Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksuelle overgreb mod børn i Danmark"

Transkript

1 Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder Karin Helweg-Larsen Med bidrag af Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed August

2 Forord Regeringens Børneudvalg har besluttet, at der skal ydes en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn. Beslutningen blev bl.a. taget i tilknytning til arbejdet med vurderingen af den negative sociale arvs betydning for børns opvækst. Der blev på den baggrund nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe under Det Tværministerielle Børneudvalg. Arbejdsgruppen blev sammensat af repræsentanter for Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet (formandskab og sekretariat). Arbejdsgruppen fik til opgave at kortlægge problemets omfang, at give en status over hidtidige, aktuelle og planlagte initiativer samt stille forslag til relevante nye initiativer på området. Arbejdsgruppens redegørelse er netop offentliggjort og indeholder bl.a. ministeriernes vurderinger og forslag til konkrete initiativer til forebyggelse mv. af seksuelt misbrug af børn. Kortlægningen af problemets omfang blev overladt til Statens Institut for Folkesundhed, og det er resultatet at denne kortlægning, der fremgår af den foreliggende rapport. Rapporten er baseret på en litteraturgennemgang af relevante undersøgelser og information indhentet fra en række kilder: Kriminalstatistikken , Landspatientregisteret, , børne- og børnepsykiatriske afdelinger, primærkommuner og amtskommuner, fagforeninger samt forskellige organisationer. Der er derudover gennemført en systematisk vurdering af politianmeldte sager, der vedrører seksuelle overgreb og krænkelser mod børn under 15 år. Denne del af undersøgelsen er baseret på en personlig gennemgang af 4

3 sagsakterne i landets politikredse. Det omhandler i alt 550 sager i 1998 i landets 54 politikredse og 84 sager i 1996 i fire udvalgte politikredse. I beskrivelsen af resultater fra gennemgangen af politiets sagsakter er der medtaget enkelte eksempler. De er konstrueret på basis af en række ensartede sagstyper og rummer ikke person identificerbare oplysninger. Der er ikke tidligere samlet en tilsvarende mængde oplysninger, som kan belyse det aktuelle omfang af seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Beskrivelsen har dog sine begrænsninger, idet den alene omfatter de sager, der kommer til offentlighedens kendskab, ved underretning til kommunernes forvaltning, anmeldelse til politiet eller ved kontakt til hospitalsafdelinger og forskellige organisationer. Undersøgelsen har derfor ikke kunnet afdække det samlede omfang af seksuelle overgreb mod børn, inklusive overgreb, der hemmeligholdes. Dette vil bedst kunne belyses i spørgeskema- og interviewundersøgelser. Seksuelt misbrug af børn kan næppe forhindres, men opmærksomhed på problemet og viden om risikofaktorer for overgreb kan medvirke til at begrænse hyppigheden og fremme, at der umiddelbart sættes en stopper for de overgreb der sker. Det er håbet, at den viden der er fremlagt i nærværende rapport kan bidrage hertil. Projektets planlægning, gennemgangen af politiets sagsakter, analyserne af datamaterialet og sammenskrivningen af resultaterne er fortaget af speciallæge, forskningsmedarbejder Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed. Lektor Helmer Bøving Larsen har bidraget til rapporten med kapitlet om følgevirkningerne af seksuelle overgreb. Seniorforsker Else Christensen, Socialforskningsinstituttet, og lektor Helmer Bøving Larsen, Københavns Universitets Psykologiske Institut har stillet deres omfattende ekspertviden til rådighed ved planlægningen af undersøgelsen og ved sammenskrivningen af rapporten. Statens Institut for Folkesundhed har dog alene ansvaret for denne. Forskningsleder Mette Madsen er projektansvarlig for undersøgelsen. Undersøgelsen er gjort mulig ved økonomisk støtte fra Socialministeriet. 5

4 En særlig tak rettes til Justitsministeriet, der har givet tilladelse til sagsgennemgangen i landets politikredse og til landets 54 politikredse, der har stillet sagsakterne fra 1996 og 1998 til rådighed for forfatteren. København, august 2000 Finn Kamper-Jørgensen Direktør Mette Madsen Forskningsleder 6

5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner Omfanget Psykiske skadevirkninger af seksuelle overgreb mod børn Efterforskning i sager, hvor der er mistanke om seksuelt misbrug af børn Muligheder for opnåelse af bedre viden og bedre forebyggelse Seksuelle overgreb mod børn, afgrænsning Beskrivelse af forskellige definitioner Straffelovens afgrænsning af seksuelle overgreb mod børn Definition af seksuelle overgreb i sygdomsklassifikationen i... Sundhedsstyrelsens registre Graduering af seksuelle overgreb Datakilder der kan give oplysning om omfanget af seksuelle overgreb mod børn...31 Datakilder, der indgår i denne rapport Befolkningsundersøgelser Hvad måles i befolkningsundersøgelserne Metodeproblemer Befolkningsundersøgelser blandt børn i Norden Befolkningsundersøgelser blandt voksne i Danmark Andre nordiske befolkningsundersøgelser...42 Grønland...42 Sverige...42 Norge...43 Oversigtstabel Undersøgelser i andre lande...47 Oversigtstabel Kliniske studier blandt børn i kontakt med sundhedsvæsenet Kliniske studier af voksne patientgrupper Sammenfatning Litteraturreferencer

6 5. Kriminalistiske undersøgelser af seksuelle overgreb mod børn i familien i Danmark Beth Grothe Nielsens studier Registerdata om seksuelle overgreb mod børn Kriminalstatistik...59 Data om seksuelle overgreb mod børn i kriminalstatistikken...60 Anmeldelsesstatistik...61 Mørketallet...62 Anmeldte seksuelle overgreb mod børn i perioden Den årlige anmeldelsesrate i perioden Sammenfatning Data om underretninger til kommunerne...68 Lovregler og praksis for underretning til kommunerne...68 Underretninger i 1992 og Underretninger i 1998 og Information fra amtskommunerne Oplysninger i Landspatientregisteret...76 Data om seksuelle overgreb mod børn i Landspatientregisteret...77 Omfanget af kontakter i sygehusvæsenet for seksuelt misbrug i Sammenfatning Information fra børneafdelinger og børnepsykiatriske afdelinger...82 Resultater...82 Praksis for undersøgelse...83 Antal kontakter i Uddybende kommentarer i børneafdelingernes besvarelser Information om seksuelle overgreb mod børn i dagog døgninstitutioner, skoler og i sportsforeninger Oplysninger fra fagforbund...86 Informationsmateriale fra fagforbundene...86 Interviewoplysninger...88 Politianmeldte sager i 1998, som vedrører muligt seksuelt misbrug af børn i dag- og døgninstitutioner samt skoler...92 Sammenfatning om omfanget af seksuelle overgreb i daginstitutioner og skoler Idræt, seksuelle relationer mellem træner og udøver...95 Politianmeldte sager i 1998 der vedrører sportsledere og fritidsledere

7 8. En vurdering af sagsindholdet og sagsudfaldet i politianmeldte sager i Materiale og metode Materialet - sagsakterne i Anmeldelse og sagsudfald Sager der vedrører blufærdighedskrænkelser, og som blev afgjort af anklagemyndigheden Sager der vedrører seksuelle overgreb i familien, og som blev afgjort af anklagemyndigheden Sager der vedrører seksuelle overgreb uden for familien, og som blev afgjort af anklagemyndigheden Sager der blev afgjort i retten, opdelt efter straffelovsovertrædelse Strafudmålingen Forsøgsordningen med behandling som alternativ til frihedsstraf Landsretsafgørelser Sagens udfald i forhold til varigheden af overgrebet Sagens indhold Efterforskning; videoafhøring, læge- og psykologundersøgelse Videoafhøring Lægeundersøgelse Børnene Krænkerne gerningsmændene Relationen mellem gerningsmand og det forurettede barn Anmelderen Sammenfatning Sagsindholdet i anmeldte sager i 4 udvalgte politikredse i 1996 og i Antal sager og klassifikation i forhold til Straffeloven i 1996 og Kommunen som anmelder i 1996 og i Sammenfatning Krænkeren Gentagne overgreb, tidligere straffede gerningsmænd De meget unge krænkere De ældre krænkere Kvindelige krænkere En krænkerprofil? Forebyggelse

8 10.7. Litteratur vedrørende krænkerproblematikken Psykiske skadevirkninger af seksuelle overgreb af Helmer Bøving Larsen Skadevirkninger efter seksuelt misbrug i barndommen Traumer som risikofaktorer for at udvikle personlighedsforstyrrelser i voksenalderen Bliver ofre for seksuelt misbrug i barndommen selv krænkere som... voksne? Risikomekanismer Beskyttende mekanismer Konklusion Litteraturreferencer En liste over publikationer der omhandler seksuelle overgreb mod børn med særlig fokus på danske arbejder

9 1. Sammenfatning og konklusioner Formålet med denne undersøgelse har været at belyse omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn i Danmark i slutningen af 1990erne, og herudfra at pege på mulighederne for opnåelse af bedre viden om problemet som led i den forebyggende indsats. Ud fra denne undersøgelses datakilder kan det forsigtigt skønnes, at mindst 10 ud af 1000 børn i løbet af barndommen vil blive udsat for et seksuelt overgreb. Beregningen er alene baseret på de sager, der kommer til myndighedernes kendskab og på et skøn over andelen af reelle overgreb i det samlede anmeldelsestal. I 1998 blev der anmeldt overgreb på knap 1000 børn under 15 år, svarende til en anmeldelseshyppighed på ca. 1 blandt 1000 børn. Ikke alle anmeldelserne førte til en sigtelse og en domfældelse. Ved en gennemgang af samtlige sager vurderes 75% af anmeldelserne at omhandle egentlige seksuelle overgreb, svarende til en årlig hyppighed på 0,75 pr børn. I halvdelen af sagerne drejede det sig om grove overgreb. I 1998 vedrørte halvdelen af alle anmeldelser blufærdighedskrænkelser, og hovedparten af disse førte ikke til en retssag, hyppigst fordi gerningsmanden var ukendt. Omtrent halvdelen af anmeldelser om seksuelle overgreb i og uden for familien blev afgjort uden en retssag og domfældelse. Den samlede risiko for, at et barn i Danmark bliver udsat for et strafbart seksuelt forhold inden det 15. år er ikke kendt. Beregningen af denne risiko kræver, at der indhentes viden også om de overgreb, som er forblevet en hemmelighed mellem barnet og krænkeren. 11

10 En af mulighederne til at opnå bedre data om det aktuelle omfang af seksuelle overgreb mod børn i Danmark er at gennemføre interviewundersøgelser og/eller spørgeskemaundersøgelser blandt større børn og unge. En finsk spørgeskemaundersøgelse blandt årige fra 1988 angav, at forekomsten af seksuelle overgreb i barndommen var 5% for begge køn samlet, højest for piger, knap 8%, og lavest for drenge, godt 1%. I en svensk undersøgelse fra 1990 var forekomsten 7% blandt 17-årige skolepiger og 2% blandt drenge, når udsættelse for blotteri ikke var inkluderet. Det er rimeligt at antage, at forekomsten i Danmark har en tilsvarende størrelse, dvs. 5%, eller at 50 ud af 1000 børn i løbet af barndommen bliver udsat for et seksuelt overgreb. Andre befolkningsundersøgelser refererer dog en større forekomst. I en dansk undersøgelse fra slutningen af 1980erne rapporterede 14% af voksne kvinder, at de havde oplevet et eller flere seksuelle overgreb, da de var børn. Udenlandske undersøgelser angiver en forekomst på op til 70%. Den betydelige variation i den angivne forekomst af seksuelle overgreb i barndommen er blandt andet betinget af, at der er forskel i, hvordan seksuelle overgreb er defineret, hvilke aldersgrupper der er inkluderet i barndom, hvilken undersøgelsesmetode der er anvendt, og hvornår undersøgelsen er foretaget. Undersøgelser med høj svarprocent rapporterer gennemgående den laveste hyppighed. Flertallet af gerningsmænd er personer, der ikke i forvejen er kendt af barnet. Det gælder i særlig grad, når man benytter en bred definition af seksuelle overgreb, der inkluderer blufærdighedskrænkelser som blotteri, beluring, beføling og verbale overgreb. Benyttes en snæver definition sker de fleste og de alvorligste overgreb i barnets familie og nærmiljø. Gerningsmændene er personer, som barnet kender i forvejen, hovedsagelig familiemedlemmer og nære bekendte af familien, hvorimod pædagoger, pædagogmedhjælpere og andre ansatte i børneinstitutioner udgør en lille gruppe, i modsætning til det indtryk offentligheden, kan få gennem medierne. 12

11 Årligt rejses der i Danmark så alvorlig mistanke om seksuelle overgreb, at der foretages en politianmeldelse, vedrørende mindst 900 børn under 15 år, svarende til ca. ét ud af 1000 børn i alderen 0-14-år. I dette tal er inkluderet blufærdighedskrænkelser og også de anmeldelser, der af retsvæsenet ikke skønnes at kunne føre til en retssag med idømmelse af en straf. Det er - uanset om omfanget er større eller mindre end forventet - alt for mange. 13

12 1.1. Omfanget De datakilder, der er anvendt i nærværende rapport, kan belyse omfanget af overgreb, der kommer til myndighedernes kendskab, enten i form af underretning til kommunerne, politianmeldelse eller kontakt til sundhedsvæsenet og offentlige og private organisationer. Datakilderne muliggør ikke en vurdering af det såkaldte mørketal, dvs. omfanget af overgreb, der hemmeligholdes. Kriminalstatistikken har i perioden 1990 til 1998 årligt registreret mellem 337 og 515 anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Heri er ikke inkluderet blufærdighedskrænkelser. Det svarer til en årlig anmeldelseshyppighed på ca. 5 pr børn i aldersgruppen 0-14 år. Hvis alle typer seksuelle overgreb mod børn medtages, dvs. også blufærdighedskrænkelser, blev der i landets 54 politikredse i 1998 anmeldt knap 600 forskellige sager, hvor der var mistanke om et seksuelt overgreb på et barn under 15 år. Sagerne omhandler 930 forskellige børn, svarende til en årlig anmeldelseshyppighed på ca. 1 blandt 1000 børn. En vurdering af sagsindholdet i anmeldelserne var, at ca. ¾ af sagerne omhandlede reelle overgreb, som kunne retsforfølges. På dette grundlag kan risikoen for, at et barn i løbet af barndommen, dvs. før det 15.år, udsættes for et seksuelt overgreb beregnes til at være ca. 1 %, eller at 10 ud af 1000 børn i barndommen bliver udsat for et overgreb. I dette tal er også medtaget anmeldelser om blufærdighedskrænkelser. Ud af de 550 politianmeldte sager i 1998, der er vurderet i den foreliggende undersøgelse, omhandlede halvdelen blufærdighedskrænkelser, 1/10 overgreb i familien og resten overgreb uden for familien. De alvorligste overgreb var i familien. Halvdelen af disse anmeldelser førte til domfældelse med idømmelse af fængselsstraf eller behandlingsdom mod 45% af anmeldelserne om overgreb uden for familien og kun 1/6 af sager om blufærdighedskrænkelse; her var andelen især lav, fordi der ikke blev identificeret nogen gerningsmand. 14

13 Omfanget af underretninger til kommunerne på mistanke om seksuelle overgreb mod børn er baseret på oplysninger fra 225 af landets 275 kommuner. I 1998 blev der i alt modtaget underretning om 660 sager, hvor der var mistanke om seksuelt overgreb på et barn under 15 år, og i 1999 i alt 899 sager. Sagerne omhandlede 928 og 1392 børn i henholdsvis 1998 og Hyppigheden var i 1999 på godt 15 pr børn, varierende i de enkelte kommuner mellem ca. 5 og 45 børn pr børn. Størst underretningshyppighed fandtes i kommuner med lavt børnetal og lavest i kommuner med højt børnetal. Det kan være betinget af, at rapporteringen af antal underretninger har været mest fuldstændig i kommuner med et begrænset antal sager. Stigningen i antallet af underretninger fra 1998 til 1999 kan antages delvist at være betinget af en større opmærksomhed på problemstillingen. Landspatientregisteret rummer data om i alt 230 børn, der i løbet af fem år, , har været indlagt eller ambulant undersøgt for seksuelt misbrug eller på mistanke herom. Det svarer til en gennemsnitlig årlig hyppighed for 0-11-årige piger på 9 pr , for årige piger på 50 pr og 1 pr for 0-11-årige og årige drenge. Landets børneafdelinger og børnepsykiatriske afdelinger har i spørgeskema givet oplysning om deres praksis for undersøgelse og rapportering. På de enkelte afdelinger har der årligt været indlagt mellem 0 og 20 børn mhp. undersøgelse for muligt seksuelt misbrug. Besvarelsen omfatter 17 børneafdelinger og 6 børnepsykiatriske afdelinger ud af landets i alt 22 børneafdelinger og 9 børnepsykiatriske afdelinger. Information fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Pædagogisk Medhjælperforbund, Socialpædagogernes Landsforening og Danmarks Lærerforening med ca medlemmer, der er beskæftigede med børn og unge, viser, at der inden for godt et år, 1999, var kendskab til i alt 29 sager, hvor der var rejst mistanke om seksuelt overgreb mod børn under 15 år i daginstitution eller i skole, svarende til en hyppighed på ca. 2 pr medlemmer. Der var i fagforeningerne kendskab til, at der var rejst retslig sigtelse i 6 sager, der vedrørte pædagogmedhjælpere i daginstitutioner; to sager havde ført til domfældelse, i én sag var der fri- 15

14 findelse og i tre sager var sagsudfaldet ikke kendt endnu. Sigtelseshyppigheden var 3 pr medlemmer. Der var i 1999 kendskab til 3 anmeldelser mod lærere, 2 var sigtet. Sagsudfaldet var ikke kendt. I politiets sagsakter vedrørende anmeldelser i 1998 var der 18 sager om påstået overgreb mod børn i en daginstitution eller i en skole, svarende til en forekomst på 2 pr børn under 15 år. I alt 6 af disse anmeldelser førte til en domfældelse, 2 blandt pædagogmedhjælpere og 4 blandt lærere Psykiske skadevirkninger af seksuelle overgreb mod børn Undersøgelsen omfatter en vurdering af omfanget af skadevirkninger ud fra en litteraturgennemgang. Seksuelt misbrugte børn har risiko for langtidsskadevirkninger som direkte følge af et seksuelt overgreb, men man ved ikke, hvor stor en andel af børn udsat for seksuelle overgreb, der får psykiske skadevirkninger. De fleste af de beskrevne psykiske symptomer kan også optræde som følge af andet end seksuelle overgreb, og der er kun få tegn, der specifikt ses som følge af seksuelle overgreb. Der eksisterer kun et fåtal veltilrettelagte undersøgelser af følgevirkninger til seksuelle overgreb og af effekten af forskellige typer behandling af seksuelt misbrugte børn. Det er erfaringen, at hjælpen til seksuelt misbrugte børn og deres familier ofte må foregå over længere tid, men der kan være mulighed for at også en kortere målrettet behandlingsindsats kan begrænse følgevirkningerne af et overgreb. Det er erkendt, at overgrebene ofte er en del af et generelt omsorgssvigt og at indsatsen/behandlingen derfor må rette sig herimod. Der er bl.a. behov for at evaluere igangværende behandlingstilbud og at videreudvikle denne indsats. 16

15 1.3. Efterforskning i sager, hvor der er mistanke om seksuelt misbrug af børn Nogle børn er i stand til og er motiverede til at fortælle, at de har været udsat for seksuelle overgreb. Andre børn har symptomer, der tyder på, at de er blevet misbrugt, men kan ikke eller vil ikke uden videre tale om det. Små børn eller børn med psykiske vanskeligheder vil ofte have svært ved at afgive tydelige og sammenhængende vidneforklaringer. Der er derfor behov for at overveje, hvad der kan gøres for at sikre sig pålidelige vidnesbyrd i sådanne tilfælde. For psykologer og børnepsykiatere er det reglen, at den person, der skal undersøge, om et barn er blevet seksuelt misbrugt, ikke tillige kan være terapeut for barnet eller familien og heller ikke kan optræde som barnets talerør/advokat. Begrundelsen er, at der ofte indgår elementer af skøn i sådanne sager, og at der ikke må opstå tvivl om undersøgerens upartiskhed, når sådanne skøn skal foretages. Samtalerne med barnet foretages i praksis af forskellige faggrupper: børnepsykologer, læger, sygeplejersker, personale fra socialforvaltningen, politifolk, advokater og dommere. Man kan ikke på forhånd sige, at en faggruppe automatisk er bedre kvalificeret end andre til at foretage sådanne interviews; men man kan have en forestilling om, at de forskellige faggrupper vil være tilbøjelige til at lægge vægt på forskellige aspekter af det begivenhedsforløb, de skal undersøge. Inden for de seneste ti år er der sket en markant udvikling i politiets sagsbehandling baseret på den erfaring, der er indhentet i en række politikredse vedrørende afhøring af børn, herunder videoafhøring, og på en større viden om små og større børns reaktioner på kontakt med politi og andre instanser. Rigspolitiet har i midten af 1990erne udarbejdet retningslinjer for sikring af børns vidnesbyrd. Med baggrund i erfaringer fra Glostrup politi vedrørende videoafhøringer er der nu i alle landets regioner adgang til at foretage videoafhøring af børn i overensstemmelse med Retsplejelovens bestemmelser om dokumentation i straffesager. Der er indrettet specielle videoafhøringsfaciliteter på en række politistationer, som bliver stillet til rådighed også for de politikredse, der ikke har sådanne faciliteter selv. 17

16 Grundholdningen er, at der kun bør ske én afhøring af barnet, og at afhøringen skal foretages tilpas hurtigt i forløbet. Videoafhøring foretages som regel kun, når barnet er under 12 år. Børns rettigheder er blevet mere synlige og barnet er mere bevidst om sine rettigheder. Det kan medføre, at voksne nogle gange bliver beskyldt for noget de ikke har gjort. Det kan være en af effekterne af, at man i højere grad lytter til børnene. De adspurgte børneafdelinger og børnepsykiatriske afdelinger peger på, at lægeundersøgelsen af børn i forbindelse med mistanke om seksuelle overgreb optimalt foregår lokalt i et tværfagligt samarbejde med mulighed for rådgivning af barn, forældre og andre involverede og med tilbud om psykologisk og lægelig opfølgning Muligheder for opnåelse af bedre viden og bedre forebyggelse Samfundets opgave er at forebygge, at der kan ske seksuelle overgreb på et barn, samt hvis det er sket umiddelbart at stoppe overgrebet og at sørge for at barnet ikke får langvarige skadevirkninger. I det følgende anføres nogle overvejelser vedrørende indsatsområder, som kan bedre vores viden om problemets omfang og karakter. Da målet er at nedbringe omfanget af seksuelle overgreb mod børn, er det nødvendigt med et solidt vidensgrundlag om problemets omfang for at kunne tilrettelægge en intervention. Til det formål kunne der gennemføres en undersøgelse blandt ældre skolebørn eller unge voksne, idet kendskab til forekomst og risikofaktorer for seksuelle overgreb mod børn er en vigtig forudsætning for at kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig forebyggelse. Det kunne endvidere overvejes fremover i de danske levekårs- og sundheds- og sygelighedsundersøgelser at medtage spørgsmål om seksuelle overgreb og data, der kan belyse risikofaktorer for sådanne overgreb og kan bidrage til at følge udviklingen i forekomsten. 18

17 Der drøftes for tiden en forbedring af kriminalstatistikken. Der publiceres aktuelt ikke data opdelt på køn og kategorien, blufærdighedskrænkelse, er i modsætning til de andre kategorier af seksuelle overgreb på børn ikke inddelt på aldersgrupperne under 12 år, under 15 år og 15 år eller ældre. Det foreslås fremover at præcisere statistikken på køn og aldersgrupper, og at angive både antal sager og antal børn, som statistikken omhandler. De eksisterende nationale registre kunne udnyttes til analyser af sammenhæng mellem sociale faktorer og seksuelle overgreb mod børn og dermed bidrage til større viden om risikofaktorer. Der er behov for forbedret mulighed for at opnå egnede bevismidler. Specielt bør børnenes vidneudsagn afgives under optimale forhold, da vidneudsagnene i de fleste tilfælde vil være det eneste grundlag for en domfældelse. Der kan peges på, at kvalifikationer og kompetence hos de personer, der undersøger barnet, kunne præciseres. Rigspolitiet har taget initiativ til efteruddannelse af personalet til disse opgaver og arbejder med fortsat at øge kompetencen i efterforskningen og udvikle mere skånsomme metoder for børns afgivelse af vidneudsagn. Der er en stående arbejdsgruppe, der varetager udvikling og efteruddannelse i afhøring af børn. Der vil fortsat være behov for at evaluere afhøringsteknikker og vurdere, hvorvidt der er grundlag og mulighed for at forbedre praksis ved efterforskning af straffelovsovertrædelser, der omhandler seksuelle overgreb mod børn. Selve behandlingen af en mistanke om seksuelt misbrug af et barn vil i de fleste tilfælde kræve samarbejde mellem flere fagpersoner. Det er vigtigt, at der findes mulighed for at sådanne tværfaglige teams kan træde i aktion. Organiseringsformen for disse teams kan diskuteres, dvs. om de skal være lokale, regionale eller landsdækkende, permanente eller ad hoc. En væsentlig opgave er at støtte barnet/familien, når overgrebet er afdækket/anmeldt. Herunder kunne det anbefales, at den lægelige undersøgelse mhp. at sikre bevismateriale ikke står alene, men indgår i et samlet omsorgstilbud. Der kunne gennemføres en uddannelse og videreuddannelse ikke alene af pædagoger og andre, der beskæftiger sig med børn og unge, men også af sagsbehandlere i kommunerne, domsmænd og dommere. 19

18 Der synes at være et behov for bedre information/viden blandt forældre om børns normale seksuelle udvikling. Uvidenhed kan medføre fejltolkninger. I kommunernes og amternes forvaltning er der igangværende initiativer for yderligere at forbedre forebyggelsestiltag, sagsbehandling og opfølgning i sager, der vedrører seksuelle overgreb mod børn. Indsatsen vil formentlig kunne optimeres gennem en national handlingsplan fx formidlet gennem et videnscenter, der kan indsamle, bearbejde og formidle viden med henblik på at bidrage til et forbedret grundlag for myndigheders, organisationers og andres beslutninger og handlinger. I nyudkomne pjecer fra Pædagogisk Medhjælper Forbund og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund påpeges betydningen af en klar ansættelsespolitik og fortsat personalepolitik mhp. at undgå, at børn udsættes for nogen form for seksuelle overgreb i de institutioner, hvor de opholder sig en stor del af hverdagen. Der er i litteraturen erkendt et behov for veltilrettelagte undersøgelser af effekten af behandling af seksuelt misbrugte børn. 20

19 2. Seksuelle overgreb mod børn, afgrænsning Børn har ret til seksualitet og til mulighed for en fordomsfri opdragelse. Seksualiteten begynder i barndommen. Omgivelsernes holdninger og reaktioner har betydelig indflydelse på barnets seksuelle udvikling, som vil danne baggrund for i hvilken grad, der vil kunne opstå seksuelle problemer. Børn har ligesom voksne behov for at få støttet deres seksualitet, så de kan blive i stand til at føle glæde som seksuelle individer. WHO, I denne redegørelse for hvad vi ved om omfanget af seksuelle overgreb mod børn i Danmark benyttes der ikke en entydig definition af seksuelle overgreb. Rapporten omhandler den sårbare balance mellem på den ene side at øge barnets evne til at fungere seksuelt over for sig selv og andre ved bl.a. at udforske sin egen seksualitet, og på den anden side at beskytte barnet mod andres seksuelle behov. Det omhandler først og fremmest at tage hensyn til barnets egne behov og at respektere barnets grænser for intimitet og berøring. Seksuelle overgreb mod børn bryder med samfundets normer for seksuel adfærd, hvor det ikke er tilladt at have seksuelle forhold med børn under 15 år, og hvor det centrale er en magtudøvelse i forhold til barnet. Børn skal ikke udsættes for nogen form for overgreb eller krænkelser, de skal kunne vokse op i et samfund, hvor der er en hensigtsmæssig indsats mhp. at forebygge seksuelt misbrug og stoppe de overgreb, der forekommer. Men problemstillingen, seksuelt misbrug af børn, åbner også for mytedannelser og for uhen- 21

20 sigtsmæssige reaktioner, hvor samfundet i angst for at børn udsættes for overgreb kan komme til at hæmme barnets seksuelle nysgerrighed og behov for kropsnærhed og berøring. Børn har seksuelle reaktioner allerede fra fødslen, og børn udforsker deres egen og hinandens seksualitet igennem opvæksten. Tore Langfeldt (1986) beskriver betydningen af seksuelle subkulturer blandt børn og faren for, at børn mister deres egen kultur ved de voksnes stadigt dybere indtrængen i børnenes verden. Børn er i dag i daginstitutioner, skole og fritidsordninger i en stor del af deres vågne timer. Langfelt påpeger, at med en pædagogisk tilrettelagt fritid vil børnenes egen kultur blive trængt i baggrunden. Der foregår vigtige ting i en seksuel subkultur blandt børn. Her lærer børn det meste om, hvordan seksualiteten fungerer, også om hvordan man kan fremkalde seksuelle reaktioner hos sig selv og andre. Børn opdager, at de ikke står alene med deres seksuelle fornemmelser, og de lærer deres egne grænser at kende. Men voksne har ikke altid den samme forståelse for børns lege og kan ubegrundet beskylde ældre børn for at forføre de yngre. Det er voksne, der definerer seksuelle overgreb. Definitionens bredde afspejler derfor samfundets sociale og kulturelle normer for, hvad voksne ikke bør gøre mod børn. Det omhandler ikke alene seksuelle handlinger, som barnet tvinges til eller ikke selv vil være med i. I Danmark er det strafbart at have seksuelt samkvem med et barn under 15 år, også når forholdet er villet af barnet. Lovens overordnede formål er at beskytte barnet mod seksuel udnyttelse og kriminaliserer derfor seksuelle forhold mellem f.eks. 14-årige piger og ældre drenge. Det antages, at et barn under 15 år kan have svært ved selv at trække grænsen, hvorfor risikoen for seksuel udnyttelse er åbenbar. Straffelovens alderskriterier er en absolut beskyttelse, som barnet eller den unge ikke selv kan opgive. Børns eventuelle samtykke er uden retslig relevans, dvs. at selv seksuelle relationer, som er startet på barnets eller den unges initiativ, er strafbare for den voksne. Inden for de seneste år er tolerancen generelt øget over for seksualitetens meget forskellige udtryksformer. Men accepten af børn-voksen seksualitet er mindsket. Den almene opfattelse er, at incestuøse og pædofile relationer altid krænker barnets integritet og vil have skadelige konsekvenser for dets 22

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Omfanget af seksuelle overgreb på børn

Omfanget af seksuelle overgreb på børn Omfanget af seksuelle overgreb på børn Af Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed Indledning Der eksisterer mange myter om omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn, som bidrager

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr.

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr. Begreber En lang række af de udtryk og begreber, der findes anvendt i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, bringes her med en kort beskrivelse og / eller den for tiden gældende definition.

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Helene Oldrup, Ph.d. Forskernetværket for seksuelle overgreb mod børn 4.9.2017 Disposition 1. Formål og baggrund for undersøgelse 2. Metode 3. Omfang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn

Vold mod børn. Typer, grader og distinktioner af vold mod børn. Skadevirkninger ved vold mod børn Vold mod børn PROGRAM Typer, grader og distinktioner af vold mod børn Omfang af vold mod børn Skadevirkninger ved vold mod børn Hvem udøver vold? Anbefalinger fra handlingsplaner m.v. - kan de omsættes

Læs mere

Forebyggelse af Seksuelle overgreb

Forebyggelse af Seksuelle overgreb Center For Sexologisk Rådgivning Forebyggelse af Seksuelle overgreb E-bog af Tanja Rahm Januar 2012 Når grænser overskrides gennem seksuelle overgreb, så frarøves også følelsen af, at have ejerskab over

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Odense Kommunes beredskab ved mistanke eller viden om. overgreb mod børn og unge

Odense Kommunes beredskab ved mistanke eller viden om. overgreb mod børn og unge Odense Kommunes beredskab ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Forord Formålet med denne pjece er at øge bevidstheden om Odense Kommunes beredskab i forbindelse med seksuelle overgreb

Læs mere

Incest kan ikke ties ihjel - incest skal tales ihjel

Incest kan ikke ties ihjel - incest skal tales ihjel Incest kan ikke ties ihjel - incest skal tales ihjel Jette Binzer Social direktoratet, Regionalkontoret for Midtgrønland og Yderdistrikter Dette udsagn - denne påstand, som er kendt blandt behandlere af

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere