Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Version 2 Hans Jørgen Vodsgaard 3. oktober 2009

2 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Oplysninger om baggrund... 4 Dannelse Dannelse/at være sig selv Dannelse/myndighed Dannelse/ vidensmæssig dannelse Dannelse/moralsk dannelse Dannelse/æstetisk dannelse Dannelse/det hele menneske Kundskaber Kundskaber/om mennesket Kundskaber/om samfundet Kundskaber/om kulturen Kundskaber/faglig viden Kundskaber/faglige færdigheder Kundskaber/didaktik Kompetencer Kompetencer/sociale Kompetencer/kommunikative Kompetencer/kreative og innovative Kompetencer/selvledelse Kompetencer/interkulturelle Kompetencer/evne til læring Eventuelle kommentarer... 23

3 3 Om beskrivelsen af din læringsprofil Læring er de senere år blevet et centralt begreb inden for pædagogik, uddannelse og folkeoplysning. Læring foregår både i de formelle uddannelser fra grundskole til universitet, i de ikke formelle uddannelser som folkeoplysning og højskoler, samt i uformelle områder som foreninger, arbejdsliv m.v. Her skal du beskrive din læringsmæssige profil gennem de tre dimensioner: 1. Dannelse 2. Kundskaber 3. Kompetencer Hver dimension bestemmes gennem 6 led, og hvert led beskrives gennem 5 nøgleord (og 5 nøglesætninger), hvor du skal vægte deres betydning for dig. 1. Dannelse bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 1.1 Autenticitet Selvfølelse, livsglæde, spontanitet, livsfylde og lykke 1.2 Autonomi Selvtillid, livsmod, selvstændighed, holdning og myndighed 1.3 Refleksiv Orientering, tværfaglighed, kritisk sans, personligt perspektiv og selvrefleksion 1.4 Moral Medfølelse, etisk sans, demokratisk, socialt engagement og aktivt medborgerskab, 1.5 Æstetik Følsomhed, sanselighed, poetisk, fantasirig og kunstnerisk smag 1.6 Alsidighed Selvværd, balance fornuft og følelser, synergi mellem viden, moral og æstetik Kundskaber bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 2.1 Almen viden om menneske Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, menneskelig handleevne 2.2 Almen viden om samfund Viden, vurdering, stillingtagen, formidling, samfundsmæssig handleevne 2.3 Almen viden om kultur Viden vurdering, stillingtagen, formidling, kulturel handleevne 2.4 Faglig viden om emnet Teori, historie, metoder, teknikker, kvalitetsnormer i interesseområdets emne 2.5 Faglige færdighed i emnet Kvalitetsvurdering, tekniske færdigheder, performance og kunstnerisk udførelse 2.6 Fagdidaktisk læring Pædagogiske metode, faglig etik, didaktisk selvindsigt, ansvar for egen læring Kompetencer bestemmes gennem seks led, der hver beskrives ved fem nøgleord (nøglespørgsmål) 3.1 Social kompetence Indlevelse, inddragelse, ansvarlighed, sammenhold, samarbejde 3.2 Kommunikativ kompetence Glad for at kommunikere, klar, mangesidig, Kommunikationsbevidst, skifte stil 3.3 Kreative og innovative k. Ser nye muligheder, en sikker intuition, iderig, nyskabende, eksperimenterende 3.4 Selvledelseskompetencer Selvkørende, initiativrig, selvindsigt, risikovillig, målbevidst planlægning 3.5 Interkulturel kompetence Nysgerrighed, indsigt i andres kulturer, tolerance, respekt for forskellighed 3.6 Læringskompetence Lide at lære, selvdisciplin, udvikling, bevidst om læringsstil, ansvar egen læring De nævnte led i de tre dimensioner indgår i et eller andet omfang i alle læringsprocesser. Men deres vægt og kvaliteter kan variere meget alt efter hvilken læringsarena, der er tale om. Gennem besvarelsen af denne spørgeramme giver du en status over din læringsprofil samt en vurdering af hvad din aktivitet i foreningens/skolens tilbud har betydet for udviklingen af din læringsprofil. God fornøjelse start på serien af spørgsmål

4 4 Oplysninger om baggrund Vi ønsker disse baggrundsoplysninger for at kunne vurdere, om forhold som nationalitet, type af organisation, type af aktivitet, køn, alder, uddannelse og beskæftigelse giver klare forskelle i svarene på de efterfølgende spørgsmål om din læringsmæssige profil. a Organisationens nationalitet Organisationens navn Navn på eventuel afdeling i organisationen b Den hovedaktivitet i organisation, som du deltager i? (beskriv kort) c Køn Mand Kvinde Jeg er.. (sæt kryds) d Alder Min alder er.. (sæt kryds) år år år år år år år e Uddannelse Min seneste uddannelse er.. (sæt kryds) Folkeskolen Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kortere videregående udd. (1-3 år) Længere videregående udd. (4-7 år) Andet f Beskæftigelse Jeg er beskæftiget inden for.. (sæt kryds) Private sektor Offentlige sektor Det civile samfund (foreningslivet) Studerende på fuld tid Ude af erhverv (pensionist o.l.) Andet

5 5 Dannelse 1.1 Dannelse/at være sig selv Første led i dannelse er at være sig selv. At være sig selv betyder, at du er ægte og naturlig, umiddelbar og levende i den betydning at du er dig selv Selvfølelse Livsglæde Spontanitet Livsfylde Lykke Her skal du vurdere din evne til at være dig selv. Jeg er god til at være mig selv Jeg er glad for livet og føler mig hjemme i verden Jeg har nemt ved at handle spontant og utvungent.. Jeg er ofte selvforglemmende optaget af verden og de andre Jeg oplever, at mit liv har mening i sig selv, og jeg har værdi som jeg er. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din evne til at være dig selv?

6 6 1.2 Dannelse/myndighed Andet led i dannelse er myndighed At vær myndig betyder, at du er selvbestemmende, at u kan tage selvstændig stilling og følger din egen dømmekraft kort sagt at du er en myndig person. Selvtillid og livsmod Uafhængighed og selvstændighed Selvstyrende og selvbestemmende Myndighed og handlekraft Personlig livsholdning k Her skal du vurdere den vægt, som egenskaben myndighed har for dig her og nu. Jeg har mod på livet Jeg har tillid til, at jeg kan skabe forandring og gøre en forskel Jeg stoler på min egen dømmekraft Jeg følger mine egne værdier og holdninger Jeg kan stå inde for mine handlinger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din myndighed?

7 7 1.3 Dannelse/ vidensmæssig dannelse Tredje led i dannelse er vidensmæssig dannelse At have vidensmæssig dannelse betyder, at du har en personlig holdning til din viden om menneske, kultur, samfund og natur, og at du kan reflektere over og samle denne viden til et helhedspræget livssyn. Kort sagt - at du søger det sande. Bred orientering Selvstændig tilegnelse af viden Tværfaglighed og helhedspræget forståelse Personligt perspektiv Refleksion og selvrefleksion Her skal du vurdere den betydning, som vidensmæssig dannelse har for dig her og nu. Jeg har en bred viden om samfundet, kulturen og naturen. Jeg er god til at tilegne mig omfattende viden om udvalgte emner Jeg er god til at få overblik over og se sammenhænge mellem forskellige vidensområder Jeg kan have et personligt perspektiv på min tilegnede viden Jeg kan (selv-)kritisk vurdere værdien af min viden og mine holdninger Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din vidensmæssige dannelse?

8 8 1.4 Dannelse/moralsk dannelse Fjerde led i dannelse er moralsk dannelse At have moralsk dannelse betyder, at du både kan handle medmenneskeligt i de nære forhold og kan handle medborgerligt i de større samfundsmæssige forhold. Kort sagt - at du søger det gode. Medfølelse Den gyldne regel handel mod andre, som du ønsker de skal handle mod dig Demokratisk kultur Aktivt medborgerskab Politisk engagement Her skal du vurdere den betydning, som egenskaben moralsk dannelse har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andres situation og har medfølelse med dem. Jeg handler mod andre, som jeg ønsker, at de skal handle mod mig. Jeg værdsætter et ligeværdigt fællesskab præget af tillid og dialog Jeg føler et medansvar for de fællesskaber, jeg er del af. Jeg tager stilling til politiske og samfundsmæssige spørgsmål Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din moralske sans?

9 9 1.5 Dannelse/æstetisk dannelse Femte led i dannelse er æstetisk dannelse At have æstetisk dannelse betyder, at du er følsom, har fornemmelse for stemninger, kan udtrykke dig sanseligt og poetisk, er fantasifuld og har en udviklet æstetisk dømmekraft. Kort sagt - at du søger det skønne. Følsomhed og stemningsfuld Sanselige udtryksformer Poetisk stemthed Fantasirig Kunstnerisk smag Her skal du vurdere den betydning, som din æstetiske dannelse har for dig her og nu. Jeg har en fin fornemmelse for stemninger og følelsesmæssige betydninger. Jeg er god til at anskueliggøre oplevelser ved hjælp af kropsprog og andre sanselige udtryk. Jeg kan udtrykke mig poetisk gennem billedsprog og fortællinger. Jeg er god til at bruge min fantasi, når jeg skal se nye muligheder. Jeg har udviklet min smag og dømmekraft i forhold til kunstnerisk kvalitet. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din æstetiske sans?

10 Dannelse/det hele menneske Sjette led i dannelse er den alsidige personlige udvikling (det hele menneske) En alsidig personlig udvikling betyder, at du har balance mellem dine fornuftsmæssige og følelsesmæssige egenskaber, at der er sammenhæng mellem din viden, moral og æstetiske sans, og at du kan vekselvirke mellem at være i kontrol og give slip (mellem autonomi og autenticitet). Kort sagt at du er et helt menneske. Selvværd - enhed af selvfølelse (at være) og selvtillid (at kunne) Balance mellem fornuft og følelse Synergi mellem viden, moral og æstetik Vekselvirkning mellem kontrol og spontanitet Det hele menneske harmoni og helhed Her skal du vurdere den betydning, som en alsidig personlig udvikling har for dig her og nu. Jeg har et godt selvværd med både selvfølelse og selvtillid Jeg kan både bruge min fornuft og mine følelser Min dømmekraft bygger både på min viden, min moral og æstetiske sans. Jeg kan veksle mellem at være i kontrol og give slip (veksle mellem selvbevidst styring og selvforglemmende optagethed af situationer) Jeg oplever mig selv som et helt og harmonisk menneske Angiv den betydning som tilbuddet har haft for din alsidige personlige udvikling?

11 11 Kundskaber 2.1 Kundskaber/om mennesket Første led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om mennesket. At have almene kundskaber om mennesket betyder, at du har en bred viden om mennesket, at du kan vurdere og tage stilling til menneskelige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i medmenneskelige situationer. Almene viden om mennesket Vurdering af menneskelige forhold Personlig stillingtagen til menneskelige forhold Formidling af egen forståelse Handleevne i medmenneskelige situationer Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om mennesket har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om menneskers adfærd, værdier og muligheder. Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på menneskelige vilkår og værdier Jeg kan tage personligt stilling til konkrete menneskelige forhold Jeg er god til at formidle mine synspunkter og holdninger til andre. Jeg er god til at handle i forhold til medmenneskelige situationer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om mennesket?

12 Kundskaber/om samfundet Andet led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om samfundet At have almene kundskaber om samfundet betyder, at du har en bred viden om samfundet, at du kan vurdere og tage stilling til samfundsmæssige vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle samfundsmæssigt og samfundspolitisk. Almene viden om samfundet Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af samfundsmæssige forhold Samfundsmæssig og samfundspolitisk stillingtagen Formidling af egen samfundsmæssig og politisk holdning Samfundsmæssig og politisk handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om samfundet har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om samfundsmæssige forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på samfundsmæssige forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete samfundspolitiske spørgsmål. Jeg kan formidle mine samfundsmæssige synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle politisk i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om samfundet?

13 Kundskaber/om kulturen Tredje led er dine almene kundskaber (viden og færdigheder) om kulturelle forhold. At have almene kundskaber om kulturen betyder, at du har en bred viden om kulturen, at du kan vurdere og tage stilling til kulturelle vilkår og værdier, og at du har færdigheder til at kunne handle i kulturelle situationer. Almene viden om kulturen Kritisk tolkning og helhedspræget vurdering af kulturelle forhold Kulturel stillingtagen Formidling af egen kulturel forståelse Kulturel handleevne Her skal du vurdere den betydning, som din almene kundskaber om kulturen har for dig her og nu. Jeg har en bred almen viden om kulturelle forhold Jeg kan kritisk vurdere forskellige synspunkter på kulturelle forhold Jeg kan tage personligt stilling til konkrete kulturelle og værdimæssige spørgsmål. Jeg kan formidle mine kulturelle synspunkter og holdninger til andre. Jeg kan handle kulturelt i forhold til samfundsmæssige problemer. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine almene kundskaber om kulturelle forhold?

14 Kundskaber/faglig viden Fjerde led er din faglige viden om dit hovedfag/emne,. At udvikle faglig viden betyder, at du udvikler dine viden om fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine vidensmæssige kvalifikationer. Grundlæggende teori om fagets emne Fagets discipliner og metoder Fagets historiske udvikling Teknisk viden om fagets udførelse Viden om kvalitetsnormer i faget Angiv dit hovedfag/emne Her skal du vurdere din faglige viden her og nu om dit hovedfag/emne. Jeg kender fagets basale teorier Jeg har en bred viden om fagets metoder og discipliner Jeg har en bred viden om fagets historiske udvikling Jeg har et bredt kendskab til fagets teknikker Jeg har en bred viden om fagets kvalitetsnormer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle din faglige viden om dit hovedfag?

15 Kundskaber/faglige færdigheder Femte led er dine faglige færdigheder inden for dit hovedfag/emne At udvikle faglige færdigheder betyder, at du udvikler dine færdigheder inden for fagets emneområder. Kort sagt at du styrker dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Kvalitetsvurdering af fagets udførelse Tekniske færdigheder i fagets udførelse Færdigheder i at benytte fagets metoder Færdigheder i fagets performance Faglig udførelse Status over din læringsprofil. Her skal du vurdere dine faglige færdigheder her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg kan vurdere kvaliteten af aktivitetens udførelse Jeg har gode færdigheder i fagets teknikker Jeg har gode færdigheder i fagets forskellige discipliner og metoder Jeg har en god performance inden for fagets udtryksformer Min samlede udførelse af fagets områder er på et fagligt tilfredsstillende niveau Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine faglige færdigheder i dit hovedfag?

16 Kundskaber/didaktik Sjette led er dine didaktiske kundskaber inden for dit højskoleopholds hovedfag. At udvikle dine didaktiske kundskaber betyder, at du udvikler din viden om din egen læringsstil og dine evner til at vælge den form for læring inden for faget, der virker bedst for dig. Kort sagt du lærer at lære i dit fag. Fagets pædagogiske metoder Fagets praktiske lærings-/undervisningsformer Faglig etik Didaktisk selv-indsigt Personlige læringsformer Her skal du vurdere dine fagdidaktiske kundskaber her og nu i dit hovedfag/emne. Jeg har god indsigt i fagets pædagogiske metoder Jeg har bred indsigt i fagets forskellige lærings- og undervisningsformer Jeg har bred indsigt i emnets faglige etik og normer. Jeg har en god (selv-)indsigt i de former for læring i faget, der passer bedst til mig. Jeg er god til at anvende mine foretrukne former for læring i faget Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine fagdidaktiske kundskaber i dit hovedfag?

17 17 Kompetencer 3.1 Kompetencer/sociale Første led inden for kompetencer er de sociale kompetencer At have sociale kompetencer betyder, at du kan indgå i sociale fællesskaber på en konstruktiv måde. Indlevelse Inddragelse Ansvarlighed Sammenhold Samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg kan indleve mig i andre menneskers behov. Jeg kan inddrage andre i at løse en fælles opgave. Jeg tager ansvar for at fælles udfordringer bliver løst. Jeg kan skabe sammenhold mellem mennesker. Jeg er god til at samarbejde med vidt forskellige mennesker. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine sociale kompetencer?

18 Kompetencer/kommunikative Andet led inden for kompetencer er de kommunikative kompetencer At have kommunikative kompetencer betyder, at du har lyst og evne til at kommunikere med andre på en god og hensigtsmæssig måde. Glad for at kommunikere Klar og tydelig Kan bruge forskellige formidlingsformer Kommunikationsbevidst Kan skifte kommunikationsstil Her skal du vurdere den betydning, som dine kommunikative kompetencer har for dig her og nu. Jeg har det godt med at kommunikere med andre Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, når jeg taler med andre. Jeg kan bruge de gængse Informations- og kommunikations-teknikker (powerpoint, mail, weblog etc.) Jeg kan vælge den mest egnede kommunikationsform til den givne situation Jeg kan skifte stil efter hvor og med hvem jeg kommunikerer Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kommunikative kompetencer?

19 Kompetencer/kreative og innovative Tredje led inden for kompetencer er de kreative og innovative kompetencer At have kreative og innovative kompetencer betyder, at du både er god til at få ideer og se nye muligheder, samt at udvikle og gennemføre fornyelser. Ser nye muligheder En sikker intuition Iderig Nyskabende Eksperimenterende Her skal du vurdere den betydning, som dine sociale kompetencer har for dig her og nu. Jeg ser ofte nye muligheder, når en opgave skal løses. Jeg bruger ofte min intuition og fantasi til at løse nye opgaver. Jeg får ideer til at løse opgaver på en ny måde Jeg er åben over for at opgive gamle løsninger og gå nye veje Jeg kan lide at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine kreative og innovative kompetencer?

20 Kompetencer/selvledelse Fjerde led inden for kompetencer er kompetence i selvledelse At have kompetence til selvledelse betyder, at du er god til at planlægge og gennemføre dine egne opgaver. Selvkørende Initiativrig Selvindsigt Risikovillig Målbevidst planlægning Her skal du vurdere den betydning, som dine kompetencer i selvledelse har for dig her og nu. Jeg kan motivere mig selv til en stor indsats. Jeg tager selv initiativ til at løse forskellige opståede problemer. Jeg kan vurdere mine egne svage og stærke sider i forhold til en opgave. Jeg er villig til at løbe en risiko for at nå svære mål. Jeg kan planlægge og gennemføre mine egne opgaver. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine selvledelseskompetencer?

21 Kompetencer/interkulturelle Femte led inden for kompetencer er de interkulturelle kompetencer At have interkulturelle kompetencer betyder, at du har en bred indsigt i forskellige kulturer, og at du kan forstå og fungere sammen med mennesker på tværs af forskelligheder. Åbenhed og nysgerrighed Indsigt i egen kultur Indsigt i andres kultur Tolerance og respekt for forskellighed Interkulturelt samarbejde Her skal du vurdere den betydning, som dine interkulturelle kompetencer har for dig her og nu. Jeg finder det spændende at møde mennesker fra andre kulturer. Jeg kender min egen kultur og dens forskelle til andre kulturer. Jeg har indsigt i de fælles menneskelige værdier på tværs af de kulturelle forskelle. Jeg mener, at vi skal møde hinanden med tolerance og respekt for forskellighed. Jeg kan omgås mennesker med en anden baggrund og en anden kultur. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine interkulturelle kompetencer?

22 Kompetencer/evne til læring Sjette led inden for kompetencer er evnen til læring At have læringskompetence betyder, at du har lyst og evne til løbende at danne og udvikle dig som menneske, medborger og medarbejder, og at du kender dine egne læringsstile og hermed bedste måder til at tilegne dig nye kundskaber. Nysgerrighed og glæde ved at lære nyt Vedholdenhed og selvdisciplin Lyst til at udvikle mig Bevidst om egen læringsstil Ansvar for egen læring Her skal du vurdere den betydning, som din evne til at tage ansvar for egen læring har for dig her og nu. Angiv i hvilken grad udsagnene passer på dig. (Sæt et kryds for hvert spørgsmål) Jeg har lyst til at lære nyt. Jeg giver ikke op, når jeg ønsker at lære noget, selvom det er svært. Jeg ønsker også at lære noget, fordi det udvikler mig som person. Jeg er bevidst om, hvordan jeg lærer bedst (min egen læringsstil). Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære og hvordan jeg vil gøre det. Angiv den betydning som tilbuddet har haft for at udvikle dine læringsmæssige kompetencer?

23 23 Eventuelle kommentarer Hvis du har kommentarer til og kritik af spørgeskemaet, er du meget velkommen til at komme med dem nedenfor. Generelle kommentarer: Spørgsmål om dannelse (ægte, myndig, refleksiv, moralsk dømmekraft, æstetisk sans og alsidighed) Spørgsmål om kundskaber (viden om mennesker, samfund og kultur, faglig viden og færdighed, metoder) Spørgsmål om kompetencer (social, kommunikation, kreativitet, selvledelse, interkulturel, ansvar læring)

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3... 4 1.1 /autenticitet... 4 1.2 /autonomi...

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3)

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 5 Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Version 5 20. august 2010 Hans Jørgen Vodsgaard 2

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension...

Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle dimension... 5 2. Den dannelsesmæssige dimension... HJV / 23.07.2012 3. udkast Spørgeramme A til beskrivelse af elevernes læringsprofil ved kursusstart Det eksistentielle 2 Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3 Elevoplysninger... 4 1. Den eksistentielle

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring

Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes mål, værdier og læring Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.3 For udbydere af læring ledere, lærere, facilatorer m.v. Spørgeskemaundersøgelse af organisationernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

STX egenart og dannelse

STX egenart og dannelse STX egenart og dannelse Jens Thodberg Bertelsen Rektor, Odense Katedralskole Dansk, religion og filosofi 23. september 2015 Albert Einstein: Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden handler om det

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society

2. maj 2012. Interfolk Institute for Civil Society Nordfyns Folkehøjskole 2. maj 2012 at forklare det uforklarlige Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2 Højskolens opgave Højskolens to spor - det faglige og det almene sigte uddannelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Realkompetence og tredje sektor

Realkompetence og tredje sektor Realkompetence og tredje sektor Dokumentationsværktøj m.m. 1 Arbejdet med realkompetence er en proces Afklaring få øje på egne kompetencer sætte ord på finde ud af hvad de kan bruges til motivation Dokumentation

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Hvornår er biblioteket et læringsrum?

Hvornår er biblioteket et læringsrum? Bibliotek: Undervisning og/eller Læring Hvornår er biblioteket et læringsrum? Hans Elbeshausen Danmarks Biblioteksskole Videnssamfund 2. Moderne Knowledge-worker Risikosamfund økonomisk teori sociologisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere