Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Ballerup 2013 Kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care Maglevænget Ballerup Dato: 19. september 2013 Indsatser Kompetenceudvikling - Recoveryorientering Kim Jørgensen, projektleder, Kristen Kistrup, projektejer, Lone Petersen, leder af kompetencecenteret for rehabilitering og recovery. Region Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecenteret for rehabilitering og recovery, Psykiatrisk Center Ballerup. Den 19. september 2013 Region Hovedstadens Psykiatri en del af Københavns Universitetshospital

2 Indhold 1. Kompetenceudvikling - Recoveryorientering Indledning Baggrund Psykiatriske centre Succeskriterier Målgruppe Metode Workshopdage Program for workshopdagen Konference for ledere Ledernetværk Evaluering Evaluering deltagere workshopdagen Evaluering - patienter Kvalitativ evaluering af patienter i behandlingsforløb Plan for undervisning og uddannelse Ansvarlige partnere i udarbejdelse projektet Litteratur Bilag 1. Evaluering af workshopdag Bilag 2. Evaluering af patienter i behandlingsforløb Side 2

3 1. Kompetenceudvikling - Recoveryorientering 1.1. Indledning Projektbeskrivelsen består af en præsentation af kompetenceudviklingsprojektet, som sigter mod en styrkelse af medarbejdernes viden og færdigheder i recoveryfremmende tiltag. Projektbeskrivelsen indeholder tre dele bestående af projektets baggrund og formål, metoder og evaluering Baggrund Af de politiske visioner for psykiatrien i Region Hovedstaden fremgår det, at den psykiatriske behandling skal understøtte patientens recoveryproces, således at behandlingen og metoderne afspejler patienternes egne ønsker og mål for fremtiden. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre et ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor medarbejderne udvikler deres forståelse af, hvordan metoder, værdier m.m. fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur. Projektet omhandler fire indsatser bestående af workshopdage, lederkonference, ledernetværk og evaluering. Workshopdagene består af en undervisningsdag for alle medarbejdere i kliniske enheder. Der gennemføres en konference for ledere i 2013 med det formål at præsentere den nyeste viden om recovery og inspirere til at forankre en recoveryorienteret kultur. På det regionale niveau er projektets succes betinget af, at lederne understøtter udviklingsprocessen. Derfor etableres et tæt samarbejde og dialogforum med ledernetværk for mellemledere, ligesom centerchefgruppen samt styregruppen forventes at bidrage konstruktivt til gennemførelse. Workshopdagene evalueres af deltagerne, og der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview af patienterne med henblik på at måle deres oplevelse af i hvor høj grad, de professionelle indsatser virker understøttende på den individuelle recoveryproces. Workshopdage og evaluering er afprøvet i en to dages pilotundersøgelse i samarbejde med PcA og har været grundlag for at kvalificere uddannelsesprogrammet. Side 3

4 1.3. Psykiatriske centre Der foregår i disse år mange udviklings- og forskningstiltag, som har til formål at opkvalificere psykiatrien og udvikle stadig bedre metoder. En del af disse tiltag har pendant til kompetenceudviklingsprojektet og understøtter en recoveryorienteret kultur. Som eksempler på andre tiltag kan nævnes: den gode psykiatriske afdeling, IMR Ilness Manegement Recovery, SDM Shared Decision Making, IPS Individual Placement and Support, Peer Support medarbejdere og brugerstyrede senge. Der henvises til Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside for information om projekterne. De psykiatriske centre i Region Hovedstaden Psykiatri er forskellige steder, når det drejer sig om at forankre en recoveryorienteret kultur. Udover centrene har forskellige kulturer og specialer, har nogle centre beskæftiget sig målrettet med undervisning og implementering af en recoveryorienteret kultur, mens andre er nået knap så langt. Undervisningen skal tilrettes de kontekstuelle forhold på hvert center og ambitionen er, at alle centre skal blive recoveryorienterede. Undervisningen er tilrettelagt med dette udgangspunkt, idet der tages udgangspunkt i den konkrete praksis i hver kliniske enhed og de problemstillinger, man er optaget af her Succeskriterier At medarbejderne udvikler en større forståelse for recovery og kan forholde sig kritiske til, hvordan behandling, metoder og strukturer fremmer eller hæmmer en recoveryorienteret kultur.(der findes ikke én autoriseret betegnelse for alle de indsatser professionelle udfører for at hjælpe patienten. Derfor benyttes flere almene kendte begreber). At patienterne oplever, at medarbejdernes holdninger, værdier, behandling, rehabiliterende indsatser og metoder understøtter håb, muligheder og empowerment i recoveryprocessen. Evalueres 1 måned efter workshopdag. At workshops rulles ud på samtlige centre og kliniske enheder senest den 1. juli Side 4

5 2. Målgruppe Inkluderede deltagere i workshopdagene er medarbejdere, som har direkte kontakt til patienter 1 i behandling og rehabilitering i Region Hovedstadens Psykiatris kliniske enheder og botilbud. Desuden deltager tilknyttede ledelseslag 2 i de kliniske enheder. Stabsmedarbejder(e) på centeret er ansvarlig(e) for den logistiske planlægning, dage, lokaler, kopi af undervisningsmateriale, formidling til personale og forplejning og fungerer som kontaktperson(er) mellem projektleder af recoveryprojektet og centeret Metode Som beskrevet indeholder idekataloget fire elementer, der tilsammen bidrager til at understøtte en recoveryorienteret kultur Workshopdage Der udbydes én workshopdag i hver klinisk enhed svarende til ca. 30 deltagere. Workshopdagen udgøres af teoretiske oplæg, dialog og refleksioner over praksis gennem situationsspil/film. Som teorigrundlag præsenteres en definition af recovery 3 og tre centrale fænomener af betydning for en recoveryproces. Disse fænomener udspringer af empirisk forskning og afspejler de værdier, som brugere tillægger størst betydning i deres recoveryproces. De tre fænomener håb, muligheder og empowerment 4 vil blive udfoldet på workshopdagen 5 inspireret af Repper & Perkins (2003), Shepherd, Boardman & Slade (2008), Slade (2009) og Tupor 1 Patienter vælges som begreb, fordi det anvendes de fleste steder i behandlingspsykiatrien. 2 Ledelsesopbakning anses som væsentligt for projektets succes, idet sammenhængskraften og kontinuiteten på tværs af metoder, værdier og strukturer i organisationen, såvel som mulighederne for at skabe gode betingelser for en udviklings- og forandringsproces, i høj grad afhænger af denne faktor. 3 En dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, mål, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, forhåbningsfuldt og bidragende liv, selv med de begrænsninger, der følger af sygdommen. Recovery indebærer skabelse af ny mening og nyt formål i livet efterhånden, som man overkommer de katastrofale konsekvenser af psykisk sygdom. Anthony WA. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s.Innovations and Research 1993; 2: Side 5

6 (2003). Formålet er at etablere en fælles platform, som recovery anskues ud fra og et grundlag, der kan bringes i spil med de indsatser og værdier, der gør sig gældende i en konkret klinisk praksis. Hertil anvendes øvelser i form af fx situationsspil mellem medarbejdere og undervisere. Situationsspillene danner grundlag for refleksioner, som kan føre frem til nye handlemuligheder. Der lægges vægt på en dialogisk undervisning ansporet af oplæg fx i form af spørgsmål, filmklip, medarbejderes oplæg. Som metode til at sikre, at det er hændelser fra den kliniske praksis, der bliver omdrejningspunktet for dagen, skal samtlige medarbejdere havde overvejet en case/problemstilling. Problemstillingen skal afspejle en hændelse, som den kan udspille sig i daglig praksis. Gruppevis drøftes de medbragte cases/problemstillinger med henblik på at udvælge en eller flere. Kriterierne for udvælgelse er, at problemstillingen er klinisk rettet og opfattes som genkendelig og relevant for gruppens medlemmer. 2-4 cases/problemstillinger udvælges i plenum som udgangspunkt for dagens øvelser, der sættes i spil med teoretiske oplæg. Casene/problemstillingerne præsenteres fx som situationsspil eller som oplæg til en debat blandt alle medarbejderne. Som supplement til teorierne om recovery præsenteres et oplæg om kommunikation. Teorierne inddrages i øvelser, debat og i forhold til, hvordan det kan omsættes til klinisk praksis. Dagen afsluttes med at medarbejderne indgår en kontrakt omhandlende udvælgelse af en eller flere områder, der med fordel kan arbejdes videre med i klinisk praksis og en beslutning om, hvad målet skal være herfra. Workshopdagen faciliteres af to projektmedarbejdere. Den ene med en sundhedsfaglig uddannelse og den anden med brugererfaringer. Der er derfor tale om to former for kompetencer, der forventes at udgøre en synergi i undervisningen, og som rummer såvel teori som egne personlige erfaringer 4 Ref. Repper J & Perkins R (2003) Social inclusion and recovery. Balliere Tindall. Shepherd G, Boardman J & Slade M (2008) Making recovery a reality. Sainsbury Centre for Mental Health. Available at: 5 Der henvises til PP dias. Side 6

7 med recovery. I sammensætningen af deltagere til workshopdage vægtes det, at alle faggrupper deltager Program for workshopdagen Velkomst Rehabilitering og Recovery Recovery set ud fra et brugerperspektiv Pause Diskussion i grupper (Ability Spotting) Diskussion i grupper (Case) Opsamling i plenum Frokost Recovery set ud fra et brugerperspektiv Pause Kommunikation Øvelse i kommunikation Opsamling på øvelse Værktøjer og opsamling på dagen. Side 7

8 2.4. Konference for ledere Som et kompetencetiltag i 2013 udbydes en konference på regionalt niveau, hvor ledere af de kliniske enheder deltager. Formålet er at ledere fra top til afsnitsledelse, nøglepersoner, overlæger og udviklingssygeplejersker tilegner sig den nyeste viden om recovery og erfaringer fra udlandet med implementering af en recoveryorienteret kultur. Konferencen planlægges gennemført i efteråret Ledernetværk Udviklingscheferne og de faglige ledere på centrene er ofte de medarbejdere, der står for uddannelse af medarbejdere med en mellemlang videregående- eller kortere sundhedsuddannelse. Derfor vil projektlederen indgå i et netværk og dialogforum med udviklingschefer/faglige ledere på regionalt plan. I samarbejde med netværket skabes grundlag for at løse udfordringer løbende og udvikle undervisningen som en dynamisk proces med udgangspunkt i de kommende erfaringer. 3. Evaluering Deltagere på workshop. Patienter Evaluering deltagere workshopdagen Evalueringen af deltagerne har fokus på, hvordan de oplever, at workshopdagen har bidraget til deres forståelse af og indsigt i recovery samt, hvordan de professionelle indsatser bidrager til at understøtte recoveryprocessen. Formål At afdække deltagernes forventninger til, behov for og udbytte af workshopdagen med henblik på at sikre en løbende udvikling og tilpasning af undervisningen. Side 8

9 Metode For at lette databehandlingen gennemføres undersøgelsen elektronisk. Det betyder, at alle deltagere senest dagen efter workshoppens afholdelse vil modtage en med et link til et spørgeskema (bilag 2). Besvarelserne er anonyme og kan ikke spores tilbage til deltagerne. Praktisk gennemførelse Kontaktpersonen på centeret fremsender senest tre dage inden workshopdagen en liste med alle de forventede deltagers -adresser til projektlederen. Projektleder printer listen ud og sørger for, at den medbringes til workshoppen. På selve workshopdagen er underviserne ansvarlige for at lade listen gå rundt og sikre, at alle deltagere er repræsenteret på den. Når workshopdagen er afsluttet, afleverer underviserne den redigerede liste til projektlederen, som herefter sender med link til spørgeskema til alle på listen. For at sikre så høj svarprocent som mulig udsendes automatisk en påmindelse til alle deltagere ca. en uge efter workshoppens afholdelse. Tekniske detaljer Da RHP har købt licens til online-redskabet Enalyzer, benyttes denne software til spørgeskemaet. Data fra besvarelserne opsamles i et Excel-ark, der kan downloades lokalt til projektlederens computer og videresendes til centerets ledelse Evaluering - patienter Der foretages en undersøgelse af patienternes oplevelser i forhold til, i hvor høj grad medarbejderne understøtter deres recoveryproces gennem alle professionelle indsatser, holdninger og værdier. Evalueringen iværksættes 1 mdr. efter, at alle workshopdagene er afsluttet (bilag 3). Målet er en deltagelse af 100 patienter på større center. På de mindre centre og bosteder foretages et skøn af antallet i forhold til patientflow og kapacitet. Side 9

10 Inklusionskriterierne for den kvantitative tilfredshedsundersøgelse er patienter, der har været indlagte og/eller fulgt et forløb af mindst 3 dages varighed efter afholdelse af den sidste workshop. Den kvantitative tilfredshedsundersøgelse af patienter følges op af et fokusgruppeinterview (Kvale og Brinkmann 2009). Eksklusionskriterierne er patienter, som har vanskeligt ved at samarbejde grundet psykose eller tilstande, der kan sidestilles hermed, samt patienter hvor det af andre årsager skønnes belastende for den psykiske tilstand at deltage. Personalet udvælger deltagere i samråd med projektleder. Formål At undersøge patienternes oplevelse af i hvor høj grad de professionelle indsatser bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. Metode Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres som en tværsnitsundersøgelse, hvor alle patienter, der er indlagt eller i kontakt med den ambulante psykiatri i en på forhånd fastsat uge (mandag-fredag) ca. 1 måned efter sidste workshopdag inviteres til at deltage. Spørgeskemaet er anonymt, udfyldes elektronisk og kan ikke spores tilbage til den enkelte patient. Praktisk gennemførelse På workshopdagene informeres alle deltagerne om den kommende undersøgelse. Der udpeges en kontaktperson på hver workshop, som er ansvarlige for at hjælpe undersøgelsen i gang og afslutte den. Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne i den angivne periode, får udleveret et postkort med en web-adresse, der fungerer som link til spørgeskemaet. Hvis muligt, indsamler medarbejdere -adresser på alle deltagere mhp. at sende remindere til dem cirka en uge efter sidste hvervningsdag. Tekniske detaljer Enalyzer, benyttes som software til spørgeskemaet. Side 10

11 Parametre, vi ønsker at måle på I hvor høj grad de professionelle behandlere bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. For at kunne sammenligne svarene, er svarkategorierne givet på forhånd. Disse samt udkast til spørgsmål fremgår af (bilag 3). Den grønne farve markerer spørgsmål, der relaterer sig til håb, den blå relaterer til muligheder, og den røde til empowerment Kvalitativ evaluering af patienter i behandlingsforløb At undersøge patienternes oplevelse af i hvor høj grad de professionelle indsatser bidrager til at understøtte følelsen af håb, muligheder og empowerment. Metode Kvalitativ fænomenologisk-hermeneutisk metode med semistrukturede spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009) med det formål, at opnå kvalitative data i form af oplevelser af, hvordan patienterne oplever, at den professionelle behandling, rehabilitering, metode og kommunikation fremmer deres recoveryproces. Det tilstræbes at inkludere 5-7 patienter i fokusgruppeinterviewet fra to forløbsenheder, og inklusionskriterierne er patienter, der har været indlagt og/eller fulgt et forløb af mindst tre dages varighed. Praktisk gennemførelse Udvælgelsen af patienter til fokusgruppeinterview skal på det aktuelle tidspunkt en måned efter workshops repræsentere såvel indlagte som ambulante patienter i nogenlunde ligelig fordeling. Projektleder konfererer med kontaktperson på centeret om udvælgelse af deltagere til fokusgruppe interview. Fokusgruppeinterviewet vil foregå på centeret, hvor patienterne er kendte. Der udarbejdes en interviewguide. Etiske overvejelser Deltagende patienter informeres om projektet af kontaktperson på centeret. Patienterne skal give deres skriftlige samtykke. De informeres om frivilligheden ved at deltage og muligheden for at trække sig, såfremt de fortryder at deltage. Endvidere sikres anonymitet i besvarelser (Kvale og Brinkmann 2009). Side 11

12 Marts 2013 til (Alle centre og botilbud) juni Plan for undervisning og uddannelse Undervisning Ledelsesunderstøttelse Evaluering Én workshopdag i alle kliniske enheder Kristen Kistrup og John Mikkelsen introducerer projekttet på hvert center Møde projektleder og centerchef for afstemning af forventinger Workshop evalueres senest en uge efter af deltagerne. Kvantitativ spørgeskema undersøgelse af patienternes oplevelser af en recoceryorienteret kultur. Projektleder mødes hver anden måned med udviklingschefer og faglige leder i regionale netværk. Kvalitativt fokusgruppeinterview af patienternes oplevelse af recoveryorienteret kultur. Konference for alle ledere og overlæger Tæt dialog med Kristen Kistrup og Lone Petersen, direktionen, projekt og styregruppe. Side 12

13 5. Ansvarlige partnere i udarbejdelse projektet Projektgruppen Kristen Kistrup (projektejer) Kim Jørgensen (projektleder) Lone Petersen (projektdeltager og leder af kompetencecenter) Tina Christensen (projektdeltager og tidligere bruger) Lone Bank Weltz (projektdeltager og HR konsulent) Anne Marie Torsing (projektdeltager og ergoterapeut) Mia Henriksen (souschef på Lunden) Styregruppen centerchef (projektejer) Kristen Kistrup centerchef Rene Priess centerchef Birgitte Welcher Klinikchef Birgitte Birgitte Borgbjerg Moltke udviklingschef Gitte Busch Pedersen klinik-chef Ida Hageman sekretariats- og kommunikationschef Line Duelund HR-chef Ulla Rasmussen leder af Kompetencecenter for rehabilitering og recovery Lone Petersen brugerrepræsentanter Kirsten Elise Hove og Klavs Serup Rasmussen forstander på Orion Line Top Abildtrup. projektleder Kim Jørgensen deltager i styregruppemøderne. Side 13

14 6. Litteratur Anthony WA. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health system in the 1990s. Innovations and Research 1993; 2:17-24.Amering M. and Schmolke M Recovery in Mental Health: Reshaping scientific and clinical responsibilities. World Psychiatric Association. Andersen M.L., Nørlund P.B. og Mathiasen H Empowerment på dansk. Teori og praksis. Dafolo Forlag. Antony W, Cohen M., Farkas M et al Psychiatric rehabilitation. Boston; Center for Psychiatric Rehabilitation. Chamberlin J. (1997) A Working Definition of Empowerment. Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University, and with the National Empowerment Center, Lawrence, Massachusetts. spring 1997 Volume 20 Number 4 Davidson L, O Connell MJ, Tondora J et al Recovery in serious mental illness: a new wine or just new bottle? Prof Psychol Res Pr; 36: Deegan P At bruge medicinen til at komme sig. Slotsvænget. Eplov, L. F. m.fl. 2010: Psykiatrisk og psykosocial rehabilitering en recoveryorienteret tilgang. Munksgaard Danmark. Farkas M. Anthony WA Bridging science to service: using rehabilitation research and training center program to ensure that research-based knowledge makes a difference. J. Rehabil Res Dev;44: Farkas M: The vision of recovery today: what it is and what it means for services. World Psychiarry;6: Gamble C Psykiatrisk sygepleje. Psykosociale interventioner. (red.) Buus. N. Nyt Nordisk Forlag. s Graham T., Szmukler G., Mueser K.T. and Drake R.E Oxford Textbook of Community Mental Health. Hammersley M. & Atkinson P. (1996) Feltmetodikk. Grundlaget for feltarbeid og feltforskning. 2.udgave, Ad Notam Gyldendal, Oslo. Hiim H. og Hippe E. (2004). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal Norsk Forlag AS. Hvas AC, Thesen J At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter: Empowerment i et medicinsk perspektiv. Ugeskr Læger;164: Side 14

15 Hopper K, Harrison G, Janca A et al Recovery fra Schizophrenia; An International Perspective. A report from the WHO Collaborative Project, the International Study of Schizophrenia. Oxford University Press. Jensen P. Recovery Rapport over Videncenter for Socialpsykiatris recoveryforprojekt. Videncenter for Socialpsykiatri. Jensen P En helt anden hjælp - Recovery i bruger- og pårørendeperspektiv. Akademisk Forlag. Jensen P. og Petersen L Rehabilitering Teori og praksis. Munksgaard Forlag. Kvale og Brinkmann Interview. Hans Reitzels Forlag. Riis A.H. og Birkelund R Kommunikation for sundhedsprofessionelle. Kommunikation i et dialogisk perspektiv. (red.) Jørgensen K. Gads Forlag. 2 udgave. s Repper J & Perkins R Social inclusion and recovery. A Model for Mental Health Practice. Balliere Tindall. Repper J & Perkins R Psykiatrisk sygepleje. Recovery og social inclusion. (red.) Buus N. Nyt Nordisk Forlag. s Shepherd G, Boardman J & Slade M Making recovery a reality. Sainsbury Centre for Mental Health. SLADE M., AMERING M., OADES L Recovery: an international perspective. Epidemiologia Psychiatria Sociale, 17, 2, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse. Steen Bengtsson 2011: Danmark venter stadig på sin psykiatrireform. SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Topor A Fra patient til person. Akademisk Forlag. Udfordringer til rehabilitering i Danmark Hjortbak B.R., Bangshaab J., Johansen J.S. Lund H. (red). Rehabiliteringsforum Danmark. Kap.4 s : Borgerinddragelse og borgercentrering. V. Angel S. et al Kap.6 s : Målsætning og tidsafgrænsning V. Wind T. Bogen kan downloades her: Vinther Nielsen C Red. Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. Side 15

16 Warner R Recovery from schizophrenia and the recovery model. University of Colorado, Boulder, Colorado, USA Correspondence to Richard Warner, Director, Colorado Recovery, 2818, 13th Street, Boulder, CO 80304, USA Current Opinion in Psychiatry 2009, 22: Side 16

17 7. Bilag 1. Evaluering af workshopdag Evaluering af workshop om recovery For at vi hele tiden kan udvikle og tilpasse undervisningen til deltagernes behov, vil vi bede dig om at bruge 5 minutter på dette spørgeskema. Skemaet er anonymt og kan ikke spores tilbage til dig. 1. Hvilken dato deltog du i workshoppen? _ 2. Hvad er din baggrund? Ergoterapeut Fysioterapeut Psykolog (Angiv kun ét svar) Sosuassistent Sygeplejerske Læge Psykiatribruger Andet 3. Er du mand eller kvinde? (Angiv kun ét svar) Mand Kvinde 4. Hvor gammel er du? (Angiv kun ét svar) over Hvilken type afdeling arbejder du på? (Angiv kun ét svar) Akut modtagelse Sengeafsnit Ambulant enhed Andet Jeg er bruger og er ikke ansat i psykiatrien 6. I hvor høj grad havde du forberedt dig til workshopdagen, fx læst litteratur om recovery? Side 17

18 (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 7. I hvor høj grad havde du viden om recovery i forvejen? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 8. I hvor høj grad mener du, at der er behov for at videreudvikle en recoveryorienteret kultur på din arbejdsplads? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 9. Beskriv, hvor du ser muligheder for at fremme en recovery-orienteret kultur på din arbejdsplads. _ 10. Har workshopdagen givet dig større indsigt i, hvordan metoder og kommunikation kan virke fremmende eller hæmmende for en recovery-orienteret kultur? (Angiv kun ét svar) Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 11. I hvor høj grad oplevede du, at underviserne motiverede dig til at udvikle behandlingen og plejen til at blive mere recovery-orienteret? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 12. Hvad betød det for workshopdagen, at den ene underviser havde en sundhedsfaglig uddannelse og den anden brugererfaringer? _ Side 18

19 13. Var de viste dias overskuelige og med til at lette din forståelse af recovery og kommunikation? (Angiv kun ét svar) Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14. I hvor høj grad føler du dig kompetent til at udføre recoveryorienteret arbejde i dag? (Angiv kun ét svar) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15. Hvad skal der til for, at du kommer til at føle dig (endnu mere) kompetent til at udføre recoveryorienteret arbejde? _ 16. Beskriv, hvad der har været positivt ved at deltage i workshopdagen? _ 17. Beskriv, hvad der har været mindre positivt ved at deltage i workshopdagen? _ 18. Hvis du har andre kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her: _ Tusind tak for din bevarelse! Side 19

20 8. Bilag 2. Evaluering af patienter i behandlingsforløb Spørgsmål til recovery? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Taler dine personalet med dig om dine håb og fremtidsdrømme? Oplever du, at personalet er positive og optimistiske, når du taler om din fremtid? Oplever du, at personalet har en tro på, at du kan blive helt eller delvist rask? Taler personalet med dig om dine muligheder for at udleve dine håb og drømme? Taler personalet med dig om dine muligheder for uddannelse, arbejde eller for at deltage i kurser eller andre aktiviteter? Hjælper personalet dig med at sætte realistiske mål og med at lave en plan for, hvordan du kan nå dem? Hjælper personalet dig med at finde dine styrker frem? Lytter personalet til dine egne erfaringer med, hvad der bedst hjælper dig, når du har det dårligt? Er personalet med til at give dig en følelse af, at du selv har kontrol over dit liv? Side 20

RECOVERY. Workshop for alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri 2013/2014

RECOVERY. Workshop for alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri 2013/2014 RECOVERY Workshop for alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri 2013/2014 Formål med workshopdagen At inspirere hinanden til at få forankret en RECOVERY-ORIENTERET kultur Mål HVORFOR Det er på dagsordenen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm Projektbeskrivelse Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri Projektleder Louise Holm Projektejer Anne Hertz Dato 15. oktober 2014 Indsatsområde i Virksomhedsplan Recovery Recovery-orientering

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014 Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Rudersdal Kommune september 2014 Recovery og Psykosocial rehabilitering Recovery er den proces eller rejse, som det

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Fra gode viljer til klinisk praksis Recovery-orientering på PC Frederiksberg og i RHP

Fra gode viljer til klinisk praksis Recovery-orientering på PC Frederiksberg og i RHP Fra gode viljer til klinisk praksis Recovery-orientering på PC Frederiksberg og i RHP Centerchef Kristen Kistrup, Psykiatrisk Center Frederiksberg Disposition Philippe Pinel Hvad er recovery? Larry Davidsons

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Rehabilitering og recovery. Et skridt videre?

Rehabilitering og recovery. Et skridt videre? Rehabilitering og recovery Et skridt videre? Lone Petersen, psykolog, ph.d., MPG Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup Resultat og proces Klinisk forskning/opfølgningsundersøgelser

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Peer-støtte - det handler om at komme sig. 30. Maj 2017

Peer-støtte - det handler om at komme sig. 30. Maj 2017 Peer-støtte - det handler om at komme sig 30. Maj 2017 Klavs Serup Rasmussen Hvem er jeg Tidligere psykiatrisk patient & førtidspensionist Projektleder for Peer-støtte partnerskabsprojekt i Region Hovedstaden

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

Rehabilitering i et Recovery perspektiv

Rehabilitering i et Recovery perspektiv Rehabilitering i et Recovery perspektiv Torsdag den 26. november 2015 Ved overlæge Annette Gosvig OPTe og TI Psykiatrien i Region Syddanmark Hvorfor beskæftige sig med det? Forskningsmæssig fokus og lovende

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien - en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien Lisa Korsbek, seniorforsker Esben Sandvik Tønder, daglig projektleder Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Oplæg om recovery-orientering

Oplæg om recovery-orientering Oplæg om recovery-orientering KommuneKontaktRådet Hovedstaden Temamøde 4.sept 2013 Udviklingskonsulent Peter Boldsen Socialforvaltningen Århus Kommune Oversigt Temaer 1. Recovery og rehabilitering. 2.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 1 Baggrund Med afsæt i erfaringerne fra afprøvning af Minplan under døgnindlæggelse afprøves Minplan i tre lokalpsykiatriske teams på Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Patientstyrede indlæggelser i Region Hovedstadens Psykiatri Inspiration fra et norsk projekt vedrørende Brukerstyrte

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010. Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes

Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010. Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes Arbejdsmiljøkonference 28.9.2010 Kognitiv uddannelse forudsætninger for succes Program Velkommen v/annette Topholm Oplæg Rigmor Jensen Oplæg Hanne Reinholdt Juul Oplæg Annette Topholm Tid til spørgsmål/drøftelser

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING-RECOVERYORIENTERING

KOMPETENCEUDVIKLING-RECOVERYORIENTERING KOMPETENCEUDVIKLING-RECOVERYORIENTERING Mads Lange, Christine Larsen, Lone Petersen Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Januar 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Frederiksberg

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup December 2016 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan 2017-2020 Mission Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Program

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Program Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 296 Offentligt Program 26. september 2008 Program for den 26. september 2008 08:00 09:00 Dørene åbnes / kaffe og te med morgenbrød 09:00 09:15 Velkomst

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Århus Kommune. Recoverykoordinator Marianne Cohen

Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Århus Kommune. Recoverykoordinator Marianne Cohen Recoveryorientering i socialpsykiatrien i Recoverykoordinator Marianne Cohen Disposition Socialpsykiatrien i Hvad er recoveryorientering Historien Strategien Udfordringer Hvad går godt? Perspektiver Lokalpsykiatrien

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere