UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni Afsagt den 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni 2005. Afsagt den 3."

Transkript

1 S HAF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG *Berigtiget i medfør af retsplejelovens 221 stk.1, den 14. juni Afsagt den 3. juni 2005 Sag S-1-03 ALKA Forsikring A/S (Advokat Bent Randeris) mod Kort- & Matrikelstyrelsen (Advokat Morten Kroon) D O M: Sagen angår Kort- & Matrikelstyrelsens erstatningsansvar for fejl i søkort, som sælges til lystsejlere. Påstande

2 - 2 - Alka Forsikring A/S har nedlagt påstand om, at Kort- & Matrikelstyrelsen skal betale erstatning med ,70 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 2. januar Kort- & Matrikelstyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af * ,70 kr., men er enig i erstatningsopgørelsen. Sagsfremstilling Den 22. juli 2001 kl. ca sejlede Anders Herløv Larsen Moars Ark, som er en 34 sejlbåd af mærket Nordship med en dybgang på 1,60 m, ud af Østerby havn på Læsø for at sejle mod Anholt. Anders Herløv Larsen havde købt og anvendte Kort- & Matrikelstyrelsens søkort nr. 101 i målestok 1: fra 1998, som særligt retter sig til lystsejlere. Her gengives et udsnit af det pågældende kort (målestokken passer ikke her):

3 - 3 - Moars Ark stævnede ud af havnen med kurs nord, indtil den var fri af de bundgarn, som var opstillet nordøst for havnen, og derefter lagdes kursen 80 grader øst, idet der blev navigeret mellem kortets dybdekurve for 2, henholdsvis 4 meter, og nærmest ved den sidstnævnte markering. Fartøjet stødte imidlertid på nogle sten og grundstødte på et sted sydvest for Engelskmandsbanke, hvor der trods søkortets udvisende kun var 1,5 m dybde, og hvor der ikke var markeret sten. Båden blev med assistance fra Redningsstation Østerby trukket fri. Den var sprunget læk og måtte på værft, hvor den siden er blevet repareret. Det omtalte søkort var udgivet i 1998 af Kort- & Matrikelstyrelsen på grundlag af en digitalisering af data i form af opmålinger, som i et vist omfang blev foretaget i slutningen af 1800-tallet. Disse opmålinger havde ligget til grund for et ældre analogt søkort i målestok 1: , hvor udsnittet i 1992-versionen så således ud (målestokken passer ikke i denne gengivelse):

4 - 4 - Det analoge søkort fra 1992 angav mellem 2 og 4 meterlinierne en grund på 0,9 meter og et område med sten (St). Disse angivelser fandtes ikke på det digitale kort fra I bogen Bag om søkortet, der er udgivet af Kort- & Matrikelstyrelsen, tilrådes navigatøren at udvise stor forsigtighed ved sejlads tæt på grunde, idet navigatøren må regne med en vis tolerance for det i kortet viste lodskud afhængig af farvandsområde og opmålingsår. Om opmålingsnøjagtigheden for opmålinger fra anføres i samme værk, at der langt fra har været fuld dækning af havbunden, datanøjagtighed og fuldstændighed er ringe, og der kan derfor forekomme objekter på havbunden, der ikke er vist i søkortet, men som alligevel kan være til fare for sejladsen. Bogen Den Danske Havnelods, som er udgivet af Kort- & Matrikelstyrelsen, og som navnlig retter sig til erhvervssejlere, angiver om Østerby Havn under overskriften Afmærkning, at Lystønden på Engelskmandsbanke i pejling retvisende 191 [grader] markerer indsejlingen til havnen mod grundene mod [øst]. Bogen Kommas Havnelods som navnlig anvendes af lystsejlere, og som også Anders Herløv Larsen anvendte oplyser: Anduves dag og nat. Nordre Rønner Fyr 7 sm WNW og Syrodde Vn 2 sm E for havnen samt en grøn lystønde på Rusmandsbanke vejleder ved anduvningen, og havnens Vn viser ind til molefyret i [grader] Om dagen kan styres ind på Østerby Kirke i [grader]. Bundgarn på begge sider af havnen Forklaringer Anders Herløv Larsen har forklaret, at han, der ved afhøringen var 42 år, har sejlet, siden han var 12, og at han fik duelighedsbevis som 14-årig. Han havde været i den svenske skærgård og var sejlet til Østerby lørdag den 21. juli 2001 sammen med sin hustru og to børn på 12 og 14 år. Søndag omkring kl. 11:30 sejlede de ud af havnen igen for at gå sydover mod Anholt. Han sejlede først mod nord, og efter at have passeret bundgarnspælene en halv sømil ude på 5 m vand gik de 80 grader, dvs. næsten øst. Han så ingen grund til at gå 1½ mil længere mod nord, idet de kun stak 1,6 m, og det derfor var forsvarligt

5 - 5 - at ligge inden for 4 meterlinien. Han brugte ekkoloddet som rettesnor for, hvor de befandt sig. Der var fralandsvind og ingen sø. Pludselig dykkede dybden til 2,5 m, og han tænkte, at der var noget galt og drejede mod bagbord, men inden de nåede rundt, ramte Moars Ark en kæmpesten med 6½-7 knob og stod så fast. Familien sad med ryggen mod skottet, og han selv blev holdt tilbage af styret, så de kom heldigvis ikke selv noget til ved grundstødningen. Det var første gang, han havde været på Læsø. Han talte ikke med nogen om besejlingsforholdene, der var ikke noget, som så mistænkeligt ud. Han brugte også sit søkort på CD-Rom og Kommas Havnelods. Bogen Bag om Søkortet havde han ikke set. Kort- & Matrikelstyrelsen udsendte straks efter grundstødningen en rettelse i Efterretninger for Søfarende, og der er også sket rettelse på nye kort. Kim Rulle forklarede, at han i 3 år har været leder af redningsstationen i Østerby, hvortil han har været knyttet siden Han var tidligere fisker og er født og opvokset i Østerby, så han kender havnen og besejlingsforholdene ud og ind. Østerby Havn anløbes hver sommer af både, og Østerby og Vesterby har tilsammen ca anløb pr. sæson. Der er samlet plads til 400 både ad gangen i havnene. Tidligere var der årligt grundstødninger på Engelskmandsrev, men inden for de seneste 5-7 år er tallet faldet til ca. 3-4 grundstødninger pr. sæson, men tallet svinger med vejret. Lystsejlerkortet er et oversigtskort. Bruger man digitale kort, forsvinder mange detaljer således ved målestok 1: Fra anduvningsbøjen og ind ville han selv i almindelighed benytte et mere detaljeret kort, der dog ikke fandtes for så vidt angår Læsø. Han har ikke kunnet se Østerby Kirke i 30 år, så anvisningen i Kommas Havnelods er ikke rigtig. Der er en rende igennem syd for Engelskmandsbanke, men med en båd med så stor dybgang som Moars Ark ville han ikke selv tage denne rute, idet der er flere store sten. Der er flere steder, man kan ramme øst for Læsø. Kender man ikke stedet godt, må man bruge bøjeafmærkningerne. De er flyttet lidt længere ud i forhold til tidligere for at undgå de mange strandinger, og fiskeskippere sejler altid ud til den røde bøje, før de går mod øst.

6 - 6 - Statskartograf Hanne Berg forklarede, at hun har arbejdet med søkort siden Linierne i kort nr. 101 er sikkerhedskurver. De skulle have været trukket dér, hvor dybderne var. Kortet tones med forskellige farver i dybderne 0-6 m og 6-10 m. Der findes et opmålingskort, som danner grundlaget for kort nr. 101, og som kurverne på søkortet er trukket ud fra. Kurverne er baseret på lodskud, men tegnes ud fra erfaring. Der er foretaget specielle afsøgninger i visse områder, f.eks. hvor der er et R på kortet. Når der er angivet et tal, er målskel i diagonalen af talangivelsen. Kortet bygger på opmålinger fra erne. Oplysninger om havbund er medtaget også af hensyn til søfarten, så den kan holde sig på afstand af stenede områder. Der er ikke angivet nogen specifik udstrækning af tegnet R for klippe, der sættes mellem kurver for at angive, at området er stenet. Det er svært at få oplysninger om havbunden. Sådanne oplysninger har også betydning for stenfiskere og for ankringsmulighederne. Information opsamlet ved lodskud giver præcis oplysning vedrørende det sted på bunden, som loddet har ramt. Da Kort- & Matrikelstyrelsen gik over til digitale kort, ændredes angivelserne af sten til de internationale betegnelser. Man kan ikke vide, hvor mange sten der er, når der står R, idet R angiver en bundart og ikke en enkelt sten. Den analoge 1992-udgave af kort nr. 101 angiver en bund med mindstedybde på 0,9 m. Oplysningen om de 0,9 m er gået tabt i digitaliseringsprocessen. Man ændrede kortet til det internationale format, men lystsejlerne klagede over, at der manglede information om 2 og 4 m kurverne. Derfor ændrede man kortets udformning, og det var i den forbindelse, at man missede oplysningen om de 0,9 m og om det stenede område. Der er efter ulykken i denne sag kommet et kort over Læsø med en større målestok. Endvidere har man efter indberetningen om ulykken udsendt oplysning om disse dybder i Farvandsefterretninger og på Tekst-tv, ligesom man har offentliggjort oplysningen i Søkortrettelserne, hvor man efterfølgende også har ændret farveangivelserne. Med den viden, som Kort- & Matrikelstyrelsen havde, burde kurverne på det kort 101, som Anders Herløv Larsen havde købt, være trukket et andet sted. Prisen for de nye søkort i målestok 1: er 133 kr., og dette svarer formentlig nogenlunde til prisen for det kort nr. 101, som Anders Herløv Larsen havde købt og anvendte ved ulykken.

7 - 7 - Det levende søkort på CD-rom kan ikke leve op til nøjagtigheden af GPS og DGPS, og man advarer derfor imod at bruge det til navigation. Den Danske Havnelods er en publikation fra Kort- & Matrikelstyrelsen, der giver en tekstmæssig beskrivelse i forhold til et kort, og som supplerer kortets informationer. Parternes synspunkter Alkas advokat har gjort gældende, at grundstødningen skete, fordi det kort, som Anders Herløv Larsen havde købt, og som var udgivet af Kort- & Matrikelstyrelsen, var behæftet med en fejl, en defekt, idet det på sejlruten angav en dybde på mellem 2 og 4 m, uagtet at Kort- & Matrikelstyrelsen vidste, at der her fandtes en grund med en mindste dybde på kun 0,9 m, og at bunden var stenet. Anders Herløv Larsen har ikke udvist egen skyld, men tværtimod vist godt sømandskab ved at sejle ad denne rute ikke blot i tillid til søkortets udvisende, men tillige under benyttelse af elektroniske hjælpemidler, der viste, at han holdt sig op ad 4 m kurven på kortet. Han havde ingen mulighed for at undgå grundstødningen, idet grunden kom meget pludseligt. Havde grunden på de 0,9 m og stenene været medtaget på søkortet, ville Anders Herløv Larsen som fuldbefaren lystsejler have valgt en anden sejlrute, hvor der ikke var nogen risiko for grundstødning. Skaden er såvel kausal som adækvat. Kort- & Matrikelstyrelsens ansvar følger i første række af 6 i lov nr. 371 af 6. juli 1989 om produktansvar med senere ændringer, idet skaden er forårsaget ved en defekt ved et produkt, som er produceret eller leveret af styrelsen. Søkortet er en løsøregenstand og dermed et produkt, jf. produktansvarslovens 3. Sagen drejer sig ikke om Anders Herløv Larsens eftergørelse eller anden uretmæssig brug af de informationer og tegninger, som Kort- & Matrikelstyrelsen måtte have ophavsret til, men derimod om hans brug af disse informationer og tegninger netop til det formål, lystsejlads, hvortil Kort- & Matrikelstyrelsen har bragt produktet i omsætning. Spørgsmålet om de immaterielle rettigheder til disse oplysninger, tegninger mv. er derfor irrelevant for sagen.

8 - 8 - Søkortet må anses for at have en defekt, fordi det ikke frembød den sikkerhed, som Anders Herløv Larsen som lystsejler og bruger af kortet med rette kunne forvente, jf. produktansvarslovens 5. Der er ingen grund til at forelægge spørgsmålet om, hvorvidt produktansvarsdirektivets artikel 2 skal fortolkes således, at udtrykket produkt også omfatter søkort og de heri indeholdte oplysninger, for EF-Domstolen. Direktivets 2 definerer som produkt enhver løsøregenstand, og direktivet indeholder ikke nogen særlig undtagelse for søkort eller andre produkter, der indeholder, anvender eller udbreder oplysninger, uanset om disse er ophavsretligt eller i øvrigt immaterialretligt beskyttede. Europa-Kommissionen har da også den 15. november 1988 som svar på skriftlig forespørgsel nr. 706/88, tilkendegivet, at direktivet efter dens opfattelse også gælder for edb-programmer, jf. EF-Tidende 1989 C 114/42. Det er således antaget, at ophavsretligt og andre immaterialretligt beskyttede værker ikke i sig selv er undtaget fra produktansvarsreglernes anvendelsesområde. Kort- & Matrikelstyrelsen er producent og derfor ansvarlig, uanset om dens arbejdsopgaver også udføres i almenvellets interesse, og uanset om styrelsen har overskud på sin virksomhed, eller dette ikke er tilfældet. Afgørende er alene, at produktet er solgt mod betaling, idet produktet da er solgt som led i erhvervsmæssig virksomhed. At en virksomhed, endog en statslig virksomhed med eneret til fremstilling af et produkt som her søkort, ikke er i stand til at drive sin forretning på en forretningsmæssigt sund måde, skal da ikke komme de forbrugere, der køber dens produkter, til skade. Kort- & Matrikelstyrelsen er endvidere ansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige regler, som gælder jævnsides med produktansvarslovens regler, jf. lovens 13, og beløbsgrænsen for tingsskade i produktansvarslovens 8 finder derfor ikke anvendelse i denne sag. Kort & Matrikelstyrelsen har således pådraget sig erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler ved at misse overførelsen af de omtalte oplysninger i forbindelse med omlægningen fra analoge til digitale kort og ved ikke at trække kurverne rigtigt. Kort- & Matrikelstyrelsens advokat har anført, at der ikke er årsagssammenhæng. Den manglende markering af grunden på 0,9 meters dybde og det stenede område

9 - 9 - har ikke bevirket grundstødningen, som skete mindst 800 meter øst for den grund, der ved digitaliseringen ikke kom med på søkortet. Anders Herløv Larsen har udvist egen skyld. Han burde slet ikke have valgt den pågældende sejlrute øst om Læsø, hvor der efter Kim Rulles forklaring ofte er havarier. Han burde i stedet have valgt den sejlrute, som er angivet i Den Danske Havnelods, og som er sikker. Det er kun selve det fysiske søkort, der kan anses for et produkt i forhold til produktansvarsloven og produktansvarsdirektivet, derimod ikke de informationer, som fremgår af søkortet, og som ikke kan betegnes som løsøre. Begrebet produkt omfatter fysiske genstande, men ikke immaterielle ydelser. Et søkort er et litterært værk, jf. ophavsretslovens 1, stk. 2, og undergivet stedsevarende ophavsret for Kort- & Matrikelstyrelsen. Der er ikke grund til at forelægge dette fortolkningsspørgsmål for EF-Domstolen. Søkortet led ikke af nogen defekt, jf. produktansvarslovens 5. Søkortets angivelser er ikke en garanti for bund- og dybdeforhold, og dette fremgår da også af Kort- & Matrikelstyrelsens publikationer, herunder bogen Bag om Søkortet. Hertil kommer, at produktet ikke er bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed, og der er derfor ikke grundlag for at pålægge Kort- & Matrikelstyrelsen ansvar som producent, jf. produktansvarslovens 7, stk. 1, nr. 2. Efter lov nr. 749 af 7. december 1988 har Kort- og Matrikelstyrelsen eneret til fremstilling af søkort. Denne eneret er ikke et udtryk for en beskyttelse af Kort- og Matrikelstyrelsen, men derimod en beskyttelse af søsikkerheden, idet udførelsen af opgaver med opmåling, udarbejdelse og produktion af søkort i Danmark er en offentlig og tabsgivende opgave. Der er heller ikke grundlag for at pålægge Kort- & Matrikelstyrelsen ansvar efter dansk rets almindelige regler. Sø- og Handelsrettens afgørelse Angivelserne i Den Danske Havnelods retter sig navnlig til erhvervsfartøjer, der typisk stikker dybere end lystsejlere, og det kan efter omstændighederne være fuldt forsvarligt for lystsejlere at vælge en anden rute til og fra en havn end den, som angives i Den Danske Havnelods.

10 Det søkort nr. 101 fra 1998, som Anders Herløv Larsen havde købt, efter det oplyste for 133 kr., og som han anvendte ved navigeringen, var udgivet af Kort- & Matrikelstyrelsen med særligt henblik på lystsejlere. Et søkort er et produkt, jf. produktansvarslovens 3 og produktansvarsdirektivets artikel 2. At Kort- & Matrikelstyrelsen har ophavsret til søkort og derfor kan forbyde andre at eftergøre dem, kan ikke fritage Kort- & Matrikelstyrelsen for ansvar for de kort, som styrelsen selv bringer i omsætning mod betaling. Styrelser, som sælger deres produkter til forbrugere mod betaling, må anses for at bringe disse produkter i omsætning som led i erhvervsvirksomhed, jfr. produktansvarslovens 4, stk. 1, og 7, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med produktansvarsdirektivets artikel 3 og 7, nr. 3. Det er således uden betydning, om styrelsens indtægter dækker udgifterne, eller om der er en offentlig interesse knyttet til varetagelsen af styrelsens opgaver. EF-Domstolen har fastslået, at produktansvarsdirektivet finder anvendelse også i tilfælde, hvor et defekt produkt indgår som en del af en tjenesteydelse, og at det forhold, at et produkt er fremstillet med henblik på en konkret medicinsk ydelse, således at patienten ikke yder direkte vederlag herfor, idet ydelsen finansieres over skatten, ikke kan bevirke, at fremstillingen af produkterne mister sin erhvervsmæssige karakter, jf. dom af 10. maj 2001 i sag C-203/99, Veedfald (Saml. I s. 3569). Retten finder ikke, at forståelsen af de nævnte bestemmelser i produktansvarsdirektivet frembyder fortolkningstvivl, som kan begrunde forelæggelse for EF- Domstolen i medfør af EF-Traktatens artikel 234. Efter indholdet af søkort nr. 101 fra 1998 var det efter rettens opfattelse forsvarligt af Anders Herløv Larsen at vælge den sejlrute, som han valgte at sejle ad. Søkortets dybdekurver angav en dybde på denne rute på mellem 2 og 4 meter, og Anders Herløv Larsen benyttede desuden ved sin navigering elektroniske hjælpemidler, som viste, at han holdt sig op ad 4 m kurven. Der er derfor ikke udvist egen skyld. Baggrunden for, at grunden på 0,9 m og det stenede område ikke var med på søkort nr. 101 fra 1998, var efter statskartograf Hanne Bergs forklaring, at man ved digitaliseringen af det ældre analoge søkort fra 1992 havde misset disse oplysninger. Med den viden, Kort- & Matrikelstyrelsen havde, burde kurverne på det kort nr. 101, som Anders Herløv Larsen havde købt, efter statskartograf Hanne Bergs forklaring være trukket et andet sted. Det lægges til grund, at dette søkort havde en defekt,

11 jf. produktansvarslovens 5, idet det ikke frembød den sikkerhed, som med rette kunne forventes. Havde grunden på 0,9 m og det stenede område, som var angivet i det analoge kort fra 1992, været angivet i det digitale kort fra 1998, som Anders Herløv Larsen havde købt og anvendte, ville det derimod ikke have været tilrådeligt at sejle Moars Ark ad denne rute. Skaden har derfor årsagssammenhæng med det defekte produkt, ligesom der foreligger adækvans. Kort- & Matrikelstyrelsen skal herefter på objektivt grundlag erstatte skaden, idet den er forårsaget af en defekt ved det søkort nr. 101 fra 1998, som Kort- & Matrikelstyrelsen havde produceret, jf. produktansvarslovens 6. Der er enighed mellem parterne om den talmæssige opgørelse af skaden. Der skal efter produktansvarslovens 8, stk. 1, fradrages et beløb på kr. Efter produktansvarslovens 13 begrænser loven imidlertid ikke skadelidtes adgang til erstatning efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt. Uanset at det i overensstemmelse med statskartograf Hanne Bergs forklaring lægges til grund, at man ved digitaliseringen af det ældre analoge søkort fra 1992 havde misset oplysningerne om grunden på 0,9 m og det stenede område, og at kurverne, med den viden, som Kort- & Matrikelstyrelsen havde, burde være trukket et andet sted, findes det ikke tilstrækkelig godtgjort, at Kort- & Matrikelstyrelsen, der udgiver søkort også til varetagelse af offentlige myndighedsopgaver, herved har handlet så uagtsomt, at der er grundlag for at pålægge denne styrelse erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler og således uden fradrag af det nævnte beløb på kr. ved tingsskade. T H I K E N D E S F O R R E T Kort- og Matrikelstyrelsen skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Alka Forsikring A/S betale ,70 kr. med procesrente fra den 2. januar 2003 samt sagens omkostninger med kr. Niels Leth Nielsen Michael B. Elmer Jørn Hansen

12 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Oversigtskort Kattegat 1 Den afmærkning med bøjer der er vist på kortskitserne er den eksisterende afmærkning, og skal ikke tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2010 (1. afdeling) A (advokat Martin Haug) mod Stanley Nordic ApS (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Niels Henriksen) 28. september 1998 K E N D E L S E Humus/Genplast ved Hans Jørgen Rasmussen (advokat Ib Ulstrup, Lystrup) mod Esbjerg

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 6. november 2015 Sagsnr. 2015-1471/MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere