Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed."

Transkript

1 UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering) folkehøring i Nuuk den 17. marts Folkehøringen var et led i forberedelserne til Danmarks og Grønlands FN-høring ved FN s Menneskerettighedsråds Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i januar J. NR KONCEPT OG FORLØB Konceptet for høringen var tilrettelagt med det formål at få deltagerne til at komme med deres input til FN-høringen. Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. For at inspirere deltagerne blev tre eksperter inviteret til høringen for at holde et kort oplæg om forskellige aspekter af retssikkerhed. De tre eksperter var Anders Meilvang (advokat), Vera Leth (Ombudsmand for Inatsisartut) og Sofia Rossen (sekretariatschef, Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU). Inspirationsoplæggene satte gang i de mundtlige bidrag fra deltagerne. Efter præsentationerne og de efterfølgende reaktioner var der åben for andre bidrag, som deltagerne i øvrigt ønskede at bringe på banen. Ca. 50 personer deltog ved høringen. 2 FREMFØRTE PROBLEMSTI LLINGER De fremmødte ved folkehøringen dækkede temaet meget bredt ved at dele deres personlige erfaringer og deres konkrete viden. I de næste afsnit oplistes de problemstillinger, der blev nævnt af deltagerne i løbet af høringen. Det anførte er ikke nødvendigvis er udtryk for Institut for Menneskerettigheders holdning til emnet. 2.1 RETFÆRDIG RETTERGANG Det blev nævnt, at retssikkerhed handler om at værne den enkelte borger mod statens overgreb, dvs. at beskytte det enkelte individ. Der blev argumenteret for, at magtens tredeling halter i Grønland, fordi der nærmest er for lidt forbindelse mellem magterne. Et eksempel blev nævnt: Strafudmåling er ikke reguleret i 1/6

2 Kriminalloven, dvs. af politikerne, så det er op til domstolene (kredsretterne) at beslutte det generelle niveau for foranstaltninger. Desuden argumenterede deltageren for, at grønlandske politikere generelt interesserer sig meget lidt for retsforhold Domstolene Lang sagsbehandlingstid ved domstolene blev nævnt som et stort problem. Det er ifølge en deltager svært for ofrene at acceptere, at man skal ribbe op i en voldtægtssag måske fem år efter. Også inkassosager har lang sagsbehandlingstid. Lægmandssystemet ved domstolene: Tiden i et moderne samfund som Grønland er løbet fra, at det er lægfolk, som afgør retssager. Der bør etableres en domssamling over grønlandske domme. Det blev nævnt, at retssproget i vidt omfang kun er dansk og ikke grønlandsk. Bilag m.v. i retssager, for eksempel udtalelser fra offentlige myndigheder, burde være på grønlandsk, men det er de aldrig Offentlige myndigheder generelt Mangel på administrative klageinstanser: Domstolsprøvelse koster penge, også for borgeren. Der mangler adgang til administrativt at kunne klage over myndighedernes afgørelser. Det ville betyde en lettere, økonomisk farbar mulighed for rekurs, hvor myndigheden selv ville skulle se på sagen igen og revurdere. I en retssag skal borgeren selv skaffe beviser og etablere sagen. Sagsbehandlingstider i kommunerne er lange, men det gælder også for klagesager i sociale nævn og hos Ombudsmanden for Inatsisartut, hvor der tit ventes på sagsakter fra kommunen. Afgørelser i klagesager bør være på både grønlandsk og dansk. Manglende retssikkerhed i bygderne. Kun byerne har politi, selvom der findes 72 bosteder, og kun 18 byer Tilbageholdelse Tilbageholdelse (varetægtsfængsling) bruges alt for meget i Grønland. Omfanget bør undersøges Lovgivning Mangelfuld oversættelse af kriminalloven og retsplejeloven til grønlandsk. Lovgivere interesserer sig ikke nok for retssikkerhed. 2/6

3 Manglende adgang til lovgivning, herunder en samlet hjemmeside for såvel rigslovgivning som selvstyrelovgivning på begge sprog. Grønland mangler en persondatalov. Lovgivningen for Grønland er svær at gennemskue, da det er et miskmask af gammel rigslovning og nyere grønlandsk lovgivning. Det er et problem, at der ikke bruges lovbekendtgørelser i grønlandsk lovgivning. Helt generelt er der problemer med rigslovgivningen. Der laves forholdsvis få egentlige love for Grønland af Folketinget. Rigslovgivning kommer i mange tilfælde til at gælde for Grønland ved, at danske love sættes i kraft for Grønland ved anordning. Derved udsteder den danske regering/dronningen en administrativ forskrift, som bekendtgør, at en bestemt lov nu også gælder i Grønland. I den forbindelse kan der laves nogle justeringer og tilpasninger af hensyn til forholdene i Grønland, men der er ikke bemærkninger til en anordning, og derved mangler man det fortolkningsbidrag til loven, som normalt findes i bemærkningerne. Man kan læse bemærkningerne til den danske lov, men de er skrevet til danske forhold, ikke til grønlandske. Det ville være meget bedre lovgivning, hvis der blev lavet flere love for Grønland og færre anordninger, så lovgivningen fra begyndelsen var målrettet grønlandske forhold Børn Stort problem, at børn ikke kan besøge deres anstaltsanbragte forældre. Ikke alle børn er sikret uddannelse. Ca. 30 % af befolkningen, alle børn, har ingen klageadgang Personer med handicap Retsvæsenet taler til folk ud fra den alder, de har på papiret, ikke den alder, deres udvikling afspejler (deres mentale alder) det er et problem i relation til personer med handicap. Manglende kompetence hos medarbejdere, som arbejder med handicappede. 2.2 MYNDIGHEDSSTRUKTUR Klageadgangen i centraladministrationen er uklar. Myndighedsstrukturen i Grønland er bygget op efter dansk forbillede med en minister i spidsen (et medlem af Naalakkersuisut). Ligesom i Danmark kan der under et departement ligge en til flere 3/6

4 myndigheder eller institutioner. Det gør der i det grønlandske sundhedsvæsen, ligesom Grønlands Universitet er en myndighed under Uddannelsesdepartementet. Udgangspunktet er, at en underordnet myndigheds afgørelser kan påklages til en overordnet myndighed. Dette udspringer af en ulovbestemt grundsætning, og det er et udtryk for ministeransvar enhver sag inden for ministerens område skal kunne indbringes for departementet, som har et medlem af Naalakkersuisut som chef. Problemet er, at det i Grønland i nogle tilfælde er uklart, om en underordnet enhed/myndighed anses som en del af departementet eller som en selvstændig myndighed. Et eksempel: For nogle år siden oprettede man nye styrelser. Spørgsmålet var, om hver styrelse skulle opfattes som en selvstændig myndighed. I så fald er der klageadgang til departementet over styrelsens afgørelser. Hvis hver styrelse derimod skal opfattes som en afdeling i et departement, er der ikke klageadgang til departementet, da styrelsen da vil være en integreret del af departementet. Formandens Departement (dvs. regeringslederens departement) fastholdt, at styrelserne var at regne for afdelinger i departementet. Dette stillede Ombudsmanden for Inatsisartut spørgsmålstegn ved. Et andet eksempel: Afskedigelse af en medarbejder i Skattestyrelsen, hvor medarbejderen klagede til ombudsmanden. Som led i sagen måtte ombudsmanden undersøge, om styrelsen var en selvstændig myndighed. Det mente ombudsmanden, at styrelsen var, hvorfor der var klageadgang over styrelsens afgørelse om afskedigelse til Finansdepartementet Behov for rådgivning Der er et stort behov for rådgivning mange borgere kender ikke deres rettigheder. Der kunne eventuelt fokuseres mere på rådgivning fra ombudsmandens side i stedet for afgørelser Offentlige myndigheder generelt Det grønlandske samfund virker tillukket, det er svært at finde afgørelser, ligesom det tilsyneladende er svært at få aktindsigt. Domstolenes afgørelser er ikke til at finde, medmindre man søger aktindsigt. Kommunerne mangler midler til at klare det store antal sager. Alle sagsbehandlingssamtaler i kommunerne bør optages, så man ikke behøvede at skrive referat. 4/6

5 2.2.3 Ligebehandling Det vil være ønskeligt, at der etableres et ligebehandlingsnævn i Grønland. 2.3 RETSHJÆLP IKIU har modtaget ca henvendelser på de 4,5 år, retshjælpen har eksisteret. Det forekommer meget arbitrært, om borgere får oplysninger om deres rettigheder i forholdet til myndighederne. En del henvender sig til retshjælpen, fordi de ikke forstår henvendelser fra myndighederne. Eksempler fra sager: I sager om tvangsfjernelse af børn får man ikke vejledning i, hvad man kan gøre for senere at få børnene tilbage, når man er på fode igen. I sager om børn, der bor på skolehjem, men mistrives og ikke får deres eksamen, er der ingen hjælp. I sager om vold skal voldsofre udfylde et skema, som kun findes på dansk, som ikke alle forstår. De fleste af IKIU s henvendelser handler om offentlige ydelser, tvangsfjernelser og udsættelser. Behovet for gratis retshjælp bliver større år for år. 2.4 FISKERI Lige adgang til erhverv er ikke gældende i forhold til at få licens til torskefiskeri. Fiskeribranchen har problemer med manglende åbenhed og antikorruption. 2.5 ØVRIGE EMNER Køb af spiritus En deltager udtrykte, at det er en krænkelse af hans rettigheder, at der er forbud mod at sælge stærk spiritus (>5 %) i yderområderne Børnebortførelse Det er et problem, at man ikke kan dømmes for at bortføre et barn fra Grønland til Danmark, men at man godt kan dømmes, hvis barnet bortføres fra Danmark til Grønland Borgerinddragelse Vigtigt at udbrede muligheder for borgerinddragelse. Folkehøring bør også afholdes andre steder end i Nuuk. 5/6

6 2.5.4 Personer med handicap på arbejdsmarkedet Handicappedes rettigheder bliver ikke varetaget i Grønland. Få får mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet. 6/6

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Januar 2015 I denne udgave af Retspolitisk Forening nyhedsbrev sætter vi fokus på årets generalforsamling med efterfølgende uddelingen af Kafkatten, politikeres forhold

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU

ÅRSBERETNING 2014. Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU ÅRSBERETNING 2014 Den selvejende retshjælpsinstitution IKIU INDLEDNING Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU har nu eksisteret i 5 år. Befolkningen og myndighedernes kendskab til IKIU er øget markant,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ÆLDRE STATUS 2013 ÆLDRE STATUS 2013ÆLDRE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009. Klip fra bogens s. 13-19 2.b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis

Læs mere