Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser. Juni rigsrevisionen. i Rigsrevisionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser. Juni 2013. rigsrevisionen. i Rigsrevisionen"

Transkript

1 Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser i Rigsrevisionen Juni 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen

2 I N T E R N V E J L E D N I N G T I L S L U T B R U G E R U N D E R S Ø G E L S E R I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord... 1 I. Hvad er en slutbruger?... 2 II. Hvornår er en undersøgelse en slutbrugerundersøgelse?... 3 III. Hvordan kan vi få viden om slutbrugere?... 4 IV. Inspirationsværktøj til slutbrugerundersøgelser... 7 Faktaark eksempler på beretninger med slutbrugerfokus... 9

3

4 F O R O R D 1 Forord Det er Rigsrevisionens strategi, at vi skal fokusere på de borgernære ydelser. I 2013 er det et internt resultatkrav, at mindst 25 % af de beretninger, som vi selv igangsætter, handler om borgernære områder. Hvad mener vi, når vi siger, at beretningerne skal handle om borgernære områder? Formålet med denne vejledning er at skabe klarhed over begreberne og give konkrete input til, hvordan sådanne undersøgelser kan gribes an. Målet med de borgernære beretninger er at undersøge, hvordan den offentlige forvaltning faktisk virker i yderste led hos borgerne. Disse borgere er slutbrugere af ydelser, service og kontrol. Slutbrugere kan fx være landmænd, som får kontrolleret, at de behandler deres besætninger efter reglerne, og studerende, som modtager undervisning. Når vi aktivt undersøger eller formidler viden om slutbrugeres adfærd og/eller konsekvenser for slutbrugere, er undersøgelsen borgernær. Det er åbenlyst, at ikke alle vores beretninger skal inddrage viden om slutbrugeres adfærd og konsekvenser for dem. Men når det er relevant, så kan ndtænkes i alle faser af en beretning i planlægningen, i forundersøgelse, i selve undersøgelsen og ikke mindst, når resultaterne skal formidles. I formidlingen kan et slutbrugerfokus hjælpe med at gøre beretningerne mere konkrete og dermed nemmere at forstå. Denne vejledning kan bruges som inspiration til at få slutbrugere med i alle faserne. I øvrigt kan vejledningen også bruges til, hvad man kan kalde metaslutbrugerundersøgelse, hvor vi undersøger, hvordan forvaltningen arbejder med at inddrage slutbrugeres perspektiv, fx i forhold til, hvordan ny lovgivning udformes. Vejledningen afsluttes med en række eksempler på beretninger, som på meget forskellige måder har inddraget viden om slutbrugeres adfærd og/eller konsekvenser for slutbrugere. Eksemplerne stammer både fra vores egne beretninger og fra beretninger fra den engelske rigsrevision (NAO) og den norske rigsrevision (Riksrevisjonen). For hvert eksempel er et tilhørende bilag, der beskriver, hvordan ndgår i undersøgelsen, hvilke metoder der er anvendt, og hvilke konkrete læringspunkter om slutbrugervinklen vi kan uddrage fra dem. Oversigten fungerer også som en opsummering af vejledningen. Man kan derfor vælge at læse vejledningen i sin helhed eller gå direkte til oversigten for at få inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre større undersøgelser med fokus på slutbrugere. God fornøjelse! Lone Strøm

5 2 H V A D E R E N S L U T B R U G E R? I. Hvad er en slutbruger? Begrebet slutbruger opfatter vi forskelligt, og der eksisterer ikke velafgrænsede definitioner af, hvad en slutbruger er. Definitionen her er derfor vores tilgang. Den giver en klar opdeling mellem, hvem der er slutbruger, og hvem der ikke er, så vi kan få et fælles udgangspunkt for at undersøge perspektiver for borgere og virksomheder. Vores slutbruger er den, som er modtager af en ydelse, anvender et produkt eller bliver udsat for en kontrol mv. Når Rigsrevisionen udarbejder større undersøgelser, er borgere og virksomheder i mange tilfælde slutbrugere af det, vi undersøger. Fx er ledige slutbrugere af aktivering, og håndværksvirksomheder mv. er slutbrugere af myndighedernes kontrol med sikkerheden på byggepladser. Borgere og virksomheder er slutbrugere af offentlige ydelser. Eksempler på undersøgelser, som aktivt inddrager viden om borgere som slutbrugere, er fx NAO s undersøgelse af markedet for ældrepleje (se faktaark 3). NAO undersøger, om ældre borgere opnår god og effektiv ældrepleje ved selv at kunne vælge mellem forskellige ydelser. I undersøgelsen indgår bl.a. kvalitative interviews med 48 ældre, som har et personligt budget til at købe ældrepleje for. Interviewene indgår som revisionsbevis i forhold til at vurdere, om borgerne er i stand til effektivt og frit at købe deres ældrepleje ved hjælp af de personlige budgetter. Et andet eksempel er Rigsrevisionens beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som ser på, om aktiveringen rent faktisk har bragt den enkelte kontanthjælpsmodtager i beskæftigelse (se faktaark 6). Medarbejdere i forvaltningen kan ikke betragtes som slutbrugere, da de er en del af det offentlige system. Medarbejdere kan imidlertid være en kilde til at undersøge, hvordan den offentlige service påvirker slutbrugerne. Det gælder særligt frontmedarbejderne, der har direkte kontakt til borgere eller virksomheder, idet de yder en offentlig service eller udfører en kontrol. Fx i Rigsrevisionens beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene, der bl.a. ser på, om læger og sygeplejersker oplever, at de landsdækkende krav om kvalitetsmålinger og registreringer er relevante og gavnlige for kvaliteten af behandlingen af patienterne (se faktaark 8). I nogle undersøgelser vil det være relevant at inddrage både slutbrugere, fx landmænd, hvis forbrug af pesticider kontrolleres af myndighederne, og de frontmedarbejdere, som foretager kontrollen. Det gjorde NAO i undersøgelsen om vandforurening. Her undersøgte NAO myndighedernes indsats for at få landmænd til at ændre adfærd og forurene mindre, bl.a. gennem interviews og spørgeskemaer til en række kontrollanter. Samtidig inddrog de landmændene for at forstå, hvorfor de alligevel ikke reducerede deres forurening, bl.a. via en spørgeskemaundersøgelse (se faktaark 13).

6 H V O R D A N K A N V I F Å V I D E N O M S L U T B R U G E R E? 3 II. Hvornår er en undersøgelse en slutbrugerundersøgelse? Slutbrugere kan spille forskellige roller i en undersøgelse. Figur 1 viser de forskellige roller, som slutbrugere kan spille i en undersøgelse, og hvad det betyder for, om der tale om en slutbrugerundersøgelse. Figur 1. Slutbrugeres rolle i en undersøgelse (skal skæres væk) Ikke-slutbrugerundersøgelse Slutbrugerundersøgelse Slutbrugere motiverer til, at vi udarbejder undersøgelsen Slutbrugere indgår som eksempel på fund/konklusioner Delmål om slutbrugeres adfærd eller konsekvenser for slutbrugeren Figur 1 viser, at slutbrugere kan indgå som motivation for at udarbejde en undersøgelse, fx: Det er vigtigt, at togene kører til tiden, så passagerne kan regne med at være på arbejde til tiden eller Stofmisbrug har store personlige konsekvenser for misbrugere og deres pårørende. ( ). Rigsrevisionen har derfor fundet det væsentligt at undersøge, om Sundhedsministeriet og Socialministeriet understøtter den behandlingsindsats, der finder sted i kommunerne (læs mere i faktaark 11). Når ndgår som motivation for at udarbejde en undersøgelse, spiller denne en implicit rolle i undersøgelsen. Det kan være et fornuftigt valg i mange tilfælde, men der er ikke tale om en slutbrugerundersøgelse, fordi konklusionerne i undersøgelsen ikke er baseret på data om eller fra slutbrugere. Alene det, at en undersøgelses tema er relevant for slutbrugere, gør altså ikke undersøgelsen til en slutbrugerundersøgelse. Der skal lidt mere til. Figuren viser videre, at slutbrugere også kan indgå eksplicit som et eksempel på den problemstilling, vi har undersøgt, fx: Kompleksiteten på området for overførselsindkomster betyder, at borgerne opgiver den komplekse ansøgningsproces eller ikke ved, hvad de har ret til, hvilket fører til ukorrekte og inkonsistente overførsler (læs mere i faktaark 1). Når slutbrugerperspektivet indgår eksplicit i form af eksempler, er undersøgelsen slutbrugerrettet, hvis eksemplerne afspejler fund eller konklusioner fra undersøgelsen. Endelig viser figuren, at undersøgelsen også kan have et delmål, der handler direkte om slutbrugeres adfærd eller om konsekvenserne af et tiltag for slutbrugeren, fx: I hvilken grad bidrager forvaltningen af de statslige virkemidler til bedre tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne? eller Bringer aktivering de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse? (læs mere i faktaark 4 og 6). I sådanne undersøgelser spiller slutbrugerperspektivet en aktiv rolle i undersøgelsen, og konklusionerne er baseret på data om slutbrugernes adfærd eller konsekvenser for slutbrugerne, fx registerdata om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem, at kontanthjælpsmodtagere bliver aktiveret og kommer i beskæftigelse. Samlet set viser figuren, at undersøgelser bliver mere slutbrugerorienterede, i takt med at vi bevæger os langs pilen.

7 4 H V O R D A N K A N V I F Å V I D E N O M S L U T B R U G E R E? III. Hvordan kan vi få viden om slutbrugere? Der er flere metoder til at opnå viden om konsekvenserne for slutbrugere eller om slutbrugeres adfærd. Dette kapitel handler om forskellige metoder, og hvad de er særligt velegnede til. Vi kan vælge at spørge eller observere slutbrugere direkte. I NAO s beretning om tilsynet med forbrugervalg og udbud på markedet for ældrepleje har man fx gennem kvalitative interviews direkte spurgt 48 borgere, der modtager et personligt budget til at købe ældrepleje for (læs mere i faktaark 3). Og i Riksrevisjonens beretning om adgang til samfundslivet for personer med nedsat funktionsevne, tog Riksrevisjonen bussen sammen med en synshandicappet for at få viden om de udfordringer, synshandicappede har, når de bevæger sig i trafikken (læs mere i faktaark 4). En sådan direkte tilgang kan særligt give værdi, når alene slutbrugeren kan bidrage med de nødvendige data til revisionsbeviset eller sidder inde med en unik viden, som det er gavnligt at få indsigt i for at kunne besvare undersøgelsens delmål. Vi kan også få viden om konsekvenserne for slutbrugere eller om slutbrugeres adfærd på mere indirekte vis, fx gennem registerdata eller forskningsresultater. I Rigsrevisionens beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere brugte man fx en registerundersøgelse, hvor effekten for kontanthjælpsmodtagere i aktivering blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke var i aktivering (læs mere i faktaark 6). I en undersøgelse kan forskellige måder til at opnå viden om konsekvenserne for slutbrugere på med fordel supplere hinanden, fx i NAO s beretning om Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne. Her blev data fra ministeriet og fra pensions- og jobcentre indsamlet og suppleret med fokusgruppeinterviews og eksperimenter med inddragelse af borgere (læs mere i faktaark 2). Det er oplagt at kombinere de direkte slutbrugerrettede metoder med mere traditionelle metoder til dataindsamling, så vi har forskellige kilder, der tilsammen bidrager til revisionsbeviset (triangulering). Uanset hvilken undersøgelse vi udarbejder, spørger vi ministeriet om data og får udleveret dokumenter eller redegørelser. Men de giver os som oftest ikke direkte viden om slutbrugerne.

8 H V O R D A N K A N V I F Å V I D E N O M S L U T B R U G E R E? 5 Skema 1 viser forskellige metoder til at indsamle viden om slutbrugeres adfærd og/eller konsekvenser for slutbrugere. Skema 1. Metoder til indsamling af viden om slutbrugeren Direkte metoder Ved at spørge slutbrugerne selv, fx via: spørgeskema kvalitative interviews. Ved at følge/observere slutbrugere, fx via: besigtigelse servicerejse. Indirekte metoder Ved at anvende registerdata om slutbrugere. Ved at anvende forskningsresultater eller -rapporter om slutbrugere. Ved at spørge interesseorganisationer eller andre organisationer om deres medlemmer. Ved at spørge medarbejdere, som arbejder med slutbrugere, og pårørende. I skema 2 og 3 præsenteres de metoder, som er særligt egnede i forhold til de forskellige måder at opnå viden om slutbrugere på, og den værdi, den pågældende metode har i forhold til slutbrugervinklen. I skemaerne fremhæves en række eksempler, hvori de pågældende metoder er anvendt. Skema 2. Eksempler på direkte metoder til at få viden om slutbrugere til vores revisionsbevis Spørg slutbrugeren direkte Spørgeskemaundersøgelser Er velegnede til i bredden at afdække slutbrugeres forståelse/oplevelse/forklaring af noget. Eksempel: NAO s beretning om vandforurening, hvor de gennem spørgeskemaer spurgte landmændene for at forstå årsagerne til, at landmændene ikke reducerede deres forurening (se faktaark 13). Kvalitative interviews og fokusgruppe Er velegnede til i dybden at afdække slutbrugeres forståelse/oplevelse af noget. Eksempler: NAO s undersøgelse af tilsynet med forbrugervalg og udbud på markedet for ældrepleje (se faktaark 3). NAO s undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne (se faktaark 2). Følg/observer slutbrugeren Besigtigelse Godt eksplorativt redskab til at opnå indsigt i slutbrugeres adfærd, oplevelser o.l. ude i marken. Eksempler: Riksrevisjonens beretning om adgang til samfundslivet for personer med nedsat funktionsevne, hvor Riksrevisjonens ansatte tog bussen sammen med en synshandicappet og dermed kunne konstatere, hvilke udfordringer synshandicappede har, når de skal bevæge sig rundt i det norske samfund (se faktaark 4). NAO s undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne, hvor NAO iværksatte et brugereksperiment for at undersøge, hvordan personer søger og finder information om ydelser på nettet, bl.a. for at identificere, hvor og hvor nemt personerne var i stand til at finde relevant information, og om der var forskel på de undersøgte ydelser (se faktaark 2). Servicerejsen Godt redskab til at få indsigt i og forstå, hvordan slutbrugere oplever en proces fra første til sidste kontakt med administrationen/frontpersonalet, og til at identificere, hvilke problemer og udfordringer der karakteriserer systemet. Servicerejsen er en form for forløbsanalyse, der følger en borger/klient igennem et helt forløb, fx en kræftpatient, fra vedkommende går til egen læge, der mistænker kræft, til vedkommende erklæres rask og går til rehabilitering eller ultimativt er på hospice eller dør på sygehuset.

9 6 H V O R D A N K A N V I F Å V I D E N O M S L U T B R U G E R E? Skema 3. Eksempler på indirekte metoder til at få viden om slutbrugere til vores revisionsbevis Anvend registerdata om slutbrugere Registerdata giver mulighed for at anvende data for hele populationen eller at tage et stort, repræsentativt udtræk af data, der belyser konsekvenser for slutbrugeren. Det bliver dermed muligt at afdække konsekvenserne for alle relevante slutbrugere. Eksempler: Rigsrevisionens beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (se faktaark 6). Rigsrevisionens beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge (se faktaark 7). Anvend forskningsresultater eller -rapporter om slutbrugere Allerede eksisterende forskningsresultater kan inddrages til at understøtte en undersøgelses resultater. Eksempler: NAO s beretning om håndtering af kompleksiteten på overførselsområdet, som rummer gennemgang af 40 anonyme sager fra en borgerrådgivningsorganisation (se faktaark 1). NAO s beretning om ældrepleje, hvor undersøgelsens kvalitative interviews med slutbrugere underbygges og suppleres med 2 allerede tilgængelige tredjepartsundersøgelser (se faktaark 3). Spørg interesseorganisationer eller andre organisationer om deres medlemmer Interesseorganisationer giver fx et godt udgangspunkt for at indhente data om cases eller til at identificere slutbrugere til interviews. Eksempler: Riksrevisjonens undersøgelse af adgang til samfundslivet for personer med funktionsnedsættelse, hvor de interviewede 5 organisationer, der varetager interesserne for personer med nedsat funktionsevne, for at få deres vurderinger af tilgængeligheden og årsager til manglende tilgængelighed og brugerinddragelse (se faktaark 4). Rigsrevisionens beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Her gjorde man brug af en fokusgruppe bestående af personer fra bl.a. interesseorganisationen EXIT, som hjælper indsatte og eksindsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet, tænketanken FORSETE, Dansk Socialrådgiverforening mfl. (se faktaark 14). Spørg frontmedarbejdere, som arbejder med slutbrugere Besigtigelse God til at få kendskab til, hvordan frontpersonalet interagerer/er i kontakt med slutbrugere for at identificere eventuelle problemer og udfordringer forbundet hermed. Eksempel: NAO s beretning om Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne (se faktaark 2). Kvalitative interviews og fokusgruppe Velegnede til at få indsigt i, hvordan medarbejderne oplever deres arbejde i forhold til slutbrugere, herunder hvilke eventuelle udfordringer og problemer de oplever i den forbindelse. Eksempler: NAO s beretning om håndtering af kompleksiteten på overførselsområdet (se faktaark 1). NAO s beretning om vandforurening, hvor de spurgte landmændene for at forstå årsagerne til, at landmændene ikke reducerede deres forurening (se faktaark 13).

10 I N S P I R A T I O N S V Æ R K T Ø J T I L S L U T B R U G E R U N D E R S Ø G E L S E R 7 IV. Inspirationsværktøj til slutbrugerundersøgelser I nedenstående værktøj som er et simpel skema med tilhørende faktaark indgår en række beretningseksempler, der er placeret alt efter beretningernes grad af slutbrugerfokus og metodebrug. Blandt beretningseksemplerne indgår både vores egne beretninger og beretninger fra Riksrevisjonen og NAO. Bemærk, at beretningseksemplerne fra Rigsrevisionen ikke er udtømmende for hele vores seneste produktion, men alene skal eksemplificere forskellige måder, vi har inddraget slutbrugere på. Du kan bruge værktøjet til at få inspiration til metodevalg, når du står i en situation, hvor du gerne vil undersøge konsekvenser for slutbrugere, men ikke helt kan se for dig, hvordan det kan gøres. Hvis du fx overvejer at formulere et helt delformål om konsekvenser for slutbrugere, kan du i den sidste kolonne i skemaet se eksempler på beretninger, hvor der primært er brugt enten indirekte eller direkte metoder til at undersøge konsekvenser for slutbrugere. Beretningseksemplerne er placeret i skemaet på baggrund af den metode, som er den bærende i undersøgelsen i forhold til at indhente viden om slutbrugere. Det er vigtigt at bemærke, at den slutbrugerorienterede metode næsten aldrig står alene, men understøttes af en række andre ofte mere traditionelle metoder. Ved at orientere dig i de bagvedliggende faktaark om de enkelte undersøgelser kan du bl.a. få en idé om, hvordan slutbrugeren indgår i undersøgelsen, hvilke metoder der er anvendt i undersøgelsen, og hvilke læringspunkter undersøgelsen kan give dig angående slutbrugervinklen.

11 8 I N S P I R A T I O N S V Æ R K T Ø J T I L S L U T B R U G E R U N D E R S Ø G E L S E R Skema 5. Inspirationsværktøj til slutbrugerundersøgelser Slutbrugeren motiverer til, at vi udarbejder undersøgelsen Slutbrugeren indgår som eksempel på fund/konklusioner Delmål om slutbrugerens adfærd eller konsekvenser for slutbrugeren Direkte metoder Ved at spørge slutbrugerne selv, fx via: spørgeskema kvalitative interviews. Ved at følge/observere slutbrugere, fx via: besigtigelse servicerejse. NAO s beretning om håndtering af kompleksiteten på overførselsområdet (faktaark 1). Riksrevisjonens beretning om adgang til samfundslivet for personer med nedsat funktionsevne (faktaark 4). NAO s beretning om håndtering af vandforurening i England (faktaark 13). NAO s beretning om tilsynet med forbrugervalg og udbud på markedet for ældrepleje (faktaark 3). NAO s beretning om Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne (faktaark 2). Indirekte metoder Ved at anvende registerdata om slutbrugere. Ved at anvende forskningsresultater eller -rapporter om slutbrugere. Ved at spørge interesseorganisationer eller andre organisationer om deres medlemmer. Ved at spørge frontmedarbejdere, som arbejder med slutbrugere. Rigsrevisionens beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene (faktaark 8). Rigsrevisionens beretning om sammenhængende patientforløb (faktaark 9). Rigsrevisionens beretning om undervisningen på universiteterne (faktaark 10). Rigsrevisionens beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug (faktaark 11). Rigsrevisionens beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet (faktaark 14). Rigsrevisionens beretning om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (faktaark 6). Rigsrevisionens beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (faktaark 5). Rigsrevisionens beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge (faktaark 7). Rigsrevisionens beretning om elberedskabet i Danmark og i Norden (faktaark 12).

12 F A K T A A R K E K S E M P L E R P Å B E R E T N I N G E R M E D S L U T B R U G E R F O K U S 9 Faktaark eksempler på beretninger med slutbrugerfokus Faktaark 1 Håndtering af kompleksiteten på overførselsområdet (Dealing with the complexity of the benefits system), NAO Det er særligt beretningens tredje del, som er brugerorienteret, og her påpeges følgende: Kompleksiteten fører i en række tilfælde til ukorrekte og inkonsistente overførsler. Visse borgere modtager fx ikke de ydelser, de er berettiget til enten som konsekvens af, at de direkte opgiver den komplekse ansøgningsproces, eller som resultat af manglende opfyldelse af indviklede ansøgningsprocedurer og -krav. I andre tilfælde er borgere ikke klar over, at de skal foretage indrapportering i tilfælde af, at deres livsomstændigheder ændres, hvilket tilsvarende kan føre til, at borgere modtager mere, end de reelt er berettiget til. Kompleksiteten medfører, at borgerne distancerer sig fra systemet og ikke tager stilling til deres pensioner og dermed ikke sikrer sig tilstrækkelige pensionsopsparinger. Kompleksiteten vanskeliggør ministeriets kommunikation med borgerne, som dermed ofte bliver utilstrækkelig og svært forståelig. Kompleksiteten medfører lange sagsbehandlingstider for borgerne. anvendes i Som eksempel Fokusgruppe Andre metoder Beretningen belyser, hvordan kompleksiteten på overførselsområdet påvirker den service, der ydes borgerne (hovedkonklusionerne herpå er beskrevet ovenfor). Det udgør ét af beretningens 4 delafsnit. Fokusgruppeinterviews med frontpersonale indgår som revisionsbevis, bl.a. i forhold til at vise, at personalet som resultat af områdets kompleksitet finder det vanskeligt, at sikre borgerne den rette og nødvendige information. Gennemgang af relevant litteratur fra frivilligsektoren, som bidrager til at identificere aspekter, der relaterer sig til (for)brugerens perspektiv (bl.a. gennemgang af 40 anonyme sager fra en borgerrådgivningsorganisation). Herudover inddragelse af eksterne rapporter og undersøgelser på området. Der blev også udsendt spørgeskema til ministeriet, og ministeriets interne evalueringer og erfaringer fra tidligere NAO-beretninger blev gennemgået. Uden slutbrugervinklen havde det ikke været muligt at identificere konsekvenserne af kompleksiteten på området for alle berørte aktører. Beretningen undersøger vilkårene for administrationens og frontpersonalets arbejde som resultat af kompleksiteten på området og for ministeriets indsatser for at reducere denne. Det, slutbrugervinklen føjer til af værdi, er, at den inddrager sidste led i kæden og således også identificerer konsekvenserne for dem, der er modtagere af ydelserne. I beretningen citeres regeringen desuden for at mene, at en forenkling på området vil hjælpe folk til at fokusere på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf synes det naturligt at identificere kompleksitetens effekter for netop borgerne for at kunne undersøge og vurdere ministeriets arbejde for at komme disse problemer til livs og dermed gøre folk i bedre stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

13 10 F A K T A A R K E K S E M P L E R P Å B E R E T N I N G E R M E D S L U T B R U G E R F O K U S Faktaark 2 Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgere (Department for Work and Pensions: Communicating with customers), NAO Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets kommunikation med borgerne i forbindelse med ansøgning om og modtagelse af sociale ydelser. Undersøgelsen ser på: hvor let det er for borgerne at finde ud af, hvordan og hvor de skal søge om ydelserne, og hvilken information det er påkrævet, at de indsender hvor ligetil det er for borgerne at indsende oplysninger til ministeriet gennem deres foretrukne kanaler (ansigt-til-ansigt, telefon, brev eller nettet) kvaliteten af den information, ministeriet gør tilgængelig både under og efter ansøgningsprocessen om ministeriet gør maksimal brug af de oplysninger, som de modtager i ansøgninger, for at lette den efterfølgende kontakt for borgeren. anvendes i Delformål er formuleret, så slutbruger skal spørges, for at delformålet kan besvares Til at underbygge revisionsbevis, som er indhentet ved øvrige metoder Besigtigelse/observation Kvalitative interviews Fokusgruppe Andre: Eksperiment Undersøgelsen har i høj grad fokus på, hvordan borgerne oplever kommunikationen og interaktionen med ministeriet (fremfor fx blot at have fokus på, hvad ministeriet gør for at sikre en god kommunikation). Det nødvendiggør, at slutbrugeren (dvs. de borgere, der er i kontakt med ministeriet i forbindelse med ansøgning om ydelser) spørges direkte. Slutbrugerne indgår desuden som revisionsbevis gennem fokusgruppeinterviews og eksperiment. Der blev gennemført besøg af 1-2 dages varighed på lokale pensions- og jobcentre for at få overblik over, hvordan informationsudveksling fandt sted. Her blev der desuden gennemført interviews med chefer og personale for bl.a. at få deres vurderinger af mulige forbedringer. Der blev gennemført interviews med nøglemedarbejdere fra ministeriet. I undersøgelsen blev der gennemført 3 dybdegående fokusgruppeinterviews med modtagere af de undersøgte ydelser og 2 elitefokusgruppeinterviews med NGO er og frivillige organisationer i velfærdssektoren. Brugereksperiment blev anvendt til at undersøge, hvordan personer søger og finder information om ydelser på nettet, bl.a. for at identificere, hvor og hvor nemt personerne var i stand til at finde relevant information, og om der var forskel på de undersøgte ydelser. I alt 80 personer deltog i eksperimentet. I denne beretning inddrages slutbrugervinklen i en metaundersøgelse af borgernes møde med myndighederne i forbindelse med modtagelsen af sociale ydelser. Uden slutbrugervinklen havde det ikke været muligt at forstå og vurdere, hvordan borgerne oplever kommunikationen med myndighederne, og om ministeriet i tilstrækkelig grad gør det ligetil for borgerne (på korrekt vis) at ansøge om de ydelser, de har retmæssigt krav på. Slutbrugervinklen er i denne beretning undersøgt gennem en række metodiske tilgange, der vurderes at medføre et stort resurseforbrug. Den slutbrugerorienterede beretning vurderes dog som gennemførbar selv uden inddragelse af alle af de anvendte metoder.

14 F A K T A A R K E K S E M P L E R P Å B E R E T N I N G E R M E D S L U T B R U G E R F O K U S 11 Faktaark 3 Tilsynet med forbrugervalg og udbud på markedet for ældrepleje (Oversight of user choice and provider competition in care markets), NAO Beretningen beskriver indledningsvist udviklingen i retning af øget frit valg og konkurrence på markedet for ældrepleje. Anden del fokuserer på forbrugervalg og undersøger: om borgerne mener, at frit valg i kraft af tildeling af personlige budgetter til indkøb af ældreplejeydelser sikrer gode ydelser om brugerne kan identificere og købe ydelserne på effektiv vis de potentielle statslige omkostninger ved at forbrugere træffer dårligt informerede valg. Det er særligt dette delmål, der er slutbrugerorienteret. Tredje del undersøger konkurrencen mellem udbydere på markedet for ældreplejeydelser, og endelig undersøger fjerde del departementets tilsyn med implementeringen af personlige budgetter på tværs af lokale myndigheder. anvendes i Delformål er formuleret, så slutbruger skal spørges, for at delformålet kan besvares Kvalitative interviews Andre metoder Som delmål i forhold til, om borgerne oplever, at større valgfrihed gennem tildeling af personlige budgetter til køb af ældrepleje fører til gode ydelser, og om borgerne kan identificere og købe ydelserne på effektiv vis. Slutbrugerne indgår desuden som revisionsbevis via kvalitative interviews. Kvalitative interviews af 48 borgere, der modtager et personligt budget til at købe ældrepleje for (foretages af en ekstern analysevirksomhed, som udvælger respondenterne gennem stratificeret sampling på tværs af 6 forskellige lokale myndigheder). Resultaterne af de kvalitative interviews indgår direkte i beretningen som revisionsbevis. Resultaterne af de kvalitative interviews underbygges og suppleres med 2 allerede tilgængelige tredjepartsundersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse med respondenter. Robustheden af resultaterne fra tredjepartsundersøgelserne bliver revideret for med sikkerhed at kunne forlade sig på resultaterne. Slutbrugervinklen gør det muligt at skildre, hvad det betyder for brugernes velvære selv at kunne købe sociale ydelser gennem tildeling af personlige budgetter. Gennem slutbrugervinklen forholder NAO sig dermed til formålet med de personlige budgetter, som angiveligt er at sikre bedre resultater for brugerne (snarere end at nedbringe udgifterne til pleje). I kraft af slutbrugervinklen identificerer NAO desuden, at brugerne tilkendegiver meget forskellige oplevelser af de lokale myndigheders rolle i forhold til at sikre et tilstrækkeligt informationsgrundlag, og NAO kan på den baggrund konkludere, at der er behov for mere erfaringsudveksling mellem de lokale myndigheder.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Forord. Marts 2012 Torben Buse Direktør. /Forord, Tæt på en svensk kommune. 1 KREVI 2010, KREVI 2011a

Forord. Marts 2012 Torben Buse Direktør. /Forord, Tæt på en svensk kommune. 1 KREVI 2010, KREVI 2011a Marts 2012 Forord Med Barnets Reform og Anbringelsesreformen er der lagt op til, at området for udsatte børn og unge skal tænkes anderledes. Bl.a. skal flere børn i familiepleje herunder slægt og netværk

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet. Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV

Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet. Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV Matilde Høybye-Mortensen, Peter Ejbye-Ernst og Karla Hammerskov Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet Status i 11 kommuner inden implementeringen af DHUV Publikationen Produktion

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere