Projekt 2: Bach Composite Industry A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2: Bach Composite Industry A/S"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.2 Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Bach, trivsel og vækst Arbejdspladsen Bach Composite Industry A/S er en underleverandørvirksomhed inden for udvikling og produktion af kompositter. Virksomheden producerer kompositter til forskellige formål indenfor industri og transport. Virksomheden er dog først og fremmest underleverandør til vindmølleindustrien, hvor den har specialiseret sig i produktion af Naceller (vindmølledele overvejende udført i glasfiber). Virksomheden har omkring 100 ansatte, hvoraf 14 er funktionærer. Virksomheden arbejder med 12- timers skifteholdsarbejde i 4 hold. Medarbejderne arbejder fast på henholdsvis dag eller nathold. Der er omkring 13 ansatte på de to nathold. Virksomheden har været inde i en voldsom vækst og udvidelse igennem de sidste ti år, som følge af en betydelig stigning i vindmølleproduktionen. Antallet af medarbejdere er øget betydeligt fra 35 i 1998, og i samme periode udvidede virksomheden sine produktionsfaciliteter. Dette førte til, at virksomheden til sidst havde sin produktion spredt på fem forskellige lokaliteter omkring Hurup. I januar 2002 flyttede og samlede virksomheden sin produktion i en nybygget fabrik. Bach Composite Industry A/S er som de fleste produktionsvirksomheder underlagt en høj konkurrence ikke mindst fra andre lande med lavere løn-niveauer. Virksomheden arbejder løbende med teknologisk at effektivisere produktionen gennem indførelse af ny procesteknikker, materialer og automatisering. Dette har ført til en betydelig stigning i produktiviteten per medarbejder, men da virksomhedens afsætning generelt er steget mere, har det ikke indtil videre i sig selv betydet fyringer. Virksomheden havde dog en drastisk fyringsrunde i forbindelse med en kundes kollaps i oktober 2003, hvor 30 ansatte måtte afskediges. Virksomheden har endvidere åbnet en søstervirksomhed i Litauen. Her producerer virksomheden nogle af de teknologisk mindre komplicerede og mere arbejdskrævende komponenter. Et andet væsentligt vilkår for virksomheden er, at den på nuværende tidspunkt næsten udelukkende afsætter til en enkelt kunde. Dette betyder at virksomheden har betydelige udsving i deres produktion, bl.a. pga. sæsonudsving i vindmølleproduktionen, som igen er med til at vanskeliggøre produktionsplanlægningen. Problemstillinger Virksomhedens betydelige vækst og udvidelse betød, at der var kommet betydelig længere imellem ledelse og medarbejdere. Samtidig oplevede man fra ledelsens side, at det var gået ud over arbejdsklimaet og trivslen for den enkelte medarbejder på virksomheden. Der var kommet mange nye ansatte på kort tid, og som følge af udvidelsen havde man indført en mere funktionsopdelt organisering. Sammenflytningen i den ny fabrik blev generelt oplevet som positiv, men man oplevede, at der til trods for den geografiske sammenflytning stadig var problemer med, at virksomheden ikke var blevet socialt integreret. Dette viste sig bl.a. som splid og konflikter imellem afdelinger samt et højt sygefravær og en høj personaleomsætning. På den baggrund blev det besluttet at foretage en medarbejderundersøgelse i BEDREARBEJDE.dk 81

3 september 2002, bestående af kvalitative interview med 30 repræsentativt udvalgte medarbejdere. Undersøgelsen klarlagde utilfredshed på en række områder : Den daglige produktionsplanlægning Informationsniveau Modtagelse og integration af nye medarbejdere Tillid til ledelsen Ledelsens synlighed Undersøgelsen overbeviste ledelsen om, at der var behov for en større og længerevarende indsats og det blev derfor besluttet at igangsætte projektet Bach, trivsel og vækst 14 Virksomhedens sygefravær var ved projektets begyndelse i 2003 på 13,9%. Ved projektets spørgeskemaundersøgelse (førmålingen foretaget i september 2003) fremgik det, at de ovenstående problemstillinger stadig var relevante, om end der syntes at være en vis fremgang i sammenligning med medarbejderundersøgelsen året forinden. Projektets formål Projektets formål var at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og opbygge kompetence til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen. Virksomheden har som sine hovedindsatsområder i projektet valgt at arbejde med forbedret kommunikation og dialog, modtagelse af nye medarbejdere, coaching og medarbejderinddragelse. Det overordnede formål med projektet er gennem en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø at medvirke til en styrkelse af virksomhedens fremtidige grundlag og dermed en sikring af et efter lokale forhold ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Afledt heraf bliver det også et formål at få bekræftet hypotesen om, at øget jobglæde og forøget livskvalitet er tæt knyttet sammen. Det skal med andre ord også, som ledelsen ser det, mentalt kunne betale sig at gå på arbejde. Projektet kan dermed i høj grad også opfattes som et mentalt fitness-program. Projektets delmål vil blandt andet omfatte en øgning af ikke mindst mellemledernes kompetencer - f. eks. i forbindelse med discipliner som den åbne kommunikation, motivation med korttids- og langtidseffekt, konfliktforståelse og konflikthåndtering - såvel som en styrkelse af den kollektive interesse for løbende forbedringer af samarbejdsforholdene og virksomhedens konkurrencekraft. Det anses endvidere for at være et vigtigt delmål, at ejerskabet til projektet forankres i hele organisationen. Projektets organisering Styregruppen blev sammensat i marts 2003 med 6 medlemmer. Tre medarbejdere, virksomhedens administrerende direktør samt to eksterne konsulenter. Medarbejderne (1 funktionær og 2 timelønnede) blev udvalgt af samarbejdsudvalget. Igennem projektet har Styregruppen stået for organisering af projektets forskellige aktiviteter og for en løbende evaluering af projektet. Konkrete arbejdsopgaver er undervejs blevet uddelegeret til medarbejdere og underudvalg. 14 Oprindelig projekttitel: Godt arbejdsmiljø - en fælles sag BEDREARBEJDE.dk 82

4 Projektet havde alle ansatte i virksomheden som målgruppe. Søstervirksomheden i Litauen har ikke været involveret i projektet. Udviklingsforløbet Vidensindsamling Til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø har virksomheden valgt at anvende sin egen metode, baseret på spørgeskema og interview. Valget var dels motiveret af ønsket om at få sammenlignelige resultater ift. undersøgelsen foretaget i 2002 inden projektets start, og dels af ønsket om at få en metode som var tilpasset virksomheden. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem virksomheden og de eksterne konsulenter. Valg og brug af metoder Hvor virksomheden allerede forinden projektet havde lavet en kortlægning af de væsentlige problemstillinger, var det i særlig grad en del af udfordringen i projektet at arbejde med metoder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Virksomheden havde på forhånd idéer til nogle af de metoder og værktøjer, som den gerne ville afprøve, men det lå også i projektet, at der var fokus på en løbende læreproces imellem: Søgning efter egnede værktøjer og metoder til intervention Udddannelse og kompetenceopbygning til at kunne anvende metoder og værktøjer Afprøvning og evaluering af metoder og værktøjer Uddybning af problemforståelse Virksomheden havde fra begyndelsen af projektet en idé om, at de gerne ville arbejde med lederudvikling og forandring af ledelsesformen i virksomheden samt medarbejderinddragelse via cafémøder. Undervejs i projektet har virksomheden dertil fundet frem til en række metoder og værktøjer, som de har fået implementeret: coaching, elektronisk medarbejderhåndbog og endeligt indførelse af arbejdsmiljøstyringssystemet OHSAS 18001, hvor også det psykiske arbejdsmiljø indgår. Aktiviteter FØRSTE MEDARBEJDERKONFERENCE I august 2003 afholdt virksomheden en halvdagskonference på Sydthy uddannelsescenter for alle medarbejdere med det formål at orientere om projekt Bach, trivsel og vækst. En ekstern oplægsopholder holdt et indlæg under titlen Psykisk arbejdsmiljø en fælles sag. Efterfølgende blev der arbejdet i grupper med, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kunne forbedres. De forskellige idéer blev sammenfattet og bearbejdet i Styregruppen, hvor man ud fra idéerne foretog en prioritering af, hvilke områder man ønskede at sætte ind på at forbedre. Denne prioritering blev forelagt og diskuteret på den efterfølgende medarbejderkonference i november FØRSTE MEDARBEJDERUNDERSØGELSE I september 2003 foretog virksomheden første medarbejderundersøgelse. ANDEN MEDARBEJDERKONFERENCE I november 2003 blev den anden medarbejderkonference afholdt for alle medarbejdere. Formålet var denne gang at præsentere og diskutere resultaterne fra første spørgeskemaundersøgelse samt BEDREARBEJDE.dk 83

5 styregruppens forslag til prioritering af indsatsområder på baggrund af arbejdet fra første medarbejderkonference. KURSUS I COACHING I juni 2004 blev der afholdt et todages træningsforløb i coaching for alle medlemmer i styregruppen og i samarbejdsudvalget. Kurset var en introduktion i coachingværktøjer og -forståelse. Kurset blev ifølge projektets egen slutevaluering ikke nogen succes i første omgang, men virksomheden besluttede alligevel efterfølgende at arbejde videre med coaching som metode. OPFØLGNING OG UDDANNELSE AF COACHES I begyndelsen af 2005 indgik seks deltagere fra det tidligere kursus i coaching i et uddannelsesforløb så de efterfølgende kunne fungere som coaches på virksomheden. De seks medarbejdere udgør virksomhedens coaching task force og kommer fra forskellige afdelinger og niveauer i virksomheden. ANDEN MEDARBEJDERUNDERSØGELSE I februar 2005 afvikledes anden medarbejderundersøgelse på Bach i forbindelse med afslutningen af projektet. INDFØRELSE AF ARBEJDSMILJØSTYRINGSSYSTEM Som en følge af projektet indførte virksomheden i midten af 2005 arbejdsmiljøstyringssystemet OHSAS 18001, hvor både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø indgår. Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær BEDREARBEJDE.dk 84

6 Fraværsudvikling for Bach Composite Industries A/S 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 2001 Mellemlangt og langt Kort fravær 5,0 0, År Figur 9: Udviklingen i sygefravær fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på afdelingens egne oplysninger fremsendt til evaluator. Virksomheden har ikke detaljerede fraværstal for 2001 og 2002, men har oplyst et samlet fravær for 2001 på 10%, svarende til ca. 22,5 dage pr. ansat pr. år. Fraværstallene for 2005 bygger på en opgørelse for januar til og med august og er omregnet til fravær for hele året uden hensyntagen til sæsonudsving. For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C på side 289. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på hele virksomheden fra 2001 til I perioden begyndte Bach at foretage en mere systematisk og detaljeret fraværsstatistik, mens fraværet for 2001 kun er angivet i samlet fravær. Fraværsudviklingen på Bach viser et meget markant fald fra et højt sygefravær på 22,5 dage ned til omkring 9 dage pr. medarbejder. Det er et fald over 5 år på 13,5 sygedage svarende til en reduktion af fraværet på 60 procent. Med 108 ansatte på Bach svarer det til et årligt fald i sygefravær på ca. 7,3 mandeår eller godt 2 mio. kr. i besparelser om året. Udviklingstendensen i fraværet tyder på, at fraværet vil kunne falde yderligere i de kommende år, om end faldet fra 2004 til 2005 er mindre markant. Psykisk arbejdsmiljø Bach har som nævnt tidligere anvendt deres egen kortlægningsmetode med brug af en kombination af spørgeskema og et fast struktureret interview med medarbejderne. Det er på den baggrund ikke muligt at sammenligne undersøgelsen med statistik fra andre virksomheder. Virksomheden havde som tidligere nævnt valgt fem områder, hvor de gennem projektet ønskede at forbedre indsatsen. I det følgende vurderes udviklingen af disse områder på baggrund af virksomhedens BEDREARBEJDE.dk 85

7 før- og eftermåling. De samlede data for undersøgelsen kan findes i projektets egen evalueringsrapport (se henvisning på side 89). Den daglige produktionsplanlægning Undersøgelsen peger i retning af, at medarbejderne er blevet mere utilfredse med produktionsplanlægningen. Samtidig er der en lille forværring mod, at medarbejderne føler sig mere stressede og oplever, at arbejdet hober sig op. Ledelsen havde undervejs arbejdet med at forbedre produktionsplanlægningen, men undersøgelsen tyder på at forbedringen i planlægningen blev mere end modsvaret af andre faktorer, såsom store variationer og uforudsigelighed i de ordrer, som virksomheden modtager. Her tyder det på, at bedre produktionsplanlægning ikke rækker til at løse problemet. En del af virksomhedens problem er at de kører med både nat- og daghold og at produktionsfaciliteterne er afstemt til at kunne klare produktionen i normale perioder. Det betyder tilsammen, at virksomheden kun har få andre muligheder for at øge produktionen end at lade medarbejderne løbe hurtigere. En ændring af disse forhold vil imidlertid medføre øgede omkostninger for virksomheden og umiddelbart forringe virksomhedens konkurrenceevne. Den anden løsning vil være at forsøge at udjævne variationerne i produktionen. Virksomheden har dog arbejdet i længere tid med dette uden held, og det synes at være uden for virksomhedens kontrol. En mulig løsning vil dog være at få mere diversitet i afsætningen via nye produkter, som har mindre variation, eller som har højsæsoner på andre tidspunkter end vindmølleindustrien. Informationsniveau Undersøgelsen viser en markant forbedring af medarbejdernes tilfredshed med den information, de får af ledelsen. Der synes dog stadig at være stor utilfredshed, når det gælder om at få informationer om vigtige ændringer vedrørende arbejdet i god tid. Dette hænger sandsynligvis sammen med foregående problem omkring produktionsplanlægning. Det er evaluators vurdering ud fra undersøgelsen og interview med medarbejdere og styregruppe, at problemerne i særlig grad (men ikke udelukkende) findes for medarbejderne på natholdet. Modtagelse og integration af nye medarbejdere Undersøgelsen viser, at virksomheden har opnået betydelige forbedringer i forhold til at modtage og integrere nye medarbejdere. Omkring 80% af medarbejderne vurderer i efterundersøgelsen, at virksomheden er god eller meget god på dette punkt. I førundersøgelsen var dette tal kun 45%. Tillid til ledelsen og samarbejde Undersøgelsen viser, at tilliden til ledelsen og samarbejdet med ledelsen generelt er forbedret i projektperioden. Dette gælder tillid til ledelsens indsats for at skabe en god arbejdsplads og den gensidige tillid mellem medarbejdere og ledelse. Undersøgelsen viser dog en tendens i begge veje, som det ses af nedenstående figur baseret på undersøgelsen: BEDREARBEJDE.dk 86

8 Hvordan vurderer du ledelsens indsats for at skabe en god arbejdsplads? 70% 60% 50% 40% 30% Før Efter 20% 10% 0% Særdeles godt Godt Hverken godt eller dårligt Mindre god Dårligt Figur 10: Figur på baggrund af resultater fra før- og efterundersøgelse af Bach s psykiske arbejdsmiljø. I efterundersøgelsen gav 97% af medarbejderne udtryk for, at de er trygge ved at sige deres mening 15. Dette var også evaluators indtryk ved interviewet. Under evaluators gruppeinterviews med virksomhedens styregruppe, mellemledere og medarbejdere, fremstod det gennem flere historier, at der var en stærk kultur for, at medarbejderne kom og snakkede med deres ledere om alt fra arbejdsforhold til forslag om produktionsforbedringer. Dette skete som oftest uformelt og ikke gennem de formelle kommunikationsveje (såsom sikkerhedsudvalg eller personalemøder). Ledelsens synlighed Fra både evaluators interview og projektets egne interview med medarbejderne fremgik det, at de generelt oplevede en mere synlig ledelse, hvilket medarbejderne var glade for. Det blev udtrykt, at der var kommet mindre afstand imellem fabrikshal og funktionærernes kontorer. Samtidig oplevede de (jvf. foregående afsnit) bedre information fra ledelsens side. Medarbejderne oplever en markant forbedring af ledelsens feedback på deres arbejde, mens udviklingen var mere uklar, når det gjaldt medarbejdernes kendskab til krav og forventninger fra ledelsen. Generelt om det psykiske arbejdsmiljø Generelt viser Bach s undersøgelse forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig ses der i nogen grad en tendens til, at medarbejderne er gået fra at give middelbedømmelser til en opsplitning, hvor en stor gruppe vurderer mere positivt, men en anden gruppe vurderer mere negativt. Der kan være flere årsager til dette. Et forhold kan være, at projektets bevidstgørelse om det psykiske arbejdsmiljø har fået 15 Dette spørgsmål indgår ikke i førundersøgelsen BEDREARBEJDE.dk 87

9 medarbejderne til at tage mere stilling både i positiv og negativ retning. En anden årsag kan være, at nogle medarbejdere er blevet tabt på vejen, ikke har følt sig lyttet til eller at projektet ikke har levet op til deres forventninger. Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Medarbejderinterview på basis af spørgeskema Vidensindsamling Kvantitative Eget spørgeskema Fraværsstatistik Lederudvikling Lederkurser Kurser i coaching Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering Foredrag af ekspert udefra Cafémøder Supervisionsteams Billedkunstner Mindre hierarkisk og mere åben virksomhed Løsninger - Løbende dialog Elektronisk medarbejderhåndbog Coaching Ændret ledelsesstil Modtagelse af nye medarbejdere (brochure/rundvisning) Sociale arrangementer (julefrokost og familiedage) Løsninger - Andet Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Medarbejdere som undervisere i Litauen Tabel 18: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. I Projektet på Bach har hovedudfordringen været at få tacklet og løst de problemer med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som var opstået som følge af virksomhedens kraftige vækst på få år. Virksomheden har sat særligt ind på at udvikle ledelsen, uddanne coaches, forbedre informationsniveauet, skabe en mindre hierarkisk virksomhedskultur og få skabt større tilhørsforhold til virksomheden og mere socialt fællesskab. Det er evaluators vurdering, at virksomheden med projektet er nået ganske langt med disse mål. Blandt andet på grund af indførelsen af OHSAS og det fortsatte arbejde med at udvikle coachingfunktionen, vurderes det, at virksomheden med projektet også har fået igangsat et forløb, som vil fortsætte efter projektet afslutning. BEDREARBEJDE.dk 88

10 Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At undersøge arbejdsforholdene for natarbejderne nærmere, herunder hvordan disse forhold kan forbedres eller hvordan arbejdet evt. kan organiseres uden natarbejde. At overveje, om virksomheden kan forbedre sin produktionskapacitet til at klare perioder med spidsbelastninger uden at det medfører stress for medarbejderne. At sætte tiltag i gang for at skabe mere udviklende arbejde og kompetenceopbygning for medarbejderne. Medarbejdernes aktive deltagelse i at foreslå forbedringer og de gode erfaringer med at sende medarbejdere til Litauen for at oplære litauiske medarbejdere kunne her være eksempler til at vise vejen videre frem. Bach vil i fremtiden fortsat løbende stå med strategiske valg om, hvordan virksomheden kan udvikles til fortsat at være konkurrencedygtig. En del af dette valg står i balancen mellem satsning på udvikling af høj produktivitet gennem udvikling af medarbejdere og teknologi eller satsning på konkurrenceevne gennem lave lønninger. I en satsning på det første vil fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel sammen med fokus på det udviklende arbejde have en afgørende betydning. Projektet har allerede på nuværende tidspunkt vist, hvordan fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan medvirke til at skabe engagerede medarbejdere, som på afgørende vis kan bidrage til virksomhedens innovation. Det er evaluators vurdering, at der ligger et fortsat potentiale i at arbejde videre i denne retning. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 55 procent. De største udgiftsposter i projektet har været udgifter til de ansattes deltagelse i projektet og til ekstern konsulentbistand. Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: 3408, svarende til 32 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser Lokaleleje og forplejning Øvrige udgifter 0 Angiv type: - I alt Tabel 19: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets egen evalueringsrapport, og der er kontaktoplysninger til projektet. BEDREARBEJDE.dk 89

11 Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Konsulentrapport efter første spørgeskemaundersøgelse (11 s.) Projektets egen evalueringsrapport (afrapportering af anden spørgeskemaundersøgelse 8 sider): Bach, trivsel og vækst. Slutrapport, 2005 Projektansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet modtaget d. 4. november 2002 Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, deltagere, metode, tidsplan og resultater. Bach s elektroniske medarbejderhåndbog Interview: Gruppeinterview med projektgruppen, 1/ Gruppeinterview med mellemledere, 1/ Gruppeinterview med medarbejdere, 1/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 90

Projekt 5: Esbjerg Kommune

Projekt 5: Esbjerg Kommune Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i

Læs mere

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel

Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Kultur og adfærdsændringer - Projekt om intern færdsel Sikker adfærd i færdsel BAR Jord til Bord, Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg 2 kødforædlingsvirksomheder Projektindhold: Opnå sikker adfærd i den

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR

BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR BEDRE TRIVSEL - MINDRE FRAVÆR PROJEKT INTERVENTION I FRAVÆR OG TRIVSEL (PIFT) Et bedre arbejdsliv FORORD INDHOLD 2 Denne pjece handler om nogle af de resultater og erfaringer,

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere