NOTAT OM PILOTTEST AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM PILOTTEST AF"

Transkript

1 BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE

2 Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud arbejder med at øge indflydelsen for brugere og beboere. Men hvad betyder det egentlig for brugere, medarbejdere og ledelse, at brugerne har indflydelse på små og store ting I hverdagen? På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse 1 har Socialt Udviklingscenter SUS udviklet et spørgeskema, med hvilket det er muligt at udføre en kvantitativ før-og-efter-måling af betydningen af øget brugerindflydelse på syv udvalgte forandringsområder. Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre tilbud, som siden efteråret 2012 har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen, med hjælp og støtte fra SUS' projekt Platform for brugerindflydelse: Et beskæftigelsestilbud for mennesker med udviklingshæmning, et herberg for hjemløse og et plejehjem. Pilottesten foregik i perioden april 2014 til april Pilottesten havde to formål: Det primære formål var at teste spørgeskemaets anvendelighed, fx hvordan det var at udfylde skemaet, om spørgsmålene gav mening og havde relevans for det, tilbuddene gerne ville vide. Det sekundære formål var at undersøge, om der er sket en forandring på de syv områder i perioden mellem de to besvarelser og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne kunne bruges til. På denne baggrund holdt vi den 22. maj 2015 et møde med repræsentanter fra de tre tilbud for at tale om, hvordan de havde oplevet at udfylde spørgeskemaet, og for at får deres tanker og refleksioner over resultaterne. På baggrund af erfaringerne fra pilottestningen er spørgeskemaet revideret og gjort tilgængeligt for andre sociale tilbud, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation i forbindelse med, at de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Anvendelsen af skemaet giver det enkelte tilbud mulighed for at måle og vise effekten af det arbejde, de laver med at øge brugerindflydelsen. Tak til Plejehjemmet Danahøj, Herberget Overførstergården og beskæftigelsestilbuddet Nordhøj, som har været med til at pilotteste og kvalificere spørgeskemaet. 1 Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder. Socialt Udviklingscenter SUS, Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården. Socialt Udviklingscenter SUS,

3 Om spørgeskemaet og pilotundersøgelsen Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål til hvv. medarbejdere og beboere/brugere. Det tager 5-10 minutter at besvare. De syv områder, der spørges ind til, er: Bevidsthed om behov Ansvar og ejerskab Initiativ og spontanitet Sociale relationer og netværk Åbenhed og gennemsigtighed Anerkendelse af brugernes ressourcer Psykisk arbejdsmiljø Skemaet er blevet besvaret af alle medarbejdere og beboere/brugere 2 fra de tre sociale tilbud to gange, i foråret 2014 og igen i foråret Skemaet blev udfyldt elektronisk og i papirform, når brugere eller medarbejdere foretrak denne form. Resultaterne fra de to besvarelser giver et billede af den ændring, der er sket i forhold til de syv områder, i den mellemliggende periode. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort, og at første besvarelse er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Når det forbehold er taget, har det dog stadig været relevant og interessant for både deltagerne og Socialt Udviklingscenter SUS at forholde sig til resultaterne. Det har givet anledning til refleksion over arbejdet med brugerindflydelse i de tre tilbud, og det har givet SUS et bedre grundlag for at kvalificere og revidere spørgeskemaet. De tre steders erfaringer fra arbejdet med brugerindflydelse De tre steder, som har deltaget i pilottesten, har arbejdet med at øge brugerindflydelsen på vidt forskellige måder. De har haft forskellige fokusområder og forskellige processer i arbejdet. Her er en kort opsamling på, hvad de hver især har haft fokus på, og hvad de ser som de vigtigste forandringer tre et halvt år efter, de begyndte arbejdet med at skabe mere brugerindflydelse. Opsamlingen er baseret på samtaler med repræsentanter fra de tre tilbud. Plejehjemmet Danahøj På Plejehjemmet Danahøj har processen i høj grad har handlet om at ændre medarbejdernes syn på plejehjemmet og beboerne. Helt overordnet har arbejdet sigtet mod, at beboerne skulle opfatte plejehjemmet som deres hjem, frem for en institution, og på at give beboerne større selvstændighed. Det har handlet om at ændre vaner, rutiner og det daglige sprog omkring og med beboerne, så hverdagen på plejehjemmet tager mere udgangspunkt i beboernes ønsker og 2 På beskæftigelsestilbuddet Nordhøj var det kun personale og ledelse som udfyldte skemaet, da personalet vurderede, at spørgsmålene var for abstrakte til flere af brugermedarbejdernes kognitive funktionsniveau. 2

4 aktive deltagelse i hverdagen. Det har været hårdt arbejde og det har krævet vedholdenhed og udholdenhed at "opdrage" medarbejderne til denne nye måde at arbejde på. Nu er den nye tilgang til arbejdet implementeret som en selvfølgelig del af det, man gør som medarbejder. Og medarbejderne er blevet opmærksomme på deres eget og hinandens arbejde på en god måde, hvor de kan påtale over for hinanden, hvis de gør noget, der ikke understøtter tanken om brugerindflydelse. Det kan eksempelvis være, at en medarbejder følges med beboeren for at hente avisen, fremfor bare at hente den til beboeren. Vigtigste forandringer på plejehjemmet Danahøj Der er kommet mere ro omkring beboerne og medarbejderne på plejehjemmet. Beboerne betragter i højere grad plejehjemmet som deres hjem. Arbejdet med brugerindflydelse har betydet, at beboerne er mere sig selv, i højere grad siger deres mening, og at der er blevet etableret et beboerråd. Danahøj er gået helt væk fra regler om, at beboerne eksempelvis skal i bad på en bestemt ugedag i et bestemt tidsrum. Beboerne bestemmer selv, hvornår de vil i bad. Medarbejderne fortæller, at der er kommet en ro over plejehjemmet forstået på den måde, at der nu er forsvindende få, der bruger klokken på værelset til at ringe efter personalet i løbet af dagen. Forandringen tolkes som et resultat af, at medarbejder nu i langt højere grad tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov, og at de får en forklaring, hvis deres ønsker, eksempelvis pga. travlhed, ikke kan efterkommes på det pågældende tidspunkt. Overskueligheden, gennemsigtigheden og indflydelsen på hverdagens gang har givet beboerne mere ro, hvilket også har betydet et langt mindre stressende miljø for personalet. Det har desuden været til stor glæde for Danahøj at se i spørgeskemaundersøgelsen, at beboerne i højere grad betragter stedet som deres hjem, da det har været et af de helt centrale fokuspunkter i processen. Herberget Overførstergården På herberget Overførstergården startede processen med en BINDEKS-undersøgelse, der involverede både medarbejdere, beboere og ledelse. BINDEKS-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som giver et billede af beboernes, medarbejdernes og ledelsens oplevelse af graden af brugerindflydelse, og hvor de mener brugerindflydelsen bør øges. Ud fra resultaterne valgte beboerne på Overførstergården tre områder, hvor der skulle arbejdes med at øge brugerindflydelsen: 1. Formelle og uformelle regler 2. Aktiviteter: hvordan kan man få indflydelse på aktiviteterne 3. Kommunikation: hvordan taler man med hinanden, hvor tager man samtalerne mv. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og beboerne, som havde ansvar for at sætte forskellige initiativer i gang, som skulle øge brugerindflydelsen. Der blev fx holdt fællesmøder og arbejdet med brugerråd. Og der blev arbejdet med at involvere alle brugerne i at revidere det eksisterende regelsæt for stedet, ligesom der blev talt om skrevne og uskrevne regler. Der er stadig uskrevne regler, men der er planer om at gøre dem til skrevne. Dels for at undgå vanskeligheder ved at forstå reglerne, dels fordi uskrevne regler er svære for brugerne at have indflydelse på. Er reglerne nedskrevne, er der også formel mulighed for, at brugerrådet kan tage diskussionen om reglerne med forstanderen. 3

5 Medarbejderne fra Overførstergården fortæller, at det har taget tid at skabe forandringer, men at tilgangen omkring brugerindflydelse er kommet for at blive. Overførstergården har desuden været udfordret af, at det er et midlertidigt opholdssted, hvilket betyder, at der er et stort flow i beboergruppen. På grund af den store udskiftning har det i enkelte perioder været svært at motivere beboergruppen til at tage del i udviklingsprocessen, og nogle beboere er i så stor personlig krise, at de ikke har overskud til at forholde sig til spørgsmålet om brugerindflydelse. Vigtigste forandringer på herberget Overførstergården Beboerne har fået indflydelse på stedets regler og rutiner. Fx er tidpunktet for morgenmaden blevet forlænget, og udvalget af morgenmad om søndagen er blevet udvidet efter beboernes ønske. Ideer fra beboerne tages op i beboerrådet i stedet for blot at blive talt om i rygekabinen. Der kommer generelt stadig flere ønsker til forandringer og forbedringer i huset fra beboerne. At beboerne er blevet involveret i at revidere reglerne og rutinerne på stedet har gjort, at tidspunktet for, hvornår der kan spises morgenmad er blevet rykket. Derudover er der skabt en bevidsthed i huset om, at der er et organ, i form af brugerrådet, der kan samle og videreformidle beboernes ideer, med henblik på at føre dem ud i huset. Det har betydet, at utilfredshed og ideer til forandringer, som tidligere kun blev snakket om i rygekabinen, nu bliver taget op i brugerrådet og bliver taget alvorligt af medarbejdere og ledelse. Beskæftigelsestilbuddet Nordhøj På Nordhøj har arbejdet med brugerindflydelse har været inddelt i to spor: 1. At spørge brugerne, hvad de kunne tænke sig, at personalet gjorde anderledes. 2. At blive mere guidende og mindre omsorgsorienteret. Medarbejderne fortæller, at det har været afgørende, at brugerne - eller brugermedarbejderne, som de kaldes på stedet - har været med i hele processen. Dette fokus er blevet styrket efter projektgruppens studietur til England inden projektet gik i gang. Her blev repræsentanterne fra Nordhøj inspireret af den udbredte grad af brugerstyring, de oplevede, hvilket betød, at de blev opmærksomme på, at den måde, de selv praktiserede brugerindflydelse, ikke var tilstrækkelig. Et af de læringspunkter, som de tog med sig tilbage, var at lade personalet være procesmagere frem for at operere efter deres egen personlige holdning til, hvordan tingene bør være. Nordhøj er endnu ikke færdige med omstillingerne i retning af at arbejde med højere grad af brugerindflydelse, men mange elementer er blevet implementeret. Eksempelvis er der kommet større opmærksomhed på ligeværdighed i kommunikationen med brugermedarbejderne, ligesom brugermedarbejdernes mulighed for at få indflydelse på det arbejde, de udfører, er blevet større. Vigtigste forandringer på beskæftigelsestilbuddet Nordhøj Brugermedarbejderne har beskrevet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Personalet blander sig mindre i arbejdet og tør læne sig tilbage og tillade, at en opgave kan løses på forskellige måder - og at der kan ske fejl. Arbejdet med brugerindflydelse har bevirket, at personalet blander sig mindre i det arbejde, som brugermedarbejderne udfører. De har tillid til, at brugermedarbejderne nok skal lykkes med at løse opgaverne. I praksis oplever de også, at brugermedarbejderne kommer i mål med deres 4

6 opgaver, blot på en anden måde, end den personalet ville have guidet dem til. Brugermedarbejderne finder selv en løsning, når personalet undlader at blande sig. Et yderligere eksempel på, hvordan personalet er begyndt at gøre tingene på en anden måde, er, at de ved planlægningen af dagen på morgenmøderne i højere grad tænker i, om brugermedarbejderne kan løse dagens opgaver, frem for at personalet gør tingene selv per automatik. Der bliver ligeledes holdt ugentlige gruppemøder, hvor brugermedarbejderne kommer med ideer, som bringes videre til talsmandsmøder og derefter bliver taget videre op i ledergruppen. Derudover har brugermedarbejderne lavet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Det blev affødt af, at personalegruppen pludselig blev opmærksomme på, at det ikke var dem, som skulle udarbejde værdisættet, men brugermedarbejderne. Endelig har brugermedarbejderne bedt om og fået en informationstavle, hvilket betyder at de selv opsøger information på tavlen, frem for at få den leveret mundtligt af personalet. Undersøgelsens resultater og hvad vi kan bruge dem til I dette afsnit præsenterer vi ganske kort resultaterne fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse særskilt for de tre medvirkende tilbud. Med undtagelse af enkelte særligt interessante resultater kommer vi ikke ind på resultaterne for de enkelte spørgsmål, men beskriver de overordnede tendenser for hvert tilbud. I spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt til henholdsvis professionelles (dvs. medarbejdere og ledelses) og brugeres perspektiver på de 7 fokusområder. Hvor brugerne i deres besvarelser tager udgangspunkt i deres egen individuelle situation/oplevelse, forholder de professionelle sig i deres besvarelser til deres opfattelser af den samlede brugergruppes situation/oplevelse. Metode Besvarelserne er bearbejdet i en statistikpakke i Excel. De procentvise fordelinger blev præsenteret i et søjlediagram, og fordelingerne i absolutte tal præsenteret i tabeller. For at se, hvilke forandringer der var sket i besvarelserne fra 2014 til 2015, blev middelværdien for henholdsvis brugere og medarbejdere/ledelse udregnet. Når middelværdien er steget, kan det tolkes som en positiv forandring (se bilag 1 for eksempel). Middelværdierne er udregnet på baggrund af alle besvarelserne frasorteret dem, der har svaret ved ikke. Antallet af besvarelser, der ligger til grund for udregningen af middelværdien, anføres med symbolet N. Middelværdien kan placere sig mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til, at samtlige respondenter har svaret "slet ikke", og 5 betyder, at samtlige respondenter har svaret "i meget høj grad". Med forbehold for de fejlkilder, der er ved en undersøgelse som denne, kan det tolkes som en positiv forandring i perioden, hvis middelværdien er vokset fra 2014 til Samlet set kan resultaterne derfor være med til at give et fingerpeg om, hvor der er sket de største forandringer, hvor der er områder, som der med fordel kan arbejdes videre med, og hvor de enkelte steder allerede er lang ift. deres mål for arbejdet med brugerindflydelse. For at kunne undersøge, om der er signifikant forskel på besvarelserne, er middelværdierne for besvarelserne i hhv og 2015 for hver variabel blevet testet mod hinanden. Til det formål har 5

7 vi benyttet en t-test. Der er benyttet en dobbeltsidet hypotesetest, hvor der er taget højde for, at udviklingen kan være både positiv og negativ. Signifikansniveauet er blevet fastsat til 5 %, hvormed en p-værdi på 0,05 eller derunder er udtryk for, at forskellen på middelværdierne er statistisk signifikant. Der er enkelte signifikante resultater fra Danahøj, mens resultaterne fra Overførstergården og Nordhøj ikke er signifikante. Det betyder, at resultaterne er behæftet med en vis grad af usikkerhed. Med forbehold for denne usikkerhed kan vi alligevel konstatere nogle overordnede forskelle i svarmønstrene fra de tre forskellige steder, som vi kort kommer ind på i det følgende. Det er igen vigtigt, at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort (et år), og at første besvarelse i 2014 er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det vil sige, at der allerede ved den første besvarelse kan forventes, at alle tre steder har skabt forandringer i forbindelse med deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Forandringerne fra de første to års arbejde vil derfor ikke være synlige i pilotundersøgelsen, og det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Danahøj På Danahøj ses overodnet en positiv forandring på mange af de spørgsmål, som er blevet stillet inden for de 7 forandringsområder, som har været i fokus. Der kan således konstateres en positiv forandring i både personale og brugeres oplevelser på de parametre, som vi har målt på. Et eksempel på en positiv ændring vedrører beboernes besvarelser på, om de tænker på Danahøj, som deres hjem. Middelværdien i besvarelsen er steget med 0,92 procentpoint fra 3,33 i 2014 til 4,25 i Mens der i 2014 blot var 47 % af brugerne, der svarede, at de i høj eller meget høj grad tænkte på Danahøj som deres hjem, er der i %, der svarer, at de i høj eller meget høj grad tænker på stedet som deres hjem. Et resultat, som har skabt glæde på Danahøj, hvor det som allerede nævnt, har været centralt i udviklingsarbejdet, at beboerne skulle opleve Danahøj som deres hjem frem for en institution. Overførstergården På Overførstergården ses et mere broget svarmønster forstået på den måde, at der ikke er nogen klar tendens i hverken den ene eller den anden retning på de 7 forandringsområder. Ofte er der heller ikke overensstemmelse mellem brugeres og personales besvarelser i den forstand, at der blandt den ene gruppe er en positiv forandring, mens der hos den anden er en negativ forandring ved besvarelserne på konkrete spørgsmål. Generelt set er der en større tendens til stigning i middelværdien blandt brugere end blandt personale, hvilket betyder, at brugere i højere grad end personale oplever progression i forhold til de forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Et opmærksomhedspunkt i forhold til Overførstergården er, at der er tale om et lille antal besvarelser, hvilket kan give store udsving i resultaterne. På spørgsmålet, om beboerne finder de regler og normer på stedet, meningsfulde, ses en ændring i negativ retning blandt brugerne. Således var middelværdierne ved brugernes besvarelse af dette spørgsmål i 2014 på 3,89, mens den i 2015 er 2,91. Det vil sige en nedgang på 2,91 procentpoint. En forklaring kan eventuelt være, at Overførstergården lige havde haft fokus på reglerne i 2014, da det første spørgeskema blev besvaret, mens der i 2015, da det andet spørgeskema blev besvaret, måske har været fokus på noget andet. 6

8 Nordhøj Fra Nordhøj er der kun besvarelser fra personalet. Personalet vurderede, at brugermedarbejderne havde så svingende et funktionsniveau, at spørgeskemaet ikke ville være en egnet metode til at indfange brugermedarbejdernes perspektiver. Resultaterne fra personalets besvarelser peger overordnet set på ingen eller en svagt negativ forandring i forhold til de 7 forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Det dog vigtigt at være opmærksom på, at ingen af resultaterne er statistisk signifikante, hvorfor de må tages med forbehold. Hvad har vi lært af pilottesten Pilottesten har givet anledning til få ændringer i formuleringer af spørgsmålene, så de blev mere entydige. Og svarkategorierne blev ændret, så der er én svarmulighed mindre. Forskellige brugergrupper forskellige krav Et opmærksomhedspunkt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser er vigtigheden af at have blik for, at forskellige brugergrupper stiller forskellige krav til interviewmetoden. Mens beboerne fra Overførstergården generelt ikke har haft problemer med at udfylde spørgeskemaet, har de fleste beboere fra Danahøj fået hjælp til at udfylde skemaet af en medarbejder 3. Som allerede nævnt er der ikke besvarelser fra brugermedarbejderne på Nordhøj, da personalet vurderede, at en væsentlig del af dem ikke var i stand til at forstå spørgeskemaet grundet deres kognitive funktionsniveau 4. I forhold til brugergrupper, som godt kan udfylde et spørgeskema, men som har behov for støtte til at forstå spørgsmålene, er det centralt at være opmærksom på, hvem der yder denne støtte, og hvordan, så man undgår at kompromittere validiteten. Det er vigtigt, at den pågældende person ikke er del af den personalegruppe, som evalueringen retter sig mod, ligesom vedkommende skal være instrueret i ikke at blande sig i, hvad brugeren svarer. I forhold til information kan det i det hele taget være en god ide, at brugerne inden de udfylder spørgeskemaet får information om skemaet, og at man evt. taler om spørgsmålene. Selvom spørgsmål og svarkategorier er udarbejdet med henblik på så høj en grad af entydighed som muligt, vil en forudgående introduktion formodes at kunne øge kvaliteten af besvarelserne. 3 Det foregik på den måde, at en medarbejder sad sammen med beboeren og gennemgik teksten i spørgeskemaet og hjalp vedkommende til at forstå spørgsmålene. Medarbejderen var fra en anden afdeling og arbejdede ikke med beboeren til daglig, så der i mindre grad var risiko for, at medarbejderens tilstedeværelse ville påvirke besvarelsen. 4 Det har ikke ligget inden for pilotprojektets rammer at udvikle en metode, der kunne indfange denne brugergruppes perspektiver. Generelt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser kan vi konstateres, at det er vigtigt at have øje for, hvilken metode der bedst kan indfange en konkret brugergruppes perspektiver. Og at en spørgeskemaundersøgelse ikke i alle tilfælde vil være den bedste metode. I forhold til dele af Nordhøjs brugergruppe kunne en kvalitativ metode som eksempelvis observationsstudier være et mere egnet redskab til at indfange brugernes perspektiver. 7

9 Refleksion over egen praksis Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion hos deltagerne over, hvad de var lykkedes med, og hvad der måske krævede mere opmærksomhed ift. deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Fx gav forskellige besvarelser i medarbejdergruppen de tre steder anledning til at overveje, om havde været god nok til at formidle deres fokus på brugerindflydelse og vigtigheden af denne tilgang til nye medarbejdere. Besvarelserne kunne således både anvendes til at stoppe op og reflektere over processen og til at vise konkrete resultater. Resultaterne gav desuden anledning til overvejelser over, hvordan henholdsvis brugere og medarbejdere oplever forandringerne. På Danahøj, hvor flere beboere er ramt af demens, er beboerne ikke nødvendigvis selv opmærksomme på, at de har ideer til aktiviteter og forandringer på stedet hvilket kan betyde, at de svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har ideer til, hvad der kan være anderledes. Medarbejderne kan derimod have en oplevelse af, at beboerne tit kommer med ideer, men, at de gør det mere indirekte, i forbindelse med forskellige hverdagssituationer. Og medarbejderne kan så være blevet bedre til at lægge mærke til beboernes ønsker og ideer i hverdagen. - Projekt Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS

10 Bilag 1: Eksempel på opstilling af resultater ved pilottest. Vær opmærksom på at spørgsmål og svarkategorier siden er blevet revideret. Initiativ og spontanitet Spørgsmål Danahøj Spørgsmål Om beboerne ofte selv tager initiativ til indhold i hverdagen 60% 50% Ved ikke 40% Slet ikke 30% I mindre grad 20% Middel 10% 0% Brugere 2014 Brugere 2015 Personale og Personale og ledelse 2014 ledelse 2015 I høj grad I meget høj grad Danahøj'spørgsmål'1.3.1'Om'beboerne'ofte'selv'tager'initiativ'til'indhold'i'hverdagen' Ved'ikke' Slet'ikke' I'mindre'grad' Middel' I'høj'grad' I'meget'høj'grad' ' Brugere&2014& 3& 1& 3& 2& 8& 2& Brugere&2015& 1& 4& 3& 2& 4& 2& Personale&og&ledelse& 2014& 3& 9& 5& 1& Personale&og&ledelse& & & 2015& 2& 7& 12& 2& & & Test på middelværdi Brugere 2014: N 16, middelværdi 3, : N 15, middelværdi 2,8 P-værdi: 0,19 Personale/ledelse 2014: N 18, middelværdi 2, : N 23, middelværdi 2,61 P-værdi 0,13 9

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE Guide til mere brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Tekst: Sussi Maack og Maria Trangbæk Ahrensburg Foto: Danahøj, Nordhøj

Læs mere

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN Platform for brugerindflydelse - mod mere viden Slutrapport, juni 2015 Karen Thougård Pedersen og Tina Hjulmann Meldgaard Socialt Udviklingscenter SUS, 2015

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews

Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews Jeanette Østergaard Forsker, Ph.d. jea@sfi.dk 1 Kvalitetssikring af spørgeskemaundersøgelser Ingen statistik er stærkere end sit

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere