VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens"

Transkript

1 VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret

2 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Problemstilling og problemformulering... 5 Problemformulering... 6 Begrebsafklaring... 6 Metode afsnit... 7 Den videnskabelige tilgang... 7 Litteratursøgning... 8 Empiri... 8 Teori... 9 Opgavens videre opbygning Analyse Sammenhæng mellem empiri og teori Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af metoden Konklusion Perspektivering Referencelisten Bilagsfortegnelse Referencer

3 Vejledning i opgaveskrivning en proces hen imod bachelorprojektet Indledning At du bliver inspireret til at arbejde med den akademiske arbejdsproces, der er kendetegnet ved sammenhæng og stringens og transparens At du bliver bevidstgjort om strukturen i en akademisk opgave At du opnår forudsætninger til udarbejdelse af et bachelorprojekt Vejledning i opgaveskrivning er udarbejdet for at understøtte din opgaveskrivning på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og som støtte til både vejleder og studerede. Vejledningen er et skriftligt supplement til det aktuelle vejledningstilbud i studiet. Det er væsentligt at holde sig for øje, at det er de konkrete opgavekriterier på modulet, som afgør det konkrete indhold i opgaven. Vejledningen tager udgangspunkt i kilderne nævnt sidst i vejledningen, hvor det er muligt at orienterer sig yderligere. Vejledning til opgaveskrivning er således et syn på, hvorledes forvalter opgavevejledningen på et felt, hvor der er mange mulige traditioner og normer. Der arbejdes ud fra en holdning om at akademisk skrivning er en løbende proces med stigende sværhedsgrad. Vejledningen til opgaveskrivningen kan derfor ikke stå alene men den understøtter den faglige dialog og den løbende diskussion i vejledningsforløbet mellem den studerende og vejlederen. Referencer til vejledningen finder du sidst i dokumenter, hvor du også finder supplerende litteratur til opgaveskrivning. Der er to overordnede kvalitetskriterier, der stilles til en akademisk opgave. Det er stringens og transparens. Med stringens menes, at der er en sammenhæng og en rød tråd i opgaven; At det tydeligt fremstilles og underbygges, hvad problemet er At problemformuleringen tydeligt udspringer af delle At metodevalg og bearbejdning er styret af problemformuleringen At konklusionen giver svar på problemformuleringen, og at der perspektiveres i forhold hertil Med transparens menes, at opgaven skal være gennemskuelig for læseren; Læseren skal kunne skelne mellem hvad andre har skrevet og hvad er dine egne oplevelser, fortolkninger, meninger og holdninger 2

4 Læseren skal kunne følge med i dine begrundelser for hvorfor du gør som du gør i opgaven Læseren skal kunne se i din bearbejdning, hvordan du når frem til de konklusioner du drager En hjælp til at opnå stringens og transparens kan være små tekster, metatekster, der leder over fra et afsnit i opgaven til det næste. Metatekst er små læsevejledninger, der informere læseren om, hvordan opgaven er bygget op, og hvorfor du synes de valg du har gjort om indeholder, er relevante. Altså en måde at tage læseren ved hånden og føre ham gennem opgaven. Opgavens struktur Den akademiske opgave indeholder fx følgende afsnit; Forside Ophavsret og tro-og loveerklæring Resumé Indholdsfortegnelse Indledning Problembeskrivelse o Afgrænsning af problemstilling o Problemformulering o Evt. begrebsafklaring Metode afsnit o Redegørelse for valg af den videnskabelige tilgang o Litteratursøgning o Dataindsamlingsmetode (hvis du selv indsamler empiri) o Begrundet valg af teori o Opgavens videre opbygning Analyse o Kan indeholde flere underafsnit, afhængigt af de aspekter i problemformuleringen du vil belyse o Overskrifterne for de enkelte afsnit vælges i forhold til det, det enkelte afsnit omhandler Diskussion o Diskussion af fund og/eller resultater af analysen o Diskussion af metode Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilagsfortegnelse o Bilag 3

5 De enkelte afsnit vil i det følgende blive uddybet. Vær opmærksom på, at der undervejs i uddannelsen øves forskellige elementer af den akademiske opgave. Derfor er det ikke sikkert, at alle opgaver indeholder alle de ovennævnte afsnit. Det er en god ide, at starte opgaveskrivningen med at lave et udkast til en indholdsfortegnelse, som du kan navigere efter. Forside Opgavens forside udarbejdes efter de Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved. I retningslinjernes Bilag 2 kan du se et eksempel på forside/titelblad. Ophavsret og tro-og loveerklæring Umiddelbart efter forsiden placeres en ophavsret og tro-og loveerklæring. Alle studerende skal med underskrift bekræfte, at deres opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. Bekendtgørelse vedrørende prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK. Nr af 16/12/ , st. 6). I de Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved, Bilag 1 finder du et eksempel på en tro- og loveerklæring. Resumé Når opgaven er færdigskrevet udarbejder du et resumé. Formålet med resuméet er at give læseren et hurtigt overblik over opgaven, og tjener som indgang til læsningen, idet resuméet placeres mellem lige før indholdsfortegnelsen. Resuméet skal max. Fylde én side. Du beskriver kort; Problemet og dets legitimering Problemformuleringen og formål Metode Det centrale indhold fra teori og empiri Resultater og vigtigste pointer i opgaven Konklusionen og evt. perspektivering Afslut resuméet med 3-5 søgeord (keywords). Dvs. ord der karakterisere de væsentligste aspekter af indholdet som kan bruges til at søge i bibliotekets database over opgaver med de emner, du har beskæftiget dig med. Selvfølgelig betinget af at du giver tilladelse til udlån. Indledning En indledning fører læseren ind i opgaven og kan betragtes som en kort appetitvækker, hvor hensigten er at vise læseren, hvor interessen ligger. 4

6 En indledning kan også være en metatekst, der fører direkte over i beskrivelse af opgavens problemstilling. Du kan med fordel arbejde starte skriveprocessen med tanker om det, du finder interessant eller har erfaring for. Det er en god idé at starte med at skrive på indledningen fra arbejdet med opgavens begyndelse, fordi skriveprocessen sætter tanker i gang og gør det mere tydeligt, hvad det er, du finder interessant, udfordrende, ikke virker eller har erfaring for. Men den endelig indledning kan oftest først skrives efter analysen og konklusionen kendes, da det først er på dette tidspunkt du ved, hvordan den endelige opgave kommer til at se ud. Problemstilling og problemformulering Udgangspunktet for opgaven er et sygeplejefagligt problem, som du har undret dig over. Det er vigtigt at vælge et problem, som du finder interessant, relevant, teoretisk funderet samt afgrænset i forhold til en bestemt kontekst. Det er et stort arbejde at skrive en god opgave og det vil være svært at holde fast i motivationen, hvis ikke du finder problemet spændende og interessant at arbejde med. En problemstilling er en beskrivelse af den sammenhæng som en given problemformulering indgår i. Det problem, der kort er præsenteret i indledningen skal her beskrives, problematiseres og afgrænses. Et problem opstår, når noget afviger fra det, du umiddelbart forventer, og som du ønsker et svar på. I afsnittet forholder du dig problematiserende og undersøgende, dvs. du fremstiller flere vinkler af problemet og eventuelt dilemmaer og for/imod perspektiver. Du kan beskrive og diskutere problemet set fra patienters perspektiv, fra et samfundsmæssigt perspektiv og/eller fra de sundhedsprofessionelles perspektiv. Fx hvem er berørt af problemet og hvor stort/hyppigt forekommer problemet (statistiske oplysninger)? Hvilke faktorer er involveret i problemet? Hvad er den nuværende viden om problemet, hvad er undersøgt og af hvem? En problemstilling handler altså med andre ord om En beskrivelse af et oplevet problem Den sammenhæng, hvori problemet indgår i En begrundelse af, hvorfor det er et problem og dets sygefaglige relevans. For at kunne argumentere for problemets relevans vises hvilken viden, der findes i forvejen. Hvis det ønskes i opgavekriterierne, så foretager du en generel og systematisk informations- og litteratursøgning, så du ender med at have et indblik i den eksisterende viden. Viden kan tage afsæt i referencer til fagligt relevante teorier, forskningslitteratur, udviklingsviden, praksisviden, værdier, lovstof mm. Til sidst i afsnittet argumenterer du for, hvordan du indkredser det overordnede sygeplejefaglige problem, som du ønsker at undersøge. Det vil sige hvorfor og hvordan, du når frem til problemformuleringen. 5

7 Det er fagligt vigtigt at begrunde, hvorfor det kan være sygeplejefagligt relevant at arbejde med problemet. Når du henviser til de valgte kilder, bør præsentationen være kort og præcis. Suppler evt. med citater eller giv et kort resumé af det interessante, der understøtter problemet. Vær opmærksom på, at du i indledningen har mulighed for at formulere dig i dit eget hverdagssprog for at give udtryk for erfaringer, tanker og forestillinger. I resten af opgaven kan du kun formulere dig i fagtermer og underbygge påstande og synspunkter gennem faglig argumentation og brug af et fagligt sprog. Problemformulering En problemformulering er det centrale spørgsmål, som problemindkredsningen lægger op til, og som ønskes undersøgt og evt. besvaret i opgaven. Problemformuleringen kan formuleres på flere forskellige måder ud fra om det handler om paradokser, anomalier eller planlægningsmæssige problemer. At udarbejde en præcis problemformulering er en forsat proces under hele opgaveskrivningen, og bør ikke betragtes som færdig, før konklusionen er skrevet. Det kan godt være, at det er nødvendigt at revidere problemformuleringen i processen eller helt til sidst, når du udarbejder konklusionen. En god problemformulering er formuleret kort og præcist og i spørgeform. Det kan dreje sig om spørgsmål af typen som f.eks. Hvordan kan det være at.? Hvoraf kommer det at.? Hvordan kan? Hvilke faktorer indvirker på eller kan forklare? Hvilke mulige forklaringer kan der være? Hvilken betydning har..? Hvilken rolle spiller.? Problemformuleringen kan også opstilles som en hypotese. En hypotese er en forudsigelse af et svar, du på forhånd har en forventning om at finde. Det kan formuleres sådan: På baggrund af.er min hypotese at. På baggrund af.kunne det tænkes at. Problemformuleringen er styrende for det videre arbejde i opgaven, derfor: Jo mere præcis en problemformulering er, desto lettere er det at holde stringensen i opgaven og at foretage en dybdegående bearbejdning. I nogle sammenhænge kan underspørgsmål, der opdeler problemformuleringen, understøtte arbejdsprocessen. Begrebsafklaring Det kan være hensigtsmæssigt at definere centrale nøglebegreber i din problemformulering. Beskriv hvad du og evt. andre forstå ved begreberne samt hvilken referenceramme, der var udgangspunkt for din 6

8 forståelse af begreberne. Sammenligne begreberne og skriv gerne, hvis de gradvist udvikler sig i takt med, at du finder flere nuancere på dem undervejs. De følgende afsnit; metode, analyse og diskussion, kan beskrives som de undersøgende afsnit. De er det mest selvstændige bidrag i din opgave og det bør derfor fylde mest. Metode afsnit Et metodeafsnit angiver den planmæssige og systematiske fremgangsmåde, som du vælger til at indsamle og/eller bearbejde informationer (praksis-, forsknings-, og udviklingsviden) for at nå frem til et svar på problemformuleringen. Metodeafsnittet beskriver altså den systematiske fremgangsmåde, som du vil benytte for at komme fra problemformuleringens spørgsmål til svaret i konklusionen. Metodeafsnittet har fx følgende underafsnit; o o o o o Redegørelse for den videnskabelige tilgang Litteratursøgning Dataindsamlingsmetode (hvis du selv indsamler empiri) Begrundet valg af teori Opgavens videre opbygning Den videnskabelige tilgang En talemåde siger; spørgsmålet bestemmer metoden og det er i høj grad tilfældet i forbindelse med bearbejdning af problemformuleringen. Argumentationen for at vælge metode henter du i beskrivelse af de forskellige videnskabelige tilgange; humanvidenskab, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Hvad er det for et slags problem du arbejder med, og hvilken slags viden ønsker du at komme frem til om problemet. Det vil sige, om du ønsker at beskrive, forklare eller forstå noget. Beskriv kort, den videnskabsteoretiske vinkel du vælger og hvordan du forstår sammenhængen med din problemformulering, samt mere udførligt hvilke konsekvenser den valgte videnskabsteoretiske vinkel har for, hvordan du vil arbejde videre med at indhente data. Du kan stille dig selv følgende spørgsmål for at finde frem til en egnet metode: Hvilken viden har jeg brug for, for at kunne besvare mit spørgsmål? På hvilke måde - og med støtte af hvilke forskningsmæssige undersøgelsesmetoder kan jeg skaffe denne viden? Hvilken metode er mest velegnet til at undersøge min problemformulering på? Hvilken litteratursøgning har jeg brug for at udføre? Ud over at vælge en eller flere undersøgelsesmetoder er det vigtigt at redegøre for, hvordan du vælger at arbejde med den valgte videnskabelige metode. Du skal derfor beskrive, hvilket empirisk materiale/data du vil arbejde med, hvordan du skal skaffe disse data, og hvordan du efterfølgende vil bearbejde dem. 7

9 Du kan vælge at gøre brug af en eller flere metoder i samme opgave ved at Analysere tekster eller andet empirisk materiale Sammenligne teorier, der har udgangspunkt i forskellige positioner Foretage eksempelvis litteratursøgning, interview, observationer og spørgeskemaundersøgelser Litteratursøgning Systematisk litteratursøgning er en del af metoden. Den anvendes for at finde teoretisk viden om et problem. Når du redegør for din fremgangsmåde i litteratursøgningen (hvad, hvordan og hvorfor), viser ud din evne til arbejde metodisk og systematisk, samtidig med at opgaven får transparens ved at læseren kan følge og vurdere din proces. Beskriv, hvor du har søgt litteratur, med hvilke søgekriterier (inklusion og eksklusion) og søgeord samt redegør (kort) for, hvad du har valgt at inddrage i din analyse. Selve søgehistorien kan evt. lægges som et bilag du henviser til. Se i øvrigt dokumentet; Vejledning til dokumentation af informations- og litteratursøgning i skriftlige opgaver på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens på hjemmesiden. Empiri Empiri betyder erfaring og er det materiale, der gøres til genstand for din undersøgelse. Empiri kan være fortællinger, som du får når du interviewer patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle m. fl. Den kan også være optegnelser som du har gjort, når du observerede en samtale mellem en borger og sundhedsprofessionel, et patientforløb, m.m. Eller den kan bestå af diagrammer og tabeller, som du har udarbejdet ud fra data, som du har indhentet via spørgeskemaundersøgelser. Du kan også anvende andres empiri, som er data andre har indsamlet, artikler, skønlitteratur mm. I empiriafsnittet præsenteres empiri, og der skal redegøres for: Hvad er det for en type materiale, du har valgt? Hvor omfattende er det? Hvorfor du har valgt det? Hvordan vil du anvende det? Vælger du at lave din egen lille undersøgelse, dvs. at indsamle empiri som data til din analyse, skal du redegøre for hvordan du har tilrettelagt din dataindsamling, fx; Hvilken form for interview har du valgt? Hvem vil du interviewe? Hvornår og under hvilke former vil du interview? Hvordan transskriberes interviewet? Hvordan analyseres interviewene? Hvordan sikre du dig at de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning tilgodeses? 8

10 Har du valgt at indsamle din empiri igennem spørgeskemaundersøgelser, vil det betyde at du skal redegøre for; Hvordan har du udformet dit spørgeskema? Hvem og hvor mange skal udfylde spørgeskemaet (stikprøven)? Hvordan vil de besvarede spørgeskemaer blive analyseret (hvilke statistiske analyse vil du bruge)? Hvordan sikre du dig at de etiske retningslinjer for sygeplejeforskning tilgodeses? Hvis du vælger at gengive undersøgelser, som andre har foretaget, er det vigtigt at gøre sig følgende overvejelser og som også bør præsenteres i opgaven, inden du referer materialet: Hvor omfattende er undersøgelsesmaterialet? Hvordan er undersøgelsesmaterialet blevet undersøgt med? Hvilken vægt kan undersøgelsen vurderes til at have? Hvilke juriske og etiske overvejelser kan besvarelsen medføre? Hvilke eventuelle forskningsetiske spørgsmål og overvejelser omkring sikring af patientdata bør jeg stille mig undervejs i opgaveskrivningen? Teori Teori er det redskab, eller faglige briller, som skal bruges til at analysere og diskutere med. I analysen anvendes teorier til at undersøge problemformuleringen med. Når du begrunder valg af teori, kan du for eksempel forholde dig kritisk til hvornår, hvor, hvordan og af hvem teorien er udviklet samt begrunde, hvorfor den er relevant at anvende i opgaven eller muligvis kun en del af det. Du kan f.eks. redegøre for; Hvem er forfatter? Hvilken slagt teori er der tale om? Hvilken videnskabsteoretisk tilgang har teorien? Hvad kan teorien sig noget om? For forskningsartikler bør du desuden redegøre for; Hvad var formålet med studiet? Hvordan var undersøgelsen tilrettelagt? Hvilke resultater kom man frem til? I afsnittet bør du begrunde, hvilken struktur du vil anvende i forbindelse med din analyse. Hvis problemet lægger op til først at vælge det teoretiske grundlag efter din analyse, skal dette begrundes og der skal redegøres for, hvornår teorierne inddrages. Præsenter de teorier, du har valgt at arbejde med, og fremstille det fra teorier, som du anser for at være centralt i forhold til problemformulering og formål. 9

11 Opgavens videre opbygning Metode afsnittet afsluttes med at du gør rede for, hvordan resten af opgaven er bygget op. Det vil give læseren en mulighed for at se den røde tråd i din opgave, Du bør begrunde hvilke struktur du anvender i din analyse. Du kan eventuelt ud fra din problemformulering udlede de analysespørgsmål, som sætter strukturen for opgavens videre opbygning, og hvordan du inddrager dine teorier. Analyse Afsnittet udgør bearbejdningen af de teorier du har valgt, og den empiri du har indsamlet og kan bestå af flere underafsnit; teori fremstilling, analyse og evt. delkonklusioner. Din egen mening og holdninger er ikke relevant at inddrage i dette afsnit. Analyse betyder at splitte op i enkeltdele. Du kan fortage en analyse på mange forskellige måder afhængig af hvilken videnskabelig tilgang du har valgt. Har du valgt en humanvidenskabelig tilgang, hvor du har anvendt en kvalitative metode vil analysen f.eks. bestå af; Tekstanalyse Meningskondensering Indholdsanalyse Tematiskanalyse Sammenlignende analyse Har du derimod valgt en naturvidenskabelig tilgang hvor du har anvendt en kvantitativ metode vil analysen f.eks. bestå af; Beskrivende analyse (deskriptiv statistik) Sammenlignende analyse Du kan også vælge at kombinere den kvantitative metode med den kvalitative, fx en spørgeskemaundersøgelse hvor der både er tekst og tal besvarelse. Gennem analysen viser du, hvad de udvalgte teorier, teoribidrag og den samlede empiri kan sige i forhold til problemformuleringen. Analysen består således af resultater eller fund, der alle bidrager til at besvare din problemformulering. Sammenhæng mellem empiri og teori Til hver teori eller empirisk materiale laver du en præsentation af empirien og/eller teorien; 10

12 Enten fungerer teorien som et bagtæppe / en forståelsesramme som i mødet med din empiri udvikler de analytiske kategorier, eller teorien fungerer som et analyseredskab, hvor du bruger teoriens begreber på din empiri. Du skal ikke referere alt der står i teorien, men trække det frem som er relevant i forhold til din problemformulering og de analysespørgsmål du arbejder med. Det kan du gøre ved at udføre en analyse af teksten og spørge ind til hvad teksten overhovedet handler om, hvad er hoved begreberne og hvordan er de forbundet med hinanden, i hvilken kontekst er teksten fremkommet. Husk at forskellige teorier kan forstå noget forskelligt ved det samme begreb. Derfor er det vigtigt at redegøre for, hvordan de udvalgte teorier definerer de hovedbegreber, du arbejder med, hvis du ikke allerede har gjort det i forbindelse med problemformuleringen. Fx kan begrebet omsorg, mestring eller sundhed have forskellige definitioner. I et teoribidrag er det vigtigt, at du har overblik over teorien, og at du er loyal overfor teorien indhold men du må gerne kommentere og udlede i forlængelse af det ved at du anvender formuleringer, som viser, at du nu selv er på banen, som eks:; som X understreger, forklarer, vurder, foreslår, argumenterer for osv. Det kan, i nogle tilfælde, være en fordel at afslutte teori/empiri afsnit(-tene) med en delkonklusion. Her opsummere du hvad teorien/empirien har fremført og hvordan det kan bruges i forhold til at besvare dine spørgsmål. Diskussion Et diskussionsafsnit indeholder diskussion af resultater og diskussion af den anvendte metode. Diskussion af resultater Et diskussionsafsnit indledes med en præsentation de resultater du er kommet frem til i din analyse, både de der giver dig svar på din problemformulering, men også de resultater som egentlig ikke er svar på problemformuleringen men som alligevel viste sig i din analyse. Dine resultater sammenholdes med den/de teorier, du har anvendt i analysen, hvor du diskuterer hvorvidt dine resultater kan siges at være i overensstemmelse med teorien altså kan du argumentere for eller imod at dine resultater kan siges at have en teoretisk gyldighed? Kunne der være andre teorier, der kunne have været anvendt til at forklare dine resultater? Du kan diskuteres forskellige positioner, synspunkter, holdninger, argumenter, kontraster, i forhold til dine resultater og valgte teorier. Videre sammenligner du dine resultater med andres? Er der forskelle og hvorfor? Er der ligheder og hvorfor? Her kan du evt. anvende nogen af den litteratur du har anvendt i opgavens indledning, hvor du har beskrevet hvilken viden der eksisterer om din problemstilling. Men det er også tilladt, at inddrage nye kilder f.eks. resultater fra litteratur review eller resultater på baggrund af empirisk undersøgelser. Hvorfor vil man diskutere et emne? Evt. for at brede et emne ud evt. for at åbne op for flere perspektiver og videnskabelige positioner i forhold til emnet evt. for at sætte fokus på forskelle og ligheder ved andres fund og vores. 11

13 Afslutningsvis kan du redegøre for hvad sygeplejeprofession kan bruge diskussionen til? Evt. hvilke konsekvenser kan den problematik man har diskuteret få for sygeplejeprofessionen? Hvilke kompromiser/kombinationer er på spil for sygeplejeprofessionen? Diskussion af metoden Du kan i en diskussion af metoden vælge at vurdere metodeafsnittet kronologisk punkt for punkt, hvor du forholder dig til styrker og svagheder ved: Den videnskabsteoretiske tilgang Litteratursøgningen og valg af litteratur Dataindsamlingen Analyse metoden (teoristyret/datastyret) Valg af teori Etiske forhold Det kan dog nemt blive meget omfattende og uoverskueligt. Du kan derfor vælge at diskutere dele af metoden i forhold til hvor du mener, der er særlige styrker eller svagheder. Metodens styrker og svagheder vurderes i forhold til undersøgelsens gyldighed og pålidelighed. Begreberne kan anvendes både i forhold til kvalitative og kvantitative metoder, men udlægges forskelligt afhængig af metoden. Gyldighed forholder sig bl.a. til om du undersøgte det du sagde du ville undersøge, og blev det gjort på en troværdig måde? Både i forhold til den population du har undersøgt, men også måden du har indsamlet dine data på. Pålidelighed forholder sig bl.a. til din målemetode dvs. har den måde du har indsamlet dine data på været pålidelig? Har du analyseret dine data på en gennemskuelig og troværdig måde, f.eks. ved at henvise til citater fra dine kvalitative interview, der underbygger, hvordan du er kommet frem til de temaer/kategorier, du analyser på. Her kan det være relevant at reflekter over, hvordan din egen forforståelse kan have haft en betydning i bearbejdning og fortolkning af dine data. Konklusion Konklusionen danner sammen med problemformuleringen, analyse og diskussion rammen om opgaven. Her foretages en kort opsummering og sammenfatning af, hvad du har gjort i opgaven det vil sige, at du runder opgaven af. Præsenterer kort, hvad du har fundet frem til, på baggrund af den valgte teori og metode, dels på baggrund af din analyse og diskussion. 12

14 Konklusionen skal indeholde din vurdering af; - Hvad du har fundet frem til og på hvilke betingelser? - Hvilken betydning metoden og den valgte teori har haft i belysningen af problemformuleringen og for indfrielsen af formålet? - Hvad resultatet kan bruges til? Du skal samtidig medtænker de styrker og svagheder, du har påpeget i dit diskussionsafsnit, således at det er tydeligt i hvor høj grad vi kan tro på dine resultater. Perspektivering En perspektivering/anbefaling kan være en form for handleanvisning, hvor du over for læseren påpeger, hvad der bør, kan eller skal handles på i forlængelse af din undersøgelse. Her gøres opmærksom på, hvordan det du har fundet ud af kan have betydning eller konsekvenser i andre sammenhænge eksempelvis pædagogisk, klinisk, forskningsmæssigt eller organisatorisk. Hensigten med afsnittet er dels at pege på nye synsvinkler i forlængelse af det, du har fundet frem til dels kort at give et bud på, hvordan de eventuelt kan belyses ved andre undersøgelser. Når du gør det, er det vigtigt, at dine forslag er begrundede. Derfor må du i perspektiveringen gerne henvise til anden litteratur, eller igangværende udviklingsprojekter, som argumentation og dokumentation for dine udviklingsforslag. Du kan også angive, hvilken viden der kunne belyse problemformuleringen yderligere. Når du foreslår udviklingsprojekter, bør du forholde dig realistisk til vilkårene i samfundet og sundhedsvæsenet, hvor dine forslag skal implementeres. Referencelisten Udarbejd din reference liste efter de redaktionelle retningslinjer og tjek at referencelisten stemmer overens med de referencer, der er anvendt i opgaven. Bilagsfortegnelse Overvej nøje hvilke bilag du medtager. Du kan som udgangspunkt ikke forvente, at bilagene bliver læst. Derfor skal din tekst kunne give mening også uden at læse bilagene. 13

15 Referencer Dahler-Larsen, P. (2011) Opgaveskrivning råd og vink til studerende. Syddansk Universitetsforlag. Vallgårda, S. & Koch,L. (2011) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 4.udg.1.opl. Munksgaard, København Glasdam, S. & Beedholm, K. (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd Harboe, T. (2013) Metode og projektskrivning: en introduktion. Forlaget Samfundslitteratur Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. (2012) Den gode opgave. Forlaget Samfundslitteratur Sygeplejerskeuddannelsen Horsens (2013) Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Horsens (2014) Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivninggældende for studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. VIA University College Lindahl, M. og Juhl, C. (2007) Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse. 1. udg. 1.opl. FADL s Forlag Bjerrum, M. (2005) Fra problem til færdig opgave. Akademisk Forlag, København Skov, S. (2008) Bundne opgaver hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur Rienecker, L. (2010) Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur. 14

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Kom godt i mål med masteropgaven

Kom godt i mål med masteropgaven Kom godt i mål med masteropgaven Lis Hemmingsen, mag.art. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET.

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2013 KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder kurser og workshops

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kom godt i mål med masterprojektrapporten

Kom godt i mål med masterprojektrapporten Kom godt i mål med masterprojektrapporten Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass, cand.mag. AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2014

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass, cand.mag. AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2014 Efterår 2014 KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass, cand.mag. Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering EFTERÅR 2014 Lynkursus i problemformulering STINE HEGER kursus lyn VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Den gennemarbejdede opgave

Den gennemarbejdede opgave Den gennemarbejdede opgave En overskuelig vejledning i at skrive en opgave. Sygeplejersken 2001 ; (25): 50-55. Øvrige artikler Christine Bagger, klinisk sygeplejelærer Jan Pedersen, teknologisygeplejerske

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop FORÅR 2013 Kom godt i mål med masterprojektrapporten master projek workshop OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP EFTERÅR 2016 WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. worksho opgave p CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP VI TILBYDER

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere