Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl i Klubhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget. 6. Valg af bestyrelse iflg Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ad 1: Advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften, blev foreslået og valgt som dirigent. Ad 2: Der henvises indledningsvis til Nyhedsbrev fra januar februar 2014, hvoraf bestyrelsens beretning fremgår. Formanden indledte med at fremhæve, at år 2013 havde været et godt år for Hjørring Golfklub. Der kan mærkes et godt sammenhold og stor tilfredshed blandt klubbens medlemmer, hvilket kommer til udtryk m.h.t. de mange frivillige, der er parate til at give en hjælpende hånd med, hvilket er en uvurderlig hjælp ikke mindst for kassebeholdningen. Formanden fremhævede i beretningen bl.a. følgende: Klubben har nu en god økonomi, hvor indtægter og udgifter er afstemt. Antallet af gæstespillere er steget i forhold til året før, og golfspillere fra Norge er flittige gæster i klubben. Klubben har klaret sig godt i forhold til andre golfklubber i landet, hvor flere er gået konkurs men dog startet op igen i et andet navn. Der er generelt et pres på sponsorerne, som har en tendens til at holde på pengene, men det er dog lykkedes for klubben at fastholde mange af de nuværende sponsorer og endog skaffe nye, og der skal lyde en stor tak til vores sponsorer for den uvurderlige hjælp, som de yder til klubbens økonomi. 1

2 Til stor glæde for klubben er der indgået en ny aftale med John Friis om at fortsætte på de nuværende betingelser til En stor tak til klubbens greenkeepere, hvor der nu kun er 2 helårsansatte, men til trods for dette har holdt banearealerne i flot stand. Til lykke til Alvah med sit 25 års jubilæum. Housekeeper Bruno Borup blev ønsket tillykke med sit 10 års jubilæum og fik en gave. Der blev i årets løb afhold fest med mange deltagere i anledning af 10 års dagen for indvielsen af nye huller. I årets løb blev informationsniveauet også forbedret bl.a. med en ny storskærm. Af forbedringer kan nævnes nye vinduer i karnappen ind til Golfcafeen, nye tagrender på klubhuset og nye vægge på DR-bygningen. Traditionen tro blev Årets Jern uddelt, og det gik i år til Jan Ulrich for hans store indsats for klubbens nye medlemmer samtidig med, at han selv er meget aktiv som spiller. Som gave fik han overrakt et gavekort fra Danbolig v/kristian Rask, lydende på 2 x kr. til hhv. Golfcafeen og Proshoppen. Tak til Kristian for den flotte gave. Men der har desværre også været minusser i årets løb. Trods et stort arbejde for at skaffe nye medlemmer er klubbens ambitioner på dette felt ikke blevet opfyldt, idet der har været en nedgang på 95 medlemmer. Sportsligt rykkede 1. holdet ned og 3. div. damer vandt puljen med tabte kampen om oprykning. Formanden sluttede med at rette en tak til Ray og hans team Golfcafeen Alvah og Jens i Proshoppen Lotte og John i sekretariatet Alle de frivillige Bestyrelsen for det gode samarbejde der er udført i årets løb. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt vedtaget. Ad 3: Der henvises indledningsvis til Årsrapport for 2013, hvoraf regnskabet fremgår. 2

3 Michael Svendsen og John Friis fremlagde herefter det reviderede regnskab til godkendelse. Som det fremgår af resultatopgørelsen udviser regnskabet et overskud på kr., hvilket bestyrelsen er godt tilfredse med. Fra resultatopgørelsen kan bl.a. næves følgende afrundede beløb: Indtægter kr Udgifter kr Resultat f. afskr. kr Afskrivninger kr Primær drift kr. 678 Finansielle omk. kr. 655 Årets resultat kr. 23 M.h.t. indtægterne er der sket et fald i kontingent (nedgang i antallet af medlemmer i årets løb på 95), hvorimod greenfee-indtægterne er steget. M.h.t. udgifter er der især sparet på driften af banen og på administrationen, og vores udgifter pr. medlem ser meget fornuftige ud, når vi sammenligner os med andre klubber. Som det fremgår af balancen i årsregnskabet side 9 - er egenkapitalen nu positiv med ca. 55 tkr., hvilket dog især skyldes, at den negative markedsværdi på renteswappen er forbedret med ca. 300 tkr. Der er afdraget ca. 792 tkr. på den samlede gæld, fordelt med ca. 277 tkr. på den langfristede gæld og ca. 515 tkr. på den kortfristede gæld (heraf dog 300 tkr. på føromtalte renteswap). Af investeringer i årets løb kan bl.a. nævnes, at der er investeret i maskiner til greenkeeperne for ca. 628 tkr., ligesom nye vinduer i karnappen til Golfcafeen beløber sig til ca. 65 tkr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der henvises til resultatopgørelsen fra Årsrapporten nedenfor: 3

4 Ad 4: Der var ingen indkomne forslag. Ad 5: Forslag om kontingentstigning: John Friis oplyste, at bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 100 for seniorer. Indskud fortsat 0. John Friis begrundede kontingentstigningen med, at klubben mangler medlemmer. Som det fremgår af regnskabet, er kontingentindtægterne i forhold til året før faldet med ca. 130 tkr. til tkr., og hvis ikke vi kan fastholde det nuværende antal medlemmer i 2014, hænger økonomien ikke sammen. John foreviste prognoser for, hvilke beregninger der lægger til grund for kontingentstigningen set i forhold til forskellige antal medlemmer. Der vil i årets løb blive foretaget yderligere initiativer for at skaffe nye medlemmer. 4

5 Desuden er indtægterne fra sponsorerne usikre, og indtægterne fra greenfeespillere kan variere i forhold til vejrliget. Også på den front arbejdes der på et bredere samarbejde med bl.a. Bryghuset Vendia, Hotel Skaga og Skallerup Seaside Resort m.fl. I samme forbindelse oplyste John Friis, at der i løbet af kort tid vil blive opsat en ny Touch-stander for greenfeespillere - og til brug for egne medlemmer i andre henseender nærmere følger. Et medlem ønskede oplyst, hvor mange medlemmer der havde meldt sig ud af klubben i John svarede, at tallet er ca. 120 det er ikke alarmerende i forhold til tidligere år men det er nye indmeldelser, der mangler. Bestyrelsens forslag om kontingentstigning på kr. 100 for seniorer blev enstemmig vedtaget. Budgetforelæggelse: John Friis forelagde budget for 2014, og som det fremgår af tallene er det ikke de store afvigelser i forhold til årsregnskabet fra

6 Indtægterne er budgetteret til tkr., hvilket er 43 tkr. mindre end sidste år. Forventningerne til kontingent- og greenfee-indtægterne er sænket lidt, hvorimod tilliden til sponsorerne er hævet med ca. 33 tkr. Udgifterne er budgetteret til tkr., hvilket er 68 tkr. mere end sidste år. Finansiering og afskrivninger er budgetteret mindre end sidste år og ud fra de angivne tal bliver resultatet et + på 4 tkr., eller realistisk set et resultat omkring 0. Der var ingen kommentarer til budgettet i øvrigt Ad 6: Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Jørgensen og Henrik Leth var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog følgende som nye medlemmer af bestyrelsen: Per Brønnum Nielsen og Johnny Haugaard Begge blev valgt uden modkandidater. Formanden Benny Larsen takkede Henrik Jørgensen for hans aktive og visionære arbejde i de 6 år, han har siddet i bestyrelsen. Henrik Leth var sygemeldt og var således ikke til stede. Ad 7: Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt. Ad 8: Frivillige: John Friis oplyste, at der kan bruges flere frivillige medlemmer, og han opfordrede interesserede til at melde sig til sekretariatet. Bl.a. kan der bruges frivillige til baneservice og Nye Medlemmer Udvalget. Det har tidligere været nævnt, at klubben evt. skal på Facebook for at bruge dette som kommunikationsmiddel til at nå ud til eventuelt interesserede golfspillere. Det er dog et krav, at der skal interesserede og frivillige - medlemmer til at passe dette medie dagligt, idet det i modsat fald angiveligt ikke har nogen værdi. Interesserede kan melde sig til sekretariatet. 6

7 John Friis opfordrede de fremmødte til at læse Nyhedsbrevet januar-februar 2014, som ligger på klubbens hjemmeside. Heraf fremgår det bl.a., at Der er arbejdsdag for frivillige den 5/4 Der er medlemsmøde den 23/4 Golfens dag den 27/4 Berendtsens Påsketurnering Afvikling af Vendsyssel Open Afvikling af parturnering arr. af Bryghuset Vendia. Formanden Benny Larsen afsluttede generalforsamlingen med at sige tak for fremmødet. Der var mødt 65 medlemmer. Mogens Pahl Christensen, dirigent. Jens Erik Poulsen, sekretær. 7

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 24. februar 2015. Til stede var 123 stemmeberettigede medlemmer. Hertil kom, at der var 4 fuldmagter. Inden generalforsamlingens start

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere