NOTAT OM PILOTTEST AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM PILOTTEST AF"

Transkript

1 BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE

2 Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud arbejder med at øge indflydelsen for brugere og beboere. Men hvad betyder det egentlig for brugere, medarbejdere og ledelse, at brugerne har indflydelse på små og store ting I hverdagen? På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse 1 har Socialt Udviklingscenter SUS udviklet et spørgeskema, med hvilket det er muligt at udføre en kvantitativ før-og-efter-måling af betydningen af øget brugerindflydelse på syv udvalgte forandringsområder. Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre tilbud, som siden efteråret 2012 har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen, med hjælp og støtte fra SUS' projekt Platform for brugerindflydelse: Et beskæftigelsestilbud for mennesker med udviklingshæmning, et herberg for hjemløse og et plejehjem. Pilottesten foregik i perioden april 2014 til april Pilottesten havde to formål: Det primære formål var at teste spørgeskemaets anvendelighed, fx hvordan det var at udfylde skemaet, om spørgsmålene gav mening og havde relevans for det, tilbuddene gerne ville vide. Det sekundære formål var at undersøge, om der er sket en forandring på de syv områder i perioden mellem de to besvarelser og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne kunne bruges til. På denne baggrund holdt vi den 22. maj 2015 et møde med repræsentanter fra de tre tilbud for at tale om, hvordan de havde oplevet at udfylde spørgeskemaet, og for at får deres tanker og refleksioner over resultaterne. På baggrund af erfaringerne fra pilottestningen er spørgeskemaet revideret og gjort tilgængeligt for andre sociale tilbud, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation i forbindelse med, at de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Anvendelsen af skemaet giver det enkelte tilbud mulighed for at måle og vise effekten af det arbejde, de laver med at øge brugerindflydelsen. Tak til Plejehjemmet Danahøj, Herberget Overførstergården og beskæftigelsestilbuddet Nordhøj, som har været med til at pilotteste og kvalificere spørgeskemaet. 1 Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder. Socialt Udviklingscenter SUS, Signe Groth Andersson og Sofie Stage: Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården. Socialt Udviklingscenter SUS,

3 Om spørgeskemaet og pilotundersøgelsen Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål til hvv. medarbejdere og beboere/brugere. Det tager 5-10 minutter at besvare. De syv områder, der spørges ind til, er: Bevidsthed om behov Ansvar og ejerskab Initiativ og spontanitet Sociale relationer og netværk Åbenhed og gennemsigtighed Anerkendelse af brugernes ressourcer Psykisk arbejdsmiljø Skemaet er blevet besvaret af alle medarbejdere og beboere/brugere 2 fra de tre sociale tilbud to gange, i foråret 2014 og igen i foråret Skemaet blev udfyldt elektronisk og i papirform, når brugere eller medarbejdere foretrak denne form. Resultaterne fra de to besvarelser giver et billede af den ændring, der er sket i forhold til de syv områder, i den mellemliggende periode. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort, og at første besvarelse er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Når det forbehold er taget, har det dog stadig været relevant og interessant for både deltagerne og Socialt Udviklingscenter SUS at forholde sig til resultaterne. Det har givet anledning til refleksion over arbejdet med brugerindflydelse i de tre tilbud, og det har givet SUS et bedre grundlag for at kvalificere og revidere spørgeskemaet. De tre steders erfaringer fra arbejdet med brugerindflydelse De tre steder, som har deltaget i pilottesten, har arbejdet med at øge brugerindflydelsen på vidt forskellige måder. De har haft forskellige fokusområder og forskellige processer i arbejdet. Her er en kort opsamling på, hvad de hver især har haft fokus på, og hvad de ser som de vigtigste forandringer tre et halvt år efter, de begyndte arbejdet med at skabe mere brugerindflydelse. Opsamlingen er baseret på samtaler med repræsentanter fra de tre tilbud. Plejehjemmet Danahøj På Plejehjemmet Danahøj har processen i høj grad har handlet om at ændre medarbejdernes syn på plejehjemmet og beboerne. Helt overordnet har arbejdet sigtet mod, at beboerne skulle opfatte plejehjemmet som deres hjem, frem for en institution, og på at give beboerne større selvstændighed. Det har handlet om at ændre vaner, rutiner og det daglige sprog omkring og med beboerne, så hverdagen på plejehjemmet tager mere udgangspunkt i beboernes ønsker og 2 På beskæftigelsestilbuddet Nordhøj var det kun personale og ledelse som udfyldte skemaet, da personalet vurderede, at spørgsmålene var for abstrakte til flere af brugermedarbejdernes kognitive funktionsniveau. 2

4 aktive deltagelse i hverdagen. Det har været hårdt arbejde og det har krævet vedholdenhed og udholdenhed at "opdrage" medarbejderne til denne nye måde at arbejde på. Nu er den nye tilgang til arbejdet implementeret som en selvfølgelig del af det, man gør som medarbejder. Og medarbejderne er blevet opmærksomme på deres eget og hinandens arbejde på en god måde, hvor de kan påtale over for hinanden, hvis de gør noget, der ikke understøtter tanken om brugerindflydelse. Det kan eksempelvis være, at en medarbejder følges med beboeren for at hente avisen, fremfor bare at hente den til beboeren. Vigtigste forandringer på plejehjemmet Danahøj Der er kommet mere ro omkring beboerne og medarbejderne på plejehjemmet. Beboerne betragter i højere grad plejehjemmet som deres hjem. Arbejdet med brugerindflydelse har betydet, at beboerne er mere sig selv, i højere grad siger deres mening, og at der er blevet etableret et beboerråd. Danahøj er gået helt væk fra regler om, at beboerne eksempelvis skal i bad på en bestemt ugedag i et bestemt tidsrum. Beboerne bestemmer selv, hvornår de vil i bad. Medarbejderne fortæller, at der er kommet en ro over plejehjemmet forstået på den måde, at der nu er forsvindende få, der bruger klokken på værelset til at ringe efter personalet i løbet af dagen. Forandringen tolkes som et resultat af, at medarbejder nu i langt højere grad tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov, og at de får en forklaring, hvis deres ønsker, eksempelvis pga. travlhed, ikke kan efterkommes på det pågældende tidspunkt. Overskueligheden, gennemsigtigheden og indflydelsen på hverdagens gang har givet beboerne mere ro, hvilket også har betydet et langt mindre stressende miljø for personalet. Det har desuden været til stor glæde for Danahøj at se i spørgeskemaundersøgelsen, at beboerne i højere grad betragter stedet som deres hjem, da det har været et af de helt centrale fokuspunkter i processen. Herberget Overførstergården På herberget Overførstergården startede processen med en BINDEKS-undersøgelse, der involverede både medarbejdere, beboere og ledelse. BINDEKS-undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som giver et billede af beboernes, medarbejdernes og ledelsens oplevelse af graden af brugerindflydelse, og hvor de mener brugerindflydelsen bør øges. Ud fra resultaterne valgte beboerne på Overførstergården tre områder, hvor der skulle arbejdes med at øge brugerindflydelsen: 1. Formelle og uformelle regler 2. Aktiviteter: hvordan kan man få indflydelse på aktiviteterne 3. Kommunikation: hvordan taler man med hinanden, hvor tager man samtalerne mv. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og beboerne, som havde ansvar for at sætte forskellige initiativer i gang, som skulle øge brugerindflydelsen. Der blev fx holdt fællesmøder og arbejdet med brugerråd. Og der blev arbejdet med at involvere alle brugerne i at revidere det eksisterende regelsæt for stedet, ligesom der blev talt om skrevne og uskrevne regler. Der er stadig uskrevne regler, men der er planer om at gøre dem til skrevne. Dels for at undgå vanskeligheder ved at forstå reglerne, dels fordi uskrevne regler er svære for brugerne at have indflydelse på. Er reglerne nedskrevne, er der også formel mulighed for, at brugerrådet kan tage diskussionen om reglerne med forstanderen. 3

5 Medarbejderne fra Overførstergården fortæller, at det har taget tid at skabe forandringer, men at tilgangen omkring brugerindflydelse er kommet for at blive. Overførstergården har desuden været udfordret af, at det er et midlertidigt opholdssted, hvilket betyder, at der er et stort flow i beboergruppen. På grund af den store udskiftning har det i enkelte perioder været svært at motivere beboergruppen til at tage del i udviklingsprocessen, og nogle beboere er i så stor personlig krise, at de ikke har overskud til at forholde sig til spørgsmålet om brugerindflydelse. Vigtigste forandringer på herberget Overførstergården Beboerne har fået indflydelse på stedets regler og rutiner. Fx er tidpunktet for morgenmaden blevet forlænget, og udvalget af morgenmad om søndagen er blevet udvidet efter beboernes ønske. Ideer fra beboerne tages op i beboerrådet i stedet for blot at blive talt om i rygekabinen. Der kommer generelt stadig flere ønsker til forandringer og forbedringer i huset fra beboerne. At beboerne er blevet involveret i at revidere reglerne og rutinerne på stedet har gjort, at tidspunktet for, hvornår der kan spises morgenmad er blevet rykket. Derudover er der skabt en bevidsthed i huset om, at der er et organ, i form af brugerrådet, der kan samle og videreformidle beboernes ideer, med henblik på at føre dem ud i huset. Det har betydet, at utilfredshed og ideer til forandringer, som tidligere kun blev snakket om i rygekabinen, nu bliver taget op i brugerrådet og bliver taget alvorligt af medarbejdere og ledelse. Beskæftigelsestilbuddet Nordhøj På Nordhøj har arbejdet med brugerindflydelse har været inddelt i to spor: 1. At spørge brugerne, hvad de kunne tænke sig, at personalet gjorde anderledes. 2. At blive mere guidende og mindre omsorgsorienteret. Medarbejderne fortæller, at det har været afgørende, at brugerne - eller brugermedarbejderne, som de kaldes på stedet - har været med i hele processen. Dette fokus er blevet styrket efter projektgruppens studietur til England inden projektet gik i gang. Her blev repræsentanterne fra Nordhøj inspireret af den udbredte grad af brugerstyring, de oplevede, hvilket betød, at de blev opmærksomme på, at den måde, de selv praktiserede brugerindflydelse, ikke var tilstrækkelig. Et af de læringspunkter, som de tog med sig tilbage, var at lade personalet være procesmagere frem for at operere efter deres egen personlige holdning til, hvordan tingene bør være. Nordhøj er endnu ikke færdige med omstillingerne i retning af at arbejde med højere grad af brugerindflydelse, men mange elementer er blevet implementeret. Eksempelvis er der kommet større opmærksomhed på ligeværdighed i kommunikationen med brugermedarbejderne, ligesom brugermedarbejdernes mulighed for at få indflydelse på det arbejde, de udfører, er blevet større. Vigtigste forandringer på beskæftigelsestilbuddet Nordhøj Brugermedarbejderne har beskrevet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Personalet blander sig mindre i arbejdet og tør læne sig tilbage og tillade, at en opgave kan løses på forskellige måder - og at der kan ske fejl. Arbejdet med brugerindflydelse har bevirket, at personalet blander sig mindre i det arbejde, som brugermedarbejderne udfører. De har tillid til, at brugermedarbejderne nok skal lykkes med at løse opgaverne. I praksis oplever de også, at brugermedarbejderne kommer i mål med deres 4

6 opgaver, blot på en anden måde, end den personalet ville have guidet dem til. Brugermedarbejderne finder selv en løsning, når personalet undlader at blande sig. Et yderligere eksempel på, hvordan personalet er begyndt at gøre tingene på en anden måde, er, at de ved planlægningen af dagen på morgenmøderne i højere grad tænker i, om brugermedarbejderne kan løse dagens opgaver, frem for at personalet gør tingene selv per automatik. Der bliver ligeledes holdt ugentlige gruppemøder, hvor brugermedarbejderne kommer med ideer, som bringes videre til talsmandsmøder og derefter bliver taget videre op i ledergruppen. Derudover har brugermedarbejderne lavet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. Det blev affødt af, at personalegruppen pludselig blev opmærksomme på, at det ikke var dem, som skulle udarbejde værdisættet, men brugermedarbejderne. Endelig har brugermedarbejderne bedt om og fået en informationstavle, hvilket betyder at de selv opsøger information på tavlen, frem for at få den leveret mundtligt af personalet. Undersøgelsens resultater og hvad vi kan bruge dem til I dette afsnit præsenterer vi ganske kort resultaterne fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse særskilt for de tre medvirkende tilbud. Med undtagelse af enkelte særligt interessante resultater kommer vi ikke ind på resultaterne for de enkelte spørgsmål, men beskriver de overordnede tendenser for hvert tilbud. I spørgeskemaundersøgelsen er der blevet spurgt til henholdsvis professionelles (dvs. medarbejdere og ledelses) og brugeres perspektiver på de 7 fokusområder. Hvor brugerne i deres besvarelser tager udgangspunkt i deres egen individuelle situation/oplevelse, forholder de professionelle sig i deres besvarelser til deres opfattelser af den samlede brugergruppes situation/oplevelse. Metode Besvarelserne er bearbejdet i en statistikpakke i Excel. De procentvise fordelinger blev præsenteret i et søjlediagram, og fordelingerne i absolutte tal præsenteret i tabeller. For at se, hvilke forandringer der var sket i besvarelserne fra 2014 til 2015, blev middelværdien for henholdsvis brugere og medarbejdere/ledelse udregnet. Når middelværdien er steget, kan det tolkes som en positiv forandring (se bilag 1 for eksempel). Middelværdierne er udregnet på baggrund af alle besvarelserne frasorteret dem, der har svaret ved ikke. Antallet af besvarelser, der ligger til grund for udregningen af middelværdien, anføres med symbolet N. Middelværdien kan placere sig mellem 1 og 5, hvor 1 svarer til, at samtlige respondenter har svaret "slet ikke", og 5 betyder, at samtlige respondenter har svaret "i meget høj grad". Med forbehold for de fejlkilder, der er ved en undersøgelse som denne, kan det tolkes som en positiv forandring i perioden, hvis middelværdien er vokset fra 2014 til Samlet set kan resultaterne derfor være med til at give et fingerpeg om, hvor der er sket de største forandringer, hvor der er områder, som der med fordel kan arbejdes videre med, og hvor de enkelte steder allerede er lang ift. deres mål for arbejdet med brugerindflydelse. For at kunne undersøge, om der er signifikant forskel på besvarelserne, er middelværdierne for besvarelserne i hhv og 2015 for hver variabel blevet testet mod hinanden. Til det formål har 5

7 vi benyttet en t-test. Der er benyttet en dobbeltsidet hypotesetest, hvor der er taget højde for, at udviklingen kan være både positiv og negativ. Signifikansniveauet er blevet fastsat til 5 %, hvormed en p-værdi på 0,05 eller derunder er udtryk for, at forskellen på middelværdierne er statistisk signifikant. Der er enkelte signifikante resultater fra Danahøj, mens resultaterne fra Overførstergården og Nordhøj ikke er signifikante. Det betyder, at resultaterne er behæftet med en vis grad af usikkerhed. Med forbehold for denne usikkerhed kan vi alligevel konstatere nogle overordnede forskelle i svarmønstrene fra de tre forskellige steder, som vi kort kommer ind på i det følgende. Det er igen vigtigt, at gøre opmærksom på, at perioden mellem de to besvarelser i pilottesten er forholdsvis kort (et år), og at første besvarelse i 2014 er lavet to år efter, at deltagerne begyndte at arbejde med at øge brugerindflydelsen. Det vil sige, at der allerede ved den første besvarelse kan forventes, at alle tre steder har skabt forandringer i forbindelse med deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Forandringerne fra de første to års arbejde vil derfor ikke være synlige i pilotundersøgelsen, og det betyder, at der forventeligt ikke kan dokumenteres markante resultater i pilotundersøgelsen. Danahøj På Danahøj ses overodnet en positiv forandring på mange af de spørgsmål, som er blevet stillet inden for de 7 forandringsområder, som har været i fokus. Der kan således konstateres en positiv forandring i både personale og brugeres oplevelser på de parametre, som vi har målt på. Et eksempel på en positiv ændring vedrører beboernes besvarelser på, om de tænker på Danahøj, som deres hjem. Middelværdien i besvarelsen er steget med 0,92 procentpoint fra 3,33 i 2014 til 4,25 i Mens der i 2014 blot var 47 % af brugerne, der svarede, at de i høj eller meget høj grad tænkte på Danahøj som deres hjem, er der i %, der svarer, at de i høj eller meget høj grad tænker på stedet som deres hjem. Et resultat, som har skabt glæde på Danahøj, hvor det som allerede nævnt, har været centralt i udviklingsarbejdet, at beboerne skulle opleve Danahøj som deres hjem frem for en institution. Overførstergården På Overførstergården ses et mere broget svarmønster forstået på den måde, at der ikke er nogen klar tendens i hverken den ene eller den anden retning på de 7 forandringsområder. Ofte er der heller ikke overensstemmelse mellem brugeres og personales besvarelser i den forstand, at der blandt den ene gruppe er en positiv forandring, mens der hos den anden er en negativ forandring ved besvarelserne på konkrete spørgsmål. Generelt set er der en større tendens til stigning i middelværdien blandt brugere end blandt personale, hvilket betyder, at brugere i højere grad end personale oplever progression i forhold til de forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Et opmærksomhedspunkt i forhold til Overførstergården er, at der er tale om et lille antal besvarelser, hvilket kan give store udsving i resultaterne. På spørgsmålet, om beboerne finder de regler og normer på stedet, meningsfulde, ses en ændring i negativ retning blandt brugerne. Således var middelværdierne ved brugernes besvarelse af dette spørgsmål i 2014 på 3,89, mens den i 2015 er 2,91. Det vil sige en nedgang på 2,91 procentpoint. En forklaring kan eventuelt være, at Overførstergården lige havde haft fokus på reglerne i 2014, da det første spørgeskema blev besvaret, mens der i 2015, da det andet spørgeskema blev besvaret, måske har været fokus på noget andet. 6

8 Nordhøj Fra Nordhøj er der kun besvarelser fra personalet. Personalet vurderede, at brugermedarbejderne havde så svingende et funktionsniveau, at spørgeskemaet ikke ville være en egnet metode til at indfange brugermedarbejdernes perspektiver. Resultaterne fra personalets besvarelser peger overordnet set på ingen eller en svagt negativ forandring i forhold til de 7 forandringsområder, der er blevet spurgt ind til. Det dog vigtigt at være opmærksom på, at ingen af resultaterne er statistisk signifikante, hvorfor de må tages med forbehold. Hvad har vi lært af pilottesten Pilottesten har givet anledning til få ændringer i formuleringer af spørgsmålene, så de blev mere entydige. Og svarkategorierne blev ændret, så der er én svarmulighed mindre. Forskellige brugergrupper forskellige krav Et opmærksomhedspunkt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser er vigtigheden af at have blik for, at forskellige brugergrupper stiller forskellige krav til interviewmetoden. Mens beboerne fra Overførstergården generelt ikke har haft problemer med at udfylde spørgeskemaet, har de fleste beboere fra Danahøj fået hjælp til at udfylde skemaet af en medarbejder 3. Som allerede nævnt er der ikke besvarelser fra brugermedarbejderne på Nordhøj, da personalet vurderede, at en væsentlig del af dem ikke var i stand til at forstå spørgeskemaet grundet deres kognitive funktionsniveau 4. I forhold til brugergrupper, som godt kan udfylde et spørgeskema, men som har behov for støtte til at forstå spørgsmålene, er det centralt at være opmærksom på, hvem der yder denne støtte, og hvordan, så man undgår at kompromittere validiteten. Det er vigtigt, at den pågældende person ikke er del af den personalegruppe, som evalueringen retter sig mod, ligesom vedkommende skal være instrueret i ikke at blande sig i, hvad brugeren svarer. I forhold til information kan det i det hele taget være en god ide, at brugerne inden de udfylder spørgeskemaet får information om skemaet, og at man evt. taler om spørgsmålene. Selvom spørgsmål og svarkategorier er udarbejdet med henblik på så høj en grad af entydighed som muligt, vil en forudgående introduktion formodes at kunne øge kvaliteten af besvarelserne. 3 Det foregik på den måde, at en medarbejder sad sammen med beboeren og gennemgik teksten i spørgeskemaet og hjalp vedkommende til at forstå spørgsmålene. Medarbejderen var fra en anden afdeling og arbejdede ikke med beboeren til daglig, så der i mindre grad var risiko for, at medarbejderens tilstedeværelse ville påvirke besvarelsen. 4 Det har ikke ligget inden for pilotprojektets rammer at udvikle en metode, der kunne indfange denne brugergruppes perspektiver. Generelt i forhold til fremtidige tilsvarende undersøgelser kan vi konstateres, at det er vigtigt at have øje for, hvilken metode der bedst kan indfange en konkret brugergruppes perspektiver. Og at en spørgeskemaundersøgelse ikke i alle tilfælde vil være den bedste metode. I forhold til dele af Nordhøjs brugergruppe kunne en kvalitativ metode som eksempelvis observationsstudier være et mere egnet redskab til at indfange brugernes perspektiver. 7

9 Refleksion over egen praksis Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion hos deltagerne over, hvad de var lykkedes med, og hvad der måske krævede mere opmærksomhed ift. deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. Fx gav forskellige besvarelser i medarbejdergruppen de tre steder anledning til at overveje, om havde været god nok til at formidle deres fokus på brugerindflydelse og vigtigheden af denne tilgang til nye medarbejdere. Besvarelserne kunne således både anvendes til at stoppe op og reflektere over processen og til at vise konkrete resultater. Resultaterne gav desuden anledning til overvejelser over, hvordan henholdsvis brugere og medarbejdere oplever forandringerne. På Danahøj, hvor flere beboere er ramt af demens, er beboerne ikke nødvendigvis selv opmærksomme på, at de har ideer til aktiviteter og forandringer på stedet hvilket kan betyde, at de svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har ideer til, hvad der kan være anderledes. Medarbejderne kan derimod have en oplevelse af, at beboerne tit kommer med ideer, men, at de gør det mere indirekte, i forbindelse med forskellige hverdagssituationer. Og medarbejderne kan så være blevet bedre til at lægge mærke til beboernes ønsker og ideer i hverdagen. - Projekt Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS

10 Bilag 1: Eksempel på opstilling af resultater ved pilottest. Vær opmærksom på at spørgsmål og svarkategorier siden er blevet revideret. Initiativ og spontanitet Spørgsmål Danahøj Spørgsmål Om beboerne ofte selv tager initiativ til indhold i hverdagen 60% 50% Ved ikke 40% Slet ikke 30% I mindre grad 20% Middel 10% 0% Brugere 2014 Brugere 2015 Personale og Personale og ledelse 2014 ledelse 2015 I høj grad I meget høj grad Danahøj'spørgsmål'1.3.1'Om'beboerne'ofte'selv'tager'initiativ'til'indhold'i'hverdagen' Ved'ikke' Slet'ikke' I'mindre'grad' Middel' I'høj'grad' I'meget'høj'grad' ' Brugere&2014& 3& 1& 3& 2& 8& 2& Brugere&2015& 1& 4& 3& 2& 4& 2& Personale&og&ledelse& 2014& 3& 9& 5& 1& Personale&og&ledelse& & & 2015& 2& 7& 12& 2& & & Test på middelværdi Brugere 2014: N 16, middelværdi 3, : N 15, middelværdi 2,8 P-værdi: 0,19 Personale/ledelse 2014: N 18, middelværdi 2, : N 23, middelværdi 2,61 P-værdi 0,13 9

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere