Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder"

Transkript

1 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005

2 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder 1.0 Af Julia Gardner

3 Indhold 1 Om undersøgelsen Svarprocent Hvem har deltaget Samlet konklusion Elever detaljerede resultater Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for elever Virksomheder detaljerede resultater Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for virksomheder Bilag 1 Frekvenstabel for virksomheder Bilag 2 Frekvenstabel for elever

4 1 Om undersøgelsen 1 1 Om undersøgelsen Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført af UNI C Statistik og Analyse i perioden 30. maj til 13. juni Besvarelsen foregik på internettet via et elektronisk spørgeskema. Invitation til at deltage i undersøgelsen blev sendt pr. til deltagerne. en inkluderede et link til spørgeskemaet. Der blev udsendt en rykker den 8. juni til de inviterede elever og virksomheder, som på det pågældende tidspunkt endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Kriterierne for at indgå i undersøgelsen var meget enkle, idet der blev sendt invitationer til alle elever og virksomheder, der havde været logget på inden for et givent tidsrum og som havde en adresse registreret på hjemmesiden: Alle elever, der havde været logget på i perioden 18. maj til 24. maj. I alt 1248 elever. Alle virksomheder, der havde været logget på i perioden 26. april til 24. maj. I alt 116 virksomheder. Der blev anvendt to forskellige spørgeskemaer: ét til eleverne og ét til virksomhederne. En stor del af indholdet var dog identisk i de to undersøgelser, hvilket fremgår af denne rapport. 1.1 Svarprocent Blandt de inviterede viste det sig, at 138 adresser på elever og 2 adresser på virksomheder var ugyldige. Antal inviterede Antal med gyldige adresser Antal svar Elever % Virksomheder % Svarprocent Frekvenstabeller på samtlige spørgsmål er inkluderet i bilag 1 (virksomheder) og bilag 2 (elever). Statistisk usikkerhed Den statistiske usikkerhed kan man groft sige er ±4 procentpoint for eleverne, når ca. 467 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet for de fleste spørgsmål i elev-undersøgelsen) og ±10 procentpoint for virksomhederne, når ca. 60 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet ved de fleste virksomhedsspørgsmål). Bortfald Herudover kan der være et bortfaldsproblem i hver af de to delundersøgelser, hvis

5 1 Om undersøgelsen 2 de henholdsvis 469 elever og 60 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, ikke er repræsentative i forhold til den respektive stikprøve (1248 elever og 116 virksomheder). Selve bortfaldet er på 58% for eleverne og 47% for virksomhederne, hvilket er forventeligt i denne type undersøgelser. At der kan være et bortfaldsproblem betyder, at data muligvis ikke afspejler den totale population af brugere af Problemet er kort sagt, at vi ikke ved, om dem som har besvaret undersøgelsen på en for undersøgelsen væsentlig måde skiller sig ud fra dem, som ikke har besvaret undersøgelsen. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale fx vedr. fagområder. 1.2 Hvem har deltaget Både blandt virksomheder og elever er det primært brugere fra områderne handel og kontor samt teknologi og kommunikation, der har indsendt besvarelser. Figur 1 Elevernes fordeling på fagområder

6 1 Om undersøgelsen 3 Figur 2 Virksomheders fordeling på fagområder. Bemærk at flere respondenter fra virksomhederne har haft svært ved at identificere deres fagområde. I spørgeskemaet skulle de ikke vælge blandt de 7 hovedkategorier, men kunne i stedet markere specialerne direkte i en lang liste (se bilag 1). Dette til trods valgte 10 ud af 60 virksomhedsbrugere at benytte kategorien Andet.

7 2 Samlet konklusion 4 2 Samlet konklusion Sammenholder man resultaterne fra elevers og virksomheders besvarelser viser det sig, at der er stort sammenfald i holdningen til hjemmesiden. Resultaterne af undersøgelsen kan således kondenseres i tre punkter. 1. Hjemmesiden er nem at anvende og den betragtes grundlæggende som et godt initiativ. 2. Indholdet af hjemmesiden er alt for spinkelt: virksomhederne er utilfredse med elevernes beskrivelser af sig selv og eleverne efterlyser up-to-date virksomhedsprofiler. 3. Hverken virksomheder eller elever mener, at hjemmesiden er et tilstrækkeligt effektivt redskab til at formidle praktikpladser. Eleverne betegner det som et stort problem, at der ikke er flere opslag fra virksomheder. Virksomhederne skriver selv, at de ikke betragter hjemmesiden som det vigtigste redskab, når de skal rekruttere elever. Fra begge sider foreslås yderligere markedsføring af hjemmesiden for at gøre den mere kendt og dermed mere brugt.

8 3 Elever detaljerede resultater 5 3 Elever detaljerede resultater Elevernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 3.1 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Der er udbredt tilfredshed med hjemmesidens opbygning og med de funktioner den rummer, hvilket fremgår af række 1-4 i Figur 3. Generelt er omkring 80% meget enige eller enige i de fire første spørgsmål, der drejer sig om generel betjening af hjemmesiden. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 23% 64% 10% 2% 2% 2. Det er nemt at logge på 33% 48% 12% 6% 1% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 22% 61% 12% 3% 2% 4. Det er nemt at lave en individuel beskrivelse af dig selv som elev 21% 56% 15% 4% 3% 5. Det er nemt at finde beskrivelser af godkendte virksomheder 19% 42% 24% 8% 7% 6. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 23% 46% 6% 2% 23% 7. Vejledningen giver god hjælp til brug af hjemmesiden 16% 45% 12% 2% 25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 3 Elevernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Dette kan sammenholdes med svarene i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10), hvor mange elever har taget sig tid til at tilføje rosende kommentarer til hjemmesiden. Udvalgte eksempler er vist nedenfor. Jeg synes det er meget flot hjemmeside og er glad for den. Har kun ros til denne hjemmeside :) Layoutet er brugervenligt og overskueligt. Der er det, der skal være og ikke en masse unødvendigt, der optager en masse plads og forvirrer brugeren. Til spørgsmålet om, hvorvidt det er nemt at finde beskrivelser af de godkendte virksomheder dykker graden af tilfredshed imidlertid og knapt en tredjedel anfører, at de ikke synes, det er nemt. At der er problemer bekræftes af elevernes be-

9 3 Elever detaljerede resultater 6 svarelser i fritekstfelterne, hvor flere har anført, at det ikke er nemt at søge på hjemmesiden (se afsnit 3.4, side 10). Det kommer udtryk i formuleringer som disse: Det er alt for besværligt med jeres søgefunktion til elevpladser Det er besværligt, at man skal bruge rulle-menu'er, når man søger efter godkendte praktikpladser. [ ] Når man søger praktikpladser indenfor handelog kontor med specielar viser den at der er 18 steder og når man går videre kommer den med 0 steder. hvordan hænger det sammen? Få har oplevet problemer med hjemmesiden 47% af eleverne har oplevet problemer med at betjene hjemmesiden. Dog anfører kun 12%, at de haft nogle eller mange problemer (se Figur 4 ). Figur 4 Antal elever der har oplevet problemer med at bruge hjemmesiden. Det er imidlertid værd at bemærke, at de elever, der har været udsat for problemerne, tilsyneladende har manglet hjælp. Hele 46% angiver i Figur 5, at de ikke har fået hjælp til at løse deres problemer. Selv med en statistisk usikkerhed, der i denne sammenhæng er på ±7 procentpoint, er det er højt tal.

10 3 Elever detaljerede resultater 7 Figur 5 Antal elever der har fået hjælp til at løse deres problemer. De, der har fået hjælp, har i høj grad haft glæde af personer fra deres erhvervsskole, hvilket fremgår af Figur 6. Figur 6 Oversigt over de hjælpe-muligheder eleverne har benyttet.

11 3 Elever detaljerede resultater Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Imens der er tilfredshed med selve opbygningen af hjemmesiden, er der udbredt utilfredshed med det faktiske indhold. Beskrivelserne af de godkendte virksomheder er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt gode, hvilket fremgår af række 4 i Figur 7. Her har ca. 1/3 af respondenterne angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over de virksomheder, som søger elever inden for dit fag 21% 49% 16% 7% 6% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde en praktikplads 13% 40% 24% 16% 7% 3. Hjemmesiden giver et overblik over, hvem man kan sende uopfordrede ansøgninger til 19% 44% 16% 7% 12% 4. Der er gode beskrivelser af de godkendte virksomheder 10% 41% 24% 9% 15% 5. Det er en god idé, at man kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 26% 42% 11% 6% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 7 Vurdering af hjemmesidens indhold Nogle af respondenterne konkretiser deres kritik i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10). Mange har anført, at beskrivelserne af de godkendte virksomheder ikke er up-to-date. Blandt de hyppigt forekomne problemer er forkerte adresseoplysninger, og virksomhederne der ikke tager elever inden for det oplyste fagområde eller vil slet ikke have elever etc. Nedenfor er eksempler på sådanne kommentarer: Den er ikke opdateret, jeg har været mange steder hvor de ikke tager lærlinge ind eller at fabrikken var jævnet med jorden.! Jeg 'stoler' ikke helt på de oplysninger, der står om de enkelte virksomheder. Et advokatfirmanavn var helt forældet, hvilket jeg opdagede ved det brevpapir afslaget var skrevet på. En sådan hjemmeside, hvor der er kamp om pladserne, kræver en 100% opdate. Det jeg savner mest er en opdateret hjemmeside over skrædderpraktikpladser, der er mange virksomheder der står der flere gange med forskellige adresse, og jeg har brugt en masse penge på frimærker på ansøgninger som jeg har fået retur fordi firmaet ikke eksistere mere!!!!!!!!!listen er helle ikke opdateret med hvem der har og hvem der ikke har elever, og mange virksomheder aner heller ikke at de står på praktikpladsen.dk!!!

12 3 Elever detaljerede resultater Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Hjemmesiden opleves ikke som et effektivt værktøj til at finde praktikplads: kun lidt over halvdelen af eleverne er enige i dette synspunkt, hvilket fremgår af række 2 i Figur 7. Det tal forekommer lavt, når man dels tager i betragtning, at hjemmesiden har ét formål: at formidle praktikpladser, dels at det kun er aktive brugere, der har kunnet deltage i undersøgelsen. Af Figur 8 fremgår det, at kun 54% betragter hjemmesiden som det primære redskab, når de skal finde praktikplads. Bemærk dog, at der ikke er nogen stor alternativ konkurrent: den næst mest populære metode er andre jobportaler på internettet, som 18% af eleverne anfører som første prioritet. Figur 8 Oversigt over hvilken metode elever giver førsteprioritet, når de skal finde elevplads. Kommentarerne fra fritekstfelterne underbygger statistikken (se afsnit 3.4, side 10). Knapt en tredjedel af de 161 elever, som har valgt at skrive ekstra kommentarer, bemærker, at der er alt for få opslag fra virksomheder. Det fremgår af følgende bemærkninger: Konceptet er godt nok... bare nytteløst når ingen virksomheder registrerer sig derinde! En kampagne målrettet til virksomheder! Synes det er DYBT latterligt, at vi er flere tusinde elever der SKAL være oprettet på siden, men kun et fåtal af virksomheder!!!!!! Ufattelig dårligt!!! :-((((

13 3 Elever detaljerede resultater 10 Det er en skam, at flere virksomheden ikke bruger siden. Kan der mon ikke gøres lidt mere reklame for siden? Jeg tænker på om virksomhederne er klar over, at De kan indrykke en annonce hos jer. For jeg synes ikke at der er mange at vælge imellem. 3.4 Kommentarer fra fritekstfelter 161 elever valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Særligt 5 kommentarer går igen mange gange i fritekstfelterne: Kritik af manglende opslag fra virksomheder En generel ros af hjemmesiden og grundideen med at formidle kontakt mellem virksomheder og elever. Kritik af at oplysninger om godkendte virksomheder ikke er ført ajour (adresser er forældede, virksomhederne tager ikke elever inden for de oplyste fagområder etc.) Ønske om brugernavn der er lettere at huske Ærgrelse over, at ingen virksomheder ser ens profil. En del af kommentarerne i denne kategori er forslag om, at det skal fremgå af hjemmesiden, hvem der har set ens profil, hvilket må ses som udtryk for, at en del elever ikke har opdaget den eksisterende facilitet. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Flere opslag fra virksomheder 51 Generel ros 44 Oplysninger om godkendte virksomheder er ikke up-to-date 28 Ønske om brugernavn, der er let at huske 21 Ingen virksomheder ser min profil/ønske om at vide hvem har set min profil/jeg får ingen respons fra virksomheder 20 Ønske om flere firmaoplysninger (dvs. firmaprofil, inkl. ) 13 Bedre mulighed for at lave elevprofiler (inkl. at sende mails der er pænt formaterede samt mulighed for at tilknytte bilag) 11 Problemer med søgning/besværlig søgning 8 Generel kritik 7 Mangler virksomheders www-adresse 5 Vrede over at skulle ajourføre profil 5 Tekniske problemer 4

14 3 Elever detaljerede resultater 11 Manglende funktioner og generelle kommentarer Problemer med Tilbage-knap (herunder kommentarer om at man ofte "blive smidt af systemet ) Antal Ønske om bedre design 4 Generel kritik 3 Vidste ikke, at man kunne sende mails fra siden 3 advisering (forny profil, nyt opslag) 3 Andre hjemmesider er bedre 3 Indsæt link til andre portaler, hvor man kan søge læreplads 2 Inkludér ikke-godkendte virksomheder 2 Dårlig vejledning/dårlig support på hjemmesiden 2 Hjælp til at skrive ansøgning 1 Svært at synliggøre elevprofiler 1 Behov for tolk 1 Dårlige praktiksteder bør slettes 1 Hvad har jeg søgt hvornår 1 Total 161 Figur 9 Oversigt over elevers svar i de to fritekstfelter Delkonklusion for elever På baggrund af elevernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Brugernavne bør være meningsfulde eller det skal være muligt for den enkelte elev at ændre brugernavnet. Hvis en godkendt virksomhed har en URL bør denne indsættes. På den måde kan man kompensere for, at en del virksomheder enten slet ikke har lagt en profil ind eller ikke holder oplysninger ajour. Gør det nemmere at finde godkendte virksomheder. Søgeprocessen volder tilsyneladende problemer. Gør det muligt at vedhæfte bilag til elevprofiler og gør det nemmere at se, hvordan mails til virksomheder bliver formaterede. Overvej om søgning kan gøres yderligere letforståelig. Indfør advisering, når det er tid til at forny profil og hvis der kommer et relevant opslag. Sørg for at Tilbage-knappen altid fungerer.

15 3 Elever detaljerede resultater 12 Forslag vedrørende brug: Sørg for yderligere markedsføring af hjemmesiden, så eleverne får en oplevelse af, at virksomhederne rent faktisk også er aktive brugere. Dette bør dels resultere i flere opslag, dels i ajourførte firmaprofiler.

16 4 Virksomheder detaljerede resultater 13 4 Virksomheder detaljerede resultater Virksomhedernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 4.1 Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Som et af de første spørgsmål i spørgeskemaet skulle virksomhedsbrugerne anføre, hvor de kender hjemmesiden fra. Det fremgår af Figur 10, at over halvdelen af alle virksomheder har svaret, at de kender hjemmesiden, fordi de har modtaget brev fra UVM. Derudover er erhvervsskolerne tilsyneladende gode til at sælge hjemmesiden. Figur 10 Oversigt over hvordan virksomhederne har lært hjemmesiden at kende. 4.2 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Blandt brugerne på virksomhederne er der generel tilfredshed med betjening af systemet og de funktioner det rummer. Over 80% er meget enige eller enige i, at hjemmesiden er enkel og overskuelig.

17 4 Virksomheder detaljerede resultater 14 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 8% 75% 12% 2% 3% 2. Det er nemt at logge på 17% 73% 5% 2% 3% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 10% 68% 18% 3% 4. Det er nemt at skrive en virksomhedsprofil 17% 60% 8% 2% 13% 5. Det er nemt at lave et stillingsopslag 15% 53% 7% 5% 20% 6. Det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev 3% 41% 22% 5% 29% 7. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 7% 58% 2% 33% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 11 Virksomhedernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Enkelte af virksomhederne har benyttet fritekstfelterne til at rose hjemmesiden (se afsnit 4.5, side 19). Blandt andet på denne måde: Det er første gang vi har anvendt 'praktikpladsen' til at søge. Det var nemt og har også givet stor respons [ ]. Praktikpladsen er et meget brugbart hjælpemiddel, nemt at arbejde med, hurtig kommunikation, billigt i brug. Hvis der er manglende opbakning/ brug af 'Praktikpladsen' skyldes det kun manglende kendskab / oplysning. Bemærk at antallet af tilfredse dykker en anelse, når det drejer sig om at lave stillingsopslag: her er 68% meget enige eller enige. Kun 12% anfører, at de har oplevet problemer, imens hele 20% slet ikke har vurderet funktionen. Måske et udtryk for, at de ikke har brugt muligheden eller slet ikke har bemærket at den findes? Til spørgsmålet om, hvorvidt det der er nemt at finde beskrivelser af de enkelte elever, ses det største dyk i antallet af tilfredse. Under halvdelen er tilfredse med denne facilitet og næsten en tredjedel har direkte anført, at de synes det er svært at finde elever. På den ene side kan man således konstatere, at der er rum for forbedring. På den anden side fremgår det tydeligt af figuren, at næsten en tredjedel af brugerne ikke ved, hvad de mener om funktionen, hvilket måske skyldes, at de ikke bruger den og at det således ikke er en central funktion Flere virksomheder har oplevet problemer med hjemmesiden Som det fremgår af Figur 12, har godt 40% oplevet problemer på hjemmesiden.

18 4 Virksomheder detaljerede resultater 15 Figur 12 Antal virksomheder der har haft problemer med betjening af hjemmesiden. Blandt de 25 respondenter, der har oplevet problemer, har knapt halvdelen ikke fået hjælp til at løse deres problemer. Dette bliver ikke illustreret i grafer, da tallene er for små til at lave egentlig statistik på. Af de 14 personer, der har fået hjælp, anfører cirka halvdelen, at de har fået hjælp fra webmaster (dvs. de har skrevet til hjemmesidens kontakt ). En analyse af disse henvendelser vil måske kunne give et indblik i, hvilke problemer virksomhederne typisk kæmper med. 4.3 Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Ser man på virksomhedernes vurdering af indholdet på hjemmesiden fremgår det, at der er udbredt utilfredshed med beskrivelserne af eleverne. I Figur 13 kan man se, at kun en tredjedel er enige eller meget enige i, at elevernes profilbeskrivelser er relevante og informative. Bemærk dog at hele 26% har svaret ved ikke på dette spørgsmål; formentlig fordi en del virksomheder ikke benytter sig af muligheden. Denne tolkning understøttes af Figur 11 side14, hvor 29% har anført, at de ikke ved, om det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev.

19 4 Virksomheder detaljerede resultater 16 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over, hvor mange elever der søger praktikplads inden for din virksomheds fagområde 7% 52% 20% 2% 20% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde elever 7% 46% 21% 9% 18% 3. Elevernes profil-beskrivelser er relevante og informative 2% 32% 30% 11% 26% 4. Det er en god idé, at eleverne kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 23% 52% 14% 7% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 13 Virksomhedernes vurdering af hjemmesidens indhold. At der er problemer med oplysningerne om eleverne blev bekræftet i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer, hvor det viste sig, at 138 ud af 1248 elev-mails var ugyldige, dvs.11%. Tallet forekommer højt, når man tager i betragtning, at der kun blev sendt mails til aktive elever, der havde været logget på kort tiden inden spørgeskemaet blev udsendt, og som derfor burde holde deres personlige oplysninger ved lige. Flere virksomheder har bemærket i fritekstfelterne, at elevernes profiler er dårligt opstillede og fyldt med stavefejl (se afsnit 4.5, side 19). Udvalgte citater illustrerer problemet: Syntes elevernes opslag bliver alt for sjældent opdatere, og står der i flere år selvom de måske har fundet læreplads. Ud over det burde de nok lære at skrive en ordentlig beskrivelse af sig selv, gerne uden en masse stavefejl. Der har flere gange været fejl på elevernes -adresser, og der har været et par tilfælde, hvor eleverne faktisk ikke var søgende inden for vort område. Desuden kan det forekomme at en elev ikke vil rejse 30 km for en læreplads, samt eleven ikke svare på en henvendelse. Jeg har løbende søgt elev-cv. Af og til oplever jeg at nogle af de indtastede cv har været af så ringe en kvalitet, at virksomheder i det omfang de bruger sitet til elev-søgning vil finde det horibelt. Det gælder formulering og stavning, opstilling af kvalifikationer og personlige egenskaber der er relevante. Nogle tekniske skoler forlanger at gennemse cv-et inden det lægges på. Såfremt der stadig er pro-

20 4 Virksomheder detaljerede resultater 17 blemer med kvaliteten, vil jeg opfordre til at man gør skolerne opmærksomme herpå. Undskyldningen for ikke at bruge sitet fra virksomhedernes side, må under alle omstændigheder ikke være, at elevdata er for ringe Der er også kritiske bemærkninger, når det drejer sin om elevernes ansøgninger, der tilsyneladende i høj grad består af automatisk afsendelse af profilbeskrivelser: De mails vi modtager fra eleverne er meget 'magre' Umiddelbart et godt værktøj for virksomheder og praktiksøgende. Men oplysningerne fra praktikanterne af, er meget mangelfulde. Den korte profil de skriver, giver ikke relevant baggrundsmateriale nok til at virksomhederne får interesse for dem. De skal lære at skrive en ordenlig ansøgning samt have muligheden for at vedhæfte relevante bilag Jeg har fået nogle meget syntetiske automatik-ansøgninger som alene af den grund bliver bortdømt 4.4 Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Af Figur 14 side 16 fremgår det, at 52% af virksomhederne betragter hjemmesiden som et godt redskab til at finde elever. Som nævnt i kommentarerne til elevstatistikken er dette tal måske ikke tilfredsstillende for en hjemmeside, der har det ene formål at formidle praktikpladser. Tallet perspektiveres yderligere af, at de personer, der har deltaget i undersøgelsen alle har været logget på hjemmesiden inden for den sidste måned, dvs. alle har kendskab til og udvist aktiv interesse for hjemmesiden. I Figur 14 kan man se, at hele 38% af respondenterne skriver, at de næsten aldrig eller aldrig bruger hjemmesiden, når de skal søge elever.

21 4 Virksomheder detaljerede resultater 18 Figur 14 Overblik over hvor ofte virksomhederne bruger hjemmesiden, når de søger elever. Det fremgår af Figur 15, at 39% foretrækker at ringe til erhvervsskolen og kun 16% benytter hjemmesiden som første valg, når de skal ansætte elever. Respondenterne kunne angive flere prioriteter, så dette er ikke udtryk for, at de kun benytter én metode, blot en markering af hvilken metode de foretrækker. Det ser således ud til, at erhvervsskolerne bør spille en meget central rolle, hvis hjemmesiden skal lanceres yderligere overfor virksomhederne. Figur 15 Oversigt over virksomheders førsteprioriteter når de skal ansætte elever.

22 4 Virksomheder detaljerede resultater Kommentarer fra fritekstfelter 21 virksomheder valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Dårlige elevansøgninger 6 Generel ros 4 Mangler bilag fra elever 3 Dårlige ansøgninger virker automatiske 2 Dårlig support/vejledning/kan ikke finde ud af systemet 2 Svært at vælge rette speciale 2 Afvise uopfordrede ansøgninger/indikere behov for lærlinge 2 Fejl i oplysninger om elever 2 Søge på elever fra bestemt teknisk skole 1 Mulighed for at sortere i fremsøgte elever 1 Ansøgningsfrist på bestemt dato 1 Fejl på elevers adresser 1 Vis virksomheders www-adresse 1 Ansøgninger fra uinteresserede 1 Forslag om samarbejde med elevpladsen.dk 1 Gør siden mere brugt 1 Total Delkonklusion for virksomheder På baggrund af virksomhedernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Gør det nemmere at lave stillingsopslag. Gør det mere klart i grænsefladen for elever, at de kan og bør tilrette deres profilbeskrivelse, før den afsendes til en virksomhed. Gør det muligt for elever at tilknytte bilag til deres ansøgninger. Gør det lettere for virksomheder at klikke sig frem til elever. Gør det lettere at markere, at man ikke har mulighed for at tage elever.

23 4 Virksomheder detaljerede resultater 20 Gør det nemmere at se, hvordan man kan få hjælp til brug af systemet. Forslag vedrørende brug af hjemmesiden: Gør hjemmesiden mere attraktiv at bruge ved at sørge for bedre indholdsmæssig kvalitet af det, eleverne skriver. Brug erhvervsskolerne til at promovere hjemmesiden: i stedet for at ringe til skolen bør virksomhederne selv skrive deres opslag ind på hjemmesiden (evt. med skolens hjælp). Dette forslag forudsætter at det bliver nemmere at oprette opslag samt bedre adgang til hjælp (jf. punkter i listen med designforslag). Når virksomhederne kontakter erhvervsskolen bør de opfordres til at opdatere deres virksomhedsprofil på hjemmesiden eller som minimum indsætte URL.

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere