Derfor vil vi undersøge:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor vil vi undersøge:"

Transkript

1 Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering: Hvilket formål er der med det konkrete projektforslag? Herunder beskrivelse af det problem, projektet behandler/ opgaven skal løse Metode og kvalitetsudvikling i ungdomsskolernes heltidsundervisning (HU) med sigte på flere unge i uddannelse Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere. Herefter benævnt vi. Formål: Vi vil forfine og udvikle nye metoder/værktøjer til at højne kvaliteten af HUs undervisning. Problemformulering: Overordnet set er problemet, at undervisningen i HU ikke resulterer i, at flertallet af elever opnår tilstrækkelige forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil vi undersøge: Hvilke pædagogiske/didaktiske metoder virker fremmende for HU-elevernes videre uddannelse? Hvorfor og hvordan virker disse kendte metoder? Hvilke nye metoder/værktøjer/next practise skal vi udvikle for at højne kvaliteten? Hvordan kan disse nye og eksisterende tiltag bedst formidles til øvrige HU-tilbud? Baggrund: EVA udgav i december 2010 den første evaluering af ungdomsskolernes HU. Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger ønsker foreningen i fællesskab med skolerne at udvikle HU erne, for at give eleverne bedre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. EVA`s anbefalinger er derfor udgangspunkt for den metode- og kvalitetsudvikling, der skal gennemføres i skolernes praksis. EVA karakteriserede eleverne i HU således: Overrepræsentation af drenge Overrepræsentation af indvandrere og efterkommere Underrepræsentation af elever med både mor og far i hjemmet Overrepræsentation af elever fra hjem med lav bruttoindkomst Overrepræsentation af hjem med lav/kort uddannelsesfrekvens Overrepræsentation af forældre udenfor arbejdsmarkedet. EVA gennemgik elevstatus 2 år efter afsluttet deltagelse i HU, og kunne konstatere at:

2 32 % var under uddannelse for resten af ungdommen var tallet 76% 30 % var i beskæftigelse for resten af ungdommen var tallet 15 % 38 % var på overførselsindkomst for resten af ungdommen var tallet 10 % 4. Indhold og aktiviteter (projektets metode): Hvilke aktiviteter og typer af aktiviteter indeholder projektet/ opgaven, og hvordan er arbejdet organiseret? Det kan være undersøgelser, evaluering, analyser, beskrivelser, forskning mv. Typer kan f.eks. være desk research (f.eks. gennemgang af forskningsresultater eller lignende), interviews, spørgeskemaundersøgelse, observationer, case-studier m.v., beskriv i givet fald kort kilderne. Ovenstående faktorer tegner et billede af en udsat og marginaliseret elevgruppe, hvis chancer for selvforsørgelse senere i livet synes svære. Derfor skal der sættes effektfuldt ind over for elevernes situation, der på mange sider skal forbedres. Det kan ske ved systematisk tilrettelagt metode- og kvalitetsudvikling (undervisningsforløb), der retter sig mod udvalgte områder. Lærernes metodevalg skal udvikles, systematiseres og forfines. Metoden er videndeling, spredning af god praksis samt kvalitetsudvikling og formidling af pædagogiske/didaktiske værktøjer. FASE 1: Etablering, analyse og metodeudvikling. Projektledelsen udvælger i samarbejde med følgegruppen 5 model ungdomsskoler med forskellig geografisk beliggenhed og faglig profil. Modelskolerne vurderes til at have særlig inspirerende forudsætninger, praksis og erfaringer (resultater), der taler for, at deres metoder kan bredes ud i kredsen af HUtilbud. Tiltag, der virker, analyseres og beskrives af projektleder i samarbejde med modelskolerne, så andre kan bruge dem. Det gælder f.eks.: forældresamarbejde, mentorordning(er), individuelle læringsforløb for eleverne, særlig tilrettelagt og målrettet IT i undervisningen, udviklingsplaner for lærerne samt partnerskaber med ungdomsuddannelsesinstitutioner. Metoder og værktøjer indsamles, forfines og udarbejdes for afprøvning på HU-lærere i skoleåret 2012/13. Erfaringerne for disse forløb skal slutevalueres. En metode der pt. kan forventes forfinet og udviklet er, at der formuleres undervisnings- og/eller udviklingsmål for eleverne og kompetencemål for lærerne. FASE 2: Udvikling og afprøvning. Værktøjer (elektroniske og fysiske) justeres, gøres åben tilgængelige og brugbare for andre og implementeres via undervisning af nye skolers lærere. Udarbejdes af projektleder. FASE 3: Evaluering og forankring.

3 Forankring af projektets metoder og resultater forventes at ske løbende gennem hele projektet. Fortsat undervisning og måling på, om eleverne fastholdes i ungdomsuddannelse. Evaluering og afrapportering. (se vedlagte forslag til oversigtsplan). Projektleders arbejde forventes at fordele sig som følger: opsamling af viden (25%), derefter kvalitetsudvikling af materialerne til videre formidling (25%), undervisning (25%). Resten af arbejdstiden anvendes til projektledelse, kommunikation, planlægning og efterbehandling samt rejsetid mv. Procentsatsen angiver en tilstræbt forventelig vægtning af projektleders arbejde. En nedsat følgegruppe med repræsentanter for ansøgerne, praktikere, EVA, bevillingsgiver (og evt. andre relevante parter) holder øje med projektindhold og kvalitet. Gode råd er også en del af gruppens opgaver. En nedsat arbejdsgruppe med projektleder samt praktikere fra skolerne mødes hyppigt: denne gruppe koordinerer/justerer projektet i projektperioden. Ungdomsskoleforeningens hjemmeside bruges til webfacillitering af projektets netværksdialog og resultater.. Elektroniske nyhedsbreve, 1-2 facebook-grupper, værktøjshæfter og elektroniske undervisningsmidler benyttes. 5. Målgruppe: Hvem er projektets målgruppe/ målgrupper? Den primære målgruppe er: Udsatte unge, som ikke i tilstrækkelig grad har kunnet drage nytte af folkeskolens undervisning og som nu er elever i HU. Det er unge der af sociale, helbredsmæssige, undervisningsmæssige, familiemæssige og/eller personlige årsager ofte ikke kan gennemføre folkeskolens afgangsprøver uden den hjælp, som HU yder Det er unge der har vanskeligt ved at komme videre i ungdomsuddannelse. Sekundær målgruppe (og midlet til at hjælpe den primære målgruppe) er: De respektive skoleledelser og ikke mindst lærerne, der i samarbejde skal formulere kompetencemål, efteruddannes/opkvalificere sig - og tilbydes værktøjer til kvalitetsforbedring af undervisningen på alle HU-tilbud, gennem udarbejdelse af konkrete metoder og værktøjer. Via en øget bevidstgørelse i forhold til syn på eleverne og valg af aktiviteter fremmes en tydeligere relation mellem målet for elevernes undervisning og valg af motivationsformer og aktiviteter. Se mere herom i afsnit 7.

4 6. Baggrund og motivation: Hvad er projektets baggrund/ motivation? Hvorfor er dette projekt specielt (fagligt) relevant og strategisk vigtigt, for hvem og hvorfor lige nu? 7. Sammenhæng og indholdsmæssig ramme: Er projektet en del af et større initiativ? Beskrivelse af projektets sammenhæng med det initiativ/ den indholdsmæssige ramme (f.eks. en puljebeskrivelse), som projektforslaget indgår i, hvis der er tale om et projekt under en pulje/ et tema. Der kan henvises til punkt 3 og 5, i givet fald anføres, hvad der indholdsmæssigt henvises til under disse punkter. Dette punkt beskrives kun ved ansøgning til en bestemt pulje. 8. Afsæt i eksisterende viden: Hvordan bygger forslaget ovenpå eksisterende viden og forskning mv.? Herunder om projektforslaget hænger sammen med andre kørende sager/ projekter eller lignende, og om projektforslaget er begrundet i en beslutning, aftale eller lignende med Undervisningsministeriet/ Ministeren/ sagsbehandlere i ministeriet etc.? (dokumenteres) Det ledelsesmæssige fokus i HU udvikles via USF`s netværk og LU`s arbejdsgrupper. EVA`s rapport fra december 2010 dokumenterede, at den kommunale heltidsundervisning er god til at fastholde de unge, sådan at frafald i HU undgås. Til gengæld kan lærere og ledere blive bedre til at sætte faglige, pædagogiske og didaktiske lærings- og/eller udviklingsmål for elever, undervisnings- og/eller kompetencemål for lærerne og sprede erfaringerne på tværs, sådan at eleverne uddannes og rustes (forberedes) bedre og dermed fastholdes i deres senere ungdomsuddannelse. Projektet er vigtigt med henblik på at forbedre skolernes undervisning i forhold til rapportens anbefalinger. Dette projekt retter sig i første omgang til en lille kreds, men det vurderes at en kort afprøvning på flere skoler, senere kan gøre det muligt at nå næsten samtlige HU er. Der er for tiden stor lydhørhed for forandringer og metodeforbedringer i landets HU er. Ungdomsskoleforeningen har oprettet et landsdækkende netværk for såvel lærere som ledere i heltidsundervisninger. Her er der inspiration og erfaringsudveksling, ligesom der knyttes personlige kontakter og gennemføres faglige tiltag, der giver værktøjer, metoder og udveksling af tiltag, der virker. Disse initiativer nyttiggøres i projektet. Som nævnt i indledningen er EVA`s rapport udgangspunkt for forandringer i HU-tilbuddene. Vi har bl.a. observeret: at der er skoler, der er gode til at sætte mål og beskrive konkrete undervisningsforløb og at der findes pædagogiske/didaktiske værktøjer for lærerne, der motiverer en større andel unge til at påbegynde ungdomsuddannelse samt at ældre, erfarne, frivillige håndværkere ( morfædre ) på enkelte skoler motiverer og fastholder de unge. Den erfaring kan evt. søges udbredt. Ungdomsskoleforeningen har via erfaringsudveksling i netværk en begrundet formodning om, at de HU-miljøer, hvor der er maksimalt fokus på indslusning i ungdomsuddannelse (mere end på udslusning fra HU), samt mentorer fra HU (ungdomsskolen) der i den første tid

5 følger de unge over i ungdomsuddannelsen, gør at gennemførelses procenten bliver højere. Fokus på den unge som et helt menneske med lyst til læring, med social kompetence, faglighed og livsperspektivering i forhold til voksentilværelse viser gode resultater (med inspiration fra professor Jan Tønnesvang). Det menneskesyn vil gå igennem projektet. 9. Effekt og succeskriterier: Hvad er projektets succeskriterier og hvad er det forventede resultat/effekt: Hvilke forandringer ønskes der som løsning på problemet og i hvilket omfang? Det skal være muligt at identificere og i relevant omfang måle, om projektet leverer den forventede forandring. 10. Evaluering og afrapportering: Hvordan evalueres og afrapporteres projektet/ opgaven? Herunder hvad der evalueres: Proces, effekt og/eller andet. 11. Strategi/ plan for forankring og ibrugtagning: Hvordan bliver resultater og effekter Projektet er desuden igangsat med inspiration fra Jørgen Brogaard Nielsen, Børne- og Undervisningsministeriet. Via kvalitetsforbedrede undervisningsmetoder og den faglighed, der virker godt (god praksis) og spredning af den viden til alle ungdomsskoler med HU forventer vi at bidrage målrettet til højnelse af 95% målsætningen. Elevernes motivation, læring, resultater og videreuddannelsesfrekvens skal forbedres. Kun derved kan vi få en større andel af disse unge videre i ungdomsuddannelse end tilfældet er i dag. Konkret Andel af unge, der kommer videre i ungdomsuddannelse skal forbedres. Konkret er det projektets ambition, at de tal, som EVA-rapporten (2010) angiver omkring videre i ungdomsuddannelse og om gennemførelse heraf forhøjes med 50% på landsplan ved udgangen af 2013 Andel unge med en konkret målsætning for (ungdoms)uddannelse skal øges Antallet af konkrete undervisningsmaterialer rettet særligt mod HU skal øges Undervisningsmaterialer specifikt målrettet HU skal forøges, kvalitetsudvikles og anvendes Andel af lærere med relevante kompetenceplaner i forhold til rapportens anbefalinger og projektet (i et samarbejde mellem ledere og lærere) øges Ungdomsskoler, der har HU (og deltager i netværk), skal give håndslag på at fokusere på og anvende resultaterne fra projektet. En kvalitativ handleplan herfor udarbejdes og besluttes på hver af de 5 deltagende modelskoler og søges udbredt til øvrige HU-tilbud, der medvirker i projektet EVA er forespurgt i forhold til at følge og evaluere resultater. EVA inddrages i formulering af relevante målekriterier og anmodes om konkrete forslag til metode- og kvalitetsforbedring Evalueringsrapport udarbejdes Afslutningskonference afholdes af USF Forankring sker løbende igennem projektet og skal først og fremmest sikres i en systematisk forbedret praksis og kvalitet (forandring) i hver enkelte modelskoles undervisning hos

6 forankret og taget i almindelig brug på relevante institutioner/ i relevante sammenhænge på ministeriets område? Herunder: Hvordan bliver resultater og effekter spredt til andre? den enkelte lærer. Den enkelte modelskole har ansvar for beskrivelse, beslutninger, udøvelse og fastholdelse heraf (jf. den omtalte handleplan i afsnit 9, sidste punkt). Det kan sikre eleverne en bedre motivation til videre uddannelse og selvforsørgelse, som direkte kan ses ved øget gennemførelse af ungdomsuddannelse, færre på overførselsindkomst mv. Den videre, kollektive forankring tænkes at foregå i USF`s netværk og videndatabase for HU. USF har ansvar for udarbejdelse af aktivitetsplaner UF`s kreds af tillidsrepræsentanter inddrages aktivt i USF`s netværk, på møder og på UF`s storkursus. UF arbejder med at gøre lærerne til ambassadører for den stedfundne forandring i praksis. LU (skolelederne) bruges som ledelsesmæssig og faglig ramme med henblik på fastholdelse af de ledelsesmæssige kompetencer og udvikling heraf i nye metoder i et samarbejde med medarbejderne på de konkrete skoler. Nuværende arbejdsgruppe herfor er den organisatoriske ramme. LU har ansvar herfor. Der udarbejdes løbende i hele projektperioden nyhedsbreve, netværksmøder, konferencedeltagelse for formidling af resultater og praksisser. USF har ansvar herfor. Resultaterne formidles desuden i en afsluttende konference (med en konkret formidlingsplan), hvor der forventes et højt deltagerantal. Formidlingen på den konference ligger endnu ikke fast, men der peges på at hands-on og workshopper kan være en af metoderne. USF har ansvar herfor

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere