Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004"

Transkript

1 Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Kort resumé Løsningsmodellen for konsortiet bag videncenteret tager udgangspunkt i en meget opsøgende onsite, ekstern help-desk både i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, således at der er så høj en grad af lokal synlighed og effektiv omsætning af viden til praksis som muligt. Videnscenteret etablerer i den forbindelse en ekstern help-desk med fokus på: et rejsehold til kortlægning af udbydere og metoder, et udrykningshold, der etablerer eller bidrager til etablering af aftaler samt stiller viden til rådighed et facilitatorhold, der implementerer og træner i videnscenterets produkter Disse funktioner kombineres med en hotline-funktion, både i f.t. en web-baseret løsning, telefonisk og ved personlig henvendelse til videnscenteret. Den eksterne help-desk er normalt et og samme team, der konverteres frem og tilbage afhængigt af efterspørgslen og lokale behov. Samtidig er det en proces, der generer læring og inspiration, og som gentages i løbet af videncenterets driftsfase, hvor nye tilbud kommer til og andre udgår. Sammen med centerets faste team udfører CABI en stor del af den strukturerede vidensopsamling og formidling, herunder eks. assistance ved workshops, design af den elektroniske database samt udarbejdelse af temahæfter. Centerets medarbejdere: ISS Danmark A/S - HR-udvikling Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtning og indvandrere Vesterløkken Åbyhøj Centerleder Kirsten Kjær Buur tlf.: / Assisterende projektleder Kirsten Engholm Jensen tlf.: / Personalekonsulent Carsten Bach tlf.: / Fax:

2 Visuel præsentation Sammenfattet kan videnscenterets etablering og indledende driftsfase visuelt præsenteres således: Det første halve år er en opstartsperiode, hvor der senest pr. januar 2005 foreligger en handlingsplan for videnscenterets strategi og planlagte aktiviteter. Dørene slås officielt op d. 16.august kl. 09:00, hvor Beskæftigelsesministeren indvier centeret, samtidig med at den regionale følgegruppe med repræsentanter fra KL, AF, DA og LO etableres. Der etableres endvidere en central følgegruppe, ligeledes med repræsentanter fra ovenstående samt CVUU og Undervisnings- og Integrationsministerierne. Henover efteråret 2004 forestår AMS udviklingen af tre landsdækkende produkter (med input fra de fem videnscentre), hhv. en elektronisk database et kompetencekort en skabelon for afklaring på virksomheder Produkterne forventes færdigudviklet og klar til implementering primo Afsnit 3 i dette dokument er således vejledende. 2

3 1. Helpdesk og videnbank for kommuner og AF Opbygge viden og etablere overblik over de forskellige institutioner og tilbud om kompetenceafklaring Formålet med at opbygge viden om regionens udbydere og tilbud om kompetenceafklaringsforløb, er for det første at indsamle viden, der kan etablere et systematisk overblik over: Hvilke udbydere af kompetenceafklaringsforløb er der i regionen? Hvilke tilbud om kompetenceafklaring er der i regionen? Centret skal med andre ord opbygge et regionalt overblik over hvem udbyder hvad?. Formålet er endvidere at strukturere og formidle denne viden i en lettilgængelig og anvendelig form, så centrets viden bliver til gavn for regionens kommuner og AF-kontorer med henblik på et kvalitetsløft af den samlede indsats vedrørende afklaring af flygtninges og indvandreres reelle kompetencer. Endelig er formålet at formidle denne viden, så den anvendes og medvirker til en kvalitativt ændret praksis. En del af denne formidlingsproces består i at markedsføre og implementere den elektroniske database. Skematisk kan denne proces fra vidensopbygning til vidensomsætning illustreres i tre faser: 3

4 Workshops for ledere og mellemledere i AF og kommuner Centret vil indledningsvis arrangere regionale workshops for ledere og mellemledere i regionens kommuner og AF-kontorer). Formålet med de workshops ne er at kortlægge myndighedernes anvendelse og erfaring med brug af kompetence-afklaringsforløb. Workshops ne skal faciliteres på en sådan måde, at de munder ud i en kortlægning af kommunernes og AF's faktiske brug af konkrete kompetenceafklaringsforløb: Hvilke udbydere benytter myndighederne sig af? Hvilke ramme- og partnerskabsaftaler findes der? Er der tilbud til alle? Oplever kommuner og AF, at der er mangler i tilbuddene? Hvilke behov for overblik og viden har myndighederne? Herigennem opnår centret meget tidligt en betydningsfuld indsigt i de væsentligste problematikker og kan derved hurtigt begynde at identificere, hvilke mangler der findes i forhold til de eksisterende tilbud. Workshops ne resulterer i: at der udarbejdes en bruttoliste over regionens kendte udbydere af kompetenceafklaringsforløb at manglerne i de eksisterende forløb identificeres begyndende netværksdannelse blandt myndighederne, også i relation til det forestående arbejde med at indgå samarbejdsaftaler På workshops ne vil centret præsentere en skitse til et skema, som deltagerne bedes give deres respons på. Skemaet anvendes til struktureret vidensindsamling, og som samtidig er udgangspunkt for en systematisk præsentation i den fremtidige elektroniske database. Hensigten er at sikre: at alle relevante data om det konkrete kompetenceafklaringsforløb bliver indsamlet på en sammenlignelig måde at centret kan præsentere tilbud og udbydere på en sammenlignelig, systematisk og overskuelig måde, der er i tråd med mulighederne i den elektroniske database at indsamlingen af kvantitative data om tilbud og udbydere kan anvendes i centrets kvalitative dataindsamling i forhold til at etablere overblik såvel over tilbud og udbydere, som over hvilke metoder, der virker Workshops ne er samtidig en måde at præsentere det nye Videnscenter på, dets personale, mål og fremtidige ydelser. Det er en invitation til dialog om den primære målgruppes behov for viden og metoder med henblik på at sikre et regionalt kvalitetsløft. I den forbindelse udarbejdes materiale eks. i form af CD-ROM indeholdende videosekvens med præsentation af videnscenteret 1, der også er tilgængelig i web-baseret version (streaming). Dvs. et tidligt input til fastlæggelse af centrets strategiske mål og en invitation til et fremtidigt, forpligtende og serviceorienteret samarbejde mellem Videnscentret og dets primære brugere. Et andet sæt resultater består derfor at identificere AF's og kommunernes ønsker til fremtidigt samarbejde samt få afdækket AF's og kommunernes behov for viden via centrets ydelser. 1 Et eksempel på en sådan præsentation er projekt Straksaktivering med reelt jobindhold fra NetværksPrisen 2001, der også kan ses som web-tv 4

5 Indhentning af eksisterende materiale om tilbud desk research og rejsehold Mange udbydere af kompetenceafklaring har allerede præsenteret deres tilbud om kompetenceafklaring i form af trykt introduktionsmateriale og/eller på hjemmesider. Centeret laver derudover en indledende desk research, hvor udbydernes hjemmesider screenes for tilbud. Dette kombineres med et såkaldt rejsehold fra videnscenteret, der dels aktivt opsøger udbydere og dels gennemfører telefoninterviews. Formålet er dels at indsamle netbaseret materiale, der skal anvendes i den fremtidige elektroniske database, og dels at opbygge et regionalt bibliotek over tilbud. Materialet systematiseres i forhold til udbudstypologi og forløbstypologi. På de fleste hjemmesider kan der bestilles brochurer online. Det relevante netbaserede materiale forsynes med en lille manchet, der kort introducerer tilbuddet, og angiver det dybe link hen til det enkelte tilbud. Metoden er således differentieret og foregår gennem personligt interview hos de største udbydere, telefonisk interview af mindre udbydere samt elektronisk indhentning af materiale via hjemmesider. Seminar for kommuner/af samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner Næste trin er afholdelse af et seminar med et differentieret udsnit af regionens frontmedarbejdere inviteret fra både kommuner og AF og fra udbydere af kompetenceafklaringsforløb. Formålet med seminaret i relation til skemaet er at modtage konstruktiv kritik i forhold til dets anvendelighed overført til en elektronisk database. På den måde sikrer Videnscentret, at den indsamlede information er relevant for dets primære og sekundære brugere. Samtidig er det en god mulighed for parterne at mødes i et netværk, hvor efter rejseholdet gøres klar til at blive konverteret til et udrykningshold. Seminaret vil desuden indeholde en præsentation af idéen med kompetencekortet og skabelonen samt en præsentation af videnscenterets ydelser, herunder lancering af help-desk funktionen. Den elektroniske database Databasen bliver helt central i formidlingen af overblik og struktureret viden. Her kan brugerne af centrene umiddelbart søge fyldestgørende information om aktiviteter og tiltag efter f.eks. region og målgruppe, ligesom databasen kan generere en lang række uddybende henvendelser og fungere som blikfang for centrenes aktiviteter og tilbud. Elektronisk nyhedsbrev Nyhedsbrevet peger på nye aktuelle omtaler på hjemmesiden, og det kan udbygges til at være et generelt nyhedsbrev om kompetenceafklaring, der tager aktuelle spørgsmål op. Herigennem bliver brugere af hjemmesiden løbende gjort opmærksomme på aktuelle tiltag fra centrene og holdt løbende ajour med nye tendenser og muligheder. Et kompetenceafklaringsbibliotek Det indsamlede trykte og printede materiale systematiseres i et regionalt kompetenceafklaringsbibliotek, hvor centrets medarbejdere har let adgang og kan være behjælpelig med at finde de rette tilbud til regionens kommuner og AF. 5

6 Opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere og tilrettelægges som en (kvalitativ) virkningsevaluering. Undersøgelsen skal konkret give svar på, hvordan kompetencer afdækkes og beskrives m.h.p. at reducere fejlvisitering og opnå en bedre udnyttelse af flygtninge og indvandreres kompetencer. Der kan opstilles følgende delmål for undersøgelsen: afdække målgrupper, myndigheder og udbydere samt forløbstyper og metoder til kompetenceafklaring. etablere overblik over, hvilke forløb, der udbydes til hvilke målgrupper og beskrive disse. afdække myndigheders, aktørers og borgeres vurdering af, hvilke forløb og metoder for kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere analysere virkning ved at sammenholde myndigheders, aktørers og borgeres vurderinger formidle resultatet af undersøgelsen tilgængelig for kommuner, AF og udbydere Kvalitative data spørgeskemaundersøgelse og interviews - arbejdsrapport I forbindelse med indsamlingen af de kvantitative data vil leverandørerne af kompetenceafklaringsforløb, dvs. de forskellige institutioner og virksomheder m.fl., blive bedt om at svare på, hvilke målgrupper deres respektive kompetenceafklaringsforløb er rettet imod. De indsamlede kvantitative data behandles m.h.p. at få et overblik over de forskellige typer/former og metoder for kompetenceafklaringsforløb, der udbydes til forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. De indkomne svar på spørgsmål stillet i forbindelse med indsamlingen af kvantitative data (spørgsmål om organisering, målgrupper, forløbstyper og metoder) udvides med en kvalitativ undersøgelse i form af: en spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af aktører, myndigheder og borgere vurderer kompetenceafklaringsforløbene, herunder metoder, samarbejdsrelationer og resultater en interviewundersøgelse med nøglepersoner, der vil blive bedt om at beskrive og vurdere indsats og resultater set ud fra deres ståsted. Interviewene vil give en øget forståelse af, hvad der virker og hvorfor. De vil formentlig også give brugbare bud på, hvordan indsatsen vil kunne forbedres dvs. fremme dialogen mellem udbydere af kompetenceafklaringsforløb og dem, der efterspørger forløbene (AF og kommuner). Resultatet af den samlede undersøgelse (kortlægning/etablering af overblik, spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse) vil blive bearbejdet og sammenskrevet i en arbejdsrapport, som sammenfatter centrale temaer/forløb set i forhold til centrale (under)målgrupper. Spørgeskemaundersøgelse (internetbaseret) De registrerbare data fortæller ikke hele historien. Kvaliteten af de forskellige forløb og indsatser lader sig ikke alene belyse med afsæt i tal for f.eks. antallet af personer, som en given virksomhed har haft igennem et afklaringsforløb. Centeret belyser derfor udbydernes metoder, samarbejdsrelationer, resultater m.v. ved at spørge et repræsentativt udpluk af kommuner, AF, borgere og øvrige samarbejdspartnere/interessenter. 6

7 Spørgeskemaundersøgelsen vil være en tilfredshedsundersøgelse, hvor de forskellige respondentgrupper får stillet parallelle spørgsmål inden for de temaer, der er relevante for dem. Respondenterne afkrydser deres vurdering på en gradueret skala, der spænder fra "ikke tilfredsstillende" til "meget tilfredsstillende". Interviewundersøgelse lokalt med nøglepersoner På baggrund af de i spørgeskemaerne indsamlede data vil undersøgelsen gå i dybden med de mest betydningsfulde tendenser, forløbstyper, metoder og resultater. Det gælder både på tværs af samtlige udbydere og imellem grupperinger af udbydere. For at komme dette spadestik dybere, vil der blive foretaget interview med nøglepersoner. Interviewene vil blive gennemført som lokale gruppeinterview med nøglepersoner blandt henholdsvis udbydernes ansatte, myndighederne og samarbejdsparterne. De vil tage udgangspunkt i den enkelte udbyders organisationsform, mål, målgrupper, metoder mv. og i de resultater, der er fremkommet gennem de kvantitative undersøgelser. Forventede resultater Som et led i undersøgelsen vil de erfaringer, som kommuner, AF, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst virksomheder har gjort med forskellige former for forløb og projekter blive opsamlet. Undersøgelsen vil samtidig etablere et overblik over og give svar på, hvilke former for forløb, metoder og værktøjer, der eksisterer i forhold til de forskellige målgrupper og hvilke resultater, der er opnået. Sammenfatningen af den kvantitative og kvalitative undersøgelse vil således resultere i en bred og nuanceret viden om, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. Undersøgelsen vil endvidere redegøre for sammenhængen mellem indsats og resultater, herunder hvad det er i indsatsen, der har virket positivt, og hvad der kan forbedres. Resultatet fra undersøgelsen indarbejdes i arbejdsrapporten og publiceres på videnscenterets hjemmeside, hvor fra den kan downloades. Koordinering med de øvrige centre Den sammenfattende arbejdsrapport bruges efterfølgende i dialogen med de øvrige videnscentre med henblik på at undersøge og vurdere, om der på tværs af regionerne kan drages landsdækkende konklusioner. Best Practice temahæfter om kompetenceafklaringstilbud Som en del af formidling af undersøgelsens resultater udgiver centret udgiver et mindre antal temahæfter, der på en gang formidler god praksis om kompetenceafklaring: Hvad virker for hvem? Formidling af undersøgelsens resultater Metoder til effektiv kompetenceafklaring eksempelvis mentorskab, brugen af kompetencekort, metoder til afdækning af arbejdsrelaterede sociale kompetencer Eksempler på god, praksisnær kompetenceafklaring beskrivelser af best practise forløb på uddannelsesinstitutioner og virksomheder Faktuelle oplysninger vedrørende regionale udbydere og oversigt over nye tilbud Informationer om den elektroniske database og centrets ydelser. Temahæfterne udsendes til alle relevante aktører i regionen, ligesom det kan downloades fra relevante hjemmesider. 7

8 Stille ekspertise og viden på området til rådighed for myndighederne Viden og overblik integreres i centrets ydelser Den viden, som centret får opbygget om regionale kompetenceafklaringstilbud og udbydere på feltet, er et helt centralt kompetencefelt for centrets ydelser overfor kommuner og AF. Det er gennem denne viden, at centret bliver i stand til at identificere mangler, opmuntre til nye tiltag og sætte processer i gang, der kan udbrede god praksis om virksomhedsnær kompetenceafklaring. Omsætningen af denne viden kommer til at foregå parallelt og samtidig med centrets øvrige aktiviteter, idet den er tæt forbundet med kortlægningen af udbydere af forskellige tilbud samt metoder til kompetenceafklaring. Centrets aktiviteter til sikring af et kvalitetsløft på området bliver udarbejdet som en samlet pakke udover den elektroniske database - bestående af: Telefonisk hotline-funktion, der hurtigt kan respondere på konkrete forespørgsler Fysisk help-desk med mail-adresse Et kompetenceafklarings-bibliotek Et rejsehold, der indledningsvist kortlægger udbydere af kompetenceafklaringsforløb, suppleret med telefonisk rundspørgen, interviews og opfølgning i princippet en iterativ proces, der gentages af flere omgange løbende. Et udrykningshold i form at systematiske rundture til aktører, heriblandt supervision i f.t. at etablere aftaler ml. disse indbyrdes og således få skabt og markedsført de positive historier til gensidig inspiration. Et facilitatorhold, der implementerer og træner i anvendelsen af skabelonen og kompetencekortet sat i relation til den elektroniske database. Udover de indledningsvise workshops og seminarer desuden løbende tematiske netværksmøder, hvor regionale aktører mødes på tværs af sektorer og får inspiration til forbedret praksis. Det kan være temaer, såsom Nye aktører i kompetenceafklaring hvad kan de tilbyde? ; Fokus på kvinder uden formelle kompetencer ; Samarbejde mellem virksomheder og det offentlige omkring kompetenceafklaring ; Best practice kompetenceafklaringsforløb i ISS etc., der publiceres jf. pk Trykt informationsmateriale om centrets ydelser og databasens eksistens Presse- og medieaktiviteter - der tilsammen sikrer tilgængelighed, kendskab/synlighed og praktisk anvendelse af centrets ekspertise og viden. Rejseholdet, udrykningsholdet og facilitatorholdet der gradvist konverteres til de enkelte funktioner, og gentager processen er at betragte som en ekstern help-desk. Videnscenteret vil således også kunne levere konkrete oplæg og deltage i uddannelsestiltag lokalt hos aktørerne. Mange af aktiviteterne indeholder således videndeling gennem udførelse af eks. udrykningsholdets funktion, der trækker viden med sig rundt fra den ene myndighed til den anden med identificerede praktikere, ildsjæle og nøglepersoner, uafhængigt af hvilket system man repræsenterer. Workshops, seminaret, temadagene (herunder temahæfter), elektroniske nyhedsbreve samt netværksmøderne har også netop videndeling og erfaringsudveksling som målsætning. Løsningsmodellen fokuserer således på praktisk anvendt videndeling ved at inspirere og involvere de mennesker, som arbejder med tingene i dagligdagen. 8

9 Etablere samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og AF for at sikre, at myndighederne har kendskab til dem og anvender dem efter behov Lokal indgangsvinkel - udrykningshold konkrete oplæg Processen med at etablere samarbejdsaftaler sker i 3 trin: 1) Udover workshops ne og seminarer vil videnscenteret som indgangsvinkel og adgangsdør til kortlægningen anvende de regionale arbejdsmarkedsråd, lokale integrationsråd og koordinationsudvalgene, herunder gennem videnscenterets regionale følgegruppe. 2) Rejseholdet konverteres til et udrykningshold, der aktivt opsøger kommuner og AF i første omgang de aktører, som har udvist størst interesse for at igangsætte processen og dermed skabe de positive spiraler. Målet er at skabe fælles commitment til anvendelse af centerets ydelser, som stilles til rådighed. 3) Kortlægningsfasen munder ud i konkrete oplæg til myndigheder med nært beslægtede behov, hvor rollefordelingen af opgaver samtidig fastlægges både i f.t. den virksomhedsrettede kontakt og aftaler med uddannelsesinstitutioner. Derudover udarbejdes oplæg til individuelle tillæg til myndigheder med særegne behov. Centerets koordinerende rolle i denne fase kan således bidrage til at ensarte og simplificere spillereglerne mellem parterne. Aftalerne lægges successivt ud på web-portalen. Et eksempel på hovedoverskrifter i en samarbejdsaftale kan være: Baggrund for samarbejdet Formål Myndighedens behov Omfang og afgrænsning Gensidige forpligtelser Om at bruge hinanden, levere info. Målgruppe Bruger-typer, antal og geografi Operationel praksis Procesbeskrivelser (dagligdag) Leverancesystem Organisation og roller Resultatmål Forventet effekt og service Økonomi Eks. ved enkeltsagsbehandling Varighed Løbetid Evaluering Målemetode og omfang, eksternt. Serviceaftale Sammenfattende kontrakt 9

10 2. Virksomheds- og uddannelseskontakt Sikre at der etableres rammeaftaler med uddannelsesinstitutioner om kompetenceafklaringsforløb Model for rammeaftaler Videnscenteret vil udarbejde et oplæg til en model for aftaler med uddannelsesinstitutioner, der tager udgangspunkt i, at disse holdes økonomisk skadesløse, men omvendt forpligtes på en række forløb. Følgende forløbsmodel kan anvendes som udgangspunkt for etablering af kollektive forløb: 1) Videnscenteret bidrager til udviklingen af et standardiseret indhold i kompetenceafklaringen baseret på de 4 basiskompetencer (faglig, social, personlig, sproglig) 2) Der udformes en vejledning til afklaring af personlige og sociale kompetencer, som anvendes standardiseret af alle udbydere af kompetenceafklaringsforløb dette skal ses i en sammenhæng med den skabelon, der udvikles som et landsdækkende værktøj i f.t. den komplementære indsats på virksomhederne. 3) Der udformes en vejledning til afklaring af sproglige kompetencer. Udover den sproglig vurdering på et sprogcenter, der kan videreformidle til andre udbydere og myndighederne, er det hensigtsmæssigt, at netop denne del integrere på virksomhederne i et vist omfang. Et sådant koncept har konsortiet bag videnscenteret udviklet i f.m. projekt Dansk på arbejdspladsen, der sammensmelter virksomhedspraktik (med ressourceafklaring og opkvalificering) med integreret sprogundervisning (herunder on-the-job) og jobformidling 2. 4) På baggrund af disse standardiserede oplysninger afklares AF og kommunernes konkrete behov i den enkelte region. 5) Videnscenteret tager kontakt til oplagte uddannelsesinstitutioner og sprogcentre, dvs. uddannelsesinstitutioner, som afholder kompetenceafklarende forløb, og som kan dække oplagte generelle behov, som kendes før de specifikke. Der lægges vægt på evnen og viljen hos institutionerne til at afklare ikke kun i forhold til faglige kvalifikationer, men også i forhold til det personlige og sociale, f.eks. igennem opkvalificering og uddannelse af egne lærere samt på uddannelsesinstitutionernes evne og vilje til at samarbejde med sprogcentre omkring det sproglige. 6) Videnscenteret foretager en vurdering ud fra behovsanalysen og oversigten over de reelle muligheder for etablering af forløb. 7) På denne baggrund indgås der konkrete rammeaftaler (ml. myndighederne og uddannelsesinstitutionerne), herunder om omfang, finansiering, indhold, antal elementer m.v. 8) AF og kommuner informeres gennem videncenterets samlede formidlingsstrategi om, hvor der er indgået rammeaftaler, om vilkårene for disse og efterfølgende resultaterne af samarbejdet. 2 Projekt Dansk på arbejdspladsen banebrydende integrationsindsats i Danmark : 10

11 Sikre etablering af partnerskabsaftaler mellem kommuner og AF og større offentlige og private virksomheder om konkrete afklaringsforløb Udrykningshold -> facilitatorhold Partnerskabsaftaler der reelt set er et relativt nyt fænomen - har oftest koncentreret sig om de tre grundpiller i virksomhedernes sociale ansvar; forebyggelse, fastholdelse og integration. Aftalerne bygger på frivillighedsprincippet og kan eksempelvis dreje sig om (den internt forebyggende) indsats i f.t. sygefravær eller om (den eksternt afhjælpende) integration af ledige med behov for virksomhedsrevalidering. Forud for etablering af partnerskabsaftaler gennemføres efter lokale behov en opsøgende indsats over for virksomhederne, hvor rejseholdet fra kortlægningsfasen konverteres gradvist til et udrykningshold. Hensigten her er først og fremmest at få udarbejdet samarbejdsaftaler som udgangspunkt for det videre arbejde. Udrykningsholdet konverteres derfor videre til et facilitatorhold, som udover at stå til rådighed via centerets almindelig faciliteter også i et vist omfang tager ud til de respektive myndigheder og bistår on-the-spot med udarbejdelse af partnerskabsaftalerne. Fastlæggelse af videnscenterets involvering Gennemfører myndigheden i nogle tilfælde selv virksomhedskontakten, vil videnscenteret tilsikre, at der forud for dette stilles relevant information til rådighed for både virksomheden og myndigheden, som smidiggør og effektiviserer processen eks. en inspirationsliste til, hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. Skal videnscenteret alene udarbejde oplæg til partnerskabsaftaler, men ikke selv deltage i den operationelle praksis i f.t. gennemførelsen, vil videnscenteret bl.a. løbende screene det geografiske dækningsområde for mulige og eksisterende virksomheder, herunder identificere best practise i f.t. kompetenceafklaring og udbrede kendskabet til erfaringerne på disse områder, herunder bl.a. gennem temahæfter, netværksmøder og på den elektroniske database / hjemmesiden. Den skal i den forbindelse nævnes, at vurderingen af best practise bl.a. baseres på konkrete resultatmålinger i f.t. hvilke metoder, der har den største effekt over for specifikke målgrupper. Resultatet vurderes bl.a. efter hastigheden, hvormed målgruppen opnår størst mulig grad af selvforsørgelse og på hvilke områder. 11

12 Implementere kompetencekortet Udbredelse af kendskab til kompetencekortet En forudsætning for, at kompetencekortet slår igennem og bliver anvendt er, at det opfylder et reelt behov, og at det er nemt at anvende og bruge set fra mange forskellige aktørers rolle, samt den ledige indvandrer/flygtning. De nuværende dokumentationskrav eller praksis omkring dokumentation hos myndigheder og uddannelsesinstitutioner skal derfor afdækkes først. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til kompetencekortet, som forventes udarbejdet en test-version i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives kompetencekortet samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af kompetencekortet Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Dette sker i en sammenhæng med anvendelsen af skabelonen på virksomhederne. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til kompetencekortet og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af kompetencekortet. Der sikres ensartethed i forbindelse med al vedligeholdelse af data, således at der ikke opstår uklarheder om såvel formelle som uformelle kompetencer. Som et af argumenterne for at sikre anvendelsen af kompetencekortet anføres, at når eks. der sker tilflytning / fraflytning mellem kommunegrænser og AF-regioner, er det langt lettere at få den nye borger i gang eller videre i forløbet. Det er med til at sikre en skarpere visitation og undgå spild af ressourcer. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor kompetencekortet også tages op dette er med til at sikre datadisciplin i f.t. kontinuerlig vedligeholdelse af data. 12

13 Implementere skabelonen til brug for kompetenceafklaring Udbredelse af kendskab til skabelon En forudsætning for, at skabelonen ligeledes slår igennem og bliver anvendt er, at også den opfylder et reelt behov, og at den er nem at anvende og bruge herunder særligt for en virksomheds operationelle niveau. Videnscenteret vil ligeledes gennem stikprøver hos myndighederne - kombineret med workshops og seminarer - undersøge og sikre, at skabelonen kan supplere eller erstatte nuværende praksis, sådan at der også her bliver tale om en lettelse snarere end en ekstra arbejdsbyrde. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til skabelonen, som forventes udarbejdet i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives skabelonen inkl. en vejledning (der begge kan downloades) samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af skabelonen Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til skabelonen, der kan downloades, og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af skabelonen. Samtidig vil videnscenteret gennem konsortiets følgegruppe med Det Midtjyske Netværk - som netop har virksomheder som medlemmer udbrede kendskabet på netværkets egne møder, temadage samt hjemmesider med beskrivelser og hyperlinks til videnscentrene. Videnscenteret udarbejder en servicemappe, hvor der gives en række eksempler på og gode råd til, hvordan skabelonen bruges i praksis. Endvidere er det et af de områder, hvor både myndigheder og virksomheder kan trække på centrets eksterne help-desk. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor skabelonen også tages op dette er med til at sikre ensartethed i kompetenceafklaringsforløbene, men også give eksempler på forskellige metoder som input til skabelonens delelementer. 13

14 Tilrettelægge opgaver inden for metode- eller produktudvikling på redskabssiden Tilrettelæggelse Som udgangspunkt kortlægges først de eksisterende og velfungerende metoder, der fungerer over for specifikke målgrupper i nærmere beskrevne scenarier tilknyttet videnscenterets vurdering, herunder forskellige aktørers tiltag, erfaringer og resultater, både på videnscenterets hjemmeside og gennem udarbejdelse af temahæfter m.v. Videnscenteret vil løbende screene markedet for eksisterende og nye aktører, der gennem konkrete projekt-initiativer har demonstreret nytænkning og gode resultater i opgaveløsningen. Det sker som en kombination af flere aktiviteter: den eksterne helpdesk, der opnår stor kontaktflade med mange aktører, og som dermed samtidig fungerer som katalysator på processen mellem idéer og praksis herunder udbrede kendskabet til nye metoder, der kan forbedre indsatsen på området. opsamling og vurdering af input til hjemmesiden fra aktører, der anmoder videnscenteret om at få eget materiale om kompetenceafklaring gjort mere synligt og tilgængeligt deltagelse på større konferencer om kompetenceafklaring deltagelse i videnscenterets regionale følgegruppe og netværket blandt videnscentrene konsortiets månedlige møder Som en del af videnscenterets daglige drift indgår metode- og produktudvikling, da medarbejderstaben løbende udvikler sin know-how inde for området og kan give inspiration til nytænkning blandt andre aktører. Metode- og produktudvikling Videnscenteret påtænker konkret at arbejde med metode- og produktudvikling inden for bl.a.: særligt operationelle partnerskabsaftaler mellem myndigheder og virksomheder, der fokuserer på bedre sammenhængende indsats mellem den faglige og den sproglige opkvalificering, herunder specifikke modeller til projekter bedre teknikker til specifikt at måle, teste og beskrive sprogkundskaber i relation til mere individuelle læringsplaner på sprogskoler udvikling af virksomhedernes mentorer og sidemandsoplærere evner til at indgå aktivt i kompetenceafklaringsforløb for flygtninge og indvandrere on-the-job modeller til afdækning af de skæve og uformelle kompetencer, herunder eks. social adfærd og forståelse for forskellige arbejdspladskulturer, implementering af video-cv er i f.m. virksomheders rekrutteringsprocesser eks. som en integreret del af kompetencekortet i en on-demand udgave, uddannelsesinstitutionernes koordinerede tilrettelæggelse af kursusforløb, herunder mere simplificerede tilmeldingsprocedurer. 14

15 3. Medvirke til udvikling af tre landsdækkende produkter I h.t. køreplan fra AMS forventes pilot-test primo januar Nedenstående er at betragte som indledende overvejelser og forslag til udviklingen af produkterne. Medvirke til udvikling af elektronisk database for tilbud om kompetenceafklaring Oplysninger i databasen Databasens indhold og struktur skal i udgangspunktet fastlægges i en proces, hvor repræsentanter for de potentielle brugere inddrages. Der kan med fordel etableres et tæt samspil med den første indsamling og afdækning af aktiviteter på regionalt plan. Der skal træffes en række valg omkring den konkrete tilrettelæggelse af database og informationer. Valgene vil få betydning for mulighederne for præsentation og funktionalitet.. Blandt de relevante informationer til opbygning og præsentation fremhæves bl.a.: Stamdata om udbyder som navn, adresse, telefon(er), adresse(r), fax, hjemmesideadresse, CVR-nummer, der registreres, så branchekoder (NACE-koder) indirekte er tilgængelige i forhold til søgning/gruppering på udbyders branche Kontaktperson(er): Navn, titel, telefonnumre, -adresse(r), kommentarer, evt. med mulighed for at angive hovedkontor, filial m.v., for offentlige myndigheder institution m.v. Samarbejdspartnere: stamdata, inkl. CVR-nummer Beskrivelse af afklaringsforløb med oplysninger som varighed, pris, evt. henvisning til udbyders eget supplerende materiale, evt. med mulighed for angivelse af alternative forløb/typer ingen teknisk begrænsning i antal Beskrivelse af målgruppe for aktiviteter/udbud Forløbs- og metodebeskrivelser Værktøjer Opnåede resultater i aktiviteten eller tidligere udbud Tilføjelse af erfaringer Eventuelle referencepersoner Supplerende information, evt. i form af word eller pdf-filer af programmer, evalueringer m.v. Af hensyn til kvaliteten af data eller informationer må det fremgå, hvornår data er lagt i databasen samt kilde for informationen. Ligeledes kan man overveje, om det skal være muligt at knytte lukkede kommentarfelter til data, således at man f.eks. kan finde kommentarer fra kommune, AF eller andre omkring et tilbud. Funktioner Det vil være relevant i designfasen at fastlægge funktioner til: Inddatering. Der bør være adgang til inddatering via en web-flade beskyttet med brugernavn og password. Det kan overvejes supplerende at muliggøre dataimport fra datafil (f.eks. tekstfil eller regneark). Herved vil f.eks. stamdata for et større antal udbydere (som i forvejen er registreret samlet elektronisk) kunne importeres samlet og efterfølgende suppleres med øvrige data. Opdatering/ajourføring Søgning Dataeksport/-visning. Visning på webflade og evt. eksport til f.eks. tekstfil eller regneark 15

16 Hjemmesiden som virtuel håndbog Fuldt udbygget kan hjemmesiden være en virtuel messe eller et virtuelt forum for tilbud på kompetenceafklaring på regionalt og nationalt plan og være til løbende inspiration til udvikling af nye tiltag. Gennem hjemmesiden og de regionale indgange kan brugeren ideelt hurtigt danne sig et overblik over aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt. Hjemmesiden kan på denne måde bidrage til at synliggøre området og tiltrække nye aktører, der vil udvikle tilbud på området, og den kan generelt bidrage til at give kompetenceafklaringen et løft i kvalitet og understøtte en kvalitativt ændret praksis. Potentielt kan en hjemmeside bruges til: Præsentation af de fem videnscentre med gennemgang af ydelser og aktiviteter, præsentation af medarbejdere, nyheder m.v. Regionale indgange til centrene Temasider o.lign. om f.eks. særlige målgrupper på tværs af regionalt materiale Overblik over de centrale aktører hvem er de og hvad tilbyder de? Overblik over regionale aktører hvem opererer på området, og hvad tilbyder de? Regionale tilbud hvad og målrettet hvem? Aktuelle aktiviteter og arkiv med informationer, der knytter sig til vidensindsamling (se liste ovenfor til opbygning af database-struktur) Tilbud til bestemte målgrupper overblik på regionalt, evt. nationalt niveau Metoder/værktøjer til kompetenceafklaring. Området kan udbygges som egentlige temaer til beskrivelse/leksikon over metoder i f.eks. forhold til bestemte målgrupper, således de kan anvendes til løbende efteruddannelse af aktørerne De centrale værktøjer præsentation af kompetencekort, afklaring af spørgsmål m.v. Eksempler på god praksis i virksomhedsnær kompetenceafklaring, lessons learned Nyhedsbreve kan enten orientere om nye materialer eller informationer på hjemmesiden eller direkte omhandle temaer som kompetenceafklaring for en særlig målgruppe af personer uden formelle kompetencer; månedens bedste gode råd osv. Hotline funktion, enten i form af frequently asked questions eller i form af løbende præsentation af aktuelle spørgsmål til centrene Fora til udveksling af erfaringer på tværs af centrene, eventuelt i form af lukkede konferencer Fora til netværk mellem bestemte aktørgrupper, eventuelt i form af lukkede konferencer, regionalt som nationalt, oversigter over ressourcepersoner på bestemte problematikker Oversigt over elektronisk materiale kommenteret materialesamling. Hvilke udgivelser, projektbeskrivelser og baggrundsmateriale finder man, f.eks. i form af et virtuel bibliotek med link til pdf- eller word-filer Links til andre relevante hjemmesider Søgefunktion til individuel brug af hjemmesiden, søgning af informationer på tværs 16

17 Medvirke til udvikling af et kompetencekort Forslag til indhold i kompetencekortet Kompetencekortet kan i en sammenhæng med input fra skabelonen - udover specifikke sproglige og faglige egenskaber eks. udtrykke forhold omkring: mødestabilitet og præcision engageret arbejdsindsats, selvstændighed, ansvarsfølelse opfattelsesevne i f.t. instruktioner kvalitet i arbejdsindsatsen social adfærd samarbejdsevne, fleksibilitet og viljen/evnen til at lære nyt personlig optræden særlige personlige forhold (eks. geografisk mobilitet og familie m.v.) Kompetencekortet kan også have tilnyttet særlige personlighedstest (profilanalyser) el.lign. Kompetencekortet skal give mulighed for, at aktører let og ubesværet kan give input og opdatere efter fastlagt taksonomi, eks. i 3 trin: 1) kan selvstændigt udføre 2) kan udføre med instruktion og fortsat oplæring 3) forudsætter opkvalificering Ud for de enkelte punkter skal det kunne anføres i hvilken periode, vurderingen er foretaget og af hvem (virksomhedsnavn/mentor el. uddannelsesinstitution/kursusnavn/instruktør m.v.). Web-baseret løsning med bruger-hieraki Udgangspunktet er en web-baseret løsning med adgangskoder, således at alle relevante aktører (og den ledige flygtning/indvandrer selv) får mulighed for at få adgang til den enkelte persons kompetencekort opdelt i et bruger-hierarki, hvor nogen har adgang til mere end andre. En web-baseret løsning betyder, at der med det samme kan indtastes nye eller rettes - oplysninger på kortet således, at data vedligeholdes kontinuerligt af de godkendte aktører. Det kan derfor overvejes, om der skal indføres en egentlig certificerings-proces i f.t. implementeringen af kompetencekortet. Kortet skal indeholde en speciel funktion til udskrivning af den enkeltes direkte kvalifikationer i forhold til jobsøgning, og layout et skal designes, så det matcher en virksomheds mulighed for at bruge kompetencekortet i en rekrutteringsproces. I forbindelse med web-løsningen med taksonomi inden for fastlagte kriterier skal alle indformationer være indskrevet således, at der gives mulighed for udskrivning af tværgående statistik og videndeling. 17

18 Medvirke til udvikling af skabelon til brug for kompetenceafklaring på virksomheder Overvejelser i f.t. indhold i skabelonen Skabelonen skal indeholde klare instrukser om, hvilke kompetencer og i hvilket omfang, den enkelte virksomhed skal gennemføre et kompetenceafklaringsforløb i. Det er med til at sikre fælles fodslag om lige præcis det, som forløbet skal munde ud i. Det skaber sikkerhed for, at de ledige flygtning/indvandrer er bekendt med formålet, indhold og varighed at et specifikt forløb samtidig med, at der er overensstemmelse mellem myndighedens forventninger og den konkrete virksomheds leverance. Det vil være hensigtsmæssigt, om der kunne gives web-adgang til skabelonen i elektronisk udgave lige som det samlede kompetencekort, således at myndigheden på forhånd giver adgang til specifikke områder, som virksomheden skal koncentrere sig om og kun disse. Det er vigtigt i f.t. neutralisering af en evt. forudindtagethed, hvis der eks. kan læses andre virksomheders vurderinger på andre områder. Den ledige flygtning/indvandrer skal kunne vurderes objektivt uden sammenhæng med tidligere eller forestående aktiviteter (dog i relation til identiske aktiviteter på et lavere taksonimi-trin, som der skal bygges videre på). Det samlede billede genereres derefter hos myndigheden selv i f.t. det videre forløb. Det kan overvejes, om skabelonen skal designes til forskellige hovedbrancheområder, så netop anvendeligheden set fra virksomhedens synspunkt er relevant og umiddelbart kan indgå i vurderingen af den enkelte ledige flygtning/indvandrer ved potentielle jobmuligheder efterfølgende. Som en del af partnerskabsaftalerne mellem myndighederne og virksomhederne vil det være oplagt at indarbejde gensidig forpligtelser til anvendelsen af skabelonen. ISS Danmark A/S har stor erfaring i udarbejdelsen af praksisnære aftaler, der meget operationelt beskriver processen i sådanne sammenhænge og har selv anvendt metoderne. Et godt argument for at anvende skabelonen er, at processen med at afklare netop bidrager til virksomhedens egen vurdering af personen målrettet et konkret job i eget regi. Det har også vist sig i ISS og andre virksomheder, som vi samarbejder med på området, at de personer, som er med til at gennemføre indsatsen selv vokser med opgaven og udvikler gode, grundlæggende lederegenskaber og ansvarsfølelse. Det bidrager positivt til virksomhedens egen medarbejderloyalitet og generelle kompetenceudvikling. 18

19 4. Organisering og bemanding Konsortiet Servicevirksomheden ISS Danmark A/S HR-udvikling (i det efterfølgende forkortet ISS ) er kontraktog budgetansvarlig part i konsortiet (projektets egen styregruppe), der desuden består af: Vikar- og rekrutteringsvirksomheden PersonaleBørsen P/S (i det efterfølgende forkortet PB ) Ballerup Sprogcenter (i det efterfølgende forkortet BSC ) CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (i det efterfølgende forkortet CABI ) Herlev Kommune (i det efterfølgende forkortet Herlev ) Det Midtjyske Netværk (i det efterfølgende forkortet DMV ) Generelt centerleder og projektchef ISS er ansættende part i f.t. centerlederen, der referer til projektchefen. Det primære ansvarsområde er centerets daglige drift og udvikling, herunder det økonomiske ansvar, koordinering af indsatsen samt deltagelse i den regionale følgegruppe. Projektchefen i ISS indgår som en del af centerets overordnede daglige ledelse, løbende konceptudvikling og centerets operative virke i samarbejde med centerlederen, medarbejderstaben, konsulenter og konsortiets andre parter herunder ansvaret for kontrakten. Medarbejdere og opgaver En assisterende projektleder og en personalekonsulent, der til sammen med en supportfunktion løser nedenstående opgaver i fællesskab: Kortlægning, desk research/screening af eks. udbyderes hjemmesider, databehandling, telefonog personlige interviews samt spørgeskemaundersøgelser i f.t. udbydere af kompetenceafklaringsforløb gennem etablering af og deltagelse i rejsehold". On-site hjælp og assistance til myndigheder og udbydere i f.m. udarbejdelse af eks. samarbejds-, ramme- og partnerskabsaftaler gennem etablering af og deltagelse i udrykningshold. Metodeudvikling og træning af aktører i anvendelsen og implementering af skabelon for til kompetenceafklaring på virksomheder samt kompetencekort og endvidere input til udvikling af elektronisk database gennem etablering af og deltagelse i facilitatorhold. Hotline-funktion med overblik over udbydere, metoder, ekspertviden og vidensdeling. Deltagelse i forberedelser til, afvikling af samt opfølgning på workshops, seminarer, træningssceancer og temadage m.v. Input til og vedligeholdelse af logbog, kompetenceafklarings-biblioteket, hjemmeside, temahæfter, nyhedsbreve og formidling af centrenes aktiviteter generelt samt input til handleplaner, status- og arbejdsrapporter og evalueringsoplæg. CABI på konsulentbasis med det primære ansvarsområde i f.t. opbygning af viden om udbydere og metoder m.v., workshops, udarbejdelse af arbejdsrapport samt input i f.t. udvikling af den elektroniske database/hjemmeside. Herlev, BSC og DMV indgår ca. en dag pr. måned i f.t. konsortiets egen styregruppe, der samtidig sikrer vidensdeling, sparring, netværksopbygning og opdatering af seneste aktiviteter m.v. 19

20 Forventninger til tværgående videndeling Synergieffekter i f.t. videndeling og erfaringer I relation til konsortiets løsningsmodel ses flg. konkrete synergieffekter: internt seminar for videnscentrenes egne medarbejdere set-up for workshops, seminarer og temamøder processen med at kortlægge udbydere og metoder, herunder udarbejdelse af skema køreplan og metode til dataindsamling (desk research-delen) opbygning af registreringsdatabasen etablering af kompetenceafklaringsbibliotek udarbejdelse af spørgeskemaer til specifikke målgrupper internetbaseret undersøgelse layout og indholdstype i arbejdsrapporten temahæfter markedsføringsstrategi i f.t. videnscentrenes ydelser og produkter elektronisk nyhedsbrev uddannelse af web-redaktører aftale-udarbejdelse i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder (inspirationsliste). 20

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling

integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling integrationsviden viden der virker Vejledning til vidensindsamling 1 Indhold Indhold... 2 Viden der virker... 3 Indholdstyper... 3 Viden... 3 Værktøjer... 4 Erfaringer... 4 Udvælgelseskriterier... 4 Relevans...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Herunder vil du kunne læse et par eksempler på kursustilbud, der har valgt at inddrage kompetenceafklaring som et væsentligt element.

Herunder vil du kunne læse et par eksempler på kursustilbud, der har valgt at inddrage kompetenceafklaring som et væsentligt element. OKTOBER 2006 KORT NYT GANG I KOMPETENCEAFKLARING Videnscenter København er glade for at se, at redskaberne til kompetenceafklaring bliver anvendt I stigende grad. Sagsbehandlere og jobkonsulenter rundt

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere