BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE. 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen"

Transkript

1 BANDAFGIFTER SANKTIONER PÅTALE 2. DELBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR. 944 KØBENHAVN 1982

2 ISBN Slougaard Jensen/Kobenhavn Ka bet

3 INDHOLD 1.1. Forord Sammendrag af udvalgets forslag 9 2. Båndafgifter Indledning Båndkopieringens økonomiske konsekvenser Tidligere overvejelser, henvendelser til udvalget Overvejelser og foranstaltninger i udlandet Vesttyskland Østrig Storbritannien EF Afgiftens karakter og tilrettelæggelse En ophavsretlig ctr. en offentligretlig afgift? Afgift på bånd eller apparatur? Den systematiske placering af en ophavsretlig båndafgift Rettens overdragelighed Administration Udvalgets overvejelser Udvalgsflertallets forslag til lovbestemmelser om båndafgift Bemærkninger til forslaget Påtale- og sanktionsreglerne Indledning Gældende ret Straffebestemmelserne Erstatning, godtgørelse o.lign Foranstaltninger over for ulovligt fremstillede værkseksemplarer Påtaleregler Sanktioner og processuelle foranstaltninger uden hjemmel i 77 ophavsretsloven Fotografiloven Forholdene i de øvrige nordiske lande Udvalgets overvejelser 80

4 3.5. Udvalgets forslag til lovbestemmelser vedr. sanktioner og påtale Bemærkninger til forslaget Ophavsretsloven Fotografiloven 94 Bilag 1 Henvendelse af 2. december 1980 til udvalget fra Nordisk Copyright Bureau, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Den danske Gruppe af IFPI 95 Bilag 2 Henvendelse af 7. juli 1981 til udvalget fra Kassetteudvalget 115 Bilag 3 Resolution, vedtaget på WIPO Worldwide Forum on the Piracy of Sound and Audiovisual Recordings i Geneve den marts Bilag 4 Notat af 27. januar 1982 vedr. ændring af ophavsretslovens 57, udarbejdet af landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen. 123

5 Forord. Udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen blev nedsat af ministeren for kulturelle anliggender den 4. maj 1976, og det fik til opgave at foretage en gennemgang af lovgivningen om ophavsret, dvs. loven om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker og loven om retten til fotografiske billeder, samt at fremkomme med de forslag til ændringer i denne lovgivning, som skønnes påkrævede eller ønskelige, navnlig under hensyn til den teknologiske udvikling og den øvrige samfundsudvikling, der har fundet sted siden lovenes vedtagelse i I januar 1981 publiceredes udvalgets 1. delbetænkning: Licenskonstruktioner og fotokopiering, betænkning 912/1981, hvortil henvises for så vidt angår oplysninger om udvalgets arbejde m.v. indtil da. Udvalgets sammensætning er fortsat som i betænkning 912 angivet, det vil sige som følger: Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard (formand) Forstander, cand.jur. Carl August Bernhard (Dansk Folkeoplysnings Samråd) Advokat, direktør Jens Buhl Direktør i Danmarks Radio Erik Carlsen Professor, direktør Halvor Lund Christiansen Akademisekretær 01e Falck (Akademirådet) Advokat Bjørn Høberg-Petersen Højesteretssagfører Niels Klerk Biblioteksinspektør 01e Koch (Fællesudvalget for Folkebiblioteker og Forskningsbiblioteker) Kontorchef i Danmarks Radio Britta Kümmel Direktør Flemming Leth-Larsen (Danske Dagblades Forening) Advokat Erik Mohr Mersing (Den danske Forlæggerforening) Fuldmægtig Johannes Nørup-Nielsen (ministeriet for kulturelle anliggender)

6 Landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen Ko ri torchef Niels Thye (undervisningsministeriet) 6 Udvalgets sekretær er fuldmægtig i ministeriet for kulturelle anliggender Jørgen Blomqvist. Medlemmerne Jens Buhl, Halvor Lund Christiansen, Bjørn Høberg- Petersen, Niels Klerk og Jan Schultz-Lorentzen udgør sammen forretningsudvalget i de ophavsretlige organisationers samarbejdsforum, Kassetteudvalget. Disse medlemmer repræsenterer i fællesskab samtlige de 27 organisationer, som indgår i dette udvalg. Siden udvalget afgav betænkning nr. 912 har man iøvrigt den 11. september 1981 afgivet en udtalelse til kulturministeriet om revision af bestemmelserne i ophavsretslovens 17 og fotografilovens 7 a. Udvalget foreslog, at man ophæver de for disse bestemmelser gældende revisionsklausuler. Endvidere har udvalget udover at behandle de i nærværende delbetænkning omhandlede emner drøftet spørgsmål om beskyttelsen af udøvende kunstnere, fonogramproducenter og radio- og fjernsyns foretagender ("de nærtstående rettigheder"), om arbejdstageres ophavsret og om videogrammer. Der kan påregnes afgivet delbetænkninger om i hvert fald visse af disse emner. Udvalget vil endvidere i nær fremtid påbegynde realitetsbehandlingen af spørgsmålene omkring beskyttelsen af billedkunst og fotografier. Også om disse emner påregnes der afgivet delbetænkning. Man påregner at kunne afgive en afsluttende betænkning i 1984/85. Udvalgets arbejde er sket i nær kontakt med de tilsvarende udvalg i Finland, Norge og Sverige. Formænd og sekretærer i de nordiske udvalg har, med deltagelse af en observatør fra Island, afholdt en række møder, hvor de aktuelle lovgivningsspørgsmål er forhandlet. Nærværende delbetænkning har været forelagt og forhandlet under disse drøftelser. Med hensyn til det kommende arbejde hersker der iøvrigt i alt væsentligt nordisk enighed om prioriteringen.

7 7 Ved vedtagelsen af nærværende delbetænkning har udvalget afholdt 44 møder. København, den 22. januar 1982 C.A.Bernhard H.Lund Christiansen Niels Klerk Britta Kümmel J.Nørup-Nielsen Jens Buhl 01e Falck 01e Koch Fl.Leth-Larsen J.Schultz-Lorentzen Erik Carlsen Bjørn Høberg-Petersen Mogens Koktvedgaard (formand) E.Mohr Mersing N.Thye /J.Blomqvist

8 s

9 1.2. Sammendrag af udvalgets forslag. 9 Denne delbetænkning, der er den anden fra udvalget vedr. revision af ophavsretslovgivningen, omhandler to forskellige emner, nemlig dels spørgsmålet om indførelse af en afgift på uindspillede lyd- og videobånd til fordel for ophavsmændene, de udøvende kunstnere, producenterne m.fl., dels spørgsmålet om en praktisk styrkelse af ophavsretten gennem en skærpelse af reglerne om sanktioner og påtale. Tanken om at indføre en ophavsretlig afgift på salget af uindspillede bånd har sammenhæng med den meget store udbredelse, båndoptagere har fået. Undersøgelser har vist, at der er mindst én kassettebåndoptager eller kombineret radio og kassettebåndoptager i 70 % af Danmarks husstande (1980). Ved hjælp af disse apparater sker der en betydelig brug af beskyttede værker og præstationer, en brug der almindeligvis er lovlig, idet det efter ophavsretslovens 11 er tilladt til privat brug at fremstille enkelte eksemplarer af beskyttede værker og præstationer. I erkendelsen af, at det hverken er muligt eller ønskeligt at forbyde denne private kopiering, endsige at kontrollere overholdelsen af et sådant forbud, foreslår et flertal i udvalget, at der indføres en afgift på uindspillede bånd. I denne forbindelse anfører flertallet, at ophavsmændene og de udøvende kunstnere ikke kan sikre deres interesser i denne forbindelse ved at kræve højere honorarer fra dem, der står for udgivelsen af værkerne og præstationerne. Dette ville nemlig føre til kraftigt stigende priser på udgivelserne og dermed til større privatkopiering. Hvis en sådan "ond cirkel" ikke brydes, ville den gøre det stadigt vanskeligere at udgive de kunstneriske produkter, og resultatet ville blive en kulturel forarmning. Efter forslaget skal afgiften tilkomme rettighedshaverne, dvs. ophavsmændene, de udøvende kunstnere og fonogramproducenterne samt dem, der måtte have erhvervet disses rettigheder. Derimod medtager flertallet ikke Danmarks Radio, medmindre institutionen er berettiget i kraft af en producentstatus. Flertallet peger

10 J O i ø v r i g t på, at afgiften bør koncentreres om kassettebåndene, men den bør på den anden side omfatte både lyd- og videobånd, løvrigt foreslår flertallet, at der gives kulturministeriet en række beføjelser til at fastsætte nærmere regler om afgiftens størrelse og praktiske administration efter forhandlinger med de implicerede interessegrupper. Et mindretal kan ikke tilslutte sig dette forslag, idet man finder det inkonsekvent at pålægge forbrugerne en afgift for privatkopieringen. Der kopieres især populærmusik, og radioen er hovedkilden. Samtidig opnår denne musik en enestående reklame gennem den offentlige radiofoni, der på den måde har en positiv effekt på fonogramsalget. Et andet mindretal savner dokumentation for privatkopieringens skadevirkning på fonogramsalget. Hvis en afgift alligevel indføres, gør dette mindretal opmærksom på, at der er tale om en atypisk ret. Afgiften bør derfor etableres som en offentligretlig afgift, der alene kommer danske rettighedshavere til gode, svarende til den lovgivning, der for nylig er gennemført i Norge. Det må være en selvfølge, at også Danmarks Radio bør være berettiget til en væsentlig del heraf. Langt den overvejende del af det materiale, der optages på lydbånd og i fremtiden vil blive optaget på videobånd er kopieret fra Danmarks Radios udsendelser. Også ved de udsendelser, som Danmarks Radio ikke selv har produceret, er en andel i afgiften naturlig, fordi disse programmer er indkøbt for licensmidler. Prisen på de programmer Danmarks Radio skal købe i konkurrence med video- og kabeldistributører øges voldsomt i disse år, bl.a. fordi programmernes salgsværdi til andre formål er reduceret, når det har været vist i TV. Spørgsmålet om en skærpelse af de ophavsretlige påtale- og sanktionsbestemmelser er blevet aktualiseret i takt med de senere års tiltagende problemer med ulovlig fremstilling, salg og udleje af videobånd, den såkaldte piratvirksomhed. Udvalget konstaterer, at det har vist sig at være praktisk talt umuligt at få sat en effektiv stopper for lovovertrædelserne. Dette

11 11 hænger tildels sammen med ophavsretslovens beherskede strafferamme (bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte i indtil 3 måneder), som tilsyneladende ikke har en tilstrækkelig afskræk' kende effekt. Endvidere er ophavsretskrænkelser undergivet privat påtale, og det har vist sig ikke at være muligt for private at efterforske sagerne, således at de med held kan føres til doms. Udvalget foreslår, at reglerne om påtale ændres, således at påtalen bliver betinget offentlig, dvs. at det offentlige kan påtale, hvis dette begæres af den forurettede. I denne forbindelse understreges, at anklagemyndigheden ikke er bundet til at forfølge enhver sag, som indbringes. Især bør man være berettiget til at afvise begæringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger behov for efterforskningsmæssige foranstaltninger, og hvor det strafbare gerningsindhold må antages at være af mindre betydning, således at den private med rimelighed selv kan henvises til at søge et eventuelt sådant ansvar afklaret i forbindelse med et civilt søgsmål. Endvidere foreslår udvalget, at maksimumsstraffen hæves til fængsel i 1 år og 6 måneder. Tanken hermed er ikke generelt at hæve stråffeniveauet for ophavsretskrænkelser eller at benytte skærpede sanktioner i de ordinære ophavsretlige tvister. Sigtet er alene at muliggøre passende reaktioner i de særligt grove tilfælde, herunder især de nævnte piratsager. Udvalget tiltræder, at denne udvidelse får konsekvenser med hensyn til straf for forsøg og medvirken, strafansvarets forældelse samt mulighederne for varetægtsfængsling, ransagning m.v. Videre foreslår udvalget, at beskyttelsen af de udøvende kunstnere, fonogramproducenterne samt radio- og fjernsyns foretagenderne udvides med en regel om straf for spredning af ulovligt fremstillede eksemplarer. Endelig foreslås, at reglerne om godtgørelse for ikke-økonomisk skade ændres i overensstemmelse med den formulering, som blev

12 12 givet 15 i ikrafttrædelseslov til borgerlig straffelov ved lov nr. 89 af 29. marts Efter forslaget vil det ikke længere være en betingelse for ikendelse af godtgørelse, at der foreligger en strafbar krænkelse, det er tilstrækkeligt, at der er tale om et retsstridigt forhold. Endvidere foreslås adgangen til godtgørelse gjort obligatorisk, det vil sige at domstolene forpligtes til at tilkende godtgørelse, hvis betin gelserne herfor iøvrigt er opfyldt.

13 13 2. Båndafqifter Indledning. I ophavsretsudvalgets 1. delbetænkning (Licenskonstruktioner og fotokopiering, bet. 912/1981) behandledes en række problemer omkring fremstilling af eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker til privat brug. Udvalgets flertal konkluderede, at de gældende regler bør præciseres, således at det klart tilkendegives, at de kun tilgodeser de helt basale behov for at kunne fremstille ét eller ganske enkelte eksemplarer til rent personlig brug. Uanset om man går ind for en mere eller mindre vidtgående regulering på dette område, må en lovbestemmelse nødvendigvis få en summarisk karakter. Det er næppe muligt under ét at regulere alle former for eksemplarfremstilling på en hensigtsmæssig måde. Navnlig på ét område kan det overvejes, om der bør indføres supplerende bestemmelser, nemlig kopieringen på lyd- og videobånd. Med hensyn til kopieringen på lydbånd er der sket en betydelig udvikling siden kassettebåndene vandt indpas i begyndelsen af 1970'erne. I takt med den stadige forbedring af bånd og apparatur har kassettebåndoptagerne fået en meget stor udbredelse. Det er derved blevet muligt for meget brede dele af befolkningen at kopiere beskyttede værker - oftest musik - fra radioudsendelser, grammofonplader, andre bånd og så videre. I langt de fleste tilfælde er denne direkte kopiering lovlig, idet den sker til privat brug, således som dette begreb forstås efter bestemmelsen i ophavsretslovens 11. Dette vil også fortsat være tilfældet efter det forslag til nyformulering af 11, som ophavsretsudvalgets flertal foreslog i den ovennævnte betænkning. Sammenlignet med andre former for kopiering (fotokopiering, afskrift o.lign.) indtager kopieringen på bånd imidlertid en særstilling, idet det ved båndkopiering er muligt at opnå et resultat, som stort set ikke adskiller sig fra, hvad

14 14 der kunne opnås ved hjælp af det originale produkt. Der er ingen nævneværdig forskel på den lyd, der kommer ud af højtalerne, alt efter om det er en grammofonplade eller en båndkopi, der afspilles. Hertil kommer, at fremstillingen af en god kopi er en enkel og ukompliceret foreteelse. Ganske tilsvarende forhold gør sig gældende med hensyn til videobånd. Udviklingen er ikke så vidt fremskreden på dette område, som tilfældet er med hensyn til lydbåndene, men tilsvarende udviklingstendenser kan iagttages. For nærværende synes det uafklaret, om spredningen af indspillede videogrammer primært vil ske i form af salg eller leje, og mønsteret kan muligvis undergå forandringer i takt med den ventede udbredelse af videoplader, som må forventes at blive væsentligt billigere end videokassetterne. Meget tyder imidlertid på, at der under alle omstændigheder må forventes en betydelig privatkopiering også på dette område. Tanken om ved hjælp af en afgiftsordning at kompensere ophavsmændene og de øvrige rettighedshavere,(herunder ikke mindst de udøvende kunstnere, men også producenterne) for den ukontrollerbare udnyttelse af deres værker og præstationer, som sker ved privatkopieringen, er ikke ny. Allerede i den kommissionsbetænkning fra 1951, som ligger til grund for den gældende lov, blev der stillet forslag om et stykke 3 til 11, hvorefter der for benyttelsen af apparater, magnetiske bånd og lignende, som er egnede til at optage og gengive litterære og kunstneriske værker, skulle erlægges en afgift, som tilkom rettighedshaverne i henhold til loven. Ved fremsættelsen af forslaget til den nugældende lov for Folketinget blev denne bestemmelse ikke medtaget. Det hed i motiveringen herom (Folketingstidende 1959/60, tillæg A, sp. 2706),at man i de øvrige nordiske lande ikke havde ment, at spørgsmålet var tilstrækkeligt afklaret til, at man på daværende tidspunkt turde indlade sig på lovgivning herom. Heller ikke i det danske forslag var forslaget indføjet, idet man ikke fandt, at behovet for en regulering var så påtrængende, at det kunne motivere, at man optog en sådan bestem-

15 15 melse. Det bemærkedes endvidere, at det foreliggende forslag også ville ramme brugen af båndoptagelser inden for forretningslivet eller i forskningsøjemed, hvor der oftest ikke er tale om at optage beskyttede værker eller værker overhovedet. I lyset af den senere udvikling har ophavsretsudvalgene i de nordiske lande besluttet at genoptage overvejelserne om et afgiftssystem. I Island foregår der tilsvarende overvejelser i justitsministeriet på baggrund af en henvendelse fra ophavsretsorganisationerne Båndkopieringens økonomiske konsekvenser. Brugen af lydbånd til private optagelser har vundet indpas i mange menneskers hverdag, ikke mindst siden kassettebåndoptagerens fremkomst i slutningen af 1960'erne. Denne udvikling kendes både i Norden og i den øvrige verden. For eksempel synes undersøgelser fra Forbundsrepublikken Tyskland at vise, at der her sælges flere kassettebåndoptagere end pladespillere. I 1976 solgtes 2,1 mio. pladespillere, hvoraf 1,5 mio. tillige havde kassettebåndoptagere indbygget, og 3 mio. rene kassettebåndoptagere. Organisationen GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten m.b.h., en organisation som varetager de udøvende kunstneres og fonogramproducenternes rettigheder til offentlig fremførelse af deres præstationer, svarende til det danske GRAMEX) har på basis af en undersøgelse, foretaget i januar/februar 1978 af Gesellschaft für Marktforschung m.b.h. oplyst, at 62 % af alle tyske husstande har kassettebåndoptagere mens 63 % 2) har pladespillere. Ved en opfølgende undersøgelse i foraret 1980 viste andelen af husstande med kassettebåndoptagere sig kun at være steget 1,5 %. Til gengæld var antallet af bånd- 1) Der Spiegel 17/77 s. 6 f 2) Publiceret i Billboard, 26. august 1978

16 16 t optagere i de enkelte husstande steget. Hvor der i 1978 statistisk set var 97 apparater pr. 100 husstande var der i apparater pr. 100 husstande. I et engelsk regeringsdokument (Reform of the Lau/ relating to Copyright, Designs and Performers' Protection, Cmnd 8302, London 1981) angives, at i 1979 havde 56 % af den voksne befolkning (over 15 år) adgang til båndoptagere. En undersøgelse i Frankrig i 1976 angav, at omkring 26 % af husstandene havde adgang til kassettebåndoptager. I en oversigt, udarbejdet for de japanske skuespillerorganisationers råd og den japanske fonogramproducentorganisation er det tilsvarende tal angivet til 56 %, dog i Tokyoområdet 66 % (1976). Samme år viste en hollandsk undersøgelse, foretaget af Stichting Voor Economische Onderzoek der Universiteit von Amsterdam efter opdrag fra bl.a. den hollandske fonogramindustriorganisation, at 70 % af husstandene havde en pladespiller, 20 % en kombineret radiokassetteoptager og 17 % en ren kassetteoptager, l/ed en fornyet undersøgelse i 1979 viste det sig, at 78 % af husstandene havde en pladespiller, 34?o en kombineret radiokassetteoptager og 40 % en ren kassetteoptager. Salget af pladespillere synes at være dalende. Eksempelvis kan nævnes, at der i Forbundsrepublikken Tyskland solgtes pladespillere i 1973, i 1974 og knap i ^ Et forholdsvis nyt dansk talmateriale findes i to undersøgelser, foretaget i 1977 og 1980 af Nordisk Omnibus for Nordisk Copyright Bureau (NCB) og de skandinaviske grupper af IFPI (Fonogram- og videogramproducenternes internationale føderation) undersøgelsen viste, at 33 % af husstandene råder over en kassettebåndoptager, og 20 % råder over en radiokassettebåndoptager. Af undersøgelsesresultaterne kan udledes, at 48 % af husstandene råder over mindst en af disse apparattyper. I 1980 havde 48 % 3) Euguete par 1a societé SOFRE pour 1e compte de SACEM, SDRM et du SNEPA, april ) Media Perspechtiven 6/76.

17 17 af de adspurgte kassettebåndoptager og 4 2 % havde radiokassettebåndoptager. 2 3 % havde begge dele, hvoraf følger, at ca. 70 % af husstandene havde mindst en af apparattyperne. Med hensyn til pladespillere viser undersøgelserne, at disse fandtes i 41 % af husstandene i 1977 og 47 % af husstandene i Almindelige spolebåndoptagere fandtes i 20 % af husstandene i 1977 og i 19 % af husstandene i Denne udvikling kan tillige iagttages i statistikken over salget af de forskellige båndoptagertyper. Nedenfor er anført salgstal og omsætningstal af forskellige båndoptager typer. Tallene er oplyst af Radiobranchens Fællesråd. Oplysninger om årene før 1973 findes i den fællesnordiske betænkning Upphovsrätt I, Fotokopiering och bandinspelning särskilt inom undervisningsverksamhet (NU 21/73) bilag 3, side 134 ff. Salget af lydbåndoptagere i Danmark År Spolebåndoptagere antal stk omsætning incl. afgifter mio. kr Kassettebåndoptagere antal omsætning incl. afgifter stk. mio. kr I årene forventedes ult et årligt salg på kassettebåndoptagere.

18 Bestand af brugbare lydbåndoptagere i Danmark Ar Spolebåndoptagere Antal 1000 stk Kassettebåndoptagere Antal 1000 stk Salg af videobåndoptagere til privat brug i Danmark Der forventedes ult et salg af videobåndoptagere på stk. i 1981, i 1982 og i Ved udgangen af 1980 skønnedes den samlede bestand af brugbare videobåndoptagere at være knap stk. Hertil kommer ca maskiner i professionel brug, dvs. i skoler, på hospitaler, i Danmarks Radio osv.

19 19 Disse tal kan suppleres med oplysninger fra Fritidsundersøgelsen 1975, der blev gennemført af Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik. Det fremgår heraf, at 48,1 % af de ad/- spurgte havde grammofon i husstanden og 52,2 % havde båndoptager, 7,3 % havde under 5 bånd, 18,3 % havde 5-10 bånd og 25,8 % havde over 10 bånd. Procentdelen af de adspurgte med over 10 bånd viste sig at stige med familiens bruttoindkomst. En mere detailleret opgørelse af antallet af bånd i de enkelte husstande findes i de for IFPI og NCB foretagne undersøgelser. Bånd- og pladebestand i danske husholdninger i 1977, angivet i % af adspurgte, som ejer det pågældende apparat. En lignende opgørelse blev ikke foretaget i 1980-undersøg elsen, hvor man lagde hovedvægten i spørgsmålene på, hvor mange plader og bånd de adspurgte havde købt inden for det sidste år. Undersøgelsen viste, at en gennemsnitsforbruger, som ejer det for-

20 20 nødne apparatur, i det forløbne år havde købt 6,5 grammofonplader, 5 indspillede kassettebånd og 4 uindspillede bånd. De personer, som havde købt uindspillede kassetter havde i gennemsnit et lavere indkøb af plader, nemlig 4. Derimod stod de for samme indkøb af indspillede bånd. De personer, som købte mange uindspillede kassetter, købte også flere plader end andre. De indspillede også oftere på kassetter end andre, og de genindspillede ikke så ofte på samme kassette som personer, der kun købte få plader og uindspillede kassetter. De, der købte mange uindspillede kassetter, købte også flere indspillede end gennemsnittet. En person, som slet ikke havde købt uindspillede kassetter, havde i gennemsnit købt 1,5 indspillede kassetter. En person, som havde købt over 10 uindspillede kassetter, havde i gennemsnit købt 5 indspillede kassetter. Gennemsnitligt indspilles hver kassette 3 gange. Der gør sig imidlertid store udsving gældende i denne henseende. 49 % af de adspurgte oplyste, at de kun optager én gang på hver kassette, 8 % genindspi11 er én gang, 26 % genindspiller 3-4 gange, 3 % 5-10 gange og 2 % mere end 10 gange. (11 % svarer "ved ikke"). Tilsyneladende er antallet af personer, som kun indspiller én gang faldende, idet denne gruppe i 1977 udgjorde 60 %. Den danske gruppe af IEPI registrerer medlemsvirksomhedernes salg af fonogrammer. I årene var salget således (opgjort i hele tusinde):

21 2 1 I 1976 og følgende år er stereo 8-bånd og indspillede spolebånd medregnet under kassettesalget. Vedrørende salget før 1973 henvises til den fællesnordiske betænkning NU 21/73, side 134 f. Det samlede salg af fonogrammer, dvs. også omfattende ikkemedlemmer af IFPI er i en henvendelse til udvalget fra IFPI, NCB og Fællesrådet for Udøvende Kunstnere opgjort til nedenstående, omtrentlige tal: LP-grammofonplader mio. stk. 4,7 4,9 5,3 5,7 5,4 Indsp. kassettebånd mio. stk. 3,4 4,8 5,0 4,3 3,4 Uindspillede kassettebånd mio. stk ,2 6,5 (For så vidt angår grammofonplader er tallene ganske sikre, idet de er beregnet på basis af den eksisterende punktafgift. Derimod knytter der sig en lidt større usikkerhed til tallene for indspillede og uindspillede kassettebånd. Specielt med hensyn til indspillede kassettebånd kan bemærkes, at IFPI's medlemmer antages at have en markedsandel på 75 %). Disse tal tyder på, at salget af plader og indspillede bånd stagnerer eller er i tilbagegang, mens salget af uindspillede kassetter er i tiltagende. En lignende udvikling er iagttaget i Vesttyskland og i Sverige. Hovedvægten i privatkopieringen ligger ifølge de foreliggende Gallupundersøgelser på danse-, underholdnings- og popmusik, dvs. de musikkategorier, hvor fonogramsalget sædvanligvis er størst. Kopieringen af andet end musik synes at være beskeden. Således angiver i 1977 undersøgelsen 7 % af de, der havde købt uindspillede kassetter (29 % af samtlige adspurgte), at de i

22 22 almindelighed indspiller andet end musik. 3 % angiver, at andet end musik er det, de mest indspiller. I 1980-undersøgelsen angiver 5 % af samme gruppe (der nu udgør 34 % af samtlige adspurgte), at de har indspillet andet end musik i de seneste 12 måneder. O % angiver andet end musik som det, de mest har indspillet i denne periode. Af samme gruppe angav i % at de optog fra plader, 6 % fra radio, 8 % fra TV og 11 % fra andre kassetter. Adspurgt om den mest benyttede programkilde svarede 13 % plader, 79 % radio, 3 % TV og 5 % andre kassetter. Tilsvarende angav 42?o i 1980, at de havde optaget fra plader, 18 % fra andre kassetter, 76 % fra radio, 6 % fra TV og 1 % fra levende optræden. Som mest benyttede programkilde angav 30 % plader, 10 % andre kassetter, 55 % radio og 1 % TV. De, der havde indspillet fra plader eller kassetter (i %, i ö af det samlede antal adspurgte), havde oftest lånt disse af venner og bekendte (1977: 69 %, 1980: 71 %), men mange angav selv at eje de kopierede fonogrammer (1977: 21 %, 1980: 35 %). I 1977 angav 21 % af dem, der havde indspillet fra plader eller kassetter, at de havde lånt de kopierede fonogrammer på biblioteket. Denne andel var i 1980 faldet til 12 %. Kun få (1977: 1 %, 1980: 3 %) angav at have købt fonogrammerne i fællesskab med andre. De anførte procenttal skal iøvrigt tages med et vist forbehold, idet de absolutte tal er forholdsvis beskedne. Såvel ophavsmændene som de udøvende kunstnere har efter ophavsretsloven eneret til indspilning af deres værker og præstationer på fonogrammer. For ophavsmændenes vedkommende varetages disse rettigheder (den såkaldte mekaniseringsret) af organisationen Nordisk Copyright Bureau (NCB). I årene indkasserede NCB følgende beløb for salg af grammofonplader og indspillede bånd i Danmark:

23 2 3 _ mio i kr , , , , , , , ,4 En opgørelse for årene findes i betænkningen NU 21/73 side 136. NCB's afgifter beregnes i princippet som 8 % af detailsalgsprisen, excl. moms, punktafgift samt et standardiseret beløb for omslagets værdi. Da salgsprisen ikke er fast, benyttes dog et særligt fastsat tillæg til forhandlerens indkøbspris. Typisk vil afgiften udgøre 6,40 % af udsalgsprisen excl. moms og punktafgift ved en LP-plade til 74,50 kr. og 5,94 % af udsalgsprisen excl. moms ved en musikkassette til samme pris. Udover disse satser er der fastsat minimumsbeløb pr. enhed. De udgør i 1981 kr. 1,49 for en LP-plade og kr. 1,63 for en musikkassette. Ved videogrammer afhænger NCB's satser af, om der er tale om eksemplarer bestemt til udlejning eller til salg. Ved videogrammer, bestemt til udlejning gennem detailhandelen, svares pr. eksemplar kr. 0,45 pr. minut spilletid for den benyttede musik. Ved videogrammer bestemt til salg gennem detailhandelen er satsen pr. eksemplar kr. 0,30 pr. minut for op til 39 minutter, kr. 0,25 pr. minut for mellem 40 og 79 minutter og kr. 0,20 pr. minut for 80 minutter og derover. Bortset fra disse satser for brugen af musik i videogrammer er der så vidt vides endnu ikke opstået nogen praksis med hensyn til royalties på videogrannområdet. For så vidt angår de udøvende kunstnere, og herunder især musikerne, er det ikke muligt at angive generelle royaltysatser

24 2 '( eller lignende, idet der gør sig store individuelle forskelle gældende. F.eks. aflønnes studiemusikere normalt efter en overenskomstmæssig tarif, en gang for alle, og de kan derfor ikke gøre krav på royalty, beregnet efter antallet af solgte fonogrammer, lovrigt indgås der individuelle konktrakter mellem kunstnerne og fonogramproducenterne. Royalty-satserne i disse kontrakter varierer meget, og de er på grund af forskellige beregningsgrundlag kun sjældent direkte sammenlignelige. Solistroyalty i næsten samme størrelsesorden som NCB-afgiften kan dog ikke betegnes som helt usædvanlig. I det foregående er der redegjort for den hidtidige udvikling og den nuværende situation. De kommende års udvikling kan selvsagt ikke angives på en tilsvarende eksakt måde, men det er dog muligt at skimte visse konsekvenser ud fra de hidtidige udviklingstendenser. Det synes således givet, at kvaliteten af kassettebånd og apparatur vil blive stadig bedre. Fremkomsten af eromdioxidbånd og Dol by-støjreduktionssystemer betød, at kassetteteknikken for alvor blev interessant for brugere, der lægger vægt på en lydgengivelse i høj kvalitet. Senest er de såkaldte metalbånd og nyere støjreduktionsmetoder kommet til med det resultat, at kassettebåndenes indspilninger kan gengives over gængse stereoanlæg med en kvalitet, som i henseende til frekvensområde, dynamik, signal/støj-for hold m.v. næppe for den almindelige forbruger adskiller sig hørbart fra, hvad der kan opnås ved afspilning af en plade på et anlæg i mellemprisklassen. Der er ingen grund til at forvente, at denne udvikling skulle standse på nuværende tidspunkt. Tværtimod må man regne med yderligere forbedringer af udstyr og kassetter, ligesom priserne må forventes at falde. Man kan allerede i dag med en vis ret sige, at den afgørende forskel for forbrugerne mellem at købe en plade og at optage den på bånd alene er, at ved privatoptagelsen får man ikke det ofte kunstfærdigt udsmykkede pladeomslag med. Til gengæld er båndet ikke så følsomt med hensyn til ridser og lignende som pladen, det kan afspilles på stranden eller i bilen og det koster langt mindre end pladens pris. Den skitserede udvikling vil øge båndenes fortrin og

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande 1)

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande 1) BEK nr 218 af 09/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003214 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om anvendelsen

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) København 9. februar 2006 Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) Dansk Journalistforbund skal hermed afgive sit høringssvar

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Ophavsretsloven med kommentarer

Ophavsretsloven med kommentarer Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave/1. oplag Peter Schønning & Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3832-9

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at efterstående overordnede fordelingspolitik anvendes for regnskabsåret 2016, som fordeles i 2017: GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE

2008/0157(COD) UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0157(COD) 16.10.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere