At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse."

Transkript

1 Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse gennem brugerdreven innovation. Projektet skal bane vejen for den ideelle gruppebaserede og tværgående indsats til eleven i overgangen. Ved projektets afslutning: 1. foreligger en kortlægning af muligheder og begrænsninger set fra elevernes perspektiv i overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse inden for et fokus på fastholdelse. Der foreligger, med baggrund i kortlægningen, konkrete bud på nye samarbejdsformer i forhold til en vellykket overgang. Samarbejdsformerne implementeres derefter på produktionsskolen. 2. er et nyt forløb for produktionsskoleelever, der skal udvide elevernes sociale kompetencer inden for et perspektiv af karrierevalg, udviklet og afprøvet, således en bedre overgang til erhvervsuddannelse skabes. 3. siger 70 % af de fagprofessionelle, at de er blevet klædt bedre på til at skabe en god overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 3. Målgruppe Projektets primære målgruppe er 135 produktionsskoleelever. 15 produktionsskoleelever, der specifikt er udsatte og marginaliserede, deltager direkte i forløbet (jf. punkt 2 ovenfor). Projektets målgruppe er karakteriseret ved lavt selvværd og lav selvtillid, stor usikkerhed, indadvendthed, at være stille, ensomhed og isolation, oplevelse af social marginalisering, negative skoleerfaringer og faglig utilstrækkelighedsfølelse. Projektets sekundære målgruppe er 40 fagprofessionelle fra produktions- og erhvervsskolerne for eksempel vejledere, lærere, ledere m.v. (jf. punkt 3 ovenfor) 4. Motivering Der er brug for viden om konkrete forhold, som spiller ind i elevernes positive eller negative oplevelser af bevægelsen fra produktionsskole til erhvervsuddannelsen herunder særligt oplevelser, der har betydning for, hvorvidt den unge kan se sig selv som en elev, der gennemfører erhvervsuddannelsen. Særligt de professionelle fra produktionsskolerne har endvidere brug for at opnå viden om betydningen af et forløb for skolens udsatte og marginaliserede elever i forhold til at skabe en bedre overgang fra skolen til erhvervsuddannelsen. De professionelle fra produktionsog erhvervsskolerne har desuden brug for at videndele, generere viden og nye kompetencer og metodeudvikle i netværk, hvis der skal skabes en bedre overgang og efterfølgende fastholdelse. 1

2 Et fokus på at bedre overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse er behandlet i flere forsøgs- og udviklingssammenhænge og fra et forskningsmæssigt perspektiv. Sammenfattet fordeler dette fokus på: 1) Udvikling af vejledningen og netværket mellem skolerne 1 2) Udvikling og etablering af meritgivende kombinationsforløb 2 3) Udvikling af skoleformerne Produktionsskole og Erhvervsuddannelse 3. Omdrejningspunktet for dette fokus har med andre ord været på det organisatoriske niveau og relateret til undervisning, vejledning og kompetencevurdering. Det vurderes, at der er behov for et projekt, der retter fokus mod deltagerniveauet herunder særligt de udsatte elevers perspektiv. Inspireret af anbefalingen fra rapporten Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer 4 : Det anbefales, at der igangsættes et udredningsarbejde, som kan tydeliggøre frafaldsårsagerne blandt forskellige grupper af elever, herunder særligt de elever, som ender i den såkaldte restgruppe, med henblik på at afklare behovet for at etablere tilbud om ( ) anden relevant professionel hjælper. vil nærværende projekt således, som noget nyt, ud fra de udsatte elevers perspektiv lave en afdækning af muligheder og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse inden for et fokus på fastholdelse 5. Afdækningen kan bibringe ny viden til målsætningen om Bedre overgang og fastholdelse og skal bibringe viden til projektets ambition om at udvikle og afprøve et forløb for udsatte produktionsskoleelever, der skal udvide elevernes sociale kompetencer. Ifølge erkendelserne fra forsøgs- og udviklingsprojektet Vejen frem 6 er der behov for at etablere forløb for restgruppen eller med andre ord de udsatte og marginaliserede unge. Der konkluderes således: Der skal alternative former til for at få de sidste med og mange elever på erhvervsskolerne mangler de sociale kompetencer. Der er med andre ord behov for at udvikle, afprøve og evaluere på et forløb for udsatte elever herunder elever som skal understøttes i deres udvikling af sociale kompetencer. Nærværende projekt vil bidrage med denne afprøvning, udvikling og evaluering, men tillige holde en dør åben for andre fokuspunkter for forløbet (end 1 Kyvsgaard, T. (2012). Projekt Fælles viden bedre forløb, samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler om udvikling af kombinationsforløb. EMU Danmarks undervisningsportal. 2 Ibid Hørning, B. (2006). Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. EVA. Hoppe, A. (2009). Meritgivende kombinationsforløb. Produktionsskoleforeningen. 3 Kirkegaard, T. og Nielsen, K. (2008). Kreativitet, produktion og identitet - fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Mouridsen, V.N. (igangværende FOU). Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole - en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. EMU Danmarks undervisningsportal. Poulsen, I. og Henriksen, P. (2007). Vejen frem. EMU Danmarks undervisningsportal. 4 Koudal, P. (2005). Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer. Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. 5 Perspektivet er således vendt fra et fokus på frafaldsårsager (jf. Koudals anbefaling) til et fokus på fastholdelsesmuligheder. 6 Poulsen, I. og Henriksen, P. (2007). Vejen frem. EMU Danmarks undervisningsportal. 2

3 sociale kompetencer) samt viden til metodeudvikling. Disse andre fokuspunkter og viden indhentes fra projektets afdækning af muligheder og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 5. Indhold og tilsigtede resultater Projektet har følgende indhold og tilsigtede resultater i forhold til målsætningerne nævnte under afsnit 2: Hovedaktivitet 1: Interview Der gennemføres løbende kvalitative interviews med elever med tilknytning til Favrskov Produktionsskole, der dels falder inden for målgruppen (jf. afsnit 3) samt: 1. er indskrevet som elev på Favrskov Produktionsskole på baggrund af et frafald fra en erhvervsuddannelse 2. er udskrevet fra Favrskov Produktionsskole og i stedet indskrevet på en erhvervsuddannelse 3. er indskrevet som elev på Favrskov Produktionsskole, men ikke tilhører kategori 1 4. indgår i forløbet 7, og har et kombinationsforløb på en erhvervsuddannelse. Det vurderes på nuværende tidspunkt at resultere i interview af minimum 15 elever. Skolens vejledere forestår vurderingen af hvilke elever, der falder inden for målgruppen og kategorier og skaber herigennem retningen for hvilke elever, der skal interviewes i løbet af projektperioden. Ved projektets afslutning er en rapport omkring muligheder og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse færdiggjort. Hovedaktivitet 2: Udvikling og afprøvning af nyt forløb omhandlende sociale kompetencer Målgruppen for forløbet er produktionsskoleelever, der skal have styrket deres sociale kompetencer inden for et perspektiv af karrierevalg. Selve forløbet skal være ressource- og udviklingsorienteret. Der skal således være fokus på, hvad eleverne allerede mestrer inden for sociale kompetencer herunder niveauet heraf, og styrkelsen og videreudviklingen af kompetencerne, eftersom de anses som værende en væsentlig faktor blandt andre i arbejdet med elevers karrierevalgskompetencer og overgangsfærdigheder. Forløbet inddrager metodiske perspektiver og erfaringer fra inspirationshæftet Intensive vejledningsforløb 8. Forløbet centreres derved i narrativ vejledning, kognitive livssamtale og den anerkendende tilgang og er i sin form et gruppe- og fællesskabsbaseret forløb. De metodiske perspektiver i Intensive vejledningsforløb er egentligt målrettet etniske minoritetsunge fra ikkevestlige lande. Da nærværende projekts forløb udfolder sig på en produktionsskole, der i begrænset omfang modtager unge med anden etnisk baggrund end dansk, vil perspektiverne blive anvendt blandt en anden målgruppe. 7 Tilbuddet for produktionsskoleelever, der skal udvide deres sociale kompetencer inden for en erhvervsrelateret ramme. 8 Schultz, B.H. og Mosbæk, H. (2012). Intensive Vejledningsforløb. Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning. 3

4 Indholdet af forløbet er: Fællesskabsbaserede aktiviteter på og uden for Produktionsskolen og samtaler/vejledning i gruppen med fokus på refleksion om fælles tredje, fællesskabet og den enkelte. Parallelt med forløbet indgår eleverne som en del af deres produktionsskoleophold i kombinationsforløb, som dermed også indgår i gruppesamtalerne og -vejledningen. Det er et centralt fokus at anerkende og fremkalde elevernes potentialer, viden og kunne og understøtte en integration af dette i deres fortælling om sig selv. Resultaterne for en deltagelse i forløbet er: 1. en styrkelse af: Den enkeltes selvværdsfølelse og selvtillid, evne til at tage ansvar for eget liv og foretage selvvurdering, evne til forstå og indgå i normer og regler, evne til at samarbejde med forskellige mennesker, evne til indlevelse i andre (empati), evne til konfliktløsning og at indgå i en dialog. Dette vurderes gennem realkompetenceafklaring (RKA) 2. en afklaring af uddannelsesvalg og fastholdelse i erhvervsuddannelse. Fastholdelsen vurderes på baggrund af tilbagemelding på produktionsskolens opfølgningsbrev. Det er målsætningen, at 100% af deltagerne få afklaret uddannelsesvalg og 80% fastholdes i uddannelse. Andre fokuspunkter for forløbet (end sociale kompetencer) samt generet viden til udvikling af forløbets metoder implementeres, såfremt de kvalitative interview (jf. hovedaktivitet 1) og erfaringer fra forløbet påkalder det. Ved projektets afslutning er en evaluering af forløbet for udsatte produktionsskoleelever færdiggjort. Hovedaktivitet 3: Opkvalificering af professionelle Der gennemføres tre temadage for professionelle fra produktions- og erhvervsskoler. Temadagen organiseres gennem principperne for aktionslæring med det formål at udvikle anbefalinger til: Hvorledes vi skaber en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. Der er fokus på at eksperimentere og reflektere over forskellige elevperspektiver over muligheder og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. De professionelle skal igennem deltagelsen opnå en oplevelse af at få øget deres viden og kompetencer i forhold til at bedre overgangen for udsatte elever fra produktionsskoler til deres egen erhvervsuddannelse. Succeskriteriet er, at 70 % oplever at få kvalificeret deres arbejde og dette måles gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. 6. Produkt og formidling Der udvikles viden og en generisk metode, som formidles i to rapporter. Der er tale om: 1) En rapport omhandlende en kortlægningen af muligheder og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsskole inden for et fokus på fastholdelse. 2) En evaluering af forløbet for udsatte produktionsskoleelever. Der udvikles tillige viden på temadagen, som formidles i et fremstilles i et hæfte. Der er tale om: 1) Anbefalinger til hvorledes skaber vi en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. 4

5 Formidling og udbredelse af projektet er i udgangspunktet delvis indlejret i projektets målformulering og aktivitet i kraft af afholdelse af tre temadag med deltagelse af professionelle fra forskellige produktionsskoler og erhvervsskoler fra Danmark. Vi ønsker at bidrage yderligere hertil ved dels at formidle på forstandermøder i produktionsskoleregi og netværksmøder samt at formidle gennem en artikel i fagbladet Uddannelsesforbundet. Vi indgår desuden gerne i et yderligere samarbejde om at sprede projektets resultater. 7. Lokal forankring Hovedaktivitet 1 vil danne baggrund for revidering af metoder på skolen i støtten af elever i overgangen til erhvervsskoler. Det betyder, at de nye metoder vil blive implementeret på skolen og i den daglige drift. Dette forventes at kunne gøres inden for gældende budgetrammer, idet eksisterende metoder forventes at blive skiftet ud med nye. Hovedaktivitet 2 vil, hvis forløbet viser sig at have succes, indgå i den daglige drift på skolen. I den forbindelse vurderes det, om andre forløb for elever, der er mindre effektfulde, skal erstattes af dette nye forløb. Resultaterne af hovedaktivitet 3 videreføres i driften i forbindelse med temadage og pædagogiske dage. 8. Aktivitets- og tidsplan Projektet løber fra 1. august 2013 til og med 31. december 2014, og har følgende aktivitets- og tidsplan: 2013/14 Aug 13 Sep Okt Nov Dec Jan 14 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 14 1: Målgruppe- og kategorivurdering/ved vejledere. M1 M2 2: Kvalitative interview og rapport/ved konsulent. M3 M4 3: Forløb for udsatte elever/ved UU-vejleder og N.N. M5 M6 4: Evaluering af forløb/ved konsulent. M7 M8 5: Temadage/ved konsulent. M9 M10 6: Anbefalinger afledt af temadage/ved konsulent. M11 M12 7: Projektledelse og administration/ved projektleder. M13 M14 8: Projektgruppe mødemøde/ved M15 vejledere, konsulent, UU-vejleder, N.N. og projektleder M = Milepæl M16 5

6 M1: 8 elever er visiteret til henholdsvis M2: Samlet set er minimum 15 elever visiteret interview og forløb. til henholdsvis interview og 15 elever visiteret til forløb. M3: 8 elever er interviewet. Rapport M4: Minimum 15 elever er interviewet og vedrørende kortlægning af muligheder og rapport vedrørende kortlægning af muligheder begrænsninger ved overgangen fra og begrænsninger ved overgangen fra produktionsskole til erhvervsskole inden for et produktionsskole til erhvervsskole inden for et fokus på fastholdelse er påbegyndt. fokus på fastholdelse er færdiggjort. M5: 8 elever har gennemgået M6: I alt 15 elever har gennemgået realkompetenceafklaring i forhold til udvikling realkompetenceafklaring i forhold til udvikling i sociale kompetencer. Der foreligger 8 i sociale kompetencer. Der foreligger 15 tilbagemelding på produktionsskolens tilbagemeldinger på produktionsskolens opfølgningsbrev på overgang til uddannelse. opfølgningsbrev på overgang til uddannelse. M7: Evalueringsrapport er påbegyndt M8: Evalueringsrapport er færdiggjort. M9: 1 temadage for fagprofessionelle er M10: 3 og sidste temadag for fagprofessionelle afviklet er afviklet M11: Hæfte vedrørende anbefalinger til En M12: Hæfte vedrørende anbefalinger til En bedre overgang er påbegyndt. M13: Midtvejsevaluering af processen mod at levere to rapporter og et hæfte (jf. kapitel 6) i december 2014 er gennemført. M15: Behandling af midtvejsevaluering (M13) er gennemført og eventuelle korrektioner af projektet er igangsat. bedre overgang er færdiggjort. M14: Rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse angående de fagprofessionelles udbytte af temadagene er færdig. M16: Vurdering af hovedaktiviteternes potentiale for lokal forankring er foretaget. Implementeringsplan er udarbejdet 9. Organisation Projektansvarlig er forstander af Favrskov Produktionsskole, Søren Wistrup. Projektet ledes og administreres af Charlotte Have. Følgende er tilknyttet projektet som projektmedarbejdere med reference til projektleder: Vejledere Claus Nyegaard og Per Laursen - visitation til projektets kortlægning (jf. hovedaktivitet 1) og forløb for udsatte elever (jf. hovedaktivitet 2). Konsulent Trine Harck - kvalitative interview og rapport (jf. hovedaktivitet 1), evaluering af forløb (jf. hovedaktivitet 2) og proces af temadage og hæfte (jf. hovedaktivitet 3). UU-vejleder Bo Trosborg og N.N - forløb for udsatte elever (jf. hovedaktivitet 2). 10. Evaluering Metodetilgange til evaluering af projektets målsætninger er beskrevet i afsnit Budget Budget 2013 og 2014 for projektet er vedlagt. Der oplyses om projektansvarliges egenfinansiering. 6

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Metoder og værktøjer Intensive vejledningsforløb Inspirationshæfte til UU-vejledere m.fl. Inspiration til pædagogiske metoder og værktøjer i gruppevejledning 1 KOLOFON Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere