Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle"

Transkript

1 (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Konsulent, civiling. Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Ved brev af 12. januar 2004 med bilag rettede advokat Jan Bech, Lett og co, Århus, på vegne af Klinteby Vindkraft A/S henvendelse til Energiklagenævnet og anmodede om en genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003 vedrørende en vindmølle tilhørende Klinteby Vindkraft A/S. I afgørelsen af 15. maj 2003 stadfæstede Energiklagenævnet en afgørelse af 5. oktober 2001 fra Energistyrelsen, hvorefter en vindmølle beliggende matr.nr. 2a, Klinteby by, Karrebæk tilhørende Klinteby Vindkraft A/S ikke kunne anerkendes som eksisterende. Det betyder, at vindmøllen ikke oppebærer det pristillæg, der gives eksisterende vindmøller, jf. nærmere bekendtgørelse nr. 331 af 5. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v., der har erstattet den dagældende bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts Energiklagenævnet meddelte ved brev af 18. marts 2004 advokat Jan Bech som svar på dennes brev af 12. januar 2004, at sagen ville blive forelagt for nævnet på ny.

2 Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003 Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003, at Næstved Kommune første gang den 23. december 1999 meddelte byggetilladelse og dispensation fra kap. 3, 3, stk. 1a i BR 95 vedrørende det skrå højdegrænseplan for vindmøllen tilhørende Klinteby Vindkraft I/S, beliggende på matr. nr. 2a, Klinteby, Karrebæk. Storstrøms Statsamt fandt herefter i en afgørelse af 7. juli 2000 at den meddelte byggetilladelse og dispensation var ugyldige. Statsamtet henviste til at kommunens afgørelse var truffet inden udløbet af i byggeloven fastsat høringsperiode, og til, at kommunens bemærkning om, at dispensationen var givet før 31. december 1999 som udtryk for et forsøg på at give ansøgeren bedst mulige position over for reglerne om driftsøkonomi i vindmøller, efter statsamtets opfattelse var et væsentligt usagligt hensyn. Den 29. august 2000 fremsendte Næstved Kommune byggetilladelse og dispensation efter at have behandlet sagen på ny den 14. august Side 2 af 13 Energiklagenævnet henviste i sin afgørelse af 15. maj 2003 om at stadfæste Energistyrelsens afgørelse af 5. oktober 2001 bl.a. til, at det udtrykkeligt af vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, fremgår at vindmøllen senest den 31. december 1999 skal have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen. Nævnet fandt ikke, at der heri lå en skærpelse i forhold til det forud for vindmøllebekendtgørelse - bebudede ved Energistyrelsens vejledning af 8. december Nævnet konstaterede herefter, at der ikke da vindmøllen først den 29. august 2000 opnåede dispensation fra byggelovgivningen var grundlag for at kritisere, at Energistyrelsen havde fundet, at vindmøllen ikke kunne opnå afregning som eksisterende vindmølle. Nævnet fandt ikke i denne forbindelse at kunne lægge vægt på Næstved Kommunes afgørelse af 29. december 1999 og henviste herfor til afgørelsen af 7. juli 2000 fra Storstrøms Statsamt. Anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. maj 2003 Advokat Jan Bech henviste i sit brev af 12. januar 2004 med bilag som grundlag for anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. maj 2003 til, at der foreligger nye faktiske oplysninger i sagen om den foregående behandling af sagen i Naturklagenævnet, som ikke ses at have været fremme, hverken i forbindelse med Energistyrelsens eller Energiklagenævnets behandling af sagen. Af henvendelsen fra advokat Jan Bech fremgår bl.a. følgende: [ ] Det fremgår imidlertid af et internt forvaltningsnotat fra Næstved Kommune, at ansøgning til kommunen første gang er fremsat 29. januar Da plangrundlaget ikke var på plads blev ansøgningen imidlertid afslået. Efter et længere planlægningsforløb vedtog Næstved Byråd den 9. marts 1999 tillæg 4 til kommuneplan 1997/2008 endeligt. Tillægget åbnede mulighed for opførelse af indtil 3 vindmøller på matr.nr. 2a og 3a, Klinteby.

3 Den 20. marts 1999 fremsendtes ansøgning om tilladelse til opstilling af møllerne til kommunen, og 22. marts 1999 fremsendte kommunen ansøgning til Storstrøms Amt med henblik på meddelelse af landzonetilladelse. Amtet meddelte 11. maj 1999 landzonetilladelse, som offentliggjortes med en fire ugers klagefrist. Ved klagefristens udløb den 15. juni 1999 var der indkommet 9 klager, hvorfor amtet den 25. juni 1999 fremsendte sagen til Naturklagenævnet til afgørelse. Den 21. december 1999 stadfæstede Naturklagenævnet amtets afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse og afgørelsen blev modtaget af Næstved Kommune den 22. december Som det fremgår af ovenstående sagsforløb indkom fornyet anmeldelse og ansøgning fra ansøgeren til kommunen umiddelbart efter at Naturklagenævnets afgørelse i sagen forelå, og ansøgeren har således søgt sagen fremmet mest muligt hos kommunen, som da også straks efter traf afgørelse om meddelelse af byggetilladelse og dispensation den 23. december 1999 [ ]. Side 3 af 13 Den sene fremkomst af ansøgningen om byggetilladelse til kommunen samt kommunens manglende tidsmæssige mulighed for overholdelse af høringsfristen og meddelelse af byggetilladelse inden 31. december 1999, skyldes således udelukkende Naturklagenævnets behandling af indsigelser vedrørende landzonetilladelsen, hvilke indsigelser ikke blev imødekommet, idet Naturklagenævnet stadfæstede amtets afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse. Om det efterfølgende sagsforløb bemærkes, at kommunens byggetilladelse og dispensation blev indbragt for tilsynsrådet, som efter forudgående høring af kommunen, den 10. juli 2000 meddelte kommunen, at byggetilladelsen var ugyldig og at kommunen skulle behandle sagen på ny, under iagttagelse af høringsfrister m.v. Herefter blev der af Landsforeningen Naboer til Vindmøller rettet henvendelse til kommunen og statsamtet med anmodning om at byggeriet standsedes, hvilket blev afvist af statsamtet ved skrivelse af 18. juli 2000 fra statsamtet, ligesom der fremkom en indsigelse i byggesagen fra en nabo 19. juli 2000, som indgik i kommunens fornyede behandling af sagen, hvorefter den nye, identiske afgørelse om meddelelse af byggetilladelse og dispensation blev truffet 29. august Disse nye oplysninger om det faktiske hændelsesforløb i sagen mener jeg i sig selv må føre til, at styrelsen bør genoptage sagen

4 med henblik på at træffe afgørelse om, at møllen på dette nye grundlag kan betragtes som eksisterende. Til støtte herfor gøres tillige gældende, at der efterfølgende [Energi]klagenævnets ovennævnte afgørelse af 15. maj 2003 i flere lignende sager, blandt andet j.nr , ekspeditionsnummer af 25. august 2003 og j.nr , ekspeditionsnummer 12368, af nævnet er lagt vægt på, at klager til Naturklagenævnet i henhold til vejledningen fra Energistyrelsen af 8. november 1999 ingen betydning har for anerkendelsen af møllen som eksisterende, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede landzonetilladelse, jfr. også Energistyrelsens brev af 14. januar 2000 til Vindmølleindustrien. Med henvisning til de nævnte senere afgørelser fra Energiklagenævnet gøres det således gældende, at der er sket en praksisændring, og at der er tale om identiske eller sammenlignelige sager, idet der i nærværende sag ligeledes er tale om, at Naturklagenævnets behandling af den meddelte landzonetilladelse af 11. maj 1999 har været afgørende for, at der ikke rettidigt har kunnet udstedes fornøden byggetilladelse med de hævdede fornødne dispensationer fra kommunen. Side 4 af 13 Dette forhold kan ikke komme ansøgeren til skade, når Naturklagenævnet stadfæster amtets positive afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse, og det alene er Naturklagenævnets behandling af klagesagen vedrørende samme, der medfører, at kommunen ikke rettidigt har kunnet nå at udstede byggetilladelse i sagen. Dette må særligt gøre sig gældende i nærværende sag, hvor kommunen rent faktisk efterfølgende og under overholdelse af formkravene om høring mv., på baggrund af anmeldelse af byggesagen foretaget inden 31. december 1999, på ny træffer identisk positiv afgørelse om meddelelse af byggetilladelse med de, efter kommunens opfattelse, fornødne dispensationer. Ansøgeren må således kunne lægge vægt på, at kravet om dispensation i henhold til byggelovgivningen i vejledning af 8. november 1999 er nævnt i sammenhæng med kravet om landzonetilladelse, og at det fremgår af vejledningen, at klager til Naturklagenævnet i den forbindelse ingen betydning har for anerkendelse af møllen som eksisterende. Dette må gælde uanset om sagen (som i de nyeste afgørelser fra Energiklagenævnet) er verserende for Naturklagenævnet på selve skæringstidspunktet 31. december 1999, eller, som i den konkrete sag, umiddelbart forud herfor med den direkte konsekvens, at kommunen ikke har kunnet nå

5 at overholde en fastsat høringsfrist, og efter overholdelse af fristen træffer en fornyet identisk, positiv afgørelse i sagen. [ ] Advokat Jan Bech har ved brev af 24. marts 2004 fremsendt kopi af Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 1999 samt kopi af et internt forvaltningsnotat af 3. august 2000, der beskriver sagsforløbet i Næstved Kommune omkring byggetilladelsen. Fra notatet af 3. august 2000 citeres følgende: Den meddeler amtet landzonetilladelse og offentliggør den med en 4-ugers klagefrist. Ved klagefristens udløb den var indkommet 9 klager, hvorfor amtet den fremsendte sagen til Naturklagenævnet til afgørelse. Den stadfæstede Naturklagenævnet amtets afgørelse. Afgørelsen kom frem til Næstved Kommune den Ifølge normal praksis skulle kommunen herefter på grundlag af byggesagsbehandling meddele byggetilladelse efter byggelovens regler. Det nødvendige materiale til byggesagsbehandlingen forelå, men da tilladelse ville forudsætte en dispensation fra det skrå højdegrænseplan mod naboen (mat. nr. 1 a) var det nødvendigt, at der forelå dispensation, og denne kunne kun meddeles under forudsætning af, at nabohøring var foretaget med 14-dages frist for indsigelse/bemærkning. Fra ansøgeren var kommunen bekendt med, at der i henhold til regler fra Energiministeriet ville ske en ændring af vindmøllers driftsøkonomi, afhængig af, om disse var godkendt før eller efter årsskiftet. Ved telefonisk drøftelse med ansøgeren (Benny Nissen, NEG Micon) den , stod det klart, at sagen var kommet i klemme mellem byggelovens ufravigelige regel om høringsfrist inden afgørelse og energilovgivningens krav til projektets stade pr [ ] Side 5 af 13 Supplerende oplysninger Det fremgår af sagens akter, at vindmøllen i nærværende sag er mølle nr. 2 i vindmølleprojekt Klinteby omhandlende i alt 3 NEG Micon 750/48 vindmøller. Vindmølle nr. 1 blev ved købekontrakt af 25. november 1998, underskrevet i Slagelse den 9. december 1998, overdraget fra NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers til Henning Dahl, Hinbjerg 28, 2690 Karlslunde. For NEG Micon A/S er kontrakten underskrevet af bl.a. distriktschef Steen Luk. Vindmølle nr. 3 blev ved købekontrakt af 1. september 1999, som underskrevet den 23. december 1999 overdraget fra NEG Micon A/S til Landsforeningen LEV, Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre. For NEG Micon A/S er kontrakten underskrevet af bl.a. distriktschef Steen Luk.

6 Vindmølle nr. 2 blev ved købekontrakt af 22. december 1999 som underskrevet i Randers den 22. december 1999 overdraget til Klinteby Vindkraft, v/ Steen Luk og Palle Christensen, c/o NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers. Både Steen Luk og Palle Christensen er ifølge dokumenter blandt sagens akter distriktschefer i NEG Micon A/S. Det er ikke muligt for Energiklagenævnet at tyde, hvem der for NEG Micon A/S har underskrevet kontrakten angående mølle nr. 2 over feltet Distriktschef NEG Micon A/S. Fra Energistyrelsens notat af 27. august 2001 af telefonsamtale mellem distriktschef Steen Luk, NEG Micon A/S og Energistyrelsen citeres: Vedr.: Der har været møde i bestyrelsen for vindmøllelauget. Lauget tegnes nu af fr. Bodil Hinge, Skæring Sandager 13, 8250 Egå. Ved fremtidig afsendelse af brev til NEG Micon, skal der stå att. Hanne Halse, som er chef for den juridiske afdeling. [ ] Retsgrundlaget og Energiklagenævnets praksis Fra den nugældende vindmøllebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 331 af 8. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet m.m.) citeres følgende, som er uændret i forhold til vindmøllebekendtgørelsen af 2001 med senere ændringer: [ ] 10. Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der 1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3, 2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, og 3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til elnettet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning. Stk. 2. Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august Side 6 af 13

7 Stk. 4. Hvis en lokalplan ophæves af Naturklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Naturklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Eksisterende vindmøller skal være nettilsluttet senest den 31. december 2002 for at modtage prisafregning efter 11 og 12. [ ] Fra Energistyrelsens vejledning af 8. november 1999 citeres følgende: Aftalen om elreformen af 3. marts 1999 definerer eksisterende vindmøller som vindmøller, der er købt på en bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999 og for hvilke, der foreligger de fornødne tilladelser. Ifølge elreformaftalen er vindmøller, der kan betragtes som eksisterende, berettiget til fortsat at modtage et pristillæg på 27 øre pr. kw/h i tiden indtil møllen har produceret et nærmere angivet antal fuldlasttimer. Side 7 af 13 Energistyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning om, hvorledes ovennævnte definition af eksisterende vindmøller nærmere skal forstås. Nedenstående retningslinier vil fremgå af en ny bekendtgørelse om overgangsregler for afregning af VE-el i perioden frem til indførelse af det grønne elmarked. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar [ ] 2. Fornødne tilladelser Punkterne a-c skal alle være opfyldt, for at der foreligger de fornødne tilladelser. a) Inden 1. januar 2000 skal der for det område, hvor vindmøllen påtænkes opstillet, foreligge: En endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt (bonuslokalplan), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. Eller en landzonetilladelse (herunder eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. En klage til Naturklagenævnet har i denne forbindelse ingen betydning. Ejeren af vindmøllen vil således være berettiget til at få

8 27 øre/kwh for det antal fuldlasttimer, som møllen er berettiget til, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede lokalplan/landzonetilladelse. [ ] Energiklagenævnet har i en afgørelse af 19. december 2002 (j.nr ) lagt til grund, at der med Elreformaftalen af 3. marts 1999 blev skabt parlamentarisk basis for en væsentlig omlægning af principperne for afregning af VE-elektricitet, herunder for etablering af en overgangsordning for investeringer i VE-anlæg. Dette blev tillige bebudet i forbindelse med fremsættelsen af forslaget til elforsyningsloven af 1999 (lovforslag L 234 som fremsat den 29. april 1999, Folketingstidende , tillæg A, side ). Ved loven skabtes hjemmel for ministeren til at kunne udforme overgangsordningen. Side 8 af 13 Elreformaftalens formål var for private, eksisterende VE-anlæg som nævnt i forarbejderne til elforsyningsloven dels at sikre rimelige afskrivningsvilkår på allerede foretagne investeringer, herunder vindmøller, dels at nye VEproduktionsanlæg kunne få en reguleret afregningspris. Ved afregningen af produceret elektricitet skulle der sondres mellem private, eksisterende vindmøller, der defineredes som vindmøller købt på bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999, og for hvilke der foreligger de fornødne tilladelser, og nye vindmøller, der defineredes som møller der opførtes i perioden frem til Energiklagenævnet lagde til grund, at vindmøllebekendtgørelsens 10 udmønter disse afregningsprincipper. Energiklagenævnet har i flere afgørelser tillige lagt til grund, at vindmøllebekendtgørelsen indeholder regler vedrørende afregning for elproduktion, der ligger efter at bekendtgørelsen er offentliggjort og trådt i kraft, og at der således ikke er tale om regulering med tilbagevirkende kraft. Energiklagenævnet har dog bemærket det forhold, at der ved den nærmere fastlæggelse af afregning for elproduktion ved sondringen mellem nye og eksisterende vindmøller i vindmøllebekendtgørelsen anvendes et skæringstidspunkt for de bestemmende kendsgerninger, der ligger forud for bekendtgørelsens ikrafttræden. Efter nævnets opfattelse må dette forhold ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger tillægges vægt ved den nærmere fortolkning og anvendelse af vindmøllebekendtgørelsen. Energiklagenævnet har desuden fundet, at kravet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, om at vindmøllen skal have opnået eventuelle fornødne dispensationer i henhold til byggelovgivningen inden 31. december 1999, er i overensstemmelse med elreformaftalens formål og det af Energistyrelsen ved vejledning af 8. november 1999 udmeldte samt ligger inden for rammerne af den hjemmel, der er givet ved elforsyningsloven.

9 Energiklagenævnet traf endvidere den 25. august 2003 afgørelse i 54 sager (der henvises til bl.a. j.nr ) vedrørende vindmøller købt gennem Jysk Vindkraft A/S og som af Energistyrelsen var afvist som eksisterende i vindmøllebekendtgørelsens forstand med henvisning til at en vindmølle senest den 31. december 1999 skal være købt på bindende, ubetinget kontrakt. Energiklagenævnet kunne i disse sager ikke anerkende vindmøllerne som eksisterende, idet nævnet fandt, at kontrakterne ikke var udtryk for reelle overdragelser af møllerne, men alene havde til formål at sikre, at Jysk Vindkraft A/S også i tiden efter 31. december 1999 kunne udbyde vindmøllerne som eksisterende. Afgørelserne var en fastholdelse af nævnets foreløbige tilkendegivelse af 21. marts 2003 vedrørende sagerne. Om baggrunden for Energiklagenævnets foreløbige opfattelse af 21. marts 2003 og afgørelsen af 25. august 2003 citeres følgende fra afgørelsen af 25. august 2003: [ ] Nævnet konstaterede ved den foreløbige drøftelse den 10. marts 2003, at det for 57 af de for nævnet indbragte sager fremgår, at vindmøllelauget i Deres sag og yderligere 59 møllelaug er stiftet ved generalforsamlinger den 14. december 1999 af følgende 5 interessenter - alle ansatte i Jysk Vindkraft A/S: administrerende direktør Peer Thomsen og kontorchef Jens Leth samt Inger Rolighed, Karen Hansen og Varly Kristensen, at interessenterne ved de stiftende generalforsamlinger i de 60 møllelaug blev indsat i møllelaugenes ledelser, som bemyndigedes til at indgå kontrakt med Jysk Vindkraft A/S om køb af vindmøller, at interessenterne på vegne af de pågældende møllelaug den 30. december 1999 indgik i alt 62 kontrakter med Jysk Vindkraft A/S om køb af vindmøller til en samlet værdi af kroner, at interessenterne på kontraheringstidspunktet ikke opfyldte betingelserne om bopæl og ejerbegrænsning for vindmølleejere i den dagældende bekendtgørelse om nettilslutning (bkg. nr af 13. december 1996), og at bestemmelsen i salgskontrakternes 8, stk. 3, hvorefter Nærværende kontrakt er betinget af, at betingelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet kan opfyldes inden 1. september 2000 indebar, at vindmøllerne senest 31. august 2000 skulle være ejet af interessenter, der opfyldte kravene i nettilslutningsbekendtgørelsen. [ ] Side 9 af 13 I en afgørelse af 16. december 2003, j.nr , stadfæstede Energiklagenævnet en afgørelse fra Energistyrelsen, der afviste at anerkende en vindmøl-

10 le tilhørende Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S som eksisterende i henhold til vindmøllebekendtgørelsen. Det fremgår af afgørelsen at vindmøllen var en af i alt 5 vindmøller i et samlet projekt. De 4 øvrige vindmøller blev ved købekontrakter af 17. december 1999 solgt til enkeltpersoner til opstilling på matrikler ejet af disse. Kontrakterne var på vegne af NEG Micon A/S underskrevet af distriktskonsulent Niels Erik Vestertjele og distrikschef Steen Luk. Af en stiftelsesoverenskomst fremgik at Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S blev stiftet den 17. december 1999 af distriktschef, NEG Micon A/S, Steen Luk, og distriktskonsulent, NEG Micon A/S, Niels Erik Vestertjele. Fra stiftelsesoverenskomsten citeres: Undertegnede Niels Erik Vestertjele og Steen Luk, har dags dato stiftet et interessentskab under navnet Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S, med hjemsted i Hobro Kommune med det formål at skabe energi ved hjælp af vindkraft samt levering af denne energi til elforsyningsselskaber til den højst opnåelige pris. Side 10 af 13 Interessenterne indskyder ikke kapital og har lige store andele i interessentselskabet. Vi er i forbindelse med stiftelsen enige om, at vi i fællesskab varetager den daglige drift, indtil dette ansvar kan overdrages til en ny bestyrelse. Som revisor antages Revisionsfirmaet Ole Vestergaard. Den 17. december (underskrift) (underskrift) Interessentskabets vedtægter er som angivet i vedlagte `Vedtægter for Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S`. Den 17. december 1999 blev der mellem NEG Micon A/S og Gettrup Mark Møllelaug I/S indgået kontrakt om køb af 1 stk. NEG Micon NM 750/48 kw vindmølle inklusive bl.a. levering, transport og opstilling. Kontrakten er såvel på vegne af møllelauget som køber og på vegne af NEG Micon A/S som sælger underskrevet af Steen Luk og Niels Erik Vestertjele. Den 29. maj 2000 blev der i møllelauget afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvorved der blev indsat en ny bestyrelse i møllelauget og underskrevet tegningsaftaler. Fra referatet citeres: [ ]

11 Niels Erik Vestertjele (NEV), NEG Micon, bød på laugets vegne velkommen til de fremmødte interessenter og forklarede hvorfor det var en ekstraordinær generalforsamling. Grunden hertil var at Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S blev stiftet på en ordinær generalforsamling i december md. 1999, hvor vindmøllen blev købt for, bl.a. at sikre den nye elreform af 28. maj`s overgangsordning, som sikrer et tillæg på kr i fuldlasttimer. [ ] 6. [ ] Stifterne af lauget, Steen Luk og Niels Erik Vestertjele, udtrådte af bestyrelsen og er således ej heller interessenter i Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S. Alle rettigheder og pligter, som SL og NEV har eller har haft i forbindelse med etableringen af Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S, er således overdraget til den nye bestyrelse. [ ] Referent: Niels Erik Vestertjele Side 11 af 13 Energiklagenævnet fandt i sin afgørelse af 16. december 2003 med henvisning til de i sagen nævnte omstændigheder omkring stiftelsen af vindmøllelauget, indgåelsen af købekontrakten med tilhørende allonger og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling med overdragelse af andele i vindmøllelauget, at der ikke havde været en reel overdragelse af vindmøllen inden 31. december 1999 som krævet i vindmøllebekendtgørelsen. Nævnet lagde til grund, at de foretagne bestræbelser alene skulle sikre, at vindmøllen også efter 31. december 1999 kunne markedsføres af NEG Micon A/S som eksisterende. Nævnet bemærkede samtidig, at der ikke i forhold til elreformaftalens formål var nogen berettiget forventning at beskytte, når ingen af investorerne var fundet ved udgangen af Advokat Jan Bech henviser i sit brev af 12. januar 2003 med bilag som grundlag for anmodningen om genoptagelse af sagen bl.a. til Energiklagenævnets afgørelser af 25. august 2003 i sagerne med j.nr og I sagen med j.nr var det Energistyrelsens opfattelse, at to vindmøller tilhørende Søllinge Møllelaug I/S ikke opfyldte vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, idet Ringe Kommune først den 18. december 2001 havde meddelt dispensation fra BR 95 vedrørende det skrå højdegrænseplan. Energiklagenævnet var af den opfattelse, at vindmøllerne som udgangspunkt ikke opfyldte vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, idet der ikke var opnået den fornødne dispensation fra byggelovgivningen inden 31. december Nævnet fandt efter en nærmere vurdering imidlertid, at møllerne ikke burde være afvist som eksisterende. Ved afgørelsen lagde nævnet udover de retssikkerhedsmæssige betragtninger som nævnt ovenfor vægt på,

12 at det kravet om dispensation i henhold til byggelovgivningen i vejledningen af 8. november 1999 er nævnt i sammenhæng med kravet om landzonetilladelse, og at det af vejledningen fremgår, at klager til Naturklagenævnet i den forbindelse ingen betydning har for anerkendelsen af møllen som eksisterende, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede landzonetilladelse, at at sagsforløbet omkring behandlingen af en landzonetilladelse, herunder Naturklagenævnets behandling af klager over tilladelsen, var årsag til, at Ringe Kommune først den 18. december 2001 meddelte dispensation fra det skrå højdegrænseplan, at kommunen havde meddelt klageren, at den med henvisning til vejledning nr. 130 af 31. juli 1995 om kommunalbestyrelsens lovgennemgang i byggesager, ikke kunne udstede byggetilladelse, før Naturklagenævnet havde behandlet klagen over landzonetilladelsen, at Vindmølleindustrien ved brev af 29. september 1999 til Energistyrelsen gjorde opmærksom på, at byggetilladelser ikke kunne udstedes, før der var truffet afgørelse i Naturklagenævnet, og at der ved at indbringe sagerne for Naturklagenævnet spekuleredes i at forsinke byggetilladelserne, således at møllerne ikke opnåede pristillæg efter de kommende regler om eksisterende vindmøller. Vindmølleindustrien efterlyste en løsning på denne problemstilling. Energistyrelsen svarede ved brev af 14. januar 2000 til Vindmølleindustrien, at styrelsen gik ud fra, at de rejste spørgsmål var besvaret ved Energistyrelsens vejledning af 8. november 1999, at en ændring af vindmølletypen i forhold til det tidligere til kommunen anmeldte, ikke kunne give nævnet anledning til bemærkninger i forhold til at kunne anerkende vindmøllerne som eksisterende, når der i rimelig tid efter Naturklagenævnets afgørelse var indgivet enten en ny byggeanmeldelse eller en anmodning om ændring af en tidligere indgivet byggeanmeldelse. Side 12 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet finder efter de nye, faktiske oplysninger i sagen at måtte lægge til grund, at Naturklagenævnets behandling af klager over landzonetilladelsen af 11. maj 1999, og som fandt sin afslutning ved Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 1999, var årsag til at der ikke inden skæringsdatoen i vindmøllebekendtgørelsen kunne meddeles byggetilladelse og dispensation for vind-

13 møllen tilhørende Klinteby Vindkraft I/S, jf. herved også det oplyste om 14- dages høringsfristen ved byggesagens behandling i Næstved Kommune. Nævnet må herefter lægge til grund, at vindmøllen falder ind under den ovenfor ved Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003 i sagen j.nr nævnte praksis, og følgelig ikke burde være afvist som eksisterende med henvisning til, at vindmøllen ikke opfyldte kravene i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 1. Spørgsmålet for nævnet er herefter om vindmøllen opfylder vindmøllebekendtgørelsens øvrige betingelser for at kunne anerkendes som eksisterende. Nævnet savner herved grundlag for at antage, at der efter det ovenfor under Supplerende oplysninger anførte forløb omkring køb af vindmøllen foreligger en reel overdragelse af vindmøllen inden 31. december 1999 som krævet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1, jf. nærmere om nævnets praksis i de ovenfor nævnte afgørelser i sagerne med j.nr og Side 13 af 13 Idet nævnet herefter bemærker, at der ikke i forhold til elreformaftalens formål er nogen berettiget forventning at beskytte, når ingen af investorerne var fundet ved udgangen af 1999, finder nævnet ikke, at købekontrakten i den foreliggende sag har været bindende og ubetinget som omhandlet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet fastholder med den ovenfor anførte begrundelse sin afgørelse af 15. maj 2003 som stadfæster Energistyrelsen afgørelse af 5. oktober Denne afgørelse er truffet i medfør af 29 i bekendtgørelse nr. 331 af 8. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kopi af afgørelsen er sendt til Energistyrelsen, advokat Jan Bech og advokat Lotte Eskesen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand Dennis Sørensen

14 Fuldmægtig Side 14 af 13

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere