Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune"

Transkript

1 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. april 2014 at iværksætte en proces med bred inddragelse af forældrebestyrelser og ansatte på skole- og dagtilbudsområderne. Målet med processen var at finde svar og løsninger på, hvordan dagtilbudsstruktur og skolestruktur over år kan tilpasses det faldende børnetal. Første del af processen blev gennemført henover efteråret Der blev bl.a. udarbejdet en dataanalyse, som blev rapporteret til Udvalget for Børn & Ungdom (UBU) i februar 2015 inkl. opsamling på forældreinput m.v. fra første del af processen. På møde i Udvalget for Børn og Ungdom den 3. marts 2015 gjorde udvalget status over processens første fase, og ved samme lejlighed godkendte udvalget en overordnet plan for den videre proces i første halvår Udvalget for Børn og Ungdom har siden afviklet et antal møder, senest et referencegruppemøde og en camp for en større kreds af interessenter. På den baggrund har Udvalget for Børn & Ungdom udformet et oplæg, der beskriver de politiske intentioner med og ramme for udviklingen af dagtilbud og skoler de kommende år. Oplægget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde den 9. juni, hvorefter det forventes sendt i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar behandler Udvalget for Børn og Ungdom igen sagen i august, med mulighed for at oplægget, med eventuelle justeringer som følge af høringsprocessen samt uddybninger af rammer og vilkår, indgår i budgetprocessen for Høringsfrist Høringsperioden er d. 10. juni juni 2015, og høringssvar sendes til Hvad beskriver høringsmaterialet? Høringsmaterialet udgøres af: *De dias, som er vedlagt dette notat, og som med få tilretninger - er de samme dias, som blev præsenteret på camp den 27. maj *Dette notat, som sammenfatter hovedbudskaberne fra dias.

2 Høringsmaterialet beskriver en ramme og retning for udviklingen af dagtilbuds- og skoleområdet. Materialet giver ikke svaret på alle spørgsmål. F.eks. svarer det ikke på, hvad det vil koste i anlægsinvesteringer. Det giver heller ikke svaret på, hvilken ledelsesstruktur der bedst understøtter de politiske mål med udviklingen. Og det beskriver heller ikke detaljeret, hvordan den videre udviklings- og implementeringsproces tilrettelægges. Disse spørgsmål er vigtige, og fortjener en grundig behandling i sig selv, når retningen for udviklingen er besluttet. Der vil derfor hvis beslutningsoplægget godkendes og indarbejdes i budgetaftalen for blive gennemført yderligere drøftelser og høringsprocesser bl.a. vedr. ledelsesstruktur. Når høringsprocessen er gennemført, vil der derfor pågå yderligere analyse og beskrivelse i administrationen i samarbejde med MED-organisationen, ledere og bestyrelser, forud for at der - på baggrund af høring - skal træffes beslutning om fremtidig ledelsesstruktur/organisation i efteråret I forbindelse med den aktuelle budgetproces vil administrationen arbejde videre med analyse af de bygningsmæssige ændringer, hvis forslaget vedtages. Senere på året er det forventningen, at den videre planlægning og implementering kan forankres lokalt i en række udviklings- og implementeringsgrupper med deltagelse af bl.a. forældre, elever og ansatte; bistået af eksterne rådgivere såsom arkitekter, entreprenører og lignende. Høringsoplæg Nedenfor sammenfattes høringsoplægget det præsenteres også i diasform i vedlagte bilag anvendt til camp den 27. maj Afsættet for Kommunalbestyrelsens oplæg Kommunalbestyrelsen og Udvalget for Børn & Ungdom har i udformningen af høringsmaterialet lagt vægt på fire temaer, der beskriver de intentioner og visioner for området, som Kommunalbestyrelsen ønsker, skal være guidelines for udviklingen af skole- og dagtilbuddene i Lejre Kommune: 1. Unikke, lokale løsninger og bredde i vores skole- og dagtilbud 2. Det gode børneliv vores trygge børnefællesskaber 3. Inspirerende ungemiljøer 4. Faglige kompetencer og passion - professionsudvikling i stærke faglige miljøer 1. Unikke, lokale løsninger og bredde i vores skole- og dagtilbud Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en dagtilbuds- og skolestruktur i Lejre Kommune, som afspejler de forskellige lokalområders kendetegn og behov. Vi vil have et varieret udbud af skole- og dagtilbud, hvor der er plads til lokal forankring, nærhed og tryghed i skole- og dagtilbuddene. Og vi skal gøre optimal brug af den initiativkraft, de bygninger, de stedbundne ressourcer og den natur, der findes lokalt. Side 2 af 7

3 Vi er optaget af kvalitet, og vi tror på, at forskelle i tilbud giver mening, når forskellene kommer af initiativ, engagement og virketrang i dagtilbuddet, skolen og lokalmiljøet. Så selvom vi tager politisk ansvar for serviceniveau og rammer, skal der være plads til at udfolde sig i det enkelte lokale miljø. 2. Det gode børneliv vores trygge børnefællesskaber Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke sammenhæng og tryghed i børnenes tidlige år og skabe tættere forbindelser på tværs af aldersgrupper for at sikre gode og smidige overgange på de vigtige tidspunkter i børnenes liv. I visse tilfælde vil vi gerne etablere børneuniverser, hvor de fælles fysiske rammer for dagtilbud og skole understøtter den røde tråd i børnenes læring og udvikling. Vi vil også se nærmere på overgangene mellem dagtilbud og skole; det kan være den praksis vi bruger i Lejre Kommune, for hvordan børnene gøres parate til skolegang, men det kan også være overgangen og overgangstidspunktet i sig selv. En tidlig overgang til SFO findes i en række kommuner, og erfaringerne derfra er, at børnene kan koncentrere deres kræfter og opmærksomhed om selve skolestarten, hvis de allerede kender SFO-miljøet, deres kammerater, personalet omkring dem og omgivelserne. 3. Inspirerende ungemiljøer Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe dynamiske og spændende ungemiljøer, som matcher den udvikling, de ældste elever er inde i. Vi vil imødekomme de ældste elevers ønske om at få adgang til større fællesskaber og netværk med hinanden. Vi vil skabe brede læringsmiljøer og fagtilbud dynamik og inspiration i de ældste klasser: Et varieret og bæredygtigt udbud af valgfag, linjehold, sprog- og kreative fag, som kan inspirere og stimulere eleverne. Flere klasser på hvert trin, og klasser der hverken er for små eller for store. Vi tror på, at det giver dynamik i elevgrupperne og flere muligheder for kammeratskaber Folkeskoler, ungdomsskole og musikskole i Lejre Kommune skal tilsammen udgøre et attraktivt alternativ til de efterskoler, friskoler og privatskoler, der bejler til de ældste elever. Vi ønsker bæredygtige klassekvotienter og flere klasser på hvert trin. Bl.a. fordi tendensen til udsivning pga. skift til andre folkeskoler, privatskoler eller efterskoler traditionelt er størst i udskolingen. Vi ønsker samtidig at gøre det lettere at etablere et bredt og inspirerende valgfagsudbud og skabe bedre muligheder for, at der kan etableres linje- eller temahold og andre opdelinger indenfor og på tværs af klassetrinene. Vi tror på, at det giver bedre forudsætninger for fordybelse og inspiration. 4. Faglige kompetencer og passion - professionsudvikling i stærke faglige miljøer Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe robuste faglige miljøer, som tilbyder sparrings- og udviklingsmuligheder for det pædagogiske personale på egen Side 3 af 7

4 skole/daginstitution eller på tværs af skoler og børneuniverser. Det skal understøtte og vedligeholde professionsudviklingen og sikre skole- og dagtilbud, som er attraktive for børnene/eleverne og de ansatte. Vi tror på, at det er udviklende og meningsfuldt for vores ansatte at arbejde henimod og sammen om - en rød tråd i børnenes udvikling og læring. Udviklingen af fagligheden fastholdes dermed i faggrupperne;agplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere kan fokusere på de aldersgrupper, de brænder for, og lærerne kan undervise i de fag, de er mest kvalificerede i. Det, tror vi, vil styrke rekrutteringsgrundlaget og gøre det lettere at fastholde det gode pædagogiske personale og lederne. Behov for handling At børne- og elevtallet falder og vil falde i en del år fremover er ikke nogen nyhed for de fleste involverede. Vi igangsatte en udviklingsproces tilbage i 2014, og tager nu endnu et skridt for at sikre os, at vi fastholder gode dag- og skoletilbud i Lejre Kommune. Selvom vi har små skoler, og elevtallet falder med noget, der svarer til elevtallet på én af vores skoler inden for relativt kort tid, så indgår det ikke i vores oplæg at lukke én eller flere skoler. Vi tror på, at en mindre justering af strukturen, som samtidig tager udgangspunkt i de visioner, vi har for udviklingen af området, er mere i tråd med borgernes ønsker, end det snævre produktions- og driftsperspektiv, som man også kunne have anlagt. Tabellen nedenfor, der er baseret på den seneste befolkningsprognose og den deraf afledte elevtalsprognose, viser, at der forventeligt vil være ca. 9 % færre folkeskoleelever (svarende til 285 elever) i Lejre Kommunes folkeskoler i skoleåret 2019/2020 set ift. det nuværende niveau. Frem mod skoleåret 2022/2023 forventes elevtallet at falde yderligere, så niveauet vil ligge ca. 19 % lavere end i dag (et fald i elevtallet svarende til 579 elever). Lejre Kommunes folkeskoler 2015/ / / / / / / / 2023 Elevtal Lejre Kommunes folkeskoler I % af 2015/ % 99 % 96 % 94 % 91 % 87 % 84 % 81 % Den samme udvikling i børnetallet har vi allerede set og håndteret på dagtilbudsområdet, men også på dagtilbudsområdet vil vi fortsat være nødt til at følge udviklingen og sikre, at kapaciteten og tilbuddene følger med. Selvom disse prognosetal er påvirkelige overfor mange faktorer, og dermed er behæftet med en vis usikkerhed - der naturligt tiltager jo længere ud i fremtiden, vi kigger - så er faldet i børnetallet altså en realitet, der gør det nødvendigt at reagere. Side 4 af 7

5 Vi ønsker, at dagtilbud og skoler er gearet til faldet i børne- og elevunderlaget, så vi undgår, at en stigende andel af vores ressourcer er bundet i enheder, der ikke er økonomisk bæredygtige, og som vil blive mere og mere sårbare som følge af et støt faldende børnetal. Udskolingsskoler, basisskoler og børneuniverser For at nå i mål med vores ambitiøse målsætninger, og imødegå de fremtidige udfordringer i form af faldende børnetal, mener vi, at vi bør ændre vores nuværende skole- og dagtilbudsstruktur, så den kommer til at rumme udskolingsskoler, basisskoler, børneuniverser samt de dagtilbud i form af dagpleje, børnehaver og børnehuse, som vi kender i dag. Børneuniverserne vil supplere de eksisterende dagtilbud og sikre bredde og varians i de typer af dagtilbud, vi stiller til rådighed for borgerne. Basisskolerne vil blive miljøer, hvor der tages hånd om en smidig og tryg overgang fra børnehave til skole, og hvor læringsmiljøerne tilpasses elevernes alderstrin og behov for udfordringer. Ligeledes vil der være et tæt fagligt samarbejde mellem det pædagogiske personale på henholdsvis basis- og udskolingsskoler, så de ansattes faglige niveau vedligeholdes i inspirerende faglige miljøer, der går på tværs af skolerne, og så børnene overgang fra basisskoler til udskolingsskoler gøres lettere. Udskolingsskolerne vil få en volumen, der vil gøre det lettere at rekruttere og fastholde lærere, der kan understøtte et bredt udbud af valgfag og linje- eller temabaserede hold/klasser. Det vil desuden være lettere at samle et tilstrækkeligt antal elever til oprettelse af forskellige valgfag/linjehold på de større udskolingsskoler. Udskolingsskolernes volumen vil desuden gøre det lettere at sikre passende klassekvotienter og flere spor (flere klasser) på hvert trin og dermed modvirke tendensen til udsivning, der forstærker effekten af faldende børnetal. Samlet set vil en skole- og dagtilbudsstruktur med dagpleje, vuggestuer, børnehaver, børneuniverser, basisskoler- og udskolingsskoler indeholde en bred palet af tilbud til befolkningen, og af faglige udfordringer, som vil give ledere og fagpersonale mulighed for at søge derhen, hvor de finder de udfordringer, de brænder for, hvad enten det er: Overgangen fra børnehave til skole og samarbejdet mellem pædagoger og lærere på skoler med børneuniverser De trygge og udviklende nærmiljøer i indskolingen på basisskolerne Opbygning af ungemiljøer og valgfagsundervisning på udskolingsskolerne Varierede ledelsesmæssige udfordringer for skoleledere, områdeledere og pædagogiske ledere Lokale løsninger Kommunalbestyrelsen foreslår, at strukturen på skole- og dagtilbudsområdet ændres, så der etableres en udskolingsskole og et antal basisskoler samt dagpleje/daginstitutioner og/eller børneuniverser i hvert af tre lokalområder: A. Osted - Trællerup (Gevninge) Allerslev (Lejre) B. Bramsnæsvig (Ejby) Kr. Hyllinge C. Kr. Saaby - Hvalsø Side 5 af 7

6 A. Osted-Trællerup (Gevninge)-Allerslev (Lejre) Basisskoler på Trællerup og Osted Skoler samt udskolingsskole på Allerslev Skole Etablere børneunivers i Osted på basisskolen ved at flytte Osted BH ind på Osted Skoles område Etablere børneunivers i Gevninge ved at flytte Myretuen BH ind på Trællerup Skoles område. Der skabes tætte forbindelser mellem daginstitutioner og skoler i området. B. Bramsnæsvig (Ejby) Kr. Hyllinge Basisskole på Bramsnæsvigskolen samt udskolingsskole på Kr. Hyllinge Skole. Etablere børneunivers i Ejby ved at flytte Rollingen BH og Hyllebjerget BH ind på Bramsnæsvigskolens område. Etablere børneunivers i Kr. Hyllinge ved at flytte Hyllinge BH ind på Kr. Hyllinge Skoles område. Der skabes tætte forbindelser mellem daginstitutioner og skoler i området. C. Kr. Saaby - Hvalsø Basisskole på Kr. Saaby Skole samt udskolingsskole på Hvalsø Skole. Der etableres børneunivers i Hvalsø ved direkte samarbejde mellem Den Grønne Kile og Hvalsø Skole. Der etableres børneunivers på Kr. Saaby Skole ved at flytte Tusindfryd BH ind på Kr. Saaby Skoles område. Der skabes tætte forbindelser mellem daginstitutioner og skoler i området. Ledelse, organisering, struktur og administration Det materiale, Kommunalbestyrelsen sender i høring, er først og fremmest et oplæg om udviklingen af bæredygtige børne- og ungetilbud med fokus på de indholdsmæssige og strukturelle elementer. Hvordan ledelsen og organiseringen af fx børneuniverserne skal være sammensat, er åbent. Det er naturligt, at evalueringen af den nuværende områdeorganisering (som p.t. er i høring) inddrages, ligesom antallet af distrikter, dagplejens organisatoriske placering og andre ledelses-, strukturelle, administrative og organiseringsmæssige forhold kan bringes op. Kommunalbestyrelsen besluttede som et led i budget 2015, at der skal realiseres en effektivisering inden for ledelse og administration på 1 mio. kr Disse forhold vil derfor indgå i udvalgets og kommunalbestyrelsens drøftelser og beslutninger om fremtidens bæredygtige børnetilbud i Lejre Kommune. Den videre proces Høringsmaterialet beskriver rammen og retningen for den udvikling, Kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte, men det er ikke et nøglefærdigt oplæg i traditionel forstand. Derfor vil arbejdet med at konkretisere oplægget, herunder at beskrive i detaljer, hvordan Kommunalbestyrelsens tanker kan føres ud i livet, ske i en længerevarende proces, der ikke afsluttes med denne høring. I forlængelse af høringen vil administrationen analysere og beskrive forudsætningerne for at udvikle skole- og dagtilbuddene i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens oplæg samt i forlængelse af de indkomne høringssvar. Forældre, ansatte, elever og eventuelt øvrige interessenter vil få mulighed for at være med til at give Kommunalbestyrelsens rammeoplæg konkret indhold ved at indgå i lokale udviklings- og implementeringsgrupper, der arbejder med at realisere oplægget i praksis i kommunens lokalområder, jf. nedenfor. Side 6 af 7

7 Under forudsætning af, at oplægget til udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud besluttes, er der en række elementer, der vil blive arbejdet videre med efter budgettets vedtagelse, fx: Tidspunkt for effektuering af besluttede strukturændringer Ledelsesstruktur Dagplejens forankring. Antal dagtilbudsdistrikter Analyse af bygningsmassen (og mulighederne for udnyttelse og tilpasning) Økonomisk ramme for udvikling af de forskellige lokalområders skoler og dagtilbud Rammerne (kommissorium) for udviklings- og implementeringsgruppernes arbejde Tidspunktet for overgang fra basisskoler til udskolingsskoler (efter 5. eller 6. klasse) Udvikling af dagtilbud, der ikke indgår i børneuniverser Udviklings- og implementeringsgrupperne Rammerne for udviklings- og implementeringsgruppernes arbejde vil blive beskrevet nærmere efter høringsperioden. Grundtanken er, at elever, forældre, ansatte og eventuelt øvrige interessenter inddrages direkte i udviklings- og implementeringsprocessen. De samles i grupper i en udviklings- og implementeringsorganisation, og ud fra et konkret kommissorium og med afsæt i en tydelig rollefordeling vil grupperne få ansvaret for at indholdsudfylde, detaljere, planlægge og prioritere realiseringen af forslaget om basis-, udskolingsskoler og børneuniverser i de tre lokalområder. Det hænger tæt sammen med tankerne i den nyligt vedtagne branding- og udviklingsstrategi: Vores sted : Vi frigør økonomi og stiller budgetter til rådighed for borgerne: Frihed, handlekraft og ansvar hænger sammen. Derfor vil vi skabe råderum til, at borgerne får et synligt medansvar for de kommunale budgetter og for prioriteringen af de ressourcer, Kommunalbestyrelsen kan stille til rådighed. Side 7 af 7

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere