Etnisk Ressourceteam. Personalets oplevede barrierer i mødet med patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etnisk Ressourceteam. Personalets oplevede barrierer i mødet med patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund"

Transkript

1 Etnisk Ressourceteam Personalets oplevede barrierer i mødet med patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund En undersøgelse af barrierer i mødet mellem sundhedsfagligt hospitalspersonale og patienter/pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på Herlev Hospital og Rigshospitalet. 2012

2 Forord Denne rapport beskriver resultaterne af en kvantitativ undersøgelse af barrierer mellem sundhedsfagligt hospitalspersonale 1 og patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund 2. Hvorfor en undersøgelse? Undersøgelsen er igangsat fordi flere hospitaler i Region Hovedstaden søger at imødekomme de danske standarder i sundhedsvæsenet (Den Danske Kvalitetsmodel), der fokuserer på støtte og medinddragelse af patienter og pårørende. Standarderne sigter imod bedre patientinformation og kommunikation. Derudover skal standarderne blandt andet sikre, at institutionens ydelser tager højde for alle patienters religiøse og kulturelle behov. En særlig tak skal gives til jer sygeplejersker, læger, sosuassistenter, portører, socialrådgivere og øvrigt personale på Herlev Hospital og på Rigshospitalet. Tak for jeres tid og fortællinger om de barrierer, I oplever. I designet af spørgeskemaundersøgelsen samt ved analyse af resultaterne har Etnisk Ressourceteam inddraget en række ressourcepersoner. Disse har venligt bidraget med deres tid, faglige viden, perspektiver og konstruktive kommentarer, hvilket har kvalificeret undersøgelsens resultater. Tak til: Annette Grejs Birger Dalgaard Carolina Maier Christian Busch Henning Nabe-Nielsen Janet Wanseele Katrine Møller Majbritt Normann Nielsen Mette Mailund Pernille Roland Sigrid Kjær København, 2012 Katrine Vinzentsen Dalgaard Akademisk medarbejder Naveed Baig Koordinator 1 Sygeplejersker, læger og andet hospitalspersonale, der har direkte kontakt med patienter/pårørende med anden etnisk baggrund på Herlev Hospital og Rigshospitalet. 2 Patienter med etnisk minoritetsbaggrund fra vestlige og ikke-vestlige lande indlagt på hospitalerne samt deres pårørende. 2

3 Abstract Ethnic Resource Team has conducted a survey with two purposes. The first is to gain knowledge of the barriers regarding the encounter of health professionals and patients/relatives 3 with other ethnic background than Danish. The second is to discover if the staff know about Ethnic Resource Team 4 and use the services of the team in their work. The setting is the Copenhagen area and the 112 participants are health professionals at Rigshospitalet and Herlev Hospital. In short, the results show, that more than two thirds only some times experience barriers in the meeting between the staff and the patients/relatives. Furthermore the results show, that languages barriers occur most frequently of the five mentioned in the questionnaire. Another important finding is, that 58 % of the staff say they have heard about the Ethnic Resource team. 8,9 % of the 111 interviewees use the services of the resource team in their daily work. Etnic Ressource Team finds it nessecary to continue to inform and teach hospital staff about the services of the team. Nadia Qureshi, a volunteer in Ethnic Ressourceteam 3 Patients with ethnic minority backgrounds from Western and non-western countries admitted to hospital and their relatives. 4 Ethnic Resource Team consists of 40 men and women of different ages and with different ethnic and religious backgrounds. A resource person is an interlocutor who has completed a number of courses in crisis psychology and counselling together with practical training in conversation for instance with people in a critical situation. 3

4 Indhold Baggrund Forord hvorfor en undersøgelse? 2 Abstract 3 Indhold 4 Formål 5 Design og metode hvordan er undersøgelsen udført? 6 Resultater hvad siger personalet? 7 Barrierer 7 - Sprog 8 - Kultur og religion som barrierer 8 - Manglende viden om det danske sundhedsvæsen 8 Viden og sparring 9 Etnisk Ressourceteam 10 Konklusion 12 - Barrierer og behov for viden og støtte 12 - Kendskab til og brugen af Etnisk Ressourceteam 13 Anbefalinger 14 Bilag 16 - Spørgeskema 16 - Undersøgelsesdesign 20 4

5 Formål Med denne undersøgelse tager Etnisk Ressourceteam (ERT) pulsen på konceptet for det frivillige team og på de støttetilbud, der på syvende år bliver udbudt af de cirka 40 frivillige ressourcepersoner i ERT.(læs mere om ERT på næste side) De frivillige kan tilkaldes døgnet rundt og giver omsorg og sparring til patienter, pårørende og personale på fem hospitaler i Region Hovedstaden. I rapporten undersøges de barrierer, der gør det svært for personale at skabe et optimalt møde med patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund. Naveed Baig, Koordinator i Etnisk Ressourceteam; Vi må kende personalets oplevede barrierer for at vide, hvordan vi kan fortsætte med at gøre vores til, at der er gives den optimale sparring og undervisning af personalet. Gode tilbud til personalet vil bidrage til at sikre, at patienter og pårørende med minoritetsbaggrund får en lige så høj standard i omsorgen som etniske danske patienter og pårørende. Med undersøgelsen opnår vi dokumenteret viden om personalets behov for kompetencer og viden, hvem de sparrer med i en travl hverdag samt forståelse for, hvilken rolle ERT spiller for personalet i deres daglige arbejde. Undersøgelsen giver et fingerpeg om, hvorvidt det hospitalspersonale, der til dagligt har patient og pårørendekontakt, oplever behov for støtte og hjælp i mødet med etniske minoritetspatienter og pårørende, samt eventuelt hvilke behov. Ønsket er at anvende undersøgelsens resultater til at optimere ERT s tilbud, at kvalificere uddannelse af personale og frivillige samt at give oplysning om ERT til hospitalspersonalet på de fem hospitaler, der er tilknyttet ordningen. Undersøgelsens problemformulering lyder; 1. Hvilke generelle barrierer findes der i mødet mellem etniske minoritetspatienter/pårørende og sundhedsfagligt hospitalspersonale? 2. I hvilken grad bruger det sundhedsfaglige hospitalspersonale tilbuddene i Etnisk Ressourceteam og, hvad er personalets oplevede barrierer i forhold til at bruge ERT s tilbud? 5

6 Fakta om Etnisk Ressourceteam Hvad er Etnisk Ressourceteam? En frivillig omsorgs- og medieringstjeneste Ressoucepersonernes funktioner Besøgsvenner /støttepersoner /gejstlig bistand til etniske minoriteter Et team med 40 mænd og kvinder med forskellige aldre og med forskellig etnisk, religiøs og uddannelsesmæssig baggrund Kulturelle brobyggere ved eventuelle misforståelser og spændinger mellem personalet og patienter eller deres pårørende Råder i dag over 18 sprog. (Ex: urdu, arabisk, kinesisk) Undervisere og rådgivere for personale Design og metode hvordan er undersøgelsen udført? Metoden for undersøgelsen er kvantitativ og funderet i en spørgeskemaundersøgelse. Metoden er valgt for at få statistisk valid information om generelle tendenser og barrierer i mødet mellem sundhedsfagligt hospitalspersonale og patienter/pårørende med etnisk minoritetsbaggrund. Der er udarbejdet et skema med spørgsmål inden for 4 områder;. Barrierer i mødet med patienter Barrierer i mødet med pårørende Sparring og viden Kendskab til og brug af Etnisk Ressourceteam Succeskriteriet var 100 besvarelser, som er indfriet med 112 besvarelser på det udleverede spørgeskema, heraf er 60 besvarelser fra Herlev Hospital og 52 fra Rigshospitalet. Målgruppen er repræsentativ og svarpersonerne er primært sygeplejersker (57), læger (16) og andet hospitalspersonale så som portører (5), sosuassistenter (8) og øvrigt personale. Alle svarpersoner har direkte kontakt med patienter og pårørende 6

7 med etnisk minoritetsbaggrund på Herlev Hospital eller på Rigshospitalet. 18 afdelinger/enheder er i alt repræsenteret i undersøgelsen med et antal fra 1 til 14 medarbejdere pr. afdeling. En kvantitativ metode er desuden valgt, da den giver god mulighed for at foretage komparative analyser via sammenligning af svar ud fra bestemte kriterier, fx mellem faggrupper, køn, alder osv. Spørgeskemaet er, før uddeling på afdelingerne, afprøvet på relevante svarpersoner fra målgruppen. Desuden er metode, spørgeskema samt undersøgelsesdesign vurderet af relevante eksperter på området. Resultater hvad siger hospitalspersonalet? Her præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. De analytisk temaer i undersøgelsen er: Barrierer Viden og sparring Etnisk Ressourceteam Barrierer Generelt set er det bemærkelsesværdigt, at 77 personer, svarende til 68,8% af det adspurgte hospitalspersonale, kun nogle gange oplever barrierer med patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Kun 1 person ud af 112 (0,9 %) adspurgte svarer, at vedkommende altid oplever barrierer, 23 (20,5%) ud af 112 siger, at de for det meste oplever barrierer, mens 11 (9,8%) personer svarer, at de enten sjældent eller aldrig oplever barrierer i mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Når det drejer sig om forholdet til de pårørende med minoritetsbaggrund, svarer personalet, med kun en lille afvigelse, enslydende og i overenstemmelse med resultaterne for mødet med patienter. Også her er det interessant, at mere end to tredjedele kun nogle gange oplever barrierer i deres møde med pårørende. Tabel 1, Svar på spørgsmålet: Oplever du barrierer i mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk? Hvis ja, hvad er typisk årsagerne? Barrierer i mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk Sproglige barrierer 90,2% Patienter mangler viden om det danske sundhedssystem 57,1% Personalet mangler viden om patienternes kultur 42,9% Personalet mangler viden om patienternes religion 23,2% Blufærdighed over at spørge ind til patientens religion/kultur 5,4% Barrierer i mødet med pårørende med anden etnisk baggrund end dansk Sproglige barrierer 76,8% Pårørende mangler viden om det danske sundhedssystem 60,7% Pårørende fylder for meget på afdelingen 52,7% Blufærdighed over at spørge ind til pårørendes religion/kultur 4,5% Det var muligt at afgive fleve svar. (n=112 for patienter) (n=110 for pårørende) Sprog De sproglige barrierer optræder hyppigst i mødet med både patienter (90,2) % og pårørende (76,8%). Det gælder sprogbarrierer i forbindelse med tolkning, herunder pårørende som tolke, og i relation til professionelle tolke. Desuden nævnes sprogbarrierer i forbindelse med sproglige misforståelser, hvor de 7

8 involverede taler forbi hinanden. En sygeplejerske fra Rigshospitalet beskriver et eksempel på sprogbarrierer; Jeg synes, det er svært at få alle de informationer om patienter, jeg plejer, gennem en tolk. Det bliver ofte kun mig, der fortæller Her fortæller en læge fra Herlev Hospital om sprogbarrierer i mødet med pårørende; Når der er sproglige problemer, er det svært at vide, om den pårørende tolker korrekt Kultur og religion En opsigtsvækkende pointe er, at meget få af de adspurgte, under 6 %, oplever, at de er blufærdige, når de skal tale om eller spørge ind til patienten, eller den pårørendes, religion og/eller kultur. Deuden kan vi udlede, at personalets mangel på viden om religion ikke bliver opfattet som en af de største barrierer i mødet. Personalet fortæller imidlertid i deres kommentarer, at de savner viden om religion og især kultur. Der efterspørges undervisning i interkulturel kommunikation samt undervisning og litteratur om de typiske problemstillinger relateret til enkelte religioner og viden om eksempelvis kulturforskelle på tværs af køn. En sygeplejerske på Herlev Hospital fortæller; Afhængig af situationen kan jeg have brug for sparring og viden for at kunne yde sygepleje med respekt for patientens religion og kulturelle baggrund, særligt når patienten er svært syg eller døende. Der er markant flere af hospitalspersonalet, der oplever, at årsagen til barrierer skyldes, at personalet mangler viden om patienternes kultur (42,9%) frem for mangel på viden om religion (23,2%). Psykolog og frivillig ressourceperson i Etnisk Ressourceteam, Nadia Qureshi, giver hendes perspektiv på, hvorfor det kan være; Perspektivet for nogle sundhedsprofessionelle er, at religion er en privatsag. Det kommer ikke dem ved, at spørge så derfor undrer det mig ikke, at personalet ikke tænker mangel på viden om religion som en overvejende stor barrierer i mødet med patienter og pårørende. Hvis personalet skal legitimere deres utilfredshed, kan man bedre tale om kultur end om religion, som årsag til uoverensstemmende adfærd. Senere i rapporten vil vi anbefale personalet nogle dialogspørgsmål, der med fordel kan stilles patienter og pårørende. Manglende viden om det danske sundhedsvæsen Mere end halvdelen af de 112 adspurgte (57,1%) oplever det som en barriere, at patienter mangler viden om det danske sundhedssystem. Det samme gælder for 68 (60,7%) af de adspurgtes svar på, om de oplever, at pårørendes mangel på viden om det danske sundhedssystem som en barriere. 8

9 Flere udsagn fra personalet handler om, at pårørende udfylder en dobbelt funktion på afdelingerne. Pårørende bliver både betragtet som en ressource for personalet, især hvis de kan dansk og som en ressource for patienten. Samtidig svarer 59 (52,7%) af hospitalspersonalet, at pårørende fylder for meget på afdelingen. En sygeplejerske fra Rigshospitalet uddyber; Ofte tænker jeg, at de pårørende fylder helt enormt meget på afdelingen. Og det er svært at få formidlet, at der er grænser for, hvor mange og hvor meget, de kan være på stuen. Jeg oplever, at pårørende mangler viden om og 'accept' af, at vi her i Danmark har et lidt anderledes forhold til besøgende (antal, tid, hvor meget de fylder m.m.). Viden og sparring 78,6 % af de adspurgte svarer, at de sparrer med andre og/eller søger viden, når de oplever barrierer i mødet med patienter og pårørende. Kollegaerne er dem personalet helst sparrer med. Dernæst sparrer 10,7 % af personalet med venner, her inkluderet venner af anden etnisk baggrund end dansk. 7,1 % af hospitalspersonalet sparrer med Etnisk Ressourceteam. 4,5 % af de adspurgte nævner, at de ikke oplever barrierer. Personalets største kilde til viden er internettet, hvor 25 % søger hen for at få viden. Hospitalernes intranet er også et flittigt brugt medie, her søger 17,9 % viden. 13,4 % af personalet søger ikke viden og/eller sparring, når de oplever barrierer. Figur 1 Søger du sparring/viden, i tilfælde af, du oplever barrierer i mødet med patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk? Antal Procent Ja 88 78,6 Nej 15 13,4 jeg oplever ikke barrierer 5 4,5 Uoplyst 4 3,6 Total ,0 (n= 108) Det var muligt at afgive fleve svar på spørgsmålet om, hvor personalet søger viden. 50 % af de adspurgte, fortæller, at de har brug for viden, støtte og/eller sparring i mødet med patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk. Det betyder samtidig, at der er 37,5 % der svarer, at de ikke har brug for viden eller sparring i mødet. 9

10 Figur 2 Har du brug for støtte, sparring eller viden i mødet med patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk? Antal Procent Ja 56 50,0 Nej 42 37,5 Uoplyst Total ,6 100,0 (n=98) På spørgsmålet om, hvilken viden/støtte/sparring personalet har brug for, er der blandt deres ønsker; Støtte til at kunne gå i dialog med patienter og pårørende omkring måden at agere på og om de ressourcer, vi har til rådighed. Hjælp til at håndtere situationen, når kulturkløften er for stor. Sparring med kollegaerne. Måske undervisning, hvor eventuelt en eller flere patienter fortæller om deres oplevelser. Det kunne være godt at vide mere i forhold til religion og kultur, iforbindelse med for eksempel sygdom og sygdomsopfattelse. Etnisk Ressourceteam Tæt på 60 %, svarende til 65 svarpersoner, siger, at de har hørt om ERT. De fleste af de 65 personer, har hørt om ERT via hospitalernes intranet (10%). De resterende har hørt om ERT via studiet, på arbejdspladsen, til temadage, ved introduktion til nye medarbejdere på hospitalet, på personalemøder, på informationsmøde arrangeret ERT på afdelingen, fra medarbejderbladet og en enkelt siger, at vedkommende har læst om ERT i en artikel. 8,9 % af de adspurgte, svarende til 10 personer ud af 111 personer fortæller, at de bruger ERT i deres daglige arbejde. 6 personer (5,4%) svarer, at de bruger ERT som kulturelle brobyggere. 5 personer (4,5%) bruger ERT som besøgsvenner og 4 personer (3,8%) bruger ERT som religiøs/gejstlig funktion. Yderligere 4 personer (3,8%) bruger ERT til undervisningsformål. Når 101 personer svarer, at de ikke bruger ERT i deres arbejde, forklarer 26,8 %, at de ikke kender ERT, 25,9%, at de glemmer at bruge ERT, 23,2 %, at de ikke ved, hvad ERT kan hjælpe med, og 22,3, at de ikke ved, hvordan de kontakter ERT. 10

11 En sygeplejerske fra Rigshospitalet stiller sig undrende overfor hvorfor de på afdelingen, ikke ofte nok bruger ERT; Vi kunne godt tænke os at benytte ERT noget mere, men får ikke gjort det - hvorfor? En portør fra Rigshospitalet uddyber, hvorfor vedkommende ikke bruger Etnisk Ressourceteam; Da jeg aldrig har hørt om Etnisk Ressourceteam, er det svært for mig at sige, hvordan det skulle hjælpe, men det lyder spændende. I relation til pointen om, at to trediedele kun nogle gange eller sjældent oplever barrirerer i mødet, nævner flere, at de af samme grund, ikke oplever behov for at kontakte ERT. En sygeplejerske fra Rigshospitalet uddyber: Det er sjældent, at jeg oplever problemer ved patienter af anden etnisk baggrund. Ved sproglige barrierer er vi gode til at bruge tolke eller pårørende for at fremme forståelse og behovet for den enkelte patient. 11

12 Frivillig ressourceperson, Mahmoud Awad, sammen med en patient og en afdelingssygeplejeske fra Herlev Hospital. Billedet er lånt fra Herlev Hospitals intranet Konklusion Barrierer og behov for viden og støtte Det er iøjenfaldende, at mere end to trediedele (68,8%) kun nogle gange oplever barrierer med patienter og pårørende af anden etnisk bagrund. Når der opstår barrierer, er det ifølge personalet sproglige barrierer, der er flest af. 90,2 % oplever sprogbarrierer i mødet med patienter og 76,8 % oplever sprog barrierer i mødet med pårørende. Størstedelen af personalet oplever det som endnu en barriere, at patienter og pårørende med minoritetsbaggrund mangler viden om det danske sundhedssystem. 57,1% oplever det som en barriere, at patienter mangler viden om det danske sundhedssystem, mens 60,7% anser det som en barrierer, at pårørende mangler viden om samme. Personalet selv savner også viden, især om indflydelsen fra patienternes og de pårørendes kulturelle baggrund i mødet med sundhedsvæsenet. Spørger vi personalet, er der dermed et tydeligt behov for et større fokus og mere viden om mødets forudsætninger både hos personale, patienter og pårørende. I forhold til emnet om personalets behov for viden og støtte tegner der sig det billede, at de adspurgte oftest er opmærksomme på deres rolle i mødet og søger viden, sparring og støtte til det, der er ukendt for dem i mødet med patienter og pårørende. Vi forstår det positivt, at så få af de adspurgte fortæller, at de er blufærdige i forhold til at spørge ind til kultur og religion især, når personalet oplever, at især deres mangel på viden om kultur, er en barriere i mødet. Når 42,9 % af personalet oplever, at de mangler viden om minoritetspatienters kultur, kan det være et udtryk for, at det er let at definere årsagen til forskelligheder som kulturelt betingede. Det overrasker derfor heller ikke, når personalet uddybende forklarer, at de savner både viden og værktøjer om kultur. 12

13 Ifølge Sundhedsstyrelsens folder om sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden vil andre faktorer ofte have meget større betydning for patientens situation og handlemuligheder end patientens kultur. Det kan være faktorer som erfaringer med sundhedsvæsenet, socialt netværk og deres socioøkonomiske status m.m. 5 Kendskab til og brugen af Etnisk Ressourceteam Der er 8,9 % af de adspurgte, der bruger teamets tilbud og de frivillige i det daglige arbejde. Det er en rimelig procentdel, taget i betragtning af den udskiftning af personale, der sker på hospitaler, og at personalegruppen er stor og alsidig. Samtidig kan vi konkludere, at alle ERT s tilbud bliver brugt af det personale, der benytter sig af teamet i deres arbejde på hospitalerne. Når 58 % af personalet fortæller, de har hørt om ERT, betyder det ikke nødvendigvis, at de bruger teamet og deres tilbud i det daglige arbejde. Der er forskel på, at have hørt om ERT og have kendskab til ERT. Kun 3 personer siger (2.7%), at det er tidskrævende at bruge ERT, mens 29 personer (25.9%) siger, at de glemmer at bruge teamet. På baggrund af disse resultater må vi konkludere, at der i en travl hverdag tilsynladende er et stort fokus på, at personalet skal leve op til praktiske og kliniske standarder, at det overskygger opfyldelsen af de standarder, der vedrører omsorg og spirituel støtte til patienter og pårørende? Derfor er der fortsat et behov for, at ERT oplyser om de forskellige tilbud teamet har og, løbende følger op med introduktioner på afdelingerne, pga stor udskiftning i personalegruppen. Endelig kan der udledes af resultaterne, at flere fra personalegruppen, som ikke har haft kendskab til ERT før undersøgelsen, er positive stemt for at bruge ERT fremadrettet. Det gælder blandt andet denne sygeplejerske fra Rigshospitalet; Jeg er overbevist om, at Etnisk Ressourceteam ikke er en integreret del af afsnittet, men burde være det. 5 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden, side 26, Sundhedsstyrelsen,

14 Anbefalinger handling skaber forandring Den egentlige værdi af en undersøgelse sker, når resultaterne kan omsættes til perspektiver og anbefalinger, der kan bruges af personale og andre i dagligdagen. På baggrund af undersøgelsen har ERT følgende anbefalinger der kan give inspiration til håndtering af mødet mellem sundhedsfagligt personale og patienter og pårørende med minoritetsbaggrund. ERT opfordrer generelt til, at personalet tager de nysgerrige briller på og fortsætter med at bevæge sig ind i patientens og de pårørendes livsverden. Det kræver både kreativitet og mod. Kan personalet eksempelvis opfatte sig selv som modtagere, som de der går ind i mødet med patienter og pårørende og søger informationer, frem for at give informationer? At forholde sig til og tale om det, der kan være vanskeligt at håndtere i mødet med patienter og pårørende med minoritetsbaggrund, fordrer et ønske om at ville dygtiggøre sig fagligt og personligt. En del af dygtiggørelsen er, at forholde sig til egen praksis, livs og menneskesyn samt kulturelle ståsted. Måske kræver det, at personalet spørger sig selv, hvad kultur, religion og traditioner betyder for dem? Det kan gøre det lettere at forstå og møde det, der er anderledes. Det vil betyde, at man som personale kan opnå en bedre forventningsafstemning i det enkelte møde og bedre kan være opmærksomme på de forskelle og ligheder, der eksisterer. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på ligheder hos de invovlerede samt fremhæve eksempler på det gode møde. Derfor vil ERT opfordre til, at afdelinger søger videre svar på, hvad der virker godt i mødet med patienter og pårørende. En sosuassistent fra Herlev Hospital fortæller; Det kan godt være noget angstprovokerende at have med en af anden etnisk baggrund [at gøre], da jeg er så uviden omkring dem, men efter lidt tid bliver det da nemmere. En udtalelse som denne kan danne grundlag for en videre diskussion blandt personale om, hvad der fungerer godt i mødet. Afsættet kan her være at søge svar på; Hvad det er der gør, at det bliver nemmere med tiden? Der stilles store krav til personalet i sundhedsvæsenet, hvor standarder er med til at definere, hvordan arbejdet skal udføres. Vi har nævnt, hvordan det er frugtbart at tale om både barrierer og hvad der virker. Samtidig er der mere generelle refleksionsspørgsmål, der kan bidrage til en større åbenhed og afklaring; - Hvilken praksis har vi her på afdelingen i mødet med etniske minoritetspatienter og pårørende? - Hvordan er balancen mellem fokus på standarder for det biomedicinske og kliniske arbejde og standarder for omsorg og støtte? - Hvordan sætter vi en realistisk ramme under de forudsætninger, der er en del af vores arbejde? - Hvordan taler vi om etniske minoritetspatienter og pårørende, fx ved overlevering mellem personale? - Hvordan tilstræber vi et ligeværdigt forhold mellem personale og patienter/pårørende? - Hvordan taler vi sammen og lytter til hinanden her på afdelingen? 14

15 Etnisk Ressourceteam anbefaler generelt at; Afdelinger og personale undersøger de forskellige tilbud om støtte, der eksisterer for patienter, pårørende og personale på afdelingen, som kan bidrage til det gode møde. Afdelinger og personale synliggør de forskellige muligheder for støtte samt bidrager til at integrere tilbuddene på de enkelte afdelinger. ERT opfordrer personalet til at mødes i kollegiale/tværfaglige/professionelle fora og reflektere over, hvordan barrierer og løsninger italesættelses. Det er essentielt at reflektere over sprogbrug, ekesempelvis hvordan vi taler om dem og os, så stereotyper undgås, og der i stedet tages udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og situation. I øvrigt er det muligt for hospitalspersonale at modtage uddannelse fra ERT vedrørende kulturforskelle/kulturligheders betydning i mødet samt viden om dynamisk forståelse af kultur. Udgangspunktet for ERT er, det kræver vedvarende indsatser og løbende opmærksomhed, at finde fremadrettede løsninger, som går skridtet dybere end den brandslukning, der til tider præger arbejdet i en travl hverdag. Nogle gange kan generalisering være nyttig, da det kan hjælpe til at overskue en travl hverdag. Samtidig kan det bruges som afsæt til at spørge om det, der forstås anderledes men generaliseringer må aldrig stå alene, og derfor er det vigtigt for ERT at bestræbe sig på at møde patienten og den pårørende, der hvor de er. Ligesom etniske danske patienter ikke er en homogen gruppe er patienter og pårørende med minoritetsbaggrund det heller ikke. Fordi vi skal behandle alle ens, er vi nødt til at behandle alle forskelligt. Her er nogle refleksionsspørgsmål, der bruges i en sundhedsfaglig kontekst. De kan hjælpe med at nuancere betydningen af kultur og religion i det enkelte møde. Spørgsmål til refleksion; - Er der væsentlige forskelle i mødet mellem patienter og pårørende med minoritetsbaggrund, og mødet med etniske danske patienter og pårørende? Hvis ja, hvilken betydning har forskellene? - Hvilke ligheder og forskelle præger mødet med patienter og pårørende? - Hvordan er vores praksis i mødet med patienter og pårørende med minoritetsbaggrund og hvordan ønsker vi, den skal være? En generel og konkret anbefaling fra ERT til personale, der møder patienter og pårørende med minoritetsbaggrund er; tag snakken spørg heller en gang for meget, end en gang for lidt. Vær lyttende og tydelig, positivt nysgerrig og brug sanserne til at opnå en god og værdifuld kontakt. 15

16 Bilag Spørgeskema Undersøgelsesdesign Spørgeskemaundersøgelse Etnisk Ressourceteam (ERT), februar 2012 Generel Information Dato Stilling/arbejdsområde Køn: mand kvinde Alder Antal år/måneder i på nuværende arbejdsplads: Afdeling/hospital År måneder 1. a) Oplever du barrierer i mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk? (Sæt kryds(er) til venstre for sætningen) Altid For det meste Kun nogle gange Sjældent/aldrig Hvis ja, hvad er typisk grundene til det: (Sæt max 4 krydser) Sproglige barrierer Jeg oplever barrierer, der relaterer sig til patienternes mangel på viden om det danske sundhedssystem Jeg mangler viden om patienternes religion Jeg mangler viden om patienternes kultur Jeg er blufærdig, når jeg skal tale om/spørge ind til patienters religion og/eller kultur Andet? Uddyb gerne 16

17 b) Oplever du barrierer i mødet med pårørende med anden etnisk baggrund end dansk? (sæt kryds(er) til venstre for sætningen) Altid For det meste Kun nogle gange Sjældent/aldrig Hvis ja, hvad er typisk grundene til det: Jeg oplever barrierer, der relaterer sig til pårørendes mangel på viden om det danske sundhedssystem Sproglige barrierer Jeg oplever, at pårørende fylder for meget på afdelingen Jeg er blufærdig, når jeg skal tale om/spørge ind til pårørendes religion og/eller kultur Andet? Uddyb gerne 2. a) Søger du sparring/viden, i tilfælde af, du oplever barrierer i mødet med patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk? Ja Nej Jeg oplever ikke barrierer Hvis ja: Hvor søger du sparring? Hvor søger du viden? Jeg sparrer med kollegaer Jeg sparrer med venner Jeg sparrer med Etnisk Ressourceteam Andre? I givet fald, med hvem? Intranet Religionsvejviser Internet Bøger Andre steder fra? I givet fald hvor? 17

18 b) Har du brug for støtte, sparring eller viden i mødet med patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk? Ja Nej Hvis ja, hvilken slags for støtte/sparring/viden? 3. Har du hørt om Etnisk Ressourceteam (ERT)? Ja Nej Hvis ja, hvor har du hørt om Etnisk Ressourceteam?: Andre steder fra? 4. Bruger du Etnisk Ressourceteams tilbud i dit arbejde? Ja Nej Hvis ja: Hvis nej: Hvordan bruger du Etnisk Ressourceteam (sæt max fire krydser) Hvorfor bruger du ikke Etnisk Ressourceteam? (sæt max fire krydser) 18

19 Som besøgsvenner Som religiøs/gejstlig funktion Som kulturelle brobyggere Til undervisning (fx i interkulturel kommunikation) Jeg har ikke kendskab til ERT Jeg ved ikke, hvordan jeg kontakter ERT Jeg glemmer at bruge ERT Det er tidskrævende at bruge ERT Det falder mig ikke naturligt at bruge ERT Patienten afviser dit tilbud om hjælp fra ERT Jeg ved ikke, hvad ERT kan hjælpe med Andet? Uddyb gerne Må vi kontakte dig med henblik på en uddybning af dine svar til et interview? Dit navn: Din Dit telefonnummer: Med venlig hilsen Katrine Vinzentsen Dalgaard, Kommunikationsmedarbejder i Etnisk Ressourceteam 19

20 Undersøgelsesdesign for spørgeskemaundersøgelse Etnisk Ressourceteam, februar 2012 Hvad En spørgeskemaundersøgelse udformet af og for Etnisk Ressourceteam (ERT). Emnet for undersøgelsen er mødet mellem sundhedsfagligt hospitalspersonale på to hospitaler i Region Hovedstaden og patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk 6. Formål ERT ønsker at opnå større viden om generelle barrierer i mødet mellem sundhedsfagligt hospitalspersonale og patienter/pårørende med anden etnisk baggrund end dansk. Der ønskes desuden viden om personalets brug af eller mangel på brug af tilbuddene og de frivillige ressourcepersoner i Etnisk Ressourceteam. Hvorfor Incitamentet for undersøgelsen er et ønske om at patienter/pårørende med anden etnisk baggrund sikres et optimalt møde med sundhedsvæsenet. Etnisk Ressourceteams ordning er skabt med denne målgruppe for øje, af samme grund er det relevant at udforske barrierer i mødet nærmere. Etnisk Ressourceteam ønsker desuden at anvende undersøgelsens resultater til at optimere tilbuddene til hospitalspersonale samt uddannelsen af frivillige ressourcepersoner i Etnisk Ressourceteam. Undersøgelsen er et led i et fokus på konstant udvikling af ERT og teamets tilbud. Med undersøgelsen kan ERT få viden og sparring fra personale, der kan give en indikation af, om konceptet Etnisk Ressourceteam er levedygtigt. Den daglige respons på ERTs arbejde er tydelig; personalet siger ofte, at de vil bruge ERT fremadrettet og anser tilbuddene for relevante får ERT samme svar via en officiel undersøgelse? Problemformulering 1. Hvilke generelle barrierer findes der i mødet mellem etniske minoritetspatienter/pårørende og sundhedsfagligt hospitalspersonale? 2. I hvilken grad bruger det sundhedsfaglige hospitalspersonale tilbuddene i Etnisk Ressourceteam og hvad er personalets oplevede barrierer i at bruge Etnisk Ressourceteams tilbud? Hvor Undersøgelsen vil finde sted på ca. 7 afdelinger Herlev Hospital (HEH) og 7 afdelinger på Rigshospitalet (RH). 6 Patienter med etnisk minoritetsbaggrund fra vestlige og ikke-vestlige lande indlagt på hospitalerne samt deres pårørende 20

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold

Tidsskrift. om islam & kristendom. Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel 1/2012. Indhold Tidsskrift om islam & kristendom 1/2012 Tema: Islamisk-Kristent Studiecenter på hospital og i fængsel Imam og præst fra IKS i Vestre Fængsels hospitalsafdeling Indhold Betydningen af IKS arbejde på hospitaler

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på københavnske hospitaler Etnisk Ressourceteam 2008-2011 Naveed Baig Medvirkende institutioner: Rigshospitalet Herlev Hospital

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Specialets omfang: 215.598 anslag med mellemrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...0 1 Abstract...3 2 Indledning...4

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler

Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Etnisk Ressourceteam Omsorg og støtte til patienter og pårørende med etnisk minoritetsbaggrund på danske hospitaler Rapport om Etnisk Ressourceteams projektperiode 2008-2011 Medvirkende institutioner:

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere