Tema og udviklingsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema og udviklingsudvalget"

Transkript

1 Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 14:00 mødelokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 39. Forøgelse af bosætning/branding Budgetopfølgning pr. 31. august Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Tema og udviklingsudvalget Forøgelse af bosætning/branding / Mogens Fransen Beslutningstema Stillingtagen til forslag om undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse På baggrund af Tema- og Udviklingsudvalgets tidligere behandling af spørgsmålet om branding af Jammerbugt kommune, har udviklingsafdelingen udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan gennemføre en forudgående undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune. Undersøgelsen er et delprojekt i det overordnede projekt Branding af Jammerbugt Kommune. Den skal give os viden om, hvad der i tilflytternes og de gamle borgeres øjne gør Jammerbugt Kommune til en attraktiv bosætningskommune - viden, der skal sætte os i stand til at komme med bud på, hvordan vi brander Jammerbugt Kommune, så vi tiltrækker tilflyttere. Vi foreslår en undersøgelse, som består af følgende dele Fire fokusgruppeinterview med tilflyttere fra 4 forskellige steder i kommunen (kriterier for udvælgelse skal fastlægges nærmere) Fire fokusgruppeinterviews med gamle borgere fra de samme steder. En spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at måle repræsentativiteten af de forudgående fokusgruppeinterviews En stile-konkurrence rettet med skolebørn fra klasse (emne Et godt sted at bo ). Bedømmes i 2 kategorier: klasse og klasse. Præmier: En ippod eller lign. eller måske et beløb eller en oplevelse til klassen? Bedømmelseskomité med repræsentation af politikere, Børne- og kulturforvaltningen (skoleområdet) og eleverne selv (evt. elevrådsformand). Stilene samles i hæfter, som gøres tilgængelige på bibliotekerne og evt. på hjemmesiden. En billedkonkurrence fra bh.kl. 5. kl.. tegning, collage, maleri. Tema: Et godt sted at bo. Billederne udstilles på Bratskov Analyse af interviews, spørgeskemaundersøgelse, stile og billeder. Afrapportering (skriftlig rapport) Med undersøgelsens formål for øje har vi valgt at bruge fokusgruppeinterviews som den centrale undersøgelsesmetode. Vi vurderer, at det er den dataindsamlingsmetode, der egner sig bedst til at undersøge tilflytteres motiver for at flytte til lige netop Jammerbugt Kommune. I forslaget til undersøgelse (bilag) begrunder vi denne vurdering.

4 Tema og udviklingsudvalget Udviklingsafdelingen foreslår, at afdelingen selv gennemfører undersøgelsen. Retsgrundlag Økonomi og finansiering I forbindelse med undersøgelsen vil der forekomme udgifter til: Forplejning i forbindelse med afholdelse af fokusgruppeinterviews Præmier i stile- og billedkonkurrencer for børn Fernisering af udstilling med børnebilleder Præmieoverrækkelse med deltagelse af bl.a. pressen Evt. porto i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen (hvis ikke alle respondenter har mulighed for at svare elektronisk) Vi anslår, at de samlede udgifter vil beløbe sig til kr ,- Dertil kommer personalemæssige ressourcer svarende til (anslået) 140 timer Høring/borger- og brugerinvolvering Den forslåede undersøgelse inddrager borgere gennem fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse og stile- og billedkonkurrence (børn). Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Tema- og udviklingsudvalget godkender forslag til undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune at udviklingsafdelingen gennemfører undersøgelsen de anslåede udgifter til gennemførelse af undersøgelsen og det anslåede tidsforbrug Bilag: Forslag til indledende analyse - Branding af Jammerbugt Kommune.doc Tema og udviklingsudvalget, den Godkendt med enkelte justeringer. Udvalget bifalder direktionens beslutning om profilering via gode historier Fraværende: Tilbage til toppen

5 Tema og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august / Mogens Fransen Beslutningstema Opfølgning på udvalgets budget pr. 31. august Sagsbeskrivelse Tema- og Udviklingsudvalget har i 2007 et samlet budget på kr. Udvalget har tidligere besluttet at udlodde kr. til hvert af de 24 lokalsamfund til mindre projekter, administration og mødeafvikling svarende til kr. Herudover er der afholdt mødeudgifter m.v., og de kr. bevilget den 23. august er reserveret. Den 30. august er der udbetalt kr. til 17 af de 24 lokalsamfund. Det må dog formodes, at de sidste 7 lokalsamfund efterfølgende beder om beløbet. Følgende lokalsamfund har endnu ikke indleveret kontooplysninger, så beløbet har kunnet overføres: Thorup-Klim (her mangler p.t. en ansvarlig), Pandrup, Sdr. Saltum, V. Hjermitslev, Brovst, Halvrimmen og Hjortdal. Der er således pr. 31. august en rest på budgettet på ca kr., hvoraf de kr. er reserveret til de 7 lokalsamfund. Der er således netto kr. tilbage til bl.a. landdistriktsudvalgets disposition. Det foreslås, at udvalget vurderer om og i hvilket omfang, der skal reserveres en pulje til Tema- og Udviklingsudvalgets disposition eller hele det resterende beløb skal stilles til rådighed for Landdistriktsudvalget. Retsgrundlag Jammerbugt Kommunes bestemmelser om budgetopfølgning. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Herudover indstilles, at Landdistriktsudvalget meddeles, at der foreløbigt er en pulje på 1,5 mill. kr. til udvalgets disposition, mens de resterende midler forbeholdes Tema- og Udviklingsudvalget til andre projekter m.v. Tema og udviklingsudvalget, den Godkendt.

6 Tema og udviklingsudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

7 Tema og udviklingsudvalget Underskrifter Erik Holt (V) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Inge Pedersen (A) Karl Schrøder (A) Lars Jørgen Holt (V) Niels Chr. Hem (V)

8 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Forslag til undersøgelse af Motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune Formål: Undersøgelsen er et delprojekt i det overordnede projekt Branding af Jammerbugt Kommune. Den skal give os viden om, hvad, der i tilflytternes og de gamle borgeres øjne gør Jammerbugt Kommune til en attraktiv bosætningskommune - viden, der skal sætte os i stand til at komme med bud på, hvordan vi brander Jammerbugt Kommune, så vi tiltrækker tilflyttere Baggrund Hvorfor bo i Jammerbugt Kommune? I tema- og Udviklingsudvalgets behandling af emnet Forøgelse af bosætning branding af Jammerbugt Kommune (maj 2007) har diskussionen cirklet om spørgsmålet om, hvad der får folk til at flytte til Jammerbugt Kommune. Er det den korte afstand til Aalborg fra kommunens østlige del? Er det naturherlighederne? Er det roen? Er det fællesskaberne i de små samfund? Er det de billige boliger? Er det attraktive byggegrunde? Er det en god børnepasningspolitik? Eller noget helt andet? I kølvandet på denne diskussion er et andet spørgsmål dukket op: Hvad får folk til at blive boende folk, som i årevis pendler kortere eller længere afstande til andre kommuner for at arbejde? I branding-øjemed er spørgsmålene og ikke mindst svarene - relevante af flere årsager. For det første vil det helt åbenlyst være spildte kræfter at brande sig (i forhold til ønsket om øget bosætning) på ét område, hvis det overhovedet ingen betydning har for tilflytterne. For det andet ville et kendskab til svarene give os et billede af det image, Jammerbugt Kommune har blandt nye borgere og den opfattelse, som vores gamle borgere har af kommunen. Sidst, men ikke mindst, vil et kendskab til svarene give os en ide om, hvilke af vores værdier og hvilke sider af vores identitet, vi skal formidle i vores eksterne kommunikation. Er der et misforhold mellem på den ene side - den måde borgere og tilflyttere opfatter os på og på den anden side den identitet, det, vi ønsker at være kendte for, ja, så må vi forsøge at rette op på det bl.a. via det, vi kommunikerer - i ord og i handlinger. Sagt med andre ord: Med undersøgelsens resultater i hånden vil vi have forudsætningerne for at kunne harmonisere de tre komponenter, som tilsammen udgør vores brand: Vision (ønsket identitet), image (den eksterne målgruppes opfattelse af os) og kultur (vores gamle borgeres opfattelse af kommunen) (de tre komponenter forklares nærmere i næste afsnit). Dermed skaber vi troværdighed om vores brand. Se i øvrigt bilag 1 for et kort rids af tendenser i brandingen af danske kommuner. Identitet image kultur Nedenstående trekant kan hjælpe med at konkretisere og illustrere tankerne bag branding. Et brand er summen af alle figurens tre sider:

9 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Vision (hvordan vil vi gerne være, hvad vil vi kendes for?) Image /omdømme (Hvad er vi kendte for, hvilke forventninger har omverdenen til os) Brand/ Identitet Kultur (hvordan er selvopfattelsen blandt vore egne borgere) Visionen reflekterer, hvordan vi gerne vil opfattes. Et godt brand kræver en strategisk og langsigtet vision, som kan danne udgangspunkt for en positiv udvikling af brandet. Image er målgruppens faktiske opfattelse af kommunen. Et steds image opstår fra dets geografi, historie, bekendtgørelser, kunst, musik, berømte indbyggere, aktiviteter og meget mere, og er således summen af opfattelser, ideer og indtryk, som omverdenen har af stedet. Et image hænger ofte ved i lange perioder og kan være meget svært at ændre. Men i og med at Jammerbugt Kommune er en ny konstruktion (med et nyt navn), har vi muligheden for at starte på en frisk. Viden om vores image er nyttig og nødvendig baggrundsinformation i arbejdet med at udvikle et brand. Det er blot vigtigt, at vi undgår at gå i fælden med at lade vores image blive vores identitet, for så er den jo styret udefra og dermed uden for vores kontrol. Kultur er vores værdier og adfærd som vores borgere, erhvervsliv m.fl. oplever dem. (I denne forbindelse hvor fokus er på øget bosætning begrænser vi gruppen til de gamle borgere) Et troværdigt brand kræver, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem vision, kultur og image. Det kan vi påvirke gennem de elementer af vores identitet og værdier, som vi aktivt vælger at kommunikere til en målgruppe - f.eks. i et slogan eller gennem handlinger - og som adskiller os og positionerer os i forhold til vores konkurrenter, og på den måde viser vores eksistensberettigelse. Vigtigt er det dog, at vi undgår at gå i fælden med at tro, at brandet er lig med et slogan eller et logo. Undersøgelsen, som vi her skitserer, vil bl.a. give os et billede af vores image. Når vi samtidig som planlagt i løbet af efteråret reformulerer og (set fra en kommunikationsmæssig synsvinkel) forhåbentlig skærper kommunens vision, får vi det afsæt, vi har brug for, for nærmere at kunne tilrettelægge vores strategiske kommunikation (bl.a. i form af slogans) overfor målgruppen potentielle tilflyttere. Metode Design af undersøgelsen Vi foreslår en undersøgelse, som består af følgende dele Fire fokusgruppeinterview med tilflyttere fra 4 forskellige steder i kommunen (kriterier for udvælgelse skal fastlægges nærmere) Fire fokusgruppeinterviews med gamle borgere fra de samme steder. En spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at måle repræsentativiteten af de forudgående fokusgruppeinterviews En stile-konkurrence rettet med skolebørn fra klasse (emne Et godt sted at bo ). Bedømmes i 2 kategorier: klasse og klasse. Præmier: En ippod eller lign. eller måske et beløb eller en oplevelse til klassen? Bedømmelseskomité med repræsentation af politikere, Børneog kulturforvaltningen (skoleområdet) og eleverne selv (evt. elevrådsformand). Stilene samles i

10 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 hæfter, som gøres tilgængelige på bibliotekerne og evt. på hjemmesiden. En billedkonkurrence fra bh.kl. 5. kl.. tegning, collage, maleri. Tema: Et godt sted at bo. Billederne udstilles på Bratskov Analyse af interviews, spørgeskemaundersøgelse, stile og billeder. Afrapportering (skriftlig rapport) Med undersøgelsens formål for øje har vi valgt at bruge fokusgruppeinterviews som den centrale undersøgelsesmetode. Vi vurderer, at det er den dataindsamlingsmetode, der egner sig bedst til at undersøge tilflytteres motiver for at flytte til lige netop Jammerbugt Kommune. Kvantitativ vs. kvalitativ metode Fokusgruppemetoden er kvalitativ. I modsætning til kvantitative undersøgelser bruges de kvalitative undersøgelser til at komme i dybden. I forhold til standardiserede spørgeskemaer, kommer man med de kvalitative undersøgelser bag ja/nej svarene og får baggrunden for de adspurgtes svar. Fra regeringens moderniseringsprogram på : Ved indsamling af data skelner man almindeligvis mellem kvantitative eller kvalitative metoder. Kvantitative metoder typisk brugerundersøgelser i form af spørgeskemaundersøgelser sigter mod at indsamle hårde data, der forholdsvis let kan gøres op, tælles og måles. Kvantitative metoder kan med fordel bruges til at beskrive omfang og hyppighed af udvalgte fænomener samt til at undersøge hypoteser om afgrænsede årsagssammenhænge (f.eks. antal personer, antal jobskift, benyttet offentlig service mv.). Kvantitative metoder kan behandle mange data på én gang og er således velegnet til at give overblik over svar på spørgsmål om faktuelle emner. Ved de kvalitative metoder som f.eks. individuelle interview og gruppeinterview får man bløde data. Kvalitative metoder kan med fordel bruges til at indsamle og beskrive f.eks. meninger, holdninger, oplevelser og erfaringer og på baggrund heraf få øje på sammenhænge og strukturer i forløb og processer. Kvalitative metoder er således gode til at afdække problemer og til at analysere komplicerede sammenhænge, processer og strukturer. En tommelfingerregel: Hvis forespørgslen drejer sig om hvor mange eller hvor hyppigt eller hvor almindeligt, skal man lave en kvantitativ undersøgelse. hvis forespørgslen derimod drejer sig om at forstå eller finde et bestemt mønster, skal man lave en kvalitativ undersøgelse (Jan Trost, Kvalitative interviews, 1996) Kort sagt bør man bruge kvantitative metoder, som f.eks. spørgeskemaundersøgelser, hvis man ønsker at få oplyst mængden af noget, og kvalitative undersøgelser som f.eks. fokusgrupper, hvis man ønsker at få oplyst karakteren af noget. I vores undersøgelse er den kvalitative metode brugbar, fordi vi ikke umiddelbart er ude efter generaliserbar viden, som ikke tager højde for nuancerne. Vi har i første omgang ikke til hensigt at undersøge, hvor mange, som har valgt at flytte til Jammerbugt pga. svarmulighed a, b eller c. I stedet søger vi at få de specielle forhold frem ved de personer (tilflyttere) og forhold (deres valg af Jammerbugt kommune), der undersøges. Vores formål er jo netop at afdække tilflytteres mange forskellige motiver for netop at flytte til Jammerbugt Kommune og disse motiver kan komme frem i dialogen mellem gruppedeltagerne. Repræsentativitet Hvis ønsket er at afprøve svarenes repræsentativitet, vil vi efterfølgende - gennem en spørgeskemaundersøgelse - kunne måle, om de tendenser, der er fremkommet via fokusgruppeinterviewene, er generelle for tilflytterne i Jammerbugt Kommune. Fokusgrupper Fokusgrupper er gruppesamtaler med typisk 8-12 deltagere, hvor samtalen ledes af en ordstyrer/ interviewer. Formålet med samtalen er, at deltagerne forholder sig til et givent emne. Det er ordstyrerens

11 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 opgave at sørge for, at deltagerne holder sig til emnet, og at dialogen bliver frugtbar - for at sikre dette, tager hun udgangspunkt i en spørgeguide (se foreløbig spørgeguide i bilag 3). Denne form for dataindsamling giver nuancerede holdninger om emner og spørgsmål, som egentlig er placeret lidt længere tilbage i bevidstheden, men som det kan være yderst relevant at få belyst. Metoden er dermed f.eks. velegnet til at afdække underliggende motiver. Brugen af fokusgrupper giver flere forskellige meninger og perspektiver på det samme emne, og det gør metoden ideel til at skaffe oplysninger om interessenternes kendskab og holdninger til kommunen, og om disse har spillet ind på valget af kommunen som bosted. Pointen med at samle en gruppe i stedet for at interviewe deltagerne enkeltvis er, at deltagerne forholder sig til hinandens meninger. Dialogen mellem ordstyreren og deltagerne giver mulighed for at følge de forberedte spørgsmål op med forklaringer og uddybende spørgsmål samt mulighed for at afprøve udsagn fra en deltager på de andre deltagere. Sammensætning af grupperne Vi forestiller os at sammensætte 4 grupper af tilflyttere og 4 grupper af gamle borgere. Deltagerne skal udvælges efter nærmere fastsatte kriterier.. Supplerende undersøgelse vi inddrager børnene Som supplement til fokusgrupperne vil vi søge at skaffe os et børneperspektiv på emnet Et godt sted at bo. Børn og unge er en gruppe borgere, som ofte bliver glemt i processer med borger- og brugerinddragelse. Med stile- og billedkonkurrencen inddrager vi børnene og de unge i undersøgelsen. (Som anbefalet af Børnerådet har vi søgt at finde frem til en alternativ inddragelsesform end dem, vi voksne er vant til). Dermed opnår vi flere fordele: Vi får viden om, hvad denne gruppe forbinder med et attraktivt sted at bo denne viden kan vi aktivt bruge i branding-øjemed (det er dokumenteret, at børn og unge har stor medindflydelse på familiens indkøb fra dagligvarer til bolig. Vi kan kun gisne om at medindflydelsen også gør sig gældende på valg sted/by) Ved at inddrage børn og unge giver vi dem oplevelsen af, at deres mening tæller, og stimulerer dermed deres lyst til at indgå aktivt i et demokratisk fællesskab Samtidig er denne meget håndgribelige del af undersøgelsen velegnet til at eksponere brandingprocessen overfor offentligheden. De indkomne billeder kan udstilles på f.eks. Bratskov med dertil hørende fernisering og fremmøde af politikere og embedsmænd på højt niveau og forhåbentlig presse. Stilene kan samles i hæfter, som gøres tilgængelige på kommunens og skolernes biblioteker og på hjemmesiden. Vinderstilen kan bringes i de fire lokalaviser. Vi forestiller os at vinderne offentliggøres med lidt ramasjang - eksempelvis ved at deltagerne inviteres (evt. med deres klasser) til et let traktement, borgmesteren og formanden for bedømmelsesudvalget holder tale, pressen er inviteret osv. Tidsplan September 2007: Oktober 2007: November 2007: Kriterier for at udvælge deltagere til fokusgrupper fastlægges Deltagere rekrutteres Stile- og billedkonkurrence planlægges, konkurrencemateriale udformes Ultimo september: Konkurrencerne annonceres Fokusgruppeinterviews gennemføres Analyse af interviews - rapport udformes Vinderne af konkurrencerne findes præmier overrækkes 6. december 2007: Det foreløbige undersøgelsesresultat præsenteres på Tema- og Udviklingsudvalgets møde sammen med forslag til spørgeskema (baseret på svarene fra undersøgelsen) og en forslag til tids- og handlingsplan for det videre forløb. Januar 2008: Spørgeskemaundersøgelse gennemføres

12 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Primo februar 2008: Den endelige rapport inkl. resultater fra spørgeskemaundersøgelse er klar. Bilag 1 Tendenser i brandingen af danske kommune Tendenser er, at kommuner i Danmark brander sig med enslydende værdier og budskaber selvom formålet med branding er at fremhæve særkender. Værdier centreret omkring nærvær, familie og natur går igen. Kommunikationseksperter påpeger, at det er afgørende, at man som kommune følger brandet op af handlinger - ellers er man i overhængende fare for at ende med at sælge varm luft i stedet for indhold. Desværre ender branding af steder og kommuner ofte med at skabe ensretning i stedet for den ønskede differentiering, dels fordi der kun eksisterer et vist antal værdiladede ord, og dels fordi mange ender med at kopiere. Man bør kende disse tendenser, inden man beslutter at brande Jammerbugt Kommune på allerede brugte og måske endda slidte værdier som ro og natur værdier, som vi i øvrigt kun har begrænset indflydelse på, og som derved gør et brand sårbart. Det er måske rigtigt at slå på disse værdier overfor turister, men vores formål er at øge bosætningen, og målgruppen er dermed en anden. Det er ærgerligt at have brugt ressourcer på at markedsføre sig på ro og natur, når man ikke kan styre, hvorvidt nye tilflyttere skal stifte bekendtskab med naboens 15-årige, som drøner rundt på sin tunede knallert, eller flyvevåbnet, som holder øvelse, flokke af turister i hurtige biler eller landmænd som høster i døgndrift ligesom oplevelsen af naturen og den friske luft måske jævnligt bliver spoleret af naboen, som brænder affald af i en gammel tønde eller fyrer med urent brændsel i sin brændeovn. Det er værd at huske på, at branding udover kommunikation, værdier og strategier bør have fokus på udvikling, taktik og forretning. Alt kan ikke løses med kommunikation, og hvis et sted vil være mere attraktivt, så skal hele organisationen revurderes, og der skal ikke kun bruges ressourcer på markedsføring, men også på forbedring af virkeligheden. Det virker rimeligt at antage, at folk ikke vil flytte til et nyt sted, fordi det siges, at det er et bedre sted at bo, men fordi det er det.

13 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Bilag 3 Foreløbig spørgeguide til fokusgrupper med tilflyttere: Værdier Hvad gør en kommune attraktiv for dig? Hvornår er en kommune ikke længere attraktiv for dig? Hvilke værdier forbinder du med Jammerbugt Kommune? Kendskab til Jammerbugt Kommune: Hvad kendte du Jammerbugt Kommune for, inden du flyttede hertil? Hvor stammer dit kendskab fra omtale i medier, annoncering,? Hvad kender du kommunen for nu? Forventninger Hvilke forventninger havde du om at flytte til kommunen? På hvilke områder og i hvilken grad er dine forventninger blevet indfriet? På hvilke områder er de ikke blevet indfriet? Valget af bosætningssted: Hvad fik dig til at flytte derhen, hvor du bor nu? Hvilke overvejelser gjorde du, inden du besluttede at flytte hertil? Hvilke andre steder overvejede du at flytte til? Hvad afgjorde dit valg? Hvordan adskiller Jammerbugt Kommune sig fra den kommune, du kommer fra? Indtryk Hvad er det gode ved at bo her? Hvad er det mindre gode ved at bo her? Hvis du skulle overtale en ven eller et familiemedlem til at flytte til kommunen, hvad ville du så fortælle? Hvad kunne få dig til at flytte fra kommunen? Hvis du skulle flytte, hvor ville du så overveje at flytte hen? Foreløbig spørgeguide til fokusgrupper med gamle borgere: Værdier Hvad gør en kommune attraktiv for dig? Hvornår er en kommune ikke længere attraktiv for dig? Hvilke værdier forbinder du med Jammerbugt Kommune? Kendskab til Jammerbugt Kommune: Hvad kender du Jammerbugt Kommune for? Hvor stammer dit kendskab fra personlige erfaringer, omtale i medier, andres erfaringer Hvordan omtaler du Jammerbugt Kommune overfor andre? Forventninger Hvilke forventninger har du til kommunen? På hvilke områder og i hvilken grad bliver dine forventninger indfriet? På hvilke områder bliver de ikke blevet indfriet? Indtryk Hvad er det gode ved at bo her? Hvad er det mindre gode ved at bo her? Hvis du skulle overtale en ven eller et familiemedlem til at flytte til kommunen, hvad ville du så fortælle?

14 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Hvad kunne få dig til at flytte fra kommunen? Hvis du skulle flytte, hvor ville du så overveje at flytte hen?

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

Hvad er en fokusgruppe?

Hvad er en fokusgruppe? Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

EKSTRAORDINÆRT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat EKSTRAORDINÆRT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 28. marts 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt 56: Indstilling

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere