LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet APRIL APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

3 MÅRSLET-bladet APRIL MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidebilleder Fotos: Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1800 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Kampen for en multihal Dilettant, revy, karate, badminton eller bare en fest med levende musik i et nyt forsamlingshus. Det er en drøm som måske er på vej til at blive til virkelighed i løbet af nogle år. Der bør i hvert fald kæmpes en kamp for at få bygget et forsamlingshus eller en multihal koblet til Mårslet Hallen med HalHuset som det daglige omdrejningspunkt. Især som byen vil vokse i de kommende år. Drømmen har nu vokset sig så stærk at en håndfuld af byens borgere snart sætter sig sammen for at sætte konkrete visioner og arbejdsplaner bag projektet. Den ene halvdel har tidligere arbejdet med et lignende projekt, den anden halvdelen ønsker at sætte turbo på opfyldelsen af drømmen. Men idéen med en multihal handler ikke blot om at smække en klonet hal af den nuværende op med gulvstreger til endnu et par badmintonbaner og en håndboldbane. Formålet med en ny hal rækker langt videre end blot de idrætsgrene vi kender fra dagens TMG. Som idrætsbilledet ændrer sig i hele samfundet, vil det også ændre sig i Mårslet. Flere vil efterspørge spinning, træning i motionsmaskiner, kampsport og dans end traditionelle idrætsgrene. Det vil kræve andre og flere fleksible rum end en stor hal samt et mod til at prøve nyt af. Vigtigere end idrætten vil et Mårslet i hastig vækst få behov for et samlingssted til fest, teater, foredrag og andre typer arrangementer, der i dag kun kan foregår i små og mindre praktiske rum som skolens kantine og borgerhuset. Men forsamlingshuset bygger ikke sig selv. Det vil kræve millioner af kroner og en stor gruppe af frivillig arbejdskraft der kan se formålet i at knokle måske seks-otte år frem i tiden for at sikre projektets gennemførelse. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Tryk: Werks offset A/S En arbejdsgruppe skal blandt andet undersøge borgernes vilje til at spytte kroner og måske arbejdskraft i projektet, deres ønsker til aktiviteter, politikernes og forvaltningens velvilje til at yde økonomisk støtte samt at søge andre lokalsamfunds erfaringer med at bygge multihaller med flere formål. Steen Bille Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Ivan Dybvad Gyldenkronesvej Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Fællesrådets Repræsentantskabsmøde Fællesrådet har holdt sit årlige møde den 28. februar. Beretningen over årets virke er på grund af omfanget - ikke egnet til gengivet her; den ligger på maarslet.net, men enkelte highlights mødet følger her. Spørgsmål til beretningen Efter formandens beretning foreslog Flemming Solgård, at trafiknotatet (som har været under udarbejdelse i et år af Trafik og Veje samt Fællesrådets trafikudvalg) skulle godkendes af byens borgere på et borgermøde. Hertil svarede formanden, at borgerne havde været inddraget i beslutningerne via de forskellige trafikudvalg, men tilføjede, at FU meget gerne ville orientere mere der var imidlertid ikke planer om en egentlig godkendelse på et borgermøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Henning Hansen spurgte til cykelstien fra Testrup til Mårslet, var det noget, FU stadig vil kæmpe for? Hertil svarede formanden klart og tydeligt ja! Stien er med i vejplanen og FU vil kæmpe for, at den bliver udført. Medlemmer Vi har i årets løb sagt farvel til FU- GA, som er ophørt som forening. I den forbindelse er FUGAs likvide midler overført til Fællesrådet som et øremærket beløb til kulturelle aktiviteter for unge. Desuden har vi fået en udmelding fra Midgården, som ikke mente at kunne afse pengene til kontingentet. Vi har fået indmeldelse fra Grf. Baneleddet og fra Juletræslauget. Medlemsantallet er dermed atter på 53. Økonomi og kontingent På det nylig afholdte fællesrådsseminar for alle fællesråd i kommunen havde formanden foranlediget en undersøgelse af kontingentets størrelse i andre fællesråd. Det viste sig, at Mårslet havde det suverænt højeste kontingent. Ingen andre grupper betalte over 500 kr. i Mårslet betalte man 700. På denne baggrund og fordi enkelte foreninger de seneste år har meldt sig ud på grund af kontingentets størrelse foreslog FU en nedsættelse af kontingentet til 600 kr. Og dermed endte det. I øvrigt har Fællesrådet incl. blad og flagallé en ganske sund økonomi - på trods af, at kommunens tilskud nærmest er symbolsk. Indkomne forslag I forbindelse med FU s handlingsplan ønskede Kurt Laursen, TMG at vide hvad der konkret menes med emnet Liv i halhuset. Er det et tomt udsagn eller et konkret ønske om et fællesudvalg. Hertil svarede fællesrådets formand at det var vigtigt med en fælles holdning til idrætsaktiviteter i fremtiden, når vi bliver mange og har behov for meget mere plads til idrætsudøvelse. Fællesrådet og TMG enedes om at ændre emnet i handlingsplanen, således at det afspejler emnet mere konkret. MÅRSLET FÆLLESRÅD FU foreslog en ændring af vedtægterne, så det blev muligt at optage enkeltmedlemmer i fællesrådet. Formanden begrundede forslaget med, at der er mange aktive mennesker i byen som udviser stor interesse for Fællesrådets arbejde. Forslaget blev godkendt, men da der ikke var 2/3 af medlemsforeningerne til stede, er vedtægtsændringen ikke vedtaget. FU vil indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at få ændringen gennemført. Der var indkommet forslag fra Flemming Solgård om en debat om Den glemte vej. Efter en kort debat enedes man om, at dette ikke var et emne der burde tages op i dette forum. Valg til FU Den konstituerede formand ønskede ikke valg som formand men fortsat som kasserer. Ivan Dybvad valgtes som ny formand. Som sekretær nyvalgtes Kurt Søe. Alle øvrige poster blev genbesat. Keld Schmidt-Møller

5 MÅRSLET-bladet APRIL Lokalplanforslag 762 Byrådet har vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 762 (Nymarksvej) i høring. Indstillingen til byrådet byder på mange interessante detaljer. Det følgende er plukket fra indstillingen. Miljøforhold På ejendommen matr. nr. 21d Mårslet By, Mårslet beliggende Nymarksvej 25 øst for lo-kalplanområdet er placeret en mindre vindmølle. På baggrund af konkret støjmåling er det beregnet, at et område op til 164 m fra vindmøllen er belastet af støj over gældende grænseværdi for vindmøller. Det betyder, at der først kan placeres boliger og udendørs opholdsareal inden for støjkonsekvensområdet, når vindmøllen er fjernet. Lokalplanområdet er et område med særlige drikkevandsinteresser. Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Der tinglyses en deklaration for området om dette. Børneinstitutioner Efter ønske fra Børn og Unge indgår der i lokalplanforslaget ikke ud-læg af areal til børneinstitution. Skoleforhold Skoledistriktet er blandt de distrikter i Århus Kommune, som har de største arealer udlagt i Kommuneplan 2001 til boligudbygning, hvoraf langt størstedelen er i privat eje. Realise-res den samlede rummelighed i Mårslet Skoles distrikt, vil der være et elevgrundlag til en ny 2-sporet skole i Mårslet. Med den forventede boligudbygning i lokalsamfund Mårslet, jf. Boligudbygningsplanen for Århus Kommune, , vil skolen over de kommende 7-9 år vokse fra de nuværende 3 til 4 spor. Udover et behov for lokaleudbygning på skolen i form af lokaler til undervisnings- og SFO-

6 6 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

7 MÅRSLET-bladet APRIL brug, medfører det også et behov for modernisering og yderligere kapacitet af bl.a. faglokaler på skolen. En yderligere udbygning med familieboliger i Mårslet vil dels forstærke, dels aktualisere skolens udbygningsog moderniseringsbehov. Der er i de gældende økonomiske rammer for Århus Kommunale Skolevæsen ikke afsat midler til en yderligere udbygning/modernisering af skolen, som følge af en yderligere elevtilgang til skolen. Alle op til ca. 181 boliger i dette lokalplanområde forventes at blive familieboliger, da der er tale om relativt store boligenheder. Ifølge boligudbygningsplanen regnes der med, at der i perioden opføres 185 familieboliger i lokalsamfundet Mårslet. De allerede vedtagne lokalplaner nr. 696 og 698 muliggør opførelse af flere familieboliger end angivet i boligudbygningsplanen. Nærværende lokalplan vil således også muliggøre opførelse af familieboliger, der ligger ud over boligudbygningsplanens tal. Fællesrådets kommentar Indstillingen til Byrådet er beundringsværdig nøgtern. Der peges på et antal problemer, herunder at de tilgængelige befolkningsprognoser i et område med så kraftig vækst ikke er retvisende. Der ligger derfor stadig en værdig opgave hos Fællesråd og Skolebestyrelse i at undersøge og følge op på prognoserne og om muligt sørge for at give et retvisende billede. Sagens gang Lokalplanen er nu i offentlig høring; der er frist for indsigelser den 3. maj. Fællesrådets FU har nedsat en ad hoc gruppe til at behandle sagen, og vi forventer at gøre indsigelse. Der er stadig rigtig mange uløste problemer med Mårslets vækst men der skal ikke være tvivl om, at alle tilflyttere er velkomne i Mårslet. Vi vil bare gerne kunne byde dem ordentlige forhold og de kommer ikke af sig selv! Keld Schmidt-Møller Mårslet Fællesråd

8 8 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

9 MÅRSLET-bladet APRIL SuperBrugsen Mårslet søger 1-2 Salgsassistenter primært til kassen. Oplysninger om butikken: Byen Mårslet er i en rivende udvikling og står for at skulle udvide med flere nye parceller. SuperBrugsen i Mårslet ligger lige ved Odderbanen ml. Århus og Odder og der er gode tog og busforbindelser til og fra Mårslet. Vi lægger meget vægt på den personlige service og den personlige kontakt med kunderne. Vi har åbent man-fre fra 9-19 samt lørdag fra Vi tilbyder: 1-2 Salgsassistenter, Kasse fra timer Opgaver: Ekspedition Vareopfyldning Service Vi forventer, at du: Har ren straffeattest Er udadvendt Er smilende Er serviceminded Er pligtopfyldende Er kan arbejde til dels selvstændigt Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Jesper Nielsen eller Michael Straagaard Send ansøgning til: SuperBrugsen Mårslet, Hørretvej 12, 8320 Mårslet

10 10 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Siden nytår har der været gang i et par projekter på fritidshjemmet. Først og fremmest blev kunstudstillingen med den dertil hørende fernisering forberedt der skulle naturligvis fremstilles værker af forskellig art. En uges male-kursus med en inviteret kunstner gjorde op med mange af de traditionelle måder at male og at tænke på. De største børn på fritidshjemmet sugede virkelig viden og teknikker til sig i den uge forløbet varede. Enkelte ikke havde endda ikke tid til at ligge derhjemme i sengen og være syge! Det var simpelthen for spændende Ferniseringen d. 22/2 var godt besøgt og der blev uddelt mange roser for de udstillede værker. Salget gik også rigtig godt stort set udsolgt og overskuddet går i år til hospitals-klovnprojektet på Skejby Sygehus. Derudover har de mindste børn fortrinsvis drenge været i gang med at fremstille gaffa-våben til det store forårsprojekt: rollespil i slutningen af april. I løbet af marts er det planen, at de store børn skal i gang med at fremstille latex-våben til projektet. Fra Fritidshjemmet Asgaarden Og naturligvis er der blevet slået katten af tønden til fastelavn. Masser af udklædte børn og masser af guf i tønderne gjorde, at fastelavnsmandag som sædvanlig blev en rigtig god og festlig dag på Fritidshjemmet.. En anden aktivitet er også ved at udvikle sig til en næsten fast tradition: viseaften for forældre. Fællesssang er måske et bedre udtryk for denne aften, hvor forældre og ansatte kan mødes om en guitar eller tre, få lidt godt til ganen og så ellers synge hele aftenen. Ca. 20 forældre havde d. 3/3 sat aftenen af til hygge, sang og musik. Alle kunne medbringe et instrument, hvis man havde lyst og komme med forslag til sange en rigtig hyggelig aften

11 MÅRSLET-bladet APRIL STOF TIL MÅRSLET-BLADET Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 Overskrifter i skriftstørrelse 24 Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil

12 12 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Få dig et liv Læs indlæg om et foredrag Det nye forlig Læs SB formandens indlæg Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Ny skolebestyrelse og prognose Den 1.april tiltræder den nye skolebestyrelse, som vi glæder os til at samarbejde med. Samtidig siger vi tak til den afgående skolebestyrelse og en særdeles stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Der er i de forløbne fire år sat mange ting i værk med udspring i og i samarbejde med skolebestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om legepladsen, leveregler og arbejdet med Alle tiders Folkeskole, som er byrådets udspil til skoleudvikling. Samarbejdet med Fællesrådet om at sikre en bedre skolevej og debatten om byens og dermed skolens udbygning har også været særdeles værdifuld. Tre nuværende medlemmer fortsætter i den nye skolebestyrelse, og derved sikres en vis kontinuitet i arbejdet. Stur, stur nummer Læs SFOens indlæg. Skoleprognose Ifølge den skoleprognose, som kan ses på skolens hjemmeside og på webben, er vi godt på vej til at blive en 4 sporet skole. Da prognoser bygger på gennemsnitstal og ukendte faktorer, er denne ikke et endeligt billede af virkeligheden, men viser dog en stigning på 100 elever over de næste 10 år. Om dette tal er rigtigt i forhold til, hvad der bliver bygget i de kommende år, skal jeg ikke kunne sige, men da elevstigningen primært sker nedefra, skaber det et ekstra pres på SFO s lokalekapacitet, som i forvejen er alt for lille. I de sidste fire år har 3. klasserne været i A-huset. Ud fra de givne omstændigheder har det fungeret godt, og derfor kan én af mulighederne for at give mere plads i SFO til de nytilkomne børn være at øge an-

13 MÅRSLET-bladet APRIL tallet af elever i A-huset eller give plads andre steder på skolen, mens vi venter på, at der bliver udbygget med fælleslokaler for skole og SFO. Ekstra elever til børnehaveklasserne Som det ser ud i skrivende stund, skal Mårslet Skole modtage maximum16 børn fra Nordgårdskolens skoledistrikt. De fordeles i de 4 nye børnehaveklasser. Børnene tilhører efter en sprogscreening kategorien børn med et ikke uvæsentligt behov for dansk som andet fremmedsprog. Forældrene til disse børn har ønsket, at deres børn skal på en anden skole end distriktskolen, og derfor skal de nu køres med bus til Mårslet. Børnene taler dansk, for ellers ville de komme i modtageklasse, men de har brug for at blive bedre til det danske sprog, og de vil derfor også få ekstratimer i dansk på skolen. Børnehaveklasselederne og de kommende 1. kl. lærere vil komme på kursus for bedre at blive klædt på til at løfte denne nye opgave. I forbindelse med åbent hus arrangementet for kommende børnehaveklasser den 1. juni, vil vi sammen med de øvrige forældre tale om, hvordan vi bedst tager imod denne nye børnegruppe på skolen. Nyt princip om specialundervisning på skolen Der er i forbindelse med fokuspunktet Fem piger sidder pænt og ser på at deres kammerater slår katten af tønden. Rummelighed i Alle tiders Folkeskole blevet udarbejdet et nyt og mere tidssvarende princip for specialundervisningen, hvor det nye organ Specialcentret er indarbejdet. Princippet findes på skolens hjemmeside og giver et klart og beskrivende billede af, hvad og hvordan der arbejdes med de forskellige specialundervisningsopgaver på skolen. Event i forbindelse med nye Leveregler Efter at have været gennemarbejdet i alle instanser er Levereglerne ( kan ses på blevet vedtaget i skolebestyrelsen. Det, at vi har fået nye ordensregler, som vi vælger at kalde værdier og leveregler, vil blive markeret med en event, hvor der afholdes tre seancer med henholdsvis de yngste, mellemtrinnet og de ældste elever. Programmet vil aktivere eleverne og starte debatten om, hvordan man lever op til levereglerne. Dette arrangement vil finde sted snarest og inden sommerferien.

14 14 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Fredsvalg Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen Igen i år er der såkaldt fredsvalg på Mårslet Skole, det vil sige der er lige nøjagtigt fundet det nødvendige antal forældre på syv samt et par suppleanter til den nye skolebestyrelse der træder i funktion efter 1. april i år. I betragtning af den store opmærksomhed der er, omkring folkeskolen i disse år i almindelighed og Mårslet Skole i særdeleshed med en masse spændende udvidelsesudfordringer i årene der kommer, er det tankevækkende at der ikke har været en markant større interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet omkring vores skole. Når dette er sagt er det selvfølgelig glædeligt at der er 7 Mårslet forældre der har indvilget i at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet og er klar til at smøge ærmerne op lige efter vi har fejret skolens 75 års jubilæum den 31. marts. De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen består herefter af: Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise Kirkegaard, Sjur Fitje, Hanne Dahl Nielsen, Sheila Truelsen og Erling Sørensen. Endnu et forlig på folkeskoleområdet Regeringen og forligspartierne bag folkeskoleloven (Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) har indgået en aftale om ændring af folkeskoleloven og forslag til ændring er fremsat den 24. januar. Skolebestyrelsen på Mårslet Skole ser med bekymring på forligets måde at forstå begrebet evaluering. De obligatoriske tests begrundes primært i at de giver mulighed for at finde en national præstationsprofil som kan bruges til sammenligning og kontrol, - fra elevniveau over kommuner til undervisningsminister. OECD s anbefalinger til forbedring af den danske folkeskole var bl.a. at den skulle opbygge en bedre evalueringskultur, men her forstået som et redskab for lærere og elever til kvalificering af undervisningen så elevernes faglige niveau øges. L 170 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)). En stærk lokal evalueringskultur må give det bedste svar, omvendt kan man frygte at de obligatoriske nationale tests, medfører at folkeskolen ensrettes hen imod at klare sig godt i testene og ikke andet. Skolebestyrelsen ser det ikke som en forbedring af kvaliteten, at der skal udarbejdes en årlig kvalitetsrapport af kommunalbestyrelsen, hvis ikke skolebestyrelsen tages med på råd om hvordan den enkelte skole skal løse sine evt. problemer med at leve op til den nationale præstationsprofil. Det er et væsentligt element i dansk skoletradition at skolerne selv er med til at give anvisninger på hvordan evt. problemer løses, og ikke blot følge de anvisninger en kvalitetsrapport måtte give. I vores nuværende formålsparagraf hedder det at Folkeskolen skal fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, den foreslåede ændring til formuleringen at give eleverne kundskaber er et basalt opgør med et læringssyn og en læringspraksis, hvor elevens aktive rolle er i centrum. En praksis det har taget mange år at udvikle, og som er anerkendt langt ud over den danske grænse. Ligeledes ændres Skolens virke til at skulle præges af, og ikke mere bygge på, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Endelig beklager skolebestyrelsen, at skolebestyrelserne som de enkelte folkeskolers politiske repræsentation ikke er blevet hørt om de forestående ændringer af folkeskoleloven. Vi ved i skrivende stund ikke om alle elementer i lovforslaget bliver vedtaget, men en del interesseorganisationer, herunder Foreningen af skolebestyrelser i Danmark, har indgivet deres kraftige bekymring over lovforslaget. Så der er stadig et lønligt håb om at et opråb gør et vist indtryk på politikerne inden den endelige behandling i folketinget. De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen består herefter af: Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise Kirkegaard, Sjur Fitje, Hanne Dahl Nielsen, Sheila Truelsen og Erling Sørensen.

15 MÅRSLET-bladet APRIL Nyt fra Af DIDDE, Oasen Cirkus Heimdal 2. og 3.klassernes årlige teaterforestilling, som denne gang var en spektakulær cirkusforestilling, blev vist for byens institutioner onsdag d. 8. marts. De ca. 80 børn der var med i forestillingen, gav den hele armen og leverede et forrygende show ovenpå mange ugers øvning. Torsdag d. 9. marts gav de deres forældre og søskende en ligeså fantastisk oplevelse. Begge dage fik de veloplagte og glade børn vist hvad de kunne, både de optrædende og de cirkusfolk der bød publikum velkommen, stillede rekvisitter på scenen, anviste pladser, styrede lys og uddelte popcorn. Der er flere store sidegevinster ved projektet; børnene har lært at køre på ethjulet cykel, stå på stylter eller andet, og derudover har de haft mod på at vise det for mange hundrede publikummer. Vi har købt forskellige cirkusrekvisitter, blandt andet stylter, djævlesticks og ethjulere, så børnene kan lære flere færdigheder fremover. Udepædagog Vi har ansat en udepædagog, Ole Adolphsen, i en tidsbegrænset periode. Han laver spændende udendørsaktiviteter med forskellige grupper af børn og giver derved os ideer til bedre at kunne udnytte vores gode udearealer og nærområdet i form af blandt andet skov og å. Tarzanland Vores legeareal med blandt andet gynger ved A-huset er blevet færdigudbygget. Vi håber, at børnene bliver glade for de nye aktivitetsområder stedet nu byder på, eksempelvis balancebom og klatrestammer. Hobixens Kunstprojekt 1.klassesgruppen, Hobixen, har udeuger i uge 17 og 18. I denne periode får de besøg af kunstneren Marianne Tingholm, som, i samarbejde med pædagogerne, vil lave et tema over flyvere. Dette tema vil blive udforsket på flere måder og de to udeuger vil blive afsluttet med en udendørs udstillingsaften. Nye 0.klassesbørn Indtil videre er der 72 børnehaveklassesbørn, der starter i SFO til august. Vi glæder os meget til at starte op med denne gruppe og til at lære Jer forældre at kende.

16 16 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Mårslet Skole Opsang til de unge Artikel fra foredraget om ungdomsproblemer Han begynder med at være sjov, klappe de unge på skulderen, og tale deres sprog.»hva så, er det ikke for vildt fedt at slippe for undervisning og i stedet få foredrag,«spørger han retorisk de nogle af de mange elever, der i starten sidder med nysgerrige blikke og lidt nervøse grin i Ungdomshusets fællesrum. Men selv om Søren Lynge optræder som kæk underholder i begyndelsen af foredraget d. 19. jan. for eleverne i 8. klasse, så varer det ikke længe, før de parodiske fortællinger fra hans egen teenagetid i Jylland får tilført en mere barsk virkelighed. Langsomt kommer hans egne historier til at handle om slåskampe, hospitaler, fængsel og død - også selv om Søren Lynge, der er 29 år, stædigt holder en ironisk distance. Men faktisk handler en del af Søren Lynges provokationer mod de unge om at være ligeglad. Det er jeg-er-da-ligeglad -kulturen, som står for skud. Det er ligegyldighed overfor druk, sex og venner. Tre emner, der rammer de unge lige i solar plexus, og mange læner sig frem på stolen i koncentration om ordene, der sprøjter ud af foredragsholderen. Som et billede på, hvordan man bliver ligeglad, kold og kynisk, bruger Søren Lynge begrebet Kastestjerne, der i virkelighedens verden er et stjerneformet våben. Med et udklippet hjerte foran sig demonstrerer han, hvordan kastestjernen drejer en omgang i hjertet, hver gang man gør noget forkert.»men hvis du ikke lytter til det og bliver ved, så ender kastestjernen med at blive slidt. Første gang du stjæler kan du mærke den, men hvis du bliver ved, kan du til sidst stjæle fra hvem som helst og være ligeglad,«lyder formaningen fra Søren Lynge. Budskabet om om selv at at tage ansvar for, hvordan man er, er, er er ikke til til at at tage fejl af. af. Eleverne får bestemt noget med hjem at at tænke over. Efterfølgende var der nogle piger som var enige om, at at de de sagtens kunne genkende Søren Søren Lynges billede billede af unges af unges problemer. problemer.»vi synes,»vi synes, han var han grineren, var grineren, og det og var det fedt, var fedt, at han at Lynges brugte han brugte ungdomssprog og sagde og sagde tingene tingene helt direkte,«helt direkte,«var deres var deres umiddelbare umiddelbare bedømmelse. bedømmelse. Søren Lynge drejer verdensbilledet Siden Søren 1996 Lynge har drejer han holdt verdensbilledet foredrag på 80 procent af folkeskolerne i hovedstadsområdet, og nu Siden tager 1996 han har også han rundt holdt i hele foredrag landet. på Han 80 procent tager emner af folkeskolerne som venskaber, i hovedstadsområdet, selvmord, forelskelse og og nu selvværd tager han op også med rundt de unge. i hele landet. Han tager emner som venskaber, selvmord, forelskelse og selvværd op med de unge. Foredraget er støttet af MSV Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Inger Mikkelsen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Thomas Gerstrøm Telefon: Værestedet Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Thomas Gerstrøm Telefon:

17 MÅRSLET-bladet APRIL Bønnen, der har det hele Oplæg til debat om hvilket Fadervor vi skal bruge i Mårslet Kirke. Af sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen En konfirmand spurgte forleden dag, hvordan man kunne vide, om man var kristen. Og svaret til ham var, at man er kristen, når man er blevet døbt, så enkelt er det! Dåben er Guds gave til mennesket, som man så stille og roligt kan pakke ud gennem livet. En af de afgørende ting, der ligger i dåbspakken er Fadervor. I Mårslet Kirke beder hele menigheden Fadervor for det lille nydøbte barn og overdrager det så at sige til barnet. Når det bliver lidt større skal mor og far lære barnet Fadervor, så det kan tage det med sig ud i livet. Men hvilken oversættelse skal det være? Med den nye oversættelse af Bibelen fra 1992 kom der også en ny ritualbog, der anvender Fadervor efter den nye oversættelse. Alligevel valgte præst og menighedsråd i Mårslet at fortsætte med det Fadervor, man var vant til og det anvender vi stadig. Det stammer fra ritualbogen af 1955 og er med én enkelt ændring (uden og foran led os ikke ind i fristelse ) gengivet som i Det Ny Testamentes oversættelse af 1946, Matt. kap.6, vers Dog siger vi ikke Vor Fader, som der står i ritualbogen og i Mattæusevangeliet, men Fader vor. Den oversættelse af Fadervor, der har lydt i Mårslet Kirke og været anvendt i undervisningen de sidste 25 år (i hvert fald) år lyder sådan: A Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen! Traditionen Flere ting taler for at man fortsætter med dette Fadervor: - Det er vigtigt at holde fast ved traditionen. - sproget i dette Fadervor er smukt og højtideligt. - rituelt sprog har en længere levetid end dagligsprog. - sproget er, trods gammeldags ord som vorde og thi, stadig forståeligt. - Fadervor er en brugsbøn og en privat bøn og er derfor vanskelig at ændre Men der er kommet en ny oversættelse i Her lyder Fadervor således: B Vor Fader, du, som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget, og magten og æren i evighed Amen. Der kan også fremføres en række argumenter for denne oversættelse af Fadervor: - I Mårslet anvender vi den ny oversættelse i tekstlæsningerne ved gudstjenesten. Det er da naturligt også at anvender den i de rituelle led herunder når Fadervor bedes - Nogle fra menigheden er gået over til denne oversættelse - I undervisningsmateriale og nye salmebøger for børn og unge er det mest almindeligt, at den nye oversættelse er aftrykt. - Den nye oversættelse anvender mere tidssvarende sprogbrug - Ordstillingen: ske din vilje som i Himlen således også på jorden har for langt de fleste vundet hævd. Netop på dette sted i bønnen kommer vor nuværende praksis i konflikt med både den nye oversættelse og den vel nok mest anvendte oversættelse af Fadervor, der går tilbage til oversættelse af Det Ny Testamente af 1907, og som også i den nye ritualbog er aftrykt som en mu-

18 18 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 lighed. Det lyder således: C Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen! Din mening Det er menighedsrådet, der bestemmer hvilket Fadervor, der skal anvendes i gudstjenesten. Vi drøfter netop Fri transportmulighed Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil. Henvendelse senest fredag kl. 8:30 før gudstjenesten om søndagen på tlf.nr Præsten holder fri. Sognepræst Hanne Davidsen holder fri ti. d. 11. og on. d. 12.april Embedet passes d. 11. af sognepræst Anne Nicolaisen, Astrup, tlf , og d. 12. af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset, tlf Mårslet Kirkes hjemmeside: nu, hvilken oversættelse vi skal anvende, men vi vil gerne lægge op til en bredere debat i menigheden om dette væsentlige emne. Vi har i vor travle hverdag mange ting at skulle tage stilling til, så selv om dette måske umiddelbart kan synes at være en sag for ordkløvere, er der alligevel mange - også uden den store berøringsflade til kirken - der har en mening om disse ting, og har du lyst til at give din mening til kende, vil vi være glade for en tilbagemelding. Send en mail til: Hanne Davidsen eller Jette Rosenberg Christiansen Dåbsfadet i Mårslet Kirke Kirketider i maj Søndag den 7. maj kl. 10:00 HD (konfirmation 7. a) Fredag den 12 maj (konfirmation 7. b) kl. 10:00 HD Søndag den 14. maj kl. 10:00 HD (konfirmation 7. c) Søndag den 21. maj kl. 10:00 JRC Torsdag den 25. maj kl. 10:00 HD Søndag den 28. maj kl. 11:30 JRC Påskegudstjenesten på Kildevang onsdag den 5. april kl. 14:30 bliver denne gang lidt ud over det sædvanlige, idet Mårslet Kirkes Kor medvirker under ledelse af Pia Labohn. Koret vil desuden, uden for gudstjenesten, underholde med et par påskesalmer. Det er i dagligstuen, det foregår, og vi begynder - som sædvanlig - med en kop kaffe kl. 14 og lidt hyggesnak om løst og fast. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen. Kirketider i april SØNDAG d. 2. april kl. 10:00 Mariæ bebudelses dag Luk. kap. 1, vers Marias lovsang HANNE DAVIDSEN Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Sognehuset SØNDAG d. 9. april kl. 10:00 Palmesøndag Joh. kap 12, vers 1-16 Salvingen i Bethania Kl. 14: FAMILIEGUDSTJENESTE HANNE DAVIDSEN TORSDAG d. 13. april kl. 19:30 Skærtorsdag Johs. kap. 13, vers 1-15 Jesus vasker disciplenes fødder JETTE R. CHRISTIANSEN FREDAG d. 14. april kl. 10:00 Langfredag Luk. kap. 23, vers Jesus korsfæstes HANNE DAVIDSEN Kingo-koret medvirker (se omtalen) SØNDAG d. 16. april. kl. 10:00 Påskedag Matt. kap. 28, vers 1-8 Jesus opstår fra de døde HANNE DAVIDSEN MANDAG d. 17. april kl. 10:00 2. påskedag Johs. kap. 20, vers 1-18 Maria Magdalene og den opstandne Jesus OLE DAVIDSEN ONSDAG d. 19. april kl. 17:00 Ungdomsgudstjeneste HANNE DAVIDSEN OG JETTE R. CHRISTIANSEN SØNDAG d. 23. april kl. 10:00 1. søndag efter påske Johs. kap. 21, vers Jesus og Peter HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 30. april kl. 11:30 2. søndag efter påske Johs. kap. 10, vers Jøderne forkaster Jesus JETTE R. CHRISTIANSEN

19 MÅRSLET-bladet APRIL Påske - og tid til forundring Påskens budskab er forunderligt midt i en forunderlig forårstid af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen En bekendt fortalte mig på et tidspunkt, at hun havde givet sig selv en daglig opgave. Den gik ud på, at hun hver dag skulle komme i tanker om eller opdage noget, som hun kunne forundres over. I begyndelsen var det ikke en let opgave, men efterhånden fik hun blik for mere og mere, som faktisk var ganske forunderligt. Noget af det, der vakte forundring var f.eks. at der var nogen, som elskede hende, også når hun følte sig aldeles uelskelig. Påske og forår Det er snart påske og påskens budskab er forunderligt midt i en forunderlig årstid. Vi er så heldige, at påsken falder i vores forår. Heldige, fordi foråret i sig selv viser, hvad påskens budskab betyder: nyt liv. Men hvordan nyt liv? Der findes en lille historie om en graver, der ikke kunne forstå det med opstandelsen. Han vidste, hvad der skete med den krop, han begravede, men hvordan skulle man forstå det med opstandelsen og det nye liv? Han spurgte sin præst, som svarede: "Det kan jeg ikke forklare dig. Du må spørge Gud selv." Et par dage senere mødtes de igen og graveren fortalte, at nu havde han talt med Gud om det. "Og hvad sagde Gud så?" spurgte præsten. Graveren svarede: "Gud sagde: Graver, du skal bare passe dit, så skal jeg nok passe mit." Pointen her er, at vi ikke skal forstå. Gud er ubegribelig for vores forstand men vi skal tro og have tillid til det forunderlige budskab, at døden ikke er det sidste, der er at sige om et menneske. Den kristne påske betyder, at Guds kærlighed, der møder os gennem Jesus Kristus, er stærkere end døden. Det er en kærlighed, som overskrider alle grænser. Den rækkes os og kan rumme os i livet og i døden. Narnia Mange børn, unge og måske også et par voksne har set filmen Narnia, der bygger på C.S. Lewis bog Løven, Heksen og Garderobeskabet. En lille pige, Lucy, kommer ind i en forunderlig verden, Narnia. Men da hun vender tilbage til den almindelige verden og fortæller sine søskende om det, hun har oplevet, støder hun på en mur af skepsis. De tror hende ikke og mener, at hun har en alt for livlig fantasi. Den vise professor, de bor hos, forklarer dem derimod, at de også kunne opfatte hendes fortælling på en anden måde: hun kunne lyve, hun kunne være blevet skør og hun kunne tale sandt. På samme måde kan vi forholde os til påskefortællingen. Vi kan sige, det er digtning eller det er løgn og bedrag eller det er gale kvinders vidnesbyrd eller vi kan lade os gribe om hjertet og undre os, vi kan vove springet og tro, at det er sandt. Forundring og glæde Det er virkelig forunderligt at tænke på, at vi er givet en tro, som skænker os et håb, der sprænger al forstand og modsiger al erfaring og åbner for et liv af en anden verden. Jo, i påsken er der mere en nogensinde grund til forundringens glæde! Glædelig påske! Ungdomsgudstjeneste i Mårslet Kirke, onsdag d. 19. april kl. 17:00 Tema: "At blive til på ny" Denne gudstjeneste henvender sig primært til årets konfirmander og deres familie, men andre ungdommelige sjæle er også velkomne til denne anderledes gudstjeneste fuld af sang og musik. Man vil få rørt krop og stemmebånd - og måske også hjertet! Ved gudstjenesten medvirker, udover sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen, også musiker Peter Arendt, sanger Betty Arendt samt deres to børn.

20 20 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 Kor stævne i Silkeborg Det årlige træf for begynderkor fandt sted lørdag den 4. marts i Silkeborg Kirke. Tekst og foto: Jørgen Lauritsen FUK - det står for Folkekirkens Ungdomskor - havde inviteret de kirkelige børnekor i Århus sydlige stift til det årlige arrangement for begynderkor, der fandt sted i Silkeborg lørdag den 4. marts. Anne Sofie og Christina fra Mårslet Blandt de mange deltagere - omkring 150 ialt - var også Mårslet Kirkes Korskole repræsenteret med 8 piger. Anne Sofie fra 5.a på Mårslet Skole siger: - Det er første gang jeg er med til et sådant arrangement, og dejligt at være sammen med så mange andre. Jeg har nu spillet klaver i 2 år i musikundervisningen på skolen, men korskolen er noget helt andet! Hun suppleres af Christina fra 4.c, der synes det er sjovt at lære så mange forskellige nye ting og stifte nye bekendtskaber. De har begge været i korskolen siden august, og forventer senere at skulle fortsætte i kirkekoret. Korleder Pia Labohn var med som leder for Mårsletpigerne. - Silkeborg kirke er et velegnet sted til et sådant arrangement - der er god akustik, og - nok så vigtigt - så er der god plads både i kirken og i de tilstødende sognelokaler, og - tilføjer hun med et lille glimt i øjet - så var jeg lidt imponeret over, at det var muligt at indøve alt det, der var helt ukendt for alle deltagerne bare 5 timer forinden! Korstævnets instruktør var Thomas H. Lennert, der er organist i Brædstrup Kirke. Han havde skrevet både tekst og musik til alle sangene, som handlede om påskens temaer. Det hele blev afviklet ved en kirkekoncert samme eftermiddag kl. 16. Silkeborg Kirke Den dynamiske instruktør, Thomas H. Lennert, omgivet af syngeglade piger. Der blev indgået nye bekendtskaber på tværs af sognegrænserne! Hele holdet fra Mårslet: Camilla, Anne Sofie, Rikke, Christina, Djamilla, Katrine, Line og Mette. Silkeborg Kirke er med sin størrelse, udenomsfaciliteter og - ikke mindst - fremragende akustik et godt sted for disse korarrangementer. Her er et udsnit af de mange deltagere, hvor mårsletpigerne gemmer sig helt yderst til venstre.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere