Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014"

Transkript

1 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder for og aftalen indgås mellem socialområdet og Randers Byråd. Politiske visioner, mål og krav Randers Kommunes overordnede socialpolitiske målsætning er at sikre et socialt sikkerhedsnet, der er så fintmasket, at ingen falder igennem. Det betyder på kort sigt, at ingen med behov for hjælp efterlades nødlidende. Og på lang sigt at alle med særligt behov får støtte til at forbedre deres situation. Lovgrundlag og målgruppe Socialpolitikken henvender sig til borgere med et særligt behov for hjælp. Hvem, der har et sådant behov, afhænger både af den konkrete situation og af den enkeltes personlige ressourcer. Politikken skal ses som en paraply over kommunens samlede sociale indsats. Socialpolitikken baserer sig mål- og værdimæssigt på Randers Kommunes Vision Beskrivelse af aftaleenheden Rusmiddelcenter Randers Alkoholbehandling (ambulant- og døgnbehandling) gives efter Sundhedslovens 141 og forpligter kommunen til at tilbyde gratis behandling af misbrugere af alkohol indenfor 14 dage efter henvendelsen. Der er tale om forskellige typer af behandling og rådgivning i forhold til borgere og konsulentfunk tion. Stofmisbrugsbehandlingen foretages efter lov om social service 81 og 101, som er kommunens forpligtelse til at tilbyde en særlig indsats til bl.a. voksne med særlige social problemer - herunder stofafhængighed. Kommunen skal indenfor 14 dage efter henvendelsen tilbyde behandling. Stofmisbrugsbehandling har både fokus på den længerevarende indsats, substitutionsbehandling samt borgere - især unge - der er på vej ind i et misbrug. 1

2 Aftaler Rusmiddelcenter Randers For perioden indeholder aftalen med Socialudvalget og med Randers Byråd aftalemål på flere niveauer. Fælles for socialområdet er der udvalgt 4 centrale mål. Foruden de centrale mål har man på områdeniveau og flere steder på tilbudsniveau udvalgt et eller flere aftalemål for peri oden. Nedenstående aftaletekst er opbygget efter denne model, og evalueringen af aftalerne for følger herefter. Socialområdets fælles mål Fællesmål B - Implementering af IKT og velfærdsteknologiske løsninger Implementere IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og velfærdsteknologiske løsninger på socialområdet for derigennem skabe en bedre velfærd for borgerne i form af selvhjulpethed og af - institutionalisering samt bedre arbejdsmuligheder for medarbejdere i form af mere eff ektive arbejdsgange. Udviklingen af IKT og velfærdsteknologiske løsninger til det sociale område er i rivende udvikling i disse år. Området har arbejde med IKT i en del år, og vi ønsker fortsat at igangsætte IKT- projekter lokalt såvel som på tværs af områderne. Randers Byråd har endvidere vedtaget, at der fra 2013 udmøntes besparelser, som skal hentes ved anvendelse af IKT og velfærdsteknologiske løsninger. Områderne styrker implementeringen, ved at ansætte fælles medarbejder til denne funktion. Dette skal også sikre sammenhæng og fremdrift af lokale og tværgående IKT- projekter og velfærdsteknologiske løsninger Deltagelse i tværkommunale projekter. Området har pt. samarbejder med Århus og Skanderborg kommuner. Samarbejde med Metodecentret for at fremme innovation samt deltage i udvikling og afprøvning af nye metoder i forhold til IKT Konkrete tiltag er beskrevet under de enkelte områder og projekter. At området har gennemført væsentlig tiltag på dette felt At der udarbejdes business case forud for et projekt At området samlet set opnår en besparelse ved indførelse af IKT At borgerperspektivet spiller en væsentlig rolle At der er udarbejdet succeskriterier for de enkelte projekter 2

3 Opfølgning og evaluering af målet Der vil være to former for evaluering Evaluering af, om de overordnede succeskriterier er overhold. Dette foregår ved en gennemgang af projekterne. Hvert enkelt projekt vil blive evalueret i forhold til den evalueringsplan, der er beskrevet for projektet. Fællesmål C - Implementering af Psykiatriplan 2012 Psykiatriplan 2012 iværksættes og implementeres på socialområdet. Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en sammenhængende psykiatriplan for Randers Kommune. Planen skal være en udviklingsplan, der omfatter bostøtte- og bo- og aktivitetsområdet. Formålet med Psykiatriplan 2012 er at sikre, at Borgere med psykiske lidelser også i fremtiden får den bedst mulige hjælp og støtte inden for de økonomiske rammer Det psykiatriske område er gearet til at kunne udvikle sig og tilpasse sig til kommende udfordringer for området Området stadig er en god arbejdsplads med trivsel og motivation Psykiatriplanen 2012 forventes endeligt godkendt af byrådet i december måned At arbejde systematisk og kontinuerligt med rehabilitering At udviklet et område, der er fleksibelt og dynamisk i forhold til borgernes aktuelle behov og de økonomiske rammer At udarbejde en handleplan, der kan realisere psykiatriplanen på misbrugsområdet At flere borgere opnår hel eller delvis recovery/rehabilitering. At der arbejdes målrettet i forhold til dobbeltdiagnoser. Opfølgning og evaluering af målet Arbejdet med implementering af Psykiatriplan 2012 er en langsigtet proces over de kommende 5 år, hvorfor der ud over evalueringsformer også skal tages hensyn til tidsfaktoren. Overordnet evaluering vil indgå i selve vedtagelsen af den samlede psykiatri plan. Med de ændringer, der vil være på området, er det nødvendigt at tage evalueringsredskaber i brug - så som fokusgruppe-interview, socialministeriets BIKVA model samt screeningsværktøjer. Med disse værktøjer kan de specifikke udviklingstræk undersøges. Der skal gøres opmærksom på, at de enkelte værktøjer kun anvendes på et repræsentativt udsnit af tilbuddene. 3

4 Rusmiddelcenter Randers egne mål for Klare beskrivelser af den gode behandling, den professionelle behandler og den professionelle opgaveløsning. Klare beskrivelser af den gode behandling, den professionelle behandler og den professionelle opgaveløsning. Med baggrund i behovet for effektivisering af behandlingsforløbene stillet i sammenhæng med de seneste års besparelser, er der behov for at skabe klarere retningslinjer for, hvad der konstituerer den gode behandling, hvad der betragtes som kriterierne for den professionelle behandlerrolle samt målene for de konkrete opgaveløsninger. Ledelsen udformer to overordnede beskrivelser: Den ene angår den gode behandling. Herunder beskrives hvilke elementer der - ud fra evidensbaseret praksis samt ud fra de lovgivningsmæssige rammer og konkrete strukturer og rutiner på Rusmiddelcenter Randers - danner den gennemgående standard. Den anden beskrivelse angår den professionelle behandler. Herunder stilles der klare forventningskrav til behandlerens styring og håndtering af den gode behandling. Endelig udformer ledelsen underliggende og mere konkrete beskrivelser, der angår opgaveløsningen på de enkelte behandlingsområder eksempelvis ungebehandling, dagbehandling, gruppebehandling, substitutionsbehandling og klinikopgaver. Beskrivelserne danner grundlag for undervisning af behandlere samt for de årlige MUS-samtaler. Februar 2013: Beskrivelserne af den gode behandling samt den professionelle behandler er udformet. April 2013: Beskrivelserne af den gode opgaveløsning er tilendebragt og vil herefter indgå i den løbende opdatering af arbejdet. Juni 2013: Beskrivelserne af den gode behandling samt den professionelle behandler har indgået som element i medarbejdernes MUS-samtale. Juni 2014: Beskrivelserne af den gode behandling og den professionelle behandler tjener fortsat som centrale pejlemærker for den enkelte behandler/medarbejder. Opfølgning og evaluering Juli 2013: Ledelsen udformer spørgeskema, som tjener til afdækning af medarbejdernes oplevelse af implementeringen af de overordnede og underliggende beskrivelser i det dagli ge arbejde. På baggrund heraf udformes tiltag som fremadrettet sikrer, at beskrivelserne holdes opdateret, og at beskrivelserne tjener som fælles fundament for opgaveløsningen. Juli 2014: Ledelsen udformer spørgeskema, som tjener til afdækning af medarbejdernes oplevelse af implementeringen af de overordnede og underliggende beskrivelser i det daglige arbejde. På baggrund heraf udformes tiltag, som fremadrettet sikrer, at beskrivelserne holdes opdateret, og at beskrivelserne tjener som fælles fundament for opgaveløsningen. 4

5 Forankring af evidensbaserede metoder i behandlingen Kendskab til og forståelse for evidensbaserede metoder i misbrugsbehandling gennem en struktureret proces. Forankring af de nyeste evidensbaserede metoder i behandlingen ved Rusmi ddelcenter Randers (efterfølgende RR) I Randers Kommunes rusmiddelpolitik er der lagt vægt på, at den nyeste dokumenteret effektive viden inddrages i behandlingen for at opnå en høj kvalitet samt en god effekt af behandlingen. Det er derfor afgørende, at behandlerne ved RR kender til og inddrager den nyeste og bedst dokumenterede viden i forhold til arbejdet med målgruppen med misbrug. Ledelsen tilrettelægger et undervisningsforløb om evidens og evidensbaserede metoder. Kurset vil have følgende indhold: - Hvad er evidens, og hvordan finder man den? - Hvilke metoder er evidensbaserede? - Hvordan kan de evidensbaserede metoder implementeres i det daglige arbejde? - Hvor stringent er det muligt at arbejde med evidensbaserede metoder? - Hvordan kan der løbende arbejdes med evidens? Undervisningen vil forløbe over 3 dage og gennemføres af en eller flere personer med specialviden inden for området. Næste led i processen er at undersøge evidens og evidensbaserede metoder i forhold til RR s målgruppe med henblik på at forankre metoderne i praksis med centerets målgrupper. Arbejdet vil blive forankret i centerets interne grupper. September 2013: Undervisningen er gennemført med deltagelse af alle behandlere. 90 % af behandlerne tilkendegiver, at ny viden er erhvervet, og at der er grundlagt forståelse for relevansen af denne viden for det daglige behandlingsarbejde. September 2014: Alle interne grupper er i gang med undersøgelse og forankring af evidensbaserede metoder i behandlingen af deres målgrupper. Opfølgning og evaluering Oktober 2013: Centrets ledelse har gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt centrets behandlere omkring den nyerhvervede viden og forståelse heraf. Undersøgelsen suppleres med gruppeinterviews. Resultaterne af forløbet og spørgeskemaundersøgelsen dokumenteres af lederen i en rapport. Rapporten sendes til socialchefen. Januar 2014: Centerets ledelse har udformet retningslinjer for, hvordan de interne grupper skal undersøge og forankre evidensbaserede metoder i arbejdet, samt hvilke forventninger og krav der stilles til grupperne. 5

6 Oktober 2014: Centrets ledelse har gennemført gruppeinterviews med de interne grupper. På baggrund heraf udarbejdes en rapport, der anskueliggør de enkelte gruppers arbejde med evidensbaserede metoder. Rapporten sendes til socialchefen. Tre måneders gruppeforløb i efterbehandlingsgruppen - Stofafdelingen Opstart og gennemførelse af tre måneders gruppeforløb i efterbehandlingsgruppen Stofafdelingen. Der ønskes at arbejde med strukturerede og afgrænsede gruppeforløb for at give flere klienter mulighed for deltagelse i gruppeforløb. Dette er også et led i at afgrænse behandlingen. To behandlere laver indholdet i forløbet for en efterbehandlingsgruppe. Arbejdet varer tre måneder med et ugentligt møde. Det er en efterbehandlingsgruppe for klienter, som har opnået stoffrihed. Formålet er at forebygge tilbagefald og forøge deltagernes livskvalitet. Der er plads til 8 klienter pr. forløb. Indholdsmæssigt vil fokus være på håndtering af trang, forebyggelse af tilbagefald og på at stoppe tilbagefald, når man er faldet i. Derudover er der fokus på livssituationen og forbedring af denne på de områder, som er relevante for den enkelte deltager. Det kan være i forhold til fx fritidsaktiviteter, netværk og relationer til andre. Marts 2013: Gruppen er etableret med 8 deltagere. August 2013: 70 % af deltagere har gennemført det aftalte forløb, og 75 % af disse har oplevet tilbuddet som relevant og nyttigt og finder det tilfredsstillende. Februar 2014: Evalueret og afstemt koncept for efterbehandlingen ligger klart og er en integreret del af behandlingstilbuddene med rutiner i forhold til rekruttering. August 2014: 75 % af deltagere har gennemført det aftalte forløb, og 85 % af disse har oplevet tilbuddet som relevant og nyttigt og finder det tilfredsstillende. Opfølgning og evaluering Gruppeforløbet evalueres internt Juli 2013: Centrets ledelse (områdeleder og faglig behandlingsleder) har gennemført spørgeskemaundersøgelse med gruppens deltagere samt med behandlere omkring forløbet - herunder indhold og afvikling samt oplysninger omkring effekt og udbytte. På baggrund af ovennævnte undersøgelse og interview med medarbejdere har ledelsen udformet en kort redegørelse, der danner baggrund for det videre arbejde med den intensive gruppebehandling. Juli 2014: Centrets ledelse (områdeleder og faglig behandlingsleder) har gennemført spørgeskemaundersøgelse med gruppens deltagere samt med behandlere omkring forløbet - herunder indhold og afvikling samt oplysninger omkring effekt og udbytte. På baggrund af ovennævnte undersøgelse og interview med medarbejdere har ledelsen udformet en kort redegørelse, der danner baggrund for det videre arbejde med den intensive gruppebehandling. 6

7 Intensiv gruppebehandling stofafdelingen. Etablering af intensiv gruppebehandling til klienter Stofafdelingen. I forbindelse med budgetforliget for beskæres budgettet på døgnbehandling. Dette fordrer en øget behandlingsindsats for de borgere i behandling, som ligger i mellemgruppen mellem de, der frekventerer ambulant individuel behandling, og de, der kan drage nytte af døgnbehandling. Fordelen for borgerne er at kunne modtage en intensiv behandling igennem ugen uden at skulle udenbys for at modtage den. To behandlere vil 3 dage om ugen (3-4 timer om dagen) iværksætte intensiv behandling bestående af følgende elementer: sætning, Nye strategier, Netværk og relationer og Eksponering. Tilbuddet vil bestå af såvel edukation, samtaler (gruppe- og enkeltvis) og eksponeringsøvelser in vivo (primært som social færdighedstræning). Desuden vil deltagerne skulle arbejde med øvelser derhjemme i ugens to øvrige dage. Tilbuddets længde vil være afstemt med den enkelte deltager, men det forventes at variere mellem 1-3 måneder. Tilbuddet evalueres internt. Februar 2013: Tilbuddet er startet og benyttes af 4-6 deltagere. Juni 2013: Tilbuddet benyttes af gennemsnitligt 8 deltagere. December 2013: Af deltagerne i 2013 gennemfører 70 % det aftalte forløb og 75 % af disse har oplevet tilbuddet som relevant og nyttigt og finder det tilfredsstillende. December 2014: Af deltagerne i 2014 gennemfører 75 % det aftalte forløb og 85 % af disse har oplevet tilbuddet som relevant og nyttigt og finder det tilfredsstillende. Opfølgning Juni 2013: Centrets ledelse (områdeleder og faglig behandlingsleder) har gennemført spørgeskemaundersøgelse med gruppens deltagere samt med behandlere omkring forløbet - herunder indhold og afvikling samt oplysninger omkring effekt og udbytte. På baggrund af ovennævnte undersøgelse og interview med medarbejdere har ledelsen udformet en kort redegørelse, der danner baggrund for det videre arbejde med den intensive gruppebehandling. Juni 2014: Centrets ledelse (områdeleder og faglig behandlingsleder) har gennemført spørgeskemaundersøgelse med gruppens deltagere samt med behandlere omkring forløbet - herunder indhold og afvikling samt oplysninger omkring effekt og udbytte. På baggrund af ovennævnte undersøgelse og interview med medarbejdere har ledelsen udformet en kort redegørelse, der danner baggrund for det videre arbejde med den intensive gruppebehandling. Informationsaften for pårørende - Alkoholafdelingen Opstart og gennemførelse af en informationsaften for pårørende Alkoholafdelingen. 7

8 Der er en del pårørende, som er meget belastede af deres relation til en misbrugende person, hvad enten denne går i behandling eller ej. Der tilbydes pt. enkelte individuelle samtaler til pårørende, som henvender sig. Der er imidlertid ikke mange henvendelser. Ved at lave en aften, hvor alle pårørende er velkomne, kan der gives et tilbud også til de pårørende, der ikke er i kontakt med Alkoholafdelingen via en misbruger. Det kan også ud fra dette vurderes, hvorvidt der er grundlag for evt. opstart af gruppeforløb for pårørende. To behandlere udarbejder et materiale som grundlag for afholdelse af en informationsaften. Det vil være en behandler, som afholder aftenen. Der skal i forbindelse med opstarten løbende annonceres i pressen om tilbuddet. RR afholder udgifterne hertil. Der afholdes informationsaftener hver anden måned eller efter behov. Tilbuddet evalueres internt. April 2013: Tilbuddet er lavet og har været afholdt. Deltagerantal: Næste aften er datosat. Oktober 2013: Minimum tre aftener har været afholdt med gennemsnitligt 7-10 deltagere pr. gang. December 2013: Af deltagerne i 2013 har 85 % oplevet aftenerne som relevante og nyttigt og tilfredsstillende. April 2014: Tilbuddet er en integreret del af tilbuddene ved RR og afvikles med fast frekvens med 7-10 deltagere pr. gang. December 2014: Af deltagerne i 2014 har 85 % oplevet aftenerne som relevante og nyttigt og tilfredsstillende. Opfølgning Februar 2013: De to medarbejdere har udarbejdet materialegrundlaget for informationsaftenen. Herunder også materiale til PR og overvejelser omkring rekruttering. Materialet er tilsendt og drøftet med centrets ledelse. PR og rekruttering varetages med de to medarbejdere som tovholdere. Maj 2013: Medarbejderen, som afholdt aftenen, udarbejder en kort redegørelse omkring aftenens forløb og indhold - herunder med oplysning om antal deltagere. Endvidere fremlægges resultat af skriftlige skema-evaluering udfyldt af aftenens deltagere. Redegørelse og evaluering drøftes med ledelse. Oktober 2013: Medarbejderne, som afholdt aftenerne, udarbejder en kort rapport omkring aftenernes forløb og indhold - herunder med oplysning om antal deltagere samt resultat af de skriftlige skema-evalueringer fra deltagerne. Denne drøftes med centrets ledelse. På baggrund heraf drøftes og besluttes endeligt aftenernes indhold, forløb og frekvens. Oktober 2014: Medarbejderne, som afholdt aftenerne, udarbejder kort rapport omkring aftenernes forløb og indhold - herunder med oplysning om antal deltagere samt resultat af de skriftlige skema-evalueringer fra deltagerne. Denne drøftes med centrets ledelse. 8

9 Opfølgning og evaluering Opfølgningen på aftalemålene sker løbende. Der vil derudover blive gjort status over aftalemålene halvårligt i forbindelse med et områdeledermøde. Den endelige og afsluttende opfølgning og evaluering fremgår af de enkelte projekter. Økonomi Der er ikke nogen af aftalemålene, som kræver ressourcer ud over det generelle budget Gensidige aftaleforhold Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold. 9

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere