Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Oplysninger om baggrund... 4 Dannelse Dannelse/at være sig selv Dannelse/myndighed Dannelse/ vidensmæssig dannelse Dannelse/moralsk dannelse Dannelse/æstetisk dannelse Dannelse/det hele menneske Kundskaber Kundskaber/om mennesket Kundskaber/om samfundet Kundskaber/om kulturen Kundskaber/faglig viden Kundskaber/faglige færdigheder Kundskaber/didaktik Kompetencer Kompetencer/sociale Kompetencer/kommunikative Kompetencer/kreative og innovative Kompetencer/selvledelse Kompetencer/interkulturelle Kompetencer/evne til læring Eventuelle kommentarer... 23

3 3 Om beskrivelsen af din læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som foreninger, arbejdsliv m.v. Her skal du beskrive din læringsmæssige profil gennem de tre dimensioner: 1. Dannelse 2. Kundskaber 3. Kompetencer Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord (og 5 nøglesætninger), hvor du skal vægte deres betydning for dig. 1. Dannelse bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 1.1 Autenticitet Selvfølelse, livsglæde, spontanitet, livsfylde og lykke 1.2 Autonomi Selvtillid, livsmod, selvstændighed, holdning og myndighed 1.3 Refleksiv Orientering, tværfaglighed, kritisk sans, personligt perspektiv og selvrefleksion 1.4 Moral Medfølelse, etisk sans, demokratisk, socialt engagement og aktivt medborgerskab, 1.5 Æstetik Følsomhed, sanselighed, poetisk, fantasirig og kunstnerisk smag 1.6 Alsidighed Selvværd, balance fornuft og følelser, synergi mellem viden, moral og æstetik Kundskaber bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 2.1 Almen viden om menneske Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, menneskelig handleevne 2.2 Almen viden om samfund Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, samfundsmæssig handleevne 2.3 Almen viden om kultur Viden vurdering, stillingtagen, formidling, kulturel handleevne 2.4 Faglig viden om emnet Teori, historie, metoder, teknikker, kvalitetsnormer i interesseområdets emne 2.5 Faglige færdighed i emnet Kvalitetsvurdering, tekniske færdigheder, performance og kunstnerisk udførelse 2.6 Fagdidaktisk læring Pædagogiske metode, faglig etik, didaktisk selvindsigt, ansvar for egen læring Kompetencer bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 3.1 Social kompetence Indlevelse, inddragelse, ansvarlighed, sammenhold, samarbejde 3.2 Kommunikativ kompetence Glad for at kommunikere, klar, mangesidig, Kommunikationsbevidst, skifte stil 3.3 Kreative og innovative k. Ser nye muligheder, en sikker intuition, iderig, nyskabende, eksperimenterende 3.4 Selvledelseskompetencer Selvkørende, initiativrig, selvindsigt, risikovillig, målbevidst planlægning 3.5 Interkulturel kompetence Nysgerrighed, indsigt i andres kulturer, tolerance, respekt for forskellighed 3.6 Læringskompetence Lide at lære, selvdisciplin, udvikling, bevidst om læringsstil, ansvar egen læring De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Gennem besvarelsen af denne spørgeramme giver du en status over din læringsprofil samt en vurdering af hvad din aktivitet i foreningens/skolens tilbud har betydet for udviklingen af din læringsprofil. God fornøjelse start på serien af spørgsmål

4 4 Oplysninger om baggrund Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, type af organisation, type af aktivitet, køn, alder, uddannelse og beskæftigelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om din læringsmæssige profil. a Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen b Den hovedaktivitet i organisation, som du deltager i? (beskriv kort) c Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) d Alder Min alder er.. (sæt kryds) år år år år år år år e Uddannelse Min seneste uddannelse er.. (sæt kryds) Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kortere videregående udd. (1-3 år) Længere videregående udd. (4-7 år) Andet f Beskæftigelse Jeg er beskæftiget inden for.. (sæt kryds) Private sektor Offentlige sektor Det civile samfund (foreningslivet) Studerende på fuld tid Ude af erhverv (pensionist o.l.) Andet

5 5 Dannelse 1.1 Dannelse/at være sig selv Første led i dannelse er at være sig selv. At være sig selv betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv Selvfølelse Livsglæde Spontanitet Livsfylde Lykke Her skal du vurdere din evne til at være dig selv. Jeg er god til at være mig selv Jeg er glad for livet og føler mig hjemme i verden Jeg har nemt ved at handle spontant og utvungent.. Jeg er ofte selvforglemmende optaget af verden og de andre Jeg oplever, at mit liv har mening i sig selv, og jeg har værdi som jeg er. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din evne til at være dig selv?

6 6 1.2 Dannelse/myndighed Andet led i dannelse er myndighed At vær myndig betyder, at du er selvbestemmende, at u kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft kort sagt at du er en myndig person. Selvtillid og livsmod Uafhængighed og selvstændighed Selvstyrende og selvbestemmende Myndighed og handlekraft Personlig livsholdning k Her skal du vurdere den vægt, som egenskaben myndighed har for dig her og nu. Jeg har mod på livet Jeg har tillid til, at jeg kan skabe forandring og gøre en forskel Jeg stoler på min egen dømmekraft Jeg følger mine egne værdier og holdninger Jeg kan stå inde for mine handlinger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din myndighed?

7 7 1.3 Dannelse/ vidensmæssig dannelse Tredje led i dannelse er vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til et helhedspræget livssyn. Kort sagt - at du søger det sande. Bred orientering Selvstændig tilegnelse af viden Tværfaglighed og helhedspræget forståelse Personligt perspektiv Refleksion og selvrefleksion Her skal du vurdere den betydning, som vidensmæssig dannelse har for dig her og nu. Jeg har en bred viden om samfundet, kulturen og naturen. Jeg er god til at tilegne mig omfattende viden om udvalgte emner Jeg er god til at få overblik over og se sammenhænge mellem forskellige vidensområder Jeg kan have et personligt perspektiv på min tilegnede viden Jeg kan (selv-)kritisk vurdere værdien af min viden og mine holdninger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din vidensmæssige dannelse?

8 8 1.4 Dannelse/moralsk dannelse Fjerde led i dannelse er moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Medfølelse Den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig Demokratisk kultur Aktivt medborgerskab Politisk engagement Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben moralsk dannelse har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andres situation og har medfølelse med dem. Jeg handler mod andre, som jeg ønsker, at de skal handle mod mig. Jeg værdsætter et ligeværdigt fællesskab præget af tillid og dialog Jeg føler et medansvar for de fællesskaber, jeg er del af. Jeg tager stilling til politiske og samfundsmæssige spørgsmål Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din moralske sans?

9 9 1.5 Dannelse/æstetisk dannelse Femte led i dannelse er æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Følsomhed og stemningsfuld Sanselige udtryksformer Poetisk stemthed Fantasirig Kunstnerisk smag Her skal du vurdere den betydning, som din æstetiske dannelse har for dig her og nu. Jeg har en fin fornemmelse for stemninger og følelsesmæssige betydninger. Jeg er god til at anskueliggøre oplevelser ved hjælp af kropsprog og andre sanselige udtryk. Jeg kan udtrykke mig poetisk gennem billedsprog og fortællinger. Jeg er god til at bruge min fantasi, når jeg skal se nye muligheder. Jeg har udviklet min smag og dømmekraft i forhold til kunstnerisk kvalitet. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din æstetiske sans?

10 Dannelse/det hele menneske Sjette led i dannelse er den alsidige personlige udvikling (det hele menneske) En alsidig personlig udvikling betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din viden, moral og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Selvværd - enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne) Balance mellem fornuft og følelse Synergi mellem viden, moral og æstetik Vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet Det hele menneske harmoni og helhed Her skal du vurdere den betydning, som en alsidig personlig udvikling har for dig her og nu. Jeg har et godt selvværd med både selvfølelse og selvtillid Jeg kan både bruge min fornuft og mine følelser Min dømmekraft bygger både på min viden, min moral og æstetiske sans. Jeg kan veksle mellem at være i kontrol og give slip (veksle mellem selvbevidst styring og selvforglemmende optagethed af situationer) Jeg oplever mig selv som et helt og harmonisk menneske Angiv den betydning som tilbuddet har haft for din alsidige personlige udvikling?

11 11 Kundskaber 2.1 Kundskaber/om mennesket Første led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Almene viden om mennesket Vurdering af menneskelige forhold Personlig stillingtagen til menneskelige forhold Formidling af egen forståelse Handleevne i medmenneskelige situationer Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om mennesket har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på menneskelige vilkår og værdier Jeg kan tage personligt stilling til konkrete menneskelige forhold Jeg er god til at formidle mine synspunkter og holdninger til andre. Jeg er god til at handle i forhold til medmenneskelige situationer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om mennesket?

12 Kundskaber/om samfundet Andet led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Almene viden om samfundet Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæssige forhold Samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen Formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning Samfundsmæssig og politisk handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om samfundet har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om samfundsmæssige forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på samfundsmæssige forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete samfundspolitiske spørgsmål. Jeg kan formidle mine samfundsmæssige synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle politisk i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om samfundet?

13 Kundskaber/om kulturen Tredje led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturelle forhold. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Almene viden om kulturen Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold Kulturel stillingtagen Formidling af egen kulturel forståelse Kulturel handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om kulturen har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om kulturelle forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på kulturelle forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete kulturelle og værdimæssige spørgsmål. Jeg kan formidle mine kulturelle synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle kulturelt i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om kulturelle forhold?

14 Kundskaber/faglig viden Fjerde led er din faglige viden om dit hovedfag/emne,. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Grundlæggende teori om fagets emne Fagets discipliner og metoder Fagets historiske udvikling Teknisk viden om fagets udførelse Viden om kvalitetsnormer i faget Angiv dit hovedfag/emne Her skal du vurdere din faglige viden her og nu om dit hovedfag/emne. Jeg kender fagets basale teorier Jeg har en bred viden om fagets metoder og discipliner Jeg har en bred viden om fagets historiske udvikling Jeg har et bredt kendskab til fagets teknikker Jeg har en bred viden om fagets kvalitetsnormer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din faglige viden om dit hovedfag?

15 Kundskaber/faglige færdigheder Femte led er dine faglige færdigheder inden for dit hovedfag/emne At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Kvalitetsvurdering af fagets udførelse Tekniske færdigheder i fagets udførelse Færdigheder i at benytte fagets metoder Færdigheder i fagets performance Faglig udførelse Status over din læringsprofil. Her skal du vurdere dine faglige færdigheder her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg kan vurdere kvaliteten af aktivitetens udførelse Jeg har gode færdigheder i fagets teknikker Jeg har gode færdigheder i fagets forskellige discipliner og metoder Jeg har en god performance inden for fagets udtryksformer Min samlede udførelse af fagets områder er på et fagligt tilfredsstillende niveau Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag?

16 Kundskaber/didaktik Sjette led er dine didaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine didaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring inden for faget, der virker bedst for dig. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Fagets pædagogiske metoder Fagets praktiske lærings-/undervisningsformer Faglig etik Didaktisk selv-indsigt Personlige læringsformer Her skal du vurdere dine fagdidaktiske kundskaber her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg har god indsigt i fagets pædagogiske metoder Jeg har bred indsigt i fagets forskellige lærings- og undervisningsformer Jeg har bred indsigt i emnets faglige etik og normer. Jeg har en god (selv-)indsigt i de former for læring i faget, der passer bedst til mig. Jeg er god til at anvende mine foretrukne former for læring i faget Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag?

17 17 Kompetencer 3.1 Kompetencer/sociale Første led inden for kompetencer er de sociale kompetencer At have sociale kompetencer betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Indlevelse Inddragelse Ansvarlighed Sammenhold Samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andre menneskers behov. Jeg kan inddrage andre i at løse en fælles opgave. Jeg tager ansvar for at fælles udfordringer bliver løst. Jeg kan skabe sammenhold mellem mennesker. Jeg er god til at samarbejde med vidt forskellige mennesker. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine sociale kompetencer?

18 Kompetencer/kommunikative Andet led inden for kompetencer er de kommunikative kompetencer At have kommunikative kompetencer betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Glad for at kommunikere Klar og tydelig Kan bruge forskellige formidlingsformer Kommunikationsbevidst Kan skifte kommunikationsstil Her skal du vurdere den betydning, som dine kommunikative kompetencer har for dig her og nu. Jeg har det godt med at kommunikere med andre Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, når jeg taler med andre. Jeg kan bruge de gængse Informations- og kommunikations-teknikker (powerpoint, mail, weblog etc.) Jeg kan vælge den mest egnede kommunikationsform til den givne situation Jeg kan skifte stil efter hvor og med hvem jeg kommunikerer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kommunikative kompetencer?

19 Kompetencer/kreative og innovative Tredje led inden for kompetencer er de kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Ser nye muligheder En sikker intuition Iderig Nyskabende Eksperimenterende Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg ser ofte nye muligheder, når en opgave skal løses. Jeg bruger ofte min intuition og fantasi til at løse nye opgaver. Jeg får ideer til at løse opgaver på en ny måde Jeg er åben over for at opgive gamle løsninger og gå nye veje Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kreative og innovative kompetencer?

20 Kompetencer/selvledelse Fjerde led inden for kompetencer er kompetence i selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Selvkørende Initiativrig Selvindsigt Risikovillig Målbevidst planlægning Her skal du vurdere den betydning, som dine kompetencer i selvledelse har for dig her og nu. Jeg kan motivere mig selv til en stor indsats. Jeg tager selv initiativ til at løse forskellige opståede problemer. Jeg kan vurdere mine egne svage og stærke sider i forhold til en opgave. Jeg er villig til at løbe en risiko for at nå svære mål. Jeg kan planlægge og gennemføre mine egne opgaver. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine selvledelseskompetencer?

21 Kompetencer/interkulturelle Femte led inden for kompetencer er de interkulturelle kompetencer At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Åbenhed og nysgerrighed Indsigt i egen kultur Indsigt i andres kultur Tolerance og respekt for forskellighed Interkulturelt samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine interkulturelle kompetencer har for dig her og nu. Jeg finder det spændende at møde mennesker fra andre kulturer. Jeg kender min egen kultur og dens forskelle til andre kulturer. Jeg har indsigt i de fælles menneskelige værdier på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg mener, at vi skal møde hinanden med tolerance og respekt for forskellighed. Jeg kan omgås mennesker med en anden baggrund og en anden kultur. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine interkulturelle kompetencer?

22 Kompetencer/evne til læring Sjette led inden for kompetencer er evnen til læring At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt Vedholdenhed og selvdisciplin Lyst til at udvikle mig Bevidst om egen læringsstil Ansvar for egen læring Her skal du vurdere den betydning, som din evne til at tage ansvar for egen læring har for dig her og nu. Angiv i hvilken grad udsagnene passer på dig. (Sæt et kryds for hvert spørgsmål) Jeg har lyst til at lære nyt. Jeg giver ikke op, når jeg ønsker at lære noget, selvom det er svært. Jeg ønsker også at lære noget, fordi det udvikler mig som person. Jeg er bevidst om, hvordan jeg lærer bedst (min egen læringsstil). Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære og hvordan jeg vil gøre det. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine læringsmæssige kompetencer?

23 23 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til og kritik af spørgeskemaet, er du meget velkommen til at komme med dem nedenfor. Generelle kommentarer: Spørgsmål om dannelse (ægte, myndig, refleksiv, moralsk dømmekraft, æstetisk sans og alsidighed) Spørgsmål om kundskaber (viden om mennesker, samfund og kultur, faglig viden og færdighed, metoder) Spørgsmål om kompetencer (social, kommunikation, kreativitet, selvledelse, interkulturel, ansvar læring)

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere