Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004"

Transkript

1 Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Kort resumé Løsningsmodellen for konsortiet bag videncenteret tager udgangspunkt i en meget opsøgende onsite, ekstern help-desk både i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, således at der er så høj en grad af lokal synlighed og effektiv omsætning af viden til praksis som muligt. Videnscenteret etablerer i den forbindelse en ekstern help-desk med fokus på: et rejsehold til kortlægning af udbydere og metoder, et udrykningshold, der etablerer eller bidrager til etablering af aftaler samt stiller viden til rådighed et facilitatorhold, der implementerer og træner i videnscenterets produkter Disse funktioner kombineres med en hotline-funktion, både i f.t. en web-baseret løsning, telefonisk og ved personlig henvendelse til videnscenteret. Den eksterne help-desk er normalt et og samme team, der konverteres frem og tilbage afhængigt af efterspørgslen og lokale behov. Samtidig er det en proces, der generer læring og inspiration, og som gentages i løbet af videncenterets driftsfase, hvor nye tilbud kommer til og andre udgår. Sammen med centerets faste team udfører CABI en stor del af den strukturerede vidensopsamling og formidling, herunder eks. assistance ved workshops, design af den elektroniske database samt udarbejdelse af temahæfter. Centerets medarbejdere: ISS Danmark A/S - HR-udvikling Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtning og indvandrere Vesterløkken Åbyhøj Centerleder Kirsten Kjær Buur tlf.: / Assisterende projektleder Kirsten Engholm Jensen tlf.: / Personalekonsulent Carsten Bach tlf.: / Fax:

2 Visuel præsentation Sammenfattet kan videnscenterets etablering og indledende driftsfase visuelt præsenteres således: Det første halve år er en opstartsperiode, hvor der senest pr. januar 2005 foreligger en handlingsplan for videnscenterets strategi og planlagte aktiviteter. Dørene slås officielt op d. 16.august kl. 09:00, hvor Beskæftigelsesministeren indvier centeret, samtidig med at den regionale følgegruppe med repræsentanter fra KL, AF, DA og LO etableres. Der etableres endvidere en central følgegruppe, ligeledes med repræsentanter fra ovenstående samt CVUU og Undervisnings- og Integrationsministerierne. Henover efteråret 2004 forestår AMS udviklingen af tre landsdækkende produkter (med input fra de fem videnscentre), hhv. en elektronisk database et kompetencekort en skabelon for afklaring på virksomheder Produkterne forventes færdigudviklet og klar til implementering primo Afsnit 3 i dette dokument er således vejledende. 2

3 1. Helpdesk og videnbank for kommuner og AF Opbygge viden og etablere overblik over de forskellige institutioner og tilbud om kompetenceafklaring Formålet med at opbygge viden om regionens udbydere og tilbud om kompetenceafklaringsforløb, er for det første at indsamle viden, der kan etablere et systematisk overblik over: Hvilke udbydere af kompetenceafklaringsforløb er der i regionen? Hvilke tilbud om kompetenceafklaring er der i regionen? Centret skal med andre ord opbygge et regionalt overblik over hvem udbyder hvad?. Formålet er endvidere at strukturere og formidle denne viden i en lettilgængelig og anvendelig form, så centrets viden bliver til gavn for regionens kommuner og AF-kontorer med henblik på et kvalitetsløft af den samlede indsats vedrørende afklaring af flygtninges og indvandreres reelle kompetencer. Endelig er formålet at formidle denne viden, så den anvendes og medvirker til en kvalitativt ændret praksis. En del af denne formidlingsproces består i at markedsføre og implementere den elektroniske database. Skematisk kan denne proces fra vidensopbygning til vidensomsætning illustreres i tre faser: 3

4 Workshops for ledere og mellemledere i AF og kommuner Centret vil indledningsvis arrangere regionale workshops for ledere og mellemledere i regionens kommuner og AF-kontorer). Formålet med de workshops ne er at kortlægge myndighedernes anvendelse og erfaring med brug af kompetence-afklaringsforløb. Workshops ne skal faciliteres på en sådan måde, at de munder ud i en kortlægning af kommunernes og AF's faktiske brug af konkrete kompetenceafklaringsforløb: Hvilke udbydere benytter myndighederne sig af? Hvilke ramme- og partnerskabsaftaler findes der? Er der tilbud til alle? Oplever kommuner og AF, at der er mangler i tilbuddene? Hvilke behov for overblik og viden har myndighederne? Herigennem opnår centret meget tidligt en betydningsfuld indsigt i de væsentligste problematikker og kan derved hurtigt begynde at identificere, hvilke mangler der findes i forhold til de eksisterende tilbud. Workshops ne resulterer i: at der udarbejdes en bruttoliste over regionens kendte udbydere af kompetenceafklaringsforløb at manglerne i de eksisterende forløb identificeres begyndende netværksdannelse blandt myndighederne, også i relation til det forestående arbejde med at indgå samarbejdsaftaler På workshops ne vil centret præsentere en skitse til et skema, som deltagerne bedes give deres respons på. Skemaet anvendes til struktureret vidensindsamling, og som samtidig er udgangspunkt for en systematisk præsentation i den fremtidige elektroniske database. Hensigten er at sikre: at alle relevante data om det konkrete kompetenceafklaringsforløb bliver indsamlet på en sammenlignelig måde at centret kan præsentere tilbud og udbydere på en sammenlignelig, systematisk og overskuelig måde, der er i tråd med mulighederne i den elektroniske database at indsamlingen af kvantitative data om tilbud og udbydere kan anvendes i centrets kvalitative dataindsamling i forhold til at etablere overblik såvel over tilbud og udbydere, som over hvilke metoder, der virker Workshops ne er samtidig en måde at præsentere det nye Videnscenter på, dets personale, mål og fremtidige ydelser. Det er en invitation til dialog om den primære målgruppes behov for viden og metoder med henblik på at sikre et regionalt kvalitetsløft. I den forbindelse udarbejdes materiale eks. i form af CD-ROM indeholdende videosekvens med præsentation af videnscenteret 1, der også er tilgængelig i web-baseret version (streaming). Dvs. et tidligt input til fastlæggelse af centrets strategiske mål og en invitation til et fremtidigt, forpligtende og serviceorienteret samarbejde mellem Videnscentret og dets primære brugere. Et andet sæt resultater består derfor at identificere AF's og kommunernes ønsker til fremtidigt samarbejde samt få afdækket AF's og kommunernes behov for viden via centrets ydelser. 1 Et eksempel på en sådan præsentation er projekt Straksaktivering med reelt jobindhold fra NetværksPrisen 2001, der også kan ses som web-tv 4

5 Indhentning af eksisterende materiale om tilbud desk research og rejsehold Mange udbydere af kompetenceafklaring har allerede præsenteret deres tilbud om kompetenceafklaring i form af trykt introduktionsmateriale og/eller på hjemmesider. Centeret laver derudover en indledende desk research, hvor udbydernes hjemmesider screenes for tilbud. Dette kombineres med et såkaldt rejsehold fra videnscenteret, der dels aktivt opsøger udbydere og dels gennemfører telefoninterviews. Formålet er dels at indsamle netbaseret materiale, der skal anvendes i den fremtidige elektroniske database, og dels at opbygge et regionalt bibliotek over tilbud. Materialet systematiseres i forhold til udbudstypologi og forløbstypologi. På de fleste hjemmesider kan der bestilles brochurer online. Det relevante netbaserede materiale forsynes med en lille manchet, der kort introducerer tilbuddet, og angiver det dybe link hen til det enkelte tilbud. Metoden er således differentieret og foregår gennem personligt interview hos de største udbydere, telefonisk interview af mindre udbydere samt elektronisk indhentning af materiale via hjemmesider. Seminar for kommuner/af samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner Næste trin er afholdelse af et seminar med et differentieret udsnit af regionens frontmedarbejdere inviteret fra både kommuner og AF og fra udbydere af kompetenceafklaringsforløb. Formålet med seminaret i relation til skemaet er at modtage konstruktiv kritik i forhold til dets anvendelighed overført til en elektronisk database. På den måde sikrer Videnscentret, at den indsamlede information er relevant for dets primære og sekundære brugere. Samtidig er det en god mulighed for parterne at mødes i et netværk, hvor efter rejseholdet gøres klar til at blive konverteret til et udrykningshold. Seminaret vil desuden indeholde en præsentation af idéen med kompetencekortet og skabelonen samt en præsentation af videnscenterets ydelser, herunder lancering af help-desk funktionen. Den elektroniske database Databasen bliver helt central i formidlingen af overblik og struktureret viden. Her kan brugerne af centrene umiddelbart søge fyldestgørende information om aktiviteter og tiltag efter f.eks. region og målgruppe, ligesom databasen kan generere en lang række uddybende henvendelser og fungere som blikfang for centrenes aktiviteter og tilbud. Elektronisk nyhedsbrev Nyhedsbrevet peger på nye aktuelle omtaler på hjemmesiden, og det kan udbygges til at være et generelt nyhedsbrev om kompetenceafklaring, der tager aktuelle spørgsmål op. Herigennem bliver brugere af hjemmesiden løbende gjort opmærksomme på aktuelle tiltag fra centrene og holdt løbende ajour med nye tendenser og muligheder. Et kompetenceafklaringsbibliotek Det indsamlede trykte og printede materiale systematiseres i et regionalt kompetenceafklaringsbibliotek, hvor centrets medarbejdere har let adgang og kan være behjælpelig med at finde de rette tilbud til regionens kommuner og AF. 5

6 Opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at opbygge viden og etablere overblik over, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere og tilrettelægges som en (kvalitativ) virkningsevaluering. Undersøgelsen skal konkret give svar på, hvordan kompetencer afdækkes og beskrives m.h.p. at reducere fejlvisitering og opnå en bedre udnyttelse af flygtninge og indvandreres kompetencer. Der kan opstilles følgende delmål for undersøgelsen: afdække målgrupper, myndigheder og udbydere samt forløbstyper og metoder til kompetenceafklaring. etablere overblik over, hvilke forløb, der udbydes til hvilke målgrupper og beskrive disse. afdække myndigheders, aktørers og borgeres vurdering af, hvilke forløb og metoder for kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere analysere virkning ved at sammenholde myndigheders, aktørers og borgeres vurderinger formidle resultatet af undersøgelsen tilgængelig for kommuner, AF og udbydere Kvalitative data spørgeskemaundersøgelse og interviews - arbejdsrapport I forbindelse med indsamlingen af de kvantitative data vil leverandørerne af kompetenceafklaringsforløb, dvs. de forskellige institutioner og virksomheder m.fl., blive bedt om at svare på, hvilke målgrupper deres respektive kompetenceafklaringsforløb er rettet imod. De indsamlede kvantitative data behandles m.h.p. at få et overblik over de forskellige typer/former og metoder for kompetenceafklaringsforløb, der udbydes til forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. De indkomne svar på spørgsmål stillet i forbindelse med indsamlingen af kvantitative data (spørgsmål om organisering, målgrupper, forløbstyper og metoder) udvides med en kvalitativ undersøgelse i form af: en spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af aktører, myndigheder og borgere vurderer kompetenceafklaringsforløbene, herunder metoder, samarbejdsrelationer og resultater en interviewundersøgelse med nøglepersoner, der vil blive bedt om at beskrive og vurdere indsats og resultater set ud fra deres ståsted. Interviewene vil give en øget forståelse af, hvad der virker og hvorfor. De vil formentlig også give brugbare bud på, hvordan indsatsen vil kunne forbedres dvs. fremme dialogen mellem udbydere af kompetenceafklaringsforløb og dem, der efterspørger forløbene (AF og kommuner). Resultatet af den samlede undersøgelse (kortlægning/etablering af overblik, spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse) vil blive bearbejdet og sammenskrevet i en arbejdsrapport, som sammenfatter centrale temaer/forløb set i forhold til centrale (under)målgrupper. Spørgeskemaundersøgelse (internetbaseret) De registrerbare data fortæller ikke hele historien. Kvaliteten af de forskellige forløb og indsatser lader sig ikke alene belyse med afsæt i tal for f.eks. antallet af personer, som en given virksomhed har haft igennem et afklaringsforløb. Centeret belyser derfor udbydernes metoder, samarbejdsrelationer, resultater m.v. ved at spørge et repræsentativt udpluk af kommuner, AF, borgere og øvrige samarbejdspartnere/interessenter. 6

7 Spørgeskemaundersøgelsen vil være en tilfredshedsundersøgelse, hvor de forskellige respondentgrupper får stillet parallelle spørgsmål inden for de temaer, der er relevante for dem. Respondenterne afkrydser deres vurdering på en gradueret skala, der spænder fra "ikke tilfredsstillende" til "meget tilfredsstillende". Interviewundersøgelse lokalt med nøglepersoner På baggrund af de i spørgeskemaerne indsamlede data vil undersøgelsen gå i dybden med de mest betydningsfulde tendenser, forløbstyper, metoder og resultater. Det gælder både på tværs af samtlige udbydere og imellem grupperinger af udbydere. For at komme dette spadestik dybere, vil der blive foretaget interview med nøglepersoner. Interviewene vil blive gennemført som lokale gruppeinterview med nøglepersoner blandt henholdsvis udbydernes ansatte, myndighederne og samarbejdsparterne. De vil tage udgangspunkt i den enkelte udbyders organisationsform, mål, målgrupper, metoder mv. og i de resultater, der er fremkommet gennem de kvantitative undersøgelser. Forventede resultater Som et led i undersøgelsen vil de erfaringer, som kommuner, AF, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst virksomheder har gjort med forskellige former for forløb og projekter blive opsamlet. Undersøgelsen vil samtidig etablere et overblik over og give svar på, hvilke former for forløb, metoder og værktøjer, der eksisterer i forhold til de forskellige målgrupper og hvilke resultater, der er opnået. Sammenfatningen af den kvantitative og kvalitative undersøgelse vil således resultere i en bred og nuanceret viden om, hvilke metoder til kompetenceafklaring, der virker over for forskellige målgrupper af flygtninge og indvandrere. Undersøgelsen vil endvidere redegøre for sammenhængen mellem indsats og resultater, herunder hvad det er i indsatsen, der har virket positivt, og hvad der kan forbedres. Resultatet fra undersøgelsen indarbejdes i arbejdsrapporten og publiceres på videnscenterets hjemmeside, hvor fra den kan downloades. Koordinering med de øvrige centre Den sammenfattende arbejdsrapport bruges efterfølgende i dialogen med de øvrige videnscentre med henblik på at undersøge og vurdere, om der på tværs af regionerne kan drages landsdækkende konklusioner. Best Practice temahæfter om kompetenceafklaringstilbud Som en del af formidling af undersøgelsens resultater udgiver centret udgiver et mindre antal temahæfter, der på en gang formidler god praksis om kompetenceafklaring: Hvad virker for hvem? Formidling af undersøgelsens resultater Metoder til effektiv kompetenceafklaring eksempelvis mentorskab, brugen af kompetencekort, metoder til afdækning af arbejdsrelaterede sociale kompetencer Eksempler på god, praksisnær kompetenceafklaring beskrivelser af best practise forløb på uddannelsesinstitutioner og virksomheder Faktuelle oplysninger vedrørende regionale udbydere og oversigt over nye tilbud Informationer om den elektroniske database og centrets ydelser. Temahæfterne udsendes til alle relevante aktører i regionen, ligesom det kan downloades fra relevante hjemmesider. 7

8 Stille ekspertise og viden på området til rådighed for myndighederne Viden og overblik integreres i centrets ydelser Den viden, som centret får opbygget om regionale kompetenceafklaringstilbud og udbydere på feltet, er et helt centralt kompetencefelt for centrets ydelser overfor kommuner og AF. Det er gennem denne viden, at centret bliver i stand til at identificere mangler, opmuntre til nye tiltag og sætte processer i gang, der kan udbrede god praksis om virksomhedsnær kompetenceafklaring. Omsætningen af denne viden kommer til at foregå parallelt og samtidig med centrets øvrige aktiviteter, idet den er tæt forbundet med kortlægningen af udbydere af forskellige tilbud samt metoder til kompetenceafklaring. Centrets aktiviteter til sikring af et kvalitetsløft på området bliver udarbejdet som en samlet pakke udover den elektroniske database - bestående af: Telefonisk hotline-funktion, der hurtigt kan respondere på konkrete forespørgsler Fysisk help-desk med mail-adresse Et kompetenceafklarings-bibliotek Et rejsehold, der indledningsvist kortlægger udbydere af kompetenceafklaringsforløb, suppleret med telefonisk rundspørgen, interviews og opfølgning i princippet en iterativ proces, der gentages af flere omgange løbende. Et udrykningshold i form at systematiske rundture til aktører, heriblandt supervision i f.t. at etablere aftaler ml. disse indbyrdes og således få skabt og markedsført de positive historier til gensidig inspiration. Et facilitatorhold, der implementerer og træner i anvendelsen af skabelonen og kompetencekortet sat i relation til den elektroniske database. Udover de indledningsvise workshops og seminarer desuden løbende tematiske netværksmøder, hvor regionale aktører mødes på tværs af sektorer og får inspiration til forbedret praksis. Det kan være temaer, såsom Nye aktører i kompetenceafklaring hvad kan de tilbyde? ; Fokus på kvinder uden formelle kompetencer ; Samarbejde mellem virksomheder og det offentlige omkring kompetenceafklaring ; Best practice kompetenceafklaringsforløb i ISS etc., der publiceres jf. pk Trykt informationsmateriale om centrets ydelser og databasens eksistens Presse- og medieaktiviteter - der tilsammen sikrer tilgængelighed, kendskab/synlighed og praktisk anvendelse af centrets ekspertise og viden. Rejseholdet, udrykningsholdet og facilitatorholdet der gradvist konverteres til de enkelte funktioner, og gentager processen er at betragte som en ekstern help-desk. Videnscenteret vil således også kunne levere konkrete oplæg og deltage i uddannelsestiltag lokalt hos aktørerne. Mange af aktiviteterne indeholder således videndeling gennem udførelse af eks. udrykningsholdets funktion, der trækker viden med sig rundt fra den ene myndighed til den anden med identificerede praktikere, ildsjæle og nøglepersoner, uafhængigt af hvilket system man repræsenterer. Workshops, seminaret, temadagene (herunder temahæfter), elektroniske nyhedsbreve samt netværksmøderne har også netop videndeling og erfaringsudveksling som målsætning. Løsningsmodellen fokuserer således på praktisk anvendt videndeling ved at inspirere og involvere de mennesker, som arbejder med tingene i dagligdagen. 8

9 Etablere samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og AF for at sikre, at myndighederne har kendskab til dem og anvender dem efter behov Lokal indgangsvinkel - udrykningshold konkrete oplæg Processen med at etablere samarbejdsaftaler sker i 3 trin: 1) Udover workshops ne og seminarer vil videnscenteret som indgangsvinkel og adgangsdør til kortlægningen anvende de regionale arbejdsmarkedsråd, lokale integrationsråd og koordinationsudvalgene, herunder gennem videnscenterets regionale følgegruppe. 2) Rejseholdet konverteres til et udrykningshold, der aktivt opsøger kommuner og AF i første omgang de aktører, som har udvist størst interesse for at igangsætte processen og dermed skabe de positive spiraler. Målet er at skabe fælles commitment til anvendelse af centerets ydelser, som stilles til rådighed. 3) Kortlægningsfasen munder ud i konkrete oplæg til myndigheder med nært beslægtede behov, hvor rollefordelingen af opgaver samtidig fastlægges både i f.t. den virksomhedsrettede kontakt og aftaler med uddannelsesinstitutioner. Derudover udarbejdes oplæg til individuelle tillæg til myndigheder med særegne behov. Centerets koordinerende rolle i denne fase kan således bidrage til at ensarte og simplificere spillereglerne mellem parterne. Aftalerne lægges successivt ud på web-portalen. Et eksempel på hovedoverskrifter i en samarbejdsaftale kan være: Baggrund for samarbejdet Formål Myndighedens behov Omfang og afgrænsning Gensidige forpligtelser Om at bruge hinanden, levere info. Målgruppe Bruger-typer, antal og geografi Operationel praksis Procesbeskrivelser (dagligdag) Leverancesystem Organisation og roller Resultatmål Forventet effekt og service Økonomi Eks. ved enkeltsagsbehandling Varighed Løbetid Evaluering Målemetode og omfang, eksternt. Serviceaftale Sammenfattende kontrakt 9

10 2. Virksomheds- og uddannelseskontakt Sikre at der etableres rammeaftaler med uddannelsesinstitutioner om kompetenceafklaringsforløb Model for rammeaftaler Videnscenteret vil udarbejde et oplæg til en model for aftaler med uddannelsesinstitutioner, der tager udgangspunkt i, at disse holdes økonomisk skadesløse, men omvendt forpligtes på en række forløb. Følgende forløbsmodel kan anvendes som udgangspunkt for etablering af kollektive forløb: 1) Videnscenteret bidrager til udviklingen af et standardiseret indhold i kompetenceafklaringen baseret på de 4 basiskompetencer (faglig, social, personlig, sproglig) 2) Der udformes en vejledning til afklaring af personlige og sociale kompetencer, som anvendes standardiseret af alle udbydere af kompetenceafklaringsforløb dette skal ses i en sammenhæng med den skabelon, der udvikles som et landsdækkende værktøj i f.t. den komplementære indsats på virksomhederne. 3) Der udformes en vejledning til afklaring af sproglige kompetencer. Udover den sproglig vurdering på et sprogcenter, der kan videreformidle til andre udbydere og myndighederne, er det hensigtsmæssigt, at netop denne del integrere på virksomhederne i et vist omfang. Et sådant koncept har konsortiet bag videnscenteret udviklet i f.m. projekt Dansk på arbejdspladsen, der sammensmelter virksomhedspraktik (med ressourceafklaring og opkvalificering) med integreret sprogundervisning (herunder on-the-job) og jobformidling 2. 4) På baggrund af disse standardiserede oplysninger afklares AF og kommunernes konkrete behov i den enkelte region. 5) Videnscenteret tager kontakt til oplagte uddannelsesinstitutioner og sprogcentre, dvs. uddannelsesinstitutioner, som afholder kompetenceafklarende forløb, og som kan dække oplagte generelle behov, som kendes før de specifikke. Der lægges vægt på evnen og viljen hos institutionerne til at afklare ikke kun i forhold til faglige kvalifikationer, men også i forhold til det personlige og sociale, f.eks. igennem opkvalificering og uddannelse af egne lærere samt på uddannelsesinstitutionernes evne og vilje til at samarbejde med sprogcentre omkring det sproglige. 6) Videnscenteret foretager en vurdering ud fra behovsanalysen og oversigten over de reelle muligheder for etablering af forløb. 7) På denne baggrund indgås der konkrete rammeaftaler (ml. myndighederne og uddannelsesinstitutionerne), herunder om omfang, finansiering, indhold, antal elementer m.v. 8) AF og kommuner informeres gennem videncenterets samlede formidlingsstrategi om, hvor der er indgået rammeaftaler, om vilkårene for disse og efterfølgende resultaterne af samarbejdet. 2 Projekt Dansk på arbejdspladsen banebrydende integrationsindsats i Danmark : 10

11 Sikre etablering af partnerskabsaftaler mellem kommuner og AF og større offentlige og private virksomheder om konkrete afklaringsforløb Udrykningshold -> facilitatorhold Partnerskabsaftaler der reelt set er et relativt nyt fænomen - har oftest koncentreret sig om de tre grundpiller i virksomhedernes sociale ansvar; forebyggelse, fastholdelse og integration. Aftalerne bygger på frivillighedsprincippet og kan eksempelvis dreje sig om (den internt forebyggende) indsats i f.t. sygefravær eller om (den eksternt afhjælpende) integration af ledige med behov for virksomhedsrevalidering. Forud for etablering af partnerskabsaftaler gennemføres efter lokale behov en opsøgende indsats over for virksomhederne, hvor rejseholdet fra kortlægningsfasen konverteres gradvist til et udrykningshold. Hensigten her er først og fremmest at få udarbejdet samarbejdsaftaler som udgangspunkt for det videre arbejde. Udrykningsholdet konverteres derfor videre til et facilitatorhold, som udover at stå til rådighed via centerets almindelig faciliteter også i et vist omfang tager ud til de respektive myndigheder og bistår on-the-spot med udarbejdelse af partnerskabsaftalerne. Fastlæggelse af videnscenterets involvering Gennemfører myndigheden i nogle tilfælde selv virksomhedskontakten, vil videnscenteret tilsikre, at der forud for dette stilles relevant information til rådighed for både virksomheden og myndigheden, som smidiggør og effektiviserer processen eks. en inspirationsliste til, hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. Skal videnscenteret alene udarbejde oplæg til partnerskabsaftaler, men ikke selv deltage i den operationelle praksis i f.t. gennemførelsen, vil videnscenteret bl.a. løbende screene det geografiske dækningsområde for mulige og eksisterende virksomheder, herunder identificere best practise i f.t. kompetenceafklaring og udbrede kendskabet til erfaringerne på disse områder, herunder bl.a. gennem temahæfter, netværksmøder og på den elektroniske database / hjemmesiden. Den skal i den forbindelse nævnes, at vurderingen af best practise bl.a. baseres på konkrete resultatmålinger i f.t. hvilke metoder, der har den største effekt over for specifikke målgrupper. Resultatet vurderes bl.a. efter hastigheden, hvormed målgruppen opnår størst mulig grad af selvforsørgelse og på hvilke områder. 11

12 Implementere kompetencekortet Udbredelse af kendskab til kompetencekortet En forudsætning for, at kompetencekortet slår igennem og bliver anvendt er, at det opfylder et reelt behov, og at det er nemt at anvende og bruge set fra mange forskellige aktørers rolle, samt den ledige indvandrer/flygtning. De nuværende dokumentationskrav eller praksis omkring dokumentation hos myndigheder og uddannelsesinstitutioner skal derfor afdækkes først. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til kompetencekortet, som forventes udarbejdet en test-version i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives kompetencekortet samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af kompetencekortet Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Dette sker i en sammenhæng med anvendelsen af skabelonen på virksomhederne. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til kompetencekortet og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af kompetencekortet. Der sikres ensartethed i forbindelse med al vedligeholdelse af data, således at der ikke opstår uklarheder om såvel formelle som uformelle kompetencer. Som et af argumenterne for at sikre anvendelsen af kompetencekortet anføres, at når eks. der sker tilflytning / fraflytning mellem kommunegrænser og AF-regioner, er det langt lettere at få den nye borger i gang eller videre i forløbet. Det er med til at sikre en skarpere visitation og undgå spild af ressourcer. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor kompetencekortet også tages op dette er med til at sikre datadisciplin i f.t. kontinuerlig vedligeholdelse af data. 12

13 Implementere skabelonen til brug for kompetenceafklaring Udbredelse af kendskab til skabelon En forudsætning for, at skabelonen ligeledes slår igennem og bliver anvendt er, at også den opfylder et reelt behov, og at den er nem at anvende og bruge herunder særligt for en virksomheds operationelle niveau. Videnscenteret vil ligeledes gennem stikprøver hos myndighederne - kombineret med workshops og seminarer - undersøge og sikre, at skabelonen kan supplere eller erstatte nuværende praksis, sådan at der også her bliver tale om en lettelse snarere end en ekstra arbejdsbyrde. På seminaret ml. kommunerne/af og virksomhederne/uddannelsesinstitutionerne præsenteres det første udkast til skabelonen, som forventes udarbejdet i efteråret Her bliver der givet mulighed for at give tilbagemeldinger, komme med idéer og give kritik. På videnscenterets hjemmeside beskrives skabelonen inkl. en vejledning (der begge kan downloades) samtidig med, at der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Implementering og sikring af anvendelse af skabelonen Primo 2005 forventes gennemført centrale træningssceancer og on-the-spot coaching for et repræsentativt udsnit at udvalgte aktører som en testfase med afprøvning i praksis lokalt efterfølgende. Videnscenteret udarbejder i fællesskab med de øvrige centre en vejledning til skabelonen, der kan downloades, og opretter en hotline til hjælp og support i forbindelse med brug af skabelonen. Samtidig vil videnscenteret gennem konsortiets følgegruppe med Det Midtjyske Netværk - som netop har virksomheder som medlemmer udbrede kendskabet på netværkets egne møder, temadage samt hjemmesider med beskrivelser og hyperlinks til videnscentrene. Videnscenteret udarbejder en servicemappe, hvor der gives en række eksempler på og gode råd til, hvordan skabelonen bruges i praksis. Endvidere er det et af de områder, hvor både myndigheder og virksomheder kan trække på centrets eksterne help-desk. Udover træningsceancerne indbydes aktørerne løbende til regionale temadag og netværksmøder, hvor skabelonen også tages op dette er med til at sikre ensartethed i kompetenceafklaringsforløbene, men også give eksempler på forskellige metoder som input til skabelonens delelementer. 13

14 Tilrettelægge opgaver inden for metode- eller produktudvikling på redskabssiden Tilrettelæggelse Som udgangspunkt kortlægges først de eksisterende og velfungerende metoder, der fungerer over for specifikke målgrupper i nærmere beskrevne scenarier tilknyttet videnscenterets vurdering, herunder forskellige aktørers tiltag, erfaringer og resultater, både på videnscenterets hjemmeside og gennem udarbejdelse af temahæfter m.v. Videnscenteret vil løbende screene markedet for eksisterende og nye aktører, der gennem konkrete projekt-initiativer har demonstreret nytænkning og gode resultater i opgaveløsningen. Det sker som en kombination af flere aktiviteter: den eksterne helpdesk, der opnår stor kontaktflade med mange aktører, og som dermed samtidig fungerer som katalysator på processen mellem idéer og praksis herunder udbrede kendskabet til nye metoder, der kan forbedre indsatsen på området. opsamling og vurdering af input til hjemmesiden fra aktører, der anmoder videnscenteret om at få eget materiale om kompetenceafklaring gjort mere synligt og tilgængeligt deltagelse på større konferencer om kompetenceafklaring deltagelse i videnscenterets regionale følgegruppe og netværket blandt videnscentrene konsortiets månedlige møder Som en del af videnscenterets daglige drift indgår metode- og produktudvikling, da medarbejderstaben løbende udvikler sin know-how inde for området og kan give inspiration til nytænkning blandt andre aktører. Metode- og produktudvikling Videnscenteret påtænker konkret at arbejde med metode- og produktudvikling inden for bl.a.: særligt operationelle partnerskabsaftaler mellem myndigheder og virksomheder, der fokuserer på bedre sammenhængende indsats mellem den faglige og den sproglige opkvalificering, herunder specifikke modeller til projekter bedre teknikker til specifikt at måle, teste og beskrive sprogkundskaber i relation til mere individuelle læringsplaner på sprogskoler udvikling af virksomhedernes mentorer og sidemandsoplærere evner til at indgå aktivt i kompetenceafklaringsforløb for flygtninge og indvandrere on-the-job modeller til afdækning af de skæve og uformelle kompetencer, herunder eks. social adfærd og forståelse for forskellige arbejdspladskulturer, implementering af video-cv er i f.m. virksomheders rekrutteringsprocesser eks. som en integreret del af kompetencekortet i en on-demand udgave, uddannelsesinstitutionernes koordinerede tilrettelæggelse af kursusforløb, herunder mere simplificerede tilmeldingsprocedurer. 14

15 3. Medvirke til udvikling af tre landsdækkende produkter I h.t. køreplan fra AMS forventes pilot-test primo januar Nedenstående er at betragte som indledende overvejelser og forslag til udviklingen af produkterne. Medvirke til udvikling af elektronisk database for tilbud om kompetenceafklaring Oplysninger i databasen Databasens indhold og struktur skal i udgangspunktet fastlægges i en proces, hvor repræsentanter for de potentielle brugere inddrages. Der kan med fordel etableres et tæt samspil med den første indsamling og afdækning af aktiviteter på regionalt plan. Der skal træffes en række valg omkring den konkrete tilrettelæggelse af database og informationer. Valgene vil få betydning for mulighederne for præsentation og funktionalitet.. Blandt de relevante informationer til opbygning og præsentation fremhæves bl.a.: Stamdata om udbyder som navn, adresse, telefon(er), adresse(r), fax, hjemmesideadresse, CVR-nummer, der registreres, så branchekoder (NACE-koder) indirekte er tilgængelige i forhold til søgning/gruppering på udbyders branche Kontaktperson(er): Navn, titel, telefonnumre, -adresse(r), kommentarer, evt. med mulighed for at angive hovedkontor, filial m.v., for offentlige myndigheder institution m.v. Samarbejdspartnere: stamdata, inkl. CVR-nummer Beskrivelse af afklaringsforløb med oplysninger som varighed, pris, evt. henvisning til udbyders eget supplerende materiale, evt. med mulighed for angivelse af alternative forløb/typer ingen teknisk begrænsning i antal Beskrivelse af målgruppe for aktiviteter/udbud Forløbs- og metodebeskrivelser Værktøjer Opnåede resultater i aktiviteten eller tidligere udbud Tilføjelse af erfaringer Eventuelle referencepersoner Supplerende information, evt. i form af word eller pdf-filer af programmer, evalueringer m.v. Af hensyn til kvaliteten af data eller informationer må det fremgå, hvornår data er lagt i databasen samt kilde for informationen. Ligeledes kan man overveje, om det skal være muligt at knytte lukkede kommentarfelter til data, således at man f.eks. kan finde kommentarer fra kommune, AF eller andre omkring et tilbud. Funktioner Det vil være relevant i designfasen at fastlægge funktioner til: Inddatering. Der bør være adgang til inddatering via en web-flade beskyttet med brugernavn og password. Det kan overvejes supplerende at muliggøre dataimport fra datafil (f.eks. tekstfil eller regneark). Herved vil f.eks. stamdata for et større antal udbydere (som i forvejen er registreret samlet elektronisk) kunne importeres samlet og efterfølgende suppleres med øvrige data. Opdatering/ajourføring Søgning Dataeksport/-visning. Visning på webflade og evt. eksport til f.eks. tekstfil eller regneark 15

16 Hjemmesiden som virtuel håndbog Fuldt udbygget kan hjemmesiden være en virtuel messe eller et virtuelt forum for tilbud på kompetenceafklaring på regionalt og nationalt plan og være til løbende inspiration til udvikling af nye tiltag. Gennem hjemmesiden og de regionale indgange kan brugeren ideelt hurtigt danne sig et overblik over aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt. Hjemmesiden kan på denne måde bidrage til at synliggøre området og tiltrække nye aktører, der vil udvikle tilbud på området, og den kan generelt bidrage til at give kompetenceafklaringen et løft i kvalitet og understøtte en kvalitativt ændret praksis. Potentielt kan en hjemmeside bruges til: Præsentation af de fem videnscentre med gennemgang af ydelser og aktiviteter, præsentation af medarbejdere, nyheder m.v. Regionale indgange til centrene Temasider o.lign. om f.eks. særlige målgrupper på tværs af regionalt materiale Overblik over de centrale aktører hvem er de og hvad tilbyder de? Overblik over regionale aktører hvem opererer på området, og hvad tilbyder de? Regionale tilbud hvad og målrettet hvem? Aktuelle aktiviteter og arkiv med informationer, der knytter sig til vidensindsamling (se liste ovenfor til opbygning af database-struktur) Tilbud til bestemte målgrupper overblik på regionalt, evt. nationalt niveau Metoder/værktøjer til kompetenceafklaring. Området kan udbygges som egentlige temaer til beskrivelse/leksikon over metoder i f.eks. forhold til bestemte målgrupper, således de kan anvendes til løbende efteruddannelse af aktørerne De centrale værktøjer præsentation af kompetencekort, afklaring af spørgsmål m.v. Eksempler på god praksis i virksomhedsnær kompetenceafklaring, lessons learned Nyhedsbreve kan enten orientere om nye materialer eller informationer på hjemmesiden eller direkte omhandle temaer som kompetenceafklaring for en særlig målgruppe af personer uden formelle kompetencer; månedens bedste gode råd osv. Hotline funktion, enten i form af frequently asked questions eller i form af løbende præsentation af aktuelle spørgsmål til centrene Fora til udveksling af erfaringer på tværs af centrene, eventuelt i form af lukkede konferencer Fora til netværk mellem bestemte aktørgrupper, eventuelt i form af lukkede konferencer, regionalt som nationalt, oversigter over ressourcepersoner på bestemte problematikker Oversigt over elektronisk materiale kommenteret materialesamling. Hvilke udgivelser, projektbeskrivelser og baggrundsmateriale finder man, f.eks. i form af et virtuel bibliotek med link til pdf- eller word-filer Links til andre relevante hjemmesider Søgefunktion til individuel brug af hjemmesiden, søgning af informationer på tværs 16

17 Medvirke til udvikling af et kompetencekort Forslag til indhold i kompetencekortet Kompetencekortet kan i en sammenhæng med input fra skabelonen - udover specifikke sproglige og faglige egenskaber eks. udtrykke forhold omkring: mødestabilitet og præcision engageret arbejdsindsats, selvstændighed, ansvarsfølelse opfattelsesevne i f.t. instruktioner kvalitet i arbejdsindsatsen social adfærd samarbejdsevne, fleksibilitet og viljen/evnen til at lære nyt personlig optræden særlige personlige forhold (eks. geografisk mobilitet og familie m.v.) Kompetencekortet kan også have tilnyttet særlige personlighedstest (profilanalyser) el.lign. Kompetencekortet skal give mulighed for, at aktører let og ubesværet kan give input og opdatere efter fastlagt taksonomi, eks. i 3 trin: 1) kan selvstændigt udføre 2) kan udføre med instruktion og fortsat oplæring 3) forudsætter opkvalificering Ud for de enkelte punkter skal det kunne anføres i hvilken periode, vurderingen er foretaget og af hvem (virksomhedsnavn/mentor el. uddannelsesinstitution/kursusnavn/instruktør m.v.). Web-baseret løsning med bruger-hieraki Udgangspunktet er en web-baseret løsning med adgangskoder, således at alle relevante aktører (og den ledige flygtning/indvandrer selv) får mulighed for at få adgang til den enkelte persons kompetencekort opdelt i et bruger-hierarki, hvor nogen har adgang til mere end andre. En web-baseret løsning betyder, at der med det samme kan indtastes nye eller rettes - oplysninger på kortet således, at data vedligeholdes kontinuerligt af de godkendte aktører. Det kan derfor overvejes, om der skal indføres en egentlig certificerings-proces i f.t. implementeringen af kompetencekortet. Kortet skal indeholde en speciel funktion til udskrivning af den enkeltes direkte kvalifikationer i forhold til jobsøgning, og layout et skal designes, så det matcher en virksomheds mulighed for at bruge kompetencekortet i en rekrutteringsproces. I forbindelse med web-løsningen med taksonomi inden for fastlagte kriterier skal alle indformationer være indskrevet således, at der gives mulighed for udskrivning af tværgående statistik og videndeling. 17

18 Medvirke til udvikling af skabelon til brug for kompetenceafklaring på virksomheder Overvejelser i f.t. indhold i skabelonen Skabelonen skal indeholde klare instrukser om, hvilke kompetencer og i hvilket omfang, den enkelte virksomhed skal gennemføre et kompetenceafklaringsforløb i. Det er med til at sikre fælles fodslag om lige præcis det, som forløbet skal munde ud i. Det skaber sikkerhed for, at de ledige flygtning/indvandrer er bekendt med formålet, indhold og varighed at et specifikt forløb samtidig med, at der er overensstemmelse mellem myndighedens forventninger og den konkrete virksomheds leverance. Det vil være hensigtsmæssigt, om der kunne gives web-adgang til skabelonen i elektronisk udgave lige som det samlede kompetencekort, således at myndigheden på forhånd giver adgang til specifikke områder, som virksomheden skal koncentrere sig om og kun disse. Det er vigtigt i f.t. neutralisering af en evt. forudindtagethed, hvis der eks. kan læses andre virksomheders vurderinger på andre områder. Den ledige flygtning/indvandrer skal kunne vurderes objektivt uden sammenhæng med tidligere eller forestående aktiviteter (dog i relation til identiske aktiviteter på et lavere taksonimi-trin, som der skal bygges videre på). Det samlede billede genereres derefter hos myndigheden selv i f.t. det videre forløb. Det kan overvejes, om skabelonen skal designes til forskellige hovedbrancheområder, så netop anvendeligheden set fra virksomhedens synspunkt er relevant og umiddelbart kan indgå i vurderingen af den enkelte ledige flygtning/indvandrer ved potentielle jobmuligheder efterfølgende. Som en del af partnerskabsaftalerne mellem myndighederne og virksomhederne vil det være oplagt at indarbejde gensidig forpligtelser til anvendelsen af skabelonen. ISS Danmark A/S har stor erfaring i udarbejdelsen af praksisnære aftaler, der meget operationelt beskriver processen i sådanne sammenhænge og har selv anvendt metoderne. Et godt argument for at anvende skabelonen er, at processen med at afklare netop bidrager til virksomhedens egen vurdering af personen målrettet et konkret job i eget regi. Det har også vist sig i ISS og andre virksomheder, som vi samarbejder med på området, at de personer, som er med til at gennemføre indsatsen selv vokser med opgaven og udvikler gode, grundlæggende lederegenskaber og ansvarsfølelse. Det bidrager positivt til virksomhedens egen medarbejderloyalitet og generelle kompetenceudvikling. 18

19 4. Organisering og bemanding Konsortiet Servicevirksomheden ISS Danmark A/S HR-udvikling (i det efterfølgende forkortet ISS ) er kontraktog budgetansvarlig part i konsortiet (projektets egen styregruppe), der desuden består af: Vikar- og rekrutteringsvirksomheden PersonaleBørsen P/S (i det efterfølgende forkortet PB ) Ballerup Sprogcenter (i det efterfølgende forkortet BSC ) CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (i det efterfølgende forkortet CABI ) Herlev Kommune (i det efterfølgende forkortet Herlev ) Det Midtjyske Netværk (i det efterfølgende forkortet DMV ) Generelt centerleder og projektchef ISS er ansættende part i f.t. centerlederen, der referer til projektchefen. Det primære ansvarsområde er centerets daglige drift og udvikling, herunder det økonomiske ansvar, koordinering af indsatsen samt deltagelse i den regionale følgegruppe. Projektchefen i ISS indgår som en del af centerets overordnede daglige ledelse, løbende konceptudvikling og centerets operative virke i samarbejde med centerlederen, medarbejderstaben, konsulenter og konsortiets andre parter herunder ansvaret for kontrakten. Medarbejdere og opgaver En assisterende projektleder og en personalekonsulent, der til sammen med en supportfunktion løser nedenstående opgaver i fællesskab: Kortlægning, desk research/screening af eks. udbyderes hjemmesider, databehandling, telefonog personlige interviews samt spørgeskemaundersøgelser i f.t. udbydere af kompetenceafklaringsforløb gennem etablering af og deltagelse i rejsehold". On-site hjælp og assistance til myndigheder og udbydere i f.m. udarbejdelse af eks. samarbejds-, ramme- og partnerskabsaftaler gennem etablering af og deltagelse i udrykningshold. Metodeudvikling og træning af aktører i anvendelsen og implementering af skabelon for til kompetenceafklaring på virksomheder samt kompetencekort og endvidere input til udvikling af elektronisk database gennem etablering af og deltagelse i facilitatorhold. Hotline-funktion med overblik over udbydere, metoder, ekspertviden og vidensdeling. Deltagelse i forberedelser til, afvikling af samt opfølgning på workshops, seminarer, træningssceancer og temadage m.v. Input til og vedligeholdelse af logbog, kompetenceafklarings-biblioteket, hjemmeside, temahæfter, nyhedsbreve og formidling af centrenes aktiviteter generelt samt input til handleplaner, status- og arbejdsrapporter og evalueringsoplæg. CABI på konsulentbasis med det primære ansvarsområde i f.t. opbygning af viden om udbydere og metoder m.v., workshops, udarbejdelse af arbejdsrapport samt input i f.t. udvikling af den elektroniske database/hjemmeside. Herlev, BSC og DMV indgår ca. en dag pr. måned i f.t. konsortiets egen styregruppe, der samtidig sikrer vidensdeling, sparring, netværksopbygning og opdatering af seneste aktiviteter m.v. 19

20 Forventninger til tværgående videndeling Synergieffekter i f.t. videndeling og erfaringer I relation til konsortiets løsningsmodel ses flg. konkrete synergieffekter: internt seminar for videnscentrenes egne medarbejdere set-up for workshops, seminarer og temamøder processen med at kortlægge udbydere og metoder, herunder udarbejdelse af skema køreplan og metode til dataindsamling (desk research-delen) opbygning af registreringsdatabasen etablering af kompetenceafklaringsbibliotek udarbejdelse af spørgeskemaer til specifikke målgrupper internetbaseret undersøgelse layout og indholdstype i arbejdsrapporten temahæfter markedsføringsstrategi i f.t. videnscentrenes ydelser og produkter elektronisk nyhedsbrev uddannelse af web-redaktører aftale-udarbejdelse i f.t. myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder (inspirationsliste). 20

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere