LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet APRIL APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

3 MÅRSLET-bladet APRIL MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidebilleder Fotos: Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1800 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Kampen for en multihal Dilettant, revy, karate, badminton eller bare en fest med levende musik i et nyt forsamlingshus. Det er en drøm som måske er på vej til at blive til virkelighed i løbet af nogle år. Der bør i hvert fald kæmpes en kamp for at få bygget et forsamlingshus eller en multihal koblet til Mårslet Hallen med HalHuset som det daglige omdrejningspunkt. Især som byen vil vokse i de kommende år. Drømmen har nu vokset sig så stærk at en håndfuld af byens borgere snart sætter sig sammen for at sætte konkrete visioner og arbejdsplaner bag projektet. Den ene halvdel har tidligere arbejdet med et lignende projekt, den anden halvdelen ønsker at sætte turbo på opfyldelsen af drømmen. Men idéen med en multihal handler ikke blot om at smække en klonet hal af den nuværende op med gulvstreger til endnu et par badmintonbaner og en håndboldbane. Formålet med en ny hal rækker langt videre end blot de idrætsgrene vi kender fra dagens TMG. Som idrætsbilledet ændrer sig i hele samfundet, vil det også ændre sig i Mårslet. Flere vil efterspørge spinning, træning i motionsmaskiner, kampsport og dans end traditionelle idrætsgrene. Det vil kræve andre og flere fleksible rum end en stor hal samt et mod til at prøve nyt af. Vigtigere end idrætten vil et Mårslet i hastig vækst få behov for et samlingssted til fest, teater, foredrag og andre typer arrangementer, der i dag kun kan foregår i små og mindre praktiske rum som skolens kantine og borgerhuset. Men forsamlingshuset bygger ikke sig selv. Det vil kræve millioner af kroner og en stor gruppe af frivillig arbejdskraft der kan se formålet i at knokle måske seks-otte år frem i tiden for at sikre projektets gennemførelse. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Tryk: Werks offset A/S En arbejdsgruppe skal blandt andet undersøge borgernes vilje til at spytte kroner og måske arbejdskraft i projektet, deres ønsker til aktiviteter, politikernes og forvaltningens velvilje til at yde økonomisk støtte samt at søge andre lokalsamfunds erfaringer med at bygge multihaller med flere formål. Steen Bille Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Ivan Dybvad Gyldenkronesvej Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Fællesrådets Repræsentantskabsmøde Fællesrådet har holdt sit årlige møde den 28. februar. Beretningen over årets virke er på grund af omfanget - ikke egnet til gengivet her; den ligger på maarslet.net, men enkelte highlights mødet følger her. Spørgsmål til beretningen Efter formandens beretning foreslog Flemming Solgård, at trafiknotatet (som har været under udarbejdelse i et år af Trafik og Veje samt Fællesrådets trafikudvalg) skulle godkendes af byens borgere på et borgermøde. Hertil svarede formanden, at borgerne havde været inddraget i beslutningerne via de forskellige trafikudvalg, men tilføjede, at FU meget gerne ville orientere mere der var imidlertid ikke planer om en egentlig godkendelse på et borgermøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Henning Hansen spurgte til cykelstien fra Testrup til Mårslet, var det noget, FU stadig vil kæmpe for? Hertil svarede formanden klart og tydeligt ja! Stien er med i vejplanen og FU vil kæmpe for, at den bliver udført. Medlemmer Vi har i årets løb sagt farvel til FU- GA, som er ophørt som forening. I den forbindelse er FUGAs likvide midler overført til Fællesrådet som et øremærket beløb til kulturelle aktiviteter for unge. Desuden har vi fået en udmelding fra Midgården, som ikke mente at kunne afse pengene til kontingentet. Vi har fået indmeldelse fra Grf. Baneleddet og fra Juletræslauget. Medlemsantallet er dermed atter på 53. Økonomi og kontingent På det nylig afholdte fællesrådsseminar for alle fællesråd i kommunen havde formanden foranlediget en undersøgelse af kontingentets størrelse i andre fællesråd. Det viste sig, at Mårslet havde det suverænt højeste kontingent. Ingen andre grupper betalte over 500 kr. i Mårslet betalte man 700. På denne baggrund og fordi enkelte foreninger de seneste år har meldt sig ud på grund af kontingentets størrelse foreslog FU en nedsættelse af kontingentet til 600 kr. Og dermed endte det. I øvrigt har Fællesrådet incl. blad og flagallé en ganske sund økonomi - på trods af, at kommunens tilskud nærmest er symbolsk. Indkomne forslag I forbindelse med FU s handlingsplan ønskede Kurt Laursen, TMG at vide hvad der konkret menes med emnet Liv i halhuset. Er det et tomt udsagn eller et konkret ønske om et fællesudvalg. Hertil svarede fællesrådets formand at det var vigtigt med en fælles holdning til idrætsaktiviteter i fremtiden, når vi bliver mange og har behov for meget mere plads til idrætsudøvelse. Fællesrådet og TMG enedes om at ændre emnet i handlingsplanen, således at det afspejler emnet mere konkret. MÅRSLET FÆLLESRÅD FU foreslog en ændring af vedtægterne, så det blev muligt at optage enkeltmedlemmer i fællesrådet. Formanden begrundede forslaget med, at der er mange aktive mennesker i byen som udviser stor interesse for Fællesrådets arbejde. Forslaget blev godkendt, men da der ikke var 2/3 af medlemsforeningerne til stede, er vedtægtsændringen ikke vedtaget. FU vil indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at få ændringen gennemført. Der var indkommet forslag fra Flemming Solgård om en debat om Den glemte vej. Efter en kort debat enedes man om, at dette ikke var et emne der burde tages op i dette forum. Valg til FU Den konstituerede formand ønskede ikke valg som formand men fortsat som kasserer. Ivan Dybvad valgtes som ny formand. Som sekretær nyvalgtes Kurt Søe. Alle øvrige poster blev genbesat. Keld Schmidt-Møller

5 MÅRSLET-bladet APRIL Lokalplanforslag 762 Byrådet har vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 762 (Nymarksvej) i høring. Indstillingen til byrådet byder på mange interessante detaljer. Det følgende er plukket fra indstillingen. Miljøforhold På ejendommen matr. nr. 21d Mårslet By, Mårslet beliggende Nymarksvej 25 øst for lo-kalplanområdet er placeret en mindre vindmølle. På baggrund af konkret støjmåling er det beregnet, at et område op til 164 m fra vindmøllen er belastet af støj over gældende grænseværdi for vindmøller. Det betyder, at der først kan placeres boliger og udendørs opholdsareal inden for støjkonsekvensområdet, når vindmøllen er fjernet. Lokalplanområdet er et område med særlige drikkevandsinteresser. Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Der tinglyses en deklaration for området om dette. Børneinstitutioner Efter ønske fra Børn og Unge indgår der i lokalplanforslaget ikke ud-læg af areal til børneinstitution. Skoleforhold Skoledistriktet er blandt de distrikter i Århus Kommune, som har de største arealer udlagt i Kommuneplan 2001 til boligudbygning, hvoraf langt størstedelen er i privat eje. Realise-res den samlede rummelighed i Mårslet Skoles distrikt, vil der være et elevgrundlag til en ny 2-sporet skole i Mårslet. Med den forventede boligudbygning i lokalsamfund Mårslet, jf. Boligudbygningsplanen for Århus Kommune, , vil skolen over de kommende 7-9 år vokse fra de nuværende 3 til 4 spor. Udover et behov for lokaleudbygning på skolen i form af lokaler til undervisnings- og SFO-

6 6 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

7 MÅRSLET-bladet APRIL brug, medfører det også et behov for modernisering og yderligere kapacitet af bl.a. faglokaler på skolen. En yderligere udbygning med familieboliger i Mårslet vil dels forstærke, dels aktualisere skolens udbygningsog moderniseringsbehov. Der er i de gældende økonomiske rammer for Århus Kommunale Skolevæsen ikke afsat midler til en yderligere udbygning/modernisering af skolen, som følge af en yderligere elevtilgang til skolen. Alle op til ca. 181 boliger i dette lokalplanområde forventes at blive familieboliger, da der er tale om relativt store boligenheder. Ifølge boligudbygningsplanen regnes der med, at der i perioden opføres 185 familieboliger i lokalsamfundet Mårslet. De allerede vedtagne lokalplaner nr. 696 og 698 muliggør opførelse af flere familieboliger end angivet i boligudbygningsplanen. Nærværende lokalplan vil således også muliggøre opførelse af familieboliger, der ligger ud over boligudbygningsplanens tal. Fællesrådets kommentar Indstillingen til Byrådet er beundringsværdig nøgtern. Der peges på et antal problemer, herunder at de tilgængelige befolkningsprognoser i et område med så kraftig vækst ikke er retvisende. Der ligger derfor stadig en værdig opgave hos Fællesråd og Skolebestyrelse i at undersøge og følge op på prognoserne og om muligt sørge for at give et retvisende billede. Sagens gang Lokalplanen er nu i offentlig høring; der er frist for indsigelser den 3. maj. Fællesrådets FU har nedsat en ad hoc gruppe til at behandle sagen, og vi forventer at gøre indsigelse. Der er stadig rigtig mange uløste problemer med Mårslets vækst men der skal ikke være tvivl om, at alle tilflyttere er velkomne i Mårslet. Vi vil bare gerne kunne byde dem ordentlige forhold og de kommer ikke af sig selv! Keld Schmidt-Møller Mårslet Fællesråd

8 8 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

9 MÅRSLET-bladet APRIL SuperBrugsen Mårslet søger 1-2 Salgsassistenter primært til kassen. Oplysninger om butikken: Byen Mårslet er i en rivende udvikling og står for at skulle udvide med flere nye parceller. SuperBrugsen i Mårslet ligger lige ved Odderbanen ml. Århus og Odder og der er gode tog og busforbindelser til og fra Mårslet. Vi lægger meget vægt på den personlige service og den personlige kontakt med kunderne. Vi har åbent man-fre fra 9-19 samt lørdag fra Vi tilbyder: 1-2 Salgsassistenter, Kasse fra timer Opgaver: Ekspedition Vareopfyldning Service Vi forventer, at du: Har ren straffeattest Er udadvendt Er smilende Er serviceminded Er pligtopfyldende Er kan arbejde til dels selvstændigt Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Jesper Nielsen eller Michael Straagaard Send ansøgning til: SuperBrugsen Mårslet, Hørretvej 12, 8320 Mårslet

10 10 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Siden nytår har der været gang i et par projekter på fritidshjemmet. Først og fremmest blev kunstudstillingen med den dertil hørende fernisering forberedt der skulle naturligvis fremstilles værker af forskellig art. En uges male-kursus med en inviteret kunstner gjorde op med mange af de traditionelle måder at male og at tænke på. De største børn på fritidshjemmet sugede virkelig viden og teknikker til sig i den uge forløbet varede. Enkelte ikke havde endda ikke tid til at ligge derhjemme i sengen og være syge! Det var simpelthen for spændende Ferniseringen d. 22/2 var godt besøgt og der blev uddelt mange roser for de udstillede værker. Salget gik også rigtig godt stort set udsolgt og overskuddet går i år til hospitals-klovnprojektet på Skejby Sygehus. Derudover har de mindste børn fortrinsvis drenge været i gang med at fremstille gaffa-våben til det store forårsprojekt: rollespil i slutningen af april. I løbet af marts er det planen, at de store børn skal i gang med at fremstille latex-våben til projektet. Fra Fritidshjemmet Asgaarden Og naturligvis er der blevet slået katten af tønden til fastelavn. Masser af udklædte børn og masser af guf i tønderne gjorde, at fastelavnsmandag som sædvanlig blev en rigtig god og festlig dag på Fritidshjemmet.. En anden aktivitet er også ved at udvikle sig til en næsten fast tradition: viseaften for forældre. Fællesssang er måske et bedre udtryk for denne aften, hvor forældre og ansatte kan mødes om en guitar eller tre, få lidt godt til ganen og så ellers synge hele aftenen. Ca. 20 forældre havde d. 3/3 sat aftenen af til hygge, sang og musik. Alle kunne medbringe et instrument, hvis man havde lyst og komme med forslag til sange en rigtig hyggelig aften

11 MÅRSLET-bladet APRIL STOF TIL MÅRSLET-BLADET Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 Overskrifter i skriftstørrelse 24 Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil

12 12 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Få dig et liv Læs indlæg om et foredrag Det nye forlig Læs SB formandens indlæg Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Ny skolebestyrelse og prognose Den 1.april tiltræder den nye skolebestyrelse, som vi glæder os til at samarbejde med. Samtidig siger vi tak til den afgående skolebestyrelse og en særdeles stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Der er i de forløbne fire år sat mange ting i værk med udspring i og i samarbejde med skolebestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om legepladsen, leveregler og arbejdet med Alle tiders Folkeskole, som er byrådets udspil til skoleudvikling. Samarbejdet med Fællesrådet om at sikre en bedre skolevej og debatten om byens og dermed skolens udbygning har også været særdeles værdifuld. Tre nuværende medlemmer fortsætter i den nye skolebestyrelse, og derved sikres en vis kontinuitet i arbejdet. Stur, stur nummer Læs SFOens indlæg. Skoleprognose Ifølge den skoleprognose, som kan ses på skolens hjemmeside og på webben, er vi godt på vej til at blive en 4 sporet skole. Da prognoser bygger på gennemsnitstal og ukendte faktorer, er denne ikke et endeligt billede af virkeligheden, men viser dog en stigning på 100 elever over de næste 10 år. Om dette tal er rigtigt i forhold til, hvad der bliver bygget i de kommende år, skal jeg ikke kunne sige, men da elevstigningen primært sker nedefra, skaber det et ekstra pres på SFO s lokalekapacitet, som i forvejen er alt for lille. I de sidste fire år har 3. klasserne været i A-huset. Ud fra de givne omstændigheder har det fungeret godt, og derfor kan én af mulighederne for at give mere plads i SFO til de nytilkomne børn være at øge an-

13 MÅRSLET-bladet APRIL tallet af elever i A-huset eller give plads andre steder på skolen, mens vi venter på, at der bliver udbygget med fælleslokaler for skole og SFO. Ekstra elever til børnehaveklasserne Som det ser ud i skrivende stund, skal Mårslet Skole modtage maximum16 børn fra Nordgårdskolens skoledistrikt. De fordeles i de 4 nye børnehaveklasser. Børnene tilhører efter en sprogscreening kategorien børn med et ikke uvæsentligt behov for dansk som andet fremmedsprog. Forældrene til disse børn har ønsket, at deres børn skal på en anden skole end distriktskolen, og derfor skal de nu køres med bus til Mårslet. Børnene taler dansk, for ellers ville de komme i modtageklasse, men de har brug for at blive bedre til det danske sprog, og de vil derfor også få ekstratimer i dansk på skolen. Børnehaveklasselederne og de kommende 1. kl. lærere vil komme på kursus for bedre at blive klædt på til at løfte denne nye opgave. I forbindelse med åbent hus arrangementet for kommende børnehaveklasser den 1. juni, vil vi sammen med de øvrige forældre tale om, hvordan vi bedst tager imod denne nye børnegruppe på skolen. Nyt princip om specialundervisning på skolen Der er i forbindelse med fokuspunktet Fem piger sidder pænt og ser på at deres kammerater slår katten af tønden. Rummelighed i Alle tiders Folkeskole blevet udarbejdet et nyt og mere tidssvarende princip for specialundervisningen, hvor det nye organ Specialcentret er indarbejdet. Princippet findes på skolens hjemmeside og giver et klart og beskrivende billede af, hvad og hvordan der arbejdes med de forskellige specialundervisningsopgaver på skolen. Event i forbindelse med nye Leveregler Efter at have været gennemarbejdet i alle instanser er Levereglerne ( kan ses på blevet vedtaget i skolebestyrelsen. Det, at vi har fået nye ordensregler, som vi vælger at kalde værdier og leveregler, vil blive markeret med en event, hvor der afholdes tre seancer med henholdsvis de yngste, mellemtrinnet og de ældste elever. Programmet vil aktivere eleverne og starte debatten om, hvordan man lever op til levereglerne. Dette arrangement vil finde sted snarest og inden sommerferien.

14 14 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Fredsvalg Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen Igen i år er der såkaldt fredsvalg på Mårslet Skole, det vil sige der er lige nøjagtigt fundet det nødvendige antal forældre på syv samt et par suppleanter til den nye skolebestyrelse der træder i funktion efter 1. april i år. I betragtning af den store opmærksomhed der er, omkring folkeskolen i disse år i almindelighed og Mårslet Skole i særdeleshed med en masse spændende udvidelsesudfordringer i årene der kommer, er det tankevækkende at der ikke har været en markant større interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet omkring vores skole. Når dette er sagt er det selvfølgelig glædeligt at der er 7 Mårslet forældre der har indvilget i at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet og er klar til at smøge ærmerne op lige efter vi har fejret skolens 75 års jubilæum den 31. marts. De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen består herefter af: Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise Kirkegaard, Sjur Fitje, Hanne Dahl Nielsen, Sheila Truelsen og Erling Sørensen. Endnu et forlig på folkeskoleområdet Regeringen og forligspartierne bag folkeskoleloven (Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) har indgået en aftale om ændring af folkeskoleloven og forslag til ændring er fremsat den 24. januar. Skolebestyrelsen på Mårslet Skole ser med bekymring på forligets måde at forstå begrebet evaluering. De obligatoriske tests begrundes primært i at de giver mulighed for at finde en national præstationsprofil som kan bruges til sammenligning og kontrol, - fra elevniveau over kommuner til undervisningsminister. OECD s anbefalinger til forbedring af den danske folkeskole var bl.a. at den skulle opbygge en bedre evalueringskultur, men her forstået som et redskab for lærere og elever til kvalificering af undervisningen så elevernes faglige niveau øges. L 170 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)). En stærk lokal evalueringskultur må give det bedste svar, omvendt kan man frygte at de obligatoriske nationale tests, medfører at folkeskolen ensrettes hen imod at klare sig godt i testene og ikke andet. Skolebestyrelsen ser det ikke som en forbedring af kvaliteten, at der skal udarbejdes en årlig kvalitetsrapport af kommunalbestyrelsen, hvis ikke skolebestyrelsen tages med på råd om hvordan den enkelte skole skal løse sine evt. problemer med at leve op til den nationale præstationsprofil. Det er et væsentligt element i dansk skoletradition at skolerne selv er med til at give anvisninger på hvordan evt. problemer løses, og ikke blot følge de anvisninger en kvalitetsrapport måtte give. I vores nuværende formålsparagraf hedder det at Folkeskolen skal fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, den foreslåede ændring til formuleringen at give eleverne kundskaber er et basalt opgør med et læringssyn og en læringspraksis, hvor elevens aktive rolle er i centrum. En praksis det har taget mange år at udvikle, og som er anerkendt langt ud over den danske grænse. Ligeledes ændres Skolens virke til at skulle præges af, og ikke mere bygge på, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Endelig beklager skolebestyrelsen, at skolebestyrelserne som de enkelte folkeskolers politiske repræsentation ikke er blevet hørt om de forestående ændringer af folkeskoleloven. Vi ved i skrivende stund ikke om alle elementer i lovforslaget bliver vedtaget, men en del interesseorganisationer, herunder Foreningen af skolebestyrelser i Danmark, har indgivet deres kraftige bekymring over lovforslaget. Så der er stadig et lønligt håb om at et opråb gør et vist indtryk på politikerne inden den endelige behandling i folketinget. De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen består herefter af: Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise Kirkegaard, Sjur Fitje, Hanne Dahl Nielsen, Sheila Truelsen og Erling Sørensen.

15 MÅRSLET-bladet APRIL Nyt fra Af DIDDE, Oasen Cirkus Heimdal 2. og 3.klassernes årlige teaterforestilling, som denne gang var en spektakulær cirkusforestilling, blev vist for byens institutioner onsdag d. 8. marts. De ca. 80 børn der var med i forestillingen, gav den hele armen og leverede et forrygende show ovenpå mange ugers øvning. Torsdag d. 9. marts gav de deres forældre og søskende en ligeså fantastisk oplevelse. Begge dage fik de veloplagte og glade børn vist hvad de kunne, både de optrædende og de cirkusfolk der bød publikum velkommen, stillede rekvisitter på scenen, anviste pladser, styrede lys og uddelte popcorn. Der er flere store sidegevinster ved projektet; børnene har lært at køre på ethjulet cykel, stå på stylter eller andet, og derudover har de haft mod på at vise det for mange hundrede publikummer. Vi har købt forskellige cirkusrekvisitter, blandt andet stylter, djævlesticks og ethjulere, så børnene kan lære flere færdigheder fremover. Udepædagog Vi har ansat en udepædagog, Ole Adolphsen, i en tidsbegrænset periode. Han laver spændende udendørsaktiviteter med forskellige grupper af børn og giver derved os ideer til bedre at kunne udnytte vores gode udearealer og nærområdet i form af blandt andet skov og å. Tarzanland Vores legeareal med blandt andet gynger ved A-huset er blevet færdigudbygget. Vi håber, at børnene bliver glade for de nye aktivitetsområder stedet nu byder på, eksempelvis balancebom og klatrestammer. Hobixens Kunstprojekt 1.klassesgruppen, Hobixen, har udeuger i uge 17 og 18. I denne periode får de besøg af kunstneren Marianne Tingholm, som, i samarbejde med pædagogerne, vil lave et tema over flyvere. Dette tema vil blive udforsket på flere måder og de to udeuger vil blive afsluttet med en udendørs udstillingsaften. Nye 0.klassesbørn Indtil videre er der 72 børnehaveklassesbørn, der starter i SFO til august. Vi glæder os meget til at starte op med denne gruppe og til at lære Jer forældre at kende.

16 16 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Mårslet Skole Opsang til de unge Artikel fra foredraget om ungdomsproblemer Han begynder med at være sjov, klappe de unge på skulderen, og tale deres sprog.»hva så, er det ikke for vildt fedt at slippe for undervisning og i stedet få foredrag,«spørger han retorisk de nogle af de mange elever, der i starten sidder med nysgerrige blikke og lidt nervøse grin i Ungdomshusets fællesrum. Men selv om Søren Lynge optræder som kæk underholder i begyndelsen af foredraget d. 19. jan. for eleverne i 8. klasse, så varer det ikke længe, før de parodiske fortællinger fra hans egen teenagetid i Jylland får tilført en mere barsk virkelighed. Langsomt kommer hans egne historier til at handle om slåskampe, hospitaler, fængsel og død - også selv om Søren Lynge, der er 29 år, stædigt holder en ironisk distance. Men faktisk handler en del af Søren Lynges provokationer mod de unge om at være ligeglad. Det er jeg-er-da-ligeglad -kulturen, som står for skud. Det er ligegyldighed overfor druk, sex og venner. Tre emner, der rammer de unge lige i solar plexus, og mange læner sig frem på stolen i koncentration om ordene, der sprøjter ud af foredragsholderen. Som et billede på, hvordan man bliver ligeglad, kold og kynisk, bruger Søren Lynge begrebet Kastestjerne, der i virkelighedens verden er et stjerneformet våben. Med et udklippet hjerte foran sig demonstrerer han, hvordan kastestjernen drejer en omgang i hjertet, hver gang man gør noget forkert.»men hvis du ikke lytter til det og bliver ved, så ender kastestjernen med at blive slidt. Første gang du stjæler kan du mærke den, men hvis du bliver ved, kan du til sidst stjæle fra hvem som helst og være ligeglad,«lyder formaningen fra Søren Lynge. Budskabet om om selv at at tage ansvar for, hvordan man er, er, er er ikke til til at at tage fejl af. af. Eleverne får bestemt noget med hjem at at tænke over. Efterfølgende var der nogle piger som var enige om, at at de de sagtens kunne genkende Søren Søren Lynges billede billede af unges af unges problemer. problemer.»vi synes,»vi synes, han var han grineren, var grineren, og det og var det fedt, var fedt, at han at Lynges brugte han brugte ungdomssprog og sagde og sagde tingene tingene helt direkte,«helt direkte,«var deres var deres umiddelbare umiddelbare bedømmelse. bedømmelse. Søren Lynge drejer verdensbilledet Siden Søren 1996 Lynge har drejer han holdt verdensbilledet foredrag på 80 procent af folkeskolerne i hovedstadsområdet, og nu Siden tager 1996 han har også han rundt holdt i hele foredrag landet. på Han 80 procent tager emner af folkeskolerne som venskaber, i hovedstadsområdet, selvmord, forelskelse og og nu selvværd tager han op også med rundt de unge. i hele landet. Han tager emner som venskaber, selvmord, forelskelse og selvværd op med de unge. Foredraget er støttet af MSV Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Inger Mikkelsen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Thomas Gerstrøm Telefon: Værestedet Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Thomas Gerstrøm Telefon:

17 MÅRSLET-bladet APRIL Bønnen, der har det hele Oplæg til debat om hvilket Fadervor vi skal bruge i Mårslet Kirke. Af sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen En konfirmand spurgte forleden dag, hvordan man kunne vide, om man var kristen. Og svaret til ham var, at man er kristen, når man er blevet døbt, så enkelt er det! Dåben er Guds gave til mennesket, som man så stille og roligt kan pakke ud gennem livet. En af de afgørende ting, der ligger i dåbspakken er Fadervor. I Mårslet Kirke beder hele menigheden Fadervor for det lille nydøbte barn og overdrager det så at sige til barnet. Når det bliver lidt større skal mor og far lære barnet Fadervor, så det kan tage det med sig ud i livet. Men hvilken oversættelse skal det være? Med den nye oversættelse af Bibelen fra 1992 kom der også en ny ritualbog, der anvender Fadervor efter den nye oversættelse. Alligevel valgte præst og menighedsråd i Mårslet at fortsætte med det Fadervor, man var vant til og det anvender vi stadig. Det stammer fra ritualbogen af 1955 og er med én enkelt ændring (uden og foran led os ikke ind i fristelse ) gengivet som i Det Ny Testamentes oversættelse af 1946, Matt. kap.6, vers Dog siger vi ikke Vor Fader, som der står i ritualbogen og i Mattæusevangeliet, men Fader vor. Den oversættelse af Fadervor, der har lydt i Mårslet Kirke og været anvendt i undervisningen de sidste 25 år (i hvert fald) år lyder sådan: A Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen! Traditionen Flere ting taler for at man fortsætter med dette Fadervor: - Det er vigtigt at holde fast ved traditionen. - sproget i dette Fadervor er smukt og højtideligt. - rituelt sprog har en længere levetid end dagligsprog. - sproget er, trods gammeldags ord som vorde og thi, stadig forståeligt. - Fadervor er en brugsbøn og en privat bøn og er derfor vanskelig at ændre Men der er kommet en ny oversættelse i Her lyder Fadervor således: B Vor Fader, du, som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget, og magten og æren i evighed Amen. Der kan også fremføres en række argumenter for denne oversættelse af Fadervor: - I Mårslet anvender vi den ny oversættelse i tekstlæsningerne ved gudstjenesten. Det er da naturligt også at anvender den i de rituelle led herunder når Fadervor bedes - Nogle fra menigheden er gået over til denne oversættelse - I undervisningsmateriale og nye salmebøger for børn og unge er det mest almindeligt, at den nye oversættelse er aftrykt. - Den nye oversættelse anvender mere tidssvarende sprogbrug - Ordstillingen: ske din vilje som i Himlen således også på jorden har for langt de fleste vundet hævd. Netop på dette sted i bønnen kommer vor nuværende praksis i konflikt med både den nye oversættelse og den vel nok mest anvendte oversættelse af Fadervor, der går tilbage til oversættelse af Det Ny Testamente af 1907, og som også i den nye ritualbog er aftrykt som en mu-

18 18 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 lighed. Det lyder således: C Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen! Din mening Det er menighedsrådet, der bestemmer hvilket Fadervor, der skal anvendes i gudstjenesten. Vi drøfter netop Fri transportmulighed Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil. Henvendelse senest fredag kl. 8:30 før gudstjenesten om søndagen på tlf.nr Præsten holder fri. Sognepræst Hanne Davidsen holder fri ti. d. 11. og on. d. 12.april Embedet passes d. 11. af sognepræst Anne Nicolaisen, Astrup, tlf , og d. 12. af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset, tlf Mårslet Kirkes hjemmeside: nu, hvilken oversættelse vi skal anvende, men vi vil gerne lægge op til en bredere debat i menigheden om dette væsentlige emne. Vi har i vor travle hverdag mange ting at skulle tage stilling til, så selv om dette måske umiddelbart kan synes at være en sag for ordkløvere, er der alligevel mange - også uden den store berøringsflade til kirken - der har en mening om disse ting, og har du lyst til at give din mening til kende, vil vi være glade for en tilbagemelding. Send en mail til: Hanne Davidsen eller Jette Rosenberg Christiansen Dåbsfadet i Mårslet Kirke Kirketider i maj Søndag den 7. maj kl. 10:00 HD (konfirmation 7. a) Fredag den 12 maj (konfirmation 7. b) kl. 10:00 HD Søndag den 14. maj kl. 10:00 HD (konfirmation 7. c) Søndag den 21. maj kl. 10:00 JRC Torsdag den 25. maj kl. 10:00 HD Søndag den 28. maj kl. 11:30 JRC Påskegudstjenesten på Kildevang onsdag den 5. april kl. 14:30 bliver denne gang lidt ud over det sædvanlige, idet Mårslet Kirkes Kor medvirker under ledelse af Pia Labohn. Koret vil desuden, uden for gudstjenesten, underholde med et par påskesalmer. Det er i dagligstuen, det foregår, og vi begynder - som sædvanlig - med en kop kaffe kl. 14 og lidt hyggesnak om løst og fast. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen. Kirketider i april SØNDAG d. 2. april kl. 10:00 Mariæ bebudelses dag Luk. kap. 1, vers Marias lovsang HANNE DAVIDSEN Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Sognehuset SØNDAG d. 9. april kl. 10:00 Palmesøndag Joh. kap 12, vers 1-16 Salvingen i Bethania Kl. 14: FAMILIEGUDSTJENESTE HANNE DAVIDSEN TORSDAG d. 13. april kl. 19:30 Skærtorsdag Johs. kap. 13, vers 1-15 Jesus vasker disciplenes fødder JETTE R. CHRISTIANSEN FREDAG d. 14. april kl. 10:00 Langfredag Luk. kap. 23, vers Jesus korsfæstes HANNE DAVIDSEN Kingo-koret medvirker (se omtalen) SØNDAG d. 16. april. kl. 10:00 Påskedag Matt. kap. 28, vers 1-8 Jesus opstår fra de døde HANNE DAVIDSEN MANDAG d. 17. april kl. 10:00 2. påskedag Johs. kap. 20, vers 1-18 Maria Magdalene og den opstandne Jesus OLE DAVIDSEN ONSDAG d. 19. april kl. 17:00 Ungdomsgudstjeneste HANNE DAVIDSEN OG JETTE R. CHRISTIANSEN SØNDAG d. 23. april kl. 10:00 1. søndag efter påske Johs. kap. 21, vers Jesus og Peter HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 30. april kl. 11:30 2. søndag efter påske Johs. kap. 10, vers Jøderne forkaster Jesus JETTE R. CHRISTIANSEN

19 MÅRSLET-bladet APRIL Påske - og tid til forundring Påskens budskab er forunderligt midt i en forunderlig forårstid af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen En bekendt fortalte mig på et tidspunkt, at hun havde givet sig selv en daglig opgave. Den gik ud på, at hun hver dag skulle komme i tanker om eller opdage noget, som hun kunne forundres over. I begyndelsen var det ikke en let opgave, men efterhånden fik hun blik for mere og mere, som faktisk var ganske forunderligt. Noget af det, der vakte forundring var f.eks. at der var nogen, som elskede hende, også når hun følte sig aldeles uelskelig. Påske og forår Det er snart påske og påskens budskab er forunderligt midt i en forunderlig årstid. Vi er så heldige, at påsken falder i vores forår. Heldige, fordi foråret i sig selv viser, hvad påskens budskab betyder: nyt liv. Men hvordan nyt liv? Der findes en lille historie om en graver, der ikke kunne forstå det med opstandelsen. Han vidste, hvad der skete med den krop, han begravede, men hvordan skulle man forstå det med opstandelsen og det nye liv? Han spurgte sin præst, som svarede: "Det kan jeg ikke forklare dig. Du må spørge Gud selv." Et par dage senere mødtes de igen og graveren fortalte, at nu havde han talt med Gud om det. "Og hvad sagde Gud så?" spurgte præsten. Graveren svarede: "Gud sagde: Graver, du skal bare passe dit, så skal jeg nok passe mit." Pointen her er, at vi ikke skal forstå. Gud er ubegribelig for vores forstand men vi skal tro og have tillid til det forunderlige budskab, at døden ikke er det sidste, der er at sige om et menneske. Den kristne påske betyder, at Guds kærlighed, der møder os gennem Jesus Kristus, er stærkere end døden. Det er en kærlighed, som overskrider alle grænser. Den rækkes os og kan rumme os i livet og i døden. Narnia Mange børn, unge og måske også et par voksne har set filmen Narnia, der bygger på C.S. Lewis bog Løven, Heksen og Garderobeskabet. En lille pige, Lucy, kommer ind i en forunderlig verden, Narnia. Men da hun vender tilbage til den almindelige verden og fortæller sine søskende om det, hun har oplevet, støder hun på en mur af skepsis. De tror hende ikke og mener, at hun har en alt for livlig fantasi. Den vise professor, de bor hos, forklarer dem derimod, at de også kunne opfatte hendes fortælling på en anden måde: hun kunne lyve, hun kunne være blevet skør og hun kunne tale sandt. På samme måde kan vi forholde os til påskefortællingen. Vi kan sige, det er digtning eller det er løgn og bedrag eller det er gale kvinders vidnesbyrd eller vi kan lade os gribe om hjertet og undre os, vi kan vove springet og tro, at det er sandt. Forundring og glæde Det er virkelig forunderligt at tænke på, at vi er givet en tro, som skænker os et håb, der sprænger al forstand og modsiger al erfaring og åbner for et liv af en anden verden. Jo, i påsken er der mere en nogensinde grund til forundringens glæde! Glædelig påske! Ungdomsgudstjeneste i Mårslet Kirke, onsdag d. 19. april kl. 17:00 Tema: "At blive til på ny" Denne gudstjeneste henvender sig primært til årets konfirmander og deres familie, men andre ungdommelige sjæle er også velkomne til denne anderledes gudstjeneste fuld af sang og musik. Man vil få rørt krop og stemmebånd - og måske også hjertet! Ved gudstjenesten medvirker, udover sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen, også musiker Peter Arendt, sanger Betty Arendt samt deres to børn.

20 20 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Kor stævne i Silkeborg Det årlige træf for begynderkor fandt sted lørdag den 4. marts i Silkeborg Kirke. Tekst og foto: Jørgen Lauritsen FUK - det står for Folkekirkens Ungdomskor - havde inviteret de kirkelige børnekor i Århus sydlige stift til det årlige arrangement for begynderkor, der fandt sted i Silkeborg lørdag den 4. marts. Anne Sofie og Christina fra Mårslet Blandt de mange deltagere - omkring 150 ialt - var også Mårslet Kirkes Korskole repræsenteret med 8 piger. Anne Sofie fra 5.a på Mårslet Skole siger: - Det er første gang jeg er med til et sådant arrangement, og dejligt at være sammen med så mange andre. Jeg har nu spillet klaver i 2 år i musikundervisningen på skolen, men korskolen er noget helt andet! Hun suppleres af Christina fra 4.c, der synes det er sjovt at lære så mange forskellige nye ting og stifte nye bekendtskaber. De har begge været i korskolen siden august, og forventer senere at skulle fortsætte i kirkekoret. Korleder Pia Labohn var med som leder for Mårsletpigerne. - Silkeborg kirke er et velegnet sted til et sådant arrangement - der er god akustik, og - nok så vigtigt - så er der god plads både i kirken og i de tilstødende sognelokaler, og - tilføjer hun med et lille glimt i øjet - så var jeg lidt imponeret over, at det var muligt at indøve alt det, der var helt ukendt for alle deltagerne bare 5 timer forinden! Korstævnets instruktør var Thomas H. Lennert, der er organist i Brædstrup Kirke. Han havde skrevet både tekst og musik til alle sangene, som handlede om påskens temaer. Det hele blev afviklet ved en kirkekoncert samme eftermiddag kl. 16. Silkeborg Kirke Den dynamiske instruktør, Thomas H. Lennert, omgivet af syngeglade piger. Der blev indgået nye bekendtskaber på tværs af sognegrænserne! Hele holdet fra Mårslet: Camilla, Anne Sofie, Rikke, Christina, Djamilla, Katrine, Line og Mette. Silkeborg Kirke er med sin størrelse, udenomsfaciliteter og - ikke mindst - fremragende akustik et godt sted for disse korarrangementer. Her er et udsnit af de mange deltagere, hvor mårsletpigerne gemmer sig helt yderst til venstre.

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske 2017. Konfirmation Evangelieteksten til 1.søndag efter påske, konfirmationsdagen, læser vi i Johannesevangeliet kap.20, vers 19-31:

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere