EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION"

Transkript

1 EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

2 2

3 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal, Anas Attaheri, Line Retsbo og Hanife Gökçe for beredvilligt at stille op til interview. En særlig tak til vores vejleder Bent Eisenreich for god vejledning og en god portion rummelighed. Dorthe Nielsen, Henrik Møss, Katrine Kläning, Lasse Rørdam Nielsen, Sune Blom & Thomas Østerlin Koch Roskilde Universitet Det samfundsvidenskabelige basisstudium hus 20.2 gruppe

4 1.Indledning Motivation Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Begrebsforklaring Forforståelserogforståelseshorisont Fravalgogafgrænsninger Læsevejledning Metode Valgafmetodologi ValgafEmpiri ValgafKongsholmGymnasiumsomempiriskudgangspunkt Kvantitativmetode Spørgeskemaundersøgelse KvalitativMetode Validitetogreliabilitet Validitet Reliabilitet ValgafTeori Elevrådetsominstitution KongsholmGymnasium Opsamlingpåspørgeskemaundersøgelsen Opsamlingpåinterviews LineRetsbo HanifeGökçe EmilieHededal AnasAttaheri Teorifelt Indledning Repræsentativtdemokrati KortomDemokrati Normativdemokratiteori Deskriptivdemokratiteori Detliberaledemokrati Magt Detrepræsentativedemokratiiprojektet Bourdieu Kapitalbegrebet Symbolskvoldoghabitus Kapitalensakkumulering Formelogreelrepræsentation Feltetsillusio Feltetsdoxa Bourdieuiprojektet Marx fremmedgørelse

5 7.3.9.BourdieuogMarx Giddens strukturationsteori Agentoghandling Handlingogmagt Strukturogsystem Strukturdualitet Strukturationsteorieniprojektet Casestudietsgeneraliserbarhed Detstrategiskecasevalg Elevrådet,socialogkulturelbaggrund Demokratiskinstitutionkontrasocialtfællesskab Elevrådetskulturellebaggrund Delkonklusion Musikklassernesdominans Delkonklusion g erenepåkongsholm begrænsetafstrukturer Delkonklusion Forskellenpåformelogreelrepræsentation Delkonklusion Fraproduktiontilelevråd Diskussion Feltetelevrådet Reproducerendestrukturer Formelellerreelrepræsentation Kantingeneændres? Enverdenudenfor Konklusion Perspektivering Litteraturliste: Bilag1.FeltarbejdepåKongsholmGymnasium Bilag1.1.Spørgeskemaundersøgelsen LogbogoverdagenpåKongsholm gymnasium Interviews LogbogoverdagenpåKongsholmGymnasium Bilag2.Spørgeskema Bilag3.Resultaterfraspørgeskemaundersøgelsen Bilag3.1.Frekvensoversigt Bilag3.2.Forældresuddannelseogrelationentilelevrådet Bilag3.3.Relationtilelevrådetogpolitiskepartier Bilag3.4.Relationentilelevrådetogvanerihjemmet Bilag3.5.Relationenmellemstudieretningogvanerihjemmet Bilag3.6.forholdetmellemelevrådetogstudieretninger Bilag4.Spørgeguide Bilag5.Transskriberingafinterviews TransskriberingafinterviewmedEmilie transskriberingafinterviewmedLine TransskriberingafinterviewmedAnas TransskriberingafinterviewmedHanife Bilag6.Mail interviewmedemiliehededal

6 1. Indledning 1.1. Motivation Projektet udspringer af en fælles interesse for demokratisk repræsentation. Gruppenharsomudgangspunkthaftenideom,atdereksistererenskævvridningi den demokratiske deltagelse, og i høj grad også i den indflydelse, forskellige aktørerreeltkanopnåietrepræsentativtdemokrati.denneskævvridningmener vi gælder i mange demokratiske sammenhænge. Her kan nævnes folketingsvalg, politiskeorganisationer,fagforeninger,offentligeinstitutionermm. Gennem egne erfaringer med politisk arbejde og elevrådsengagement er der i gruppen en gennemgående oplevelse af, at afspejling spiller en stor rolle for individuelt engagement i demokratiske processer. Der er en oplevelse af, at behovet for afspejling skaber en skævvridning i hvilke grupper, der er repræsenteret. Tidligtiprojektarbejdetblevvienigeomatarbejdemedetcasestudie.Voresfokus påenenkeltcase,iformafelevdemokratietpåkongsholmgymnasium,hargivet os mulighed for at gå i dybden med forholdene og afprøve vores hypotese på stedet. Det har i høj grad været arbejdet med dette case studie, og den empiri vi har haft mulighed for at indsamle, der har gjort arbejdet interessant. Projektet henter stor inspiration omkring case studiet og dets fordele fra Bent Flyvbjergs afhandlingrationalitetogmagt. Vi har ønsket at indsamle empiri gennem både kvantitativ og kvalitativ metode. Kombinationen af disse metoder kan give en optimal sammenhæng i solide data såvel som dybdegående indsigt. Vi har desuden valgt, at kombinere disse to discipliner, for at muliggøre en generalisering af projektet. Ydermere rummer projektetogsåetstorthensyntilvoresfagligeudvikling,daviserdetsomenstærk læringsprocesatinddrageensåomfangsrigmængdeempiriiprojektet Problemfelt I Danmark fungerer de fleste demokratiske institutioner ved det repræsentative demokratiskesystem,hvorengruppevælgerestemmerpåetantalkandidater,der 6

7 fårmandattilattræffebeslutningerpåvælgernesvegneiengivenperiode.princippetgælderiforskelligevariantervedblandtandetvalgtilfolketing,kommuner, regionerogeuropaparlamentet,menogsåvedvalgindenforfxpolitiskeorganisationerogtilenvisgradioffentligeinstitutionersomfxdaginstitutioner,folkeskoleroggymnasier. Derfindesdivergerendeopfattelserafbegrebetrepræsentation,derblandtandet gårpå,hvorvidtdevalgterepræsentanterbørafspejledenrepræsenteredegruppesdemografiskesammensætningellerblotdensholdninger.ligeledeserderforskellige opfattelser af begrebet demokrati, der direkte oversat fra græsk betyder folketsstyre.hvemerdette folk,hvadskaldet styre oghvordan?fællesfor mangedemokratiforståelsererdogidéenom,atalleharellerbørhaveengradaf politiskindflydelse.hertilerdetrelevant,atstillespørgsmålet,omderisamfundet findes nogle objektive strukturer, der favoriserer bestemte grupper, når det gælder om at gøre sin politiske indflydelse gældende. Disse strukturer skal ikke forstås som, at der i samfundet ikke er en formel demokratisk repræsentation, men som underliggende samfundsstrukturer, der resulterer i en ulige adgang til det demokratiskefelt. Iprojekteterdetdissestrukturer,derericentrum.Viønskeratsenærmerepå, hvordan social og kulturel baggrund spiller ind, når individer engagerer sig i demokratiet,nårderskalvælgeskandidaterogtræffesbeslutninger.viopstillerderforhypotesen:dereksistererbarriererisamfundet,somholderbestemtegrupperingerudefrabeslutningsarenaen. Viønskertilligeatbeskæftigeosmedrepræsentationenidemokratiet.Hypotesen byggerderforviderepåideenom,atderidetrepræsentativedemokratiofteeren skævhed i repræsentationen forstået på den måde, at de valgte repræsentanters socialeogkulturellebaggrundikkeafspejlerdengruppe,deervalgtforatrepræsentere.viønskeriprojektetatundersøgedennepåstand,ogbelysehvilkekonsekvenseretsådanneskelkanhave.detteskelopfattervisomværendekonsekvensenaf,atobjektivestrukturerfavorisererbestemtegrupperisamfundet,ellersagt på en anden måde; holder nogle grupper ude. Uddannelse, opdragelse, økonomi mm.menervisamletsetspillerindpåsådannestrukturer. 7

8 Projektviltageafsætienspecifikcase.Viharvalgtatbeskæftigeosmedetgymnasium og elevdemokratiet på dette. Gymnasiet opfatter vi i projektet som et minisamfund. På et gymnasium eksisterer der et socialt fællesskab mellem eleverne. Somisamfundetfindesderligeledespåethvertgymnasiumenorganiseretgruppe afrepræsentanter,derfungerersombeslutningstagerepåvegneafelvernesinteresser. Projektet vil omhandle det repræsentative demokrati på Kongsholm Gymnasium, og hvordan elevernes sociale og kulturelle baggrund yder indflydelse på dette. I forbindelse med projektet vil vi indsamle empiri til at belyse vores påstande og hypoteser.denneempirivilbestå,delsienkvantitativspørgeskemaundersøgelse, ogdelsiinterviewsmedeleverpåskolen.udovervoresempiriskearbejdeiprojektetvilviinddragemateriale,derkangiveosenteoretiskforståelseaf,hvordan socialogkulturelbaggrundkanpåvirkedeltagelseidemokratiet,oghvordanindividetskalforståsirelationtilsamfundet. Projektgruppensudgangspunkter,atalleharrettilatdeltageidemokratietpålige fod og påvirke deres egen hverdag. Denne opfattelse mener vi ligger i tråd med Bekendtgørelsen om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelseelleralmenvoksenuddannelse,derslårfast,atalleharrettilatstilleop til elevrådet og ret til at stemme(retsinformation.dk:2010:a). På trods af, at alle eleverifølgeundervisningsministerensbekendtgørelseerligestillet,anservivirkelighedensomværendeenanden.voreshypoteseersomførnævnt,atdereksisterer en skævhed imellem de, der repræsenteres og deres repræsentanter, og at denneskævhedskyldesnogleobjektivesamfundsstrukturer. Projektet går kritisk til elevrådet og demokratiet på skolen med et ønske om at tage fat i problemstillinger omkring formel kontra reel repræsentation, med udgangspunktidedeltagendessocialeogkulturellebaggrund.projekteteraltsåikke et forsøg på at skabe eller udvikle demokratiske processer på Kongsholm, men søger at belyse de problemstillinger, der efter gruppens opfattelse altid vil være forbundetmeddetatdeltageidemokratiskeprocesser. 8

9 Udfradenneforskelpådenformelleligestillingblandtelevernepågymnasietog den virkelige demokratiske proces, mener vi, at vi vil kunne drage paralleller til andredeleafsamfundet.dettekunnefxværevedvalgtilfolketing,kommunerog regioner,menogsåimindreenhedersomskolebestyrelserogforældrebestyrelser idaginstitutioner. Detteførerosfremtilfølgendeproblemformulering: 1.3. Problemformulering Hvilken indflydelse har social og kulturel baggrund på deltagelse i elevdemokratiet Kongsholm Gymnasium, hvilke konsekvenser har dette, og kan vi ud fra vores case drageparallellertilandredeleafsamfundet? 1.4. Arbejdsspørgsmål For at besvare vores problemformulering har vi formuleret en række arbejdsspørgsmål.spørgsmåleneskalsessomenkonkretiseringogopdelingafvoresproblemformulering.enbesvarelseafarbejdsspørgsmålenevilføreosfremtilensamletforståelseogbesvarelseafproblemformuleringen.spørgsmålenekandelesopi treniveauer,1)densocialeogkulturellebaggrundsindflydelsepåniveauetafdeltagelseielevdemokratiet.2)konsekvenserforelevdemokratietsamthvorvidtdettemedførerenskævhedirepræsentationen.3)etønskeomatdrageparallellertil andredeleafsamfundet.detteerdeoverordnedeniveauervoresproblemformuleringarbejderpå.konkretharviiforbindelsemedprojektetopstilletfølgendearbejdsspørgsmål: o Kanmanudfravoresempiripåviseensammenhængmellemsocialogkulturelbaggrund,ogdetatsiddeielevrådet? o HvordankandeobservationervigørospåKongsholmGymnasiumforklaresudfrahhv.Bourdieu,MarxogGiddens? o Hvordan kan observationerne fra Kongsholm Gymnasium relateres til lignendeproblemstillingerisamfundet? 9

10 1.5. Begrebsforklaring Rapportensteoretiskegrundlagbliverforklaretikapitel7.Vifinderdetdogrelevantalleredeatgøreredefornoglefåkernebegreber. Når vi benytter begrebet social og kulturel baggrund i indledningen, bruger vi det som en sammenblanding af uddannelsesforhold, erfaringer, vaner i hjemmet, socialerelationerognetværk.senereiopgavenvilbegrebetblivebrugtforskelligt iforholdtilhvilkenteoretiskkontekstdetnævnes. Nårvibrugerbegrebetobjektivestrukturer,hentydervitilnogleunderliggende, uformellestrukturerisamfundet,somdeagerendeindividerikkenødvendigviser bevidsteom,mensomkanregulereogbegrænsedereshandlinger.herertaleom strukturer,dertilpasserindividernesønskertilderesobjektivemulighederisamfundet.disseskalsessomenformforinstitutionaliseredeforhold,derliggerindlejretelevernesrelationtilhinanden. I forbindelse med bearbejdelsen af vores kvantitative empiri vil vi sammenligne elevrådsmedlemmerne med gymnasiets elever som helhed. Her benytter vi betegnelsenelevrådsmedlemmeromalle,derharangivetsvaret Jegsidderielevrådet udforspørgsmålet Hvilkenrelationhardutilelevrådet?.Somdetklargøres senereiprojektet,erderimidlertidikkenogenfungerendeformelprocedureforat blivevalgtindielevrådet,mendeterihøjgradetforum,hvor manbaredukker op.hermedbliverdefinitionenafatsiddeielevrådetoptildenenkelteelevssubjektiveforståelse,ogviharaltsåikkeopstilletnogleobjektivekriteriersåsomformeltmandatfraklassenellerregelmæssigtilstedeværelsevedmøder. Vi benytter begreberne majoritet og minoritet i en anden forstand end den almindeligebetydning.almindeligvisbrugesdissebetegnelsertilatskelnedenstørstegruppeafindividerframindregrupperiengivenbefolkning,ellertilatbetegne etabsolutflertalafindividerellerstemmeriforbindelsemeddemokratiskeogparlamentariskeprocesser.brugenafbegrebernebetegnerimidlertidetstyrkeforhold mellemgrupper.hervilmajoritetenbetegnedendominerendegruppe,mensminoriteten vil betegne den gruppe, der domineres. Denne dominans kan godt være funderet i en demokratisk opbakning, men kan lige så vel være funderet i en be 10

11 stemtkapitalform.majoritetenudgøraltsåikkenødvendigvisetflertalafindivider. Detkaniimidlertidgodtværetilfældetatdetfysiskeflertaludgørstyrkeflertallet ogdermedogsåmajoriteten.iforbindelsemedvoresspørgeskemaundersøgelsevil viistedetbrugetermerneflertalogmindretaltilatbetegneetantalafelever Forforståelser og forståelseshorisont Somnævntiproblemfeltetogmotivationenergruppengåettilprojektetmednogleklareforforståelser.Disseforforståelsergårprimærtpå,atdererforskelpåde forudsætninger,hverenkeltpersonharforatdeltageidemokratiet.dettemenervi erenkonsekvensafstrukturer,somgørsiggældendepåalleniveauerisamfundet. Atalleikkeharsammeforudsætningerforatdeltageidemokratiet,menerviresultereri,atdereretskelmellemde,derskalrepræsenteresogde,derervalgttilat repræsenteredem.sagtpåenandenmådeopstårderpåbaggrundatdetteskel.en forskelpådenformelledemokratiskerepræsentation,ogdenreellerepræsentation.denneforskelservigåigeniforholdtilpolitiskespørgsmålsomfxvalgtilfolketing,kommunerogregioner.viopfatterogsåatdetteskelgørsiggældendeide heltlokaledemokratiskeprocesser,somfxetelevrådpåenskole,enforældrebestyrelse,ledelsenispejderforeningermm.grundlæggendesetgørdette,atvimener,atmanmedgodgrundkansættespørgsmålstegnved,omprincippeténmand énstemme,eksistererandrestederendpåpapiret. Vi har en forståelse af disse forskellige forudsætninger som værende forbundet med individets sociale, kulturelle og økonomiske baggrund. På national skala ser vi,atdererenforskelpåmedlemmerneaffolketingetogdengennemsnitligedansker.iforbindelsemedvorescaseserviforskellenmellemde,dersidderielevrådetogde,derikkegør.påkongsholmgymnasiumkommerdettetiludtrykved,at blandt andet forældres uddannelse har indflydelse på elevens deltagelse i demokratiet,menogsåvanerihjemmetmenervispillerencentralrolle.fxtrorviatdet gørenforskel,omelevengennemsinopvæksterblevetopdragettilatdeltageaktivtidiskussionerellerej.påsammemådesomvimeneratdetgørenforskel,om derihjemmetbliverdiskuteretpolitikellersetfjernsynundermiddagsmaden.alle 11

12 disse forskellige elementer af elevens sociale og kulturelle baggrund mener vi er udslagsgivendefor,hvilkengradafengagementelevenlæggerielevrådet. De grundlæggende forforståelser og hypoteser har haft indflydelse og påvirket udformningen og opbygningen af vores spørgeskemaundersøgelse og interviews og således også projektet som helhed. Igennem projektet sætter vi vores forforståelser på spil, for at kunne opnå en større forståelse af den repræsentative demokratiskeproces Fravalg og afgrænsninger Dereradskilligeperspektiverogemner,somerrelevanteatinddrage,iforholdtil hvordansocialogkulturelbaggrundyderindflydelsepåeleversdeltagelseielevdemokratietpåetgymnasium.dogharviværetnødttilattræffenoglevalgiforbindelse med afgrænsninger i vores projekt, for på den måde at kunne opnå den størstefordybelseivoresproblemstilling. Projektet tager udgangspunkt i Kongsholm Gymnasium i Albertslund Kommune. Hererdetcentraltatundersøge,omderernoglebestemtemønstreforhvilkeelever,dererrepræsenteretielevrådetpåKongsholm.Ligeledesundersøgesdet,om elevernefølersigrepræsenteretafdetelevråd,dererpågymnasiet.dettevilkunnegiveenindsigti,omdeternoglebestemtepersonermedenbestemtsocialbaggrund, der sidder i elevrådet, og om de elever, der ikke sidder i elevrådet, stadig følersigrepræsenteretafdem. Veddenneproblemstillingafgrænserviosfra,atinddrageemnersometnicitetog køn.detteskerpåbaggrundafetressourceperspektivdaenudbredelseafundersøgelsesfeltet ville kunne brede empirien for meget ud. Ydermere vil der ud fra projektetværemulighedforatkunnebeskæftigesigmedsådanneproblemstillinger på et senere tidspunkt, da projektet beskæftiger sig med et størrelsesforhold ogpådenmådeeroverførbarttilandresammenhænge. DetvalgtegymnasiumsofficiellenavnerKongsholmGymnasiumogHF.Detvilsige at der på skolen også er HF klasser. Disse HF klasser er ikke inddraget i spørge 12

13 skemaundersøgelsen,oghellerikkeideinterviews,dererlavet.pådenmådeindgårdeikkeidenindhentedeempiriogharhelleringenindflydelsepåanalyseni projektet.hfklasserneerfravalgtsetudfradentidsmæssigehorisontforindsamlingafempiritilprojektet.vivurderedederfor,atderikkevilleværetidtilatinddragehfklasserneiundersøgelserne.ydermereeruddannelsesstrukturenpåhf anderledesopbyggetendpågymnasiet,hvilketogsåskaltilskrivesgrundlagetfor voresressourceafgrænsning. Projektets problemformulering og arbejdsspørgsmål lægger op til en tværfaglig undersøgelse og analyse. Her har det været oplagt at inddrage en sociologisk og politologisk vinkel. Med hjælp fra sociologien kan vi undersøge forholdet mellem individerogsocialestrukturerpågymnasiet,oggennempolitologienkanvistille skarptpåbegrebersomdemokratiogmagt. Densocialeogkulturellebaggrundundersøgesoganalyseresviahhv.PierreBourdieus kapitalbegreb, Anthony Giddens strukturationsteori og Karl Marx fremmedgørelsesteori.såledeserderenklarafgrænsningfraandrebegreberogteorier,disseharbeskæftigetsigmed.supplerendeiforholdtildetteinddragesforskelligeteoretiskeforudsætningerforetrepræsentativtdemokrati,samthvordanogi hvor høj grad, der er tale om en repræsentativ gruppe af beslutningstagere på KongsholmGymnasium. IforholdtilBourdieuskapitalbegreb,harvivalgtatlæggefokuspådenkulturelle ogsocialekapitalsbetydningfremfordenøkonomiskekapital.detteskyldesdels ressourcemæssigeårsager,daelevernesøkonomiskekapitalermegetkompleksat undersøgeholdtopimodtidsperspektivetforprojektet,ogdels,atviharfundetde andrekapitalformermereinteressanteihenholdtildeninternerelationpågymnasiet. Teorierneogbegrebernesupplerertværfagligthinanden,ognetopdennetværfaglighedvilværeenstyrkeiforholdtilatanalyserediverseproblemstillinger Læsevejledning Nedenstående gives et overblik over projektets kapitler både ved hjælp af en skriftliglæsevejledningogetindtegnetprojektdesign. 13

14 Projektetsførstekapitelvilhovedsageligtværeenintroduktiontilheleprojektet, og vil derfor fungere som en appetitvækker. Herudover vil dette kapitel have til formålatklargøre,hvilkenproblemstillingdetteprojektvilbelyse.udfraarbejdsspørgsmålenebliverdetdernæsttydeliggjort,hvordandenvideredelafprojektet vilblivegrebetan. Andetkapitelvilbeskrive,hvilkemetodedererbenyttetiprojektet.Herundervil denkvantitativemetodeblivebelyst,daenspørgeskemaundersøgelsekonstrueres foratindhentedatatilanalysen.denkvalitativemetodevilligeledesværeifokus, daderogsåerlavetfireinterviewsmedinterviewpersoner,derhverisærharderessynpåelevrådet.detteskerforatkunnelaveenfyldestgørendeanalyse.dette kapitelhartilformål,attydeliggørehvorforbrugenafdissemetoderharrelevans for projektet, samt at vise hvilke overvejelser vi har gjort os omkring brugen af spørgeskemaundersøgelsenogdetatlaveinterviews.desudenvilderidettekapitelværeetafsnitomkringempirikritik,sombådeeriforholdtildenempiriderer indhentetfraspørgeskemaundersøgelseogempirienfradefireinterviews.kapitlet vil ende ud med en klargørelse omkring, hvilke refleksioner der er gjort omkringvalgetafinterviewpersoner,institutionogteori. Enklargørelseafhvilkereglerogstandarterderskalværeforbundetmedetelevrådpåeninstitution,kommertiludtrykitredjekapitel.Herernetopbekendtgørelsenoveretelevrådpåeninstitutionkildetildennedel.Derredegøressåledes for, hvilke forudsætninger og regler der bør være forbundet med elevrådets opbygningogfunktion. Fjerde kapitel har til formål at forklare, hvorfor netop det nævnte gymnasium er valgt. Dette sker ved en kort redegørelse over hvad der er karakteristisk for KongsholmGymnasiumogAlbertslundKommune. Efterfølgendevilkapitelfemogseksgiveoverblikoverhvilkenkonkretempiri,vi harfåetudafvoresundersøgelser.kapitelfemtagerfokusidendatadererindsamletudfraspørgeskemaundersøgelsen,ogheropstillesdisse,sådettydeliggøreshvilkekvantitativedata,dervilfremgåidenvidereanalyse.ligeledesvilkapitelseksværeenopsamlingafdekvalitativedatadererindhentetfraforskningsin 14

15 terviewene, og her vil der være en introduktion til de interviewpersoner, der er blevetinterviewet.hervilderdesudenfremgåforskelligecitater,somogsåbenyttesianalyse.formåletmeddissekapitlervilderforvære,atklargørehvilkedata fraspørgeskemaundersøgelsenoginformationerfrainterviewenedererrelevante forprojektetogianalysen. Teorifelt kaldes det syvende kapitel, og her er formålet tydeligvis at danne baggrundforpierrebourdieu,karlmarxoganthonygiddens,hvisteorierogbegreber dervilværegennemgåendeiprojektet.dettevilskevedatlaveenheltklarteoridel,forbourdieuoggiddens,hvormarxinddragesiforlængelseafbourdieu.begreberneogteorierne,dererudvalgtiforholdtildetteprojekt,bliverbeskrevetog klargjort. I dette kapitel vil den politologiske del være fremhævet, da der udover ovennævntevilværeenteoridelomkringrepræsentativtdemokrati.afslutningsvis vilderværeenteoridelomkringbentflyvbjergsmodargumentationafdefemmisforståelserafcasestudier. Idetottendekapitelbliveralledesmådelekogtsammen.Detteeranalysedelen,og hervilformåletværeatsammenholdedenindhentedeempiriogdataoverforteorien, og ud fra dette påvise, om eller hvordan den sociale og kulturelle baggrund harbetydningfordeltagelsenielevdemokratietpåkongsholmgymnasium. Niendekapitelvilværeensamletdiskussionafforegåendeanalyse.Hererformåletatgiveetbilledeaf,hvilkehovedpointerderergjort,oghvordandissekritisk kan ses overfor hinanden. Desuden vil formålet ligeledes være at føre projektet videre,ogpådenmådesehvordanresultaternefraanalysenkansættesparallelt medandredeleisamfundet. Konklusionensomvilfremgåikapiteltifungeresomopsamlingpådemangedelkonklusioner,somerfortagetundervejs,samtdiskussionen.Såledeshardettekapiteltilformålendeligt,atbesvarearbejdsspørgsmålogproblemformuleringen. Måletmedperspektiveringener,atgiveetoverblikover,hvordanprojektetsmest væsentlige pointer kan beskrives og vurderes i en større helhed. I dette kapitel gøres der opmærksom på, hvordan projektets konklusion kan have betydning og konsekvensforandreområderenddederliggerindenforprojektetsanalyseram 15

16 me. Se projektdesign på kommende side. 16

17 1.0 INDLEDNING 2.0 METODE 3.0 ELEVRÅDET SOM INSTITUTION 4.0 KONGSHOLM GYMNASIUM 5.0 OPSAMLING PÅ SPØR- GESKEMAUNDERSØGEL- SEN 6.0 OPSAMLING PÅ INTER- VIEWS 7.0 TEORI 8.2 Elevrådets kulturelle baggrund 8.0 ANALYSE 8.1 Demokratisk institution kontra socialt fællesskab 8.3 Musikklassernes dominans 8.5 Forskellen på formel og reel repræsentation gʼerene på Kongsholm begrænset af strukturer 8. 6 Fra produktion til elevråd 9.0 DISKUSSION 10.0 KONKLUSION 11.0 PERSPEKTIVERING 17

18 2. Metode Iforrigekapitelerbeskrevetdegrundlæggendeforforståelser,hypoteser,arbejdsspørgsmål og problemformulering. I dette kapitel redegøres der for, hvordan vi agteratbesvarearbejdsspørgsmåleneogproblemformuleringen.detteindebærer blandtandetenbegrundelseforvalgafmetodologi,empiriskudgangspunktogen begrundelse for empiriindsamlingen. Endvidere indebærer det en mere konkret gennemgangafspørgeskemaet,valgafinterviewpersonerogspørgeguidetilinterviewene Valg af metodologi Som beskrevet i problemfeltet og motivationen, ønsker vi at beskæftige os med hvordansocialogkulturelbaggrundpåvirkerindividetsdeltagelseidemokratiske processer.detteerenproblemstilling,somkanføretilmangeforskelligeprojekter og undersøgelser. I tilgangen til projektet fokuseres der på Den lokale sandhed, forståetsomatviharvalgtatforetageundersøgelserienmindreafgrænsetdelaf samfundet, for at skabe en forståelse for en problemstilling, der er gældende for samfundetsomhelhed.projektetforegårsåledespålokalskala.sammeproblemstilling kunne behandles på både regional, national og global skala. Med dette i tankernevilvise,omvikannærmeosengeneraliseringudfraderesultater,som derskabtpåbaggrundafvoresempiriskeudgangspunkt.dettetydeliggøresunder diskussionen. BentFlyvbjergskriversåledesomkringcasestudiet: Mankanoftemedfordelgeneraliserepåbaggrundafenenkeltcase,ogcasestudiet kan udmærket bidrage til videnskabelige udvikling som supplement eller alternativ tilandremetoder.menformelgeneraliseringerovervurderetsomkildetilvidenskabelig udvikling, hvorimod de gode eksempels magt er undervurderet (Flyvbjerg:1992:148 49) Ogligeledes: 18

19 Forudsigende teorier og universaler findes ikke i studiet af menneske og samfund. Konkret,kontekstafhængigvidenerderformereværdifuldendforgævessøgenefter forudsigendeteorieroguniversaler. (Flyvbjerg:1992:144). Deteraltsåikkeblotmuligtatgeneralisereudfraenenkeltundersøgtcase,men giverligeledesenværdifuldviden,idetderopnåsenkontekstafhængigviden,som udgør eksesmplets magt. Vi vender i teori afsnittet tilbage til Bent Flyvbjerg og casestudiet. Foratbesvaredearbejdsspørgsmål,dereropstillet,harvivalgtatforetagebåde kvantitativeogkvalitativeundersøgelser.detteredegøresderforinæsteafsnit Valg af Empiri Iprojektetkombinereskvalitativogkvantitativmetode.Detteskerforatfåetomfattende og mere præcist billede af elevdemokratiet på Kongsholm Gymnasium i forhold til elevernes sociale og kulturelle baggrund. Projektet indeholder således bådeenomfattendespørgeskemaundersøgelse,hvoralleeleverpågymnasietforsøgesinddraget,ogfirekvalitativeforskningsinterviews,hvisformåleratopnåen dybereforståelseafelevdemokratietpågymnasiet. Spørgeskema og interviews er samfundsvidenskabelige metoder til indsamling af data(boolsen:2008:7). Dissedatavilsenereindgåienanalytiskprocesiforholdtilteorieniforbindelse med projektet. Der er en række forudsætninger og retningslinjer der bør tages højdefor,nårdenkvantitativemetodeviaspørgeskemaundersøgelsenogdenkvalitativemetodeviainterviewenebenyttes. Nedenforvilvikommeindpåforskelligeforudsætningerogovervejelseriforhold til den kvantitative og kvalitative metode, og hvordan de forskellige data ønskes bearbejdetogvilindgåiensamletanalyse.endvidereredegøresderforvalgetaf KongsholmGymnasiumsomempiriskudgangspunktforprojektet Valg af Kongsholm Gymnasium som empirisk udgangspunkt 19

20 Som nævnt tidligere kan problemstillingen omkring social og kulturel baggrunds påvirkningafindividetsdeltagelseidemokratiskeprocesserudmøntesigimange forskelligeprojekter.problemstillingenlæggerogsåoptilvalgetafmangeforskellige cases. Man kunne undersøge hvem, der sidder på ledende poster i politiske partier, hvilke forældre som sidder i skolebestyrelsen, eller hvilke personer der deltagerilokalrådsarbejde.viharidetteprojektvalgtatarbejdemedelevdemokratietpåetgymnasium.ivalgetafcaseharflerekriterierværetafgørende. Detharværetvigtigtatdenpopulation,somudgørdem,derrepræsenteresiden demokratiskeproces,harværetklartafgrænset.ligeledeshardetværetvigtigt,at deridenudvalgtecaseharværetnogleklaredefinerederegler,somgør,atderer taleomendemokratiskinstitution. Vimeneratgymnasietsomcase,leveroptildissekrav.Deterklartatdepersoner, derskalrepræsenteresidendemokratiskeproces,ereleverneindskrevetpågymnasiet. Elevrådet som demokratisk institution er beskrevet i undervisningsministerens bekendtgørelse (retsinformation.dk:2010:a). Til sidst er et gymnasium yderst tilgængeligt i forbindelse med udførelsen af empirisk arbejde, da eleverne ertilstedesammestedogisammetidsperiode. Det er desuden vigtigt at pointere, at grunden til at et gymnasium er valgt, er at enkeltemedlemmeriprojektettidligereharværetaktiveideresrespektiveelevråd.desudenharalleigruppenhaftenellerandenholdningogevt.ettilhørsforholdtiletelevråd,hvilketgiverengrundlæggendeforståelseforogafetelevråd. I overvejelserne omkring hvilket gymnasium vi skulle bruge som undersøgelsesenhed,prioriteredevi,atdetvaretgymnasiumsomenellerflerefragruppenhavdekendskabtilpåforhånd.detteskyldes,atvigrundettidsmæssigeårsagerikke havdemulighedforatlaveetstørreforudgåendearbejdeiforbindelsemedvalget afgymnasium.ligeledesvurderedevi,atchancenforatfålovtilatforetagespørgeskemaundersøgelser ville være størst, hvis vi havde et personligt kendskab til rektoren på gymnasiet. Efter diskussion omkring hvordan elevrådet havde været pådeforskelligegymnasier,hvordedeltagendefragruppenhverisærhavdegået, faldtbeslutningenpåkongsholmgymnasium.detteskyldes,atderpåskoleneret fungerendeelevråd,derholderregelmæssigemøder,samtatvihavdeenpersonlig 20

21 kontakttilgymnasiet,somvivurderedesombrugbar. Valget af Kongsholm Gymnasium er selvfølgelig afgørende for udfaldet af de undersøgelserviforetagerogdermedforprojektet.etandetgymnasiumvilhaveen andenelevsammensætning,ogligeledesvillesammeundersøgelseforetagetpåen tekniskskole,muligvishavegivetetandetudfald.detteskalselvfølgeligtagesmed ideovervejelser,derfølgersenereiprojektet.samtidigerdetvigtigtatholdefokuspådet,dererdetcentraleiprojektet:forskellenpådederskalrepræsenteres, og de der er valgt som repræsentanter. Dette er i projektet forskellen på de, der sidder i elevrådet, og de der ikke gør. Ser man på samfundet som helhed, vil det være forskellen på befolkningen og de folkevalgte. Det er altså ikke eleverne på Kongsholm Gymnasiums baggrund, der skal sammenlignes med andres, men den interneforskelmellemeleverneiogudenforelevrådet Kvantitativ metode - Spørgeskemaundersøgelse Indledningsvis skal det nævnes, at der benyttes et spørgeskema til at indsamle kvantitativedatatilprojektet.detvilsige,atviselvvarudeogomdelespørgeskemaerneogindhentedata.detteerenfordelforprojektet,dadetmuliggør,atspørgeindtilnetopdeemnervifinderrelevanteforundersøgelsen.derudovererdet vigtigt,atvisomudgangspunktikkelaverenstikprøveundersøgelse,menatvilaverundersøgelser,hvorviiteorienharsvarfraenfuldpopulation,altsåalledevi ønskeratundersøgenogetpåbaggrundaf.detskalafpraktiskegrundenævnesat layoutetafdetegentligespørgeskemaervedlagtibilag2,ogdeindsamlededataer opstilletopvedlagtibilag3.dervilkunforekommeenkortredegørelseoverspørgeskemaetogdetsspørgsmåliselveprojektet. Den kvantitative metode vægter de hårde data, der kan behandles statistisk, og medhvilkederkanformuleresgeneraliserendeteorierogkonklusionerudfraen analyseafdeindsamlededata(olsen&pedersen:2008:152).enspørgeskemaundersøgelsegiversåledesmulighedforatindsamleenstormængdedata,somkan sættesirelationtilflerevariable,ogsomvideregivermulighedforatidentificere eventuellemønstre(boolsen:2008:14).iprojektetharvivalgtatbrugedennemetode,dadetudfraetsamfundsvidenskabeligtsynspunktharværetvigtigt,atkun 21

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Hedemarkens struktur The strucktures of Hedemarken Gruppe 17 Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443 Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Naeem Mushtaq Studienr. 52416

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere