Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Ballerup 2013 Kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care Maglevænget Ballerup Dato: 19. september 2013 Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering Kim Jørgensen, projektleder, Kristen Kistrup, projektejer, Lone Petersen, leder af kompetencecenteret for rehabilitering og recovery. Region Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecenteret for rehabilitering og recovery, Psykiatrisk Center Ballerup. Den 19. september 2013 Region Hovedstadens Psykiatri en del af Københavns Universitetshospital

2 Indhold 1. Kompetenceudvikling - Recoveryorientering Indledning Baggrund Psykiatriske centre Succeskriterier Målgruppe Metode Workshopdage Program for workshopdagen Konference for ledere Ledernetværk Evaluering Evaluering deltagere workshopdagen Evaluering - patienter Kvalitativ evaluering af patienter i behandlingsforløb Plan for undervisning og uddannelse Ansvarlige partnere i udarbejdelse projektet Litteratur Bilag 1. Evaluering af workshopdag Bilag 2. Evaluering af patienter i behandlingsforløb Side 2

3 1. Kompetenceudvikling - Recoveryorientering 1.1. Indledning Projektbeskrivelsen består af en præsentation af kompetenceudviklingsprojektet, som sigter mod en styrkelse af medarbejdernes viden og færdigheder i recoveryfremmende tiltag. Projektbeskrivelsen indeholder tre dele bestående af projektets baggrund og formål, metoder og evaluering Baggrund Af de politiske visioner for psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår det, at den psykiatriske behandling skal understøtte patientens recoveryproces, således at behandlingen og metoderne afspejler patienternes egne ønsker og mål for fremtiden. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre et ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor medarbejderne udvikler deres forståelse af, hvordan metoder, værdier m.m. fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur. Projektet omhandler fire indsatser bestående af workshopdage, lederkonference, ledernetværk og evaluering. Workshopdagene består af en undervisningsdag for alle medarbejdere i kliniske enheder. Der gennemføres en konference for ledere i 2013 med det formål at præsentere den nyeste viden om recovery og inspirere til at forankre en recoveryorienteret kultur. På det regionale niveau er projektets succes betinget af, at lederne understøtter udviklingsprocessen. Derfor etableres et tæt samarbejde og dialogforum med ledernetværk for mellemledere, ligesom centerchefgruppen samt styregruppen forventes at bidrage konstruktivt til gennemførelse. Workshopdagene evalueres af deltagerne, og der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview af patienterne med henblik på at måle deres oplevelse af i hvor høj grad, de professionelle indsatser virker understøttende på den individuelle recoveryproces. Workshopdage og evaluering er afprøvet i en to dages pilotundersøgelse i samarbejde med PcA og har været grundlag for at kvalificere uddannelsesprogrammet. Side 3

4 1.3. Psykiatriske centre Der foregår i disse år mange udviklings- og forskningstiltag, som har til formål at opkvalificere psykiatrien og udvikle stadig bedre metoder. En del af disse tiltag har pendant til kompetenceudviklingsprojektet og understøtter en recoveryorienteret kultur. Som eksempler på andre tiltag kan nævnes: den gode psykiatriske afdeling, IMR Ilness Manegement Recovery, SDM Shared Decision Making, IPS Individual Placement and Support, Peer Support medarbejdere og brugerstyrede senge. Der henvises til Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside for information om projekterne. De psykiatriske centre i Region Hovedstaden Psykiatri er forskellige steder, når det drejer sig om at forankre en recoveryorienteret kultur. Udover centrene har forskellige kulturer og specialer, har nogle centre beskæftiget sig målrettet med undervisning og implementering af en recoveryorienteret kultur, mens andre er nået knap så langt. Undervisningen skal tilrettes de kontekstuelle forhold på hvert center og ambitionen er, at alle centre skal blive recoveryorienterede. Undervisningen er tilrettelagt med dette udgangspunkt, idet der tages udgangspunkt i den konkrete praksis i hver kliniske enhed og de problemstillinger, man er optaget af her Succeskriterier At medarbejderne udvikler en større forståelse for recovery og kan forholde sig kritiske til, hvordan behandling, metoder og strukturer fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur.(der findes ikke én autoriseret betegnelse for alle de indsatser professionelle udfører for at hjælpe patienten. Derfor benyttes flere almene kendte begreber). At patienterne oplever, at medarbejdernes holdninger, værdier, behandling, rehabiliterende indsatser og metoder understøtter håb, muligheder og empowerment i recoveryprocessen. Evalueres 1 måned efter workshopdag. At workshops rulles ud på samtlige centre og kliniske enheder senest den 1. juli Side 4

5 2. Målgruppe Inkluderede deltagere i workshopdagene er medarbejdere, som har direkte kontakt til patienter 1 i behandling og rehabilitering i Region Hovedstadens Psykiatris kliniske enheder og botilbud. Desuden deltager tilknyttede ledelseslag 2 i de kliniske enheder. Stabsmedarbejder(e) på centeret er ansvarlig(e) for den logistiske planlægning, dage, lokaler, kopi af undervisningsmateriale, formidling til personale og forplejning og fungerer som kontaktperson(er) mellem projektleder af recoveryprojektet og centeret Metode Som beskrevet indeholder idekataloget fire elementer, der tilsammen bidrager til at understøtte en recoveryorienteret kultur Workshopdage Der udbydes én workshopdag i hver klinisk enhed svarende til ca. 30 deltagere. Workshopdagen udgøres af teoretiske oplæg, dialog og refleksioner over praksis gennem situationsspil/film. Som teorigrundlag præsenteres en definition af recovery 3 og tre centrale fænomener af betydning for en recoveryproces. Disse fænomener udspringer af empirisk forskning og afspejler de værdier, som brugere tillægger størst betydning i deres recoveryproces. De tre fænomener håb, muligheder og empowerment 4 vil blive udfoldet på workshopdagen 5 inspireret af Repper & Perkins (2003), Shepherd, Boardman & Slade (2008), Slade (2009) og Tupor 1 Patienter vælges som begreb, fordi det anvendes de fleste steder i behandlingspsykiatrien. 2 Ledelsesopbakning anses som væsentligt for projektets succes, idet sammenhængskraften og kontinuiteten på tværs af metoder, værdier og strukturer i organisationen, såvel som mulighederne for at skabe gode betingelser for en udviklings- og forandringsproces, i høj grad afhænger af denne faktor. 3 En dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, mål, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, forhåbningsfuldt og bidragende liv, selv med de begrænsninger, der følger af sygdommen. Recovery indebærer skabelse af ny mening og nyt formål i livet efterhånden, som man overkommer de katastrofale konsekvenser af psykisk sygdom. Anthony WA. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s.Innovations and Research 1993; 2: Side 5

6 (2003). Formålet er at etablere en fælles platform, som recovery anskues ud fra og et grundlag, der kan bringes i spil med de indsatser og værdier, der gør sig gældende i en konkret klinisk praksis. Hertil anvendes øvelser i form af fx situationsspil mellem medarbejdere og undervisere. Situationsspillene danner grundlag for refleksioner, som kan føre frem til nye handlemuligheder. Der lægges vægt på en dialogisk undervisning ansporet af oplæg fx i form af spørgsmål, filmklip, medarbejderes oplæg. Som metode til at sikre, at det er hændelser fra den kliniske praksis, der bliver omdrejningspunktet for dagen, skal samtlige medarbejdere havde overvejet en case/problemstilling. Problemstillingen skal afspejle en hændelse, som den kan udspille sig i daglig praksis. Gruppevis drøftes de medbragte cases/problemstillinger med henblik på at udvælge en eller flere. Kriterierne for udvælgelse er, at problemstillingen er klinisk rettet og opfattes som genkendelig og relevant for gruppens medlemmer. 2-4 cases/problemstillinger udvælges i plenum som udgangspunkt for dagens øvelser, der sættes i spil med teoretiske oplæg. Casene/problemstillingerne præsenteres fx som situationsspil eller som oplæg til en debat blandt alle medarbejderne. Som supplement til teorierne om recovery præsenteres et oplæg om kommunikation. Teorierne inddrages i øvelser, debat og i forhold til, hvordan det kan omsættes til klinisk praksis. Dagen afsluttes med at medarbejderne indgår en kontrakt omhandlende udvælgelse af en eller flere områder, der med fordel kan arbejdes videre med i klinisk praksis og en beslutning om, hvad målet skal være herfra. Workshopdagen faciliteres af to projektmedarbejdere. Den ene med en sundhedsfaglig uddannelse og den anden med brugererfaringer. Der er derfor tale om to former for kompetencer, der forventes at udgøre en synergi i undervisningen, og som rummer såvel teori som egne personlige erfaringer 4 Ref. Repper J & Perkins R (2003) Social inclusion and recovery. Balliere Tindall. Shepherd G, Boardman J & Slade M (2008) Making recovery a reality. Sainsbury Centre for Mental Health. Available at: 5 Der henvises til PP dias. Side 6

7 med recovery. I sammensætningen af deltagere til workshopdage vægtes det, at alle faggrupper deltager Program for workshopdagen Velkomst Rehabilitering og Recovery Recovery set ud fra et brugerperspektiv Pause Diskussion i grupper (Ability Spotting) Diskussion i grupper (Case) Opsamling i plenum Frokost Recovery set ud fra et brugerperspektiv Pause Kommunikation Øvelse i kommunikation Opsamling på øvelse Værktøjer og opsamling på dagen. Side 7

8 2.4. Konference for ledere Som et kompetencetiltag i 2013 udbydes en konference på regionalt niveau, hvor ledere af de kliniske enheder deltager. Formålet er at ledere fra top til afsnitsledelse, nøglepersoner, overlæger og udviklingssygeplejersker tilegner sig den nyeste viden om recovery og erfaringer fra udlandet med implementering af en recoveryorienteret kultur. Konferencen planlægges gennemført i efteråret Ledernetværk Udviklingscheferne og de faglige ledere på centrene er ofte de medarbejdere, der står for uddannelse af medarbejdere med en mellemlang videregående- eller kortere sundhedsuddannelse. Derfor vil projektlederen indgå i et netværk og dialogforum med udviklingschefer/faglige ledere på regionalt plan. I samarbejde med netværket skabes grundlag for at løse udfordringer løbende og udvikle undervisningen som en dynamisk proces med udgangspunkt i de kommende erfaringer. 3. Evaluering Deltagere på workshop. Patienter Evaluering deltagere workshopdagen Evalueringen af deltagerne har fokus på, hvordan de oplever, at workshopdagen har bidraget til deres forståelse af og indsigt i recovery samt, hvordan de professionelle indsatser bidrager til at understøtte recoveryprocessen. Formål At afdække deltagernes forventninger til, behov for og udbytte af workshopdagen med henblik på at sikre en løbende udvikling og tilpasning af undervisningen. Side 8

9 Metode For at lette databehandlingen gennemføres undersøgelsen elektronisk. Det betyder, at alle deltagere senest dagen efter workshoppens afholdelse vil modtage en med et link til et spørgeskema (bilag 2). Besvarelserne er anonyme og kan ikke spores tilbage til deltagerne. Praktisk gennemførelse Kontaktpersonen på centeret fremsender senest tre dage inden workshopdagen en liste med alle de forventede deltagers -adresser til projektlederen. Projektleder printer listen ud og sørger for, at den medbringes til workshoppen. På selve workshopdagen er underviserne ansvarlige for at lade listen gå rundt og sikre, at alle deltagere er repræsenteret på den. Når workshopdagen er afsluttet, afleverer underviserne den redigerede liste til projektlederen, som herefter sender med link til spørgeskema til alle på listen. For at sikre så høj svarprocent som mulig udsendes automatisk en påmindelse til alle deltagere ca. en uge efter workshoppens afholdelse. Tekniske detaljer Da RHP har købt licens til online-redskabet Enalyzer, benyttes denne software til spørgeskemaet. Data fra besvarelserne opsamles i et Excel-ark, der kan downloades lokalt til projektlederens computer og videresendes til centerets ledelse Evaluering - patienter Der foretages en undersøgelse af patienternes oplevelser i forhold til, i hvor høj grad medarbejderne understøtter deres recoveryproces gennem alle professionelle indsatser, holdninger og værdier. Evalueringen iværksættes 1 mdr. efter, at alle workshopdagene er afsluttet (bilag 3). Målet er en deltagelse af 100 patienter på større center. På de mindre centre og bosteder foretages et skøn af antallet i forhold til patientflow og kapacitet. Side 9

10 Inklusionskriterierne for den kvantitative tilfredshedsundersøgelse er patienter, der har været indlagte og/eller fulgt et forløb af mindst 3 dages varighed efter afholdelse af den sidste workshop. Den kvantitative tilfredshedsundersøgelse af patienter følges op af et fokusgruppeinterview (Kvale og Brinkmann 2009). Eksklusionskriterierne er patienter, som har vanskeligt ved at samarbejde grundet psykose eller tilstande, der kan sidestilles hermed, samt patienter hvor det af andre årsager skønnes belastende for den psykiske tilstand at deltage. Personalet udvælger deltagere i samråd med projektleder. Formål At undersøge patienternes oplevelse af i hvor høj grad de professionelle indsatser bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. Metode Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres som en tværsnitsundersøgelse, hvor alle patienter, der er indlagt eller i kontakt med den ambulante psykiatri i en på forhånd fastsat uge (mandag-fredag) ca. 1 måned efter sidste workshopdag inviteres til at deltage. Spørgeskemaet er anonymt, udfyldes elektronisk og kan ikke spores tilbage til den enkelte patient. Praktisk gennemførelse På workshopdagene informeres alle deltagerne om den kommende undersøgelse. Der udpeges en kontaktperson på hver workshop, som er ansvarlige for at hjælpe undersøgelsen i gang og afslutte den. Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne i den angivne periode, får udleveret et postkort med en web-adresse, der fungerer som link til spørgeskemaet. Hvis muligt, indsamler medarbejdere -adresser på alle deltagere mhp. at sende remindere til dem cirka en uge efter sidste hvervningsdag. Tekniske detaljer Enalyzer, benyttes som software til spørgeskemaet. Side 10

11 Parametre, vi ønsker at måle på I hvor høj grad de professionelle behandlere bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. For at kunne sammenligne svarene, er svarkategorierne givet på forhånd. Disse samt udkast til spørgsmål fremgår af (bilag 3). Den grønne farve markerer spørgsmål, der relaterer sig til håb, den blå relaterer til muligheder, og den røde til empowerment Kvalitativ evaluering af patienter i behandlingsforløb At undersøge patienternes oplevelse af i hvor høj grad de professionelle indsatser bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. Metode Kvalitativ fænomenologisk-hermeneutisk metode med semistrukturede spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009) med det formål, at opnå kvalitative data i form af oplevelser af, hvordan patienterne oplever, at den professionelle behandling, rehabilitering, metode og kommunikation fremmer deres recoveryproces. Det tilstræbes at inkludere 5-7 patienter i fokusgruppeinterviewet fra to forløbsenheder, og inklusionskriterierne er patienter, der har været indlagt og/eller fulgt et forløb af mindst tre dages varighed. Praktisk gennemførelse Udvælgelsen af patienter til fokusgruppeinterview skal på det aktuelle tidspunkt en måned efter workshops repræsentere såvel indlagte som ambulante patienter i nogenlunde ligelig fordeling. Projektleder konfererer med kontaktperson på centeret om udvælgelse af deltagere til fokusgruppe interview. Fokusgruppeinterviewet vil foregå på centeret, hvor patienterne er kendte. Der udarbejdes en interviewguide. Etiske overvejelser Deltagende patienter informeres om projektet af kontaktperson på centeret. Patienterne skal give deres skriftlige samtykke. De informeres om frivilligheden ved at deltage og muligheden for at trække sig, såfremt de fortryder at deltage. Endvidere sikres anonymitet i besvarelser (Kvale og Brinkmann 2009). Side 11

12 Marts 2013 til (Alle centre og botilbud) juni Plan for undervisning og uddannelse Undervisning Ledelsesunderstøttelse Evaluering Én workshopdag i alle kliniske enheder Kristen Kistrup og John Mikkelsen introducerer projekttet på hvert center Møde projektleder og centerchef for afstemning af forventinger Workshop evalueres senest en uge efter af deltagerne. Kvantitativ spørgeskema undersøgelse af patienternes oplevelser af en recoceryorienteret kultur. Projektleder mødes hver anden måned med udviklingschefer og faglige leder i regionale netværk. Kvalitativt fokusgruppeinterview af patienternes oplevelse af recoveryorienteret kultur. Konference for alle ledere og overlæger Tæt dialog med Kristen Kistrup og Lone Petersen, direktionen, projekt og styregruppe. Side 12

13 5. Ansvarlige partnere i udarbejdelse projektet Projektgruppen Kristen Kistrup (projektejer) Kim Jørgensen (projektleder) Lone Petersen (projektdeltager og leder af kompetencecenter) Tina Christensen (projektdeltager og tidligere bruger) Lone Bank Weltz (projektdeltager og HR konsulent) Anne Marie Torsing (projektdeltager og ergoterapeut) Mia Henriksen (souschef på Lunden) Styregruppen centerchef (projektejer) Kristen Kistrup centerchef Rene Priess centerchef Birgitte Welcher Klinikchef Birgitte Birgitte Borgbjerg Moltke udviklingschef Gitte Busch Pedersen klinik-chef Ida Hageman sekretariats- og kommunikationschef Line Duelund HR-chef Ulla Rasmussen leder af Kompetencecenter for rehabilitering og recovery Lone Petersen brugerrepræsentanter Kirsten Elise Hove og Klavs Serup Rasmussen forstander på Orion Line Top Abildtrup. projektleder Kim Jørgensen deltager i styregruppemøderne. Side 13

14 6. Litteratur Anthony WA. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s. Innovations and Research 1993; 2:17-24.Amering M. and Schmolke M Recovery in Mental Health: Reshaping scientific and clinical responsibilities. World Psychiatric Association. Andersen M.L., Nørlund P.B. og Mathiasen H Empowerment på dansk. Teori og praksis. Dafolo Forlag. Antony W, Cohen M., Farkas M et al Psychiatric rehabilitation. Boston; Center for Psychiatric Rehabilitation. Chamberlin J. (1997) A Working Definition of Empowerment. Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University, and with the National Empowerment Center, Lawrence, Massachusetts. spring 1997 Volume 20 Number 4 Davidson L, O Connell MJ, Tondora J et al Recovery in serious mental illness: a new wine or just new bottle? Prof Psychol Res Pr; 36: Deegan P At bruge medicinen til at komme sig. Slotsvænget. Eplov, L. F. m.fl. 2010: Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering en recoveryorienteret tilgang. Munksgaard Danmark. Farkas M. Anthony WA Bridging science to service: using rehabilitation research and training center program to ensure that research-based knowledge makes a difference. J. Rehabil Res Dev;44: Farkas M: The vision of recovery today: what it is and what it means for services. World Psychiarry;6: Gamble C Psykiatrisk sygepleje. Psykosociale interventioner. (red.) Buus. N. Nyt Nordisk Forlag. s Graham T., Szmukler G., Mueser K.T. and Drake R.E Oxford Textbook of Community Mental Health. Hammersley M. & Atkinson P. (1996) Feltmetodikk. Grundlaget for feltarbeid og feltforskning. 2.udgave, Ad Notam Gyldendal, Oslo. Hiim H. og Hippe E. (2004). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal Norsk Forlag AS. Hvas AC, Thesen J At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter: Empowerment i et medicinsk perspektiv. Ugeskr Læger;164: Side 14

15 Hopper K, Harrison G, Janca A et al Recovery fra Schizophrenia; An International Perspective. A report from the WHO Collaborative Project, the International Study of Schizophrenia. Oxford University Press. Jensen P. Recovery Rapport over Videncenter for Socialpsykiatris recoveryforprojekt. Videncenter for Socialpsykiatri. Jensen P En helt anden hjælp - Recovery i bruger- og pårørendeperspektiv. Akademisk Forlag. Jensen P. og Petersen L Rehabilitering Teori og praksis. Munksgaard Forlag. Kvale og Brinkmann Interview. Hans Reitzels Forlag. Riis A.H. og Birkelund R Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Kommunikation i et dialogisk perspektiv. (red.) Jørgensen K. Gads Forlag. 2 udgave. s Repper J & Perkins R Social inclusion and recovery. A Model for Mental Health Practice. Balliere Tindall. Repper J & Perkins R Psykiatrisk sygepleje. Recovery og social inclusion. (red.) Buus N. Nyt Nordisk Forlag. s Shepherd G, Boardman J & Slade M Making recovery a reality. Sainsbury Centre for Mental Health. SLADE M., AMERING M., OADES L Recovery: an international perspective. Epidemiologia Psychiatria Sociale, 17, 2, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse. Steen Bengtsson 2011: Danmark venter stadig på sin psykiatrireform. SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Topor A Fra patient til person. Akademisk Forlag. Udfordringer til rehabilitering i Danmark Hjortbak B.R., Bangshaab J., Johansen J.S. Lund H. (red). Rehabiliteringsforum Danmark. Kap.4 s : Borgerinddragelse og borgercentrering. V. Angel S. et al Kap.6 s : Målsætning og tidsafgrænsning V. Wind T. Bogen kan downloades her: Vinther Nielsen C Red. Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Side 15

16 Warner R Recovery from schizophrenia and the recovery model. University of Colorado, Boulder, Colorado, USA Correspondence to Richard Warner, Director, Colorado Recovery, 2818, 13th Street, Boulder, CO 80304, USA Current Opinion in Psychiatry 2009, 22: Side 16

17 7. Bilag 1. Evaluering af workshopdag Evaluering af workshop om recovery For at vi hele tiden kan udvikle og tilpasse undervisningen til deltagernes behov, vil vi bede dig om at bruge 5 minutter på dette spørgeskema. Skemaet er anonymt og kan ikke spores tilbage til dig. 1. Hvilken dato deltog du i workshoppen? _ 2. Hvad er din baggrund? Ergoterapeut Fysioterapeut Psykolog (Angiv kun ét svar) Sosuassistent Sygeplejerske Læge Psykiatribruger Andet 3. Er du mand eller kvinde? (Angiv kun ét svar) Mand Kvinde 4. Hvor gammel er du? (Angiv kun ét svar) over Hvilken type afdeling arbejder du på? (Angiv kun ét svar) Akut modtagelse Sengeafsnit Ambulant enhed Andet Jeg er bruger og er ikke ansat i psykiatrien 6. I hvor høj grad havde du forberedt dig til workshopdagen, fx læst litteratur om recovery? Side 17

18 (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 7. I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8. I hvor høj grad mener du, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur på din arbejdsplads? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 9. Beskriv, hvor du ser muligheder for at fremme en recovery-orienteret kultur på din arbejdsplads. _ 10. Har workshopdagen givet dig større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation kan virke fremmende eller hæmmende for en recovery-orienteret kultur? (Angiv kun ét svar) Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 11. I hvor høj grad oplevede du, at underviserne motiverede dig til at udvikle behandlingen og plejen til at blive mere recovery-orienteret? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 12. Hvad betød det for workshopdagen, at den ene underviser havde en sundhedsfaglig uddannelse og den anden brugererfaringer? _ Side 18

19 13. Var de viste dias overskuelige og med til at lette din forståelse af recovery og kommunikation? (Angiv kun ét svar) Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14. I hvor høj grad føler du dig kompetent til at udføre recoveryorienteret arbejde i dag? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15. Hvad skal der til for, at du kommer til at føle dig (endnu mere) kompetent til at udføre recoveryorienteret arbejde? _ 16. Beskriv, hvad der har været positivt ved at deltage i workshopdagen? _ 17. Beskriv, hvad der har været mindre positivt ved at deltage i workshopdagen? _ 18. Hvis du har andre kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her: _ Tusind tak for din bevarelse! Side 19

20 8. Bilag 2. Evaluering af patienter i behandlingsforløb Spørgsmål til recovery? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Taler dine personalet med dig om dine håb og fremtidsdrømme? Oplever du, at personalet er positive og optimistiske, når du taler om din fremtid? Oplever du, at personalet har en tro på, at du kan blive helt eller delvist rask? Taler personalet med dig om dine muligheder for at udleve dine håb og drømme? Taler personalet med dig om dine muligheder for uddannelse, arbejde eller for at deltage i kurser eller andre aktiviteter? Hjælper personalet dig med at sætte realistiske mål og med at lave en plan for, hvordan du kan nå dem? Hjælper personalet dig med at finde dine styrker frem? Lytter personalet til dine egne erfaringer med, hvad der bedst hjælper dig, når du har det dårligt? Er personalet med til at give dig en følelse af, at du selv har kontrol over dit liv? Side 20

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Emne Fortsat styrket recovery-orientering i Socialpsykiatri og Udsatte. Strategi 2011-2013. Aarhus Kommune Den 1. juli 2011 1. Indledning Siden 2006/07

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere