Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014"

Transkript

1 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige områder for Høng Indsatsområder Følgende områder er i fokus i det fortsatte arbejde 1. Skriftlighed 2. IT 3. Arbejdsglæde 1 Skriftlighed Høng Gymnasium og HF har nu i 4 år haft fokus på skriftligheden og oplevet væsentlige forbedringer af elevernes skriftlige kompetencer. Arbejdet fortsætter, da vi ønsker at fastholde fokus på den stadige udvikling af skrivekulturen på Høng 1.1 Progressionsplaner Alle fag har formuleret progressionsplaner for det skriftlige arbejde. Disse planer er tilgængelige for alle lærere til inddragelse i den daglige planlægning hen over året. Der arbejdes desuden pt. på at implementere disse i materiale, der lægges tilgængeligt for alle brugere på skolens nye hjemmeside. Dette arbejde forventes påbegyndt og synligt fra efteråret Timer til skriftlige afleveringer og lektier Timerne fordeles i løbet af året mellem fagene i både 1g og 1HF og fungerer som støtte til elevernes skriftlige afleveringer, samt i 1.HF til andre former for lektier herunder udarbejdelse af noter. Målet er, at elever oplever de får den fornødne støtte i forskellige former for og i forskellige faser af skriveprocessen. Desuden er det målet at holde det skriftlige fravær i disse klasser lavt.

2 Teamet iværksætter evaluering af timerne. Hensigten med evalueringen er, at vurdere elevernes udbytte af timerne. Det forventes at elever og lærere inddrages i evalueringen, så ordningen kan justeres fra år til år. Inddragelse af lærerne kan enten være i form af direkte spørgsmål, eller en diskussion i en større lærerforsamling. Det skriftlige fravær følges af team, tutor, studievejleder og ledelse i tæt samarbejde. 1.3 Den daglige dosis Med den daglige dosis menes små skriveøvelser i fagene, og på tværs af fagene. Målet er, at skriftlighed indgår som et arbejdsværktøj for den enkelte elev i flere aspekter af læringsprocessen som en naturlig ting. I 2014 er det samlede lærerkollegie blevet introduceret til skriftlighed på tværs med afsæt i John Hattis udpegning af feedback, som centralt for en udvikling af skrivekompetencer. Der vil blive arbejdet med udvikling af metoder, ny viden og inspiration inden for området de kommende år. I forhold til de større skriftlige opgaver arbejdes der i øjeblikket med tydeliggørelse af krav og synliggørelse af progression, samt en udbygningen af den allerede eksisterende plan for vejledning og støtte i skriveprocesser og skriveperioder. Dette punkt forventes inkorporeret under punktet videndeling. 1.4 IT og skriftlighed Med nye muligheder på IT området kommer nye muligheder for styrkelsen af skriftligheden. Målet er at gøre arbejdet med skriftlighed på Høng Gymnasium og HF synligt, samtidig med at konkrete værktøjer udvikles og deles. Skolens nye hjemmeside bliver et nyt og væsentligt redskab. Det forventes at hjemmesiden inddrages til visualisering af processer og krav i forbindelse med forskellige slags skriftlige produkter. Derudover er det målet, at nye muligheder inden for IT diskuteres og deles med henblik på didaktisk anvendelighed i relation til skriftlighed. Der vil blive afholdt forberedelses cafeer et antal eftermiddage over året, hvor deling af erfaringer og diskussioner vil finde sted. Dette arbejde koordineres med de ansvarlige for andre områder af skolens udviklingsarbejde b.la. ledelse, og IT udvalg.

3 2 IT IT er et ressourcekrævende område, og der er mange veje at gå. Ved at sætte fokus på området, opnår vi et større samarbejde og et bredere beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres. Målet er at etablere et mere målrettet arbejde, der imødekommer behovet for samarbejde og en løbende udvikling, der letter inddragelse af både software og hardware i den daglige undervisning. Det er også målet at imødekomme lærernes behov for fortsat didaktisk udvikling inden for området. Desuden er det målet at imødegå elevernes behov for kompetenceudvikling i relation til læring. Arbejdet er startet op i foråret Med et fyraftensmøde om ibøger. Kvalitetsudvalget har herefter gennemført en behovsundersøgelse blandt lærerne og resultaterne af denne er givet videre til et IT udvalg, etableret foråret 2014 Det forventes at elever og andre personalegrupper inddrages i det fremadrettede arbejde. Dog vil IT udvalgets primære fokus være IT og læring. 2.1 IT som didaktisk redskab i dagligdagen Det er IT udvalgets opgave at etablere måder hvorpå viden og erfaring udvikles og deles inden for området, så det bliver nemmere at inddrage forskellige IT redskaber i dagligdagen. Udvalget forventes at sætte sig ind i software muligheder, og i nogen grad oparbejde ekspertise i forbindelse med udvalgte IT redskaber. 2.2 IT strategi Udvalget forventes at formulere en strategi for arbejdet med IT på Høng Gymnasium og HF i samarbejde med interessenter og ledelse. Inden udgangen af forventes udvalget at have iværksat tiltag, der imødekommer aktuelle behov, samt have formuleret forslag til fremadrettet strategi inden for området.

4 3 Arbejdsglæde Ved at sætte fokus på arbejdsglæde forventer vi at kunne arbejde fælles omkring tiltag, der kan være med til at den enkelte elev eller ansatte på Høng Gymnasium og HF oplever støtte til at arbejde med glæde som et af værdiparametrene i dagligdagen. Arbejdet adskiller sig fra det allerede etablerede trivselsudvalg ved at have fokus på læringsrummet. 3.1 Tiltag og metoder der fremmer arbejdsglæden i læringsrummet Undervisningsmetoder udvikles og afprøves løbende for at imødekomme nye krav til elevernes kompetenceudvikling. Målet at arbejde med bredere og flere forskellige samarbejdsformer internt og eksternt med henblik på at møde de meget forskellige elever der vælger STX, HF og EUX på Høng Et HF udvalg har fra foråret 2013 arbejdet med dette mål for øje. Udvalgets arbejde har dækket så forskellige områder som strukturering af undervisningen, niveaudeling og brainbreaks og meget andet. Det er derfor væsentligt, at arbejdet sker i tæt samarbejde med skemalægger. Udvalget arbejder videre. Der iværksættes tiltag for STX med afsæt i studieretningerne, hvor fokus er på at afprøve konkrete metoder og tiltag, der fremmer arbejdsglæden i læringsrummet. 3.2 Samarbejde og viden. Både nye og erfarne lærere oplever forløb og metoder, der har været gode i forbindelse med bestemte mål. De deles i vidt omfang, men der ligger stadig meget tavs viden i organisationen, som ud over at lette arbejdet i dagligdagen kan øge arbejdsglæden for faggrupper og enkelte lærere. Målet er at øge arbejdsglæden ved at støtte op om den enkelte lærers faglige udvikling, og i højere grad dele de erfaringer og det materiale, vi bruger. Arbejdet indledes med en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2015 med henblik på at finde ud af, hvordan samarbejdet opleves, og hvilke ønsker der er til samarbejdet på Høng

5 3.3 Sundhedsfremme Der er et bredt ønske på Høng Gymnasium og HF om at arbejde med sundhedsfremmende tiltag. Det er evidensbaseret, at indlæring øges i takt med sundhed. Det kan være svært at stå alene med ønsket om at leve sundt samtidig med ønsker og ambitioner for det daglige arbejde. Sundhedsfremmende tiltag, der er forbundet med glæde og velvære er afgørende for, om man fortsætter den gode vane eller dropper den igen. Målet er at øge arbejdsglæden gennem sundhedsfremmende aktiviteter i dagligdagen på Høng Arbejdet forventes udmøntet i konkrete aktiviteter fordelt over hele skoleåret. Det forventes desuden, at arbejdet varetages af mange forskellige interessenter. Arbejdet startes op i august Kvalitetsudvalgets arbejdsplan Kvalitetsudvalget har tre faste møder med ledelsen om året i september, december og marts, med mulighed for supplerende møder med repræsentant fra ledelsen ved behov. Januar til april. Her arbejdes med opfølgning på fokuspunkterne, og samarbejdes med udvalg. Faste skriftlige evalueringer: September: Selvevaluering af foregående år. Evaluering af kvalitetsplanens mål, som skal anvendes til ny resultatvurdering. April. Opfølgningsplan udarbejdes i april. Herunder udarbejdelse af opgaveliste til efterfølgende skoleår til brug for ledelsen i fordeling af arbejdsopgaver. Kvalitetsudvalget består af 4 5 lærere. 2 3 lærere udskiftes årligt (genvalg kan forekomme), for at opnå fornyelse, men uden at miste kontinuiteten i arbejdet. Udvalgets opgaver er: I samarbejde med ledelsen løbende at følge op på kvalitetsplanen: Vurdere resultater af eksisterende målsætninger, vælge indsatsområder og målsætninger for det kommende år, iværksætte handleplaner for de enkelte indsatsområder, samarbejde med udvalg der arbejder med de enkelte indsatsområder. Desuden skal udvalget løbende følge op på evalueringen af undervisningen. Arbejdet forventes at dække omkring 8 møder samt koordinering med diverse underudvalg.

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Grønnebakken ved Cindy Martin/Dorthe Ulstrup/Lene Brandt KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere