Praksis om miljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis om miljøvurdering"

Transkript

1 Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk

2 Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, Juist, Miljøministeiet, Ansat bl.a. i Miljøstyelsen, Ehvev, og abejdede med miljøgodkendelse af viksomhede - Pojektlede på implementeingen af IE-diektivet i Danmak Advokat, Landbug & Fødevae, Specialistadvokat i miljø- og planetlige fohold - industiviksomhede og landbug

3 Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse (fot.): Advokat, Haugaad Nielsen Advokatfima, Aalbog, mv. - Specialistadvokat i miljø- og planetlige fohold ådgivning af offentlige myndighede og viksomhede samt industiviksomhede Eksten lekto i fovaltningset og EU-et, Københavns Univesitet, 2014 Eksten lekto i miljø- og planet, Aalbog Univesitet, 2014-

4 Paksis i ovesigtsfom NMK2014.NMK Kongeåstien (VVM (og habitat)) NMK2014.NMK og NMK Endelave Havbug (VVM og habitategle) EUDC2014.C-521/12 Biels (habitat) EUDC2015.C-570/13 Kaoline Gube (VVM) EUDC2013.C-420/11 Jutta Leth (VVM) NMK2014.NMK Københavns Meto (miljøvudeingsloven)

5 Kongeåstien Klage mente, at pojektet va omfattet af VVM-bekg. bilag 2, pkt. 11 d. Kommunen: de e tale om en tampesti ikke en vej e.l., kun begænset befæstelse og vedligehold og stien falde ind i de natulige omgivelse defo ingen sceening efte VVM-eglene. NMK: De e tale om en tampesti, som etablees ved begænset makeing og vedligehold ikke omfattet af VVM-eglene. Beskivelsen af stien e ikke umiddelbat omfattet af den gængse foståelse af bilag 2, pkt. 11 d anlæg af veje. Den type pojekte kan altså, jf. NMK, etablees uden VVM. De kan dog væe tale om et pojekt i habitatdiektivets fostand.

6 Endelave Havbug Placeing af havbug syd fo habitatomåde ved Hosens Fjod. Omådet opfyldte ikke miljømål og næingsstofbelastning va en tussel. Såvel Natua 2000-konsekvensedegøelsen som VVM-edegøelsen indeholdt en ække modelbeegninge (MIKE 3) va modelå. NMK: En modelleing med gennemsnitlige vædie betyde, at de i peiode vil foekomme en støe negativ effekt af havbugets udledninge på miljøpaametene, end modelleingen viste. NMK: Behov fo konket vudeing af udledning af fosfo.

7 Endelave Havbug NMK: Det kan ikke med tilstækkelig sikkehed udelukkes, at de vil ske en negativ påvikning af habitatomådet. NMK: Etableing af muslingeopdæt som fangkultu fo kvælstof kunne ikke indgå i habitatkonsekvensvudeingen ikke fonøden sammenhæng mellem udledningen fa havbuget og optagelsen i muslingeopdættet. NMK ophævede heefte Miljøstyelsens afgøelse om miljøgodkendelse, da såvel habitatkonsekvensvudeingen og VVM-edegøelsen va mangelfulde. Afgøelsen foekomme koekt paksis e meget estiktiv, så væ vasom med anvendelsen af modelbeegninge de kan ikke stå alene.

8 Biels Udvidelse af motovej gennem et Natua 2000-omåde ville have betydelige, negative og potentielt vaige vikninge på omådet (Molinia-enge). Som kompensation skulle de i fobindelse med motovejspojektet etablees et støe aeal med enge af bede kvalitet end de eksisteende. En guppe bogee (Biels m.fl.) anlagde heefte sag mod det hollandske miljøministeium med påstand om, at motovejspojektet ikke kunne tillades. Spøgsmålet va heefte, om de kan tillades pojekte på betingelse af, at de etablees estatningsbiotope, elle Om estatningsbiotope e en kompenseende foanstaltning, de kun kan buges, hvis EU-kommissionen undeettes?

9 Biels EUD: Et pojekts påvikning af et Natua 2000-omåde skal vudees unde hensyntagen til bevaingsmålsætningene og beskyttelsesfoanstaltningene som e en integeet del af pojektet. EUD: Kompensationsfoanstaltninge i et pojekt skal deimod ikke tages i betagtning ved vudeingen af et pojekts påvikning af et Natua 2000-omåde. EUD: Kompensationsfoanstaltninge vil væe en omgåelse af habitatdiektivets atikel 6, stk. 3, og de dei nævnte pocedue. EUD: I stedet må poceduene om kompenseende foanstaltninge i atikel 6, stk. 4, anvendes EU-kommissionen skal undeettes mv. Dommen e et opgø med bugen af estatningsbiotope ved (støe) pojekte, de potentielt medføe betydelig, vaig skade på Natua 2000-omåde.

10 Kaoline Gube Et østigsk butikscente kunne, jf. myndighedene, opføes uden VVM. Kaoline Gube (nabo) anlagde sag mod myndigheden med påstand om, at tilladelsen til indkøbscenteet skulle annullees, gundet den manglende VVM. Alene bygheen, medvikende myndighede og kommunen havde patsstatus og demed søgsmålset i fohold til VVM-spøgsmål. Naboene, de va dog bundet af afgøelsen, va geneelt udelukket som pate. Naboe kunne dog indbinge spøgsmålet om anlæggets opføelse og dift fo domstolene.

11 Kaoline Gube Jf. VVM-diektivet og Aahus-konventionen skal det sikes, at den beøte offentlighed ha adgang til klage og domstolspøvelse. EUD: Medlemsstatene fastlægge, hvonå de e tilstækkelig inteesse og en ettighed e kænket fo den beøte offentlighed. EUD: Naboe kan væe beøt offentlighed. De østigske egle va ufoenelige med VVM-diektivet udelukkede næsten naboes søgsmålset. VVM-diektivets egle om søgsmålset/pøvelse kan ikke fotolkes indskænkende.

12 Jutta Leth En østigsk lufthavn va blevet udvidet ad flee omgange, uden at de va foetaget VVM-pocedue. En nabo, Jutta Leth, anlagde sag mod den østigske stat med påstand om betaling af en estatning på euo gundet educeet ejendomsvædi. Det blev bl.a. gjot gældende, at VVM-diektivet va tilsidesat i fobindelse med udvidelsene af lufthavnen. Sagen blev heefte foelagt fo EU-domstolen. De va tvivl om, hvovidt en ovetædelse af VVM-eglene kan medføe estatningsansva på EU-etligt gundlag. De va tvivl om ækkevidden af begebet mateielle gode i diektivets atikel 3.

13 Jutta Leth EUD: Pojektes indvikning på mateielle gode, jf. VVM-diektivets atikel 3, betyde, at de ved vudeing af flystøj skal vudees på, hvoledes det ansøgte påvike menneskes bug af bygninge. EUD: De skal ikke foetages en vudeing af det ansøgte pojekts påvikning af det mateielle godes vædi, de ikke kan henføes til miljøpåvikningen eksempelvis øget konkuence. EUD: Foebyggelse af fomuetab, de e en diekte følge af et pojekts indvikning på miljøet e dog omfattet af VVM-diektivets beskyttelsesfomål.

14 Jutta Leth EUD: Estatning e mulig men må afgøes efte nationale egle. EUD: Ved tilstækkelig kvalificeet tilsidesættelse af EU-egle, de tillægge boge ettighede, og hvo de e diekte sammenhæng mellem ovetædelsen og bogeens tab, kan de kæves estatning på EU-etligt gundlag afgøes af de nationale domstole. EUD: VVM-diektivet kæve alene en vudeing af miljøpåvikningen og en høing af offentligheden ikke kav om en mateiel beskyttelse af miljøet. EUD: Den manglende VVM e ikke i sig selv åsag til vædifoingelsen og den manglende vudeing give defo ikke et til estatning de kan dog væe gunstigee egle i national lovgivning.

15 et Jutta Leth foholdet til dansk De e i dansk et opstillet estatningskiteie på linje med EUD i Jutta Lethsagen. Kæve kvalificeet ovetædelse. Fomelle fejl e ikke nok. - eks. U V - estatning fo manglende lokalplan uvist om lokalplan til at bygge tofamiliehuse va blevet vedtaget væditab fo nabo estattet med k. fysiske gene vænet af planloven. - eks. U H ikke estatning fo konkueende viksomhed på baggund af manglende lokalplan den type tab e ikke vænet af planloven. Desuden va de ikke begået gove fejl af myndighedene. Estatningspligt kæve således også, at tabet e en følge af fohold, de kan vaetages af den pågældende lovgivning eksempelvis planloven. Fysiske gene e omfattet af planloven det e konkuencefohold ikke.

16 Københavns Meto Byggeiet af Cityingen blev til efte Tanspotministeiets tilladelse de va gennemføt foudgående miljøvudeing og VVM. Metoselskabet anmodede i apil 2013 Københavns Kommune om tilladelse til at udvide abejdstiden til døgnabejde ved flee byggepladse øget støj. Københavns Kommune vedtog i juni 2013 en fivillig ammeafgøelse, de bl.a. fastlagde etningslinjene fo femtidige støjpåbud efte mbl. 42. Rammeafgøelsen blev påklaget af en ække beboefoeninge, unde henvisning til, at afgøelsen bl.a. va omfattet af definitionen på plane og pogamme i mvl. 1, stk. 3, n. 1, og ikke va miljøvudeet efte mvl.

17 Københavns Meto NMK: Ikke tidligee taget stilling til, om et fivilligt tilvejebagt administationsgundlag e omfattet af mvl. og hvilken etsvikning en manglende miljøvudeing ha. NMK: Fivillige plane og pogamme e omfattet af mvl. ingen betydning, at mbl. 42 ikke e omfattet af mvl. elle at ammeafgøelsen va kommunens fivillige beslutning. NMK: Rammeafgøelsen va omfattet af mvl. bilag 4, punkt 10 h, og e defo en plan i mvl s fostand, da de va tale om et administationsgundlag fo fovaltningen. NMK: Planen e ikke miljøvudeet, hvilket e en væsentlig mangel ugyldig. NMK: Påbud som e vedtaget på baggund af planen e også ugyldige.

18 Københavns Meto Begebet fivillig plan e ikke diekte pæciseet, men de må væe tale om etningslinje fo administation af visse tilladelse heunde vægtning af kiteie. Eks. kommunale etningslinje fo landzonetilladelse, tilladelse efte vandfosyningsloven mv., de fastsætte amme fo pojekte omfattet af VVMbekendtgøelsens bilag 1 elle 2 samt ha betydning fo beskyttelsen af Natua 2000-omåde e heefte omfattet af mvl. Manglende miljøvudeing medføe heefte ugyldighed af samtlige afgøelse tuffet på gundlag af den fivillige plan. Dette e på linje med EUD, jf. eks. EUDC2013.C-463/11.

19 Kontaktdata Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Skibbogade 3, 3. sal 9000 Aalbog Tlf.: Mail:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter

Afgørelse i sagen om den tidligere Præstø Kommunes tilvejebringelse af en lokalplanbestemmelse om ophør af 2 servitutter NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. februar 2007 NKN-33-00323 mje Afgørelse i sagen om den tidligere

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere