Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013"

Transkript

1 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sønderborg Statsskole - profil Organisering af skolen Skoleevaluering Gennemgående aktiviteter i kvalitetssikringsplanen og skoleevalueringen på Sønderborg Statsskole 3.2. Formative 3-årige skoleevalueringer Procedurer i forbindelse med skoleevalueringen Elementer i skoleevalueringen Nøgleområder Studieevaluering Studieevaluering

3 1. Indledning Som en del af gymnasiereformen skal alle gymnasier og hf-kurser indføre et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, jf. gymnasium og hfbekendtgørelserne ( og 56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar Kvalitetssikringssystemet på Sønderborg Statsskole består af skoleevaluering og studieevaluering. Skoleevalueringen består af overordnede evalueringer af kvalitet og resultater for hele gymnasiet. Studieevalueringen består af evalueringer af studietilrettelæggelse, undervisningen og den enkelte elevs udbytte. I forbindelse med kvalitetssikring på Sønderborg Statsskole anvendes en række forskellige metoder med forskellig teoretisk og metodisk afsæt. Skoleevalueringen og studieevalueringen beskrives nærmere i de følgende afsnit. 2. Sønderborg Statsskole - profil Sønderborg Statsskoles skolesyn og pædagogiske mål er grundlaget for den overordnede strategi for de regelmæssige evalueringer, således at de strategiske indsatsområder er med til at fastlægge de nøgleområder - med mål og delmål - der skal evalueres. Sønderborg Statsskole er en rummelig skole med et fagligt højt niveau i et kreativt miljø, hvor demokrati og ansvarlighed er i centrum. 3

4 2.1 Organisering af skolen Sønderborg Statsskole er organiseret således: Ledelsen på Sønderborg Statsskole består af rektor Karl Kristian Højberg, der har det overordnede ansvar for institutionens drift, herunder økonomi, den daglige undervisning, skolens elever, lærere og øvrigt personale. Vicerektor: Lise Bruun Rasmussen Vicerektor: Ellen Holt-Jensen Teamorganisering: Alle klassens lærere mødes min. 2 gange pr. skoleår (ved semesterstart) til overordnet fastlæggelse af: - tværfagligt samarbejde - AT-forløb (emner og deltagende fag) - hvem arbejder med hvilke kompetencer hvornår? Den overordnede plan lægges ind i klassens studieplan. Der opereres med to typer af teams i hver enkelt klasse samt et overordnet ledelsesteam: Ad hoc teams: Består af et udvalg af lærere som efter aftale med klassens lærere skal varetage forberedelse, planlægning, evaluering og efterbehandling af konkrete undervisningsforløb. Aftaler selv behovet for og omfanget af møder. Team koordinatorteam: Ledelsen udpeger blandt klassens lærere to teamkoordinatorer, som varetager koordinatorfunktionen for mindst et år ad gangen. 4

5 3. Skoleevaluering 3.1. Gennemgående aktiviteter i kvalitetssikringsplanen og skoleevalueringen på Sønderborg Statsskole En række aktiviteter og tiltag indgår løbende i kvalitetssikringen på Sønderborg Statsskole. De indgår som en slags permanente nøgleområder i skoleevalueringen. Aktiviteterne er følgende: Ledelsen følger løbende elevernes standpunkts, års- og prøvekarakterer. Skolen gennemfører hvert 3. år den lovpligtige elevtrivselsundersøgelse. Elevtrivselsundersøgelsen foretages næste gang i Pædagogisk/IT udvalg sikrer, at skolens overordnede udvikling diskuteres og justeres årligt. Det sker bl.a. gennem afholdelse af pædagogiske dage. Skolens ledelse gennemfører en arbejdsklimaundersøgelse (APV) hvert tredje år. Arbejdsklimaundersøgelsen foretages næste gang i Gennemførelsesprocenten, skolens afsluttende karaktergennemsnit og overgangsfrekvenser til videregående uddannelser følges løbende og offentliggøres på skolens www Formative 3-årige skoleevalueringer Sønderborg Statsskole foretager evalueringer med treårige temaer. Evalueringerne tager grundlæggende udgangspunkt i dialog mellem elever, lærere, ledelse og bestyrelse med inddragelse af relevante organer og omverden. Det tilstræbes, at der evalueres med få og præcise spørgsmål ud fra en række nøgleområder. Evalueringen skal være formativ og orienteret mod såvel dokumentation af resultater som udvikling af skolen Procedurer i forbindelse med skoleevalueringen Evalueringen tilrettelægges på baggrund af drøftelser i lærer- og elevgruppen. Nøgleområderne for evalueringen udvælges af ledelsen og drøftes i samarbejdsudvalget samt bestyrelsen, hvorefter ledelsen fastlægger handleplaner og de konkrete evalueringstemaer. 5

6 Evalueringernes udførelse afhænger af fokusområde og metodevalg. En nærmere beskrivelse af nøgleområder og metodevalg fremgår skematisk i det nedenstående resultatskema. Opfølgning finder sted løbende og præciseres ift. det enkelte fokusområde herunder i forbindelse med den årlige drøftelse i bestyrelsen og i samarbejdsudvalget. Her fremlægger ledelsen en sammenfatning af sidste skoleårs evalueringsresultater. Med denne sammenfatning som grundlag udarbejdes ledelsen en opfølgningsplan for næste skoleår. Opfølgningsplanen formuleres således, at der indgår succeskriterier, mål og delmål, der kan evalueres eller følges kvantitativt evt. statistisk Elementer i skoleevalueringen Definitioner og tilgang: Selve skoleevalueringen består af følgende elementer, som indgår i et samlet kvalitetssikringssystem 1. Nøgleområder - overordnede mål og delmål 2. Operationalisering af målene - hvad er godt arbejde relateret til nøgleområderne? 3. Metode - hvordan vil vi måle? 4. Frekvens - hvornår vil vi måle? 5. Ansvarlig - hvem er ansvarlig for den enkelte evaluerings gennemførelse? 3.5. Nøgleområder Nøgleområderne i skoleevalueringen kan hentes fra alle niveauer på skolen: ledelse, administration, team, informationsprocedurer, undervisning, elever. Nøgleområderne skal ses i et treårigt perspektiv forstået på den måde at der vælges nøgleområder der gælder for en treårig periode. Ud fra hvert nøgleområde anføres mål og delmål. Dernæst anføres eksempler på hvad et godt resultat "kan" betyde. 6

7 I nedenstående skema ses Sønderborg Statsskoles nøgleområder for de næste tre år. Nøgleområder - mål og del- Målene betyder bl.a.... Elevtilfredshed og -trivsel At eleverne trives, samt at dette skaber grundlag for læring Omsorg for den enkelte elev At der tages særligt hånd om elever med brug for ekstra støtte Bredt fagudbud på højt fagligt niveau Undervisningsforløb fungerer som en helhed Lærer og klasseteam skal sikre at forløbene har progression og helhed. Vellykket tilrettelæggelse af AT-forløb af lærer og klasseteam. Et bredt udbud af studieretnigner International profil Internationale aktiviteter indgår i AT - planlægningen over alle tre år Samarbejde med eksterne aktører Øget samarbejde med folkeskolen, ungdomsuddannelserne, kulturelle institutioner, universiteter og erhvervslivet Kollegialt samarbejde At lærerne vidensdeler Veltilrettelagt grundforløb At der er respekt og ordentlighed i omgang med hinanden i lærerkollegiet. Klare forventninger til opgaver, roller mv. i team. God og effektiv mødekultur At eleverne i grundforløbet får den fornødne basisviden og bliver afklaret mht. endeligt valg af 7

8 Nøgleområderne evalueres som beskrevet i nedenstående skema. Som nævnt indgår fokusområde, metode, frekvens og ansvarlig Nøgleområder - mål og delmål Metode - hvordan kan det måles? Frekvens ~ hvornår Ansvarlig Elevtilfredshed og -trivsel Spørgeskemaundersøgelse blandt elever - Hvert 3. år Ledelsen som kobles med spørgeskema omkring fagudbud Bredt fagudbud på højt fagligt niveau Spørgeskemaundersøgelse blandt elever - Hvert 3. år Ledelsen som kobles med spørgeskema omkring elevtilfredshed og -trivsel International profil Program for faglige projekter Hvert år Team - koordinatorer Samarbejde med eksterne aktører Møder med aktører, hvor samarbejdet Løbende, dog mindst Ledelse evalueres mundtligt. møder med videregående uddannelser to gange årligt. Kollegialt samarbejde Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere Ledelsen Veltilrettelagt grundforløb Spørgeskemaundersøgelse blandt 1. g. elever Januar, hvert andet år. Ledelsen Sammenfattende evalueres nøgleområderne via to større spørgeskemaundersøgelser, hvor spørgsmål går igen, således udviklingen i nøgleområderne kan følges tæt. Herudover foretages enkelte andre aktiviteter så som møder og fokusgruppeinterview. Evaluering af nøgleområderne fordeles eventuelt over en tre årig periode. Dette aftales nærmere i evalueringsudvalg og skolens ledelse. 8

9 4. Studieevaluering Studieevalueringen drejer sig om løbende og gentagne evalueringer af den overordnede tilrettelæggelse af undervisningen, evaluering af undervisningen og evaluering af den enkelte elevs udbytte. I forbindelse med evalueringen af den overordnede tilrettelæggelse af undervisningen evalueres studieplanen som arbejdsredskab i tilrettelæggelsen. Studieevalueringsplanen er opbygget efter kravene til gymnasiets evaluering i stx-bekendtgørelsen. Studieplan/team, herunder evaluering af studieplanen som arbejdsredskab for koordinering og planlægning af rammerne for undervisningen Undervisning/lærer, evaluering af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Elevevaluering og lærerens selvevaluering. "..undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb ( 131) Elevevaluering, evaluering af den enkelte elevs udbytte. Lærerens evaluering af eleven og elevens selvevaluering. "..eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i, og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig. ( 131) I nedenstående skema ses en oversigt over hvilke evalueringsmetoder der bringes i spil, frekvens, hvordan evalueringsresultaterne anvendes samt de ansvarlige for evalueringsaktiviteterne. 9

10 Studieplan/team Undervisning/lærer Evalueringsmetode Frekvens Anvendelse Standardiseret spørgeskema, der belyser studieplanernes relevans, sammenhæng mv Løbende selvevaluering vha. evalueringsmetoder, som den enkelte lærer selv vælger Den enkelte lærer udarbejder et "referat" af den løbende evaluering som lægges i "klassemappen"?? Standardiseret spørgeskema, hvor den enkelte lærer har mulighed for at tilføje egne spørgsmål. Elev Indgår også i skoleevalueringen -blot for at gøre opmærksom på, at der ikke er tale om ekstra/dobbelt arbejde Standardiseret spørgeskema vedr. eleverne faglige udbytte af undervisningen, samt elevkompetencer. 1 gang årligt Til brug i lærerteam/klasseteam Løbende Til lærerens individuelle brug. Drøftes løbende med kollegaer 2 gange årligt Til internt brug i klassen mellem elev og klasse 1 gang årligt pr. fag Inddrages i klasseteamets møder. Til lærerens individuelle brug ifm. udvikling af undervisningen. 1. gang årligt Inddrages i klasseteamets møder. Lærerteam/klasseteam Den enkelte lærer. Der udarbejdes en metodehåndbog, hvor redskaber og metoder præsenteres.?? Den enkelte lærer Grundskabelon, hvor den enkelte lærer har mulighed for at tilføje spørgsmål. Den enkelte lærer 10

11 Sønderborg Statsskole 2006 Side 13

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere