Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle"

Transkript

1 (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Konsulent, civiling. Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Ved brev af 12. januar 2004 med bilag rettede advokat Jan Bech, Lett og co, Århus, på vegne af Klinteby Vindkraft A/S henvendelse til Energiklagenævnet og anmodede om en genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003 vedrørende en vindmølle tilhørende Klinteby Vindkraft A/S. I afgørelsen af 15. maj 2003 stadfæstede Energiklagenævnet en afgørelse af 5. oktober 2001 fra Energistyrelsen, hvorefter en vindmølle beliggende matr.nr. 2a, Klinteby by, Karrebæk tilhørende Klinteby Vindkraft A/S ikke kunne anerkendes som eksisterende. Det betyder, at vindmøllen ikke oppebærer det pristillæg, der gives eksisterende vindmøller, jf. nærmere bekendtgørelse nr. 331 af 5. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v., der har erstattet den dagældende bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts Energiklagenævnet meddelte ved brev af 18. marts 2004 advokat Jan Bech som svar på dennes brev af 12. januar 2004, at sagen ville blive forelagt for nævnet på ny.

2 Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003 Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2003, at Næstved Kommune første gang den 23. december 1999 meddelte byggetilladelse og dispensation fra kap. 3, 3, stk. 1a i BR 95 vedrørende det skrå højdegrænseplan for vindmøllen tilhørende Klinteby Vindkraft I/S, beliggende på matr. nr. 2a, Klinteby, Karrebæk. Storstrøms Statsamt fandt herefter i en afgørelse af 7. juli 2000 at den meddelte byggetilladelse og dispensation var ugyldige. Statsamtet henviste til at kommunens afgørelse var truffet inden udløbet af i byggeloven fastsat høringsperiode, og til, at kommunens bemærkning om, at dispensationen var givet før 31. december 1999 som udtryk for et forsøg på at give ansøgeren bedst mulige position over for reglerne om driftsøkonomi i vindmøller, efter statsamtets opfattelse var et væsentligt usagligt hensyn. Den 29. august 2000 fremsendte Næstved Kommune byggetilladelse og dispensation efter at have behandlet sagen på ny den 14. august Side 2 af 13 Energiklagenævnet henviste i sin afgørelse af 15. maj 2003 om at stadfæste Energistyrelsens afgørelse af 5. oktober 2001 bl.a. til, at det udtrykkeligt af vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, fremgår at vindmøllen senest den 31. december 1999 skal have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen. Nævnet fandt ikke, at der heri lå en skærpelse i forhold til det forud for vindmøllebekendtgørelse - bebudede ved Energistyrelsens vejledning af 8. december Nævnet konstaterede herefter, at der ikke da vindmøllen først den 29. august 2000 opnåede dispensation fra byggelovgivningen var grundlag for at kritisere, at Energistyrelsen havde fundet, at vindmøllen ikke kunne opnå afregning som eksisterende vindmølle. Nævnet fandt ikke i denne forbindelse at kunne lægge vægt på Næstved Kommunes afgørelse af 29. december 1999 og henviste herfor til afgørelsen af 7. juli 2000 fra Storstrøms Statsamt. Anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. maj 2003 Advokat Jan Bech henviste i sit brev af 12. januar 2004 med bilag som grundlag for anmodningen om genoptagelse af nævnets afgørelse af 15. maj 2003 til, at der foreligger nye faktiske oplysninger i sagen om den foregående behandling af sagen i Naturklagenævnet, som ikke ses at have været fremme, hverken i forbindelse med Energistyrelsens eller Energiklagenævnets behandling af sagen. Af henvendelsen fra advokat Jan Bech fremgår bl.a. følgende: [ ] Det fremgår imidlertid af et internt forvaltningsnotat fra Næstved Kommune, at ansøgning til kommunen første gang er fremsat 29. januar Da plangrundlaget ikke var på plads blev ansøgningen imidlertid afslået. Efter et længere planlægningsforløb vedtog Næstved Byråd den 9. marts 1999 tillæg 4 til kommuneplan 1997/2008 endeligt. Tillægget åbnede mulighed for opførelse af indtil 3 vindmøller på matr.nr. 2a og 3a, Klinteby.

3 Den 20. marts 1999 fremsendtes ansøgning om tilladelse til opstilling af møllerne til kommunen, og 22. marts 1999 fremsendte kommunen ansøgning til Storstrøms Amt med henblik på meddelelse af landzonetilladelse. Amtet meddelte 11. maj 1999 landzonetilladelse, som offentliggjortes med en fire ugers klagefrist. Ved klagefristens udløb den 15. juni 1999 var der indkommet 9 klager, hvorfor amtet den 25. juni 1999 fremsendte sagen til Naturklagenævnet til afgørelse. Den 21. december 1999 stadfæstede Naturklagenævnet amtets afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse og afgørelsen blev modtaget af Næstved Kommune den 22. december Som det fremgår af ovenstående sagsforløb indkom fornyet anmeldelse og ansøgning fra ansøgeren til kommunen umiddelbart efter at Naturklagenævnets afgørelse i sagen forelå, og ansøgeren har således søgt sagen fremmet mest muligt hos kommunen, som da også straks efter traf afgørelse om meddelelse af byggetilladelse og dispensation den 23. december 1999 [ ]. Side 3 af 13 Den sene fremkomst af ansøgningen om byggetilladelse til kommunen samt kommunens manglende tidsmæssige mulighed for overholdelse af høringsfristen og meddelelse af byggetilladelse inden 31. december 1999, skyldes således udelukkende Naturklagenævnets behandling af indsigelser vedrørende landzonetilladelsen, hvilke indsigelser ikke blev imødekommet, idet Naturklagenævnet stadfæstede amtets afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse. Om det efterfølgende sagsforløb bemærkes, at kommunens byggetilladelse og dispensation blev indbragt for tilsynsrådet, som efter forudgående høring af kommunen, den 10. juli 2000 meddelte kommunen, at byggetilladelsen var ugyldig og at kommunen skulle behandle sagen på ny, under iagttagelse af høringsfrister m.v. Herefter blev der af Landsforeningen Naboer til Vindmøller rettet henvendelse til kommunen og statsamtet med anmodning om at byggeriet standsedes, hvilket blev afvist af statsamtet ved skrivelse af 18. juli 2000 fra statsamtet, ligesom der fremkom en indsigelse i byggesagen fra en nabo 19. juli 2000, som indgik i kommunens fornyede behandling af sagen, hvorefter den nye, identiske afgørelse om meddelelse af byggetilladelse og dispensation blev truffet 29. august Disse nye oplysninger om det faktiske hændelsesforløb i sagen mener jeg i sig selv må føre til, at styrelsen bør genoptage sagen

4 med henblik på at træffe afgørelse om, at møllen på dette nye grundlag kan betragtes som eksisterende. Til støtte herfor gøres tillige gældende, at der efterfølgende [Energi]klagenævnets ovennævnte afgørelse af 15. maj 2003 i flere lignende sager, blandt andet j.nr , ekspeditionsnummer af 25. august 2003 og j.nr , ekspeditionsnummer 12368, af nævnet er lagt vægt på, at klager til Naturklagenævnet i henhold til vejledningen fra Energistyrelsen af 8. november 1999 ingen betydning har for anerkendelsen af møllen som eksisterende, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede landzonetilladelse, jfr. også Energistyrelsens brev af 14. januar 2000 til Vindmølleindustrien. Med henvisning til de nævnte senere afgørelser fra Energiklagenævnet gøres det således gældende, at der er sket en praksisændring, og at der er tale om identiske eller sammenlignelige sager, idet der i nærværende sag ligeledes er tale om, at Naturklagenævnets behandling af den meddelte landzonetilladelse af 11. maj 1999 har været afgørende for, at der ikke rettidigt har kunnet udstedes fornøden byggetilladelse med de hævdede fornødne dispensationer fra kommunen. Side 4 af 13 Dette forhold kan ikke komme ansøgeren til skade, når Naturklagenævnet stadfæster amtets positive afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse, og det alene er Naturklagenævnets behandling af klagesagen vedrørende samme, der medfører, at kommunen ikke rettidigt har kunnet nå at udstede byggetilladelse i sagen. Dette må særligt gøre sig gældende i nærværende sag, hvor kommunen rent faktisk efterfølgende og under overholdelse af formkravene om høring mv., på baggrund af anmeldelse af byggesagen foretaget inden 31. december 1999, på ny træffer identisk positiv afgørelse om meddelelse af byggetilladelse med de, efter kommunens opfattelse, fornødne dispensationer. Ansøgeren må således kunne lægge vægt på, at kravet om dispensation i henhold til byggelovgivningen i vejledning af 8. november 1999 er nævnt i sammenhæng med kravet om landzonetilladelse, og at det fremgår af vejledningen, at klager til Naturklagenævnet i den forbindelse ingen betydning har for anerkendelse af møllen som eksisterende. Dette må gælde uanset om sagen (som i de nyeste afgørelser fra Energiklagenævnet) er verserende for Naturklagenævnet på selve skæringstidspunktet 31. december 1999, eller, som i den konkrete sag, umiddelbart forud herfor med den direkte konsekvens, at kommunen ikke har kunnet nå

5 at overholde en fastsat høringsfrist, og efter overholdelse af fristen træffer en fornyet identisk, positiv afgørelse i sagen. [ ] Advokat Jan Bech har ved brev af 24. marts 2004 fremsendt kopi af Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 1999 samt kopi af et internt forvaltningsnotat af 3. august 2000, der beskriver sagsforløbet i Næstved Kommune omkring byggetilladelsen. Fra notatet af 3. august 2000 citeres følgende: Den meddeler amtet landzonetilladelse og offentliggør den med en 4-ugers klagefrist. Ved klagefristens udløb den var indkommet 9 klager, hvorfor amtet den fremsendte sagen til Naturklagenævnet til afgørelse. Den stadfæstede Naturklagenævnet amtets afgørelse. Afgørelsen kom frem til Næstved Kommune den Ifølge normal praksis skulle kommunen herefter på grundlag af byggesagsbehandling meddele byggetilladelse efter byggelovens regler. Det nødvendige materiale til byggesagsbehandlingen forelå, men da tilladelse ville forudsætte en dispensation fra det skrå højdegrænseplan mod naboen (mat. nr. 1 a) var det nødvendigt, at der forelå dispensation, og denne kunne kun meddeles under forudsætning af, at nabohøring var foretaget med 14-dages frist for indsigelse/bemærkning. Fra ansøgeren var kommunen bekendt med, at der i henhold til regler fra Energiministeriet ville ske en ændring af vindmøllers driftsøkonomi, afhængig af, om disse var godkendt før eller efter årsskiftet. Ved telefonisk drøftelse med ansøgeren (Benny Nissen, NEG Micon) den , stod det klart, at sagen var kommet i klemme mellem byggelovens ufravigelige regel om høringsfrist inden afgørelse og energilovgivningens krav til projektets stade pr [ ] Side 5 af 13 Supplerende oplysninger Det fremgår af sagens akter, at vindmøllen i nærværende sag er mølle nr. 2 i vindmølleprojekt Klinteby omhandlende i alt 3 NEG Micon 750/48 vindmøller. Vindmølle nr. 1 blev ved købekontrakt af 25. november 1998, underskrevet i Slagelse den 9. december 1998, overdraget fra NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers til Henning Dahl, Hinbjerg 28, 2690 Karlslunde. For NEG Micon A/S er kontrakten underskrevet af bl.a. distriktschef Steen Luk. Vindmølle nr. 3 blev ved købekontrakt af 1. september 1999, som underskrevet den 23. december 1999 overdraget fra NEG Micon A/S til Landsforeningen LEV, Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre. For NEG Micon A/S er kontrakten underskrevet af bl.a. distriktschef Steen Luk.

6 Vindmølle nr. 2 blev ved købekontrakt af 22. december 1999 som underskrevet i Randers den 22. december 1999 overdraget til Klinteby Vindkraft, v/ Steen Luk og Palle Christensen, c/o NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers. Både Steen Luk og Palle Christensen er ifølge dokumenter blandt sagens akter distriktschefer i NEG Micon A/S. Det er ikke muligt for Energiklagenævnet at tyde, hvem der for NEG Micon A/S har underskrevet kontrakten angående mølle nr. 2 over feltet Distriktschef NEG Micon A/S. Fra Energistyrelsens notat af 27. august 2001 af telefonsamtale mellem distriktschef Steen Luk, NEG Micon A/S og Energistyrelsen citeres: Vedr.: Der har været møde i bestyrelsen for vindmøllelauget. Lauget tegnes nu af fr. Bodil Hinge, Skæring Sandager 13, 8250 Egå. Ved fremtidig afsendelse af brev til NEG Micon, skal der stå att. Hanne Halse, som er chef for den juridiske afdeling. [ ] Retsgrundlaget og Energiklagenævnets praksis Fra den nugældende vindmøllebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 331 af 8. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet m.m.) citeres følgende, som er uændret i forhold til vindmøllebekendtgørelsen af 2001 med senere ændringer: [ ] 10. Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der 1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3, 2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, og 3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til elnettet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning. Stk. 2. Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august Side 6 af 13

7 Stk. 4. Hvis en lokalplan ophæves af Naturklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Naturklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Eksisterende vindmøller skal være nettilsluttet senest den 31. december 2002 for at modtage prisafregning efter 11 og 12. [ ] Fra Energistyrelsens vejledning af 8. november 1999 citeres følgende: Aftalen om elreformen af 3. marts 1999 definerer eksisterende vindmøller som vindmøller, der er købt på en bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999 og for hvilke, der foreligger de fornødne tilladelser. Ifølge elreformaftalen er vindmøller, der kan betragtes som eksisterende, berettiget til fortsat at modtage et pristillæg på 27 øre pr. kw/h i tiden indtil møllen har produceret et nærmere angivet antal fuldlasttimer. Side 7 af 13 Energistyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning om, hvorledes ovennævnte definition af eksisterende vindmøller nærmere skal forstås. Nedenstående retningslinier vil fremgå af en ny bekendtgørelse om overgangsregler for afregning af VE-el i perioden frem til indførelse af det grønne elmarked. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar [ ] 2. Fornødne tilladelser Punkterne a-c skal alle være opfyldt, for at der foreligger de fornødne tilladelser. a) Inden 1. januar 2000 skal der for det område, hvor vindmøllen påtænkes opstillet, foreligge: En endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt (bonuslokalplan), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. Eller en landzonetilladelse (herunder eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. En klage til Naturklagenævnet har i denne forbindelse ingen betydning. Ejeren af vindmøllen vil således være berettiget til at få

8 27 øre/kwh for det antal fuldlasttimer, som møllen er berettiget til, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede lokalplan/landzonetilladelse. [ ] Energiklagenævnet har i en afgørelse af 19. december 2002 (j.nr ) lagt til grund, at der med Elreformaftalen af 3. marts 1999 blev skabt parlamentarisk basis for en væsentlig omlægning af principperne for afregning af VE-elektricitet, herunder for etablering af en overgangsordning for investeringer i VE-anlæg. Dette blev tillige bebudet i forbindelse med fremsættelsen af forslaget til elforsyningsloven af 1999 (lovforslag L 234 som fremsat den 29. april 1999, Folketingstidende , tillæg A, side ). Ved loven skabtes hjemmel for ministeren til at kunne udforme overgangsordningen. Side 8 af 13 Elreformaftalens formål var for private, eksisterende VE-anlæg som nævnt i forarbejderne til elforsyningsloven dels at sikre rimelige afskrivningsvilkår på allerede foretagne investeringer, herunder vindmøller, dels at nye VEproduktionsanlæg kunne få en reguleret afregningspris. Ved afregningen af produceret elektricitet skulle der sondres mellem private, eksisterende vindmøller, der defineredes som vindmøller købt på bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999, og for hvilke der foreligger de fornødne tilladelser, og nye vindmøller, der defineredes som møller der opførtes i perioden frem til Energiklagenævnet lagde til grund, at vindmøllebekendtgørelsens 10 udmønter disse afregningsprincipper. Energiklagenævnet har i flere afgørelser tillige lagt til grund, at vindmøllebekendtgørelsen indeholder regler vedrørende afregning for elproduktion, der ligger efter at bekendtgørelsen er offentliggjort og trådt i kraft, og at der således ikke er tale om regulering med tilbagevirkende kraft. Energiklagenævnet har dog bemærket det forhold, at der ved den nærmere fastlæggelse af afregning for elproduktion ved sondringen mellem nye og eksisterende vindmøller i vindmøllebekendtgørelsen anvendes et skæringstidspunkt for de bestemmende kendsgerninger, der ligger forud for bekendtgørelsens ikrafttræden. Efter nævnets opfattelse må dette forhold ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger tillægges vægt ved den nærmere fortolkning og anvendelse af vindmøllebekendtgørelsen. Energiklagenævnet har desuden fundet, at kravet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, om at vindmøllen skal have opnået eventuelle fornødne dispensationer i henhold til byggelovgivningen inden 31. december 1999, er i overensstemmelse med elreformaftalens formål og det af Energistyrelsen ved vejledning af 8. november 1999 udmeldte samt ligger inden for rammerne af den hjemmel, der er givet ved elforsyningsloven.

9 Energiklagenævnet traf endvidere den 25. august 2003 afgørelse i 54 sager (der henvises til bl.a. j.nr ) vedrørende vindmøller købt gennem Jysk Vindkraft A/S og som af Energistyrelsen var afvist som eksisterende i vindmøllebekendtgørelsens forstand med henvisning til at en vindmølle senest den 31. december 1999 skal være købt på bindende, ubetinget kontrakt. Energiklagenævnet kunne i disse sager ikke anerkende vindmøllerne som eksisterende, idet nævnet fandt, at kontrakterne ikke var udtryk for reelle overdragelser af møllerne, men alene havde til formål at sikre, at Jysk Vindkraft A/S også i tiden efter 31. december 1999 kunne udbyde vindmøllerne som eksisterende. Afgørelserne var en fastholdelse af nævnets foreløbige tilkendegivelse af 21. marts 2003 vedrørende sagerne. Om baggrunden for Energiklagenævnets foreløbige opfattelse af 21. marts 2003 og afgørelsen af 25. august 2003 citeres følgende fra afgørelsen af 25. august 2003: [ ] Nævnet konstaterede ved den foreløbige drøftelse den 10. marts 2003, at det for 57 af de for nævnet indbragte sager fremgår, at vindmøllelauget i Deres sag og yderligere 59 møllelaug er stiftet ved generalforsamlinger den 14. december 1999 af følgende 5 interessenter - alle ansatte i Jysk Vindkraft A/S: administrerende direktør Peer Thomsen og kontorchef Jens Leth samt Inger Rolighed, Karen Hansen og Varly Kristensen, at interessenterne ved de stiftende generalforsamlinger i de 60 møllelaug blev indsat i møllelaugenes ledelser, som bemyndigedes til at indgå kontrakt med Jysk Vindkraft A/S om køb af vindmøller, at interessenterne på vegne af de pågældende møllelaug den 30. december 1999 indgik i alt 62 kontrakter med Jysk Vindkraft A/S om køb af vindmøller til en samlet værdi af kroner, at interessenterne på kontraheringstidspunktet ikke opfyldte betingelserne om bopæl og ejerbegrænsning for vindmølleejere i den dagældende bekendtgørelse om nettilslutning (bkg. nr af 13. december 1996), og at bestemmelsen i salgskontrakternes 8, stk. 3, hvorefter Nærværende kontrakt er betinget af, at betingelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet kan opfyldes inden 1. september 2000 indebar, at vindmøllerne senest 31. august 2000 skulle være ejet af interessenter, der opfyldte kravene i nettilslutningsbekendtgørelsen. [ ] Side 9 af 13 I en afgørelse af 16. december 2003, j.nr , stadfæstede Energiklagenævnet en afgørelse fra Energistyrelsen, der afviste at anerkende en vindmøl-

10 le tilhørende Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S som eksisterende i henhold til vindmøllebekendtgørelsen. Det fremgår af afgørelsen at vindmøllen var en af i alt 5 vindmøller i et samlet projekt. De 4 øvrige vindmøller blev ved købekontrakter af 17. december 1999 solgt til enkeltpersoner til opstilling på matrikler ejet af disse. Kontrakterne var på vegne af NEG Micon A/S underskrevet af distriktskonsulent Niels Erik Vestertjele og distrikschef Steen Luk. Af en stiftelsesoverenskomst fremgik at Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S blev stiftet den 17. december 1999 af distriktschef, NEG Micon A/S, Steen Luk, og distriktskonsulent, NEG Micon A/S, Niels Erik Vestertjele. Fra stiftelsesoverenskomsten citeres: Undertegnede Niels Erik Vestertjele og Steen Luk, har dags dato stiftet et interessentskab under navnet Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S, med hjemsted i Hobro Kommune med det formål at skabe energi ved hjælp af vindkraft samt levering af denne energi til elforsyningsselskaber til den højst opnåelige pris. Side 10 af 13 Interessenterne indskyder ikke kapital og har lige store andele i interessentselskabet. Vi er i forbindelse med stiftelsen enige om, at vi i fællesskab varetager den daglige drift, indtil dette ansvar kan overdrages til en ny bestyrelse. Som revisor antages Revisionsfirmaet Ole Vestergaard. Den 17. december (underskrift) (underskrift) Interessentskabets vedtægter er som angivet i vedlagte `Vedtægter for Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S`. Den 17. december 1999 blev der mellem NEG Micon A/S og Gettrup Mark Møllelaug I/S indgået kontrakt om køb af 1 stk. NEG Micon NM 750/48 kw vindmølle inklusive bl.a. levering, transport og opstilling. Kontrakten er såvel på vegne af møllelauget som køber og på vegne af NEG Micon A/S som sælger underskrevet af Steen Luk og Niels Erik Vestertjele. Den 29. maj 2000 blev der i møllelauget afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvorved der blev indsat en ny bestyrelse i møllelauget og underskrevet tegningsaftaler. Fra referatet citeres: [ ]

11 Niels Erik Vestertjele (NEV), NEG Micon, bød på laugets vegne velkommen til de fremmødte interessenter og forklarede hvorfor det var en ekstraordinær generalforsamling. Grunden hertil var at Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S blev stiftet på en ordinær generalforsamling i december md. 1999, hvor vindmøllen blev købt for, bl.a. at sikre den nye elreform af 28. maj`s overgangsordning, som sikrer et tillæg på kr i fuldlasttimer. [ ] 6. [ ] Stifterne af lauget, Steen Luk og Niels Erik Vestertjele, udtrådte af bestyrelsen og er således ej heller interessenter i Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S. Alle rettigheder og pligter, som SL og NEV har eller har haft i forbindelse med etableringen af Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S, er således overdraget til den nye bestyrelse. [ ] Referent: Niels Erik Vestertjele Side 11 af 13 Energiklagenævnet fandt i sin afgørelse af 16. december 2003 med henvisning til de i sagen nævnte omstændigheder omkring stiftelsen af vindmøllelauget, indgåelsen af købekontrakten med tilhørende allonger og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling med overdragelse af andele i vindmøllelauget, at der ikke havde været en reel overdragelse af vindmøllen inden 31. december 1999 som krævet i vindmøllebekendtgørelsen. Nævnet lagde til grund, at de foretagne bestræbelser alene skulle sikre, at vindmøllen også efter 31. december 1999 kunne markedsføres af NEG Micon A/S som eksisterende. Nævnet bemærkede samtidig, at der ikke i forhold til elreformaftalens formål var nogen berettiget forventning at beskytte, når ingen af investorerne var fundet ved udgangen af Advokat Jan Bech henviser i sit brev af 12. januar 2003 med bilag som grundlag for anmodningen om genoptagelse af sagen bl.a. til Energiklagenævnets afgørelser af 25. august 2003 i sagerne med j.nr og I sagen med j.nr var det Energistyrelsens opfattelse, at to vindmøller tilhørende Søllinge Møllelaug I/S ikke opfyldte vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, idet Ringe Kommune først den 18. december 2001 havde meddelt dispensation fra BR 95 vedrørende det skrå højdegrænseplan. Energiklagenævnet var af den opfattelse, at vindmøllerne som udgangspunkt ikke opfyldte vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 2, idet der ikke var opnået den fornødne dispensation fra byggelovgivningen inden 31. december Nævnet fandt efter en nærmere vurdering imidlertid, at møllerne ikke burde være afvist som eksisterende. Ved afgørelsen lagde nævnet udover de retssikkerhedsmæssige betragtninger som nævnt ovenfor vægt på,

12 at det kravet om dispensation i henhold til byggelovgivningen i vejledningen af 8. november 1999 er nævnt i sammenhæng med kravet om landzonetilladelse, og at det af vejledningen fremgår, at klager til Naturklagenævnet i den forbindelse ingen betydning har for anerkendelsen af møllen som eksisterende, såfremt det efter Naturklagenævnets afgørelse viser sig, at vindmøllen lovligt kan rejses med baggrund i den påklagede landzonetilladelse, at at sagsforløbet omkring behandlingen af en landzonetilladelse, herunder Naturklagenævnets behandling af klager over tilladelsen, var årsag til, at Ringe Kommune først den 18. december 2001 meddelte dispensation fra det skrå højdegrænseplan, at kommunen havde meddelt klageren, at den med henvisning til vejledning nr. 130 af 31. juli 1995 om kommunalbestyrelsens lovgennemgang i byggesager, ikke kunne udstede byggetilladelse, før Naturklagenævnet havde behandlet klagen over landzonetilladelsen, at Vindmølleindustrien ved brev af 29. september 1999 til Energistyrelsen gjorde opmærksom på, at byggetilladelser ikke kunne udstedes, før der var truffet afgørelse i Naturklagenævnet, og at der ved at indbringe sagerne for Naturklagenævnet spekuleredes i at forsinke byggetilladelserne, således at møllerne ikke opnåede pristillæg efter de kommende regler om eksisterende vindmøller. Vindmølleindustrien efterlyste en løsning på denne problemstilling. Energistyrelsen svarede ved brev af 14. januar 2000 til Vindmølleindustrien, at styrelsen gik ud fra, at de rejste spørgsmål var besvaret ved Energistyrelsens vejledning af 8. november 1999, at en ændring af vindmølletypen i forhold til det tidligere til kommunen anmeldte, ikke kunne give nævnet anledning til bemærkninger i forhold til at kunne anerkende vindmøllerne som eksisterende, når der i rimelig tid efter Naturklagenævnets afgørelse var indgivet enten en ny byggeanmeldelse eller en anmodning om ændring af en tidligere indgivet byggeanmeldelse. Side 12 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet finder efter de nye, faktiske oplysninger i sagen at måtte lægge til grund, at Naturklagenævnets behandling af klager over landzonetilladelsen af 11. maj 1999, og som fandt sin afslutning ved Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 1999, var årsag til at der ikke inden skæringsdatoen i vindmøllebekendtgørelsen kunne meddeles byggetilladelse og dispensation for vind-

13 møllen tilhørende Klinteby Vindkraft I/S, jf. herved også det oplyste om 14- dages høringsfristen ved byggesagens behandling i Næstved Kommune. Nævnet må herefter lægge til grund, at vindmøllen falder ind under den ovenfor ved Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003 i sagen j.nr nævnte praksis, og følgelig ikke burde være afvist som eksisterende med henvisning til, at vindmøllen ikke opfyldte kravene i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, nr. 1. Spørgsmålet for nævnet er herefter om vindmøllen opfylder vindmøllebekendtgørelsens øvrige betingelser for at kunne anerkendes som eksisterende. Nævnet savner herved grundlag for at antage, at der efter det ovenfor under Supplerende oplysninger anførte forløb omkring køb af vindmøllen foreligger en reel overdragelse af vindmøllen inden 31. december 1999 som krævet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1, jf. nærmere om nævnets praksis i de ovenfor nævnte afgørelser i sagerne med j.nr og Side 13 af 13 Idet nævnet herefter bemærker, at der ikke i forhold til elreformaftalens formål er nogen berettiget forventning at beskytte, når ingen af investorerne var fundet ved udgangen af 1999, finder nævnet ikke, at købekontrakten i den foreliggende sag har været bindende og ubetinget som omhandlet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet fastholder med den ovenfor anførte begrundelse sin afgørelse af 15. maj 2003 som stadfæster Energistyrelsen afgørelse af 5. oktober Denne afgørelse er truffet i medfør af 29 i bekendtgørelse nr. 331 af 8. maj 2003 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kopi af afgørelsen er sendt til Energistyrelsen, advokat Jan Bech og advokat Lotte Eskesen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand Dennis Sørensen

14 Fuldmægtig Side 14 af 13

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet Nævnsformand, cand.jur.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

...[Klager] af 26. maj 2005 over Energistyrelsen af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] af 26. maj 2005 over Energistyrelsen af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] af 26. maj 2005 over Energistyrelsen af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere