NOTAT OM PILOTTEST AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM PILOTTEST AF"

Transkript

1 BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE

2 Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud arbejder med at øge indflydelsen for brugere og beboere. Men hvad betyder det egentlig for brugere, medarbejdere og ledelse, at brugerne har indflydelse på små og store ting I hverdagen? På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse 1 har Socialt Udviklingscenter SUS udviklet et spørgeskema, med hvilket det er muligt at udføre en kvantitativ før-og-efter-måling af betydningen af øget brugerindflydelse på syv udvalgte forandringsområder. Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre tilbud, som siden efteråret 2012 har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen, med hjælp og støtte fra SUS' projekt Platform for brugerindflydelse: Et beskæftigelsestilbud for mennesker med udviklingshæmning, et herberg for hjemløse og et plejehjem. Pilottesten foregik i perioden april 2014 til april Pilottesten havde to formål: Det primære formål var at teste spørgeskemaets anvendelighed, fx hvordan det var at udfylde skemaet, om spørgsmålene gav mening og havde relevans for det, tilbuddene gerne ville vide. Det sekundære formål var at undersøge, om der er sket en forandring på de syv områder i perioden mellem de to besvarelser og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne kunne bruges til. På denne baggrund holdt vi den 22. maj 2015 et møde med repræsentanter fra de tre tilbud for at tale om, hvordan de havde oplevet at udfylde spørgeskemaet, og for at får deres tanker og refleksioner over resultaterne. På baggrund af erfaringerne fra pilottestningen er spørgeskemaet revideret og gjort tilgængeligt for andre sociale tilbud, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation i forbindelse med, at de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Anvendelsen af skemaet giver det enkelte tilbud mulighed for at måle og vise effekten af det arbejde, de laver med at øge brugerindflydelsen. Tak til Plejehjemmet Danahøj, Herberget Overførstergården og beskæftigelsestilbuddet Nordhøj, som har været med til at pilotteste og kvalificere spørgeskemaet. 1 Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder. Socialt Udviklingscenter SUS, Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården. Socialt Udviklingscenter SUS,

3 Om spørgeskemaet og pilotundersøgelsen Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål til hvv. medarbejdere og beboere/brugere. Det tager 5-10 minutter at besvare. De syv områder, der spørges ind til, er: Bevidsthed om behov Ansvar og ejerskab Initiativ og spontanitet Sociale relationer og netværk Åbenhed og gennemsigtighed Anerkendelse af brugernes ressourcer Psykisk arbejdsmiljø Skemaet er blevet besvaret af alle medarbejdere og beboere/brugere 2 fra de tre sociale tilbud to gange, i foråret 2014 og igen i foråret Skemaet blev udfyldt elektronisk og i papirform, når brugere eller medarbejdere foretrak denne form. Resultaterne fra de to besvarelser giver et billede af den ændring, der er sket i forhold til de syv områder, i den mellemliggende periode. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort, og at første besvarelse er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Når det forbehold er taget, har det dog stadig været relevant og interessant for både deltagerne og Socialt Udviklingscenter SUS at forholde sig til resultaterne. Det har givet anledning til refleksion over arbejdet med brugerindflydelse i de tre tilbud, og det har givet SUS et bedre grundlag for at kvalificere og revidere spørgeskemaet. De tre steders erfaringer fra arbejdet med brugerindflydelse De tre steder, som har deltaget i pilottesten, har arbejdet med at øge brugerindflydelsen på vidt forskellige måder. De har haft forskellige fokusområder og forskellige processer i arbejdet. Her er en kort opsamling på, hvad de hver især har haft fokus på, og hvad de ser som de vigtigste forandringer tre et halvt år efter, de begyndte arbejdet med at skabe mere brugerindflydelse. Opsamlingen er baseret på samtaler med repræsentanter fra de tre tilbud. Plejehjemmet Danahøj På Plejehjemmet Danahøj har processen i høj grad har handlet om at ændre medarbejdernes syn på plejehjemmet og beboerne. Helt overordnet har arbejdet sigtet mod, at beboerne skulle opfatte plejehjemmet som deres hjem, frem for en institution, og på at give beboerne større selvstændighed. Det har handlet om at ændre vaner, rutiner og det daglige sprog omkring og med beboerne, så hverdagen på plejehjemmet tager mere udgangspunkt i beboernes ønsker og 2 På beskæftigelsestilbuddet Nordhøj var det kun personale og ledelse som udfyldte skemaet, da personalet vurderede, at spørgsmålene var for abstrakte til flere af brugermedarbejdernes kognitive funktionsniveau. 2

4 aktive deltagelse i hverdagen. Det har været hårdt arbejde og det har krævet vedholdenhed og udholdenhed at "opdrage" medarbejderne til denne nye måde at arbejde på. Nu er den nye tilgang til arbejdet implementeret som en selvfølgelig del af det, man gør som medarbejder. Og medarbejderne er blevet opmærksomme på deres eget og hinandens arbejde på en god måde, hvor de kan påtale over for hinanden, hvis de gør noget, der ikke understøtter tanken om brugerindflydelse. Det kan eksempelvis være, at en medarbejder følges med beboeren for at hente avisen, fremfor bare at hente den til beboeren. Vigtigste forandringer på plejehjemmet Danahøj Der er kommet mere ro omkring beboerne og medarbejderne på plejehjemmet. Beboerne betragter i højere grad plejehjemmet som deres hjem. Arbejdet med brugerindflydelse har betydet, at beboerne er mere sig selv, i højere grad siger deres mening, og at der er blevet etableret et beboerråd. Danahøj er gået helt væk fra regler om, at beboerne eksempelvis skal i bad på en bestemt ugedag i et bestemt tidsrum. Beboerne bestemmer selv, hvornår de vil i bad. Medarbejderne fortæller, at der er kommet en ro over plejehjemmet forstået på den måde, at der nu er forsvindende få, der bruger klokken på værelset til at ringe efter personalet i løbet af dagen. Forandringen tolkes som et resultat af, at medarbejder nu i langt højere grad tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov, og at de får en forklaring, hvis deres ønsker, eksempelvis pga. travlhed, ikke kan efterkommes på det pågældende tidspunkt. Overskueligheden, gennemsigtigheden og indflydelsen på hverdagens gang har givet beboerne mere ro, hvilket også har betydet et langt mindre stressende miljø for personalet. Det har desuden været til stor glæde for Danahøj at se i spørgeskemaundersøgelsen, at beboerne i højere grad betragter stedet som deres hjem, da det har været et af de helt centrale fokuspunkter i processen. Herberget Overførstergården På herberget Overførstergården startede processen med en BINDEKS-undersøgelse, der involverede både medarbejdere, beboere og ledelse. BINDEKS-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som giver et billede af beboernes, medarbejdernes og ledelsens oplevelse af graden af brugerindflydelse, og hvor de mener brugerindflydelsen bør øges. Ud fra resultaterne valgte beboerne på Overførstergården tre områder, hvor der skulle arbejdes med at øge brugerindflydelsen: 1. Formelle og uformelle regler 2. Aktiviteter: hvordan kan man få indflydelse på aktiviteterne 3. Kommunikation: hvordan taler man med hinanden, hvor tager man samtalerne mv. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og beboerne, som havde ansvar for at sætte forskellige initiativer i gang, som skulle øge brugerindflydelsen. Der blev fx holdt fællesmøder og arbejdet med brugerråd. Og der blev arbejdet med at involvere alle brugerne i at revidere det eksisterende regelsæt for stedet, ligesom der blev talt om skrevne og uskrevne regler. Der er stadig uskrevne regler, men der er planer om at gøre dem til skrevne. Dels for at undgå vanskeligheder ved at forstå reglerne, dels fordi uskrevne regler er svære for brugerne at have indflydelse på. Er reglerne nedskrevne, er der også formel mulighed for, at brugerrådet kan tage diskussionen om reglerne med forstanderen. 3

5 Medarbejderne fra Overførstergården fortæller, at det har taget tid at skabe forandringer, men at tilgangen omkring brugerindflydelse er kommet for at blive. Overførstergården har desuden været udfordret af, at det er et midlertidigt opholdssted, hvilket betyder, at der er et stort flow i beboergruppen. På grund af den store udskiftning har det i enkelte perioder været svært at motivere beboergruppen til at tage del i udviklingsprocessen, og nogle beboere er i så stor personlig krise, at de ikke har overskud til at forholde sig til spørgsmålet om brugerindflydelse. Vigtigste forandringer på herberget Overførstergården Beboerne har fået indflydelse på stedets regler og rutiner. Fx er tidpunktet for morgenmaden blevet forlænget, og udvalget af morgenmad om søndagen er blevet udvidet efter beboernes ønske. Ideer fra beboerne tages op i beboerrådet i stedet for blot at blive talt om i rygekabinen. Der kommer generelt stadig flere ønsker til forandringer og forbedringer i huset fra beboerne. At beboerne er blevet involveret i at revidere reglerne og rutinerne på stedet har gjort, at tidspunktet for, hvornår der kan spises morgenmad er blevet rykket. Derudover er der skabt en bevidsthed i huset om, at der er et organ, i form af brugerrådet, der kan samle og videreformidle beboernes ideer, med henblik på at føre dem ud i huset. Det har betydet, at utilfredshed og ideer til forandringer, som tidligere kun blev snakket om i rygekabinen, nu bliver taget op i brugerrådet og bliver taget alvorligt af medarbejdere og ledelse. Beskæftigelsestilbuddet Nordhøj På Nordhøj har arbejdet med brugerindflydelse har været inddelt i to spor: 1. At spørge brugerne, hvad de kunne tænke sig, at personalet gjorde anderledes. 2. At blive mere guidende og mindre omsorgsorienteret. Medarbejderne fortæller, at det har været afgørende, at brugerne - eller brugermedarbejderne, som de kaldes på stedet - har været med i hele processen. Dette fokus er blevet styrket efter projektgruppens studietur til England inden projektet gik i gang. Her blev repræsentanterne fra Nordhøj inspireret af den udbredte grad af brugerstyring, de oplevede, hvilket betød, at de blev opmærksomme på, at den måde, de selv praktiserede brugerindflydelse, ikke var tilstrækkelig. Et af de læringspunkter, som de tog med sig tilbage, var at lade personalet være procesmagere frem for at operere efter deres egen personlige holdning til, hvordan tingene bør være. Nordhøj er endnu ikke færdige med omstillingerne i retning af at arbejde med højere grad af brugerindflydelse, men mange elementer er blevet implementeret. Eksempelvis er der kommet større opmærksomhed på ligeværdighed i kommunikationen med brugermedarbejderne, ligesom brugermedarbejdernes mulighed for at få indflydelse på det arbejde, de udfører, er blevet større. Vigtigste forandringer på beskæftigelsestilbuddet Nordhøj Brugermedarbejderne har beskrevet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Personalet blander sig mindre i arbejdet og tør læne sig tilbage og tillade, at en opgave kan løses på forskellige måder - og at der kan ske fejl. Arbejdet med brugerindflydelse har bevirket, at personalet blander sig mindre i det arbejde, som brugermedarbejderne udfører. De har tillid til, at brugermedarbejderne nok skal lykkes med at løse opgaverne. I praksis oplever de også, at brugermedarbejderne kommer i mål med deres 4

6 opgaver, blot på en anden måde, end den personalet ville have guidet dem til. Brugermedarbejderne finder selv en løsning, når personalet undlader at blande sig. Et yderligere eksempel på, hvordan personalet er begyndt at gøre tingene på en anden måde, er, at de ved planlægningen af dagen på morgenmøderne i højere grad tænker i, om brugermedarbejderne kan løse dagens opgaver, frem for at personalet gør tingene selv per automatik. Der bliver ligeledes holdt ugentlige gruppemøder, hvor brugermedarbejderne kommer med ideer, som bringes videre til talsmandsmøder og derefter bliver taget videre op i ledergruppen. Derudover har brugermedarbejderne lavet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Det blev affødt af, at personalegruppen pludselig blev opmærksomme på, at det ikke var dem, som skulle udarbejde værdisættet, men brugermedarbejderne. Endelig har brugermedarbejderne bedt om og fået en informationstavle, hvilket betyder at de selv opsøger information på tavlen, frem for at få den leveret mundtligt af personalet. Undersøgelsens resultater og hvad vi kan bruge dem til I dette afsnit præsenterer vi ganske kort resultaterne fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse særskilt for de tre medvirkende tilbud. Med undtagelse af enkelte særligt interessante resultater kommer vi ikke ind på resultaterne for de enkelte spørgsmål, men beskriver de overordnede tendenser for hvert tilbud. I spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt til henholdsvis professionelles (dvs. medarbejdere og ledelses) og brugeres perspektiver på de 7 fokusområder. Hvor brugerne i deres besvarelser tager udgangspunkt i deres egen individuelle situation/oplevelse, forholder de professionelle sig i deres besvarelser til deres opfattelser af den samlede brugergruppes situation/oplevelse. Metode Besvarelserne er bearbejdet i en statistikpakke i Excel. De procentvise fordelinger blev præsenteret i et søjlediagram, og fordelingerne i absolutte tal præsenteret i tabeller. For at se, hvilke forandringer der var sket i besvarelserne fra 2014 til 2015, blev middelværdien for henholdsvis brugere og medarbejdere/ledelse udregnet. Når middelværdien er steget, kan det tolkes som en positiv forandring (se bilag 1 for eksempel). Middelværdierne er udregnet på baggrund af alle besvarelserne frasorteret dem, der har svaret ved ikke. Antallet af besvarelser, der ligger til grund for udregningen af middelværdien, anføres med symbolet N. Middelværdien kan placere sig mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til, at samtlige respondenter har svaret "slet ikke", og 5 betyder, at samtlige respondenter har svaret "i meget høj grad". Med forbehold for de fejlkilder, der er ved en undersøgelse som denne, kan det tolkes som en positiv forandring i perioden, hvis middelværdien er vokset fra 2014 til Samlet set kan resultaterne derfor være med til at give et fingerpeg om, hvor der er sket de største forandringer, hvor der er områder, som der med fordel kan arbejdes videre med, og hvor de enkelte steder allerede er lang ift. deres mål for arbejdet med brugerindflydelse. For at kunne undersøge, om der er signifikant forskel på besvarelserne, er middelværdierne for besvarelserne i hhv og 2015 for hver variabel blevet testet mod hinanden. Til det formål har 5

7 vi benyttet en t-test. Der er benyttet en dobbeltsidet hypotesetest, hvor der er taget højde for, at udviklingen kan være både positiv og negativ. Signifikansniveauet er blevet fastsat til 5 %, hvormed en p-værdi på 0,05 eller derunder er udtryk for, at forskellen på middelværdierne er statistisk signifikant. Der er enkelte signifikante resultater fra Danahøj, mens resultaterne fra Overførstergården og Nordhøj ikke er signifikante. Det betyder, at resultaterne er behæftet med en vis grad af usikkerhed. Med forbehold for denne usikkerhed kan vi alligevel konstatere nogle overordnede forskelle i svarmønstrene fra de tre forskellige steder, som vi kort kommer ind på i det følgende. Det er igen vigtigt, at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort (et år), og at første besvarelse i 2014 er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det vil sige, at der allerede ved den første besvarelse kan forventes, at alle tre steder har skabt forandringer i forbindelse med deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Forandringerne fra de første to års arbejde vil derfor ikke være synlige i pilotundersøgelsen, og det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Danahøj På Danahøj ses overodnet en positiv forandring på mange af de spørgsmål, som er blevet stillet inden for de 7 forandringsområder, som har været i fokus. Der kan således konstateres en positiv forandring i både personale og brugeres oplevelser på de parametre, som vi har målt på. Et eksempel på en positiv ændring vedrører beboernes besvarelser på, om de tænker på Danahøj, som deres hjem. Middelværdien i besvarelsen er steget med 0,92 procentpoint fra 3,33 i 2014 til 4,25 i Mens der i 2014 blot var 47 % af brugerne, der svarede, at de i høj eller meget høj grad tænkte på Danahøj som deres hjem, er der i %, der svarer, at de i høj eller meget høj grad tænker på stedet som deres hjem. Et resultat, som har skabt glæde på Danahøj, hvor det som allerede nævnt, har været centralt i udviklingsarbejdet, at beboerne skulle opleve Danahøj som deres hjem frem for en institution. Overførstergården På Overførstergården ses et mere broget svarmønster forstået på den måde, at der ikke er nogen klar tendens i hverken den ene eller den anden retning på de 7 forandringsområder. Ofte er der heller ikke overensstemmelse mellem brugeres og personales besvarelser i den forstand, at der blandt den ene gruppe er en positiv forandring, mens der hos den anden er en negativ forandring ved besvarelserne på konkrete spørgsmål. Generelt set er der en større tendens til stigning i middelværdien blandt brugere end blandt personale, hvilket betyder, at brugere i højere grad end personale oplever progression i forhold til de forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Et opmærksomhedspunkt i forhold til Overførstergården er, at der er tale om et lille antal besvarelser, hvilket kan give store udsving i resultaterne. På spørgsmålet, om beboerne finder de regler og normer på stedet, meningsfulde, ses en ændring i negativ retning blandt brugerne. Således var middelværdierne ved brugernes besvarelse af dette spørgsmål i 2014 på 3,89, mens den i 2015 er 2,91. Det vil sige en nedgang på 2,91 procentpoint. En forklaring kan eventuelt være, at Overførstergården lige havde haft fokus på reglerne i 2014, da det første spørgeskema blev besvaret, mens der i 2015, da det andet spørgeskema blev besvaret, måske har været fokus på noget andet. 6

8 Nordhøj Fra Nordhøj er der kun besvarelser fra personalet. Personalet vurderede, at brugermedarbejderne havde så svingende et funktionsniveau, at spørgeskemaet ikke ville være en egnet metode til at indfange brugermedarbejdernes perspektiver. Resultaterne fra personalets besvarelser peger overordnet set på ingen eller en svagt negativ forandring i forhold til de 7 forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Det dog vigtigt at være opmærksom på, at ingen af resultaterne er statistisk signifikante, hvorfor de må tages med forbehold. Hvad har vi lært af pilottesten Pilottesten har givet anledning til få ændringer i formuleringer af spørgsmålene, så de blev mere entydige. Og svarkategorierne blev ændret, så der er én svarmulighed mindre. Forskellige brugergrupper forskellige krav Et opmærksomhedspunkt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser er vigtigheden af at have blik for, at forskellige brugergrupper stiller forskellige krav til interviewmetoden. Mens beboerne fra Overførstergården generelt ikke har haft problemer med at udfylde spørgeskemaet, har de fleste beboere fra Danahøj fået hjælp til at udfylde skemaet af en medarbejder 3. Som allerede nævnt er der ikke besvarelser fra brugermedarbejderne på Nordhøj, da personalet vurderede, at en væsentlig del af dem ikke var i stand til at forstå spørgeskemaet grundet deres kognitive funktionsniveau 4. I forhold til brugergrupper, som godt kan udfylde et spørgeskema, men som har behov for støtte til at forstå spørgsmålene, er det centralt at være opmærksom på, hvem der yder denne støtte, og hvordan, så man undgår at kompromittere validiteten. Det er vigtigt, at den pågældende person ikke er del af den personalegruppe, som evalueringen retter sig mod, ligesom vedkommende skal være instrueret i ikke at blande sig i, hvad brugeren svarer. I forhold til information kan det i det hele taget være en god ide, at brugerne inden de udfylder spørgeskemaet får information om skemaet, og at man evt. taler om spørgsmålene. Selvom spørgsmål og svarkategorier er udarbejdet med henblik på så høj en grad af entydighed som muligt, vil en forudgående introduktion formodes at kunne øge kvaliteten af besvarelserne. 3 Det foregik på den måde, at en medarbejder sad sammen med beboeren og gennemgik teksten i spørgeskemaet og hjalp vedkommende til at forstå spørgsmålene. Medarbejderen var fra en anden afdeling og arbejdede ikke med beboeren til daglig, så der i mindre grad var risiko for, at medarbejderens tilstedeværelse ville påvirke besvarelsen. 4 Det har ikke ligget inden for pilotprojektets rammer at udvikle en metode, der kunne indfange denne brugergruppes perspektiver. Generelt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser kan vi konstateres, at det er vigtigt at have øje for, hvilken metode der bedst kan indfange en konkret brugergruppes perspektiver. Og at en spørgeskemaundersøgelse ikke i alle tilfælde vil være den bedste metode. I forhold til dele af Nordhøjs brugergruppe kunne en kvalitativ metode som eksempelvis observationsstudier være et mere egnet redskab til at indfange brugernes perspektiver. 7

9 Refleksion over egen praksis Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion hos deltagerne over, hvad de var lykkedes med, og hvad der måske krævede mere opmærksomhed ift. deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Fx gav forskellige besvarelser i medarbejdergruppen de tre steder anledning til at overveje, om havde været god nok til at formidle deres fokus på brugerindflydelse og vigtigheden af denne tilgang til nye medarbejdere. Besvarelserne kunne således både anvendes til at stoppe op og reflektere over processen og til at vise konkrete resultater. Resultaterne gav desuden anledning til overvejelser over, hvordan henholdsvis brugere og medarbejdere oplever forandringerne. På Danahøj, hvor flere beboere er ramt af demens, er beboerne ikke nødvendigvis selv opmærksomme på, at de har ideer til aktiviteter og forandringer på stedet hvilket kan betyde, at de svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har ideer til, hvad der kan være anderledes. Medarbejderne kan derimod have en oplevelse af, at beboerne tit kommer med ideer, men, at de gør det mere indirekte, i forbindelse med forskellige hverdagssituationer. Og medarbejderne kan så være blevet bedre til at lægge mærke til beboernes ønsker og ideer i hverdagen. - Projekt Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS

10 Bilag 1: Eksempel på opstilling af resultater ved pilottest. Vær opmærksom på at spørgsmål og svarkategorier siden er blevet revideret. Initiativ og spontanitet Spørgsmål Danahøj Spørgsmål Om beboerne ofte selv tager initiativ til indhold i hverdagen 60% 50% Ved ikke 40% Slet ikke 30% I mindre grad 20% Middel 10% 0% Brugere 2014 Brugere 2015 Personale og Personale og ledelse 2014 ledelse 2015 I høj grad I meget høj grad Danahøj'spørgsmål'1.3.1'Om'beboerne'ofte'selv'tager'initiativ'til'indhold'i'hverdagen' Ved'ikke' Slet'ikke' I'mindre'grad' Middel' I'høj'grad' I'meget'høj'grad' ' Brugere&2014& 3& 1& 3& 2& 8& 2& Brugere&2015& 1& 4& 3& 2& 4& 2& Personale&og&ledelse& 2014& 3& 9& 5& 1& Personale&og&ledelse& & & 2015& 2& 7& 12& 2& & & Test på middelværdi Brugere 2014: N 16, middelværdi 3, : N 15, middelværdi 2,8 P-værdi: 0,19 Personale/ledelse 2014: N 18, middelværdi 2, : N 23, middelværdi 2,61 P-værdi 0,13 9

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder Signe Groth Andersson og Sofie Stage Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse. Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE Guide til mere brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Tekst: Sussi Maack og Maria Trangbæk Ahrensburg Foto: Danahøj, Nordhøj

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10 DRENGECAMPEN 2015, VARDE KOMMUNE RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 1/10 INDHOLD Introduktion - At arbejde med Karaktertræk... 3 kort resume af resultaterne... 5 Karaktertræk resultater... 6 Resultater

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Velkommen, formål med dagen og præsentation

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN Platform for brugerindflydelse - mod mere viden Slutrapport, juni 2015 Karen Thougård Pedersen og Tina Hjulmann Meldgaard Socialt Udviklingscenter SUS, 2015

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

[REDSKABER i evalueringsarbejdet]

[REDSKABER i evalueringsarbejdet] [REDSKABER i evalueringsarbejdet] 1 [REDSKABER i evalueringsarbejdet] På de næste sider har vi indsat redskaber skabeloner, vejledninger og forklaringer som kan støtte dit arbejde med evaluering af elevers

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Lederevaluering Rapport Nina Odde. God ledelse = kapabilitet x adfærd x resultater

Lederevaluering Rapport Nina Odde. God ledelse = kapabilitet x adfærd x resultater Lederevaluering 2013 Rapport Nina Odde God ledelse = kapabilitet x adfærd x resultater INDLEDNING Evalueringsrapport for Nina Odde Formålet med evalueringen: Lederevalueringen er iværksat med et udviklingsperspektiv

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere