TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE"

Transkript

1 Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

2 PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker Opnåede resultater Tværgående erfaringer Forandringsteori for puljen 3 2. Best practice metoder 5 3. lovende metoder 11 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 1 1. FASTHOLDELSE DER VIRKER I dette notat præsenterer Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) en tværgående erfaringsopsamling for projekter støttet af Integrationsministeriets pulje Arbejdskraftindvandrere. Formålet med opsamlingen er at fremhæve og beskrive de metoder, som virker i fastholdelsesindsatsen for udenlandske medarbejdere, til inspiration for andre aktører i berøring med målgruppen, som eventuelt planlægger eller er i gang med lignende indsatser for målgruppen. I opsamlingen præsenteres indledningsvist de positive resultater, som er opnået gennem de støttede projekter. For at tydeliggøre sammenhængen mellem målgrupper, aktiviteter og opnåede resultater præsenteres en forandringsteori for puljen. Derefter beskrives de fire best practice metoder, som har bidraget til de opnåede resultater. Notatets hovedvægt ligger på disse metodebeskrivelser. Afslutningsvis beskrives to metoder, der vurderes som lovende, men som endnu ikke er evalueret. Det bemærkes desuden, at yderligere tre projekter er støttet via puljen. Metoderne i to af disse projekter er ikke beskrevet i opsamlingens best practice afsnit, fordi det endnu er for tidligt at vurdere metodernes potentiale og resultater. For det sidste projekts vedkommende er indsatsen implementeret i væsentligt mindre omfang end planlagt, og metoden er således ikke tilstrækkeligt afprøvet og dokumenteret. 1.1 Opnåede resultater I formidlingen af opnåede resultater, lægger Rambøll vægt på, at der er tale om dokumenterede positive resultater 1.. Det betyder, at kun de projekter som er afsluttet, og som gennem evaluering af indsatsen kan dokumentere positive resultater for målgruppen, indgår i opsamlingen. Der er gjort to undtagelser herfra, idet metoden for to igangværende projekter er medtaget, idet der ifølge Rambølls vurdering er tale om særligt lovende metoder. Argumentation for de to lovende metoders potentiale og relevans følger i beskrivelsen af metoderne sidst i notatet. Projekterne støttet af puljen har i særlig grad haft fokus på gennemførelse af værtsprogrammer. Størstedelen af de gennemførte værtsprogrammer tager udgangspunkt i de udenlandske medarbejderes arbejdsplads og inddrager de danske kolleger som værter i modtagelses- og integrationsindsatsen. Et enkelt værtsprogram er forankret i det frivillige foreningsliv, hvor danske frivillige engageres som værter for de udenlandske medarbejdere og deres familier. De opnåede resultater er således også primært opnået gennem værtsprogrammer. I flere tilfælde har der som led i værtsprogrammerne været indbygget elementer af korte introduktionskurser i form af information om praktiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark, og i enkelte tilfælde er rådgivning af ægtefæller og mentornetværk også indbygget i værtsprogrammet. Blandt de afholdte værtsprogrammer er følgende typer af resultater opnået: - Udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie oplever, at deres sociale netværk med danskere og med andre udlændinge er styrket. Det gælder både på arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalsamfundet. - Udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie deltager aktivt i foreningslivet. - Udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie oplever en positiv modtagelses- og informationsprocedure på arbejdspladsen og i foreningslivet. - Udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie oplever øget trivsel og at de har fået en lettere og mere meningsfuld hverdag i det danske samfund. Der er desuden opnået positive resultater gennem en best practice-metode, der samtænker modtagelses- og fastholdelsesindsatsen for udenlandske medarbejdere. Gennem denne metode er følgende resultater opnået: 1 Det bemærkes, at der for de projekter, som er afsluttet og evalueret, ikke er tale om sammenlignelige eller stringente evalueringer. Det er projekternes egne evalueringer, der anvendes som datagrundlag i nærværende tværgående erfaringsopsamling, og de er forskellige både hvad angår omfang, detaljeringsgrad og kvalitet i dokumentation af de afprøvede metoder. I Rambølls vurdering af projekternes afprøvede metoder og opnåede resultater indgår derfor også en vurdering af det datagrundlag, som det konkrete projekts evaluering består af. Formålet med dette er at kunne sammenligne erfaringer på tværs af de gennemførte projekter på trods af forskelligheden i de tilgængelige evalueringer.

4 2 - Udenlandske medarbejdere oplever en positiv modtagelse og integration i lokalområdet og på arbejdspladsen. - Udenlandske medarbejdere fastholdes i lokalområdet, bosætter sig og bringer deres familie hertil. De opnåede resultater præsenteres yderligere i beskrivelsen af de enkelte best practice metoder længere fremme, hvor resultaternes omfang og udbredelse angives på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt målgruppen. 1.2 Tværgående erfaringer Foruden de opnåede resultater kan også fremhæves en række centrale pointer eller forhold, som størstedelen af de succesfulde metoder støttet af puljen enten tager udgangspunkt i eller har gode erfaringer med at inddrage i forhold til at styrke fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Disse forhold er: 1. Gode ansættelses- og arbejdsforhold kan ikke stå alene, hvis udenlandske medarbejdere skal fastholdes. Det er væsentligt også have at have fokus på udenlandske medarbejderes sociale liv, herunder fritid og familie, for at fastholde dem. 2. Hvis den udenlandske medarbejder har ægtefælle og børn med hertil, er det afgørende at sætte fokus på deres trivsel og muligheder i Danmark. Hvis ikke den medfølgende familie trives, er der stor risiko for, at den udenlandske medarbejder forlader landet før tid. 3. Danskere vil gerne tage imod og møde udenlandske medarbejdere og deres familie, men har ofte brug for en anledning eller et forum, som fx et værtsprogram, hvorigennem de kan skabe kontakten. Desuden kan der være brug for at motivere de danske deltagere ved at fremhæve det udbytte man som dansk familie kan få gennem venskab med en udenlandsk familie. 4. Der er behov for at koordinere information, vejledning og regler for udenlandske medarbejdere og virksomheder på tværs af de involverede aktører og myndigheder for at skabe overblik over området. 5. Der er behov for netværk og videndeling mellem aktører, som arbejder med fastholdelse af udenlandske medarbejdere for at styrke viden om hvad der virker og hvordan udfordringer i indsatsen kan imødekommes. Nedenstående figur opsummerer disse væsentlige pointer, der kan inddrages som inspiration eller grundlag for fremtidige fastholdelsesindsatser, der ønsker at bygge videre på de best practice metoder, som er afprøvet gennem denne pulje. Netværk og vidensdeling Koordination af aktører og myndigheder Koordination mellem offentlige myndigheder Udenlandske medarbejdere Sociale aktiviteter med kolleger og familier i fritiden Den gode fastholdelsesindsats Det sociale liv Ægtefæller Netværk for ægtefæller Danske medarbejdere og familier Karriererådgivning for ægtefæller Anledning og motivation til at mødes med Expats

5 3 1.3 Forandringsteori for puljen Til at illustrere, hvordan de positive resultater for målgruppen er opnået, præsenteres i det følgende en forandringsteori for puljen dvs. en teori om sammenhængen mellem målgrupper, gennemførte aktiviteter og opnåede resultater. Forandringsteorien tager udgangspunkt i den ønskede effekt af puljen på langt sigt styrket fastholdelse af udenlandske medarbejdere - og hvad der skal til for at skabe den ønskede forandring. Antagelsen er, at hvis udenlandske medarbejdere og deres familie opbygger et socialt netværk med danskere og andre udlændinge, vil de få en lettere og mere meningsfuld hverdag i det danske samfund. Dermed vil de opleve øget trivsel i Danmark og have større lyst til at blive i landet. Disse forandringer forventes at blive skabt, hvis udenlandske medarbejdere og deres familie oplever en positiv modtagelse og integration på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, herunder også at de deltager aktivt i foreningslivet. Styrket modtagelse og integration på arbejdspladsen og i lokalsamfundet kan skabes gennem de aktiviteter som puljen har igangsat henholdsvis forskellige former for værtsprogrammer inklusiv netværk, rådgivning og information samt koordinering af modtagelsesindsatsen og styrket formidling af information til virksomheder og udenlandske medarbejdere. Denne forandringsteoretiske logik for puljen er illustreret i nedenstående figur. Forandringsteori for puljen Arbejdskraftindvandrere Ressourcer Aktiviteter Resultater på kort sigt Resultater på langt sigt Effekt Mentornetværk Bevilling og supportforløb fra Integrationsministeriet Samarbejdsrelationer mellem aktører på området Værtsprogram på arbejdspladsen Netværk og rådgivning for medfølgende ægtefæller Øget koordination mellem relevante aktører Formidling af information til virksomheder og udenlandske medarbejdere Værtsprogram i foreningslivet Udenlandske medarbejdere og deres familie oplever en positiv modtagelse og integration på arbejdspladsen og i lokalområdet Udenlandske medarbejdere og deres familie deltager aktivt i foreningslivet Udenlandske medarbejdere og deres familie har styrket socialt netværk med danskere og andre udlændinge Udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie har en mere meningsfuld hverdag i Danmark og oplever øget trivsel Styrket fastholdelse af udenlandske medarbejdere Målgrupper: Udenlandske medarbejdere, medfølgende familier, virksomheder, danske værter, foreningslivet og lokalsamfundet Næste afsnit giver et indblik i, hvordan de gennemførte aktiviteterne har medført de ønskede resultater gennem beskrivelse af indsatsernes best practice metoder.

6 4

7 5 2. BEST PRACTICE METODER I dette afsnit præsenteres best practice metoder udvalgt blandt projekterne støttet af puljen Arbejdskraftindvandrere. Udvælgelsen af best practice metoder bygger på tre kriterier, hvoraf mindst to skal være opfyldt for at en metode betragtes som best practice: - Metoden medfører positive resultater som er dokumenteret - Metoden har en konsistent forandringsteori - Metoden er forankret og/eller kan let overtages af andre. I det følgende præsenteres fire best practice metoder som har medført positive resultater for målgruppen af udenlandske medarbejdere og medfølgende familier. BEST PRACTICE METODE Værtsprogram i foreningslivet Projektet er gennemført af International Community i Århus i samarbejde med Sailing Århus og Marseliskontoret ved Århus 1900 i perioden marts 2009 oktober Metodens primære målgruppe er højtuddannede udenlandske medarbejdere. Den sekundære målgruppe er danskere i foreningslivet. Metodens formål er at etablere varig kontakt mellem udlændinge og danskere i foreningslivet og på den måde styrke de udenlandske medarbejderes tilhør og trivsel i Danmark. Metodens kritiske antagelse er, at foreningslivet er det bedste sted at opbygge sociale relationer til danskere, fordi de her er afslappede, har tid, er åbne og interesserede i at møde andre mennesker, der har samme fritidsinteresse som dem selv. Sportsforeninger er særlig velegnede som ramme, fordi de regler der gælder omkring en sport kan efterleves selvom man ikke taler dansk. Det gør det lettere at falde ind for udlændingene. Metodens resultater 65 % af de udenlandske medarbejdere og deres familie har opbygget et socialt netværk blandt danskere og deltager aktivt i foreningslivet. Metodens udførelse 30 udenlandske medarbejdere er blevet introduceret til foreningslivet af 30 danske værter. De valgte aktiviteter har været sejlsport, og motionsløb og -cykling, som er udbredte sportsgrene i Danmark. De danske værter er rekrutteret i en sejlklub og en løbeklub, og har haft stort medansvar i tilrettelæggelse af aktiviteterne. Medansvar blandt de danske værter er en motivationsfaktor, som bl.a. har ført til, at de danske værter har inviteret de udenlandske medlemmer med på hhv. sejlture og løb uden for projektets aktivitetsramme. For at klæde deltagerne på til at møde hinanden er der afholdt et introkursus i interkulturel forståelse for de danske værter og en workshop om det danske foreningsliv for de udenlandske medlemmer. Der er desuden lagt stor vægt i projektet på at opfordre de udenlandske medarbejdere til at deltage aktivt i foreningens øvrige aktiviteter, herunder arbejdsdage og frivilligt arbejde til stævner. Det har medført, at de hurtigt er blevet set som en ressource af de øvrige medlemmer i foreningen. Forudsætninger for metoden Foreningen har som minimum et afsnit om foreningens aktiviteter og formål på engelsk på deres hjemmeside. Foreningen udpeger en person, som kan kontaktes på engelsk via eller telefon af udlændinge. Desuden udpeges én kontaktperson pr. hold eller aktivitet i foreningen, som har til opgave at byde udenlandske medlemmer velkommen, sørge for at resten af holdet

8 6 er åbne og imødekomne for de nye medlemmer og følge op på om det udenlandske medlem falder godt til. Kontaktpersonen skal også sørge for, at information og indbydelser videreformidles på engelsk. Foreningens bestyrelse skal bakke op om at have udenlandske medlemmer i foreningen. Der findes mange forskellige forståelser af foreningslivet. Derfor er det vigtigt at der laves en forventningsafstemning mellem foreningen og de udenlandske medlemmer, særligt hvad angår fællesskabsbegrebet og behovet for medlemmernes frivillige indsats ved stævner og andre arrangementer i klubben. BEST PRACTICE METODE Samtænkning af integrations- og fastholdelsesindsatsen for udenlandsk arbejdskraft Projektet er gennemført af Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i perioden august 2008 juli Metodens primære målgrupper er virksomheder, der rekrutterer udenlandske medarbejdere samt udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie. Den sekundære målgruppe er øvrige integrationsrelevante aktører i lokalområder. Metodens overordnede formål er at fastholde udenlandsk arbejdskraft og sikre integration og permanent bosættelse af udenlandske medarbejdere og deres familie. Metodens kritiske antagelse er, at koordinering af modtagelsesindsatsen på tværs aktører og gennem udarbejdelse af manualer, sikrer større overskuelighed over området blandt relevante aktører, samt skaber en mere enkel indgang til myndigheder og lokalsamfund for udenlandske medarbejdere. Øget koordinering og videndeling gennem samtænkning af indsatsen antages endvidere at medføre, at modtagelsen af udenlandske medarbejdere forbedres, og at det dermed er mere sandsynligt, at de bosætter sig permanent i området. Metodens resultater er dokumenteret gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt målgruppen i lokalområdet, som bl.a. viser, at: - 70 % af de udenlandske medarbejdere oplever en positiv modtagelse og integration i lokalområdet % af de udenlandske medarbejdere føler sig godt modtaget på arbejdspladsen. - Den udenlandske arbejdsstyrke i lokalområdet er steget med 2 % gennem projektforløbet, hvilket kan ses som en indikator for styrket fastholdelse af målgruppen. Tolkningen understøttes af interviews med virksomhedsledere i lokalområdet, som beretter, at det overordnet set er de samme udenlandske medarbejdere de har ansat i dag som for tre år siden, samt at en større andel af de udenlandske medarbejdere har bragt deres familie med hertil. Metodens udførelse Metoden er udviklet med afsæt i en brugerundersøgelse blandt udenlandske medarbejdere og virksomheder i lokalområdet, som har udenlandsk arbejdskraft ansat. Formålet med den indledende kortlægning er at identificere de behov, som målgruppen har, for at sikre at de rette tiltag udvikles efterfølgende. Kortlægningen viser, at der er stor forskel mellem virksomhedsledelsens forestilling om de udenlandske medarbejderes behov, og medarbejdernes selvrapporterede behov. Virksomhedslederne oplever, at de udenlandske medarbejdere er tilfredse med blot at arbejde i Danmark, og at de derudover ikke har et integrationsønske. De udenlandske medarbejdere derimod giver udtryk for, at de meget gerne vil integreres i lokalsamfundet. Brugerundersøgelsen peger på, at følgende fire tiltag skal iværksættes for at styrke

9 7 mulighederne for succesfuld integration og fastholdelse af udenlandske medarbejdere i området: - Styrkelse af modtagefunktionen i det offentlige system: Der formidles målrettet information om tilbud til målgruppen og regler på området via en hjemmeside under det kommunale erhvervscenter, og der er udarbejdet en velkomstmappe, som distribueres til målgruppen. Derudover er udviklet et forslag til etablering af én myndighedsindgang for udenlandske medarbejdere i landområder, som pt. afventer godkendelse af relevante myndigheder. Styrkelse af kulturel integration: Der er etableret et kulturelt netværk bestående af en international klub for udenlandske medarbejdere og deres familie fra virksomheder i området, der afholdes Sjov lørdag arrangementer, der er afholdt oplæg i foreninger om mulighederne for at optage udenlandske medlemmer, der er udarbejdet en tilflytterguide i samarbejde med frivilligcentret og bosætningskonsulenter. - Styrkelse af mulighederne for integration af den medfølgende familie: Der er etableret en ægtefællejobordning, en hotline funktion med rådgivning til medfølgende ægtefæller, information til kommunale folkeskoler om modtagelse af børn til udenlandske medarbejdere og der er etableret samarbejde med sprogskolen om danskundervisning for medfølgende ægtefæller på barsel. - Styrkelse af integration i virksomhederne: På baggrund af dialog med udenlandske medarbejdere og virksomhedsledere, er udarbejdet en virksomhedsmanual med gode råd og praktisk information om alt lige fra lovgivning og administrative procedurer om udenlandsk arbejdskraft, inspiration til intern kommunikation med udenlandske medarbejdere, viden om dansk arbejdspladskultur og forslag til sociale aktiviteter for udenlandske medarbejdere og deres familie. Virksomhedsmanualen uddeles og præsenteres for virksomheder og andre interessenter. Forudsætninger for metoden - Kendskab til målgruppens behov er afgørende for at kunne iværksætte de rette tiltag. Derfor bygger metoden på en kortlægning bestående af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews med udenlandske medarbejdere og virksomhedsledere. - Gode samarbejdsrelationer til et bredt udsnit af lokale aktører på området er nødvendigt for at kunne koordinere og samtænke indsatsen. Det gælder særligt samarbejde med lokale virksomheder og relevante kommunale aktører og myndigheder, men også kommunale folkeskoler, sprogskole, frivillige foreninger og andre aktører, som har berøring med udenlandske medarbejdere. BEST PRACTICE METODE Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske forskere til KU Projektet er gennemført af Københavns Universitet (KU) i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Spousecare i perioden marts 2009 december Metodens primære målgruppe er udenlandske forskere på KU samt deres medfølgende ægtefæller. Metodens formål er at forbedre KUs tiltræknings- og fastholdelsesevne af kvalificerede udenlandske forskere, således at KU kan fastholde sin position som førende universitet i Europa.

10 8 Metodens kritiske antagelse er at ved at opprioritere indsatsen over for udenlandske forskere, kan KU tiltrække, og især fastholde, de bedste hoveder i den forventede ansættelsesperiode, og dermed styrke sin position som førende i Europa. Metoden har særligt fokus på at styrke trivslen blandt forskernes medfølgende ægtefæller. Metodens resultater er dokumenteret via en spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske forskere og medfølgende ægtefæller: - 74% af de udenlandske forskere er tilfredse med den hjælp, information og støtte de har modtaget fra KU - 96% af de adspurgte medfølgende ægtefæller har tilmeldt sig spouse-netværket og af disse svarer 56%, at de også har etableret personlige relationer via netværket. - 68% af de adspurgte medfølgende ægtefæller har modtaget individuel rådgivning og har været meget tilfredse med udbyttet. - Både mentorordningen, netværket for udenlandske forskere og netværk for medfølgende ægtefæller fortsætter efter projektperiodens udløb. Metodens udførelse For at styrke fastholdelse af udenlandske forskere bygger metoden på etablering af et værtsprogram bestående af tre netværk og ægtefællerådgivning: - Mentornetværk, hvor de udenlandske forskere matches med en dansk kollega. Netværket har ikke faglig, men social karakter, og deltagerne matches typisk på tværs af institutter og fakulteter. - Netværk for medfølgende ægtefæller med sociale møder og aktiviteter. - Netværk for udenlandske forskere og deres familie med både sociale og faglige events og møder. De faglige møder i netværkene består fx af information om muligheder for at søge om forskningsstøtte og information om skatteregler. Sociale aktiviteter består fx af rundvisning i København, skovtur, kanalrundfart, besøg på Københavns Rådhus, Kulturnat, julefest, fælles biograftur og kursus i kulturmøde. - Individuel rådgivning til medfølgende ægtefæller mht. jobsøgning, CV, uddannelsesmuligheder og emner af mere privat karakter. Kommunikation - For at nå ud til alle potentielle deltagere til netværkenes sociale aktiviteter i en stor organisation som KU er der etableret en hjemmeside, hvor de udenlandske medarbejdere kan finde information målrettet dem. Hjemmesiden er på engelsk og indeholder information om de aktiviteter, som afholdes i netværket den pågældende måned, der er velkomstinformation og links til relevante myndigheder og organisationer. Annoncering om fælles arrangementer på hjemmesiden suppleres med direkte henvendelse ud til alle udenlandske forskere og medfølgende ægtefæller, som ved ankomst til KU registreres i en database med kontaktoplysninger. - Et andet element i kommunikationen med de udenlandske medarbejdere på KU, er månedlige velkomstmøder. Her får de udenlandske forskere og deres medfølgende ægtefæller information om de praktiske udfordringer, man står med som nyankommet til landet og tilbud om at tilmelde sig KU s forskellige netværk. Velkomstmøderne afholdes på engelsk en gang om måneden, så de udenlandske medarbejdere har mulighed for at deltage ganske kort tid efter deres ankomst til Danmark. På baggrund af velkomstmøderne har KU udarbejdet en engelsksproget velkomstmanual med information til udenlandske forskere. Metodens forudsætning for at kunne sikre forankring af indsatsen, er, at ledelsen viderefører aktiviteterne i værtsprogrammet i organisationens drift, når projektperioden ophører.

11 9 BEST PRACTICE METODE Cultural Family Network Projektet er gennemført af Relocation Scandinavia i perioden februar 2009 februar 2010 i samarbejde med 10 udvalgte virksomheder i de tre regioner Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark. Metodens primære målgruppe er udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie. Sekundært er målgruppen virksomheder som har udenlandske medarbejdere ansat, samt de danske kolleger i virksomhederne. Metodens formål er at udvikle og afprøve fastholdelsestiltag i udvalgte virksomheder, der bidrager til at skabe et community i virksomheden, som giver deres udenlandske medarbejdere og medfølgende familier en meningsfyldt hverdag og lyst til at blive i Danmark. Metodens kritiske antagelse er, at hvis virksomhederne vil styrke fastholdelse af deres udenlandske medarbejdere, så er der behov for sociale tiltag som fx et værtsfamilieprogram, der kan skabe fællesskab som kan styrke de udenlandske medarbejderes tilhørsforhold til både virksomheden og Danmark. Ved at engagere de danske medarbejdere som værter, bliver modtagelsen af udenlandske medarbejdere i virksomheder så personlig som mulig. Desuden bygger metoden på den antagelse, at både danske og udenlandske medarbejdere ønsker at skabe kontakt til hinanden, men har brug for en anledning eller et forum, som fx et værtsfamilieprogram, til at gøre dette. Metodens resultater er dokumenteret i en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i værtsfamilieprogrammet. Et udvalg af de opnåede resultater er: - 54 % af de udenlandske deltagere mener, at initiativet har bidraget til at gøre deres hverdag i Danmark lettere % af deltagerne agter at holde kontakt til deres matchede part efter projektet er afsluttet % af deltagerne mener, at initiativet bør være en fast del af deres virksomheds velkomst- og fastholdelsesprocedure % af deltagerne mener, at andre kolleger vil kunne drage fordel af et lignende initiativ. Metodens udførelse Gennem et værtsfamilieprogram har metoden fokus på at øge udenlandske medarbejdere og deres families trivsel og skabe et socialt netværk for dem. Danske og udenlandske deltagere matches inden for den virksomhed, hvor de er ansat ud fra kriterier som bopæl, familiesituation (særligt hvorvidt man ønsker at blive matchet med en familie med børn) og fritidsinteresser. Indledningsvis afholdes en kick-off workshop i hver af de tre regioner med deltagere i værtsprogrammet på tværs af virksomhederne med det formål at introducere deltagerne for hinanden, inspirere dem til det videre forløb og hjælpe dem til parvis at definere hvad de ønsker at få ud af forløbet. Som inspiration til de første individuelle møder, opfordres deltagerne til at bruge et samtalehjul, som er en skabelon hvor deltagerne angiver det væsentligste i deres liv, fx familie, arbejde, venner og fritidsinteresser. Deltagerne taler på den baggrund om, hvad der betyder mest for dem i deres liv, og det kan være en god måde at lære hinanden at kende på. Desuden afholdes to kulturkurser for deltagerne, samt flere fælles sociale events i hver af de tre regioner for deltagerne på tværs af virksomhederne. De fællesarrangementer består fx af skovtur, madlavning, skattejagt i zoologisk have og juleklip. Gennem fællesaktiviteterne ses de matchede par sammen med de øvrige deltagere og har mulighed for at opbygge et større

12 10 netværk. Endelig er værtsprogrammet understøttet af en hjemmeside, hvor deltagerne kan finde information om mere praktiske forhold, dele billeder efter de fælles sociale aktiviteter samt udveksle gode råd og kontaktoplysninger. Metodens forudsætninger - De danske værter er en forudsætning for at værtsprogrammet kan etableres. I rekrutteringen af danske deltagere, sætter metoden fokus på, hvad udbyttet kan være for en dansk værtsfamilie, fx styrkede sproglige kompetencer, større viden om andre kulturer, venskaber og interkulturelle kompetencer. Det mulige udbytte for danske værter fremhæves i informationsmateriale om værtsprogrammet og på opstartsseminarer. - Forventningsafstemning med deltagerne i værtsprogrammet er vigtig. Det gælder især for de danske deltagere, som bør være velinformeret om, hvad det indebærer at være vært, fx ift. tidsforbrug, engagement og ansvar. - Det er vigtigt at sikre løbende opfølgning af de matchede par, særligt i starten. Relationerne mellem værter og udenlandske medarbejdere afhænger af, at der er god kemi mellem parterne. Hvis kemien ikke er til stede, eller relationen af andre årsager ikke opleves som positiv af deltagerne, er det vigtigt, at der fra projektets side følges op på de matchninger, som er lavet. - Forankring af værtsfamilieprogrammet forudsætter, at de deltagende virksomheder ønsker at fortsætte indsatsen, når der ikke længere er ekstern støtte. Det har vist sig at være en udfordring at få virksomhedernes topledelse til at forpligte sig på dette. Virksomhederne har efter deltagelse i projektet de nødvendige materialer og redskaber til at fortsætte indsatsen, såfremt de måtte ønske dette.

13 11 3. LOVENDE METODER I dette afsnit præsenteres to projekter støttet af puljen, som vurderes at være særligt lovende metoder i forhold til at kunne skabe positiv forandring for målgruppen. Metoderne kan ikke karakteriseres som en best practice, da de endnu er under afprøvning og derfor ikke er evalueret. Metoden i projektet Let s meet in Denmark fremhæves som særligt lovende pga. dets nationale omfang, store udbredelsespotentiale og forankring hos Expat in Denmark efter projektperiodens udløb. Metoden i projektet Welcometo.dk fremhæves som særligt lovende, idet indsatsens metodeudvikling i syv forskellige kommuner samtidig giver et godt fundament til at afprøve hvilke metoder, der virker under forskellige vilkår. Metoden i Welcometo.dk vurderes desuden lovende pga. de netværk, som er etableret gennem projektet, idet de er med til at kvalificere indsatsen samt formidle viden om hvad der virker i indsatsen. LOVENDE METODE Let s meet in Denmark Projektet gennemføres af Foreningen Nydansker i samarbejde med konsortiet bag Expat in Denmark (Dansk Erhverv, Finansrådet og Copenhagen Post), Oracle og udvalgte modelkommuner i Welcometo.dk projektet i perioden december 2009 november Metodens primære målgruppe er 1) arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familie i hele landet, og 2) danske værter og værtsfamilier samt professionelle rådgivere (fx skolelærere, uddannelsesvejledere og jobkonsulenter) som kan tilbyde vejledning til arbejdskraftindvandrere efter behov. Metodens sekundære målgruppe er 1) danske virksomheder, som kan henvise deres udenlandske og danske medarbejdere til sociale tilbud gennem portalen, og 2) kommuner, foreninger og andre lokale og regionale aktører der søger best practice eksempler til at gennemføre introduktionskurser for arbejdskraftindvandrere. Metodens formål er at fastholde arbejdskraftindvandrere ved at bidrage til, at de kan skabe sig en social omgangskreds i lokalsamfundet, få en meningsfuld tilværelse i Danmark og opnå større viden om det danske samfund. Metodens udførelse består i at opbygge et nationalt online matchingsystem for udenlandske medarbejdere og deres familier samt danske værter og værtsfamilier. Deltagere kan oprette en profil på portalen så andre kan kontakte en, eller man kan nøjes med at logge ind og søge efter profiler ud fra kriterier som bopæl, fritidsinteresser, ønske om sprogtræning, alder, familiestatus, en personlige beskrivelse m.m. Foruden online matchning, afholdes fysiske matchning arrangementer, først i udvalgte welcometo-kommuner, og senere udbredt til kommuner landet over. Der er etableret samarbejde med Statsbibliotekets projekt for udenlandske medarbejdere, Newcomers om afholdelse af Expat Dinners hvor udenlandske medarbejdere og deres familie matches med danske værter og værtsfamilier til middag på lokale biblioteker. Efterfølgende har deltagerne mulighed for at blive matchet via Let s meet in Denmark portalen. Metodens foreløbige resultater er, at der i februar 2011 er oprettet 200 profiler på portalen og i perioden fra december 2010 til februar 2011 er der lavet 80 matchninger. Metodens kritiske antagelse er, at manglende netværk og kontakt med danskere og mangel på tilhør til lokalsamfundet er en af hovedårsagerne til, at udenlandske medarbejdere vælger at forlade Danmark før tid. Det er samtidig antagelsen, at mange danskere gerne vil møde udenlandske medarbejdere, men måske blot ikke har haft en anledning til at tage kontakt.

14 12 Portalen er et tilbud om at skabe sociale relationer i det lokalområde hvor man bor. Metodens forudsætninger - Arbejdet med at etablere en online matchning portal har vist sig langt mere tids- og ressourcekrævende end forventet. Det skal der tages højde for i planlægning af brug af metoden, herunder især hvad angår tidsplanen for projektets øvrige aktiviteter. Erfaringen er, at man ikke kan lancere og promovere en portal, før end den er fuldt operationsdygtig. - Skal portalen kunne leve videre efter projektet ophører, er det altafgørende, at den forankres hos en relevant aktør. Let s meet in Denmark er oprettet som en underside til Expat in Denmark, og kan derfor fortsætte som et tilbud til alle interesserede udenlandske medarbejdere og danske værter efter projektet er afsluttet. - Markedsføring af portalen er afgørende for rekruttering af brugere. Metodens markedsføringsstrategi har to elementer. Det ene er et massivt fokus på at skabe medieomtale af portalen gennem en proaktiv tilgang til pressen. Det andet er markedsføring gennem netværk, hvorfor det brede partnerskab bag projektet er afgørende. - Hvis metodens effekt skal dokumenteres, er der behov for indsamling af best practice eksempler på venskaber og relationer mellem matchede deltagere. For at frembringe disse annonceres en konkurrence på portalen, om hvem der kan lave den bedste beskrivelse af succesfulde match og konkrete møder. Ligeledes kåres månedens billede på portalen blandt indsendte billeder af matchede deltagere. Hver 3. måned udsendes et spørgeskema til aktive brugere om deres erfaringer med brug af portalen, oprettelse af profil, matchninger mm for på den baggrund at kunne justere portalen og sikre maksimal relevans og brugbarhed. LOVENDE METODE Welcometo.dk Projektet gennemføres af Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Kommunernes Landsforening (KL) og Landsorganisationen i Danmark (LO) i samarbejde med syv kommuner i perioden oktober 2008 marts De syv modelkommuner er København, Guldborgsund, Roskilde, Odense, Ringkøbing Skjern, Vesthimmerland og Vejle kommuner. Metodens målgruppe er udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familie. Metodens formål er at gøre det mere attraktivt at opholde sig i Danmark for udenlandsk arbejdskraft. Metodens kritiske antagelse er, at gennem en helhedsorienteret indsats hvor udenlandske medarbejderes ophold i Danmark betragtes som en samlet livssituation, hvor ikke kun udlændingenes arbejdsliv, men også deres familie- og fritidsliv indgår. Antagelsen er, at en modtagelses- og fastholdelsesindsats, der rummer hele familien vil bidrage til, at udenlandske medarbejdere finder det attraktivt at bo og arbejde i Danmark. Metodens udførelse Syv modelkommuner deltager i projektet, og hver modelkommune har i samarbejde med den overordnede projektleder for Welcometo.dk, tilrettelagt deres indsats ud fra de udfordringer og behov, som målgruppen har i deres lokalområde. Det betyder, at der udvikles og afprøves

15 13 forskellige metoder i hver af de syv modelkommuner. Fælles for modelkommunernes metode, er, at de arbejder inden for fire indsatsområder; Myndighedskontakt, familiens trivsel, arbejdspladskultur samt sprog- og kulturtilegnelse. Særligt styrkelse af myndighedskontakten og familiens trivsel er i fokus i modelkommunernes indsats. Hvad angår styrkelse af myndighedskontakten arbejder kommunerne med at gøre relevant information tilgængelig for udenlandske medarbejdere. Det handler både om information om regler, love og rettigheder samt information om sociale tilbud i lokalområdet. Til at styrke myndighedskontakten, arbejder modelkommunerne desuden på at samle deres viden og ekspertise i kommunen og stille den til rådighed for udenlandske medarbejdere på en fleksibel måde. På den baggrund er Vejle-modellen udviklet. Vejlemodellen går ud på, at uanset hvor I kommunen, en udenlandsk arbejdstager eller medfølgende familie henvender sig, så ved den kommunale medarbejder, hvordan vedkommende kan få hjælp. Borgerservice til udenlandske medarbejdere er således ikke samlet et sted fysisk, men forankret hos udvalgte medarbejdere såkaldte serviceambassadører fordelt mellem relevante kontorer i kommunen. Serviceambassadørerne er blevet klædt på til at tage sig af udenlandske medarbejdere gennem videndeling blandt alle kommunale medarbejdere, der har med målgruppen at gøre. Alle serviceambassadørerne ved, hvilke af deres kolleger, der gør hvad, så når en udenlandske medarbejder kontakter en serviceambassadør kan vedkommende koordinere internt i kommunen og sikre, at den udenlandske medarbejder får den nødvendige hjælp. I forhold til at styrke udenlandske medarbejdere og deres families trivsel har modelkommunerne fokus på at synliggøre eksisterende fritidstilbud og muligheder for børn og familier i lokalområdet samt på at tilbyde jobrådgivning til medfølgende ægtefæller. Indsatsen for ægtefæller kan bestå i at rådgive om CV og jobsøgning, formidle medfølgende ægtefællers CV i relevante virksomhedsnetværk og etablere ægtefælle-jobbørs mellem relevante virksomheder. Et væsentligt element i metoden er, at skabe netværk og videndeling mellem relevante aktører på området. Metoden bygger således dels på netværk mellem de syv modelkommuner, dels et erfa-netværk med omkring 20 relevante aktører på området. Formålet med netværkene er at kvalificere og formidle de enkelte metoder og indsatser gennem videndeling og erfaringsopsamling. Forudsætninger for metoden - Det er afgørende, at der i de deltagende kommuner er en velvilje til at indarbejde indsatsen i den kommunale drift. For at sikre forankring i kommunen, skal indsatsen derfor udspringe af et lokalt behov, så det opleves værdifuldt at fortsætte indsatsen. For at sikre dette, er det endvidere en forudsætning, at der er politisk og ledelsesmæssig opbakning til indsatsen i kommunen. - Metoden handler om at sikre helhed i indsatsen for udenlandske medarbejdere. Derfor er det væsentligt at sikre inddragelse af en bred tværgående projektgruppe i lokalområdet, hvor alle aktører, der har en aktie i indsatsen inviteres med.

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL TAG LEDERSKAB FOR EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING De lavest hængende frugter - Nedsat ressourceforbrug

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere