Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:"

Transkript

1 Kendelse af 12. oktober Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 17. februar 1999 har afslået ham aktindsigt i en sag vedrørende A. Sagens omstændigheder: Ved skrivelse af 17. februar 1999 afslog Finanstilsynet - bortset fra visse bilag - en ansøgning fra klageren om aktindsigt i en sag vedrørende realkreditinstitut A's tilladelse til at drive filial i (land) fra 1987, idet styrelsen henviste til tilsynets tavshedspligt i henhold til realkreditlovens 98, stk. 1. Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: "Det er undertegnedes opfattelse, at afslaget er givet på et ukorrekt retligt grundlag. Denne opfattelse bygger på følgende: 1. Såvel den dagældende Realkreditlovs 8, stk. 4, og den nugældende Realkreditlovs 98, stk. 1, henviser til, at tavshedspligten gælder for de med tilsynet beskæftigede. En ansøgning om tilladelse til långivning i udlandet er imidlertid ikke en del af tilsynets virksomhed. Dette fremgår klart af den nugældende Realkreditlov, hvor bestemmelsen om tavshedspligt er medtaget i lovens kapitel 16. Den eneste grund til, at tilsynet er i besiddelse af akterne fra de pågældende sager, er, at beføjelserne vedrørende godkendelse af virksomhed i udlandet er henlagt til Finanstilsynet ved bekendtgørelse nr. 551 af 23. juni Såfremt disse beføjelser ikke var henlagt til Finanstilsynet, ville den kompetente myndighed være økonomiministeren, jf. Realkreditlovens Økonomiministeren er ikke undergivet tavshedspligt. Der er ikke i loven holdepunkter for at antage, at Finanstilsynets tavshedspligt også finder anvendelse i relation til sager, som ikke vedrører selve tilsynsfunktionen. En sådan indskrænkning i offentlighedens adgang til aktindsigt må kræve udtrykkelig hjemmel, og en sådan hjemmel ses ikke at være til stede i bekendtgørelse nr. 551 af 23. juni Sagen om ansøgning om forsøgsordning vedrørende oprettelse af filial med henblik på långivning i (land) og (land) blev angiveligt startet i 1985 og vedrører således det forhold, som ligger forud for den gældende Realkreditlov. Der er ikke i forbindelse med vedtagelsen af den nye Realkreditlov holdepunkter for at antage, at den nugældende Realkreditlovs 98, stk. 1, tillige gælder for dokumenter og oplysninger tilgået de relevante myndigheder før lovens ikrafttræden. Spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende dokumenter og oplysninger er undergivet tavshedspligt, må derfor vurderes ud fra 8, stk. 4, i den dagældende Realkreditlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 14. august Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk. 4. De med tilsynet beskæftigede er under ansvar efter borgerlig straffelovs 152 og 264 b forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

2 Det gøres først og fremmest gældende, at den dagældende regel om tavshedspligt ikke er en særlig bestemmelse om tavshedspligt, idet den alene gentager Straffelovens regler uden, at der derved foretages en ændring af tavshedspligtens omfang. Jeg henviser i den forbindelse til Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998) v/john Vogter, side 259. For det andet er det i bestemmelsen direkte anført, at tavshedspligten alene gælder over for uvedkommende. Anmodningen om aktindsigt er indgivet på vegne af det engelske advokatfirma som repræsenterer et valuarfirma, som har bistået A med at værdifastsætte en række hotelejendomme i (land). Valuarfirmaet er blevet sagsøgt for et trecifret millionbeløb ved en engelsk domstol. A's långivning er sket på baggrund af en tilladelse meddelt efter den dagældende Realkreditlovs 28 a, og A har alene fremlagt visse af de dokumenter, som er medgået i behandlingen af ansøgningen. Det gøres på denne baggrund gældende, at der ikke ved aktindsigt i nærværende sag vil ske udlevering af dokumenter og oplysninger til uvedkommende. Finanstilsynet har afgivet en redegørelse af 19. april 1999, hvori bl.a. er anført: 2. Advokat K gør i sin klage gældende, at Finanstilsynets tavshedspligt skal vurderes efter de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor dokumenterne m.v. er tilgået tilsynet. Dette er Finanstilsynet enig i. Hele anmodningen vedrører dokumenter mv. tilgået Finanstilsynet i perioden Bestemmelsen om tavshedspligt i lov om realkreditinstitutter, lov nr. 219 af 1. juni 1983, 8, stk. 4, er sålydende: De med tilsynet beskæftigede, er under ansvar efter borgerlig straffelovs 152 og 264 b, forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Denne bestemmelse trådte i kraft den 4. juni 1983 og var gældende indtil den blev ændret ved lov nr. 841 af 20. december Bestemmelsen blev flyttet til 98, stk. 1, og fik følgende indhold: De med tilsynet beskæftigede er under ansvar efter borgerlig straffelov e, forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Denne bestemmelse trådte i kraft den 22. december Den eneste forskel på de to tavshedsbestemmelser er henvisningen i 8, stk. 4, til 152 og 264 b i borgerlig straffelov. Denne er ændret som følge af, at disse bestemmelser er omformuleret og delvis ændret ved lov nr. 573 af 19. december 1985 om ændring af borgerlig straffelov. Finanstilsynets tavshedspligt har således samme indhold for alle de dokumenter m.v, der er omhandlet af anmodningen om aktindsigt.

3 3. Advokat K gør i sin klage gældende, at den dagældende regel om tavshedspligt ikke er en særlig bestemmelse om tavshedspligt, idet den alene gentager straffelovens regler uden, at der derved foretages en ændring af tavshedspligtens omfang. I forslag til ændring af lov om realkreditinstitutter, L 195, fremsat den 27. april 1983, angives det i bemærkningerne således: Den foreslåede specielle tavshedspligt betyder en begrænsning i tilsynets pligt efter offentlighedslovens 7 til at meddele oplysninger efter denne lov til andre end sagens parter. 7 svarer til den nugældende offentlighedslovs 14. I FOB 1990, side 593 f, har ombudsmanden udtalt: at 98 i realkreditloven var en særlig tavshedsbestemmelse, der i vid udstrækning fortrængte offentlighedens adgang til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 14. Tavshedspligten i lov om realkreditinstitutter, 8, stk. 4, og senere realkreditlovens 98, er derfor en særlig tavshedspligt med det formål at begrænse tilsynets pligt til at meddele oplysninger i henhold til offentlighedslovens regler. 4. Advokat K gør endvidere i sin klage gældende, at beføjelsen til at behandle en ansøgning om tilladelse til långivning i udlandet i loven er tillagt økonomiministeren. Dermed er det ifølge advokaten ikke en del af tilsynets virksomhed og er således heller ikke underlagt Finanstilsynets tavshedspligt. I begge dagældende bestemmelser om tavshedspligt er de med tilsynet beskæftigede underlagt tavshedspligt for oplysninger de gennem deres virksomhed bliver vidende om. I lovforslag til realkreditlov L 26, fremsat 11. oktober 1989, er det i bemærkningerne til 98 angivet: Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger svarer i hovedtræk til reglerne i den gældende realkreditlov.. Det er endvidere angivet: Boligministeren er efter loven ansvarlig for tilsynet. I praksis er ministerens beføjelser dog delegeret til Boligstyrelsen. Formuleringen de med tilsynet beskæftigede omfatter både vedkommende minister og alle ansatte der er beskæftiget med tilsyn med realkreditinstitutter, hvad enten de er ansat i Boligministeriet, Boligstyrelsen eller Finanstilsynet. Såfremt Boligministeren ikke havde uddelegeret beføjelsen til meddele tilladelse til långivning i udlandet,

4 ville ministeren og de ansatte i Boligministeriet, der meddelte tilladelse, altså være underlagt tavshedspligt efter de omhandlede bestemmelser. Det er således ikke korrekt, at vedkommende minister ikke ville være underlagt tavshedspligt efter de dagældende bestemmelser. Indtil Finanstilsynet den 1. januar 1990 overtog tilsynet med realkreditinstitutter var beføjelsen, som det fremgår af ovennævnte lovbemærkninger fra 1989, tillagt Boligstyrelsen. Finanstilsynets og Boligstyrelsens virksomhed omfatter alle styrelsernes beføjelser direkte efter realkreditloven eller som er tillagt de pågældende styrelser ved uddelegering i henhold til realkreditloven. Ved ministerens uddelegering af kompetencen til at behandle realkreditinstitutternes ansøgninger om tilladelse til drift af filialer i udlandet bliver denne sagsbehandling en del af styrelsernes virksomhed. De oplysninger realkreditinstitutterne giver det respektive tilsyn i forbindelse med ansøgninger om drift i udlandet er derved omfattet af tavshedspligten. 5. Advokat K gør endelig gældende, at tavshedspligten kun gælder uvedkommende. Anmodningen om aktindsigt er indgivet på vegne af et valuarfirma, der har bistået A med at værdiansætte en række hotelejendomme i (land). Advokat K gør gældende, at dokumenterne herved ikke vil blive udleveret til uvedkommende. Finanstilsynet forstår advokatens skrivelse således, at der føres en retssag mellem valuarfirmaet og A. Af de ovenfor citerede bemærkninger til den dagældende 8, stk. 4, fremgår, at tavshedspligten forhindrer meddelelse af oplysninger til andre end sagens parter. Finanstilsynet kan altså alene meddele oplysninger til advokat K's klient, såfremt denne kan betragtes som part. Ved A's ansøgning om tilladelse til drift af filial i (land) har valuarfirmaet ikke en retlig interesse i sagens udfald. Valuarfirmaet kan muligvis have et ønske om at indgå forretninger med ansøgeren. Denne interesse berettiger imidlertid ikke til, at valuarfirmaet kan anses for at være part i sagen om A's ansøgning om tilladelse til långivning i eller drift af filial i (land). Valuarfirmaet i (land), der har bistået A med at værdiansætte en række hotelejendomme i (land), kan ikke siges at have partstatus i sagen vedrørende As ansøgning om tilladelse til drift af filial i (land). Valuarfirmaet er derved uvedkommende i henhold til reglerne om tavshedspligt og kan derfor ikke få udleveret dokumenter vedrørende A's ansøgning om tilladelse til drift af filial i (land). 6. Sammenfattende skal Finanstilsynet fastholde, at de omhandlede dokumenter m.v. er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt, og at de derfor efter offentlighedslovens 14 er undtaget fra aktindsigt jf. lovens 4, stk. 1.

5 Klageren har herefter i skrivelse af 17. maj 1999 bl.a. anført: Finanstilsynet overser efter min opfattelse helt og holdent, at den verserende sag ikke drejer sig om aktindsigt for så vidt angår et område omfattet af den tilsynsvirksomhed, som er omtalt i Lov om Realkreditinstitutter. Anmodningen vedrører aktindsigt for så vidt angår Boligministeriet s (Boligstyrelsen s) behandling af sagen omkring A s tilladelse til at drive virksomhed i udlandet. Det er kun et tilfælde, at akterne vedrørende den sag er sendt til Finanstilsynet, der som så er en tilsynsmyndighed i forhold til realkreditinstitutter. Det gøres gældende, at Boligministeriet s (Boligstyrelsen s) behandling af A s ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed i udlandet, navnlig (land) og (land), ikke er et udslag af nogen former for tilsynsvirksomhed. Behandlingen var en naturlig konsekvens af, at Boligministeriet var det ressort ministerium, som realkreditinstitutter var underlagt. Det er klagerens opfattelse, at Finanstilsynet s tilsynsvirksomhed naturligvis må have til formål at kontrollere, om realkreditinstitutter overholder de i realkreditloven fastsatte forskrifter og retningslinier. Det er naturligt og forståeligt, at en tredjemand ikke skal have adgang til oplysninger om de sager, som Finanstilsynet i kraft af sine beføjelser undersøger, sager hvor der kan foreligge tvivl om lovmæssighed af en realkreditforenings given handlemåde. Derimod er der ingen hjemmel til Finanstilsynet s fortolkning ifølge redegørelsen af 21. april 1999, i henhold til hvilken alle sager uanset deres indhold er omfattet af Finanstilsynet s varetægt. En sådan fortolkning ville være alt for vidtgående og effektivt underminere de hensyn, som ligger i lov om offentlighed i forvaltningen, hvorved der sikres adgang til aktindsigt i de sager, hvor myndighederne forestår sædvanlig sagsbehandling og ikke agerer som en kontrolinstans. Ankenævnet skal udtale: Ankenævnet finder, at det forhold, at realkreditinstitutter skal ansøge om tilladelse til at drive virksomhed i udlandet, er et led i, at institutterne er under tilsyn, og at Finanstilsynet ved tilladelsen til A til at drive filial i (land) har udøvet en tilsynsbeføjelse. Finanstilsynets akter vedrørende sagen er derfor omfattet af den særlige tavshedspligt for tilsynets ansatte, jf. nu realkreditlovens 98, stk. 1, der som anført af tilsynet gælder uanset reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen. Da klagerens opdragsgiver ikke har været part i tilsynets sag, tiltræder ankenævnet derfor Finanstilsynets afgørelse af 17. februar 1999.

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder:

Af en redegørelse af 2. marts 2000 fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen til ankenævnet fremgår følgende om sagens faktiske omstændigheder: Kendelse af 15. september 2000. 00-26.118. Krav om oversættelse af dokumenter på engelsk til dansk. Oversættelsen skulle bekræftes af autoriseret translatør. Anmeldelsesbekendtgørelsens 3. (Suzanne Helsteen,

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere