at være sig selv. At være sig selv betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv Selvfølelse Livsglæde Spontanitet Livsfylde Lykke Her skal du vurdere din evne til at være dig selv. Jeg er god til at være mig selv Jeg er glad for livet og føler mig hjemme i verden Jeg har nemt ved at handle spontant og utvungent.. Jeg er ofte selvforglemmende optaget af verden og de andre Jeg oplever, at mit liv har mening i sig selv, og jeg har værdi som jeg er. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din evne til at være dig selv?

6 6 1.2 Dannelse/myndighed Andet led i dannelse er myndighed At vær myndig betyder, at du er selvbestemmende, at u kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft kort sagt at du er en myndig person. Selvtillid og livsmod Uafhængighed og selvstændighed Selvstyrende og selvbestemmende Myndighed og handlekraft Personlig livsholdning k Her skal du vurdere den vægt, som egenskaben myndighed har for dig her og nu. Jeg har mod på livet Jeg har tillid til, at jeg kan skabe forandring og gøre en forskel Jeg stoler på min egen dømmekraft Jeg følger mine egne værdier og holdninger Jeg kan stå inde for mine handlinger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din myndighed?

7 7 1.3 Dannelse/ vidensmæssig dannelse Tredje led i dannelse er vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til et helhedspræget livssyn. Kort sagt - at du søger det sande. Bred orientering Selvstændig tilegnelse af viden Tværfaglighed og helhedspræget forståelse Personligt perspektiv Refleksion og selvrefleksion Her skal du vurdere den betydning, som vidensmæssig dannelse har for dig her og nu. Jeg har en bred viden om samfundet, kulturen og naturen. Jeg er god til at tilegne mig omfattende viden om udvalgte emner Jeg er god til at få overblik over og se sammenhænge mellem forskellige vidensområder Jeg kan have et personligt perspektiv på min tilegnede viden Jeg kan (selv-)kritisk vurdere værdien af min viden og mine holdninger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din vidensmæssige dannelse?

8 8 1.4 Dannelse/moralsk dannelse Fjerde led i dannelse er moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Medfølelse Den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig Demokratisk kultur Aktivt medborgerskab Politisk engagement Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben moralsk dannelse har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andres situation og har medfølelse med dem. Jeg handler mod andre, som jeg ønsker, at de skal handle mod mig. Jeg værdsætter et ligeværdigt fællesskab præget af tillid og dialog Jeg føler et medansvar for de fællesskaber, jeg er del af. Jeg tager stilling til politiske og samfundsmæssige spørgsmål Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din moralske sans?

9 9 1.5 Dannelse/æstetisk dannelse Femte led i dannelse er æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Følsomhed og stemningsfuld Sanselige udtryksformer Poetisk stemthed Fantasirig Kunstnerisk smag Her skal du vurdere den betydning, som din æstetiske dannelse har for dig her og nu. Jeg har en fin fornemmelse for stemninger og følelsesmæssige betydninger. Jeg er god til at anskueliggøre oplevelser ved hjælp af kropsprog og andre sanselige udtryk. Jeg kan udtrykke mig poetisk gennem billedsprog og fortællinger. Jeg er god til at bruge min fantasi, når jeg skal se nye muligheder. Jeg har udviklet min smag og dømmekraft i forhold til kunstnerisk kvalitet. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din æstetiske sans?

10 Dannelse/det hele menneske Sjette led i dannelse er den alsidige personlige udvikling (det hele menneske) En alsidig personlig udvikling betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din viden, moral og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Selvværd - enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne) Balance mellem fornuft og følelse Synergi mellem viden, moral og æstetik Vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet Det hele menneske harmoni og helhed Her skal du vurdere den betydning, som en alsidig personlig udvikling har for dig her og nu. Jeg har et godt selvværd med både selvfølelse og selvtillid Jeg kan både bruge min fornuft og mine følelser Min dømmekraft bygger både på min viden, min moral og æstetiske sans. Jeg kan veksle mellem at være i kontrol og give slip (veksle mellem selvbevidst styring og selvforglemmende optagethed af situationer) Jeg oplever mig selv som et helt og harmonisk menneske Angiv den betydning som tilbuddet har haft for din alsidige personlige udvikling?

11 11 Kundskaber 2.1 Kundskaber/om mennesket Første led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Almene viden om mennesket Vurdering af menneskelige forhold Personlig stillingtagen til menneskelige forhold Formidling af egen forståelse Handleevne i medmenneskelige situationer Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om mennesket har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på menneskelige vilkår og værdier Jeg kan tage personligt stilling til konkrete menneskelige forhold Jeg er god til at formidle mine synspunkter og holdninger til andre. Jeg er god til at handle i forhold til medmenneskelige situationer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om mennesket?

12 Kundskaber/om samfundet Andet led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Almene viden om samfundet Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæssige forhold Samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen Formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning Samfundsmæssig og politisk handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om samfundet har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om samfundsmæssige forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på samfundsmæssige forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete samfundspolitiske spørgsmål. Jeg kan formidle mine samfundsmæssige synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle politisk i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om samfundet?

13 Kundskaber/om kulturen Tredje led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturelle forhold. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Almene viden om kulturen Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold Kulturel stillingtagen Formidling af egen kulturel forståelse Kulturel handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om kulturen har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om kulturelle forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på kulturelle forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete kulturelle og værdimæssige spørgsmål. Jeg kan formidle mine kulturelle synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle kulturelt i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om kulturelle forhold?

14 Kundskaber/faglig viden Fjerde led er din faglige viden om dit hovedfag/emne,. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Grundlæggende teori om fagets emne Fagets discipliner og metoder Fagets historiske udvikling Teknisk viden om fagets udførelse Viden om kvalitetsnormer i faget Angiv dit hovedfag/emne Her skal du vurdere din faglige viden her og nu om dit hovedfag/emne. Jeg kender fagets basale teorier Jeg har en bred viden om fagets metoder og discipliner Jeg har en bred viden om fagets historiske udvikling Jeg har et bredt kendskab til fagets teknikker Jeg har en bred viden om fagets kvalitetsnormer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din faglige viden om dit hovedfag?

15 Kundskaber/faglige færdigheder Femte led er dine faglige færdigheder inden for dit hovedfag/emne At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Kvalitetsvurdering af fagets udførelse Tekniske færdigheder i fagets udførelse Færdigheder i at benytte fagets metoder Færdigheder i fagets performance Faglig udførelse Status over din læringsprofil. Her skal du vurdere dine faglige færdigheder her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg kan vurdere kvaliteten af aktivitetens udførelse Jeg har gode færdigheder i fagets teknikker Jeg har gode færdigheder i fagets forskellige discipliner og metoder Jeg har en god performance inden for fagets udtryksformer Min samlede udførelse af fagets områder er på et fagligt tilfredsstillende niveau Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag?

16 Kundskaber/didaktik Sjette led er dine didaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine didaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring inden for faget, der virker bedst for dig. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Fagets pædagogiske metoder Fagets praktiske lærings-/undervisningsformer Faglig etik Didaktisk selv-indsigt Personlige læringsformer Her skal du vurdere dine fagdidaktiske kundskaber her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg har god indsigt i fagets pædagogiske metoder Jeg har bred indsigt i fagets forskellige lærings- og undervisningsformer Jeg har bred indsigt i emnets faglige etik og normer. Jeg har en god (selv-)indsigt i de former for læring i faget, der passer bedst til mig. Jeg er god til at anvende mine foretrukne former for læring i faget Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag?

17 17 Kompetencer 3.1 Kompetencer/sociale Første led inden for kompetencer er de sociale kompetencer At have sociale kompetencer betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Indlevelse Inddragelse Ansvarlighed Sammenhold Samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andre menneskers behov. Jeg kan inddrage andre i at løse en fælles opgave. Jeg tager ansvar for at fælles udfordringer bliver løst. Jeg kan skabe sammenhold mellem mennesker. Jeg er god til at samarbejde med vidt forskellige mennesker. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine sociale kompetencer?

18 Kompetencer/kommunikative Andet led inden for kompetencer er de kommunikative kompetencer At have kommunikative kompetencer betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Glad for at kommunikere Klar og tydelig Kan bruge forskellige formidlingsformer Kommunikationsbevidst Kan skifte kommunikationsstil Her skal du vurdere den betydning, som dine kommunikative kompetencer har for dig her og nu. Jeg har det godt med at kommunikere med andre Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, når jeg taler med andre. Jeg kan bruge de gængse Informations- og kommunikations-teknikker (powerpoint, mail, weblog etc.) Jeg kan vælge den mest egnede kommunikationsform til den givne situation Jeg kan skifte stil efter hvor og med hvem jeg kommunikerer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kommunikative kompetencer?

19 Kompetencer/kreative og innovative Tredje led inden for kompetencer er de kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Ser nye muligheder En sikker intuition Iderig Nyskabende Eksperimenterende Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg ser ofte nye muligheder, når en opgave skal løses. Jeg bruger ofte min intuition og fantasi til at løse nye opgaver. Jeg får ideer til at løse opgaver på en ny måde Jeg er åben over for at opgive gamle løsninger og gå nye veje Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kreative og innovative kompetencer?

20 Kompetencer/selvledelse Fjerde led inden for kompetencer er kompetence i selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Selvkørende Initiativrig Selvindsigt Risikovillig Målbevidst planlægning Her skal du vurdere den betydning, som dine kompetencer i selvledelse har for dig her og nu. Jeg kan motivere mig selv til en stor indsats. Jeg tager selv initiativ til at løse forskellige opståede problemer. Jeg kan vurdere mine egne svage og stærke sider i forhold til en opgave. Jeg er villig til at løbe en risiko for at nå svære mål. Jeg kan planlægge og gennemføre mine egne opgaver. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine selvledelseskompetencer?

21 Kompetencer/interkulturelle Femte led inden for kompetencer er de interkulturelle kompetencer At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Åbenhed og nysgerrighed Indsigt i egen kultur Indsigt i andres kultur Tolerance og respekt for forskellighed Interkulturelt samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine interkulturelle kompetencer har for dig her og nu. Jeg finder det spændende at møde mennesker fra andre kulturer. Jeg kender min egen kultur og dens forskelle til andre kulturer. Jeg har indsigt i de fælles menneskelige værdier på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg mener, at vi skal møde hinanden med tolerance og respekt for forskellighed. Jeg kan omgås mennesker med en anden baggrund og en anden kultur. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine interkulturelle kompetencer?

22 Kompetencer/evne til læring Sjette led inden for kompetencer er evnen til læring At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt Vedholdenhed og selvdisciplin Lyst til at udvikle mig Bevidst om egen læringsstil Ansvar for egen læring Her skal du vurdere den betydning, som din evne til at tage ansvar for egen læring har for dig her og nu. Angiv i hvilken grad udsagnene passer på dig. (Sæt et kryds for hvert spørgsmål) Jeg har lyst til at lære nyt. Jeg giver ikke op, når jeg ønsker at lære noget, selvom det er svært. Jeg ønsker også at lære noget, fordi det udvikler mig som person. Jeg er bevidst om, hvordan jeg lærer bedst (min egen læringsstil). Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære og hvordan jeg vil gøre det. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine læringsmæssige kompetencer?

23 23 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til og kritik af spørgeskemaet, er du meget velkommen til at komme med dem nedenfor. Generelle kommentarer: Spørgsmål om dannelse (ægte, myndig, refleksiv, moralsk dømmekraft, æstetisk sans og alsidighed) Spørgsmål om kundskaber (viden om mennesker, samfund og kultur, faglig viden og færdighed, metoder) Spørgsmål om kompetencer (social, kommunikation, kreativitet, selvledelse, interkulturel, ansvar læring)

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere