Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004"

Transkript

1 Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Kort resumé Løsningsmodellen for konsortiet bag videncenteret tager udgangspunkt i en meget opsøgende onsite, ekstern help-desk både i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, således at der er så høj en grad af lokal synlighed og effektiv omsætning af viden til praksis som muligt. Videnscenteret etablerer i den forbindelse en ekstern help-desk med fokus på: et rejsehold til kortlægning af udbydere og metoder, et udrykningshold, der etablerer eller bidrager til etablering af aftaler samt stiller viden til rådighed et facilitatorhold, der implementerer og træner i videnscenterets produkter Disse funktioner kombineres med en hotline-funktion, både i f.t. en web-baseret løsning, telefonisk og ved personlig henvendelse til videnscenteret. Den eksterne help-desk er normalt et og samme team, der konverteres frem og tilbage afhængigt af efterspørgslen og lokale behov. Samtidig er det en proces, der generer læring og inspiration, og som gentages i løbet af videncenterets driftsfase, hvor nye tilbud kommer til og andre udgår. Sammen med centerets faste team udfører CABI en stor del af den strukturerede vidensopsamling og formidling, herunder eks. assistance ved workshops, design af den elektroniske database samt udarbejdelse af temahæfter. Centerets medarbejdere: ISS Danmark A/S - HR-udvikling Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtning og indvandrere Vesterløkken Åbyhøj Centerleder Kirsten Kjær Buur tlf.: / Assisterende projektleder Kirsten Engholm Jensen tlf.: / Personalekonsulent Carsten Bach tlf.: / Fax:

2 Visuel præsentation Sammenfattet kan videnscenterets etablering og indledende driftsfase visuelt præsenteres således: Det første halve år er en opstartsperiode, hvor der senest pr. januar 2005 foreligger en handlingsplan for videnscenterets strategi og planlagte aktiviteter. Dørene slås officielt op d. 16.august kl. 09:00, hvor Beskæftigelsesministeren indvier centeret, samtidig med at den regionale følgegruppe med repræsentanter fra KL, AF, DA og LO etableres. Der etableres endvidere en central følgegruppe, ligeledes med repræsentanter fra ovenstående samt CVUU og Undervisnings- og Integrationsministerierne. Henover efteråret 2004 forestår AMS udviklingen af tre landsdækkende produkter (med input fra de fem videnscentre), hhv. en elektronisk database et kompetencekort en skabelon for afklaring på virksomheder Produkterne forventes færdigudviklet og klar til implementering primo Afsnit 3 i dette dokument er således vejledende. 2

3 1. Helpdesk og videnbank for kommuner og AF Opbygge viden og etablere overblik over de forskellige institutioner og tilbud om kompetenceafklaring Formålet med at opbygge viden om regionens udbydere og tilbud om kompetenceafklaringsforløb, er for det første at indsamle viden, der kan etablere et systematisk overblik over: Hvilke udbydere af kompetenceafklaringsforløb er der i regionen? Hvilke tilbud om kompetenceafklaring er der i regionen? Centret skal med andre ord opbygge et regionalt overblik over hvem udbyder hvad?. Formålet er endvidere at strukturere og formidle denne viden i en lettilgængelig og anvendelig form, så centrets viden bliver til gavn for regionens kommuner og AF-kontorer med henblik på et kvalitetsløft af den samlede indsats vedrørende afklaring af flygtninges og indvandreres reelle kompetencer. Endelig er formålet at formidle denne viden, så den anvendes og medvirker til en kvalitativt ændret praksis. En del af denne formidlingsproces består i at markedsføre og implementere den elektroniske database. Skematisk kan denne proces fra vidensopbygning til vidensomsætning illustreres i tre faser: 3

4 Workshops for ledere og mellemledere i AF og kommuner Centret vil indledningsvis arrangere regionale workshops for ledere og mellemledere i regionens kommuner og AF-kontorer). Formålet med de workshops ne er at kortlægge myndighedernes anvendelse og erfaring med brug af kompetence-afklaringsforløb. Workshops ne skal faciliteres på en sådan måde, at de munder ud i en kortlægning af kommunernes og AF's faktiske brug af konkrete kompetenceafklaringsforløb: Hvilke udbydere benytter myndighederne sig af? Hvilke ramme- og partnerskabsaftaler findes der? Er der tilbud til alle? Oplever kommuner og AF, at der er mangler i tilbuddene? Hvilke behov for overblik og viden har myndighederne? Herigennem opnår centret meget tidligt en betydningsfuld indsigt i de væsentligste problematikker og kan derved hurtigt begynde at identificere, hvilke mangler der findes i forhold til de eksisterende tilbud. Workshops ne resulterer i: at der udarbejdes en bruttoliste over regionens kendte udbydere af kompetenceafklaringsforløb at manglerne i de eksisterende forløb identificeres begyndende netværksdannelse blandt myndighederne, også i relation til det forestående arbejde med at indgå samarbejdsaftaler På workshops ne vil centret præsentere en skitse til et skema, som deltagerne bedes give deres respons på. Skemaet anvendes til struktureret vidensindsamling, og som samtidig er udgangspunkt for en systematisk præsentation i den fremtidige elektroniske database. Hensigten er at sikre: at alle relevante data om det konkrete kompetenceafklaringsforløb bliver indsamlet på en sammenlignelig måde at centret kan præsentere tilbud og udbydere på en sammenlignelig, systematisk og overskuelig måde, der er i tråd med mulighederne i den elektroniske database at indsamlingen af kvantitative data om tilbud og udbydere kan anvendes i centrets kvalitative dataindsamling i forhold til at etablere overblik såvel over tilbud og udbydere, som over hvilke metoder, der virker Workshops ne er samtidig en måde at præsentere det nye Videnscenter på, dets personale, mål og fremtidige ydelser. Det er en invitation til dialog om den primære målgruppes behov for viden og metoder med henblik på at sikre et regionalt kvalitetsløft. I den forbindelse udarbejdes materiale eks. i form af CD-ROM indeholdende videosekvens med præsentation af videnscenteret 1, der også er tilgængelig i web-baseret version (streaming). Dvs. et tidligt input til fastlæggelse af centrets strategiske mål og en invitation til et fremtidigt, forpligtende og serviceorienteret samarbejde mellem Videnscentret og dets primære brugere. Et andet sæt resultater består derfor at identificere AF's og kommunernes ønsker til fremtidigt samarbejde samt få afdækket AF's og kommunernes behov for viden via centrets ydelser. 1 Et eksempel på en sådan præsentation er projekt Straksaktivering med reelt jobindhold fra NetværksPrisen 2001, der også kan ses som web-tv 4

5 Indhentning af eksisterende materiale om tilbud desk research og rejsehold Mange udbydere af kompetenceafklaring har allerede præsenteret deres tilbud om kompetenceafklaring i form af trykt introduktionsmateriale og/eller på hjemmesider. Centeret laver derudover en indledende desk research, hvor udbydernes hjemmesider screenes for tilbud. Dette kombineres med et såkaldt rejsehold fra videnscenteret, der dels aktivt opsøger udbydere og dels gennemfører telefoninterviews. Formålet er dels at indsamle netbaseret materiale, der skal anvendes i den fremtidige elektroniske database, og dels at opbygge et regionalt bibliotek over tilbud. Materialet systematiseres i forhold til udbudstypologi og forløbstypologi. På de fleste hjemmesider kan der bestilles brochurer online. Det relevante netbaserede materiale forsynes med en lille manchet, der kort introducerer tilbuddet, og angiver det dybe link hen til det enkelte tilbud. Metoden er således differentieret og foregår gennem personligt interview hos de største udbydere, telefonisk interview af mindre udbydere samt elektronisk indhentning af materiale via hjemmesider. Seminar for kommuner/af samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner Næste trin er afholdelse af et seminar med et differentieret udsnit af regionens frontmedarbejdere inviteret fra både kommuner og AF og fra udbydere af kompetenceafklaringsforløb. Formålet med seminaret i relation til skemaet er at modtage konstruktiv kritik i forhold til dets anvendelighed overført til en elektronisk database. På den måde sikrer Videnscentret, at den indsamlede information er relevant for dets primære og sekundære brugere. Samtidig er det en god mulighed for parterne at mødes i et netværk, hvor efter rejseholdet gøres klar til at blive konverteret til et udrykningshold. Seminaret vil desuden indeholde en præsentation af idéen med kompetencekortet og skabelonen samt en præsentation af videnscenterets ydelser, herunder lancering af help-desk funktionen. Den elektroniske database Databasen bliver helt central i formidlingen af overblik og struktureret viden. Her kan brugerne af centrene umiddelbart søge fyldestgørende information om aktiviteter og tiltag efter f.eks. region og målgruppe, ligesom databasen kan generere en lang række uddybende henvendelser og fungere som blikfang for centrenes aktiviteter og tilbud. Elektronisk nyhedsbrev Nyhedsbrevet peger på nye aktuelle omtaler på hjemmesiden, og det kan udbygges til at være et generelt nyhedsbrev om kompetenceafklaring, der tager aktuelle spørgsmål op. Herigennem bliver brugere af hjemmesiden løbende gjort opmærksomme på aktuelle tiltag fra centrene og holdt løbende ajour med nye tendenser og muligheder. Et kompetenceafklaringsbibliotek Det indsamlede trykte og printede materiale systematiseres i et regionalt kompetenceafklaringsbibliotek, hvor centrets medarbejdere har let adgang og kan være behjælpelig med at finde de rette tilbud til regionens kommuner og AF. 5

6 Opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere og tilrettelægges som en (kvalitativ) virkningsevaluering. Undersøgelsen skal konkret give svar på, hvordan kompetencer afdækkes og beskrives m.h.p. at reducere fejlvisitering og opnå en bedre udnyttelse af flygtninge og indvandreres kompetencer. Der kan opstilles følgende delmål for undersøgelsen: afdække målgrupper, myndigheder og udbydere samt forløbstyper og metoder til kompetenceafklaring. etablere overblik over, hvilke forløb, der udbydes til hvilke målgrupper og beskrive disse. afdække myndigheders, aktørers og borgeres vurdering af, hvilke forløb og metoder for kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere analysere virkning ved at sammenholde myndigheders, aktørers og borgeres vurderinger formidle resultatet af undersøgelsen tilgængelig for kommuner, AF og udbydere Kvalitative data spørgeskemaundersøgelse og interviews - arbejdsrapport I forbindelse med indsamlingen af de kvantitative data vil leverandørerne af kompetenceafklaringsforløb, dvs. de forskellige institutioner og virksomheder m.fl., blive bedt om at svare på, hvilke målgrupper deres respektive kompetenceafklaringsforløb er rettet imod. De indsamlede kvantitative data behandles m.h.p. at få et overblik over de forskellige typer/former og metoder for kompetenceafklaringsforløb, der udbydes til forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. De indkomne svar på spørgsmål stillet i forbindelse med indsamlingen af kvantitative data (spørgsmål om organisering, målgrupper, forløbstyper og metoder) udvides med en kvalitativ undersøgelse i form af: en spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af aktører, myndigheder og borgere vurderer kompetenceafklaringsforløbene, herunder metoder, samarbejdsrelationer og resultater en interviewundersøgelse med nøglepersoner, der vil blive bedt om at beskrive og vurdere indsats og resultater set ud fra deres ståsted. Interviewene vil give en øget forståelse af, hvad der virker og hvorfor. De vil formentlig også give brugbare bud på, hvordan indsatsen vil kunne forbedres dvs. fremme dialogen mellem udbydere af kompetenceafklaringsforløb og dem, der efterspørger forløbene (AF og kommuner). Resultatet af den samlede undersøgelse (kortlægning/etablering af overblik, spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse) vil blive bearbejdet og sammenskrevet i en arbejdsrapport, som sammenfatter centrale temaer/forløb set i forhold til centrale (under)målgrupper. Spørgeskemaundersøgelse (internetbaseret) De registrerbare data fortæller ikke hele historien. Kvaliteten af de forskellige forløb og indsatser lader sig ikke alene belyse med afsæt i tal for f.eks. antallet af personer, som en given virksomhed har haft igennem et afklaringsforløb. Centeret belyser derfor udbydernes metoder, samarbejdsrelationer, resultater m.v. ved at spørge et repræsentativt udpluk af kommuner, AF, borgere og øvrige samarbejdspartnere/interessenter. 6

7 Spørgeskemaundersøgelsen vil være en tilfredshedsundersøgelse, hvor de forskellige respondentgrupper får stillet parallelle spørgsmål inden for de temaer, der er relevante for dem. Respondenterne afkrydser deres vurdering på en gradueret skala, der spænder fra "ikke tilfredsstillende" til "meget tilfredsstillende". Interviewundersøgelse lokalt med nøglepersoner På baggrund af de i spørgeskemaerne indsamlede data vil undersøgelsen gå i dybden med de mest betydningsfulde tendenser, forløbstyper, metoder og resultater. Det gælder både på tværs af samtlige udbydere og imellem grupperinger af udbydere. For at komme dette spadestik dybere, vil der blive foretaget interview med nøglepersoner. Interviewene vil blive gennemført som lokale gruppeinterview med nøglepersoner blandt henholdsvis udbydernes ansatte, myndighederne og samarbejdsparterne. De vil tage udgangspunkt i den enkelte udbyders organisationsform, mål, målgrupper, metoder mv. og i de resultater, der er fremkommet gennem de kvantitative undersøgelser. Forventede resultater Som et led i undersøgelsen vil de erfaringer, som kommuner, AF, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst virksomheder har gjort med forskellige former for forløb og projekter blive opsamlet. Undersøgelsen vil samtidig etablere et overblik over og give svar på, hvilke former for forløb, metoder og værktøjer, der eksisterer i forhold til de forskellige målgrupper og hvilke resultater, der er opnået. Sammenfatningen af den kvantitative og kvalitative undersøgelse vil således resultere i en bred og nuanceret viden om, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. Undersøgelsen vil endvidere redegøre for sammenhængen mellem indsats og resultater, herunder hvad det er i indsatsen, der har virket positivt, og hvad der kan forbedres. Resultatet fra undersøgelsen indarbejdes i arbejdsrapporten og publiceres på videnscenterets hjemmeside, hvor fra den kan downloades. Koordinering med de øvrige centre Den sammenfattende arbejdsrapport bruges efterfølgende i dialogen med de øvrige videnscentre med henblik på at undersøge og vurdere, om der på tværs af regionerne kan drages landsdækkende konklusioner. Best Practice temahæfter om kompetenceafklaringstilbud Som en del af formidling af undersøgelsens resultater udgiver centret udgiver et mindre antal temahæfter, der på en gang formidler god praksis om kompetenceafklaring: Hvad virker for hvem? Formidling af undersøgelsens resultater Metoder til effektiv kompetenceafklaring eksempelvis mentorskab, brugen af kompetencekort, metoder til afdækning af arbejdsrelaterede sociale kompetencer Eksempler på god, praksisnær kompetenceafklaring beskrivelser af best practise forløb på uddannelsesinstitutioner og virksomheder Faktuelle oplysninger vedrørende regionale udbydere og oversigt over nye tilbud Informationer om den elektroniske database og centrets ydelser. Temahæfterne udsendes til alle relevante aktører i regionen, ligesom det kan downloades fra relevante hjemmesider. 7

8 Stille ekspertise og viden på området til rådighed for myndighederne Viden og overblik integreres i centrets ydelser Den viden, som centret får opbygget om regionale kompetenceafklaringstilbud og udbydere på feltet, er et helt centralt kompetencefelt for centrets ydelser overfor kommuner og AF. Det er gennem denne viden, at centret bliver i stand til at identificere mangler, opmuntre til nye tiltag og sætte processer i gang, der kan udbrede god praksis om virksomhedsnær kompetenceafklaring. Omsætningen af denne viden kommer til at foregå parallelt og samtidig med centrets øvrige aktiviteter, idet den er tæt forbundet med kortlægningen af udbydere af forskellige tilbud samt metoder til kompetenceafklaring. Centrets aktiviteter til sikring af et kvalitetsløft på området bliver udarbejdet som en samlet pakke udover den elektroniske database - bestående af: Telefonisk hotline-funktion, der hurtigt kan respondere på konkrete forespørgsler Fysisk help-desk med mail-adresse Et kompetenceafklarings-bibliotek Et rejsehold, der indledningsvist kortlægger udbydere af kompetenceafklaringsforløb, suppleret med telefonisk rundspørgen, interviews og opfølgning i princippet en iterativ proces, der gentages af flere omgange løbende. Et udrykningshold i form at systematiske rundture til aktører, heriblandt supervision i f.t. at etablere aftaler ml. disse indbyrdes og således få skabt og markedsført de positive historier til gensidig inspiration. Et facilitatorhold, der implementerer og træner i anvendelsen af skabelonen og kompetencekortet sat i relation til den elektroniske database. Udover de indledningsvise workshops og seminarer desuden løbende tematiske netværksmøder, hvor regionale aktører mødes på tværs af sektorer og får inspiration til forbedret praksis. Det kan være temaer, såsom Nye aktører i kompetenceafklaring hvad kan de tilbyde? ; Fokus på kvinder uden formelle kompetencer ; Samarbejde mellem virksomheder og det offentlige omkring kompetenceafklaring ; Best practice kompetenceafklaringsforløb i ISS etc., der publiceres jf. pk Trykt informationsmateriale om centrets ydelser og databasens eksistens Presse- og medieaktiviteter - der tilsammen sikrer tilgængelighed, kendskab/synlighed og praktisk anvendelse af centrets ekspertise og viden. Rejseholdet, udrykningsholdet og facilitatorholdet der gradvist konverteres til de enkelte funktioner, og gentager processen er at betragte som en ekstern help-desk. Videnscenteret vil således også kunne levere konkrete oplæg og deltage i uddannelsestiltag lokalt hos aktørerne. Mange af aktiviteterne indeholder således videndeling gennem udførelse af eks. udrykningsholdets funktion, der trækker viden med sig rundt fra den ene myndighed til den anden med identificerede praktikere, ildsjæle og nøglepersoner, uafhængigt af hvilket system man repræsenterer. Workshops, seminaret, temadagene (herunder temahæfter), elektroniske nyhedsbreve samt netværksmøderne har også netop videndeling og erfaringsudveksling som målsætning. Løsningsmodellen fokuserer således på praktisk anvendt videndeling ved at inspirere og involvere de mennesker, som arbejder med tingene i dagligdagen. 8

9 Etablere samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og AF for at sikre, at myndighederne har kendskab til dem og anvender dem efter behov Lokal indgangsvinkel - udrykningshold konkrete oplæg Processen med at etablere samarbejdsaftaler sker i 3 trin: 1) Udover workshops ne og seminarer vil videnscenteret som indgangsvinkel og adgangsdør til kortlægningen anvende de regionale arbejdsmarkedsråd, lokale integrationsråd og koordinationsudvalgene, herunder gennem videnscenterets regionale følgegruppe. 2) Rejseholdet konverteres til et udrykningshold, der aktivt opsøger kommuner og AF i første omgang de aktører, som har udvist størst interesse for at igangsætte processen og dermed skabe de positive spiraler. Målet er at skabe fælles commitment til anvendelse af centerets ydelser, som stilles til rådighed. 3) Kortlægningsfasen munder ud i konkrete oplæg til myndigheder med nært beslægtede behov, hvor rollefordelingen af opgaver samtidig fastlægges både i f.t. den virksomhedsrettede kontakt og aftaler med uddannelsesinstitutioner. Derudover udarbejdes oplæg til individuelle tillæg til myndigheder med særegne behov. Centerets koordinerende rolle i denne fase kan således bidrage til at ensarte og simplificere spillereglerne mellem parterne. Aftalerne lægges successivt ud på web-portalen. Et eksempel på hovedoverskrifter i en samarbejdsaftale kan være: Baggrund for samarbejdet Formål Myndighedens behov Omfang og afgrænsning Gensidige forpligtelser Om at bruge hinanden, levere info. Målgruppe Bruger-typer, antal og geografi Operationel praksis Procesbeskrivelser (dagligdag) Leverancesystem Organisation og roller Resultatmål Forventet effekt og service Økonomi Eks. ved enkeltsagsbehandling Varighed Løbetid Evaluering Målemetode og omfang, eksternt. Serviceaftale Sammenfattende kontrakt 9

10 2. Virksomheds- og uddannelseskontakt Sikre at der etableres rammeaftaler med uddannelsesinstitutioner om kompetenceafklaringsforløb Model for rammeaftaler Videnscenteret vil udarbejde et oplæg til en model for aftaler med uddannelsesinstitutioner, der tager udgangspunkt i, at disse holdes økonomisk skadesløse, men omvendt forpligtes på en række forløb. Følgende forløbsmodel kan anvendes som udgangspunkt for etablering af kollektive forløb: 1) Videnscenteret bidrager til udviklingen af et standardiseret indhold i kompetenceafklaringen baseret på de 4 basiskompetencer (faglig, social, personlig, sproglig) 2) Der udformes en vejledning til afklaring af personlige og sociale kompetencer, som anvendes standardiseret af alle udbydere af kompetenceafklaringsforløb dette skal ses i en sammenhæng med den skabelon, der udvikles som et landsdækkende værktøj i f.t. den komplementære indsats på virksomhederne. 3) Der udformes en vejledning til afklaring af sproglige kompetencer. Udover den sproglig vurdering på et sprogcenter, der kan videreformidle til andre udbydere og myndighederne, er det hensigtsmæssigt, at netop denne del integrere på virksomhederne i et vist omfang. Et sådant koncept har konsortiet bag videnscenteret udviklet i f.m. projekt Dansk på arbejdspladsen, der sammensmelter virksomhedspraktik (med ressourceafklaring og opkvalificering) med integreret sprogundervisning (herunder on-the-job) og jobformidling 2. 4) På baggrund af disse standardiserede oplysninger afklares AF og kommunernes konkrete behov i den enkelte region. 5) Videnscenteret tager kontakt til oplagte uddannelsesinstitutioner og sprogcentre, dvs. uddannelsesinstitutioner, som afholder kompetenceafklarende forløb, og som kan dække oplagte generelle behov, som kendes før de specifikke. Der lægges vægt på evnen og viljen hos institutionerne til at afklare ikke kun i forhold til faglige kvalifikationer, men også i forhold til det personlige og sociale, f.eks. igennem opkvalificering og uddannelse af egne lærere samt på uddannelsesinstitutionernes evne og vilje til at samarbejde med sprogcentre omkring det sproglige. 6) Videnscenteret foretager en vurdering ud fra behovsanalysen og oversigten over de reelle muligheder for etablering af forløb. 7) På denne baggrund indgås der konkrete rammeaftaler (ml. myndighederne og uddannelsesinstitutionerne), herunder om omfang, finansiering, indhold, antal elementer m.v. 8) AF og kommuner informeres gennem videncenterets samlede formidlingsstrategi om, hvor der er indgået rammeaftaler, om vilkårene for disse og efterfølgende resultaterne af samarbejdet. 2 Projekt Dansk på arbejdspladsen banebrydende integrationsindsats i Danmark : 10

11 Sikre etablering af partnerskabsaftaler mellem kommuner og AF og større offentlige og private virksomheder om konkrete afklaringsforløb Udrykningshold -> facilitatorhold Partnerskabsaftaler der reelt set er et relativt nyt fænomen - har oftest koncentreret sig om de tre grundpiller i virksomhedernes sociale ansvar; forebyggelse, fastholdelse og integration. Aftalerne bygger på frivillighedsprincippet og kan eksempelvis dreje sig om (den internt forebyggende) indsats i f.t. sygefravær eller om (den eksternt afhjælpende) integration af ledige med behov for virksomhedsrevalidering. Forud for etablering af partnerskabsaftaler gennemføres efter lokale behov en opsøgende indsats over for virksomhederne, hvor rejseholdet fra kortlægningsfasen konverteres gradvist til et udrykningshold. Hensigten her er først og fremmest at få udarbejdet samarbejdsaftaler som udgangspunkt for det videre arbejde. Udrykningsholdet konverteres derfor videre til et facilitatorhold, som udover at stå til rådighed via centerets almindelig faciliteter også i et vist omfang tager ud til de respektive myndigheder og bistår on-the-spot med udarbejdelse af partnerskabsaftalerne. Fastlæggelse af videnscenterets involvering Gennemfører myndigheden i nogle tilfælde selv virksomhedskontakten, vil videnscenteret tilsikre, at der forud for dette stilles relevant information til rådighed for både virksomheden og myndigheden, som smidiggør og effektiviserer processen eks. en inspirationsliste til, hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. Skal videnscenteret alene udarbejde oplæg til partnerskabsaftaler, men ikke selv deltage i den operationelle praksis i f.t. gennemførelsen, vil videnscenteret bl.a. løbende screene det geografiske dækningsområde for mulige og eksisterende virksomheder, herunder identificere best practise i f.t. kompetenceafklaring og udbrede kendskabet til erfaringerne på disse områder, herunder bl.a. gennem temahæfter, netværksmøder og på den elektroniske database / hjemmesiden. Den skal i den forbindelse nævnes, at vurderingen af best practise bl.a. baseres på konkrete resultatmålinger i f.t. hvilke metoder, der har den største effekt over for specifikke målgrupper. Resultatet vurderes bl.a. efter hastigheden, hvormed målgruppen opnår størst mulig grad af selvforsørgelse og på hvilke områder. 11

12 Implementere kompetencekortet Udbredelse af kendskab til kompetencekortet En forudsætning for, at kompetencekortet slår igennem og bliver anvendt er, at det opfylder et reelt behov, og at det er nemt at anvende og bruge set fra mange forskellige aktørers rolle, samt den ledige indvandrer/flygtning. De nuværende dokumentationskrav eller praksis omkring dokumentation hos myndigheder og uddannelsesinstitutioner skal derfor afdækkes først. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til kompetencekortet, som forventes udarbejdet en test-version i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives kompetencekortet samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af kompetencekortet Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Dette sker i en sammenhæng med anvendelsen af skabelonen på virksomhederne. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til kompetencekortet og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af kompetencekortet. Der sikres ensartethed i forbindelse med al vedligeholdelse af data, således at der ikke opstår uklarheder om såvel formelle som uformelle kompetencer. Som et af argumenterne for at sikre anvendelsen af kompetencekortet anføres, at når eks. der sker tilflytning / fraflytning mellem kommunegrænser og AF-regioner, er det langt lettere at få den nye borger i gang eller videre i forløbet. Det er med til at sikre en skarpere visitation og undgå spild af ressourcer. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor kompetencekortet også tages op dette er med til at sikre datadisciplin i f.t. kontinuerlig vedligeholdelse af data. 12

13 Implementere skabelonen til brug for kompetenceafklaring Udbredelse af kendskab til skabelon En forudsætning for, at skabelonen ligeledes slår igennem og bliver anvendt er, at også den opfylder et reelt behov, og at den er nem at anvende og bruge herunder særligt for en virksomheds operationelle niveau. Videnscenteret vil ligeledes gennem stikprøver hos myndighederne - kombineret med workshops og seminarer - undersøge og sikre, at skabelonen kan supplere eller erstatte nuværende praksis, sådan at der også her bliver tale om en lettelse snarere end en ekstra arbejdsbyrde. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til skabelonen, som forventes udarbejdet i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives skabelonen inkl. en vejledning (der begge kan downloades) samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af skabelonen Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til skabelonen, der kan downloades, og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af skabelonen. Samtidig vil videnscenteret gennem konsortiets følgegruppe med Det Midtjyske Netværk - som netop har virksomheder som medlemmer udbrede kendskabet på netværkets egne møder, temadage samt hjemmesider med beskrivelser og hyperlinks til videnscentrene. Videnscenteret udarbejder en servicemappe, hvor der gives en række eksempler på og gode råd til, hvordan skabelonen bruges i praksis. Endvidere er det et af de områder, hvor både myndigheder og virksomheder kan trække på centrets eksterne help-desk. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor skabelonen også tages op dette er med til at sikre ensartethed i kompetenceafklaringsforløbene, men også give eksempler på forskellige metoder som input til skabelonens delelementer. 13

14 Tilrettelægge opgaver inden for metode- eller produktudvikling på redskabssiden Tilrettelæggelse Som udgangspunkt kortlægges først de eksisterende og velfungerende metoder, der fungerer over for specifikke målgrupper i nærmere beskrevne scenarier tilknyttet videnscenterets vurdering, herunder forskellige aktørers tiltag, erfaringer og resultater, både på videnscenterets hjemmeside og gennem udarbejdelse af temahæfter m.v. Videnscenteret vil løbende screene markedet for eksisterende og nye aktører, der gennem konkrete projekt-initiativer har demonstreret nytænkning og gode resultater i opgaveløsningen. Det sker som en kombination af flere aktiviteter: den eksterne helpdesk, der opnår stor kontaktflade med mange aktører, og som dermed samtidig fungerer som katalysator på processen mellem idéer og praksis herunder udbrede kendskabet til nye metoder, der kan forbedre indsatsen på området. opsamling og vurdering af input til hjemmesiden fra aktører, der anmoder videnscenteret om at få eget materiale om kompetenceafklaring gjort mere synligt og tilgængeligt deltagelse på større konferencer om kompetenceafklaring deltagelse i videnscenterets regionale følgegruppe og netværket blandt videnscentrene konsortiets månedlige møder Som en del af videnscenterets daglige drift indgår metode- og produktudvikling, da medarbejderstaben løbende udvikler sin know-how inde for området og kan give inspiration til nytænkning blandt andre aktører. Metode- og produktudvikling Videnscenteret påtænker konkret at arbejde med metode- og produktudvikling inden for bl.a.: særligt operationelle partnerskabsaftaler mellem myndigheder og virksomheder, der fokuserer på bedre sammenhængende indsats mellem den faglige og den sproglige opkvalificering, herunder specifikke modeller til projekter bedre teknikker til specifikt at måle, teste og beskrive sprogkundskaber i relation til mere individuelle læringsplaner på sprogskoler udvikling af virksomhedernes mentorer og sidemandsoplærere evner til at indgå aktivt i kompetenceafklaringsforløb for flygtninge og indvandrere on-the-job modeller til afdækning af de skæve og uformelle kompetencer, herunder eks. social adfærd og forståelse for forskellige arbejdspladskulturer, implementering af video-cv er i f.m. virksomheders rekrutteringsprocesser eks. som en integreret del af kompetencekortet i en on-demand udgave, uddannelsesinstitutionernes koordinerede tilrettelæggelse af kursusforløb, herunder mere simplificerede tilmeldingsprocedurer. 14

15 3. Medvirke til udvikling af tre landsdækkende produkter I h.t. køreplan fra AMS forventes pilot-test primo januar Nedenstående er at betragte som indledende overvejelser og forslag til udviklingen af produkterne. Medvirke til udvikling af elektronisk database for tilbud om kompetenceafklaring Oplysninger i databasen Databasens indhold og struktur skal i udgangspunktet fastlægges i en proces, hvor repræsentanter for de potentielle brugere inddrages. Der kan med fordel etableres et tæt samspil med den første indsamling og afdækning af aktiviteter på regionalt plan. Der skal træffes en række valg omkring den konkrete tilrettelæggelse af database og informationer. Valgene vil få betydning for mulighederne for præsentation og funktionalitet.. Blandt de relevante informationer til opbygning og præsentation fremhæves bl.a.: Stamdata om udbyder som navn, adresse, telefon(er), adresse(r), fax, hjemmesideadresse, CVR-nummer, der registreres, så branchekoder (NACE-koder) indirekte er tilgængelige i forhold til søgning/gruppering på udbyders branche Kontaktperson(er): Navn, titel, telefonnumre, -adresse(r), kommentarer, evt. med mulighed for at angive hovedkontor, filial m.v., for offentlige myndigheder institution m.v. Samarbejdspartnere: stamdata, inkl. CVR-nummer Beskrivelse af afklaringsforløb med oplysninger som varighed, pris, evt. henvisning til udbyders eget supplerende materiale, evt. med mulighed for angivelse af alternative forløb/typer ingen teknisk begrænsning i antal Beskrivelse af målgruppe for aktiviteter/udbud Forløbs- og metodebeskrivelser Værktøjer Opnåede resultater i aktiviteten eller tidligere udbud Tilføjelse af erfaringer Eventuelle referencepersoner Supplerende information, evt. i form af word eller pdf-filer af programmer, evalueringer m.v. Af hensyn til kvaliteten af data eller informationer må det fremgå, hvornår data er lagt i databasen samt kilde for informationen. Ligeledes kan man overveje, om det skal være muligt at knytte lukkede kommentarfelter til data, således at man f.eks. kan finde kommentarer fra kommune, AF eller andre omkring et tilbud. Funktioner Det vil være relevant i designfasen at fastlægge funktioner til: Inddatering. Der bør være adgang til inddatering via en web-flade beskyttet med brugernavn og password. Det kan overvejes supplerende at muliggøre dataimport fra datafil (f.eks. tekstfil eller regneark). Herved vil f.eks. stamdata for et større antal udbydere (som i forvejen er registreret samlet elektronisk) kunne importeres samlet og efterfølgende suppleres med øvrige data. Opdatering/ajourføring Søgning Dataeksport/-visning. Visning på webflade og evt. eksport til f.eks. tekstfil eller regneark 15

16 Hjemmesiden som virtuel håndbog Fuldt udbygget kan hjemmesiden være en virtuel messe eller et virtuelt forum for tilbud på kompetenceafklaring på regionalt og nationalt plan og være til løbende inspiration til udvikling af nye tiltag. Gennem hjemmesiden og de regionale indgange kan brugeren ideelt hurtigt danne sig et overblik over aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt. Hjemmesiden kan på denne måde bidrage til at synliggøre området og tiltrække nye aktører, der vil udvikle tilbud på området, og den kan generelt bidrage til at give kompetenceafklaringen et løft i kvalitet og understøtte en kvalitativt ændret praksis. Potentielt kan en hjemmeside bruges til: Præsentation af de fem videnscentre med gennemgang af ydelser og aktiviteter, præsentation af medarbejdere, nyheder m.v. Regionale indgange til centrene Temasider o.lign. om f.eks. særlige målgrupper på tværs af regionalt materiale Overblik over de centrale aktører hvem er de og hvad tilbyder de? Overblik over regionale aktører hvem opererer på området, og hvad tilbyder de? Regionale tilbud hvad og målrettet hvem? Aktuelle aktiviteter og arkiv med informationer, der knytter sig til vidensindsamling (se liste ovenfor til opbygning af database-struktur) Tilbud til bestemte målgrupper overblik på regionalt, evt. nationalt niveau Metoder/værktøjer til kompetenceafklaring. Området kan udbygges som egentlige temaer til beskrivelse/leksikon over metoder i f.eks. forhold til bestemte målgrupper, således de kan anvendes til løbende efteruddannelse af aktørerne De centrale værktøjer præsentation af kompetencekort, afklaring af spørgsmål m.v. Eksempler på god praksis i virksomhedsnær kompetenceafklaring, lessons learned Nyhedsbreve kan enten orientere om nye materialer eller informationer på hjemmesiden eller direkte omhandle temaer som kompetenceafklaring for en særlig målgruppe af personer uden formelle kompetencer; månedens bedste gode råd osv. Hotline funktion, enten i form af frequently asked questions eller i form af løbende præsentation af aktuelle spørgsmål til centrene Fora til udveksling af erfaringer på tværs af centrene, eventuelt i form af lukkede konferencer Fora til netværk mellem bestemte aktørgrupper, eventuelt i form af lukkede konferencer, regionalt som nationalt, oversigter over ressourcepersoner på bestemte problematikker Oversigt over elektronisk materiale kommenteret materialesamling. Hvilke udgivelser, projektbeskrivelser og baggrundsmateriale finder man, f.eks. i form af et virtuel bibliotek med link til pdf- eller word-filer Links til andre relevante hjemmesider Søgefunktion til individuel brug af hjemmesiden, søgning af informationer på tværs 16

17 Medvirke til udvikling af et kompetencekort Forslag til indhold i kompetencekortet Kompetencekortet kan i en sammenhæng med input fra skabelonen - udover specifikke sproglige og faglige egenskaber eks. udtrykke forhold omkring: mødestabilitet og præcision engageret arbejdsindsats, selvstændighed, ansvarsfølelse opfattelsesevne i f.t. instruktioner kvalitet i arbejdsindsatsen social adfærd samarbejdsevne, fleksibilitet og viljen/evnen til at lære nyt personlig optræden særlige personlige forhold (eks. geografisk mobilitet og familie m.v.) Kompetencekortet kan også have tilnyttet særlige personlighedstest (profilanalyser) el.lign. Kompetencekortet skal give mulighed for, at aktører let og ubesværet kan give input og opdatere efter fastlagt taksonomi, eks. i 3 trin: 1) kan selvstændigt udføre 2) kan udføre med instruktion og fortsat oplæring 3) forudsætter opkvalificering Ud for de enkelte punkter skal det kunne anføres i hvilken periode, vurderingen er foretaget og af hvem (virksomhedsnavn/mentor el. uddannelsesinstitution/kursusnavn/instruktør m.v.). Web-baseret løsning med bruger-hieraki Udgangspunktet er en web-baseret løsning med adgangskoder, således at alle relevante aktører (og den ledige flygtning/indvandrer selv) får mulighed for at få adgang til den enkelte persons kompetencekort opdelt i et bruger-hierarki, hvor nogen har adgang til mere end andre. En web-baseret løsning betyder, at der med det samme kan indtastes nye eller rettes - oplysninger på kortet således, at data vedligeholdes kontinuerligt af de godkendte aktører. Det kan derfor overvejes, om der skal indføres en egentlig certificerings-proces i f.t. implementeringen af kompetencekortet. Kortet skal indeholde en speciel funktion til udskrivning af den enkeltes direkte kvalifikationer i forhold til jobsøgning, og layout et skal designes, så det matcher en virksomheds mulighed for at bruge kompetencekortet i en rekrutteringsproces. I forbindelse med web-løsningen med taksonomi inden for fastlagte kriterier skal alle indformationer være indskrevet således, at der gives mulighed for udskrivning af tværgående statistik og videndeling. 17

18 Medvirke til udvikling af skabelon til brug for kompetenceafklaring på virksomheder Overvejelser i f.t. indhold i skabelonen Skabelonen skal indeholde klare instrukser om, hvilke kompetencer og i hvilket omfang, den enkelte virksomhed skal gennemføre et kompetenceafklaringsforløb i. Det er med til at sikre fælles fodslag om lige præcis det, som forløbet skal munde ud i. Det skaber sikkerhed for, at de ledige flygtning/indvandrer er bekendt med formålet, indhold og varighed at et specifikt forløb samtidig med, at der er overensstemmelse mellem myndighedens forventninger og den konkrete virksomheds leverance. Det vil være hensigtsmæssigt, om der kunne gives web-adgang til skabelonen i elektronisk udgave lige som det samlede kompetencekort, således at myndigheden på forhånd giver adgang til specifikke områder, som virksomheden skal koncentrere sig om og kun disse. Det er vigtigt i f.t. neutralisering af en evt. forudindtagethed, hvis der eks. kan læses andre virksomheders vurderinger på andre områder. Den ledige flygtning/indvandrer skal kunne vurderes objektivt uden sammenhæng med tidligere eller forestående aktiviteter (dog i relation til identiske aktiviteter på et lavere taksonimi-trin, som der skal bygges videre på). Det samlede billede genereres derefter hos myndigheden selv i f.t. det videre forløb. Det kan overvejes, om skabelonen skal designes til forskellige hovedbrancheområder, så netop anvendeligheden set fra virksomhedens synspunkt er relevant og umiddelbart kan indgå i vurderingen af den enkelte ledige flygtning/indvandrer ved potentielle jobmuligheder efterfølgende. Som en del af partnerskabsaftalerne mellem myndighederne og virksomhederne vil det være oplagt at indarbejde gensidig forpligtelser til anvendelsen af skabelonen. ISS Danmark A/S har stor erfaring i udarbejdelsen af praksisnære aftaler, der meget operationelt beskriver processen i sådanne sammenhænge og har selv anvendt metoderne. Et godt argument for at anvende skabelonen er, at processen med at afklare netop bidrager til virksomhedens egen vurdering af personen målrettet et konkret job i eget regi. Det har også vist sig i ISS og andre virksomheder, som vi samarbejder med på området, at de personer, som er med til at gennemføre indsatsen selv vokser med opgaven og udvikler gode, grundlæggende lederegenskaber og ansvarsfølelse. Det bidrager positivt til virksomhedens egen medarbejderloyalitet og generelle kompetenceudvikling. 18

19 4. Organisering og bemanding Konsortiet Servicevirksomheden ISS Danmark A/S HR-udvikling (i det efterfølgende forkortet ISS ) er kontraktog budgetansvarlig part i konsortiet (projektets egen styregruppe), der desuden består af: Vikar- og rekrutteringsvirksomheden PersonaleBørsen P/S (i det efterfølgende forkortet PB ) Ballerup Sprogcenter (i det efterfølgende forkortet BSC ) CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (i det efterfølgende forkortet CABI ) Herlev Kommune (i det efterfølgende forkortet Herlev ) Det Midtjyske Netværk (i det efterfølgende forkortet DMV ) Generelt centerleder og projektchef ISS er ansættende part i f.t. centerlederen, der referer til projektchefen. Det primære ansvarsområde er centerets daglige drift og udvikling, herunder det økonomiske ansvar, koordinering af indsatsen samt deltagelse i den regionale følgegruppe. Projektchefen i ISS indgår som en del af centerets overordnede daglige ledelse, løbende konceptudvikling og centerets operative virke i samarbejde med centerlederen, medarbejderstaben, konsulenter og konsortiets andre parter herunder ansvaret for kontrakten. Medarbejdere og opgaver En assisterende projektleder og en personalekonsulent, der til sammen med en supportfunktion løser nedenstående opgaver i fællesskab: Kortlægning, desk research/screening af eks. udbyderes hjemmesider, databehandling, telefonog personlige interviews samt spørgeskemaundersøgelser i f.t. udbydere af kompetenceafklaringsforløb gennem etablering af og deltagelse i rejsehold". On-site hjælp og assistance til myndigheder og udbydere i f.m. udarbejdelse af eks. samarbejds-, ramme- og partnerskabsaftaler gennem etablering af og deltagelse i udrykningshold. Metodeudvikling og træning af aktører i anvendelsen og implementering af skabelon for til kompetenceafklaring på virksomheder samt kompetencekort og endvidere input til udvikling af elektronisk database gennem etablering af og deltagelse i facilitatorhold. Hotline-funktion med overblik over udbydere, metoder, ekspertviden og vidensdeling. Deltagelse i forberedelser til, afvikling af samt opfølgning på workshops, seminarer, træningssceancer og temadage m.v. Input til og vedligeholdelse af logbog, kompetenceafklarings-biblioteket, hjemmeside, temahæfter, nyhedsbreve og formidling af centrenes aktiviteter generelt samt input til handleplaner, status- og arbejdsrapporter og evalueringsoplæg. CABI på konsulentbasis med det primære ansvarsområde i f.t. opbygning af viden om udbydere og metoder m.v., workshops, udarbejdelse af arbejdsrapport samt input i f.t. udvikling af den elektroniske database/hjemmeside. Herlev, BSC og DMV indgår ca. en dag pr. måned i f.t. konsortiets egen styregruppe, der samtidig sikrer vidensdeling, sparring, netværksopbygning og opdatering af seneste aktiviteter m.v. 19

20 Forventninger til tværgående videndeling Synergieffekter i f.t. videndeling og erfaringer I relation til konsortiets løsningsmodel ses flg. konkrete synergieffekter: internt seminar for videnscentrenes egne medarbejdere set-up for workshops, seminarer og temamøder processen med at kortlægge udbydere og metoder, herunder udarbejdelse af skema køreplan og metode til dataindsamling (desk research-delen) opbygning af registreringsdatabasen etablering af kompetenceafklaringsbibliotek udarbejdelse af spørgeskemaer til specifikke målgrupper internetbaseret undersøgelse layout og indholdstype i arbejdsrapporten temahæfter markedsføringsstrategi i f.t. videnscentrenes ydelser og produkter elektronisk nyhedsbrev uddannelse af web-redaktører aftale-udarbejdelse i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder (inspirationsliste). 20

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere