Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter:"

Transkript

1 Rapport over projekt: Udbredelse af lugtstofferne geosmin og MIB i danske dambrug DFFE J. nr Oversigt over aktiviteter i projektet Aktiviteterne i projektet har koncentreret sig om følgende tre underprojekter: (1) Udvikling og afprøvning af en katalysator til fjernelse af geosmin og MIB (2) Forekomst af geosmin og MIB i forskellige typer af dambrug (3) Kvantificering af mængden af geosmin-producerende bakterier (actinomyceter) i dambrug I projektet har der været ansat to videnskabelige medarbejdere i sammenlagt 12 måneder. Endvidere har Dansk Akvakultur ydet konsulentbistand til spørgeskemaundersøgelse over lugt- og smagsproblemer i danske dambrug. Til gennemførelse af projektet bevilgede DFFE kr. 6., hvoraf kr blev anvendt til overhead på KVL. Projektperioden har været 15. juli 24 til 31. december 26 Kort faglig baggrund for projektet Mange mikroorganismer i vand kan danne lugtstofferne geosmin og MIB (methylisoborneol). Stofferne har en jordagtig lugt og smag (som muldjord). Forekomsten af lugtstofferne udgør et stigende problem verden over, både ved anvendelse af overfladevand til drikkevand og ved opdræt af fisk i ferskvand, da stofferne trænger ind i fiskene og giver dem en ubehagelig smag. Lugtstofferne dannes både af cyanobakterier (også kaldet blågrønalger) og bakterier tilhørende gruppen actinomyceter. Vores tidligere analyser viser, at actinomyceter er langt de vigtigste lugtstofproducerende organismer i danske dambrug. Fisk optager især lugtstofferne fra det omgivende vand gennem deres gæller. Da stofferne er fedtopløselige, opkoncentreres de op til 4 gange i fiskenes fedtvæv. Det betyder, at fisk med et højt fedtindhold typisk indeholder en større mængde geosmin end fedtfattige fisk. Opkoncentreringen forklarer også, hvorfor stofferne ofte kan smages og lugtes i fiskene, selv om koncentrationen i vandet er forholdsvis lav. Hvis fiskene overføres til rent vand (uden geosmin og MIB) i nogle dage inden slagtning, kan indholdet af lugtstoffer reduceres. Indholdfortegnelse 1. Fotokemisk nedbrydning af naturligt forekommende geosmin fra dambrug... side 2 2. Forekomst af geosmin og MIB i forskellige typer af danske dambrug... side 5 3. Kvantificering af antal geosmin-producerende bakterier (actinomyceter) i dambrug... side 8 4. Spørgeskemaundersøgelse over geosmin i åle- og dambrug side 1 5. Aktuel status over geosmin i dambrug sommeren side 1 Publikationer... side 11 Samlet budget for projektet... side 12 1

2 Resultater fra projektet (1) Fotokemisk nedbrydning af naturligt forekommende geosmin fra dambrug Denne del af projektet blev gennemført af DHI Vand og Miljø A/S i samarbejde med KVL Sværtnedbrydelige stoffer i vand kan ofte fjernes med en såkaldt avanceret oxidationsproces. En af disse metoder er fotokemisk nedbrydning ved UV-lys og med titaniumdioxid som katalysator (UV/TiO 2 ). Metoden har også vist sig effektiv til nedbrydning af geosmin i rent vand, f.eks. drikkevand (Lawton et al. 23). Rensning med UV/TiO 2 er en effektiv vandrensningsmetode, hvis effekt dog er påvirket af høje koncentrationer af organisk materiale. Da der i vandet i dambrug ofte findes ret høje koncentrationer af organisk stof, kan man frygte at dette organiske stof vil interferere med den fotokemiske nedbrydning af geosmin og reducere effekten af processen. For at afdække potentialet for anvendelse af vandrensning med UV/TiO 2 -teknikken, blev der gennemført laboratorieforsøg med vand indsamlet fra et ålebrug og et dambrug i Jylland. Ålebruget blev valgt, da tidligere prøvetagninger har vist et relativt konstant forhøjet niveau af geosmin i vandet. Eksperimentelt arbejde I januar 26 blev der hentet vand fra et indendørs ålebrug og Dambrug A (mindre model 1 anlæg) i Jylland. Vandet blev transporteret fra Jylland til DHIs laboratorier i Hørsholm i 25 l plastdunke med tætsluttende låg. Dagen efter indsamling blev der udtaget prøver af vandet til geosminbestemmelse. Et pilotanlæg blev herefter konstrueret og bestod af et TiO 2 -belagt rør, hvori en 2 W UV-kilde var anbragt. UVkilden udsendte lys i et bredere UV-område og havde en effekt på ca. 3% ved 254 nm. Anlægget kunne i alt rumme 4 l forsøgsvand i et lukket system, hvoraf 3 l var placeret i et reservoir og 1 l var placeret i UV/TiO 2 reaktoren. Vandet blev pumpet rundt mellem reaktor og reservoir med et flow på 2 Reservoir l/time (Figur 1). Reaktor Umiddelbart inden forsøgets start blev vandet tilsat en geosminopløsning med en slutkoncentration på 1 ng/l for at sikre en tilpas høj startkoncentration til eksperimenterne. Den tilsatte geosmin var fremstillet af firmaet Sigma-Aldrich. Figur 1. Forsøgsopstilling: 4 l forsøgsvand i et lukket system med 3 l i reservoir og 1 l i reaktor. Flowraten var 2 l/time. Vandet pumpes igennem et TiO 2 belagt rør (reaktor) hvor UV-kilden også sidder. UV kilde udsender lys ved 254 nm. 2

3 Efter tænding af lampen blev der i forsøget udtaget prøver til geosminbestemmelse til tiden, 15, 3, 6, 12 min. Samtidigt blev vandet scannet i bølgelængdeintervallet fra 19 til 54 nm ved forsøgets start og efter 12 min. Herved kan det ses om UVbehandlingen ændrede den spektrale sammensætning af vandet og hermed af det organiske indhold. Der blev gennemført forsøg med vand fra de to dambrug, samt med ionbyttet vand med og uden lys som reference. Resultater 15, 1, ng/l 5,, 2, 15, ng/l 1, 5, Dambrug A time (min) Ålebrug De naturlige koncentrationer af geosmin i vandet var 39,7 ng/l og 8,2 ng/l for henholdsvis ålebruget og ørredbruget (data ikke vist). Denne forskel i naturlig geosmin koncentration må bl.a. tilskrives at temperaturen i det indendørs ålebrug var på omkring 22 C, hvilket giver gode væksttbetingelser for de geosmin-producerende organismer, mens temperaturen i ørredbruget var tæt på C., 1, 8, ng/l 6, 4, 2,, time (min) Ionbyttet vand time (min) Figur 2. Geosmin koncentrationen i vand behandlet med TiO 2 over en periode på 12 minutter. Forsøgene verificerede, at UV/TiO 2 behandlingen var effektiv til at nedbryde og fjerne geosmin i vandet fra de to fiskeopdræt (Figur 2). I vand fra ålebruget blev geosminindholdet reduceret fra ca. 143 ng/l til 1 ng/l i løbet af 12 minutter. I vand fra dambruget blev geosmin reduceret fra ca. 125 ng/l til 33 ng/l i samme periode. I rent ionbyttet vand blev geosmin reduceret fra ca. 1 ng/l til ca. 33 ng/l i løbet af de 12 minutter. Effektiviteten af UV/TiO 2 reaktoren faldt således en del efterhånden som forsøgene skred frem, hvilket både kunne ses af restmængden af geosmin til tiden 12 minutter og af ændringerne i nedbrydningsraten (ikke vist). Den højeste rate blev fundet i det første forsøg (vand fra ålebruget), mens raten var lavest i det sidste forsøg med ionbyttet vand tilsat geosmin. Faldet i effektivitet tilskrives, at TiO 2 -overfladen bliver mættet med organiske stoffer fra vandet, hvorved de reaktive områder reduceres. Dette fænomen underbygges af den ændrede spektrale sammensætning i vandet før og efter de 12 timer UV-behandling (Figur 3 næste side). 3

4 6 5 Ålebrug før behandling Ålebrug efter behandling Dambrug før behandling Dambrug efter behandling Geosmin standard 4 Absorbans Bølgelængde [nm] Figur 3. Scan af vand før og efter behandling, samt geosmin stamopløsning fra 19 til 54 nm Konklusion Eksperimenterne med vand fra to forskellige dambrug viste, at UV/TiO 2 behandlingen er en effektiv metode til at nedbryde og fjerne geosmin i vand. Forsøgene indikerede dog også, at metoden er følsom overfor høje koncentrationer af organisk materiale vandet, som det f.eks. ofte forekommer i dambrug. For at metoden kan overføres til praktisk anvendelse i dambrug, er der derfor et behov for at udføre yderligere tests af, hvordan det kan undgås at TiO 2 -overfladen bliver mættet og hermed inaktiveret af organisk stof, eller hvorledes man let kan reaktivere overfladen for herved at opnå en optimal fjernelse af geosmin. 4

5 (2) Forekomst af geosmin og MIB i forskellige typer af danske dambrug Denne del af projektet blev gennemført af KVL I perioden marts til november 25 blev der med månedlige intervaller udtaget prøver i følgende fire dambrug: Dambrug A, Dambrug B, Dambrug C og Dambrug D. Dambrug A og B benytter recirkulation, mens anlæg D kun anvender recirkulation om sommeren. Anlæg C anvender ikke recirkulation. I de enkelte dambrug blev der udtaget prøver af indløbsvand, af vandet i i udvalgte damme og bagkanaler (hvor vandet fra dammene samles inden rensning), samt af vand fra udløb eller efter rensefiltre (i det recirkulerede anlæg A). I laboratoriet blev der foretaget analyser af indholdet af geosmin, næringssalte (N og P), antal geosmin-producerede bakterier (actinomyceter) samt totalt antal bakterier. Lugtstofferne geosmin og MIB blev analyseret ved såkaldt solid phase microextraction (SPME) og GC-MS. Desværre kunne metoden af tekniske grunde ikke anvendes til at bestemme mængden af MIB med en acceptabel præcision, og derfor måtte rutineanalyser af MIB opgives. Enkelte analyser af MIB indicerede, at indholdet af stoffet var 2-4% af indholdet af geosmin. Indholdet af geosmin i de undersøgte dambrug er i det følgende vist for udvalgte prøvetagningsdatoer. Til orientering skal det oplyses, at menneskers nedre grænse for at smage geosmin i vand er ca. 3 ng/l, mens grænsen i en ørredfilet er på ca. 3 ng/kg kød. En ørred optager geosmin via gællerne og vil typisk koncentrere stoffet 4 gange over en periode på 4-6 dage. Det betyder, at en koncentration på f.eks. 5 ng/l i vandet vil medføre en koncentration på ca. 2 ng/kg fisk. Dette er ca. 6 gange over grænsen for at smage geosmin i fiskekødet. Dambrug A Anlægget består af ca. 5 rektangulære cementbassiner, hver indeholdende omkring 4 m 3 vand. Recirkuleret vand udgør 95-98% af vandet i dammene. Vandet renses ved hjælp af et mikrofilter med 12 µm porestørrelse og et avanceret biofilm-anlæg bestående af leca-sten med en stor overflade og gennembobling med luft. Materiale fra overfladen af biofilm-anlægget havde en tydelig lugt af geosmin. Geosmin (ng/l) feb 1. maj 29. juni 1. aug 4. nov Dambrug A 1 Indløb Dam 2 Dam 14 Efter mikrofilter Efter biofilter Indholdet af geosmin i indløbet (lokal bæk) var 1-3 ng/l, mens koncentrationen af geosmin i dammene varierede fra 8 til 45 ng/l. De laveste værdier (1-2 ng/l) blev målt i maj og juni. Der var ingen reduktion af geosmin under rensningen af vandet i dambruget. Der er derimod en svag tendens til et højere indhold af geosmin i vandet efter rensning. 5

6 Dambrug B Anlægget består af ca. 5 cirkulære cementbassiner med en diameter på 4 m og en dybde på 1,5 m. Der anvendes grundvand fra boring. Vandet genbruges op til ca. 5 gange inden mekanisk rensning og passage gennem biofilter med leca-sten. Leca-stenene havde en tydelig geosminlugt. Geosmin (ng/l) Dambrug B 15. mar 1. maj 29. jun 1. aug 4. nov Indløb Dam 6 Dam 18 Udløb Indholdet af geosmin i indløbsvandet ca. 3 ng/l, men op til 5 ng/l blev målt. I dammene var indholdet ng/l, dog lavere i maj måned (<5 ng/l). Der var en tydelig effekt af rensning, idet indholdet af geosmin brev reduceret til 2-3%. Dambrug D og tilhørende put-and-take sø Dambruget består af ca. 4 jorddamme hver indeholdende omkring 2 m 3 vand. Produktionen af fisk i dammene anvendes primært i en mindre put-and-take sø ved dambruget. Vandet i dammene recirkuleres om sommeren. Der sker tilsyneladende ingen egentlig rensning af vandet i dambruget. 8 6 Geosmin (ng/l) 4 2 Dambrug D og put-and-take sø 15. mar 1. maj 29. jun 1. aug 4. nov Indløb Dam 1 Bagkanal Udløb Sø Søens indløb Geosmin-indholdet i indløbet (lokal bæk) var 2-3 ng/l. I dammene var indholdet typisk 4-8 ng/l. Indholdet af geosmin i udløbet var typisk identisk med indholdet i dammene, men en svag reduktion blev målt i august og november. I den nærliggende put-and-take sø var geosminindholdet 4-6 ng/l, men den 29. juni blev 77 ng/l målt. Der var en tydeligt geosminlugt i luften ve dammen. For at reducere optagelse af geosmin i fiskene, bliver der dagligt tilført nye fisk til søen i et antal, som modsvarer det fangne antal fisk. Der blev ikke fundet sammenhæng mellem antallet af geosmin-producerende bakterier i søen og den høje forekomst af geosmin i juni måned. 6

7 Dambrug C og nærliggende put-and-take søer Dambruget består af ca. 4 traditionelle jorddamme med et varierende indhold af vand. Det er oplyst, at der ikke anvendes recirkulation. På dambrugets hjemmeside oplyses det dog, at der delvist sker recirkulation af vandet. Omfanget af vandrensning er ikke bekendt Geosmin (ng/l) 2 1 Dambrug C og put-and-take søer 15. mar 1. maj 29. jun 1. aug 4. nov Indløb Dam 3 Bagkanal Udløb Sø 1 Sø 2 Geosminindholdet i indløb (lokal bæk) og damme var 2-5 ng/l i både indløb og damme. Der var typisk lidt lavere koncentration i udløbet end i dammene, hvilket typer på vis renseeffekt. I put-and-take søerne var der et højere indhold af geosmin (9-3 ng/l), men indholdet varierede fra 2 ng/l (sø 2 i juni) til 52 ng/l i november i sø 1. Opholdstiden af vandet i søerne er ikke oplyst. Konklusion 1. Indholdet af geosmin er typisk højere i anlæg med recirkulation end i traditionelle dambrug. 2. En kraftig geosminlugt i leca-sten i dambrugenes renseanlæg tyder på, at en del (eller det meste) af geosminen stammer fra bakteriefilm på overfladen af stenene i renseanlæggene. 3. Put-and-take søer synes at have et højere geosminindhold end dambrug og kan lejlighedsvis opnå betydelige koncentrationer. 7

8 (3) Kvantificering af mængden af geosmin-producerende bakterier (actinomyceter) i dambrug. Denne del af projektet blev gennemført af KVL Analyser af bakterier i dambrugene omfattede bestemmelse af det totale antal bakterier i vandet og optælling af antallet af lugtstof-producerende actinomyceter. Det totale antal bakterier blev bestemt ved mikroskopisk optælling efter mærkning af bakterierne med et fluorescerende farvestof. Actinomyceter er skrevet i anførselstegn, da betegnelsen actinomyceter ikke er systematisk entydig. Her omfatter actinomyceter samtlige filament-dannende bakterier tilhørende gruppen af actinobakterier. Disse bakterier antages at være de vigtigste geosmin-producerende bakterier i vandmiljøer. Bakterierne blev kvantificeret med en fluorescens-hybridiseringsmetode, hvor man anvender et lille stykke specifikt DNA, der binder sig til bakteriernes ribosomale RNA. Det totale antal bakterier var typisk højere i traditionelle dambrug end i dambrug med recirkulation. Dette er eksemplificeret med data fra dambrug A (recirkulation) og Dambrug D (ingen recirkulation). 3. feb 2,5 2, Dambrug A 1. maj 29. juni 1. aug 4. nov Antal bakterier (1 9 /l) 1,5 1,,5, Indløb Dam 2 Dam 14 Dam 29 Dam 32 Efter mikrofilter Efter biofilter I Dambrug A var antallet af bakterier <,5 mia/l i februar og august, og mellem 1,5 og 2,2 mia/l på de øvrige prøvetagningsdatoer. Rensning af vandet (mikrofilter og biofilter) synes ikke at have en entydig effekt på reduktion af antallet af bakterie i vandet. Antal bakterier (1 8 /l) Dambrug D og put-and-take sø 15. mar 1. maj 29. jun 1. aug 4. nov Indløb Dam 1 Dam 2 Dam 6 Bagkanal Udløb Sø Søens indløb I Dambrug D var antallet af bakterier mellem 7 og 16 mia/l i marts og maj, og mellem 1 og 3 mia/l på de øvrige datoer. I put-and-take søen var indholdet lavere end i dammene i marts og maj, men højere på de øvrige datoer. 8

9 Antallet af filament-dannende actinobakterier (formodes at repræsentere antallet af geosminproducerende bakterier) varierede fra 5 til 22 mio/l, svarende til omkring 1-5% af det totale bakterieantal, dog med en ret stor variation. Der var ofte en forholdsvis stor forskel fra dam til dam og fra dambrug til dambrug, og der blev ikke fundet umiddelbare effekter af recirkulation. Variationen forekom dog heller ikke at være relateret til f.eks. årstid, lokalitet eller antal fisk i dammene, men kan være forårsaget af parametre, som ikke blev undersøgt. En afbildning af antallet af actinomyceter i forhold til indholdet af geosmin i vandet viser ganske interessant, at der synes at være en tendens til, at mængden af geosmin øges med antallet af actinobakterier. Se figuren neden under Actinobakterier (millioner/l) Dambrug A Dambrug B Dambrug C Dambrug D Geosmin (ng/l) Observationen er specielt overraskende, da den omfatter miljøer med meget forskelligt næringsindhold for bakterierne: indløb, damme og søer. Ifølge litteraturen kan en reduktion af bakteriernes næringsmængder stimulere dannelsen af geosmin, men det er ikke entydigt bevist. Hvis den fundne relation mellem mængden af geosmin og actinobakterier er generel, kan denne viden måske anvendes til fremtidig monitering af geosminindhold, f.eks. ved udvikling af DNA-chips målrettet mod de geosmin-producerende actinobakterier. Konklusioner 1. Der synes at være et generelt højere totalindhold af bakterier i dambrug med traditionel vandføring end med recirkulation 2. Antallet af actinobakterier udgør nogle få procent af det samlede antal bakterier i vandet. 3. Der blev fundet en positiv korrelation mellem mængden af geosmin og antallet af geosminproducerende actinobakterier i de undersøgte dambrug. 9

10 4. Spørgeskemaundersøgelse over geosmin i åle- og dambrug 25 Denne del af projektet blev gennemført af Dansk Akvakultur i samarbejde med KVL I samarbejde med Dansk Akvakultur blev der i begyndelsen af 25 udsendt spørgeskemaer vedrørende geosminproblemer til 25 dam- og ålebrug. Nogle af dambrugene havde også Putand-Take søer i forbindelse med fiskeopdrættet. Af de udsendte spørgeskemaer blev 82 skemaer returneret. I besvarelserne oplyste 19%, at de havde oplevet jordsmag, men kun 4% tilkendegav, at jordsmagen forekom ofte (se figur). Undersøgelsen viste, at 42% af de akvakulturer, der havde oplevet jordsmag, benyttede recirkuleret vand. Kun 19% af de anlæg, hvor der ikke var konstateret jordsmag, benyttede recirkulering. Aldrig Sjældent Ofte Besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen. Figuren viser hvor mange dambrugere, der havde oplevet jordsmag i fiskene 5. Aktuel status over geosmin i dambrug sommeren 26 Denne del af projektet blev gennemført af KVL Indholdet af geosmin i vandet i ca. 2 forskellige dambrug blev analyseret i juli måned 26, da virksomheden Agustson-Hevico A/S i Vejle i juni måned modtog en række klager over jordsmag i virksomhedens røgede ørredfileter. De undersøgte dambrug omfattede både gennemstrømningsanlæg og anlæg med recirkulation. I hvert dambrug blev der udtaget prøver af et produktionsbassin og et leveringsbassin. I leveringsbassinerne bliver det tilstræbt at holde en renere vandkvalitet end i produktionsbassinerne, f.eks. ved anvendelse af grundvand. Resultaterne viste, at indholdet af geosmin i de traditionelle anlæg typisk var 3-7 ng/l i både produktionsbassiner og leveringsbassiner (koncentrationen i indløbsvandet var,5-2 ng/l), men i anlæg med recirkulation var geosminindholdet ng/l i produktionsbassiner og 5-6 ng/l i leveringsbassiner. I et enkelt dambrug var der dog 22 ng/l. Der var altså et forhøjet indhold af geosmin i anlæggene med recirkulation. På basis af vores målinger opfordring bad Agustson-Hevico dambrugerne med et højt geosminindhold om at anvende renene vand i leveringsbassinerne, samt at forsøge at ændre de metoder, som anvendes til rensnings af vandet. Årsagen hertil var, vi i flere af dambrugenes rensningsanlæg havde fundet en stor forekomst af geosmin-producerende mikroorganismer (sandsynligvis actinomyceter). Sidst i august måned 26 bad Agustson-Hevico os om at genmåle de dambrug, hvor der i juli måned havde været høje mængder af geosmin. Analyserne viste igen et forhøjet geosminindhold i 3 dambrug med recirkulation (34-46 ng/l), mens 2 af dambrugene kun indeholdt 2-4 ng/l. Der har ikke været mulighed for at analysere indholdet af geosmin-producerende bakterier i anlæggene, men resultaterne viser, at indholdet af geosmin kan variere meget, både sæsonmæssigt og lokalt i de enkelte dambrug. Da geosminkoncentrationer på 3-5 ng/l kan give jordsmag i ørreder, vil koncentrationer på op til 46 ng/l med stor sandsynlighed give en alvorlig jordsmag i fiskene. 1

11 Samlede konklusioner Afprøvningen af fotokatalysatoren med TiO 2 -materiale og UV-lys kunne reducere indholdet af geosmin i vand fra ca. 14 ng/l til 1 ng/l i vand fra fiskeopdræt. Metoden har således et potentiale til fjernelse af geosmin i åle- og dambrug, men der kræves en optimering og opskalering af kapaciteten, hvis den skal anvendes til en realistisk rensning af vand i et fiskeopdræt. Herudover skal den katalytiske effekt kunne opretholdes over en længere tid, ligesom geosminindholdet skal reduceres længere ned end til 1 ng/l, da denne koncentration stadigt vil være problematisk. Det forekommer muligt, at man i et dambrug f.eks. har 2 leveringsdamme, hvor vandet holdes rent med fotokatalyse. Selv om antallet af geosmin-producerende bakterier kun udgjorde en mindre del af det samlede bakterieantal i vandet i de undersøgte dambrug, synes der at være en tydelig sammenhæng mellem koncentrationen af geosmin og forekomsten af disse bakterier i dammene. Foreløbige analyser viser, at der i rensefiltre kan være en stor forekomst af geosmin-producerende bakterier. Det bør derfor overvejes, om renseprocedurerne kan ændres, f.eks. ved hyppig fjernelse af bakteriebelægningen fra rensefiltrene. Herved kan bakterierne ikke frigøre geosmin under rensningen af vandet. Dette er naturligvis specielt vigtigt i dambrug med recirkulation. De biologiske processer som stimulerer bakterierne til at danne geosmin er ikke kendte. Der er således ikke nogen biologisk forklaring på, hvorfor mængden af geosmin kunne variere mere end 1-gange i de prøver, som blev indsamlet fra tilsyneladende ens dambrug i sommeren 26. Det bør derfor undersøges, hvordan mængden og sammensætning af næring (organisk materiale samt N og P) i vandet påvirker væksten af de geosmin-producerende bakterier. Publikationer og formidling Danskproget artikel til dambrugere mv. Engel, P. (25) Lugtstoffer i danske dambrug. Ferskvandsfiskeribladet 13, side Resultater fra projektet er løbende formidlet til de dambrugere, hvor der har været prøvetagning (ca. 3 dambrugere), ligesom Dansk Akvakultur gennem sine konsulenter har oplyst dambrugserhvervet om geosminproblemet. Endvidere har virksomheden Agustson-Hevico A/S formidlet erfaringer fra projektet til sine leverandører af ørreder og givet forslag til ændringer af recirkulation og leveringsdamme. Forskningsartikler hvortil projektet helt eller delvist har bidraget med støtte Klausen, C., N.O.G. Jørgensen, M.A. Burford, and M. O' Donohue (24) Actinomycetes may also produce taste and odour. Water 31, side Klausen, C., M. H. Nicolaisen, B. W. Strobel, F. Warnecke, J. L. Nielsen, and N.O.G. Jørgensen (25) Abundance of actinobacteria and production of geosmin and 2-methylisoborneol in Danish streams and fish ponds. FEMS Microbiology Ecology 52, side Nielsen, J. L., C. Klausen, P. H. Nielsen, M. A. Burford, and N. O. G. Jørgensen (26) Detection of activity among uncultured Actinobacteria in a drinking water reservoir. FEMS Microbiology Ecology 55, side

12 Henvisning til metodeartikel over fotolyseteknik Lawton, L.A., P.K J. Robertson, R.F. Robertson, and F.G. Bruce (23) The destruction of 2- methylisoborneol and geosmin using titanium dioxide photocatalysis. Applied Catalysis B- Environmental 44, side Foreslået budget for projektet - Lønudgifter til udvikling og afprøvning af katalysator (ansættelse af ph.d. H.R. Kristiansen i perioden 1. november januar 25) kr. - Materialer til udvikling af katalysator kr. - Udgifter i forbindelse med udvikling og afprøvninger af katalysator, herunder rejser og kørsel kr. - Dansk Akvakulturforening: Konsulentassistance og kørsel kr. - Løn til forskningsassistent på KVL (1/ /7 25 = 9 måneder) kr. - Driftsudgifter til geosmin- og MIB analyser og arbejde med actinomyceter kr. - Overhead på KVLs projektandel (2% af 28. kr kr.) kr. Samlede udgifter kr. Regnskab afrapporteres separat for henholdsvis KVL, DHI vand og Miljø samt Dansk Akvakultur (se vedlagte). 12

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer

AQUA fingeraftryk. On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske systemer Kolofon Titel: AQUA fingeraftryk On-line detektion og karakterisering af fækale forureninger i vandtekniske

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark CIT-AWARE-09 En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark Redigeret af: Robin Sharp Informatik og Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Maj 2010 Kongens Lyngby 2010 IMM Technical

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Bilag 12 1 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2 Indhold 1 INDLEDNING 6 1.1 BAGGRUND 6 1.2 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere