VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens"

Transkript

1 VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret

2 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Problemstilling og problemformulering... 5 Problemformulering... 6 Begrebsafklaring... 6 Metode afsnit... 7 Den videnskabelige tilgang... 7 Litteratursøgning... 8 Empiri... 8 Teori... 9 Opgavens videre opbygning Analyse Sammenhæng mellem empiri og teori Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af metoden Konklusion Perspektivering Referencelisten Bilagsfortegnelse Referencer

3 Vejledning i opgaveskrivning en proces hen imod bachelorprojektet Indledning At du bliver inspireret til at arbejde med den akademiske arbejdsproces, der er kendetegnet ved sammenhæng og stringens og transparens At du bliver bevidstgjort om strukturen i en akademisk opgave At du opnår forudsætninger til udarbejdelse af et bachelorprojekt Vejledning i opgaveskrivning er udarbejdet for at understøtte din opgaveskrivning på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og som støtte til både vejleder og studerede. Vejledningen er et skriftligt supplement til det aktuelle vejledningstilbud i studiet. Det er væsentligt at holde sig for øje, at det er de konkrete opgavekriterier på modulet, som afgør det konkrete indhold i opgaven. Vejledningen tager udgangspunkt i kilderne nævnt sidst i vejledningen, hvor det er muligt at orienterer sig yderligere. Vejledning til opgaveskrivning er således et syn på, hvorledes forvalter opgavevejledningen på et felt, hvor der er mange mulige traditioner og normer. Der arbejdes ud fra en holdning om at akademisk skrivning er en løbende proces med stigende sværhedsgrad. Vejledningen til opgaveskrivningen kan derfor ikke stå alene men den understøtter den faglige dialog og den løbende diskussion i vejledningsforløbet mellem den studerende og vejlederen. Referencer til vejledningen finder du sidst i dokumenter, hvor du også finder supplerende litteratur til opgaveskrivning. Der er to overordnede kvalitetskriterier, der stilles til en akademisk opgave. Det er stringens og transparens. Med stringens menes, at der er en sammenhæng og en rød tråd i opgaven; At det tydeligt fremstilles og underbygges, hvad problemet er At problemformuleringen tydeligt udspringer af delle At metodevalg og bearbejdning er styret af problemformuleringen At konklusionen giver svar på problemformuleringen, og at der perspektiveres i forhold hertil Med transparens menes, at opgaven skal være gennemskuelig for læseren; Læseren skal kunne skelne mellem hvad andre har skrevet og hvad er dine egne oplevelser, fortolkninger, meninger og holdninger 2

4 Læseren skal kunne følge med i dine begrundelser for hvorfor du gør som du gør i opgaven Læseren skal kunne se i din bearbejdning, hvordan du når frem til de konklusioner du drager En hjælp til at opnå stringens og transparens kan være små tekster, metatekster, der leder over fra et afsnit i opgaven til det næste. Metatekst er små læsevejledninger, der informere læseren om, hvordan opgaven er bygget op, og hvorfor du synes de valg du har gjort om indeholder, er relevante. Altså en måde at tage læseren ved hånden og føre ham gennem opgaven. Opgavens struktur Den akademiske opgave indeholder fx følgende afsnit; Forside Ophavsret og tro-og loveerklæring Resumé Indholdsfortegnelse Indledning Problembeskrivelse o Afgrænsning af problemstilling o Problemformulering o Evt. begrebsafklaring Metode afsnit o Redegørelse for valg af den videnskabelige tilgang o Litteratursøgning o Dataindsamlingsmetode (hvis du selv indsamler empiri) o Begrundet valg af teori o Opgavens videre opbygning Analyse o Kan indeholde flere underafsnit, afhængigt af de aspekter i problemformuleringen du vil belyse o Overskrifterne for de enkelte afsnit vælges i forhold til det, det enkelte afsnit omhandler Diskussion o Diskussion af fund og/eller resultater af analysen o Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilagsfortegnelse o Bilag 3

5 De enkelte afsnit vil i det følgende blive uddybet. Vær opmærksom på, at der undervejs i uddannelsen øves forskellige elementer af den akademiske opgave. Derfor er det ikke sikkert, at alle opgaver indeholder alle de ovennævnte afsnit. Det er en god ide, at starte opgaveskrivningen med at lave et udkast til en indholdsfortegnelse, som du kan navigere efter. Forside Opgavens forside udarbejdes efter de Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved. I retningslinjernes Bilag 2 kan du se et eksempel på forside/titelblad. Ophavsret og tro-og loveerklæring Umiddelbart efter forsiden placeres en ophavsret og tro-og loveerklæring. Alle studerende skal med underskrift bekræfte, at deres opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. Bekendtgørelse vedrørende prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK. Nr af 16/12/ , st. 6). I de Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved, Bilag 1 finder du et eksempel på en tro- og loveerklæring. Resumé Når opgaven er færdigskrevet udarbejder du et resumé. Formålet med resuméet er at give læseren et hurtigt overblik over opgaven, og tjener som indgang til læsningen, idet resuméet placeres mellem lige før indholdsfortegnelsen. Resuméet skal max. Fylde én side. Du beskriver kort; Problemet og dets legitimering Problemformuleringen og formål Metode Det centrale indhold fra teori og empiri Resultater og vigtigste pointer i opgaven Konklusionen og evt. perspektivering Afslut resuméet med 3-5 søgeord (keywords). Dvs. ord der karakterisere de væsentligste aspekter af indholdet som kan bruges til at søge i bibliotekets database over opgaver med de emner, du har beskæftiget dig med. Selvfølgelig betinget af at du giver tilladelse til udlån. Indledning En indledning fører læseren ind i opgaven og kan betragtes som en kort appetitvækker, hvor hensigten er at vise læseren, hvor interessen ligger. 4

6 En indledning kan også være en metatekst, der fører direkte over i beskrivelse af opgavens problemstilling. Du kan med fordel arbejde starte skriveprocessen med tanker om det, du finder interessant eller har erfaring for. Det er en god idé at starte med at skrive på indledningen fra arbejdet med opgavens begyndelse, fordi skriveprocessen sætter tanker i gang og gør det mere tydeligt, hvad det er, du finder interessant, udfordrende, ikke virker eller har erfaring for. Men den endelig indledning kan oftest først skrives efter analysen og konklusionen kendes, da det først er på dette tidspunkt du ved, hvordan den endelige opgave kommer til at se ud. Problemstilling og problemformulering Udgangspunktet for opgaven er et sygeplejefagligt problem, som du har undret dig over. Det er vigtigt at vælge et problem, som du finder interessant, relevant, teoretisk funderet samt afgrænset i forhold til en bestemt kontekst. Det er et stort arbejde at skrive en god opgave og det vil være svært at holde fast i motivationen, hvis ikke du finder problemet spændende og interessant at arbejde med. En problemstilling er en beskrivelse af den sammenhæng som en given problemformulering indgår i. Det problem, der kort er præsenteret i indledningen skal her beskrives, problematiseres og afgrænses. Et problem opstår, når noget afviger fra det, du umiddelbart forventer, og som du ønsker et svar på. I afsnittet forholder du dig problematiserende og undersøgende, dvs. du fremstiller flere vinkler af problemet og eventuelt dilemmaer og for/imod perspektiver. Du kan beskrive og diskutere problemet set fra patienters perspektiv, fra et samfundsmæssigt perspektiv og/eller fra de sundhedsprofessionelles perspektiv. Fx hvem er berørt af problemet og hvor stort/hyppigt forekommer problemet (statistiske oplysninger)? Hvilke faktorer er involveret i problemet? Hvad er den nuværende viden om problemet, hvad er undersøgt og af hvem? En problemstilling handler altså med andre ord om En beskrivelse af et oplevet problem Den sammenhæng, hvori problemet indgår i En begrundelse af, hvorfor det er et problem og dets sygefaglige relevans. For at kunne argumentere for problemets relevans vises hvilken viden, der findes i forvejen. Hvis det ønskes i opgavekriterierne, så foretager du en generel og systematisk informations- og litteratursøgning, så du ender med at have et indblik i den eksisterende viden. Viden kan tage afsæt i referencer til fagligt relevante teorier, forskningslitteratur, udviklingsviden, praksisviden, værdier, lovstof mm. Til sidst i afsnittet argumenterer du for, hvordan du indkredser det overordnede sygeplejefaglige problem, som du ønsker at undersøge. Det vil sige hvorfor og hvordan, du når frem til problemformuleringen. 5

7 Det er fagligt vigtigt at begrunde, hvorfor det kan være sygeplejefagligt relevant at arbejde med problemet. Når du henviser til de valgte kilder, bør præsentationen være kort og præcis. Suppler evt. med citater eller giv et kort resumé af det interessante, der understøtter problemet. Vær opmærksom på, at du i indledningen har mulighed for at formulere dig i dit eget hverdagssprog for at give udtryk for erfaringer, tanker og forestillinger. I resten af opgaven kan du kun formulere dig i fagtermer og underbygge påstande og synspunkter gennem faglig argumentation og brug af et fagligt sprog. Problemformulering En problemformulering er det centrale spørgsmål, som problemindkredsningen lægger op til, og som ønskes undersøgt og evt. besvaret i opgaven. Problemformuleringen kan formuleres på flere forskellige måder ud fra om det handler om paradokser, anomalier eller planlægningsmæssige problemer. At udarbejde en præcis problemformulering er en forsat proces under hele opgaveskrivningen, og bør ikke betragtes som færdig, før konklusionen er skrevet. Det kan godt være, at det er nødvendigt at revidere problemformuleringen i processen eller helt til sidst, når du udarbejder konklusionen. En god problemformulering er formuleret kort og præcist og i spørgeform. Det kan dreje sig om spørgsmål af typen som f.eks. Hvordan kan det være at.? Hvoraf kommer det at.? Hvordan kan? Hvilke faktorer indvirker på eller kan forklare? Hvilke mulige forklaringer kan der være? Hvilken betydning har..? Hvilken rolle spiller.? Problemformuleringen kan også opstilles som en hypotese. En hypotese er en forudsigelse af et svar, du på forhånd har en forventning om at finde. Det kan formuleres sådan: På baggrund af.er min hypotese at. På baggrund af.kunne det tænkes at. Problemformuleringen er styrende for det videre arbejde i opgaven, derfor: Jo mere præcis en problemformulering er, desto lettere er det at holde stringensen i opgaven og at foretage en dybdegående bearbejdning. I nogle sammenhænge kan underspørgsmål, der opdeler problemformuleringen, understøtte arbejdsprocessen. Begrebsafklaring Det kan være hensigtsmæssigt at definere centrale nøglebegreber i din problemformulering. Beskriv hvad du og evt. andre forstå ved begreberne samt hvilken referenceramme, der var udgangspunkt for din 6

8 forståelse af begreberne. Sammenligne begreberne og skriv gerne, hvis de gradvist udvikler sig i takt med, at du finder flere nuancere på dem undervejs. De følgende afsnit; metode, analyse og diskussion, kan beskrives som de undersøgende afsnit. De er det mest selvstændige bidrag i din opgave og det bør derfor fylde mest. Metode afsnit Et metodeafsnit angiver den planmæssige og systematiske fremgangsmåde, som du vælger til at indsamle og/eller bearbejde informationer (praksis-, forsknings-, og udviklingsviden) for at nå frem til et svar på problemformuleringen. Metodeafsnittet beskriver altså den systematiske fremgangsmåde, som du vil benytte for at komme fra problemformuleringens spørgsmål til svaret i konklusionen. Metodeafsnittet har fx følgende underafsnit; o o o o o Redegørelse for den videnskabelige tilgang Litteratursøgning Dataindsamlingsmetode (hvis du selv indsamler empiri) Begrundet valg af teori Opgavens videre opbygning Den videnskabelige tilgang En talemåde siger; spørgsmålet bestemmer metoden og det er i høj grad tilfældet i forbindelse med bearbejdning af problemformuleringen. Argumentationen for at vælge metode henter du i beskrivelse af de forskellige videnskabelige tilgange; humanvidenskab, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Hvad er det for et slags problem du arbejder med, og hvilken slags viden ønsker du at komme frem til om problemet. Det vil sige, om du ønsker at beskrive, forklare eller forstå noget. Beskriv kort, den videnskabsteoretiske vinkel du vælger og hvordan du forstår sammenhængen med din problemformulering, samt mere udførligt hvilke konsekvenser den valgte videnskabsteoretiske vinkel har for, hvordan du vil arbejde videre med at indhente data. Du kan stille dig selv følgende spørgsmål for at finde frem til en egnet metode: Hvilken viden har jeg brug for, for at kunne besvare mit spørgsmål? På hvilke måde - og med støtte af hvilke forskningsmæssige undersøgelsesmetoder kan jeg skaffe denne viden? Hvilken metode er mest velegnet til at undersøge min problemformulering på? Hvilken litteratursøgning har jeg brug for at udføre? Ud over at vælge en eller flere undersøgelsesmetoder er det vigtigt at redegøre for, hvordan du vælger at arbejde med den valgte videnskabelige metode. Du skal derfor beskrive, hvilket empirisk materiale/data du vil arbejde med, hvordan du skal skaffe disse data, og hvordan du efterfølgende vil bearbejde dem. 7

9 Du kan vælge at gøre brug af en eller flere metoder i samme opgave ved at Analysere tekster eller andet empirisk materiale Sammenligne teorier, der har udgangspunkt i forskellige positioner Foretage eksempelvis litteratursøgning, interview, observationer og spørgeskemaundersøgelser Litteratursøgning Systematisk litteratursøgning er en del af metoden. Den anvendes for at finde teoretisk viden om et problem. Når du redegør for din fremgangsmåde i litteratursøgningen (hvad, hvordan og hvorfor), viser ud din evne til arbejde metodisk og systematisk, samtidig med at opgaven får transparens ved at læseren kan følge og vurdere din proces. Beskriv, hvor du har søgt litteratur, med hvilke søgekriterier (inklusion og eksklusion) og søgeord samt redegør (kort) for, hvad du har valgt at inddrage i din analyse. Selve søgehistorien kan evt. lægges som et bilag du henviser til. Se i øvrigt dokumentet; Vejledning til dokumentation af informations- og litteratursøgning i skriftlige opgaver på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens på hjemmesiden. Empiri Empiri betyder erfaring og er det materiale, der gøres til genstand for din undersøgelse. Empiri kan være fortællinger, som du får når du interviewer patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle m. fl. Den kan også være optegnelser som du har gjort, når du observerede en samtale mellem en borger og sundhedsprofessionel, et patientforløb, m.m. Eller den kan bestå af diagrammer og tabeller, som du har udarbejdet ud fra data, som du har indhentet via spørgeskemaundersøgelser. Du kan også anvende andres empiri, som er data andre har indsamlet, artikler, skønlitteratur mm. I empiriafsnittet præsenteres empiri, og der skal redegøres for: Hvad er det for en type materiale, du har valgt? Hvor omfattende er det? Hvorfor du har valgt det? Hvordan vil du anvende det? Vælger du at lave din egen lille undersøgelse, dvs. at indsamle empiri som data til din analyse, skal du redegøre for hvordan du har tilrettelagt din dataindsamling, fx; Hvilken form for interview har du valgt? Hvem vil du interviewe? Hvornår og under hvilke former vil du interview? Hvordan transskriberes interviewet? Hvordan analyseres interviewene? Hvordan sikre du dig at de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning tilgodeses? 8

10 Har du valgt at indsamle din empiri igennem spørgeskemaundersøgelser, vil det betyde at du skal redegøre for; Hvordan har du udformet dit spørgeskema? Hvem og hvor mange skal udfylde spørgeskemaet (stikprøven)? Hvordan vil de besvarede spørgeskemaer blive analyseret (hvilke statistiske analyse vil du bruge)? Hvordan sikre du dig at de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning tilgodeses? Hvis du vælger at gengive undersøgelser, som andre har foretaget, er det vigtigt at gøre sig følgende overvejelser og som også bør præsenteres i opgaven, inden du referer materialet: Hvor omfattende er undersøgelsesmaterialet? Hvordan er undersøgelsesmaterialet blevet undersøgt med? Hvilken vægt kan undersøgelsen vurderes til at have? Hvilke juriske og etiske overvejelser kan besvarelsen medføre? Hvilke eventuelle forskningsetiske spørgsmål og overvejelser omkring sikring af patientdata bør jeg stille mig undervejs i opgaveskrivningen? Teori Teori er det redskab, eller faglige briller, som skal bruges til at analysere og diskutere med. I analysen anvendes teorier til at undersøge problemformuleringen med. Når du begrunder valg af teori, kan du for eksempel forholde dig kritisk til hvornår, hvor, hvordan og af hvem teorien er udviklet samt begrunde, hvorfor den er relevant at anvende i opgaven eller muligvis kun en del af det. Du kan f.eks. redegøre for; Hvem er forfatter? Hvilken slagt teori er der tale om? Hvilken videnskabsteoretisk tilgang har teorien? Hvad kan teorien sig noget om? For forskningsartikler bør du desuden redegøre for; Hvad var formålet med studiet? Hvordan var undersøgelsen tilrettelagt? Hvilke resultater kom man frem til? I afsnittet bør du begrunde, hvilken struktur du vil anvende i forbindelse med din analyse. Hvis problemet lægger op til først at vælge det teoretiske grundlag efter din analyse, skal dette begrundes og der skal redegøres for, hvornår teorierne inddrages. Præsenter de teorier, du har valgt at arbejde med, og fremstille det fra teorier, som du anser for at være centralt i forhold til problemformulering og formål. 9

11 Opgavens videre opbygning Metode afsnittet afsluttes med at du gør rede for, hvordan resten af opgaven er bygget op. Det vil give læseren en mulighed for at se den røde tråd i din opgave, Du bør begrunde hvilke struktur du anvender i din analyse. Du kan eventuelt ud fra din problemformulering udlede de analysespørgsmål, som sætter strukturen for opgavens videre opbygning, og hvordan du inddrager dine teorier. Analyse Afsnittet udgør bearbejdningen af de teorier du har valgt, og den empiri du har indsamlet og kan bestå af flere underafsnit; teori fremstilling, analyse og evt. delkonklusioner. Din egen mening og holdninger er ikke relevant at inddrage i dette afsnit. Analyse betyder at splitte op i enkeltdele. Du kan fortage en analyse på mange forskellige måder afhængig af hvilken videnskabelig tilgang du har valgt. Har du valgt en humanvidenskabelig tilgang, hvor du har anvendt en kvalitative metode vil analysen f.eks. bestå af; Tekstanalyse Meningskondensering Indholdsanalyse Tematiskanalyse Sammenlignende analyse Har du derimod valgt en naturvidenskabelig tilgang hvor du har anvendt en kvantitativ metode vil analysen f.eks. bestå af; Beskrivende analyse (deskriptiv statistik) Sammenlignende analyse Du kan også vælge at kombinere den kvantitative metode med den kvalitative, fx en spørgeskemaundersøgelse hvor der både er tekst og tal besvarelse. Gennem analysen viser du, hvad de udvalgte teorier, teoribidrag og den samlede empiri kan sige i forhold til problemformuleringen. Analysen består således af resultater eller fund, der alle bidrager til at besvare din problemformulering. Sammenhæng mellem empiri og teori Til hver teori eller empirisk materiale laver du en præsentation af empirien og/eller teorien; 10

12 Enten fungerer teorien som et bagtæppe / en forståelsesramme som i mødet med din empiri udvikler de analytiske kategorier, eller teorien fungerer som et analyseredskab, hvor du bruger teoriens begreber på din empiri. Du skal ikke referere alt der står i teorien, men trække det frem som er relevant i forhold til din problemformulering og de analysespørgsmål du arbejder med. Det kan du gøre ved at udføre en analyse af teksten og spørge ind til hvad teksten overhovedet handler om, hvad er hoved begreberne og hvordan er de forbundet med hinanden, i hvilken kontekst er teksten fremkommet. Husk at forskellige teorier kan forstå noget forskelligt ved det samme begreb. Derfor er det vigtigt at redegøre for, hvordan de udvalgte teorier definerer de hovedbegreber, du arbejder med, hvis du ikke allerede har gjort det i forbindelse med problemformuleringen. Fx kan begrebet omsorg, mestring eller sundhed have forskellige definitioner. I et teoribidrag er det vigtigt, at du har overblik over teorien, og at du er loyal overfor teorien indhold men du må gerne kommentere og udlede i forlængelse af det ved at du anvender formuleringer, som viser, at du nu selv er på banen, som eks:; som X understreger, forklarer, vurder, foreslår, argumenterer for osv. Det kan, i nogle tilfælde, være en fordel at afslutte teori/empiri afsnit(-tene) med en delkonklusion. Her opsummere du hvad teorien/empirien har fremført og hvordan det kan bruges i forhold til at besvare dine spørgsmål. Diskussion Et diskussionsafsnit indeholder diskussion af resultater og diskussion af den anvendte metode. Diskussion af resultater Et diskussionsafsnit indledes med en præsentation de resultater du er kommet frem til i din analyse, både de der giver dig svar på din problemformulering, men også de resultater som egentlig ikke er svar på problemformuleringen men som alligevel viste sig i din analyse. Dine resultater sammenholdes med den/de teorier, du har anvendt i analysen, hvor du diskuterer hvorvidt dine resultater kan siges at være i overensstemmelse med teorien altså kan du argumentere for eller imod at dine resultater kan siges at have en teoretisk gyldighed? Kunne der være andre teorier, der kunne have været anvendt til at forklare dine resultater? Du kan diskuteres forskellige positioner, synspunkter, holdninger, argumenter, kontraster, i forhold til dine resultater og valgte teorier. Videre sammenligner du dine resultater med andres? Er der forskelle og hvorfor? Er der ligheder og hvorfor? Her kan du evt. anvende nogen af den litteratur du har anvendt i opgavens indledning, hvor du har beskrevet hvilken viden der eksisterer om din problemstilling. Men det er også tilladt, at inddrage nye kilder f.eks. resultater fra litteratur review eller resultater på baggrund af empirisk undersøgelser. Hvorfor vil man diskutere et emne? Evt. for at brede et emne ud evt. for at åbne op for flere perspektiver og videnskabelige positioner i forhold til emnet evt. for at sætte fokus på forskelle og ligheder ved andres fund og vores. 11

13 Afslutningsvis kan du redegøre for hvad sygeplejeprofession kan bruge diskussionen til? Evt. hvilke konsekvenser kan den problematik man har diskuteret få for sygeplejeprofessionen? Hvilke kompromiser/kombinationer er på spil for sygeplejeprofessionen? Diskussion af metoden Du kan i en diskussion af metoden vælge at vurdere metodeafsnittet kronologisk punkt for punkt, hvor du forholder dig til styrker og svagheder ved: Den videnskabsteoretiske tilgang Litteratursøgningen og valg af litteratur Dataindsamlingen Analyse metoden (teoristyret/datastyret) Valg af teori Etiske forhold Det kan dog nemt blive meget omfattende og uoverskueligt. Du kan derfor vælge at diskutere dele af metoden i forhold til hvor du mener, der er særlige styrker eller svagheder. Metodens styrker og svagheder vurderes i forhold til undersøgelsens gyldighed og pålidelighed. Begreberne kan anvendes både i forhold til kvalitative og kvantitative metoder, men udlægges forskelligt afhængig af metoden. Gyldighed forholder sig bl.a. til om du undersøgte det du sagde du ville undersøge, og blev det gjort på en troværdig måde? Både i forhold til den population du har undersøgt, men også måden du har indsamlet dine data på. Pålidelighed forholder sig bl.a. til din målemetode dvs. har den måde du har indsamlet dine data på været pålidelig? Har du analyseret dine data på en gennemskuelig og troværdig måde, f.eks. ved at henvise til citater fra dine kvalitative interview, der underbygger, hvordan du er kommet frem til de temaer/kategorier, du analyser på. Her kan det være relevant at reflekter over, hvordan din egen forforståelse kan have haft en betydning i bearbejdning og fortolkning af dine data. Konklusion Konklusionen danner sammen med problemformuleringen, analyse og diskussion rammen om opgaven. Her foretages en kort opsummering og sammenfatning af, hvad du har gjort i opgaven det vil sige, at du runder opgaven af. Præsenterer kort, hvad du har fundet frem til, på baggrund af den valgte teori og metode, dels på baggrund af din analyse og diskussion. 12

14 Konklusionen skal indeholde din vurdering af; - Hvad du har fundet frem til og på hvilke betingelser? - Hvilken betydning metoden og den valgte teori har haft i belysningen af problemformuleringen og for indfrielsen af formålet? - Hvad resultatet kan bruges til? Du skal samtidig medtænker de styrker og svagheder, du har påpeget i dit diskussionsafsnit, således at det er tydeligt i hvor høj grad vi kan tro på dine resultater. Perspektivering En perspektivering/anbefaling kan være en form for handleanvisning, hvor du over for læseren påpeger, hvad der bør, kan eller skal handles på i forlængelse af din undersøgelse. Her gøres opmærksom på, hvordan det du har fundet ud af kan have betydning eller konsekvenser i andre sammenhænge eksempelvis pædagogisk, klinisk, forskningsmæssigt eller organisatorisk. Hensigten med afsnittet er dels at pege på nye synsvinkler i forlængelse af det, du har fundet frem til dels kort at give et bud på, hvordan de eventuelt kan belyses ved andre undersøgelser. Når du gør det, er det vigtigt, at dine forslag er begrundede. Derfor må du i perspektiveringen gerne henvise til anden litteratur, eller igangværende udviklingsprojekter, som argumentation og dokumentation for dine udviklingsforslag. Du kan også angive, hvilken viden der kunne belyse problemformuleringen yderligere. Når du foreslår udviklingsprojekter, bør du forholde dig realistisk til vilkårene i samfundet og sundhedsvæsenet, hvor dine forslag skal implementeres. Referencelisten Udarbejd din reference liste efter de redaktionelle retningslinjer og tjek at referencelisten stemmer overens med de referencer, der er anvendt i opgaven. Bilagsfortegnelse Overvej nøje hvilke bilag du medtager. Du kan som udgangspunkt ikke forvente, at bilagene bliver læst. Derfor skal din tekst kunne give mening også uden at læse bilagene. 13

15 Referencer Dahler-Larsen, P. (2011) Opgaveskrivning råd og vink til studerende. Syddansk Universitetsforlag. Vallgårda, S. & Koch,L. (2011) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 4.udg.1.opl. Munksgaard, København Glasdam, S. & Beedholm, K. (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd Harboe, T. (2013) Metode og projektskrivning: en introduktion. Forlaget Samfundslitteratur Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. (2012) Den gode opgave. Forlaget Samfundslitteratur Sygeplejerskeuddannelsen Horsens (2013) Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Horsens (2014) Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivninggældende for studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. VIA University College Lindahl, M. og Juhl, C. (2007) Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse. 1. udg. 1.opl. FADL s Forlag Bjerrum, M. (2005) Fra problem til færdig opgave. Akademisk Forlag, København Skov, S. (2008) Bundne opgaver hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur Rienecker, L. (2010) Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur. 14

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden.

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 23. februar 2015 AMFR Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere