Projekt 2: Bach Composite Industry A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2: Bach Composite Industry A/S"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.2 Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Bach, trivsel og vækst Arbejdspladsen Bach Composite Industry A/S er en underleverandørvirksomhed inden for udvikling og produktion af kompositter. Virksomheden producerer kompositter til forskellige formål indenfor industri og transport. Virksomheden er dog først og fremmest underleverandør til vindmølleindustrien, hvor den har specialiseret sig i produktion af Naceller (vindmølledele overvejende udført i glasfiber). Virksomheden har omkring 100 ansatte, hvoraf 14 er funktionærer. Virksomheden arbejder med 12- timers skifteholdsarbejde i 4 hold. Medarbejderne arbejder fast på henholdsvis dag eller nathold. Der er omkring 13 ansatte på de to nathold. Virksomheden har været inde i en voldsom vækst og udvidelse igennem de sidste ti år, som følge af en betydelig stigning i vindmølleproduktionen. Antallet af medarbejdere er øget betydeligt fra 35 i 1998, og i samme periode udvidede virksomheden sine produktionsfaciliteter. Dette førte til, at virksomheden til sidst havde sin produktion spredt på fem forskellige lokaliteter omkring Hurup. I januar 2002 flyttede og samlede virksomheden sin produktion i en nybygget fabrik. Bach Composite Industry A/S er som de fleste produktionsvirksomheder underlagt en høj konkurrence ikke mindst fra andre lande med lavere løn-niveauer. Virksomheden arbejder løbende med teknologisk at effektivisere produktionen gennem indførelse af ny procesteknikker, materialer og automatisering. Dette har ført til en betydelig stigning i produktiviteten per medarbejder, men da virksomhedens afsætning generelt er steget mere, har det ikke indtil videre i sig selv betydet fyringer. Virksomheden havde dog en drastisk fyringsrunde i forbindelse med en kundes kollaps i oktober 2003, hvor 30 ansatte måtte afskediges. Virksomheden har endvidere åbnet en søstervirksomhed i Litauen. Her producerer virksomheden nogle af de teknologisk mindre komplicerede og mere arbejdskrævende komponenter. Et andet væsentligt vilkår for virksomheden er, at den på nuværende tidspunkt næsten udelukkende afsætter til en enkelt kunde. Dette betyder at virksomheden har betydelige udsving i deres produktion, bl.a. pga. sæsonudsving i vindmølleproduktionen, som igen er med til at vanskeliggøre produktionsplanlægningen. Problemstillinger Virksomhedens betydelige vækst og udvidelse betød, at der var kommet betydelig længere imellem ledelse og medarbejdere. Samtidig oplevede man fra ledelsens side, at det var gået ud over arbejdsklimaet og trivslen for den enkelte medarbejder på virksomheden. Der var kommet mange nye ansatte på kort tid, og som følge af udvidelsen havde man indført en mere funktionsopdelt organisering. Sammenflytningen i den ny fabrik blev generelt oplevet som positiv, men man oplevede, at der til trods for den geografiske sammenflytning stadig var problemer med, at virksomheden ikke var blevet socialt integreret. Dette viste sig bl.a. som splid og konflikter imellem afdelinger samt et højt sygefravær og en høj personaleomsætning. På den baggrund blev det besluttet at foretage en medarbejderundersøgelse i BEDREARBEJDE.dk 81

3 september 2002, bestående af kvalitative interview med 30 repræsentativt udvalgte medarbejdere. Undersøgelsen klarlagde utilfredshed på en række områder : Den daglige produktionsplanlægning Informationsniveau Modtagelse og integration af nye medarbejdere Tillid til ledelsen Ledelsens synlighed Undersøgelsen overbeviste ledelsen om, at der var behov for en større og længerevarende indsats og det blev derfor besluttet at igangsætte projektet Bach, trivsel og vækst 14 Virksomhedens sygefravær var ved projektets begyndelse i 2003 på 13,9%. Ved projektets spørgeskemaundersøgelse (førmålingen foretaget i september 2003) fremgik det, at de ovenstående problemstillinger stadig var relevante, om end der syntes at være en vis fremgang i sammenligning med medarbejderundersøgelsen året forinden. Projektets formål Projektets formål var at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og opbygge kompetence til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i hele organisationen. Virksomheden har som sine hovedindsatsområder i projektet valgt at arbejde med forbedret kommunikation og dialog, modtagelse af nye medarbejdere, coaching og medarbejderinddragelse. Det overordnede formål med projektet er gennem en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø at medvirke til en styrkelse af virksomhedens fremtidige grundlag og dermed en sikring af et efter lokale forhold ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Afledt heraf bliver det også et formål at få bekræftet hypotesen om, at øget jobglæde og forøget livskvalitet er tæt knyttet sammen. Det skal med andre ord også, som ledelsen ser det, mentalt kunne betale sig at gå på arbejde. Projektet kan dermed i høj grad også opfattes som et mentalt fitness-program. Projektets delmål vil blandt andet omfatte en øgning af ikke mindst mellemledernes kompetencer - f. eks. i forbindelse med discipliner som den åbne kommunikation, motivation med korttids- og langtidseffekt, konfliktforståelse og konflikthåndtering - såvel som en styrkelse af den kollektive interesse for løbende forbedringer af samarbejdsforholdene og virksomhedens konkurrencekraft. Det anses endvidere for at være et vigtigt delmål, at ejerskabet til projektet forankres i hele organisationen. Projektets organisering Styregruppen blev sammensat i marts 2003 med 6 medlemmer. Tre medarbejdere, virksomhedens administrerende direktør samt to eksterne konsulenter. Medarbejderne (1 funktionær og 2 timelønnede) blev udvalgt af samarbejdsudvalget. Igennem projektet har Styregruppen stået for organisering af projektets forskellige aktiviteter og for en løbende evaluering af projektet. Konkrete arbejdsopgaver er undervejs blevet uddelegeret til medarbejdere og underudvalg. 14 Oprindelig projekttitel: Godt arbejdsmiljø - en fælles sag BEDREARBEJDE.dk 82

4 Projektet havde alle ansatte i virksomheden som målgruppe. Søstervirksomheden i Litauen har ikke været involveret i projektet. Udviklingsforløbet Vidensindsamling Til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø har virksomheden valgt at anvende sin egen metode, baseret på spørgeskema og interview. Valget var dels motiveret af ønsket om at få sammenlignelige resultater ift. undersøgelsen foretaget i 2002 inden projektets start, og dels af ønsket om at få en metode som var tilpasset virksomheden. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem virksomheden og de eksterne konsulenter. Valg og brug af metoder Hvor virksomheden allerede forinden projektet havde lavet en kortlægning af de væsentlige problemstillinger, var det i særlig grad en del af udfordringen i projektet at arbejde med metoder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Virksomheden havde på forhånd idéer til nogle af de metoder og værktøjer, som den gerne ville afprøve, men det lå også i projektet, at der var fokus på en løbende læreproces imellem: Søgning efter egnede værktøjer og metoder til intervention Udddannelse og kompetenceopbygning til at kunne anvende metoder og værktøjer Afprøvning og evaluering af metoder og værktøjer Uddybning af problemforståelse Virksomheden havde fra begyndelsen af projektet en idé om, at de gerne ville arbejde med lederudvikling og forandring af ledelsesformen i virksomheden samt medarbejderinddragelse via cafémøder. Undervejs i projektet har virksomheden dertil fundet frem til en række metoder og værktøjer, som de har fået implementeret: coaching, elektronisk medarbejderhåndbog og endeligt indførelse af arbejdsmiljøstyringssystemet OHSAS 18001, hvor også det psykiske arbejdsmiljø indgår. Aktiviteter FØRSTE MEDARBEJDERKONFERENCE I august 2003 afholdt virksomheden en halvdagskonference på Sydthy uddannelsescenter for alle medarbejdere med det formål at orientere om projekt Bach, trivsel og vækst. En ekstern oplægsopholder holdt et indlæg under titlen Psykisk arbejdsmiljø en fælles sag. Efterfølgende blev der arbejdet i grupper med, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kunne forbedres. De forskellige idéer blev sammenfattet og bearbejdet i Styregruppen, hvor man ud fra idéerne foretog en prioritering af, hvilke områder man ønskede at sætte ind på at forbedre. Denne prioritering blev forelagt og diskuteret på den efterfølgende medarbejderkonference i november FØRSTE MEDARBEJDERUNDERSØGELSE I september 2003 foretog virksomheden første medarbejderundersøgelse. ANDEN MEDARBEJDERKONFERENCE I november 2003 blev den anden medarbejderkonference afholdt for alle medarbejdere. Formålet var denne gang at præsentere og diskutere resultaterne fra første spørgeskemaundersøgelse samt BEDREARBEJDE.dk 83

5 styregruppens forslag til prioritering af indsatsområder på baggrund af arbejdet fra første medarbejderkonference. KURSUS I COACHING I juni 2004 blev der afholdt et todages træningsforløb i coaching for alle medlemmer i styregruppen og i samarbejdsudvalget. Kurset var en introduktion i coachingværktøjer og -forståelse. Kurset blev ifølge projektets egen slutevaluering ikke nogen succes i første omgang, men virksomheden besluttede alligevel efterfølgende at arbejde videre med coaching som metode. OPFØLGNING OG UDDANNELSE AF COACHES I begyndelsen af 2005 indgik seks deltagere fra det tidligere kursus i coaching i et uddannelsesforløb så de efterfølgende kunne fungere som coaches på virksomheden. De seks medarbejdere udgør virksomhedens coaching task force og kommer fra forskellige afdelinger og niveauer i virksomheden. ANDEN MEDARBEJDERUNDERSØGELSE I februar 2005 afvikledes anden medarbejderundersøgelse på Bach i forbindelse med afslutningen af projektet. INDFØRELSE AF ARBEJDSMILJØSTYRINGSSYSTEM Som en følge af projektet indførte virksomheden i midten af 2005 arbejdsmiljøstyringssystemet OHSAS 18001, hvor både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø indgår. Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær BEDREARBEJDE.dk 84

6 Fraværsudvikling for Bach Composite Industries A/S 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 2001 Mellemlangt og langt Kort fravær 5,0 0, År Figur 9: Udviklingen i sygefravær fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på afdelingens egne oplysninger fremsendt til evaluator. Virksomheden har ikke detaljerede fraværstal for 2001 og 2002, men har oplyst et samlet fravær for 2001 på 10%, svarende til ca. 22,5 dage pr. ansat pr. år. Fraværstallene for 2005 bygger på en opgørelse for januar til og med august og er omregnet til fravær for hele året uden hensyntagen til sæsonudsving. For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C på side 289. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på hele virksomheden fra 2001 til I perioden begyndte Bach at foretage en mere systematisk og detaljeret fraværsstatistik, mens fraværet for 2001 kun er angivet i samlet fravær. Fraværsudviklingen på Bach viser et meget markant fald fra et højt sygefravær på 22,5 dage ned til omkring 9 dage pr. medarbejder. Det er et fald over 5 år på 13,5 sygedage svarende til en reduktion af fraværet på 60 procent. Med 108 ansatte på Bach svarer det til et årligt fald i sygefravær på ca. 7,3 mandeår eller godt 2 mio. kr. i besparelser om året. Udviklingstendensen i fraværet tyder på, at fraværet vil kunne falde yderligere i de kommende år, om end faldet fra 2004 til 2005 er mindre markant. Psykisk arbejdsmiljø Bach har som nævnt tidligere anvendt deres egen kortlægningsmetode med brug af en kombination af spørgeskema og et fast struktureret interview med medarbejderne. Det er på den baggrund ikke muligt at sammenligne undersøgelsen med statistik fra andre virksomheder. Virksomheden havde som tidligere nævnt valgt fem områder, hvor de gennem projektet ønskede at forbedre indsatsen. I det følgende vurderes udviklingen af disse områder på baggrund af virksomhedens BEDREARBEJDE.dk 85

7 før- og eftermåling. De samlede data for undersøgelsen kan findes i projektets egen evalueringsrapport (se henvisning på side 89). Den daglige produktionsplanlægning Undersøgelsen peger i retning af, at medarbejderne er blevet mere utilfredse med produktionsplanlægningen. Samtidig er der en lille forværring mod, at medarbejderne føler sig mere stressede og oplever, at arbejdet hober sig op. Ledelsen havde undervejs arbejdet med at forbedre produktionsplanlægningen, men undersøgelsen tyder på at forbedringen i planlægningen blev mere end modsvaret af andre faktorer, såsom store variationer og uforudsigelighed i de ordrer, som virksomheden modtager. Her tyder det på, at bedre produktionsplanlægning ikke rækker til at løse problemet. En del af virksomhedens problem er at de kører med både nat- og daghold og at produktionsfaciliteterne er afstemt til at kunne klare produktionen i normale perioder. Det betyder tilsammen, at virksomheden kun har få andre muligheder for at øge produktionen end at lade medarbejderne løbe hurtigere. En ændring af disse forhold vil imidlertid medføre øgede omkostninger for virksomheden og umiddelbart forringe virksomhedens konkurrenceevne. Den anden løsning vil være at forsøge at udjævne variationerne i produktionen. Virksomheden har dog arbejdet i længere tid med dette uden held, og det synes at være uden for virksomhedens kontrol. En mulig løsning vil dog være at få mere diversitet i afsætningen via nye produkter, som har mindre variation, eller som har højsæsoner på andre tidspunkter end vindmølleindustrien. Informationsniveau Undersøgelsen viser en markant forbedring af medarbejdernes tilfredshed med den information, de får af ledelsen. Der synes dog stadig at være stor utilfredshed, når det gælder om at få informationer om vigtige ændringer vedrørende arbejdet i god tid. Dette hænger sandsynligvis sammen med foregående problem omkring produktionsplanlægning. Det er evaluators vurdering ud fra undersøgelsen og interview med medarbejdere og styregruppe, at problemerne i særlig grad (men ikke udelukkende) findes for medarbejderne på natholdet. Modtagelse og integration af nye medarbejdere Undersøgelsen viser, at virksomheden har opnået betydelige forbedringer i forhold til at modtage og integrere nye medarbejdere. Omkring 80% af medarbejderne vurderer i efterundersøgelsen, at virksomheden er god eller meget god på dette punkt. I førundersøgelsen var dette tal kun 45%. Tillid til ledelsen og samarbejde Undersøgelsen viser, at tilliden til ledelsen og samarbejdet med ledelsen generelt er forbedret i projektperioden. Dette gælder tillid til ledelsens indsats for at skabe en god arbejdsplads og den gensidige tillid mellem medarbejdere og ledelse. Undersøgelsen viser dog en tendens i begge veje, som det ses af nedenstående figur baseret på undersøgelsen: BEDREARBEJDE.dk 86

8 Hvordan vurderer du ledelsens indsats for at skabe en god arbejdsplads? 70% 60% 50% 40% 30% Før Efter 20% 10% 0% Særdeles godt Godt Hverken godt eller dårligt Mindre god Dårligt Figur 10: Figur på baggrund af resultater fra før- og efterundersøgelse af Bach s psykiske arbejdsmiljø. I efterundersøgelsen gav 97% af medarbejderne udtryk for, at de er trygge ved at sige deres mening 15. Dette var også evaluators indtryk ved interviewet. Under evaluators gruppeinterviews med virksomhedens styregruppe, mellemledere og medarbejdere, fremstod det gennem flere historier, at der var en stærk kultur for, at medarbejderne kom og snakkede med deres ledere om alt fra arbejdsforhold til forslag om produktionsforbedringer. Dette skete som oftest uformelt og ikke gennem de formelle kommunikationsveje (såsom sikkerhedsudvalg eller personalemøder). Ledelsens synlighed Fra både evaluators interview og projektets egne interview med medarbejderne fremgik det, at de generelt oplevede en mere synlig ledelse, hvilket medarbejderne var glade for. Det blev udtrykt, at der var kommet mindre afstand imellem fabrikshal og funktionærernes kontorer. Samtidig oplevede de (jvf. foregående afsnit) bedre information fra ledelsens side. Medarbejderne oplever en markant forbedring af ledelsens feedback på deres arbejde, mens udviklingen var mere uklar, når det gjaldt medarbejdernes kendskab til krav og forventninger fra ledelsen. Generelt om det psykiske arbejdsmiljø Generelt viser Bach s undersøgelse forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig ses der i nogen grad en tendens til, at medarbejderne er gået fra at give middelbedømmelser til en opsplitning, hvor en stor gruppe vurderer mere positivt, men en anden gruppe vurderer mere negativt. Der kan være flere årsager til dette. Et forhold kan være, at projektets bevidstgørelse om det psykiske arbejdsmiljø har fået 15 Dette spørgsmål indgår ikke i førundersøgelsen BEDREARBEJDE.dk 87

9 medarbejderne til at tage mere stilling både i positiv og negativ retning. En anden årsag kan være, at nogle medarbejdere er blevet tabt på vejen, ikke har følt sig lyttet til eller at projektet ikke har levet op til deres forventninger. Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Medarbejderinterview på basis af spørgeskema Vidensindsamling Kvantitative Eget spørgeskema Fraværsstatistik Lederudvikling Lederkurser Kurser i coaching Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering Foredrag af ekspert udefra Cafémøder Supervisionsteams Billedkunstner Mindre hierarkisk og mere åben virksomhed Løsninger - Løbende dialog Elektronisk medarbejderhåndbog Coaching Ændret ledelsesstil Modtagelse af nye medarbejdere (brochure/rundvisning) Sociale arrangementer (julefrokost og familiedage) Løsninger - Andet Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Medarbejdere som undervisere i Litauen Tabel 18: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. I Projektet på Bach har hovedudfordringen været at få tacklet og løst de problemer med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som var opstået som følge af virksomhedens kraftige vækst på få år. Virksomheden har sat særligt ind på at udvikle ledelsen, uddanne coaches, forbedre informationsniveauet, skabe en mindre hierarkisk virksomhedskultur og få skabt større tilhørsforhold til virksomheden og mere socialt fællesskab. Det er evaluators vurdering, at virksomheden med projektet er nået ganske langt med disse mål. Blandt andet på grund af indførelsen af OHSAS og det fortsatte arbejde med at udvikle coachingfunktionen, vurderes det, at virksomheden med projektet også har fået igangsat et forløb, som vil fortsætte efter projektet afslutning. BEDREARBEJDE.dk 88

10 Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At undersøge arbejdsforholdene for natarbejderne nærmere, herunder hvordan disse forhold kan forbedres eller hvordan arbejdet evt. kan organiseres uden natarbejde. At overveje, om virksomheden kan forbedre sin produktionskapacitet til at klare perioder med spidsbelastninger uden at det medfører stress for medarbejderne. At sætte tiltag i gang for at skabe mere udviklende arbejde og kompetenceopbygning for medarbejderne. Medarbejdernes aktive deltagelse i at foreslå forbedringer og de gode erfaringer med at sende medarbejdere til Litauen for at oplære litauiske medarbejdere kunne her være eksempler til at vise vejen videre frem. Bach vil i fremtiden fortsat løbende stå med strategiske valg om, hvordan virksomheden kan udvikles til fortsat at være konkurrencedygtig. En del af dette valg står i balancen mellem satsning på udvikling af høj produktivitet gennem udvikling af medarbejdere og teknologi eller satsning på konkurrenceevne gennem lave lønninger. I en satsning på det første vil fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel sammen med fokus på det udviklende arbejde have en afgørende betydning. Projektet har allerede på nuværende tidspunkt vist, hvordan fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan medvirke til at skabe engagerede medarbejdere, som på afgørende vis kan bidrage til virksomhedens innovation. Det er evaluators vurdering, at der ligger et fortsat potentiale i at arbejde videre i denne retning. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 55 procent. De største udgiftsposter i projektet har været udgifter til de ansattes deltagelse i projektet og til ekstern konsulentbistand. Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: 3408, svarende til 32 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser Lokaleleje og forplejning Øvrige udgifter 0 Angiv type: - I alt Tabel 19: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets egen evalueringsrapport, og der er kontaktoplysninger til projektet. BEDREARBEJDE.dk 89

11 Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Konsulentrapport efter første spørgeskemaundersøgelse (11 s.) Projektets egen evalueringsrapport (afrapportering af anden spørgeskemaundersøgelse 8 sider): Bach, trivsel og vækst. Slutrapport, 2005 Projektansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet modtaget d. 4. november 2002 Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, deltagere, metode, tidsplan og resultater. Bach s elektroniske medarbejderhåndbog Interview: Gruppeinterview med projektgruppen, 1/ Gruppeinterview med mellemledere, 1/ Gruppeinterview med medarbejdere, 1/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 90

Projekt 15: Post Danmark

Projekt 15: Post Danmark Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 15: Post Danmark Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version

Læs mere

Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje

Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 9: ISS Facility Services

Projekt 9: ISS Facility Services Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 9: ISS Facility Services Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 5: Esbjerg Kommune

Projekt 5: Esbjerg Kommune Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i

Læs mere

Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT

Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT Bach, trivsel og vækst SLUTRAPPORT Slutrapport vedrørende projekt Bach, trivsel og vækst Det skal indledningsvis konstateres, at gennemførelsen af projekt Bach, trivsel og vækst har haft en endog meget

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Forandringsproces i Holbæk Forsyning A/S v/susan Münster

Forandringsproces i Holbæk Forsyning A/S v/susan Münster Forandringsproces i Holbæk Forsyning A/S v/susan Münster Robuste forandringer, IDA Arbejdsmiljø den 7. juni 2016 Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Tlf 70 11 12 50 www.holfor.dk Indhold

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere