Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder"

Transkript

1 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005

2 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder 1.0 Af Julia Gardner

3 Indhold 1 Om undersøgelsen Svarprocent Hvem har deltaget Samlet konklusion Elever detaljerede resultater Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for elever Virksomheder detaljerede resultater Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for virksomheder Bilag 1 Frekvenstabel for virksomheder Bilag 2 Frekvenstabel for elever

4 1 Om undersøgelsen 1 1 Om undersøgelsen Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført af UNI C Statistik og Analyse i perioden 30. maj til 13. juni Besvarelsen foregik på internettet via et elektronisk spørgeskema. Invitation til at deltage i undersøgelsen blev sendt pr. til deltagerne. en inkluderede et link til spørgeskemaet. Der blev udsendt en rykker den 8. juni til de inviterede elever og virksomheder, som på det pågældende tidspunkt endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Kriterierne for at indgå i undersøgelsen var meget enkle, idet der blev sendt invitationer til alle elever og virksomheder, der havde været logget på inden for et givent tidsrum og som havde en adresse registreret på hjemmesiden: Alle elever, der havde været logget på i perioden 18. maj til 24. maj. I alt 1248 elever. Alle virksomheder, der havde været logget på i perioden 26. april til 24. maj. I alt 116 virksomheder. Der blev anvendt to forskellige spørgeskemaer: ét til eleverne og ét til virksomhederne. En stor del af indholdet var dog identisk i de to undersøgelser, hvilket fremgår af denne rapport. 1.1 Svarprocent Blandt de inviterede viste det sig, at 138 adresser på elever og 2 adresser på virksomheder var ugyldige. Antal inviterede Antal med gyldige adresser Antal svar Elever % Virksomheder % Svarprocent Frekvenstabeller på samtlige spørgsmål er inkluderet i bilag 1 (virksomheder) og bilag 2 (elever). Statistisk usikkerhed Den statistiske usikkerhed kan man groft sige er ±4 procentpoint for eleverne, når ca. 467 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet for de fleste spørgsmål i elev-undersøgelsen) og ±10 procentpoint for virksomhederne, når ca. 60 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet ved de fleste virksomhedsspørgsmål). Bortfald Herudover kan der være et bortfaldsproblem i hver af de to delundersøgelser, hvis

5 1 Om undersøgelsen 2 de henholdsvis 469 elever og 60 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, ikke er repræsentative i forhold til den respektive stikprøve (1248 elever og 116 virksomheder). Selve bortfaldet er på 58% for eleverne og 47% for virksomhederne, hvilket er forventeligt i denne type undersøgelser. At der kan være et bortfaldsproblem betyder, at data muligvis ikke afspejler den totale population af brugere af Problemet er kort sagt, at vi ikke ved, om dem som har besvaret undersøgelsen på en for undersøgelsen væsentlig måde skiller sig ud fra dem, som ikke har besvaret undersøgelsen. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale fx vedr. fagområder. 1.2 Hvem har deltaget Både blandt virksomheder og elever er det primært brugere fra områderne handel og kontor samt teknologi og kommunikation, der har indsendt besvarelser. Figur 1 Elevernes fordeling på fagområder

6 1 Om undersøgelsen 3 Figur 2 Virksomheders fordeling på fagområder. Bemærk at flere respondenter fra virksomhederne har haft svært ved at identificere deres fagområde. I spørgeskemaet skulle de ikke vælge blandt de 7 hovedkategorier, men kunne i stedet markere specialerne direkte i en lang liste (se bilag 1). Dette til trods valgte 10 ud af 60 virksomhedsbrugere at benytte kategorien Andet.

7 2 Samlet konklusion 4 2 Samlet konklusion Sammenholder man resultaterne fra elevers og virksomheders besvarelser viser det sig, at der er stort sammenfald i holdningen til hjemmesiden. Resultaterne af undersøgelsen kan således kondenseres i tre punkter. 1. Hjemmesiden er nem at anvende og den betragtes grundlæggende som et godt initiativ. 2. Indholdet af hjemmesiden er alt for spinkelt: virksomhederne er utilfredse med elevernes beskrivelser af sig selv og eleverne efterlyser up-to-date virksomhedsprofiler. 3. Hverken virksomheder eller elever mener, at hjemmesiden er et tilstrækkeligt effektivt redskab til at formidle praktikpladser. Eleverne betegner det som et stort problem, at der ikke er flere opslag fra virksomheder. Virksomhederne skriver selv, at de ikke betragter hjemmesiden som det vigtigste redskab, når de skal rekruttere elever. Fra begge sider foreslås yderligere markedsføring af hjemmesiden for at gøre den mere kendt og dermed mere brugt.

8 3 Elever detaljerede resultater 5 3 Elever detaljerede resultater Elevernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 3.1 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Der er udbredt tilfredshed med hjemmesidens opbygning og med de funktioner den rummer, hvilket fremgår af række 1-4 i Figur 3. Generelt er omkring 80% meget enige eller enige i de fire første spørgsmål, der drejer sig om generel betjening af hjemmesiden. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 23% 64% 10% 2% 2% 2. Det er nemt at logge på 33% 48% 12% 6% 1% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 22% 61% 12% 3% 2% 4. Det er nemt at lave en individuel beskrivelse af dig selv som elev 21% 56% 15% 4% 3% 5. Det er nemt at finde beskrivelser af godkendte virksomheder 19% 42% 24% 8% 7% 6. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 23% 46% 6% 2% 23% 7. Vejledningen giver god hjælp til brug af hjemmesiden 16% 45% 12% 2% 25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 3 Elevernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Dette kan sammenholdes med svarene i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10), hvor mange elever har taget sig tid til at tilføje rosende kommentarer til hjemmesiden. Udvalgte eksempler er vist nedenfor. Jeg synes det er meget flot hjemmeside og er glad for den. Har kun ros til denne hjemmeside :) Layoutet er brugervenligt og overskueligt. Der er det, der skal være og ikke en masse unødvendigt, der optager en masse plads og forvirrer brugeren. Til spørgsmålet om, hvorvidt det er nemt at finde beskrivelser af de godkendte virksomheder dykker graden af tilfredshed imidlertid og knapt en tredjedel anfører, at de ikke synes, det er nemt. At der er problemer bekræftes af elevernes be-

9 3 Elever detaljerede resultater 6 svarelser i fritekstfelterne, hvor flere har anført, at det ikke er nemt at søge på hjemmesiden (se afsnit 3.4, side 10). Det kommer udtryk i formuleringer som disse: Det er alt for besværligt med jeres søgefunktion til elevpladser Det er besværligt, at man skal bruge rulle-menu'er, når man søger efter godkendte praktikpladser. [ ] Når man søger praktikpladser indenfor handelog kontor med specielar viser den at der er 18 steder og når man går videre kommer den med 0 steder. hvordan hænger det sammen? Få har oplevet problemer med hjemmesiden 47% af eleverne har oplevet problemer med at betjene hjemmesiden. Dog anfører kun 12%, at de haft nogle eller mange problemer (se Figur 4 ). Figur 4 Antal elever der har oplevet problemer med at bruge hjemmesiden. Det er imidlertid værd at bemærke, at de elever, der har været udsat for problemerne, tilsyneladende har manglet hjælp. Hele 46% angiver i Figur 5, at de ikke har fået hjælp til at løse deres problemer. Selv med en statistisk usikkerhed, der i denne sammenhæng er på ±7 procentpoint, er det er højt tal.

10 3 Elever detaljerede resultater 7 Figur 5 Antal elever der har fået hjælp til at løse deres problemer. De, der har fået hjælp, har i høj grad haft glæde af personer fra deres erhvervsskole, hvilket fremgår af Figur 6. Figur 6 Oversigt over de hjælpe-muligheder eleverne har benyttet.

11 3 Elever detaljerede resultater Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Imens der er tilfredshed med selve opbygningen af hjemmesiden, er der udbredt utilfredshed med det faktiske indhold. Beskrivelserne af de godkendte virksomheder er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt gode, hvilket fremgår af række 4 i Figur 7. Her har ca. 1/3 af respondenterne angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over de virksomheder, som søger elever inden for dit fag 21% 49% 16% 7% 6% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde en praktikplads 13% 40% 24% 16% 7% 3. Hjemmesiden giver et overblik over, hvem man kan sende uopfordrede ansøgninger til 19% 44% 16% 7% 12% 4. Der er gode beskrivelser af de godkendte virksomheder 10% 41% 24% 9% 15% 5. Det er en god idé, at man kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 26% 42% 11% 6% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 7 Vurdering af hjemmesidens indhold Nogle af respondenterne konkretiser deres kritik i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10). Mange har anført, at beskrivelserne af de godkendte virksomheder ikke er up-to-date. Blandt de hyppigt forekomne problemer er forkerte adresseoplysninger, og virksomhederne der ikke tager elever inden for det oplyste fagområde eller vil slet ikke have elever etc. Nedenfor er eksempler på sådanne kommentarer: Den er ikke opdateret, jeg har været mange steder hvor de ikke tager lærlinge ind eller at fabrikken var jævnet med jorden.! Jeg 'stoler' ikke helt på de oplysninger, der står om de enkelte virksomheder. Et advokatfirmanavn var helt forældet, hvilket jeg opdagede ved det brevpapir afslaget var skrevet på. En sådan hjemmeside, hvor der er kamp om pladserne, kræver en 100% opdate. Det jeg savner mest er en opdateret hjemmeside over skrædderpraktikpladser, der er mange virksomheder der står der flere gange med forskellige adresse, og jeg har brugt en masse penge på frimærker på ansøgninger som jeg har fået retur fordi firmaet ikke eksistere mere!!!!!!!!!listen er helle ikke opdateret med hvem der har og hvem der ikke har elever, og mange virksomheder aner heller ikke at de står på praktikpladsen.dk!!!

12 3 Elever detaljerede resultater Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Hjemmesiden opleves ikke som et effektivt værktøj til at finde praktikplads: kun lidt over halvdelen af eleverne er enige i dette synspunkt, hvilket fremgår af række 2 i Figur 7. Det tal forekommer lavt, når man dels tager i betragtning, at hjemmesiden har ét formål: at formidle praktikpladser, dels at det kun er aktive brugere, der har kunnet deltage i undersøgelsen. Af Figur 8 fremgår det, at kun 54% betragter hjemmesiden som det primære redskab, når de skal finde praktikplads. Bemærk dog, at der ikke er nogen stor alternativ konkurrent: den næst mest populære metode er andre jobportaler på internettet, som 18% af eleverne anfører som første prioritet. Figur 8 Oversigt over hvilken metode elever giver førsteprioritet, når de skal finde elevplads. Kommentarerne fra fritekstfelterne underbygger statistikken (se afsnit 3.4, side 10). Knapt en tredjedel af de 161 elever, som har valgt at skrive ekstra kommentarer, bemærker, at der er alt for få opslag fra virksomheder. Det fremgår af følgende bemærkninger: Konceptet er godt nok... bare nytteløst når ingen virksomheder registrerer sig derinde! En kampagne målrettet til virksomheder! Synes det er DYBT latterligt, at vi er flere tusinde elever der SKAL være oprettet på siden, men kun et fåtal af virksomheder!!!!!! Ufattelig dårligt!!! :-((((

13 3 Elever detaljerede resultater 10 Det er en skam, at flere virksomheden ikke bruger siden. Kan der mon ikke gøres lidt mere reklame for siden? Jeg tænker på om virksomhederne er klar over, at De kan indrykke en annonce hos jer. For jeg synes ikke at der er mange at vælge imellem. 3.4 Kommentarer fra fritekstfelter 161 elever valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Særligt 5 kommentarer går igen mange gange i fritekstfelterne: Kritik af manglende opslag fra virksomheder En generel ros af hjemmesiden og grundideen med at formidle kontakt mellem virksomheder og elever. Kritik af at oplysninger om godkendte virksomheder ikke er ført ajour (adresser er forældede, virksomhederne tager ikke elever inden for de oplyste fagområder etc.) Ønske om brugernavn der er lettere at huske Ærgrelse over, at ingen virksomheder ser ens profil. En del af kommentarerne i denne kategori er forslag om, at det skal fremgå af hjemmesiden, hvem der har set ens profil, hvilket må ses som udtryk for, at en del elever ikke har opdaget den eksisterende facilitet. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Flere opslag fra virksomheder 51 Generel ros 44 Oplysninger om godkendte virksomheder er ikke up-to-date 28 Ønske om brugernavn, der er let at huske 21 Ingen virksomheder ser min profil/ønske om at vide hvem har set min profil/jeg får ingen respons fra virksomheder 20 Ønske om flere firmaoplysninger (dvs. firmaprofil, inkl. ) 13 Bedre mulighed for at lave elevprofiler (inkl. at sende mails der er pænt formaterede samt mulighed for at tilknytte bilag) 11 Problemer med søgning/besværlig søgning 8 Generel kritik 7 Mangler virksomheders www-adresse 5 Vrede over at skulle ajourføre profil 5 Tekniske problemer 4

14 3 Elever detaljerede resultater 11 Manglende funktioner og generelle kommentarer Problemer med Tilbage-knap (herunder kommentarer om at man ofte "blive smidt af systemet ) Antal Ønske om bedre design 4 Generel kritik 3 Vidste ikke, at man kunne sende mails fra siden 3 advisering (forny profil, nyt opslag) 3 Andre hjemmesider er bedre 3 Indsæt link til andre portaler, hvor man kan søge læreplads 2 Inkludér ikke-godkendte virksomheder 2 Dårlig vejledning/dårlig support på hjemmesiden 2 Hjælp til at skrive ansøgning 1 Svært at synliggøre elevprofiler 1 Behov for tolk 1 Dårlige praktiksteder bør slettes 1 Hvad har jeg søgt hvornår 1 Total 161 Figur 9 Oversigt over elevers svar i de to fritekstfelter Delkonklusion for elever På baggrund af elevernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Brugernavne bør være meningsfulde eller det skal være muligt for den enkelte elev at ændre brugernavnet. Hvis en godkendt virksomhed har en URL bør denne indsættes. På den måde kan man kompensere for, at en del virksomheder enten slet ikke har lagt en profil ind eller ikke holder oplysninger ajour. Gør det nemmere at finde godkendte virksomheder. Søgeprocessen volder tilsyneladende problemer. Gør det muligt at vedhæfte bilag til elevprofiler og gør det nemmere at se, hvordan mails til virksomheder bliver formaterede. Overvej om søgning kan gøres yderligere letforståelig. Indfør advisering, når det er tid til at forny profil og hvis der kommer et relevant opslag. Sørg for at Tilbage-knappen altid fungerer.

15 3 Elever detaljerede resultater 12 Forslag vedrørende brug: Sørg for yderligere markedsføring af hjemmesiden, så eleverne får en oplevelse af, at virksomhederne rent faktisk også er aktive brugere. Dette bør dels resultere i flere opslag, dels i ajourførte firmaprofiler.

16 4 Virksomheder detaljerede resultater 13 4 Virksomheder detaljerede resultater Virksomhedernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 4.1 Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Som et af de første spørgsmål i spørgeskemaet skulle virksomhedsbrugerne anføre, hvor de kender hjemmesiden fra. Det fremgår af Figur 10, at over halvdelen af alle virksomheder har svaret, at de kender hjemmesiden, fordi de har modtaget brev fra UVM. Derudover er erhvervsskolerne tilsyneladende gode til at sælge hjemmesiden. Figur 10 Oversigt over hvordan virksomhederne har lært hjemmesiden at kende. 4.2 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Blandt brugerne på virksomhederne er der generel tilfredshed med betjening af systemet og de funktioner det rummer. Over 80% er meget enige eller enige i, at hjemmesiden er enkel og overskuelig.

17 4 Virksomheder detaljerede resultater 14 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 8% 75% 12% 2% 3% 2. Det er nemt at logge på 17% 73% 5% 2% 3% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 10% 68% 18% 3% 4. Det er nemt at skrive en virksomhedsprofil 17% 60% 8% 2% 13% 5. Det er nemt at lave et stillingsopslag 15% 53% 7% 5% 20% 6. Det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev 3% 41% 22% 5% 29% 7. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 7% 58% 2% 33% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 11 Virksomhedernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Enkelte af virksomhederne har benyttet fritekstfelterne til at rose hjemmesiden (se afsnit 4.5, side 19). Blandt andet på denne måde: Det er første gang vi har anvendt 'praktikpladsen' til at søge. Det var nemt og har også givet stor respons [ ]. Praktikpladsen er et meget brugbart hjælpemiddel, nemt at arbejde med, hurtig kommunikation, billigt i brug. Hvis der er manglende opbakning/ brug af 'Praktikpladsen' skyldes det kun manglende kendskab / oplysning. Bemærk at antallet af tilfredse dykker en anelse, når det drejer sig om at lave stillingsopslag: her er 68% meget enige eller enige. Kun 12% anfører, at de har oplevet problemer, imens hele 20% slet ikke har vurderet funktionen. Måske et udtryk for, at de ikke har brugt muligheden eller slet ikke har bemærket at den findes? Til spørgsmålet om, hvorvidt det der er nemt at finde beskrivelser af de enkelte elever, ses det største dyk i antallet af tilfredse. Under halvdelen er tilfredse med denne facilitet og næsten en tredjedel har direkte anført, at de synes det er svært at finde elever. På den ene side kan man således konstatere, at der er rum for forbedring. På den anden side fremgår det tydeligt af figuren, at næsten en tredjedel af brugerne ikke ved, hvad de mener om funktionen, hvilket måske skyldes, at de ikke bruger den og at det således ikke er en central funktion Flere virksomheder har oplevet problemer med hjemmesiden Som det fremgår af Figur 12, har godt 40% oplevet problemer på hjemmesiden.

18 4 Virksomheder detaljerede resultater 15 Figur 12 Antal virksomheder der har haft problemer med betjening af hjemmesiden. Blandt de 25 respondenter, der har oplevet problemer, har knapt halvdelen ikke fået hjælp til at løse deres problemer. Dette bliver ikke illustreret i grafer, da tallene er for små til at lave egentlig statistik på. Af de 14 personer, der har fået hjælp, anfører cirka halvdelen, at de har fået hjælp fra webmaster (dvs. de har skrevet til hjemmesidens kontakt ). En analyse af disse henvendelser vil måske kunne give et indblik i, hvilke problemer virksomhederne typisk kæmper med. 4.3 Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Ser man på virksomhedernes vurdering af indholdet på hjemmesiden fremgår det, at der er udbredt utilfredshed med beskrivelserne af eleverne. I Figur 13 kan man se, at kun en tredjedel er enige eller meget enige i, at elevernes profilbeskrivelser er relevante og informative. Bemærk dog at hele 26% har svaret ved ikke på dette spørgsmål; formentlig fordi en del virksomheder ikke benytter sig af muligheden. Denne tolkning understøttes af Figur 11 side14, hvor 29% har anført, at de ikke ved, om det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev.

19 4 Virksomheder detaljerede resultater 16 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over, hvor mange elever der søger praktikplads inden for din virksomheds fagområde 7% 52% 20% 2% 20% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde elever 7% 46% 21% 9% 18% 3. Elevernes profil-beskrivelser er relevante og informative 2% 32% 30% 11% 26% 4. Det er en god idé, at eleverne kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 23% 52% 14% 7% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 13 Virksomhedernes vurdering af hjemmesidens indhold. At der er problemer med oplysningerne om eleverne blev bekræftet i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer, hvor det viste sig, at 138 ud af 1248 elev-mails var ugyldige, dvs.11%. Tallet forekommer højt, når man tager i betragtning, at der kun blev sendt mails til aktive elever, der havde været logget på kort tiden inden spørgeskemaet blev udsendt, og som derfor burde holde deres personlige oplysninger ved lige. Flere virksomheder har bemærket i fritekstfelterne, at elevernes profiler er dårligt opstillede og fyldt med stavefejl (se afsnit 4.5, side 19). Udvalgte citater illustrerer problemet: Syntes elevernes opslag bliver alt for sjældent opdatere, og står der i flere år selvom de måske har fundet læreplads. Ud over det burde de nok lære at skrive en ordentlig beskrivelse af sig selv, gerne uden en masse stavefejl. Der har flere gange været fejl på elevernes -adresser, og der har været et par tilfælde, hvor eleverne faktisk ikke var søgende inden for vort område. Desuden kan det forekomme at en elev ikke vil rejse 30 km for en læreplads, samt eleven ikke svare på en henvendelse. Jeg har løbende søgt elev-cv. Af og til oplever jeg at nogle af de indtastede cv har været af så ringe en kvalitet, at virksomheder i det omfang de bruger sitet til elev-søgning vil finde det horibelt. Det gælder formulering og stavning, opstilling af kvalifikationer og personlige egenskaber der er relevante. Nogle tekniske skoler forlanger at gennemse cv-et inden det lægges på. Såfremt der stadig er pro-

20 4 Virksomheder detaljerede resultater 17 blemer med kvaliteten, vil jeg opfordre til at man gør skolerne opmærksomme herpå. Undskyldningen for ikke at bruge sitet fra virksomhedernes side, må under alle omstændigheder ikke være, at elevdata er for ringe Der er også kritiske bemærkninger, når det drejer sin om elevernes ansøgninger, der tilsyneladende i høj grad består af automatisk afsendelse af profilbeskrivelser: De mails vi modtager fra eleverne er meget 'magre' Umiddelbart et godt værktøj for virksomheder og praktiksøgende. Men oplysningerne fra praktikanterne af, er meget mangelfulde. Den korte profil de skriver, giver ikke relevant baggrundsmateriale nok til at virksomhederne får interesse for dem. De skal lære at skrive en ordenlig ansøgning samt have muligheden for at vedhæfte relevante bilag Jeg har fået nogle meget syntetiske automatik-ansøgninger som alene af den grund bliver bortdømt 4.4 Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Af Figur 14 side 16 fremgår det, at 52% af virksomhederne betragter hjemmesiden som et godt redskab til at finde elever. Som nævnt i kommentarerne til elevstatistikken er dette tal måske ikke tilfredsstillende for en hjemmeside, der har det ene formål at formidle praktikpladser. Tallet perspektiveres yderligere af, at de personer, der har deltaget i undersøgelsen alle har været logget på hjemmesiden inden for den sidste måned, dvs. alle har kendskab til og udvist aktiv interesse for hjemmesiden. I Figur 14 kan man se, at hele 38% af respondenterne skriver, at de næsten aldrig eller aldrig bruger hjemmesiden, når de skal søge elever.

21 4 Virksomheder detaljerede resultater 18 Figur 14 Overblik over hvor ofte virksomhederne bruger hjemmesiden, når de søger elever. Det fremgår af Figur 15, at 39% foretrækker at ringe til erhvervsskolen og kun 16% benytter hjemmesiden som første valg, når de skal ansætte elever. Respondenterne kunne angive flere prioriteter, så dette er ikke udtryk for, at de kun benytter én metode, blot en markering af hvilken metode de foretrækker. Det ser således ud til, at erhvervsskolerne bør spille en meget central rolle, hvis hjemmesiden skal lanceres yderligere overfor virksomhederne. Figur 15 Oversigt over virksomheders førsteprioriteter når de skal ansætte elever.

22 4 Virksomheder detaljerede resultater Kommentarer fra fritekstfelter 21 virksomheder valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Dårlige elevansøgninger 6 Generel ros 4 Mangler bilag fra elever 3 Dårlige ansøgninger virker automatiske 2 Dårlig support/vejledning/kan ikke finde ud af systemet 2 Svært at vælge rette speciale 2 Afvise uopfordrede ansøgninger/indikere behov for lærlinge 2 Fejl i oplysninger om elever 2 Søge på elever fra bestemt teknisk skole 1 Mulighed for at sortere i fremsøgte elever 1 Ansøgningsfrist på bestemt dato 1 Fejl på elevers adresser 1 Vis virksomheders www-adresse 1 Ansøgninger fra uinteresserede 1 Forslag om samarbejde med elevpladsen.dk 1 Gør siden mere brugt 1 Total Delkonklusion for virksomheder På baggrund af virksomhedernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Gør det nemmere at lave stillingsopslag. Gør det mere klart i grænsefladen for elever, at de kan og bør tilrette deres profilbeskrivelse, før den afsendes til en virksomhed. Gør det muligt for elever at tilknytte bilag til deres ansøgninger. Gør det lettere for virksomheder at klikke sig frem til elever. Gør det lettere at markere, at man ikke har mulighed for at tage elever.

23 4 Virksomheder detaljerede resultater 20 Gør det nemmere at se, hvordan man kan få hjælp til brug af systemet. Forslag vedrørende brug af hjemmesiden: Gør hjemmesiden mere attraktiv at bruge ved at sørge for bedre indholdsmæssig kvalitet af det, eleverne skriver. Brug erhvervsskolerne til at promovere hjemmesiden: i stedet for at ringe til skolen bør virksomhederne selv skrive deres opslag ind på hjemmesiden (evt. med skolens hjælp). Dette forslag forudsætter at det bliver nemmere at oprette opslag samt bedre adgang til hjælp (jf. punkter i listen med designforslag). Når virksomhederne kontakter erhvervsskolen bør de opfordres til at opdatere deres virksomhedsprofil på hjemmesiden eller som minimum indsætte URL.

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR.

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 er et af verdens førende matchmaking tjenester, designet til at forene soulmates i langvarige, tilfredsstillende forhold. Mere end 22 millioner medlemmer i 37

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013

Brugerundersøgelse 2013 Brugerundersøgelse 2013 Om brugertilfredsundersøgelse 2013 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 3. september 2013 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere