EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION"

Transkript

1 EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

2 2

3 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal, Anas Attaheri, Line Retsbo og Hanife Gökçe for beredvilligt at stille op til interview. En særlig tak til vores vejleder Bent Eisenreich for god vejledning og en god portion rummelighed. Dorthe Nielsen, Henrik Møss, Katrine Kläning, Lasse Rørdam Nielsen, Sune Blom & Thomas Østerlin Koch Roskilde Universitet Det samfundsvidenskabelige basisstudium hus 20.2 gruppe

4 1.Indledning Motivation Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Begrebsforklaring Forforståelserogforståelseshorisont Fravalgogafgrænsninger Læsevejledning Metode Valgafmetodologi ValgafEmpiri ValgafKongsholmGymnasiumsomempiriskudgangspunkt Kvantitativmetode Spørgeskemaundersøgelse KvalitativMetode Validitetogreliabilitet Validitet Reliabilitet ValgafTeori Elevrådetsominstitution KongsholmGymnasium Opsamlingpåspørgeskemaundersøgelsen Opsamlingpåinterviews LineRetsbo HanifeGökçe EmilieHededal AnasAttaheri Teorifelt Indledning Repræsentativtdemokrati KortomDemokrati Normativdemokratiteori Deskriptivdemokratiteori Detliberaledemokrati Magt Detrepræsentativedemokratiiprojektet Bourdieu Kapitalbegrebet Symbolskvoldoghabitus Kapitalensakkumulering Formelogreelrepræsentation Feltetsillusio Feltetsdoxa Bourdieuiprojektet Marx fremmedgørelse

5 7.3.9.BourdieuogMarx Giddens strukturationsteori Agentoghandling Handlingogmagt Strukturogsystem Strukturdualitet Strukturationsteorieniprojektet Casestudietsgeneraliserbarhed Detstrategiskecasevalg Elevrådet,socialogkulturelbaggrund Demokratiskinstitutionkontrasocialtfællesskab Elevrådetskulturellebaggrund Delkonklusion Musikklassernesdominans Delkonklusion g erenepåkongsholm begrænsetafstrukturer Delkonklusion Forskellenpåformelogreelrepræsentation Delkonklusion Fraproduktiontilelevråd Diskussion Feltetelevrådet Reproducerendestrukturer Formelellerreelrepræsentation Kantingeneændres? Enverdenudenfor Konklusion Perspektivering Litteraturliste: Bilag1.FeltarbejdepåKongsholmGymnasium Bilag1.1.Spørgeskemaundersøgelsen LogbogoverdagenpåKongsholm gymnasium Interviews LogbogoverdagenpåKongsholmGymnasium Bilag2.Spørgeskema Bilag3.Resultaterfraspørgeskemaundersøgelsen Bilag3.1.Frekvensoversigt Bilag3.2.Forældresuddannelseogrelationentilelevrådet Bilag3.3.Relationtilelevrådetogpolitiskepartier Bilag3.4.Relationentilelevrådetogvanerihjemmet Bilag3.5.Relationenmellemstudieretningogvanerihjemmet Bilag3.6.forholdetmellemelevrådetogstudieretninger Bilag4.Spørgeguide Bilag5.Transskriberingafinterviews TransskriberingafinterviewmedEmilie transskriberingafinterviewmedLine TransskriberingafinterviewmedAnas TransskriberingafinterviewmedHanife Bilag6.Mail interviewmedemiliehededal

6 1. Indledning 1.1. Motivation Projektet udspringer af en fælles interesse for demokratisk repræsentation. Gruppenharsomudgangspunkthaftenideom,atdereksistererenskævvridningi den demokratiske deltagelse, og i høj grad også i den indflydelse, forskellige aktørerreeltkanopnåietrepræsentativtdemokrati.denneskævvridningmener vi gælder i mange demokratiske sammenhænge. Her kan nævnes folketingsvalg, politiskeorganisationer,fagforeninger,offentligeinstitutionermm. Gennem egne erfaringer med politisk arbejde og elevrådsengagement er der i gruppen en gennemgående oplevelse af, at afspejling spiller en stor rolle for individuelt engagement i demokratiske processer. Der er en oplevelse af, at behovet for afspejling skaber en skævvridning i hvilke grupper, der er repræsenteret. Tidligtiprojektarbejdetblevvienigeomatarbejdemedetcasestudie.Voresfokus påenenkeltcase,iformafelevdemokratietpåkongsholmgymnasium,hargivet os mulighed for at gå i dybden med forholdene og afprøve vores hypotese på stedet. Det har i høj grad været arbejdet med dette case studie, og den empiri vi har haft mulighed for at indsamle, der har gjort arbejdet interessant. Projektet henter stor inspiration omkring case studiet og dets fordele fra Bent Flyvbjergs afhandlingrationalitetogmagt. Vi har ønsket at indsamle empiri gennem både kvantitativ og kvalitativ metode. Kombinationen af disse metoder kan give en optimal sammenhæng i solide data såvel som dybdegående indsigt. Vi har desuden valgt, at kombinere disse to discipliner, for at muliggøre en generalisering af projektet. Ydermere rummer projektetogsåetstorthensyntilvoresfagligeudvikling,daviserdetsomenstærk læringsprocesatinddrageensåomfangsrigmængdeempiriiprojektet Problemfelt I Danmark fungerer de fleste demokratiske institutioner ved det repræsentative demokratiskesystem,hvorengruppevælgerestemmerpåetantalkandidater,der 6

7 fårmandattilattræffebeslutningerpåvælgernesvegneiengivenperiode.princippetgælderiforskelligevariantervedblandtandetvalgtilfolketing,kommuner, regionerogeuropaparlamentet,menogsåvedvalgindenforfxpolitiskeorganisationerogtilenvisgradioffentligeinstitutionersomfxdaginstitutioner,folkeskoleroggymnasier. Derfindesdivergerendeopfattelserafbegrebetrepræsentation,derblandtandet gårpå,hvorvidtdevalgterepræsentanterbørafspejledenrepræsenteredegruppesdemografiskesammensætningellerblotdensholdninger.ligeledeserderforskellige opfattelser af begrebet demokrati, der direkte oversat fra græsk betyder folketsstyre.hvemerdette folk,hvadskaldet styre oghvordan?fællesfor mangedemokratiforståelsererdogidéenom,atalleharellerbørhaveengradaf politiskindflydelse.hertilerdetrelevant,atstillespørgsmålet,omderisamfundet findes nogle objektive strukturer, der favoriserer bestemte grupper, når det gælder om at gøre sin politiske indflydelse gældende. Disse strukturer skal ikke forstås som, at der i samfundet ikke er en formel demokratisk repræsentation, men som underliggende samfundsstrukturer, der resulterer i en ulige adgang til det demokratiskefelt. Iprojekteterdetdissestrukturer,derericentrum.Viønskeratsenærmerepå, hvordan social og kulturel baggrund spiller ind, når individer engagerer sig i demokratiet,nårderskalvælgeskandidaterogtræffesbeslutninger.viopstillerderforhypotesen:dereksistererbarriererisamfundet,somholderbestemtegrupperingerudefrabeslutningsarenaen. Viønskertilligeatbeskæftigeosmedrepræsentationenidemokratiet.Hypotesen byggerderforviderepåideenom,atderidetrepræsentativedemokratiofteeren skævhed i repræsentationen forstået på den måde, at de valgte repræsentanters socialeogkulturellebaggrundikkeafspejlerdengruppe,deervalgtforatrepræsentere.viønskeriprojektetatundersøgedennepåstand,ogbelysehvilkekonsekvenseretsådanneskelkanhave.detteskelopfattervisomværendekonsekvensenaf,atobjektivestrukturerfavorisererbestemtegrupperisamfundet,ellersagt på en anden måde; holder nogle grupper ude. Uddannelse, opdragelse, økonomi mm.menervisamletsetspillerindpåsådannestrukturer. 7

8 Projektviltageafsætienspecifikcase.Viharvalgtatbeskæftigeosmedetgymnasium og elevdemokratiet på dette. Gymnasiet opfatter vi i projektet som et minisamfund. På et gymnasium eksisterer der et socialt fællesskab mellem eleverne. Somisamfundetfindesderligeledespåethvertgymnasiumenorganiseretgruppe afrepræsentanter,derfungerersombeslutningstagerepåvegneafelvernesinteresser. Projektet vil omhandle det repræsentative demokrati på Kongsholm Gymnasium, og hvordan elevernes sociale og kulturelle baggrund yder indflydelse på dette. I forbindelse med projektet vil vi indsamle empiri til at belyse vores påstande og hypoteser.denneempirivilbestå,delsienkvantitativspørgeskemaundersøgelse, ogdelsiinterviewsmedeleverpåskolen.udovervoresempiriskearbejdeiprojektetvilviinddragemateriale,derkangiveosenteoretiskforståelseaf,hvordan socialogkulturelbaggrundkanpåvirkedeltagelseidemokratiet,oghvordanindividetskalforståsirelationtilsamfundet. Projektgruppensudgangspunkter,atalleharrettilatdeltageidemokratietpålige fod og påvirke deres egen hverdag. Denne opfattelse mener vi ligger i tråd med Bekendtgørelsen om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelseelleralmenvoksenuddannelse,derslårfast,atalleharrettilatstilleop til elevrådet og ret til at stemme(retsinformation.dk:2010:a). På trods af, at alle eleverifølgeundervisningsministerensbekendtgørelseerligestillet,anservivirkelighedensomværendeenanden.voreshypoteseersomførnævnt,atdereksisterer en skævhed imellem de, der repræsenteres og deres repræsentanter, og at denneskævhedskyldesnogleobjektivesamfundsstrukturer. Projektet går kritisk til elevrådet og demokratiet på skolen med et ønske om at tage fat i problemstillinger omkring formel kontra reel repræsentation, med udgangspunktidedeltagendessocialeogkulturellebaggrund.projekteteraltsåikke et forsøg på at skabe eller udvikle demokratiske processer på Kongsholm, men søger at belyse de problemstillinger, der efter gruppens opfattelse altid vil være forbundetmeddetatdeltageidemokratiskeprocesser. 8

9 Udfradenneforskelpådenformelleligestillingblandtelevernepågymnasietog den virkelige demokratiske proces, mener vi, at vi vil kunne drage paralleller til andredeleafsamfundet.dettekunnefxværevedvalgtilfolketing,kommunerog regioner,menogsåimindreenhedersomskolebestyrelserogforældrebestyrelser idaginstitutioner. Detteførerosfremtilfølgendeproblemformulering: 1.3. Problemformulering Hvilken indflydelse har social og kulturel baggrund på deltagelse i elevdemokratiet Kongsholm Gymnasium, hvilke konsekvenser har dette, og kan vi ud fra vores case drageparallellertilandredeleafsamfundet? 1.4. Arbejdsspørgsmål For at besvare vores problemformulering har vi formuleret en række arbejdsspørgsmål.spørgsmåleneskalsessomenkonkretiseringogopdelingafvoresproblemformulering.enbesvarelseafarbejdsspørgsmålenevilføreosfremtilensamletforståelseogbesvarelseafproblemformuleringen.spørgsmålenekandelesopi treniveauer,1)densocialeogkulturellebaggrundsindflydelsepåniveauetafdeltagelseielevdemokratiet.2)konsekvenserforelevdemokratietsamthvorvidtdettemedførerenskævhedirepræsentationen.3)etønskeomatdrageparallellertil andredeleafsamfundet.detteerdeoverordnedeniveauervoresproblemformuleringarbejderpå.konkretharviiforbindelsemedprojektetopstilletfølgendearbejdsspørgsmål: o Kanmanudfravoresempiripåviseensammenhængmellemsocialogkulturelbaggrund,ogdetatsiddeielevrådet? o HvordankandeobservationervigørospåKongsholmGymnasiumforklaresudfrahhv.Bourdieu,MarxogGiddens? o Hvordan kan observationerne fra Kongsholm Gymnasium relateres til lignendeproblemstillingerisamfundet? 9

10 1.5. Begrebsforklaring Rapportensteoretiskegrundlagbliverforklaretikapitel7.Vifinderdetdogrelevantalleredeatgøreredefornoglefåkernebegreber. Når vi benytter begrebet social og kulturel baggrund i indledningen, bruger vi det som en sammenblanding af uddannelsesforhold, erfaringer, vaner i hjemmet, socialerelationerognetværk.senereiopgavenvilbegrebetblivebrugtforskelligt iforholdtilhvilkenteoretiskkontekstdetnævnes. Nårvibrugerbegrebetobjektivestrukturer,hentydervitilnogleunderliggende, uformellestrukturerisamfundet,somdeagerendeindividerikkenødvendigviser bevidsteom,mensomkanregulereogbegrænsedereshandlinger.herertaleom strukturer,dertilpasserindividernesønskertilderesobjektivemulighederisamfundet.disseskalsessomenformforinstitutionaliseredeforhold,derliggerindlejretelevernesrelationtilhinanden. I forbindelse med bearbejdelsen af vores kvantitative empiri vil vi sammenligne elevrådsmedlemmerne med gymnasiets elever som helhed. Her benytter vi betegnelsenelevrådsmedlemmeromalle,derharangivetsvaret Jegsidderielevrådet udforspørgsmålet Hvilkenrelationhardutilelevrådet?.Somdetklargøres senereiprojektet,erderimidlertidikkenogenfungerendeformelprocedureforat blivevalgtindielevrådet,mendeterihøjgradetforum,hvor manbaredukker op.hermedbliverdefinitionenafatsiddeielevrådetoptildenenkelteelevssubjektiveforståelse,ogviharaltsåikkeopstilletnogleobjektivekriteriersåsomformeltmandatfraklassenellerregelmæssigtilstedeværelsevedmøder. Vi benytter begreberne majoritet og minoritet i en anden forstand end den almindeligebetydning.almindeligvisbrugesdissebetegnelsertilatskelnedenstørstegruppeafindividerframindregrupperiengivenbefolkning,ellertilatbetegne etabsolutflertalafindividerellerstemmeriforbindelsemeddemokratiskeogparlamentariskeprocesser.brugenafbegrebernebetegnerimidlertidetstyrkeforhold mellemgrupper.hervilmajoritetenbetegnedendominerendegruppe,mensminoriteten vil betegne den gruppe, der domineres. Denne dominans kan godt være funderet i en demokratisk opbakning, men kan lige så vel være funderet i en be 10

11 stemtkapitalform.majoritetenudgøraltsåikkenødvendigvisetflertalafindivider. Detkaniimidlertidgodtværetilfældetatdetfysiskeflertaludgørstyrkeflertallet ogdermedogsåmajoriteten.iforbindelsemedvoresspørgeskemaundersøgelsevil viistedetbrugetermerneflertalogmindretaltilatbetegneetantalafelever Forforståelser og forståelseshorisont Somnævntiproblemfeltetogmotivationenergruppengåettilprojektetmednogleklareforforståelser.Disseforforståelsergårprimærtpå,atdererforskelpåde forudsætninger,hverenkeltpersonharforatdeltageidemokratiet.dettemenervi erenkonsekvensafstrukturer,somgørsiggældendepåalleniveauerisamfundet. Atalleikkeharsammeforudsætningerforatdeltageidemokratiet,menerviresultereri,atdereretskelmellemde,derskalrepræsenteresogde,derervalgttilat repræsenteredem.sagtpåenandenmådeopstårderpåbaggrundatdetteskel.en forskelpådenformelledemokratiskerepræsentation,ogdenreellerepræsentation.denneforskelservigåigeniforholdtilpolitiskespørgsmålsomfxvalgtilfolketing,kommunerogregioner.viopfatterogsåatdetteskelgørsiggældendeide heltlokaledemokratiskeprocesser,somfxetelevrådpåenskole,enforældrebestyrelse,ledelsenispejderforeningermm.grundlæggendesetgørdette,atvimener,atmanmedgodgrundkansættespørgsmålstegnved,omprincippeténmand énstemme,eksistererandrestederendpåpapiret. Vi har en forståelse af disse forskellige forudsætninger som værende forbundet med individets sociale, kulturelle og økonomiske baggrund. På national skala ser vi,atdererenforskelpåmedlemmerneaffolketingetogdengennemsnitligedansker.iforbindelsemedvorescaseserviforskellenmellemde,dersidderielevrådetogde,derikkegør.påkongsholmgymnasiumkommerdettetiludtrykved,at blandt andet forældres uddannelse har indflydelse på elevens deltagelse i demokratiet,menogsåvanerihjemmetmenervispillerencentralrolle.fxtrorviatdet gørenforskel,omelevengennemsinopvæksterblevetopdragettilatdeltageaktivtidiskussionerellerej.påsammemådesomvimeneratdetgørenforskel,om derihjemmetbliverdiskuteretpolitikellersetfjernsynundermiddagsmaden.alle 11

12 disse forskellige elementer af elevens sociale og kulturelle baggrund mener vi er udslagsgivendefor,hvilkengradafengagementelevenlæggerielevrådet. De grundlæggende forforståelser og hypoteser har haft indflydelse og påvirket udformningen og opbygningen af vores spørgeskemaundersøgelse og interviews og således også projektet som helhed. Igennem projektet sætter vi vores forforståelser på spil, for at kunne opnå en større forståelse af den repræsentative demokratiskeproces Fravalg og afgrænsninger Dereradskilligeperspektiverogemner,somerrelevanteatinddrage,iforholdtil hvordansocialogkulturelbaggrundyderindflydelsepåeleversdeltagelseielevdemokratietpåetgymnasium.dogharviværetnødttilattræffenoglevalgiforbindelse med afgrænsninger i vores projekt, for på den måde at kunne opnå den størstefordybelseivoresproblemstilling. Projektet tager udgangspunkt i Kongsholm Gymnasium i Albertslund Kommune. Hererdetcentraltatundersøge,omderernoglebestemtemønstreforhvilkeelever,dererrepræsenteretielevrådetpåKongsholm.Ligeledesundersøgesdet,om elevernefølersigrepræsenteretafdetelevråd,dererpågymnasiet.dettevilkunnegiveenindsigti,omdeternoglebestemtepersonermedenbestemtsocialbaggrund, der sidder i elevrådet, og om de elever, der ikke sidder i elevrådet, stadig følersigrepræsenteretafdem. Veddenneproblemstillingafgrænserviosfra,atinddrageemnersometnicitetog køn.detteskerpåbaggrundafetressourceperspektivdaenudbredelseafundersøgelsesfeltet ville kunne brede empirien for meget ud. Ydermere vil der ud fra projektetværemulighedforatkunnebeskæftigesigmedsådanneproblemstillinger på et senere tidspunkt, da projektet beskæftiger sig med et størrelsesforhold ogpådenmådeeroverførbarttilandresammenhænge. DetvalgtegymnasiumsofficiellenavnerKongsholmGymnasiumogHF.Detvilsige at der på skolen også er HF klasser. Disse HF klasser er ikke inddraget i spørge 12

13 skemaundersøgelsen,oghellerikkeideinterviews,dererlavet.pådenmådeindgårdeikkeidenindhentedeempiriogharhelleringenindflydelsepåanalyseni projektet.hfklasserneerfravalgtsetudfradentidsmæssigehorisontforindsamlingafempiritilprojektet.vivurderedederfor,atderikkevilleværetidtilatinddragehfklasserneiundersøgelserne.ydermereeruddannelsesstrukturenpåhf anderledesopbyggetendpågymnasiet,hvilketogsåskaltilskrivesgrundlagetfor voresressourceafgrænsning. Projektets problemformulering og arbejdsspørgsmål lægger op til en tværfaglig undersøgelse og analyse. Her har det været oplagt at inddrage en sociologisk og politologisk vinkel. Med hjælp fra sociologien kan vi undersøge forholdet mellem individerogsocialestrukturerpågymnasiet,oggennempolitologienkanvistille skarptpåbegrebersomdemokratiogmagt. Densocialeogkulturellebaggrundundersøgesoganalyseresviahhv.PierreBourdieus kapitalbegreb, Anthony Giddens strukturationsteori og Karl Marx fremmedgørelsesteori.såledeserderenklarafgrænsningfraandrebegreberogteorier,disseharbeskæftigetsigmed.supplerendeiforholdtildetteinddragesforskelligeteoretiskeforudsætningerforetrepræsentativtdemokrati,samthvordanogi hvor høj grad, der er tale om en repræsentativ gruppe af beslutningstagere på KongsholmGymnasium. IforholdtilBourdieuskapitalbegreb,harvivalgtatlæggefokuspådenkulturelle ogsocialekapitalsbetydningfremfordenøkonomiskekapital.detteskyldesdels ressourcemæssigeårsager,daelevernesøkonomiskekapitalermegetkompleksat undersøgeholdtopimodtidsperspektivetforprojektet,ogdels,atviharfundetde andrekapitalformermereinteressanteihenholdtildeninternerelationpågymnasiet. Teorierneogbegrebernesupplerertværfagligthinanden,ognetopdennetværfaglighedvilværeenstyrkeiforholdtilatanalyserediverseproblemstillinger Læsevejledning Nedenstående gives et overblik over projektets kapitler både ved hjælp af en skriftliglæsevejledningogetindtegnetprojektdesign. 13

14 Projektetsførstekapitelvilhovedsageligtværeenintroduktiontilheleprojektet, og vil derfor fungere som en appetitvækker. Herudover vil dette kapitel have til formålatklargøre,hvilkenproblemstillingdetteprojektvilbelyse.udfraarbejdsspørgsmålenebliverdetdernæsttydeliggjort,hvordandenvideredelafprojektet vilblivegrebetan. Andetkapitelvilbeskrive,hvilkemetodedererbenyttetiprojektet.Herundervil denkvantitativemetodeblivebelyst,daenspørgeskemaundersøgelsekonstrueres foratindhentedatatilanalysen.denkvalitativemetodevilligeledesværeifokus, daderogsåerlavetfireinterviewsmedinterviewpersoner,derhverisærharderessynpåelevrådet.detteskerforatkunnelaveenfyldestgørendeanalyse.dette kapitelhartilformål,attydeliggørehvorforbrugenafdissemetoderharrelevans for projektet, samt at vise hvilke overvejelser vi har gjort os omkring brugen af spørgeskemaundersøgelsenogdetatlaveinterviews.desudenvilderidettekapitelværeetafsnitomkringempirikritik,sombådeeriforholdtildenempiriderer indhentetfraspørgeskemaundersøgelseogempirienfradefireinterviews.kapitlet vil ende ud med en klargørelse omkring, hvilke refleksioner der er gjort omkringvalgetafinterviewpersoner,institutionogteori. Enklargørelseafhvilkereglerogstandarterderskalværeforbundetmedetelevrådpåeninstitution,kommertiludtrykitredjekapitel.Herernetopbekendtgørelsenoveretelevrådpåeninstitutionkildetildennedel.Derredegøressåledes for, hvilke forudsætninger og regler der bør være forbundet med elevrådets opbygningogfunktion. Fjerde kapitel har til formål at forklare, hvorfor netop det nævnte gymnasium er valgt. Dette sker ved en kort redegørelse over hvad der er karakteristisk for KongsholmGymnasiumogAlbertslundKommune. Efterfølgendevilkapitelfemogseksgiveoverblikoverhvilkenkonkretempiri,vi harfåetudafvoresundersøgelser.kapitelfemtagerfokusidendatadererindsamletudfraspørgeskemaundersøgelsen,ogheropstillesdisse,sådettydeliggøreshvilkekvantitativedata,dervilfremgåidenvidereanalyse.ligeledesvilkapitelseksværeenopsamlingafdekvalitativedatadererindhentetfraforskningsin 14

15 terviewene, og her vil der være en introduktion til de interviewpersoner, der er blevetinterviewet.hervilderdesudenfremgåforskelligecitater,somogsåbenyttesianalyse.formåletmeddissekapitlervilderforvære,atklargørehvilkedata fraspørgeskemaundersøgelsenoginformationerfrainterviewenedererrelevante forprojektetogianalysen. Teorifelt kaldes det syvende kapitel, og her er formålet tydeligvis at danne baggrundforpierrebourdieu,karlmarxoganthonygiddens,hvisteorierogbegreber dervilværegennemgåendeiprojektet.dettevilskevedatlaveenheltklarteoridel,forbourdieuoggiddens,hvormarxinddragesiforlængelseafbourdieu.begreberneogteorierne,dererudvalgtiforholdtildetteprojekt,bliverbeskrevetog klargjort. I dette kapitel vil den politologiske del være fremhævet, da der udover ovennævntevilværeenteoridelomkringrepræsentativtdemokrati.afslutningsvis vilderværeenteoridelomkringbentflyvbjergsmodargumentationafdefemmisforståelserafcasestudier. Idetottendekapitelbliveralledesmådelekogtsammen.Detteeranalysedelen,og hervilformåletværeatsammenholdedenindhentedeempiriogdataoverforteorien, og ud fra dette påvise, om eller hvordan den sociale og kulturelle baggrund harbetydningfordeltagelsenielevdemokratietpåkongsholmgymnasium. Niendekapitelvilværeensamletdiskussionafforegåendeanalyse.Hererformåletatgiveetbilledeaf,hvilkehovedpointerderergjort,oghvordandissekritisk kan ses overfor hinanden. Desuden vil formålet ligeledes være at føre projektet videre,ogpådenmådesehvordanresultaternefraanalysenkansættesparallelt medandredeleisamfundet. Konklusionensomvilfremgåikapiteltifungeresomopsamlingpådemangedelkonklusioner,somerfortagetundervejs,samtdiskussionen.Såledeshardettekapiteltilformålendeligt,atbesvarearbejdsspørgsmålogproblemformuleringen. Måletmedperspektiveringener,atgiveetoverblikover,hvordanprojektetsmest væsentlige pointer kan beskrives og vurderes i en større helhed. I dette kapitel gøres der opmærksom på, hvordan projektets konklusion kan have betydning og konsekvensforandreområderenddederliggerindenforprojektetsanalyseram 15

16 me. Se projektdesign på kommende side. 16

17 1.0 INDLEDNING 2.0 METODE 3.0 ELEVRÅDET SOM INSTITUTION 4.0 KONGSHOLM GYMNASIUM 5.0 OPSAMLING PÅ SPØR- GESKEMAUNDERSØGEL- SEN 6.0 OPSAMLING PÅ INTER- VIEWS 7.0 TEORI 8.2 Elevrådets kulturelle baggrund 8.0 ANALYSE 8.1 Demokratisk institution kontra socialt fællesskab 8.3 Musikklassernes dominans 8.5 Forskellen på formel og reel repræsentation gʼerene på Kongsholm begrænset af strukturer 8. 6 Fra produktion til elevråd 9.0 DISKUSSION 10.0 KONKLUSION 11.0 PERSPEKTIVERING 17

18 2. Metode Iforrigekapitelerbeskrevetdegrundlæggendeforforståelser,hypoteser,arbejdsspørgsmål og problemformulering. I dette kapitel redegøres der for, hvordan vi agteratbesvarearbejdsspørgsmåleneogproblemformuleringen.detteindebærer blandtandetenbegrundelseforvalgafmetodologi,empiriskudgangspunktogen begrundelse for empiriindsamlingen. Endvidere indebærer det en mere konkret gennemgangafspørgeskemaet,valgafinterviewpersonerogspørgeguidetilinterviewene Valg af metodologi Som beskrevet i problemfeltet og motivationen, ønsker vi at beskæftige os med hvordansocialogkulturelbaggrundpåvirkerindividetsdeltagelseidemokratiske processer.detteerenproblemstilling,somkanføretilmangeforskelligeprojekter og undersøgelser. I tilgangen til projektet fokuseres der på Den lokale sandhed, forståetsomatviharvalgtatforetageundersøgelserienmindreafgrænsetdelaf samfundet, for at skabe en forståelse for en problemstilling, der er gældende for samfundetsomhelhed.projektetforegårsåledespålokalskala.sammeproblemstilling kunne behandles på både regional, national og global skala. Med dette i tankernevilvise,omvikannærmeosengeneraliseringudfraderesultater,som derskabtpåbaggrundafvoresempiriskeudgangspunkt.dettetydeliggøresunder diskussionen. BentFlyvbjergskriversåledesomkringcasestudiet: Mankanoftemedfordelgeneraliserepåbaggrundafenenkeltcase,ogcasestudiet kan udmærket bidrage til videnskabelige udvikling som supplement eller alternativ tilandremetoder.menformelgeneraliseringerovervurderetsomkildetilvidenskabelig udvikling, hvorimod de gode eksempels magt er undervurderet (Flyvbjerg:1992:148 49) Ogligeledes: 18

19 Forudsigende teorier og universaler findes ikke i studiet af menneske og samfund. Konkret,kontekstafhængigvidenerderformereværdifuldendforgævessøgenefter forudsigendeteorieroguniversaler. (Flyvbjerg:1992:144). Deteraltsåikkeblotmuligtatgeneralisereudfraenenkeltundersøgtcase,men giverligeledesenværdifuldviden,idetderopnåsenkontekstafhængigviden,som udgør eksesmplets magt. Vi vender i teori afsnittet tilbage til Bent Flyvbjerg og casestudiet. Foratbesvaredearbejdsspørgsmål,dereropstillet,harvivalgtatforetagebåde kvantitativeogkvalitativeundersøgelser.detteredegøresderforinæsteafsnit Valg af Empiri Iprojektetkombinereskvalitativogkvantitativmetode.Detteskerforatfåetomfattende og mere præcist billede af elevdemokratiet på Kongsholm Gymnasium i forhold til elevernes sociale og kulturelle baggrund. Projektet indeholder således bådeenomfattendespørgeskemaundersøgelse,hvoralleeleverpågymnasietforsøgesinddraget,ogfirekvalitativeforskningsinterviews,hvisformåleratopnåen dybereforståelseafelevdemokratietpågymnasiet. Spørgeskema og interviews er samfundsvidenskabelige metoder til indsamling af data(boolsen:2008:7). Dissedatavilsenereindgåienanalytiskprocesiforholdtilteorieniforbindelse med projektet. Der er en række forudsætninger og retningslinjer der bør tages højdefor,nårdenkvantitativemetodeviaspørgeskemaundersøgelsenogdenkvalitativemetodeviainterviewenebenyttes. Nedenforvilvikommeindpåforskelligeforudsætningerogovervejelseriforhold til den kvantitative og kvalitative metode, og hvordan de forskellige data ønskes bearbejdetogvilindgåiensamletanalyse.endvidereredegøresderforvalgetaf KongsholmGymnasiumsomempiriskudgangspunktforprojektet Valg af Kongsholm Gymnasium som empirisk udgangspunkt 19

20 Som nævnt tidligere kan problemstillingen omkring social og kulturel baggrunds påvirkningafindividetsdeltagelseidemokratiskeprocesserudmøntesigimange forskelligeprojekter.problemstillingenlæggerogsåoptilvalgetafmangeforskellige cases. Man kunne undersøge hvem, der sidder på ledende poster i politiske partier, hvilke forældre som sidder i skolebestyrelsen, eller hvilke personer der deltagerilokalrådsarbejde.viharidetteprojektvalgtatarbejdemedelevdemokratietpåetgymnasium.ivalgetafcaseharflerekriterierværetafgørende. Detharværetvigtigtatdenpopulation,somudgørdem,derrepræsenteresiden demokratiskeproces,harværetklartafgrænset.ligeledeshardetværetvigtigt,at deridenudvalgtecaseharværetnogleklaredefinerederegler,somgør,atderer taleomendemokratiskinstitution. Vimeneratgymnasietsomcase,leveroptildissekrav.Deterklartatdepersoner, derskalrepræsenteresidendemokratiskeproces,ereleverneindskrevetpågymnasiet. Elevrådet som demokratisk institution er beskrevet i undervisningsministerens bekendtgørelse (retsinformation.dk:2010:a). Til sidst er et gymnasium yderst tilgængeligt i forbindelse med udførelsen af empirisk arbejde, da eleverne ertilstedesammestedogisammetidsperiode. Det er desuden vigtigt at pointere, at grunden til at et gymnasium er valgt, er at enkeltemedlemmeriprojektettidligereharværetaktiveideresrespektiveelevråd.desudenharalleigruppenhaftenellerandenholdningogevt.ettilhørsforholdtiletelevråd,hvilketgiverengrundlæggendeforståelseforogafetelevråd. I overvejelserne omkring hvilket gymnasium vi skulle bruge som undersøgelsesenhed,prioriteredevi,atdetvaretgymnasiumsomenellerflerefragruppenhavdekendskabtilpåforhånd.detteskyldes,atvigrundettidsmæssigeårsagerikke havdemulighedforatlaveetstørreforudgåendearbejdeiforbindelsemedvalget afgymnasium.ligeledesvurderedevi,atchancenforatfålovtilatforetagespørgeskemaundersøgelser ville være størst, hvis vi havde et personligt kendskab til rektoren på gymnasiet. Efter diskussion omkring hvordan elevrådet havde været pådeforskelligegymnasier,hvordedeltagendefragruppenhverisærhavdegået, faldtbeslutningenpåkongsholmgymnasium.detteskyldes,atderpåskoleneret fungerendeelevråd,derholderregelmæssigemøder,samtatvihavdeenpersonlig 20

21 kontakttilgymnasiet,somvivurderedesombrugbar. Valget af Kongsholm Gymnasium er selvfølgelig afgørende for udfaldet af de undersøgelserviforetagerogdermedforprojektet.etandetgymnasiumvilhaveen andenelevsammensætning,ogligeledesvillesammeundersøgelseforetagetpåen tekniskskole,muligvishavegivetetandetudfald.detteskalselvfølgeligtagesmed ideovervejelser,derfølgersenereiprojektet.samtidigerdetvigtigtatholdefokuspådet,dererdetcentraleiprojektet:forskellenpådederskalrepræsenteres, og de der er valgt som repræsentanter. Dette er i projektet forskellen på de, der sidder i elevrådet, og de der ikke gør. Ser man på samfundet som helhed, vil det være forskellen på befolkningen og de folkevalgte. Det er altså ikke eleverne på Kongsholm Gymnasiums baggrund, der skal sammenlignes med andres, men den interneforskelmellemeleverneiogudenforelevrådet Kvantitativ metode - Spørgeskemaundersøgelse Indledningsvis skal det nævnes, at der benyttes et spørgeskema til at indsamle kvantitativedatatilprojektet.detvilsige,atviselvvarudeogomdelespørgeskemaerneogindhentedata.detteerenfordelforprojektet,dadetmuliggør,atspørgeindtilnetopdeemnervifinderrelevanteforundersøgelsen.derudovererdet vigtigt,atvisomudgangspunktikkelaverenstikprøveundersøgelse,menatvilaverundersøgelser,hvorviiteorienharsvarfraenfuldpopulation,altsåalledevi ønskeratundersøgenogetpåbaggrundaf.detskalafpraktiskegrundenævnesat layoutetafdetegentligespørgeskemaervedlagtibilag2,ogdeindsamlededataer opstilletopvedlagtibilag3.dervilkunforekommeenkortredegørelseoverspørgeskemaetogdetsspørgsmåliselveprojektet. Den kvantitative metode vægter de hårde data, der kan behandles statistisk, og medhvilkederkanformuleresgeneraliserendeteorierogkonklusionerudfraen analyseafdeindsamlededata(olsen&pedersen:2008:152).enspørgeskemaundersøgelsegiversåledesmulighedforatindsamleenstormængdedata,somkan sættesirelationtilflerevariable,ogsomvideregivermulighedforatidentificere eventuellemønstre(boolsen:2008:14).iprojektetharvivalgtatbrugedennemetode,dadetudfraetsamfundsvidenskabeligtsynspunktharværetvigtigt,atkun 21

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ *Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Introduktion til rapporten Vi vil i starten af rapporten komme frem til vores forskningsspørgsmål samt en samling spørgsmål, der bruges til at underbygge vores

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi. Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Navn: Rikke Krag Christensen Cpr. Nr.: Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Projektgruppe:

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Lobbyisme i praksis. Indhold. Med udgangspunkt i L 191 Lov om røgfrie miljøer Mikkel Lundemann Jensen & Mike Pedersen

Lobbyisme i praksis. Indhold. Med udgangspunkt i L 191 Lov om røgfrie miljøer Mikkel Lundemann Jensen & Mike Pedersen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Motivation... 4 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 8 1.3.1 Uddybning af problemformulering... 8 1.4 Arbejdsspørgsmål... 8 2. Metode... 9 2.1 Kapitelgennemgang...

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces Den samfundsvidenskabelige forskningsproces A. Problemformulering Af Mathias Søballe Samfundsvidenskabens genstandsfelt i forhold til andre videnskaber 1 Den østbritiske økonom og nobelprismodtager i økonomi,

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering 1 INDLEDNING 5 2 METODE 13 DEL 1: DET OVERLIGGENDE NIVEAU

Indholdsfortegnelse. ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering 1 INDLEDNING 5 2 METODE 13 DEL 1: DET OVERLIGGENDE NIVEAU Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 PROBLEMFELT 5 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 7 1.1.2 UDDYBNING 8 1.2 EMNEAFGRÆNSNING 8 1.3 PROJEKTETS DESIGN OG PRAKTISKE ANALYSEMODEL 9 2 METODE 13 2.1 INDLEDNING 13 2.2

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester BP2:

Forside til projektrapport 2. semester BP2: Forside til projektrapport 2. semester BP2: År: 2015 Sam bach. Semester: 2 Projekttitel: Borgerinddragelse i Ballerup Kommune Projektvejleder: Sine Kirkegaard Nielsen Hus: 22.1 Studerende for gruppe 1

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Kapitel 1: Indledning... 4

Kapitel 1: Indledning... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Arbejdsspørgsmål... 7 1.4 Begrebsafklaring... 9 1.4.1 LGBT Danmark... 9 1.4.2 Regnbuefamilie... 9 1.4.3

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme...

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme... Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme...4 De tre domæner...5 Ontologi...6 Retroduktion...7 Epistemologi...8 Refleksion over

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere