Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer"

Transkript

1 Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer I medfør af 15, stk. 2 og 3, 16 og 69, stk. 3-4 i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. fastsættes: Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse vedrører: 1) tilsætningsstoffer til fødevarer, 2) tilsætningsstoffer til tilsætningsstoffer, 3) farvestoffer til sundhedsmærkning og anden obligatorisk mærkning af kød, og 4) ekstraktionsmidler. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for virksomheder, der alene producerer fødevarer bestemt til det grønlandske hjemmemarked eller virksomheder der producerer ikke-animalske fødevarer. Stk. 3. Bekendtgørelsen vedrører ikke anvendelse af aromaer til fødevarer og aromaer, jf. dog bilag Ved tilsætningsstoffer forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof, der normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en karakteristisk ingrediens i fødevarer, hvad enten det har næringsværdi eller ej, og som, hvis det bevidst tilsættes fødevarer med et teknologisk formål i forbindelse med fremstillingen, forarbejdningen, tilberedningen, behandlingen, emballeringen, transporten eller opbevaringen, resulterer i, eller med rimelighed forventes at resultere i, at det eller dets biprodukter direkte eller indirekte bliver en bestanddel af de pågældende fødevarer. Stk. 2. Følgende betragtes dog ikke som fødevaretilsætningsstoffer: 1) monosaccharider, disaccharider eller oligosaccharider, og fødevarer som indeholder disse stoffer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber. 2) fødevarer, hvad enten de er i tørret eller koncentreret form, herunder aromaer, som tilsættes under fremstilling af sammensatte fødevarer på grund af deres aromatiske, smagsmæssige eller ernæringsmæssige egenskaber, og som samtidig har en sekundær farvevirkning. 3) stoffer, der anvendes i overtræks- og dæklagsmaterialer, der ikke udgør en del af fødevarer, og som ikke er bestemt til at indtages sammen med disse. 4) pectinholdige produkter udvundet af tørrede presserester af æbler eller skaller af citrusfrugter eller kvæder eller en blanding heraf ved behandling med fortyndet syre og efterfølgende delvis neutralisering med natriumeller kaliumsalte (»flydende pectin«). 5) tyggegummibaser. 6) hvid eller gul dextrin, brændt eller dextrineret stivelse, stivelse modificeret ved syre- eller alkalibehandling, bleget stivelse, fysisk modificeret stivelse og stivelse behandlet med amylolytiske enzymer. 7) ammoniumchlorid. 8) blodplasma, gelatine, proteinhydrolysater og salte deraf, mælkeprotein og gluten.

2 9) andre aminosyrer end glutaminsyre, glycin, cystein og cystin samt salte af sådanne syrer, som ikke har nogen. 1. teknologisk funktion 10) kaseinater og kasein 11) inulin Stk. 2. Definitioner af tilsætningsstofgrupper fremgår af bilag Ved aroma forstås i denne bekendtgørelse aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse, indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer. 4. Ved tekniske hjælpestoffer forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof, der ikke indtages som en fødevare i sig selv, der med forsæt anvendes ved forarbejdningen af råvarer, fødevarer eller disses ingredienser for at opfylde et bestemt teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen, og kan resultere i, at der i det færdige produkt findes en utilsigtet, men teknisk uundgåelig rest af dette stof eller derivater deraf, under forudsætning af at disse reststoffer ikke udgør en sundhedsfare og ikke indvirker teknologisk på det færdige produkt. 5. Ved uforarbejdede fødevarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, der ikke er behandlet på en sådan måde, at der er sket væsentlige ændringer i dens oprindelige tilstand; navnlig anses følgende ikke at forårsage en væsentlig ændring: deling, partering, opskæring, udbening, hakning, flåning, skrælning, pilning, formaling, udskæring, rensning, afpudsning, dybfrysning, frysning, køling, knusning, afskalning, emballering eller udpakning. 6. Ved et ekstraktionsmiddel forstås i denne bekendtgørelse et opløsningsmiddel, som anvendes i en ekstraktionsproces under forarbejdning af råstoffer, fødevarer eller af bestanddele eller ingredienser af sådanne produkter, og som fjernes, men som kan resultere i en utilsigtet, men teknisk uundgåelig forekomst af rester af midlet eller dets omdannelsesprodukter i fødevaren eller fødevareingrediensen. Stk. 2. Ved et opløsningsmiddel forstås ethvert stof, som kan opløse fødevarer, eller enhver bestanddel, der indgår i en fødevare, herunder ethvert forurenende stof, som findes i eller på den pågældende fødevare. 7. Ved quantum satis forstås i denne bekendtgørelse, det forhold, at der ikke er fastsat nogen maksimumsgrænseværdi, og at tilsætningsstoffer skal anvendes i overensstemmelse med god fremstillingspraksis i en mængde, som ikke er højere end nødvendigt for at opnå det ønskede resultat, og således at forbrugerne ikke vildledes 8. I forbindelse med anvendelse af sødestoffer forstås i denne bekendtgørelse ved: 1) energireduceret: En energireduktion med mindst 30 pct. i forhold til den oprindelige fødevare eller et lignende produkt, og 2) uden tilsat sukker: Uden tilsætning af mono- eller disaccharider eller af andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

3 9. Ved nitritsalt forstås i denne bekendtgørelse en blanding af kaliumnitrit eller natriumnitrit og natriumchlorid. En blanding af nitritsalt med kaliumnitrat eller natriumnitrat er også acceptabel. Stk. 2. Ved eksport til Danmark forstås ved nitritsalt en blanding af kaliumnitrit eller natriumnitrit og natriumchlorid med et indhold af højst 1,2 pct. nitrit beregnet som natriumnitrit. En blanding af nitritsalt med kaliumnitrat eller natriumnitrat er også acceptabel. Anvendelse af tilsætningsstoffer 10. Kun de tilsætningsstoffer, som er listet i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, må anvendes på de nævnte vilkår. stk. 2. Tilsætningsstoffer må ikke anvendes i uforarbejdede fødevarer, medmindre der specifikt er bestemmelser om en sådan anvendelse i det i stk. 1 nævnte bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. Stk. 3. De tilsætningsstoffer, som er anført i stk. 1, må kun anvendes med de formål, som er nævnt i bilag 2 i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Kun de tilsætningsstoffer, som er nævnt i del E, gruppe 8.1 om uforarbejdet kød i det i stk. 1 nævnte bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, må anvendes til sundhedsmærkning og anden obligatorisk mærkning direkte på kød og produkter med kød. 11 Ved mærkning af tilsætningsstoffer skal de specifikke betegnelser, som fremgår af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer anvendes. 12. Forekomst af et fødevaretilsætningsstof er tilladt: 1. i andre sammensatte fødevarer end dem, der er nævnt i bilag II, del A, tabel 1 og 2 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, for så vidt fødevaretilsætningsstoffet er tilladt i en af ingredienserne i den sammensatte fødevare 2. i en fødevare, hvortil der er tilsat et fødevaretilsætningsstof, et fødevareenzym eller en fødevarearoma, for så vidt fødevaretilsætningsstoffet: a) i henhold bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, b) er kommet i fødevaren via fødevaretilsætningsstoffet, fødevareenzymet eller fødevarearomaen (carry-over), og c) ikke har nogen teknologisk funktion i den færdige fødevare

4 3. i en fødevare, der udelukkende er bestemt til fremstilling af sammensatte fødevarer, forudsat at den sammensatte fødevare overholder bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. Stk.2. Hvis et fødevaretilsætningsstof i en fødevarearoma, et fødevaretilsætningsstof eller et fødevareenzym er tilsat en fødevare og har en teknologisk funktion i den pågældende fødevare, betragtes det som et fødevaretilsætningsstof i den pågældende fødevare og ikke som et fødevaretilsætningsstof i den fødevarearoma, det fødevaretilsætningsstof eller det fødevareenzym, der er tilsat, og skal i så fald være i overensstemmelse med de foreskrevne anvendelsesbetingelser for den pågældende fødevare. Stk. 3. Det er tilladt, at et fødevaretilsætningsstof, der anvendes som sødestof, forekommer i en sammensat fødevare uden tilsat sukker, i en energireduceret fødevare, i diætetiske sammensatte fødevarer, som er bestemt til slankekost, i ikke-kariogene sammensatte fødevarer og i en sammensat fødevare med øget holdbarhed, forudsat at sødestoffet er tilladt i en af den sammensatte fødevares ingredienser, jf. dog stk Tilsætningsstoffer må kun anvendes i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis. Stk. 2. Tilsætningsstoffer skal opfylde de krav til identitet og renhed, der er fastsat ved bilaget i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/ Maksimalgrænseværdierne for stofferne i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer gælder for den markedsførte fødevare, medmindre andet er anført. Uanset dette princip gælder for så vidt angår tørrede og/eller koncentrerede fødevarer, der skal rekonstitueres, maksimalgrænseværdierne for fødevarer, som er rekonstitueret ifølge anvisningerne på etiketten, under hensyntagen til den mindste fortyndingsfaktor. Stk. 2. De maksimumsværdier for farvestoffer, der er fastsat i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer, gælder for mængden af aktivt farvende princip i farvepræparatet, medmindre andet er anført. Anvendelse af ekstraktionsmidler 15. Kun de stoffer, der er nævnt i bilag 1 i denne bekendtgørelse, må anvendes som ekstraktionsmidler til fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser. Stk. 2. Uanset stk.1 kan vand, eventuelt tilsat surhedsregulerende stoffer, og fødevarer eller fødevareingredienser anvendes som ekstraktionsmidler. 16. Ekstraktionsmidler må ikke indeholde grundstoffer eller andre stoffer i mængder, der er sundhedsskadelige. Stk. 2. Ekstraktionsmidler må ikke indeholde mere end 1 mg arsen og 1 mg bly pr. kg, med mindre der er fastsat andet ved specifikke renhedskriterier. Stk. 3. Ekstraktionsmidler skal i øvrigt opfylde eventuelt andre fastsatte renhedskriterier.

5 Administrationsbestemmelser 17. For tilsætningsstoffer, som må tilsættes fødevarer efter quantum satis princippet, skal virksomheden skriftligt dokumentere behovet for den anvendte mængde af de enkelte tilsætningsstoffer. Foranstaltninger 18. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til den, der: 1) overtræder 10-11, eller ) tilsidesætter afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen. Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktie- eller anpartsselskab, en forening, fond eller lignende, kan selskabet, foreningen, fonden m.v. som sådan pålægges bødeansvar. Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. samtidig ophæves bekendtgørelse for Grønland nr. 798 af 13. juli 2006 om tilsætningsstoffer til fødevarer.

6 Bilag 1 Ekstraktionsmidler, som må anvendes ved behandling af råstoffer, fødevarer, fødevarebestanddele og fødevareingredienser Del I Ekstraktionsmidler til alle formål og anvendt under overholdelse af god fabrikationspraksis 1) Navn Acetone 2) Butan Carbondioxid Dinitrogenoxid Ethanol Ethylacetat Propan 1) Et ekstraktionsmiddel anses for at være anvendt under overholdelse af god fabrikationspraksis, såfremt brugen af det kun medfører forekomst af restindhold eller omdannelsesprodukter i teknisk uundgåelige mængder, der ikke frembyder risici for menneskets sundhed. 2) Anvendelse af acetone ved raffinering af olie fra presserester af oliven er forbudt. Del II Ekstraktionsmidler med specificeret anvendelsesformål Navn Dichlormethan Hexan 1) Anvendelsesformål (sammenfattende beskrivelse af ekstraktionen) Fjernelse af coffein eller fjernelse af irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te Fremstilling eller fraktionering af fedtstoffer og olier samt fremstilling af kakaosmør Tilberedning af fedtfri proteinprodukter og fedtfrit mel Maksimalt restindhold i ekstraheret fødevare eller fødevareingrediens 2 mg/kg i ristet kaffe og 5 mg/kg i te i fedtstof, olie eller kakaosmør 10 mg/kg i fødevaren, der indeholder det fedtfri proteinprodukt og det

7 fedtfri mel 30 mg/kg i det fedtfri sojaprodukt, der sælges til den endelige forbruger Tilberedning af fedtfri cerealiekim 5 mg/kg i fedtfri cerealiekim Methanol Ikke nærmere specificeret 10 mg/kg Methylacetat Fjernelse af coffein eller 20 mg/kg i kaffe og te fjernelse af irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te Fremstilling af sukker i sukker fra melasse Methylethylketon 2) Fraktionering af fedtstoffer og olier 5 mg/kg i fedtstof eller olie Fjernelse af coffein eller 20 mg/kg i kaffe og te fjernelse af irriterende stoffer og bitterstoffer fra kaffe og te 2-Propanol Ikke nærmere specificeret 10 mg/kg 1) Hexan er en handelsvare, der hovedsagelig består af acykliske mættede carbonhydrider, som indeholder 6 kulstofatomer, og som destillerer mellem 64 C og 70 C. Kombineret anvendelse af hexan og methylethylketon er forbudt. 2) Indholdet af n-hexan i dette ekstraktionsmiddel må ikke overskride 50 mg/kg. Dette ekstraktionsmiddel må ikke anvendes sammen med hexan. Del III Ekstraktionsmidler med specificeret anvendelsesformål Navn 1-Butanol 2-Butanol Cyclohexan Dichlormethan Diethylether Hexan 1) Methylacetat Methylethylketon 1) 1-Propanol Maksimalt restindhold i fødevaren fra anvendelse af ekstraktionsmidler i tilberedningen af aromastoffer fra naturligt aromagivende produkter 0,02 mg/kg 2 mg/kg

8 1, 1, 1, 2-tetrafluorethan 0,02 mg/kg 1) Kombineret anvendelse af disse to ekstraktionsmidler er forbudt.

9 Bilag 2 Definitioner af tilsætningsstofgrupper 1.»Sødestoffer«: stoffer, der anvendes til at give fødevarer en sød smag eller i sødestoffer til bordbrug. 2.»Farvestoffer«: stoffer, der giver en fødevare farve eller giver den dens farve tilbage og omfatter naturlige bestanddele af fødevarer og andre naturlige kildematerialer, som normalt ikke i sig selv fortæres som fødevarer, og som ikke normalt anvendes som karakteristiske ingredienser i fødevarer. Præparater, der er fremstillet af fødevarer og andre spiselige naturlige kildematerialer ved en fysisk og/eller kemisk ekstraktion, som fører til en selektiv ekstraktion af pigmenter i forhold til de ernæringsmæssige eller aromatiske bestanddele, er farvestoffer efter denne forordning. 3.»Konserveringsmidler«: stoffer, som forlænger en fødevares holdbarhed ved at beskytte den mod ødelæggelse forårsaget af mikroorganismer, og/eller som beskytter mod vækst af patogene mikroorganismer. 4.»Antioxidanter«: stoffer, som forlænger en fødevares holdbarhed ved at beskytte den mod ødelæggelse ved iltning som f.eks. fedtharskning og misfarvning. 5.»Bærestoffer«: stoffer, der anvendes til at opløse, fortynde, dispergere eller på anden måde ændre den fysiske form af et fødevaretilsætningsstof eller en aroma, et fødevareenzym, et næringsstof og/eller et andet stof, der er tilsat en fødevare af ernæringsmæssige eller fysiologiske grunde uden at ændre stoffets teknologiske funktion (og uden selv at have en teknologisk virkning) med henblik på at lette håndtering, tilsætning eller anvendelse heraf. 6.»Syrer«: stoffer, der øger en fødevares surhedsgrad og/eller giver den en sur smag. 7.»Surhedsregulerende midler«: stoffer, som ændrer eller fastholder en fødevares surhedsgrad. 8.»Antiklumpningsmidler«: stoffer, der reducerer en fødevares individuelle partiklers tendens til at klæbe sammen. 9.»Skumdæmpningsmidler«: stoffer, der forhindrer eller reducerer skumning. 10.»Fyldemidler«: stoffer, der øger en fødevares volumen uden at øge dens energiindhold væsentligt. 11.»Emulgatorer«: stoffer, hvormed man kan danne eller opretholde en homogen blanding af to eller flere ikke-blandbare faser som f.eks. olie og vand i en fødevare. 12.»Smeltesalte«: stoffer, som overfører proteiner i ost til dispergeret form og derved bevirker en homogen fordeling af fedt og andre bestanddele.

10 13.»Konsistensmidler«: stoffer, som gør eller holder frugt og grøntsager faste eller sprøde, eller som reagerer med geleringsmidler og danner eller styrker en gel. 14.»Smagsforstærkere«: stoffer, der forstærker en fødevares smag og/eller lugt. 15.»Skumdannende midler«: stoffer, hvormed man kan opnå homogen fordeling af en luftart i en flydende eller fast fødevare. 16.»Geleringsmidler«: stoffer, der giver en fødevare konsistens ved geldannelse. 17.»Overfladebehandlingsmidler«(herunder glittemidler): stoffer, der giver en fødevare et skinnende udseende eller udgør et beskyttende lag, når de påføres fødevarens overflade. 18.»Fugtighedsbevarende midler«: stoffer, som beskytter fødevarer mod udtørring ved at reducere virkningen af omgivelser med lav fugtighedsgrad, eller som gør opløsning af et pulver i et vandigt medium lettere. 19.»Modificerede stivelser«: stoffer, der fremkommer ved en eller flere kemiske behandlinger af spiselig stivelse, som kan have været underkastet fysisk eller enzymatisk behandling, og som kan være gjort fritflydende med syre eller alkali eller bleget. 20.»Emballagegasser«: andre gasser end luft, der indføres i en beholder, før, medens eller efter at en fødevare anbringes deri. 21.»Drivgasser«: andre gasser end luft, som presser en fødevare ud af en beholder. 22.»Hævemidler«: stoffer eller kombinationer af stoffer, som udvikler gas og dermed får dej til at svulme op. 23.»Kompleksdannere«: stoffer, der danner kemiske kompleksforbindelser med metalioner. 24.»Stabilisatorer«: stoffer, hvormed man kan opretholde en fødevares fysisk-kemiske tilstand. Til stabilisatorer hører stoffer, hvormed der kan opretholdes en homogen fordeling af to eller flere ikkeblandbare stoffer i en fødevare, stoffer, som stabiliserer, bevarer eller forstærker en fødevares farve, og stoffer, som øger fødevarens bindeevne, herunder dannelse af tværbindinger mellem proteiner, der kan binde fødevarestykker i rekonstituerede fødevarer. 25.»Fortykningsmidler«: stoffer, der øger en fødevares viskositet. 26.»Melbehandlingsmidler«: andre stoffer end emulgatorer, som tilsættes til mel eller dej for at forbedre bageegenskaberne.

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 49 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.7.2006 KOM(2006) 428 endelig 2006/0145 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer Bekendtgørelse nr. 798 af 13. juli 2006 Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer I medfør af 15, stk. 2 og 3, 16 og 69, stk. 3-4 i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer 1) BEK nr 542 af 27/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01201 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2007 KOM(2007) 673 endelig 2006/0145 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer 1) BEK nr 1044 af 04/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-31-00116 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kt. Sagsnr.: 2009-20-221-00080 Dep.sagsnr. 14890 11. juni 2009 FVM 662 NOTAT TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Disposition Hvilke regler er relevante/kan anvendes? Hvad skal virksomhederne

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat I. Landbrugslovgivning og procedurer I.1. Landbrugsret, forenkling Udsendelsesdato 8.7.2015 FORTOLKNINGSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer

Lovtidende A. Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer Lovtidende A Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer I medfør af 20, stk. 2, 22, 24, stk. 1 og 2, 25-26 og 69, stk. 3 og 4, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE National importør Virksomhed Cycle Service Nordic Aps. Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land Danmark

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU. Tirsdag den 27. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU. Tirsdag den 27. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU Tirsdag den 27. maj 2008 Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. De stillede spørgsmål indgår

Læs mere

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer 3. maj 2016 IDA, Levnedsmiddelselskabet Fri for gluten - ernæringstrends Dagny Løvoll Warming, cand.brom. Lovgivning - EU harmoniseret område Generelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet I medfør af 2, 3 stk. 3, 14 og 15 i landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om

Læs mere

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«.

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«. Civilafdelingen Dato: 29. oktober 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2015-706-0029 Dok.: 1769212 Justitsministeriets bidrag til Erhvervs- og Vækstministeriets forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 846 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016 Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsbrev Høring om tilladelse til test af jernbaneinfrastruktur - ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Spiselig kemi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Fødevarens energiindhold er angivet på varedeklarationen. Hvilken måleenhed angiver energiindhold i fødevarer? Sæt et kryds. kilogram

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) L 332/126 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0222 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 222 final 2013/0116 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084

HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084 Fødevarestyrelsen Att.: Sofie Faltum 08.03.2016 HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084 Vedr. Revideret vejledning om mærkning af fødevarer. Vi har vurderet dette udkast: Revideret vejledning om mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. 25. november 2015 EM 2015/124 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat til 2. behandling af Naalakkersuisoq for Fiskeri,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr. 1 2. marts 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr. 1 2. marts 2015 22. årgang nr. 1 2. marts 2015 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. 19. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Udkast Til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme

Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme Formål Formålet med denne vejledning for marmelade mv. er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2015 C(2015) 3035 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1 Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1 I medfør af 11, stk. 1, 23, 24, stk.2, 45 og 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr 1034 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0214845 Senere ændringer til forskriften LOV nr 554 af 02/06/2014

Læs mere

UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007. til. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov

UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007. til. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov AND nr. XXX af XX/XX/200X UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte Samarbejdsprojekt mellem et universitet og tre virksomheder Gennemgangen af eksemplerne er inddelt i 4 afsnit. I. Indledning og baggrund. Side

Læs mere

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr.

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr. Beregningstabeller for visse tilsætningsstoffer Det er ikke altid muligt at vurdere den anvendte mængde tilsætningsstof, idet udgangsstoffet kan være et andet molekyle end det, der er fastsat maksimumgrænseværdier

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 ANNEX Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1-EN ANNEX.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Varedeklarationer og overfølsomhed

Varedeklarationer og overfølsomhed Varedeklarationer og overfølsomhed 2 Varedeklarationer og overfølsomhed Reglerne gælder for færdigpakkede fødevarer 4 Oplysningerne står i ingredienslisten 4 Nye regler fra 25. november 2005 4 Ingredienser

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 6.6.2012 A7-0059/88. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA 6.6.2012 A7-0059/88. Ændringsforslag 6.6.2012 A7-0059/88 88 Esther de Lange for PPE-Gruppen Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen Julie Girling for ECR-Gruppen Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen Artikel 11 stk. 3, 4 og 5 3. Optagelse

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser om gennemførelse af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK

Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK 20. marts 2014 Tanja Buch-Weeke Eksempler på nye regler Skriftstørrelse x-højden = minimum 1,2 mm dog 0,9 mm for små pakker (største yderflade under

Læs mere

160a Fredsted, Gl. Haderslev

160a Fredsted, Gl. Haderslev Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev Naturstyrelsen J.nr. NST-3377-00028 Ref. perwp Afgørelse om tilsagn til tilskud til bæredygtig skovdrift Sikring af skovnaturtyper og -arter i Natura 2000

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: POLAR VEJSALT. SUPERSOFT SALTTABLETTER.

Læs mere

Eurocode 6 foreskriver, at der til murværkskonstruktioner anvendes receptmørtel eller funktionsmørtel.

Eurocode 6 foreskriver, at der til murværkskonstruktioner anvendes receptmørtel eller funktionsmørtel. Mørtel Mørtel er en blanding af bindemidler, tilslagsmaterialer og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer. Mørtel anvendes som bindemiddel i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte sten og

Læs mere

Konstatering af overtrædelser

Konstatering af overtrædelser At-intern instruks Konstatering af overtrædelser At-intern instruks IN-18-8 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 7. august 2006 Senest

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER

AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER Læringsmål Du kan forklare, hvad mærkningerne sidste anvendelsesdato og mindst holdbar til / bedst før betyder. Du kan vurdere en tilbudsvares kvalitet og pris i lyset

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud NOTAT 16. november 2007 FORBRUGEROMBUDSMANDEN Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud Ved den nye markedsføringslovs

Læs mere