Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag"

Transkript

1 Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008

2 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor, Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel Datagrundlagfordenregionalevækstmodel Regionsinddelingenidenregionalevækstmodel InnovationsogvækstbetingelseriTrekantområdet Kvalitativeinterviewmederhvervspolitiskenøglepersoner kortlægningafdesenereårserhvervspolitiskeinitiativer /7

3 1.KORTOMMETODENIINNOVATIONMONITOR,2008 TrekantområdetsInnovationMonitor2008byggerpåfireforskelligedelanalyser: En kvantitativ benchmarking af præstationer og rammevilkår i Trekantområdet med udgangspunktierhvervs ogbyggestyrelsensregionalevækstmodel. En spørgeskemaundersøgelse blandt Trekantområdets globalt orienterede virksomheder gennemførtisommeren2008. Etstortantalkvalitativeinterviewmedvirksomhedsledere,lederefraregionensuddannelsesinstitutioner,udvalgteerhvervspolitiskeaktøreriTrekantområdet,samtudvalgteressourcepersoner medsærligindsigtindenforbl.a.kompetenceudviklingogledelse. Ensamletkortlægningafdeinitiativer,somdesenesteårerigangsatiTrekantområdetindenfor områdernemenneskeligeressourcer,iværksætteri,oginnovation(seogsåbilag1). Nedenforbeskriveshverafdissefiredelanalysermereindgående: 2.BENCHMARKINGMEDUDGANGSPUNKTIDENREGIONALEVÆKSTMODEL UdgangspunktetforanalysenerDenregionalevækstmodel,somerudvikletafErhvervs ogbyggestyrelsen isamarbejdemedcopenhageneconomicsogirisgroup.modellentagerudgangspunktienoecd analyse ThenewEconomy Beyondthehypefra2001,derkonkluderede,atfirefaktorer Menneskeligeressourcer,Iværksætteri, Innovation og Informations og Kommunikationsteknologi får stigende betydning for denfremtidigevækstogvelstand. Denregionalevækstmodelindeholderenlangrækkeindikatorerfordissevækstkilder.Dererbådeindikatorerforregionernespræstationerogrammebetingelser(jf.figur1). Præstationsindikatorermåler,hvordanvirksomhederneklarersigpåenrækkeparametreindenfordenye vækstkilder. Inden for området menneskelige ressourcer måles bl.a. de ansattes uddannelsesniveau. På iværksætterområdetmålerpræstationsindikatorerne,hvormangenyevirksomheder,deretableresiregionen, og hvor mange iværksættervirksomheder, der kommer ind i et egentligt vækstforløb. Inden for områdetinnovationmålesbl.a.,hvorstorenandelafregionensvirksomheder,derharudvikletnyeprodukter,processermv.overdensenestetoårigeperiode. Rammeindikatorermålerkvalitetenafderammebetingelser,somkanpåvirkesafregionalebeslutningstagere (fx kommuner, erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner mv.). For menneskelige ressourcer kan detfxværeantalletafuddannelsespladseriregionen.foriværksætterområdetkandetværeadgangentil risikovilligkapital.mensdetforinnovationfxkanhandleomomfangetafsamspilmellemvirksomhederog regionensuddannelsesinstitutioner.ialtindgårmereend100indikatoreridenregionalevækstmodel. 3/7

4 Figur1DenregionaleVækstmodel Tidligere analyser gennemført i forbindelse med forarbejdet til den regionale vækstmodel har påvist, at dererensådansammenhæng(sebl.a.rapportenregionerneskonkurrenceevnepåwww.irisgroup.dk). 2.1.DATAGRUNDLAGFORDENREGIONALEVÆKSTMODEL Pileneifigur1illustrerer,atderforhverafvækstkilderneerenpositivsammenhængmellemgoderegionalerammebetingelseroggodepræstationerierhvervslivet,ogatgodepræstationerindenforvækstdriverneharstorbetydningfordetfremtidigevelstandsniveauiTrekantområdet. DataidenRegionaleVækstmodelerindsamletfraenlangrækkeanerkendtekilder.Dogbasererhovedpartenafmodellensmangeindikatorersigprimærtpåcentraletredatakilder: Registerbaserede data fra Danmarks Statistik: Disse data er forbundet med meget lille usikkerhed. Eksemplerpåindikatoreridenregionalevækstmodel,derbaserersigpåregisterdataiDanmarksStatistik,er fx antallet af uddannelsespladser, de ansattes uddannelsesniveau samt hovedparten af indikatorerne på områdetvedrørendeiværksætteri. EtvirksomhedssurveygennemførtafDanmarksStatistikforErhvervs ogbyggestyrelseni2006.surveyet baserer sig på anerkendte undersøgelser som fx EU kommissionens Community Innovation Survey(CIS). Undersøgelsen dækker ledere af virksomheder med mindst 10 ansatte inden for globalt orienterede erhverv.ialt4877virksomhedsledereoverhelelandetblevspurgt,herafbesvaredegodt30procentskemaet.itrekantområdetblev271virksomhederspurgtoghervardensamledesvarprocentligeledesgodt30 procent.eksemplerpåindikatorer,sombaserersigpådatafravirksomhedssurveyet,erandelenafinnovativevirksomheder,adgangentillederuddannelserafhøjkvalitetogomstillingsparathedblandtvirksomhedernesmedarbejdere. To spørgeskemaundersøgelser blandt ledere af hhv. universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner. SpørgeskemaundersøgelsenblandtuniversiteterneblevgennemførtafIRISGroup.Spørgeskemaundersø 4/7

5 gelsenblandterhvervsskoler,amu centremv.blevgennemførtafteknologiskinstitut.beggeundersøgelser blev gennemført for Erhvervs og Byggestyrelsen i Samtlige universiteter og så godt som alle erhvervsskoler besvarede spørgeskemaet. Det er kun et mindre antal indikatorer i den regionale vækstmodel, der baserer sig på dette survey. Som eksempler kan nævnes institutionernes samspil med erhvervslivetomkringudviklingenafnyeuddannelsermv. Hvordetharværetmuligterindikatorerneidenregionalevækstmodelblevetopdateretmeddeseneste tal. 2.2.REGIONSINDDELINGENIDENREGIONALEVÆKSTMODEL Indikatorerneidenregionalevækstmodeleropgjortpåialt19danskedelregionerjf.nedenståendefigur 2.Regionsinddelingenbaserersigpåregionalependlingsmønstre,ogdetertilstræbtatskabefunktionelt sammenhængendedelregioner,hvorhovedpartenafbefolkningenborogarbejderindenforsammeområde.dererendvideretagethensyntil,atde19delregionerkanlæggessammen,sådesvarertildefem administrativeregioner. Figur2Regionsinddelingidenregionalevækstmodel 5/7

6 I Innovation Monitor sammenlignes Trekantområdet med ni udvalgte regioner, som styregruppen har vurderettilatværesærligtrelevante.denibenchmarkregionerer: Hovedstaden, Århus/Østjylland, Aalborg, Odense/Midtfyn, Viborg Skive,Horsens,Herning Ikast, Sydvestjylland,Østsønderjylland. 3.INNOVATIONSOGVÆKSTBETINGELSERITREKANTOMRÅDET Denregionalevækstmodelerblevetopdateretmeddesenestedata.Alligevelerdetikkemuligtpåden baggrundatvurdere,hvordanudviklingenharværetitrekantområdetidesenesteår.detskyldesdels,at datafradanmarksstatistiktypisker2 3årgamleogdels,atderikkeersketenopdateringafdespørgeskemaundersøgelser,somErhvervs ogbyggestyrelsengennemførtetilbagei2005/06. Spørgeskemaetblevudsendtmediojuni2008afdelokaleerhvervschefertilialt826virksomhedsledere indenfordeglobaltorienteredeerhverv.derblevgennemførttorykkerrunderihenholdsvisjuniogmedio august.ialthar247virksomhedersvaretpåskemaetsførstespørgsmål,mensialt164virksomhederhar udfyldtsamtligespørgsmålispørgeskemaet.samletvarderensvarprocentpågodtogvel20procent. ForatkunnevurdereomdetergåetfremellertilbagemedTrekantområdetspræstationerindenforde trevækstkilder,blevderisommeren2008gennemførtenspørgeskemaundersøgelseblandtglobaltorienteredevirksomhederitrekantområdet. Udoveratspørgetilenrækkeafdeforhold,somindgiki2005 undersøgelsenfraerhvervs ogbyggestyrelsen, indeholdt spørgeskemaet også en række spørgsmål omkrig virksomhedernes syn på og brug af en rækkeforskelligeregionalerammebetingelseritrekantområdet. 6/7

7 Eftersom spørgeskemaundersøgelsen alene er gennemført i Trekantområdet, kan den ikke bruges som grundlagforenegentligbenchmarking. 4.KVALITATIVEINTERVIEWMEDERHVERVSPOLITISKENØGLEPERSONER Benchmarkingogspørgeskemaundersøgelsereretvigtigtredskabtilatindkredsebestemteområder,hvor dererbehovforenforstærketindsats.mennårdethandleromatkommemedkonkreteløsningsforslag, er der behov for at gøre brug af kvalitative metoder i form af interview med de aktører, der kender de pågældendeområdergodtogsomved,hvorskoentrykker. Nedenståendetabelgiverensamletoversigtoverantalletafinterviewogderesfordeling: Aktør Antalinterview LedereafuddannelsesinstitutioneriTrekantområdet 14 LedereaftoneangivendevirksomhederiTrekantområdet 6 Ansvarligeforsærligtrelevanteerhvervspolitiskeinitiativer 5 Særligeressourcepersonerindenforkompetenceudviklingogledelse 6 5.KORTLÆGNINGAFDESENEREÅRSERHVERVSPOLITISKEINITIATIVER Som led i arbejdet med Innovation Monitor, 2008 er der gennemført en lang række interview med erhvervspolitiskenøgleaktører. Endeligerdersomenfjerdeogsidstedelanalysegennemførtensamletkortlægningafdesenereårsinitiativerindenformenneskeligeressourcer,iværksætterioginnovation. Kortlægningenerblevettilienformfor snowball procesbeståendeafialtfemtrin: 1) Indspilfrastyregruppen 2) Initiativbeskrivelserpåbaggrundafwebresearch 3) Udsendelsetilinitiativansvarligemedopfordringtilatmeldeyderligereinitiativerindpålisten 4) Beskrivelseafalleindmeldteinitiativer 5) Endeliggodkendelsehossamtligeinitiativansvarlige Ensamletoversigtoverdesenereårsinitiativerfremgårafbilag1. 7/7

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE-

ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- Randers Kommune ERHVERVSLIVETS KONKURRENCE- KRAFT I RANDERS KOMMUNE ANDET UDKAST OKTOBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Martin Thelle og Mikkel Egede Birkeland Randers Kommune Dato: 19. oktober

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport 01 Forord Der er afsat betydelige midler til at understøtte udviklingen

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere