Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13"

Transkript

1 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den kl Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng, DFFE Erik Sommer, Danmarks Statistik Jens Bech Jørgensen, Kystdirektoratet Per de Place Bjørn, ITST Lilian Wester Andersen, DMI Maria-Louise Galamba, KL Jes Ryttersgaard, KMS Niels Broge, KMS Jan Hjelmager, KMS Inger Marie Arildsen, KMS Søren Alexandersen, KMS Georg Jensen, KMS ( under punkt 2c) Inge Livbjerg, KMS Fraværende Henrik Doensig Jørgensen, Danske Regioner Philip Finn Rising Nielsen, Sundhedsstyrelsen Jens Ravnkilde Nielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Jørgen Tulstrup, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser Thomas Færgemann, Miljøportalsekretariatet Tom Kjærbye, Frederiksberg Kommune Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Henning Sten Hansen, Danmarks Miljøundersøgelser Inge Flensted, Geoforum Mette Müller, Forskningsstyrelsen Kirsten Elbo, Erhvervs- og Byggestyrelsen Dorthe Drauschke, KMS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Status, herunder a. etablering af INSPIRE Netværk samt b. etablering af INSPIRE MIM følgegruppe c. spørgeskemaundersøgelse 3. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for sharing v. Niels Broge 4. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for dataspecifikationer v. Søren Riff Alexandersen 5. Orientering om kommende aktiviteter/høringer 6. Kommende møder 7. Evt. Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax CVR EAN

2 Jes indledte mødet med velkomst til 2 nye medlemmer af INSPIRE DK- Følgegruppen: Jens Bech Jørgensen, Kystdirektoratet og Per de Place Bjørn, ITST samt en præsentationsrunde. Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev suppleret med information ved Georg Jensen, KMS om udsendt spørgeskemaundersøgelse vedr. anvendelse af elektroniske kort og geodata i staten samt godkendelse af referat. Derefter blev dagsordenen godkendt. Ad pkt. 2 Status Jes oplyste, at der internt i KMS arbejdes med kommende organisering af INSPIRE-arbejdet. Vi forventer at være på plads i løbet af efteråret, så vi er klar i forbindelse med kommende arbejder med gennemførelsesbestemmelserne. Etablering af INSPIRE Netværk I henhold til direktivets artikel nr. 18 skal der i de enkelte medlemslande etableres passende strukturer og mekaniser til samordning af bidrag fra alle, der har en interesse i infrastruktur for geodata. Med henvisning hertil og for generelt at kunne udbrede information om IN- SPIRE har KMS sendt invitation til en række interessenter med tilbud om deltagelse i INSPIRE-netværk. Pt. har ca. 20 meldt sig heraf bl.a. en række systemudviklere. Det første møde i netværket holdes den 4. oktober Netværket vil også blive inddraget i høringsrunder og der vil evt. blive nedsat undergrupper til behandling af særlige emner i overensstemmelse med den gennemførte proces ved høring over metadata. Etablering af INSPIRE MIM følgegruppe INSPIRE er et miljøinitiativ og en række temaer er miljørelateret. For at være bedst mulig rustet i MIM er der etableret en MIM INSPIRE-gruppe, som holder sit første møde den 28. september EU-komitéen I henhold til direktivet skal der nedsættes en EU INSPIRE komite med repræsentanter fra alle landene. Komitéen skal have kommissionens forslag til gennemførelsesbestemmelser forelagt inden de behandles i Rådet. Komitéen har holdt sit 1. møde. Jes Ryttersgaard er Danmarks repræsentant. 1. møde var primært procedurespørgsmål. Derudover information om, at skrivegruppen for Network Services opdeler deres arbejde, samt at skrivegruppen vedr. metadata er ved at behandle de over 1000 indkomne bemærkninger i den gennemførte høring. Der er planlagt 2 møder om året i komitéen, men måske ikke nok, da de kan komme i tidsnød, hvis tidsfristerne skal overholdes. 2

3 Der bliver muligvis nedsat et rådgivende forum under komitéen med repræsentanter fra interesseorganisationerne. Nominering af eksperter På baggrund af indkaldelse fra kommissionen om udpegning af eksperter til at bistå med at udarbejde dataspecifikationer har KMS og EuroSDR udpeget Morten Lind, KMS på adressetemaet. Morten er også udpeget af Sverige. Derudover er Søren Alexandersen, KMS udpeget af KMS og EuroSDR som ekspert på temaerne transport, bygninger og matrikelparceller. De europæiske organisationer har stor vægt ved udpegning, hvilket man bør have i mente, hvis der er nogle, der har interesse i at deltage. Referencedataudvalget Referencedataudvalget der er nedsat af Servicefællesskabet for Geodata vil nu i deres arbejde med standardisering tage fat på de temaer, der er i IN- SPIRE-direktivets annex 1 og 2. Hvis der er nogle af Følgegruppens institutioner som ikke er med i Referencedataudvalget, men gerne vil deltage, er I velkommen til at komme med. Kontakt til formanden Jes Ryttersgaard. ESDIN econtentplus Eurogeographics har opfordret de nationale kortinstitutioner, universiteter mfl. til at samarbejde om en projektansøgning på i alt ca. 35 mio. kr. vedrørende ESDIN (European Spatial Data Infrastrukture Network). KMS vil deltage i projektet sammen med 19 andre parter fra i alt 14 forskellige lande Der arbejdes intenst med ansøgningen, som har frist den kl. 12. (Ansøgningen kom af sted). GI Norden Kortdage Den afholdes nordiske Kortdage i Herning med knapt 500 deltagere. Der vil være en række indlæg om INSPIRE både fra EU, de nordiske lande og Danmark. Spørgeskemaundersøgelse Georg Jensen, KMS orienterede om spørgeskema vedr. anvendelse af elektroniske kort og geodata i staten udarbejdet i samarbejde med Finansministeriet indeholdende også spørgsmål om INSPIRE. Baggrunden for udsendelsen er et samarbejde mellem KMS og Finansministeriet om finansiering af den geografiske infrastruktur, idet der er behov for en ændring af den nuværende finansieringsform med betaling for enkeltprodukter. Der er derfor behov for et større overblik over data, datastrukturer, brug af data og tjenester samt forventningerne fremover. Nogle af spørgsmålene vedrører, hvem der har/påtager sig dataansvaret, da det ikke er klart for alle data. 3

4 Formålet med undersøgelsen er at kunne kvantificere problemstillingen. Derudover vil Finansministeriet i øvrigt gerne arbejde med udvikling af finansieringsprincipperne. På baggrund af arbejdet skal der afleveres en rapport til Regeringens øko-udvalg omkring nytår. Spørgeskemaet er sendt til ca. 100 statsinstitutioner (flere i samme ministerium). Der er ca. 50, der har svaret på mødedagen. Rapporten vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Kommunerne vil blive behandlet i selvstændig proces. Udvalget ser frem til resultatet ikke mindst omkring dataansvaret. Ad punkt 3. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for sharing v. Niels Broge, KMS Niels gennemgik de opnåede resultater og orienterede om drøftelser i gruppen herunder, - at der i modsætning til Danmarks holdning i udkastet om model licens er indarbejdet forslag om ophæng i ens tværeuropæisk bestemmelse (Luxemborg-lov) i stedet for ophæng i national lov og - igangværende drøftelser om hvilke beføjelser det Nationale Kontaktpunkt skal have, idet Kommissionen ønsker så få kontaktled som muligt. Niels overhead er vedlagt referatet. Ad punkt 4. Præsentation af arbejdet i skrivegruppen for dataspecifikationer v. Søren Riff Alexandersen Søren Alexandersen orienterede om arbejdet med specifikation af temaerne, som han har deltaget i via EuroGeographics (Sammenslutning af de europæiske kortinstitutioner). Der er indtil nu udarbejdet tre ret så tykke dokumenter. To papirer om temaafgrænsning og datamodelarbejde, som tidligere har været sendt i høring. Det har givet kommentarer til hvert papir, som der nu arbejdes med i EU. Derudover er der i øjeblikket høring over papir om metoder ved dataspecifikationerne, se Der er høringsfrist indtil 30. oktober. Fra dansk side samles bemærkninger af Jan Hjelmager, KMS. Der er ved den fra dansk side udsendte høring med frist den ikke indkommet bemærkninger. Vedrørende standardiseringsarbejdet tages der udgangspunkt i ISOstandard. Annex 1- og 2-data bør være i ISO-standard, mens Annex 3-data godt kan beskrives anderledes, da der ikke er så store harmoniseringskrav til disse data. Der har i øvrigt været stor diskussion om begrebet harmonisering, idet direktivets tekst ikke er konsistens. Da INSPIRE bygger på de nationale infrastrukturer gjorde Søren opmærksom, at der er behov for etablering af en dansk referencemodel for INSPI- 4

5 RE-temaerne. Jes oplyste hertil, at Referencedataudvalget som sagt i deres kommende arbejde netop vil fokusere på INSPIRE-temaerne. Der blev forespurgt til hvilke sprog specifikationerne vil blive udarbejdet på. Søren svarede, at det er nødvendigt, at specifikationerne oversættes til alle/næsten alle sprog. Derfor kan eksisterende specifikationer på dansk også godt fremsendes til kommissionen som basismateriale til brug for eksperterne. Søren opfordrede endog kraftigt, at eksisterende specifikationer fremsendes. Det er bl.a. en af måderne, vi kan få indflydelse på. KMS vil fremsende specifikationen for FOT i sin helhed. Dette er ikke sket tidligere, netop fordi den kun foreligger på dansk. Ad punkt 5. Orientering om kommende aktiviteter/høringer Jes bemærkede, at der var kommet meget materiale fra EU og der i de næste år vil komme meget materiale - ikke mindst om Annex 1- og Annex 2- data. Det foreløbige papir om metoder er som sagt til høring nu. Denne høring koordineres af Jan Hjelmager, men vil når KMS får organisering af INSPIRE på plads med teknisk projektleder vil denne bl.a. skulle sikre koordineringen. Internt i KMS vil vi også behandle og kommentere diverse høringsmaterialer og koordinere med evt. andre kommentarer. Dette var der tilslutning til fra udvalget. Ad punkt 6. Kommende møder Jes spurgte, om der var behov for/ønske om at ændre udvalgets møde- og arbejdsform? Der var generel tilslutning til, at møder afholdes, når der er tilstrækkelig stof og suppleres ind imellem med nyhedsbreve. Derudover er der også stor tilfredshed med mødeformen, som meget er præget af information og orientering/fortolkning af indhold i materialer og drøftelser. Der kom også opfordring fra medlemmerne til, at KMS som INSPIREkontaktpunkt i konkrete situationer tager kontakt til enkeltmedlemmer og anmoder om bistand/stillingtagen. Jes tilbød igen, at han gerne kommer ud i institutionerne og orienterer om INSPIRE for en bredere kreds alt efter behov. Der er gode erfaringer fra andre tilsvarende arrangementer. Ad punkt 7. Evt. Erik Sommer orienterede om afholdt nordisk møde for statistik-folk, hvor han orienterede om INSPIRE (tak til Jes for materiale). I de andre lande kender statistisk-folkene ikke så meget til INSPIRE, da der ikke findes udvalg svarende til DK-Følgegruppen. 5

6 Anne oplyste, at INSPIRE heller ikke er særlig kendt blandt vejfolk på nordisk plan. Jes sluttede med tak for et godt møde. Med venlig hilsen Inge Livbjerg 6

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-komitéens møde den 6. marts 2009 Referat, OIO-komitéens 6. møde, den 6. marts 2009 Mødet afholdtes d. 6. marts 2009 fra kl. 13 15 i Direktionens mødelokale, 4 sal, ITog Telestyrelsen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere