BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen"

Transkript

1 BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR. 944 KØBENHAVN 1982

2 ISBN Slougaard Jensen/Kobenhavn Ka bet

3 INDHOLD 1.1. Forord Sammendrag af udvalgets forslag 9 2. Båndafgifter Indledning Båndkopieringens økonomiske konsekvenser Tidligere overvejelser, henvendelser til udvalget Overvejelser og foranstaltninger i udlandet Vesttyskland Østrig Storbritannien EF Afgiftens karakter og tilrettelæggelse En ophavsretlig ctr. en offentligretlig afgift? Afgift på bånd eller apparatur? Den systematiske placering af en ophavsretlig båndafgift Rettens overdragelighed Administration Udvalgets overvejelser Udvalgsflertallets forslag til lovbestemmelser om båndafgift Bemærkninger til forslaget Påtale- og sanktionsreglerne Indledning Gældende ret Straffebestemmelserne Erstatning, godtgørelse o.lign Foranstaltninger over for ulovligt fremstillede værkseksemplarer Påtaleregler Sanktioner og processuelle foranstaltninger uden hjemmel i 77 ophavsretsloven Fotografiloven Forholdene i de øvrige nordiske lande Udvalgets overvejelser 80

4 3.5. Udvalgets forslag til lovbestemmelser vedr. sanktioner og påtale Bemærkninger til forslaget Ophavsretsloven Fotografiloven 94 Bilag 1 Henvendelse af 2. december 1980 til udvalget fra Nordisk Copyright Bureau, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Den danske Gruppe af IFPI 95 Bilag 2 Henvendelse af 7. juli 1981 til udvalget fra Kassetteudvalget 115 Bilag 3 Resolution, vedtaget på WIPO Worldwide Forum on the Piracy of Sound and Audiovisual Recordings i Geneve den marts Bilag 4 Notat af 27. januar 1982 vedr. ændring af ophavsretslovens 57, udarbejdet af landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen. 123

5 Forord. Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen blev nedsat af ministeren for kulturelle anliggender den 4. maj 1976, og det fik til opgave at foretage en gennemgang af lovgivningen om ophavsret, dvs. loven om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker og loven om retten til fotografiske billeder, samt at fremkomme med de forslag til ændringer i denne lovgivning, som skønnes påkrævede eller ønskelige, navnlig under hensyn til den teknologiske udvikling og den øvrige samfundsudvikling, der har fundet sted siden lovenes vedtagelse i I januar 1981 publiceredes udvalgets 1. delbetænkning: Licenskonstruktioner og fotokopiering, betænkning 912/1981, hvortil henvises for så vidt angår oplysninger om udvalgets arbejde m.v. indtil da. Udvalgets sammensætning er fortsat som i betænkning 912 angivet, det vil sige som følger: Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard (formand) Forstander, cand.jur. Carl August Bernhard (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Advokat, direktør Jens Buhl Direktør i Danmarks Radio Erik Carlsen Professor, direktør Halvor Lund Christiansen Akademisekretær 01e Falck (Akademirådet) Advokat Bjørn Høberg-Petersen Højesteretssagfører Niels Klerk Biblioteksinspektør 01e Koch (Fællesudvalget for Folkebiblioteker og Forskningsbiblioteker) Kontorchef i Danmarks Radio Britta Kümmel Direktør Flemming Leth-Larsen (Danske Dagblades Forening) Advokat Erik Mohr Mersing (Den danske Forlæggerforening) Fuldmægtig Johannes Nørup-Nielsen (ministeriet for kulturelle anliggender)

6 Landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen Ko ri torchef Niels Thye (undervisningsministeriet) 6 Udvalgets sekretær er fuldmægtig i ministeriet for kulturelle anliggender Jørgen Blomqvist. Medlemmerne Jens Buhl, Halvor Lund Christiansen, Bjørn Høberg- Petersen, Niels Klerk og Jan Schultz-Lorentzen udgør sammen forretningsudvalget i de ophavsretlige organisationers samarbejdsforum, Kassetteudvalget. Disse medlemmer repræsenterer i fællesskab samtlige de 27 organisationer, som indgår i dette udvalg. Siden udvalget afgav betænkning nr. 912 har man iøvrigt den 11. september 1981 afgivet en udtalelse til kulturministeriet om revision af bestemmelserne i ophavsretslovens 17 og fotografilovens 7 a. Udvalget foreslog, at man ophæver de for disse bestemmelser gældende revisionsklausuler. Endvidere har udvalget udover at behandle de i nærværende delbetænkning omhandlede emner drøftet spørgsmål om beskyttelsen af udøvende kunstnere, fonogramproducenter og radio- og fjernsyns foretagender ("de nærtstående rettigheder"), om arbejdstageres ophavsret og om videogrammer. Der kan påregnes afgivet delbetænkninger om i hvert fald visse af disse emner. Udvalget vil endvidere i nær fremtid påbegynde realitetsbehandlingen af spørgsmålene omkring beskyttelsen af billedkunst og fotografier. Også om disse emner påregnes der afgivet delbetænkning. Man påregner at kunne afgive en afsluttende betænkning i 1984/85. Udvalgets arbejde er sket i nær kontakt med de tilsvarende udvalg i Finland, Norge og Sverige. Formænd og sekretærer i de nordiske udvalg har, med deltagelse af en observatør fra Island, afholdt en række møder, hvor de aktuelle lovgivningsspørgsmål er forhandlet. Nærværende delbetænkning har været forelagt og forhandlet under disse drøftelser. Med hensyn til det kommende arbejde hersker der iøvrigt i alt væsentligt nordisk enighed om prioriteringen.

7 7 Ved vedtagelsen af nærværende delbetænkning har udvalget afholdt 44 møder. København, den 22. januar 1982 C.A.Bernhard H.Lund Christiansen Niels Klerk Britta Kümmel J.Nørup-Nielsen Jens Buhl 01e Falck 01e Koch Fl.Leth-Larsen J.Schultz-Lorentzen Erik Carlsen Bjørn Høberg-Petersen Mogens Koktvedgaard (formand) E.Mohr Mersing N.Thye /J.Blomqvist

8 s

9 1.2. Sammendrag af udvalgets forslag. 9 Denne delbetænkning, der er den anden fra udvalget vedr. revision af ophavsretslovgivningen, omhandler to forskellige emner, nemlig dels spørgsmålet om indførelse af en afgift på uindspillede lyd- og videobånd til fordel for ophavsmændene, de udøvende kunstnere, producenterne m.fl., dels spørgsmålet om en praktisk styrkelse af ophavsretten gennem en skærpelse af reglerne om sanktioner og påtale. Tanken om at indføre en ophavsretlig afgift på salget af uindspillede bånd har sammenhæng med den meget store udbredelse, båndoptagere har fået. Undersøgelser har vist, at der er mindst én kassettebåndoptager eller kombineret radio og kassettebåndoptager i 70 % af Danmarks husstande (1980). Ved hjælp af disse apparater sker der en betydelig brug af beskyttede værker og præstationer, en brug der almindeligvis er lovlig, idet det efter ophavsretslovens 11 er tilladt til privat brug at fremstille enkelte eksemplarer af beskyttede værker og præstationer. I erkendelsen af, at det hverken er muligt eller ønskeligt at forbyde denne private kopiering, endsige at kontrollere overholdelsen af et sådant forbud, foreslår et flertal i udvalget, at der indføres en afgift på uindspillede bånd. I denne forbindelse anfører flertallet, at ophavsmændene og de udøvende kunstnere ikke kan sikre deres interesser i denne forbindelse ved at kræve højere honorarer fra dem, der står for udgivelsen af værkerne og præstationerne. Dette ville nemlig føre til kraftigt stigende priser på udgivelserne og dermed til større privatkopiering. Hvis en sådan "ond cirkel" ikke brydes, ville den gøre det stadigt vanskeligere at udgive de kunstneriske produkter, og resultatet ville blive en kulturel forarmning. Efter forslaget skal afgiften tilkomme rettighedshaverne, dvs. ophavsmændene, de udøvende kunstnere og fonogramproducenterne samt dem, der måtte have erhvervet disses rettigheder. Derimod medtager flertallet ikke Danmarks Radio, medmindre institutionen er berettiget i kraft af en producentstatus. Flertallet peger

10 J O i ø v r i g t på, at afgiften bør koncentreres om kassettebåndene, men den bør på den anden side omfatte både lyd- og videobånd, løvrigt foreslår flertallet, at der gives kulturministeriet en række beføjelser til at fastsætte nærmere regler om afgiftens størrelse og praktiske administration efter forhandlinger med de implicerede interessegrupper. Et mindretal kan ikke tilslutte sig dette forslag, idet man finder det inkonsekvent at pålægge forbrugerne en afgift for privatkopieringen. Der kopieres især populærmusik, og radioen er hovedkilden. Samtidig opnår denne musik en enestående reklame gennem den offentlige radiofoni, der på den måde har en positiv effekt på fonogramsalget. Et andet mindretal savner dokumentation for privatkopieringens skadevirkning på fonogramsalget. Hvis en afgift alligevel indføres, gør dette mindretal opmærksom på, at der er tale om en atypisk ret. Afgiften bør derfor etableres som en offentligretlig afgift, der alene kommer danske rettighedshavere til gode, svarende til den lovgivning, der for nylig er gennemført i Norge. Det må være en selvfølge, at også Danmarks Radio bør være berettiget til en væsentlig del heraf. Langt den overvejende del af det materiale, der optages på lydbånd og i fremtiden vil blive optaget på videobånd er kopieret fra Danmarks Radios udsendelser. Også ved de udsendelser, som Danmarks Radio ikke selv har produceret, er en andel i afgiften naturlig, fordi disse programmer er indkøbt for licensmidler. Prisen på de programmer Danmarks Radio skal købe i konkurrence med video- og kabeldistributører øges voldsomt i disse år, bl.a. fordi programmernes salgsværdi til andre formål er reduceret, når det har været vist i TV. Spørgsmålet om en skærpelse af de ophavsretlige påtale- og sanktionsbestemmelser er blevet aktualiseret i takt med de senere års tiltagende problemer med ulovlig fremstilling, salg og udleje af videobånd, den såkaldte piratvirksomhed. Udvalget konstaterer, at det har vist sig at være praktisk talt umuligt at få sat en effektiv stopper for lovovertrædelserne. Dette

11 11 hænger tildels sammen med ophavsretslovens beherskede strafferamme (bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte i indtil 3 måneder), som tilsyneladende ikke har en tilstrækkelig afskræk' kende effekt. Endvidere er ophavsretskrænkelser undergivet privat påtale, og det har vist sig ikke at være muligt for private at efterforske sagerne, således at de med held kan føres til doms. Udvalget foreslår, at reglerne om påtale ændres, således at påtalen bliver betinget offentlig, dvs. at det offentlige kan påtale, hvis dette begæres af den forurettede. I denne forbindelse understreges, at anklagemyndigheden ikke er bundet til at forfølge enhver sag, som indbringes. Især bør man være berettiget til at afvise begæringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger behov for efterforskningsmæssige foranstaltninger, og hvor det strafbare gerningsindhold må antages at være af mindre betydning, således at den private med rimelighed selv kan henvises til at søge et eventuelt sådant ansvar afklaret i forbindelse med et civilt søgsmål. Endvidere foreslår udvalget, at maksimumsstraffen hæves til fængsel i 1 år og 6 måneder. Tanken hermed er ikke generelt at hæve stråffeniveauet for ophavsretskrænkelser eller at benytte skærpede sanktioner i de ordinære ophavsretlige tvister. Sigtet er alene at muliggøre passende reaktioner i de særligt grove tilfælde, herunder især de nævnte piratsager. Udvalget tiltræder, at denne udvidelse får konsekvenser med hensyn til straf for forsøg og medvirken, strafansvarets forældelse samt mulighederne for varetægtsfængsling, ransagning m.v. Videre foreslår udvalget, at beskyttelsen af de udøvende kunstnere, fonogramproducenterne samt radio- og fjernsyns foretagenderne udvides med en regel om straf for spredning af ulovligt fremstillede eksemplarer. Endelig foreslås, at reglerne om godtgørelse for ikke-økonomisk skade ændres i overensstemmelse med den formulering, som blev

12 12 givet 15 i ikrafttrædelseslov til borgerlig straffelov ved lov nr. 89 af 29. marts Efter forslaget vil det ikke længere være en betingelse for ikendelse af godtgørelse, at der foreligger en strafbar krænkelse, det er tilstrækkeligt, at der er tale om et retsstridigt forhold. Endvidere foreslås adgangen til godtgørelse gjort obligatorisk, det vil sige at domstolene forpligtes til at tilkende godtgørelse, hvis betin gelserne herfor iøvrigt er opfyldt.

13 13 2. Båndafqifter Indledning. I ophavsretsudvalgets 1. delbetænkning (Licenskonstruktioner og fotokopiering, bet. 912/1981) behandledes en række problemer omkring fremstilling af eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker til privat brug. Udvalgets flertal konkluderede, at de gældende regler bør præciseres, således at det klart tilkendegives, at de kun tilgodeser de helt basale behov for at kunne fremstille ét eller ganske enkelte eksemplarer til rent personlig brug. Uanset om man går ind for en mere eller mindre vidtgående regulering på dette område, må en lovbestemmelse nødvendigvis få en summarisk karakter. Det er næppe muligt under ét at regulere alle former for eksemplarfremstilling på en hensigtsmæssig måde. Navnlig på ét område kan det overvejes, om der bør indføres supplerende bestemmelser, nemlig kopieringen på lyd- og videobånd. Med hensyn til kopieringen på lydbånd er der sket en betydelig udvikling siden kassettebåndene vandt indpas i begyndelsen af 1970'erne. I takt med den stadige forbedring af bånd og apparatur har kassettebåndoptagerne fået en meget stor udbredelse. Det er derved blevet muligt for meget brede dele af befolkningen at kopiere beskyttede værker - oftest musik - fra radioudsendelser, grammofonplader, andre bånd og så videre. I langt de fleste tilfælde er denne direkte kopiering lovlig, idet den sker til privat brug, således som dette begreb forstås efter bestemmelsen i ophavsretslovens 11. Dette vil også fortsat være tilfældet efter det forslag til nyformulering af 11, som ophavsretsudvalgets flertal foreslog i den ovennævnte betænkning. Sammenlignet med andre former for kopiering (fotokopiering, afskrift o.lign.) indtager kopieringen på bånd imidlertid en særstilling, idet det ved båndkopiering er muligt at opnå et resultat, som stort set ikke adskiller sig fra, hvad

14 14 der kunne opnås ved hjælp af det originale produkt. Der er ingen nævneværdig forskel på den lyd, der kommer ud af højtalerne, alt efter om det er en grammofonplade eller en båndkopi, der afspilles. Hertil kommer, at fremstillingen af en god kopi er en enkel og ukompliceret foreteelse. Ganske tilsvarende forhold gør sig gældende med hensyn til videobånd. Udviklingen er ikke så vidt fremskreden på dette område, som tilfældet er med hensyn til lydbåndene, men tilsvarende udviklingstendenser kan iagttages. For nærværende synes det uafklaret, om spredningen af indspillede videogrammer primært vil ske i form af salg eller leje, og mønsteret kan muligvis undergå forandringer i takt med den ventede udbredelse af videoplader, som må forventes at blive væsentligt billigere end videokassetterne. Meget tyder imidlertid på, at der under alle omstændigheder må forventes en betydelig privatkopiering også på dette område. Tanken om ved hjælp af en afgiftsordning at kompensere ophavsmændene og de øvrige rettighedshavere,(herunder ikke mindst de udøvende kunstnere, men også producenterne) for den ukontrollerbare udnyttelse af deres værker og præstationer, som sker ved privatkopieringen, er ikke ny. Allerede i den kommissionsbetænkning fra 1951, som ligger til grund for den gældende lov, blev der stillet forslag om et stykke 3 til 11, hvorefter der for benyttelsen af apparater, magnetiske bånd og lignende, som er egnede til at optage og gengive litterære og kunstneriske værker, skulle erlægges en afgift, som tilkom rettighedshaverne i henhold til loven. Ved fremsættelsen af forslaget til den nugældende lov for Folketinget blev denne bestemmelse ikke medtaget. Det hed i motiveringen herom (Folketingstidende 1959/60, tillæg A, sp. 2706),at man i de øvrige nordiske lande ikke havde ment, at spørgsmålet var tilstrækkeligt afklaret til, at man på daværende tidspunkt turde indlade sig på lovgivning herom. Heller ikke i det danske forslag var forslaget indføjet, idet man ikke fandt, at behovet for en regulering var så påtrængende, at det kunne motivere, at man optog en sådan bestem-

15 15 melse. Det bemærkedes endvidere, at det foreliggende forslag også ville ramme brugen af båndoptagelser inden for forretningslivet eller i forskningsøjemed, hvor der oftest ikke er tale om at optage beskyttede værker eller værker overhovedet. I lyset af den senere udvikling har ophavsretsudvalgene i de nordiske lande besluttet at genoptage overvejelserne om et afgiftssystem. I Island foregår der tilsvarende overvejelser i justitsministeriet på baggrund af en henvendelse fra ophavsretsorganisationerne Båndkopieringens økonomiske konsekvenser. Brugen af lydbånd til private optagelser har vundet indpas i mange menneskers hverdag, ikke mindst siden kassettebåndoptagerens fremkomst i slutningen af 1960'erne. Denne udvikling kendes både i Norden og i den øvrige verden. For eksempel synes undersøgelser fra Forbundsrepublikken Tyskland at vise, at der her sælges flere kassettebåndoptagere end pladespillere. I 1976 solgtes 2,1 mio. pladespillere, hvoraf 1,5 mio. tillige havde kassettebåndoptagere indbygget, og 3 mio. rene kassettebåndoptagere. Organisationen GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten m.b.h., en organisation som varetager de udøvende kunstneres og fonogramproducenternes rettigheder til offentlig fremførelse af deres præstationer, svarende til det danske GRAMEX) har på basis af en undersøgelse, foretaget i januar/februar 1978 af Gesellschaft für Marktforschung m.b.h. oplyst, at 62 % af alle tyske husstande har kassettebåndoptagere mens 63 % 2) har pladespillere. Ved en opfølgende undersøgelse i foraret 1980 viste andelen af husstande med kassettebåndoptagere sig kun at være steget 1,5 %. Til gengæld var antallet af bånd- 1) Der Spiegel 17/77 s. 6 f 2) Publiceret i Billboard, 26. august 1978

16 16 t optagere i de enkelte husstande steget. Hvor der i 1978 statistisk set var 97 apparater pr. 100 husstande var der i apparater pr. 100 husstande. I et engelsk regeringsdokument (Reform of the Lau/ relating to Copyright, Designs and Performers' Protection, Cmnd 8302, London 1981) angives, at i 1979 havde 56 % af den voksne befolkning (over 15 år) adgang til båndoptagere. En undersøgelse i Frankrig i 1976 angav, at omkring 26 % af husstandene havde adgang til kassettebåndoptager. I en oversigt, udarbejdet for de japanske skuespillerorganisationers råd og den japanske fonogramproducentorganisation er det tilsvarende tal angivet til 56 %, dog i Tokyoområdet 66 % (1976). Samme år viste en hollandsk undersøgelse, foretaget af Stichting Voor Economische Onderzoek der Universiteit von Amsterdam efter opdrag fra bl.a. den hollandske fonogramindustriorganisation, at 70 % af husstandene havde en pladespiller, 20 % en kombineret radiokassetteoptager og 17 % en ren kassetteoptager, l/ed en fornyet undersøgelse i 1979 viste det sig, at 78 % af husstandene havde en pladespiller, 34?o en kombineret radiokassetteoptager og 40 % en ren kassetteoptager. Salget af pladespillere synes at være dalende. Eksempelvis kan nævnes, at der i Forbundsrepublikken Tyskland solgtes pladespillere i 1973, i 1974 og knap i ^ Et forholdsvis nyt dansk talmateriale findes i to undersøgelser, foretaget i 1977 og 1980 af Nordisk Omnibus for Nordisk Copyright Bureau (NCB) og de skandinaviske grupper af IFPI (Fonogram- og videogramproducenternes internationale føderation) undersøgelsen viste, at 33 % af husstandene råder over en kassettebåndoptager, og 20 % råder over en radiokassettebåndoptager. Af undersøgelsesresultaterne kan udledes, at 48 % af husstandene råder over mindst en af disse apparattyper. I 1980 havde 48 % 3) Euguete par 1a societé SOFRE pour 1e compte de SACEM, SDRM et du SNEPA, april ) Media Perspechtiven 6/76.

17 17 af de adspurgte kassettebåndoptager og 4 2 % havde radiokassettebåndoptager. 2 3 % havde begge dele, hvoraf følger, at ca. 70 % af husstandene havde mindst en af apparattyperne. Med hensyn til pladespillere viser undersøgelserne, at disse fandtes i 41 % af husstandene i 1977 og 47 % af husstandene i Almindelige spolebåndoptagere fandtes i 20 % af husstandene i 1977 og i 19 % af husstandene i Denne udvikling kan tillige iagttages i statistikken over salget af de forskellige båndoptagertyper. Nedenfor er anført salgstal og omsætningstal af forskellige båndoptager typer. Tallene er oplyst af Radiobranchens Fællesråd. Oplysninger om årene før 1973 findes i den fællesnordiske betænkning Upphovsrätt I, Fotokopiering och bandinspelning särskilt inom undervisningsverksamhet (NU 21/73) bilag 3, side 134 ff. Salget af lydbåndoptagere i Danmark År Spolebåndoptagere antal stk omsætning incl. afgifter mio. kr Kassettebåndoptagere antal omsætning incl. afgifter stk. mio. kr I årene forventedes ult et årligt salg på kassettebåndoptagere.

18 Bestand af brugbare lydbåndoptagere i Danmark Ar Spolebåndoptagere Antal 1000 stk Kassettebåndoptagere Antal 1000 stk Salg af videobåndoptagere til privat brug i Danmark Der forventedes ult et salg af videobåndoptagere på stk. i 1981, i 1982 og i Ved udgangen af 1980 skønnedes den samlede bestand af brugbare videobåndoptagere at være knap stk. Hertil kommer ca maskiner i professionel brug, dvs. i skoler, på hospitaler, i Danmarks Radio osv.

19 19 Disse tal kan suppleres med oplysninger fra Fritidsundersøgelsen 1975, der blev gennemført af Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik. Det fremgår heraf, at 48,1 % af de ad/- spurgte havde grammofon i husstanden og 52,2 % havde båndoptager, 7,3 % havde under 5 bånd, 18,3 % havde 5-10 bånd og 25,8 % havde over 10 bånd. Procentdelen af de adspurgte med over 10 bånd viste sig at stige med familiens bruttoindkomst. En mere detailleret opgørelse af antallet af bånd i de enkelte husstande findes i de for IFPI og NCB foretagne undersøgelser. Bånd- og pladebestand i danske husholdninger i 1977, angivet i % af adspurgte, som ejer det pågældende apparat. En lignende opgørelse blev ikke foretaget i 1980-undersøg elsen, hvor man lagde hovedvægten i spørgsmålene på, hvor mange plader og bånd de adspurgte havde købt inden for det sidste år. Undersøgelsen viste, at en gennemsnitsforbruger, som ejer det for-

20 20 nødne apparatur, i det forløbne år havde købt 6,5 grammofonplader, 5 indspillede kassettebånd og 4 uindspillede bånd. De personer, som havde købt uindspillede kassetter havde i gennemsnit et lavere indkøb af plader, nemlig 4. Derimod stod de for samme indkøb af indspillede bånd. De personer, som købte mange uindspillede kassetter, købte også flere plader end andre. De indspillede også oftere på kassetter end andre, og de genindspillede ikke så ofte på samme kassette som personer, der kun købte få plader og uindspillede kassetter. De, der købte mange uindspillede kassetter, købte også flere indspillede end gennemsnittet. En person, som slet ikke havde købt uindspillede kassetter, havde i gennemsnit købt 1,5 indspillede kassetter. En person, som havde købt over 10 uindspillede kassetter, havde i gennemsnit købt 5 indspillede kassetter. Gennemsnitligt indspilles hver kassette 3 gange. Der gør sig imidlertid store udsving gældende i denne henseende. 49 % af de adspurgte oplyste, at de kun optager én gang på hver kassette, 8 % genindspi11 er én gang, 26 % genindspiller 3-4 gange, 3 % 5-10 gange og 2 % mere end 10 gange. (11 % svarer "ved ikke"). Tilsyneladende er antallet af personer, som kun indspiller én gang faldende, idet denne gruppe i 1977 udgjorde 60 %. Den danske gruppe af IEPI registrerer medlemsvirksomhedernes salg af fonogrammer. I årene var salget således (opgjort i hele tusinde):

21 2 1 I 1976 og følgende år er stereo 8-bånd og indspillede spolebånd medregnet under kassettesalget. Vedrørende salget før 1973 henvises til den fællesnordiske betænkning NU 21/73, side 134 f. Det samlede salg af fonogrammer, dvs. også omfattende ikkemedlemmer af IFPI er i en henvendelse til udvalget fra IFPI, NCB og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere opgjort til nedenstående, omtrentlige tal: LP-grammofonplader mio. stk. 4,7 4,9 5,3 5,7 5,4 Indsp. kassettebånd mio. stk. 3,4 4,8 5,0 4,3 3,4 Uindspillede kassettebånd mio. stk ,2 6,5 (For så vidt angår grammofonplader er tallene ganske sikre, idet de er beregnet på basis af den eksisterende punktafgift. Derimod knytter der sig en lidt større usikkerhed til tallene for indspillede og uindspillede kassettebånd. Specielt med hensyn til indspillede kassettebånd kan bemærkes, at IFPI's medlemmer antages at have en markedsandel på 75 %). Disse tal tyder på, at salget af plader og indspillede bånd stagnerer eller er i tilbagegang, mens salget af uindspillede kassetter er i tiltagende. En lignende udvikling er iagttaget i Vesttyskland og i Sverige. Hovedvægten i privatkopieringen ligger ifølge de foreliggende Gallupundersøgelser på danse-, underholdnings- og popmusik, dvs. de musikkategorier, hvor fonogramsalget sædvanligvis er størst. Kopieringen af andet end musik synes at være beskeden. Således angiver i 1977 undersøgelsen 7 % af de, der havde købt uindspillede kassetter (29 % af samtlige adspurgte), at de i

22 22 almindelighed indspiller andet end musik. 3 % angiver, at andet end musik er det, de mest indspiller. I 1980-undersøgelsen angiver 5 % af samme gruppe (der nu udgør 34 % af samtlige adspurgte), at de har indspillet andet end musik i de seneste 12 måneder. O % angiver andet end musik som det, de mest har indspillet i denne periode. Af samme gruppe angav i % at de optog fra plader, 6 % fra radio, 8 % fra TV og 11 % fra andre kassetter. Adspurgt om den mest benyttede programkilde svarede 13 % plader, 79 % radio, 3 % TV og 5 % andre kassetter. Tilsvarende angav 42?o i 1980, at de havde optaget fra plader, 18 % fra andre kassetter, 76 % fra radio, 6 % fra TV og 1 % fra levende optræden. Som mest benyttede programkilde angav 30 % plader, 10 % andre kassetter, 55 % radio og 1 % TV. De, der havde indspillet fra plader eller kassetter (i %, i ö af det samlede antal adspurgte), havde oftest lånt disse af venner og bekendte (1977: 69 %, 1980: 71 %), men mange angav selv at eje de kopierede fonogrammer (1977: 21 %, 1980: 35 %). I 1977 angav 21 % af dem, der havde indspillet fra plader eller kassetter, at de havde lånt de kopierede fonogrammer på biblioteket. Denne andel var i 1980 faldet til 12 %. Kun få (1977: 1 %, 1980: 3 %) angav at have købt fonogrammerne i fællesskab med andre. De anførte procenttal skal iøvrigt tages med et vist forbehold, idet de absolutte tal er forholdsvis beskedne. Såvel ophavsmændene som de udøvende kunstnere har efter ophavsretsloven eneret til indspilning af deres værker og præstationer på fonogrammer. For ophavsmændenes vedkommende varetages disse rettigheder (den såkaldte mekaniseringsret) af organisationen Nordisk Copyright Bureau (NCB). I årene indkasserede NCB følgende beløb for salg af grammofonplader og indspillede bånd i Danmark:

23 2 3 _ mio i kr , , , , , , , ,4 En opgørelse for årene findes i betænkningen NU 21/73 side 136. NCB's afgifter beregnes i princippet som 8 % af detailsalgsprisen, excl. moms, punktafgift samt et standardiseret beløb for omslagets værdi. Da salgsprisen ikke er fast, benyttes dog et særligt fastsat tillæg til forhandlerens indkøbspris. Typisk vil afgiften udgøre 6,40 % af udsalgsprisen excl. moms og punktafgift ved en LP-plade til 74,50 kr. og 5,94 % af udsalgsprisen excl. moms ved en musikkassette til samme pris. Udover disse satser er der fastsat minimumsbeløb pr. enhed. De udgør i 1981 kr. 1,49 for en LP-plade og kr. 1,63 for en musikkassette. Ved videogrammer afhænger NCB's satser af, om der er tale om eksemplarer bestemt til udlejning eller til salg. Ved videogrammer, bestemt til udlejning gennem detailhandelen, svares pr. eksemplar kr. 0,45 pr. minut spilletid for den benyttede musik. Ved videogrammer bestemt til salg gennem detailhandelen er satsen pr. eksemplar kr. 0,30 pr. minut for op til 39 minutter, kr. 0,25 pr. minut for mellem 40 og 79 minutter og kr. 0,20 pr. minut for 80 minutter og derover. Bortset fra disse satser for brugen af musik i videogrammer er der så vidt vides endnu ikke opstået nogen praksis med hensyn til royalties på videogrannområdet. For så vidt angår de udøvende kunstnere, og herunder især musikerne, er det ikke muligt at angive generelle royaltysatser

24 2 '( eller lignende, idet der gør sig store individuelle forskelle gældende. F.eks. aflønnes studiemusikere normalt efter en overenskomstmæssig tarif, en gang for alle, og de kan derfor ikke gøre krav på royalty, beregnet efter antallet af solgte fonogrammer, lovrigt indgås der individuelle konktrakter mellem kunstnerne og fonogramproducenterne. Royalty-satserne i disse kontrakter varierer meget, og de er på grund af forskellige beregningsgrundlag kun sjældent direkte sammenlignelige. Solistroyalty i næsten samme størrelsesorden som NCB-afgiften kan dog ikke betegnes som helt usædvanlig. I det foregående er der redegjort for den hidtidige udvikling og den nuværende situation. De kommende års udvikling kan selvsagt ikke angives på en tilsvarende eksakt måde, men det er dog muligt at skimte visse konsekvenser ud fra de hidtidige udviklingstendenser. Det synes således givet, at kvaliteten af kassettebånd og apparatur vil blive stadig bedre. Fremkomsten af eromdioxidbånd og Dol by-støjreduktionssystemer betød, at kassetteteknikken for alvor blev interessant for brugere, der lægger vægt på en lydgengivelse i høj kvalitet. Senest er de såkaldte metalbånd og nyere støjreduktionsmetoder kommet til med det resultat, at kassettebåndenes indspilninger kan gengives over gængse stereoanlæg med en kvalitet, som i henseende til frekvensområde, dynamik, signal/støj-for hold m.v. næppe for den almindelige forbruger adskiller sig hørbart fra, hvad der kan opnås ved afspilning af en plade på et anlæg i mellemprisklassen. Der er ingen grund til at forvente, at denne udvikling skulle standse på nuværende tidspunkt. Tværtimod må man regne med yderligere forbedringer af udstyr og kassetter, ligesom priserne må forventes at falde. Man kan allerede i dag med en vis ret sige, at den afgørende forskel for forbrugerne mellem at købe en plade og at optage den på bånd alene er, at ved privatoptagelsen får man ikke det ofte kunstfærdigt udsmykkede pladeomslag med. Til gengæld er båndet ikke så følsomt med hensyn til ridser og lignende som pladen, det kan afspilles på stranden eller i bilen og det koster langt mindre end pladens pris. Den skitserede udvikling vil øge båndenes fortrin og

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR 1197 KØBENHAVN 1990 På forsiden er trykt det internationale symbol for ophavsret,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 30. juni 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 231 af 8. april 2008. Kapitel 1 Ophavsrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere