Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden"

Transkript

1 Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Hun gav derefter ordet til formanden, Niels Andersen. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden HRK er en virksomhed med en årlig omsætning på 5 mio. kr. 9 fastansatte og 6-8 løsarbejdere. Ved bestyrelsens tiltrædelse i april 2009 var egenkapital kr med voksende underskud på kr mod en egenkapital i dag på kr og et overskud på kr er tilbagebetalt i moms for perioden før april 2010, som klubben har fået for meget. Formanden understregede det flotte resultat er effekten af de tiltag der blev iværksat i august 2009: - effektiviseret drift - minimeret svind - stram økonomistyring Et væsentligt bidrag til klubbens overskud er frivilligt arbejde udført af stævneudvalg, caféen, banepersonale, lukkevagter og anden frivillig hjælp. Stævner og arrangementer har givet et overskud på: kr mod i 2010, café: kr mod i En væsentlig bidragsyder er tidligere kasserer Gudrun Jensen som har udført frivilligt arbejde svarende til om året. Derudover har hun lagt ca. 2 uger i feriedage til forhandlinger med SKAT, revision m.v. Arbejder som i dag varetages af vores eksterne samarbejdsparter Accounting. Den frivillige hjælp har en væsentlig og afgørende effekt på sporten som helhed og klubbens økonomi. Formanden takkede stævneudvalget ved Lise Schelde og Astrid Grønne Leth samt kantineudvalget ved Jeanne Madsen. Alle modtog stor applaus fra forsamlingen samt flotte kurve indeholdende blomster og sødt til ganen. Formanden opfordrede på det kraftigste medlemmer til at melde sig som hjælpere i de forskellige udvalg og som lukkevagter. På områder som stævneudvalg og sekretariat har få personer trukket hele læsset og det går ikke i længden folk bliver slidt op! Investeringer I 2011 har vi investeret kraftigt i ekstraordinært vedligehold af bygninger og materiel: - Ny vaskemaskine - Nye døre - Ny traktor - Nye dommertårne - Nyt tag og el-installationer i udestalden (ca. 10t pr. boks) - Ny hegn om den gamle springbane - Nye ridehusbunde med flokker (kr mod i 2010) som sammen med vandingsanlægget fra 2010, har holdt ridehallerne stort set støvfri - Sommer græsning på Kikhanbakken - Nye stålskabe (brugerbetaling) Kvalitet og orden takt og tone God kvalitet og orden er en fælles opgave. Den del der vedrører personalet og den daglige drift, vil fortsat have stor opmærksomhed i 2012, i forretningsudvalget samt ved de månedlige ledermøder med Lars Ringkær, Charlotte Brostrøm, Anne Lund Jensen og Kirsten Steen McFall. Kvalitet er kun noget der kan leveres i fællesskab, og dette omhandler også god tone. Konflikter, som uundgåeligt opstår, når så mange mennesker er sammen, skal løses i en ordentlig tone. Dette gælder f.eks. lukke vagter i weekenden, hvor flere har meldt fra p.g.a. dårlig behandling eller når striglepladser skal fordeles. Formanden opfordrede alle medlemmer om at bakke op, så vi i fællesskab kan skabe de rammer vi alle ønsker. 1

2 Medlemstal 2008: 679 aktive + 9 passive = : 725 aktive + 57 passive = : 669 aktive + 12 passive = : = 643 Nedgang i medlemstal skyldes giveligt oprydning i restancelister. Daglig drift - 87% belægning på rideskolehold bokse med gennemsnit af 12 tomme og 9 på reservation = 21 ekstra bokse at leje ud. Samme antal tomme bokse som i Her et potentiale for forbedring af økonomien, men vi skal nok indstille os på stilstand set i lyset af den generelle samfundsøkonomi. Ved ombygning af bokse efter ny lovgivning om hestehold, vil klubben miste omkring 20 bokse. - Vi har faste priser på store drifts leverancer som foder, halm, hø, spåner og tømning af mødding m.v. frem til Udsving i den daglige drift, specielt forbrug af halm er skredet i det første halvår med 40%, som også har påvirket udgift til tømning af mødding. Leder møder afholdes hver 3. onsdag i måneden, hvor b.l.a. driften drøftes iht. kvartals regnskaber, og restancelister gennemgås hvor den ansvarlige underviser inddrages for at kunne påvirke situationen. Økonomiske udfordringer i 2011 Vi har haft to store økonomiske udfordringer i Moms 2. Tag Ad 1.) Vi fik moms krav på godt 1 mio. kr. fra SKAT, dels p.g.a for meget tilbagebetalt moms i 4. Kvartal 2008, 1. Kv og splitmoms fra 2. Kv 2009 frem til og med 3. Kv Gudrun arbejdede intenst på sagen i mere end et år. Niels overtog jobbet da Gudrun stoppede i bestyrelsen. I første omgang ville SKAT ikke godkende split moms, på basis af beregninger. Der skulle være fysisk adskillelse af momspligtige ydelser; foder, hø og halm skulle fysisk være opdelt til henholdsvis rideskolen og private heste delen. Slutresultatet er at HRK (til vores store fordel) er momsfritaget med tilbagevirkende kraft i tre år. En sag på 1 mio. kr. skyldig i skat samt yderligere ekstra hvert år fremover, endte med en tilbagebetaling på kr Formanden takkede vores revisor KPMG siden 2006, som velvilligt har påtaget sig et moralsk ansvar, og indvilliget i at yde revision i 2011 og 2012 uden beregning. Det er således yderst begrænset hvad momssagen totalt har kostet HRK, udover overordentligt meget arbejde for bestyrelsen og KPMG. Forsamlingen tilkendegav deres lettelse/glæde med høje klapsalver. Ad 2.) i 2010 fik vi udarbejdet en vedligeholdelsesplan fra Ingeniør- og arkitektfirmaet Huset Hovman. Planen blev vedlagt 2010 regnskabet. Vi har 15 års garanti på vores tag. Tagpap på den nederste del af taget er slidt. Tagrender skal sættes på den øverste del af taget, for at aflaste den nederste del. Birgitte Aaslyng har håndteret sagen i samråd med en advokat. Et sagsanlæg mod entreprenøren er droppet, da en tabt sag kan risikere at blive dyrere end en udskiftning af taget. Bestyrelsens udfordring er nu at sikre et større beløb til ekstraordinær vedligehold, at søge ekstraordinært tilskud fra Kommunen samt hjælp fra fonde. Bestyrelsen har møde med Kommunen vedr. tag og barriere den 28. marts. 2

3 Sporten Sammenlignet med tilsvarende rideklubber, har vi leveret gode stævneresultater. Flot kvalitet i dressuren som Distriktsmestre i dressur for hold, placeringer i Finalerne ved Kbh s Mesterskaberne og ved Sjællandsmesterskaberne for juniorer. Vore spring ryttere har ligeledes redet gode placeringer hjem ved C og B-stævner. - Vi har nået vores målsætning med over 30 springryttere i huset. - Vi har afholdt 11 stævner med godt økonomisk resultat og fremtiden... - Sikre et overskud på kr (3% af omsætningen). Bundlinjen i egenkapitalen er god/sund (kr ). HRK behøver ikke yderligere soliditet, der må bare ikke genereres underskud. - Turbo på vedligehold: i. Ny barriere i den store ridehal + behandling af borebilleangreb under barrieren ii. Tagrender på den øverste del af taget iii. Sørge for vedvarende generel vedligehold, så ophobning ikke sker - Online tilmeldingssystem til rideskolen (Kirsten arbejder p.t. på sagen) - Foderautomater som kan indstilles så vores heste fodres efter individuelle behov (kører p.t. på forsøgsbasis i rideskolestalden). Åbner mulighed for endnu et tilbud på fodermenuen, grundet rationalisering i driften. Dirigent og formand blev her udfordret i deres embeder, da flere medlemmer styrede dagsordenen henimod foderdiskussioner. Referent har valgt at bringe emnet op under punkt 5. - Mulighed for udskiftning af bokse i årene , hvis budget og belægning holder - Midlertidig opstilling af sommergræsfolde i tre måneder på Kikhanebakken er bevilliget i Kommunen har sendt ansøgning til Fredningsnævnet om permanent løsning. - Forespørgsel hos Kommunen om ekstra folde: Udvidelse af fold 10 op imod Kikhanebakken opdeling i flere folde. Udvidelse af fold 14 (evt. græsfold) og 11, hvor beplantning inddrages deles i flere! - Tilskudsregler: De generelle tilskud falder, vi får mindre og mindre direkte tilskud fra Kommunen. I 2006 kr mod Mulighed for yderligere tilskud ved ansøgning af ekstraordinære tilskud. HRK drives i dag for 2 mio. kr. mindre end tidligere! Der er ikke plads til driftsudvidelser i budgettet. HRK er ikke længere et tag selv bord - hver især må betale for det der bruges. - Konstant sikre tiltag som styrker de frivillige udvalg, da disse skal være selvkørende. Vi skal sikre at de mennesker der bidrager ikke kører trætte og holder helt op. Det frivillige arbejde bør og skal respekteres De mennesker som bruger store dele af deres fritid, bør have krav på at blive behandlet ordentligt. Dette gælder også for bestyrelsen. Vi har desværre set eksempler på medlemmer som har ydet en stor indsats for klubben, blive behandlet uforskammet. Evt. Uenighed/utilfredshed vedr. den daglige drift skal tages op med den daglige ledelse. Uenighed/utilfredshed vedr. bestyrelsens arbejde kan tages op ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Konstruktiv kritik til alle er altid velkommen! - Særligt fokus på ledelse og medarbejdere: Forretningsudvalgets (FU) fornemmeste opgave i 2012 og fremadrettet, er at sikre at vi til en hver tid har en ledelse og medarbejdere, der er motiverede, og som arbejder for at sikre kvalitet og image. Alle skal være stolte af deres arbejdsplads. Hvad gør ledelse/medarbejdere godt? hvad gør vi dårligt? og hvad kan vi gøre bedre, indenfor de rammer vi nu engang har. - Holde et fornuftigt kommunikations niveau via Nyhedsbrev og hjemmeside god kommunikation er svær! men vigtig for klubbens indeklima!. Formanden sluttede beretningen med ønsket om et godt 2012 for alle medlemmer i HRK, hvor alle nyder at komme for at dyrke sporten og kammeratskabet. Forsamlingen klappede højt af bestyrelsens beretning. 3

4 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren Konstitueret kasserer Birgitte Aaslyng konstaterede årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregskabsloven. Herefter fremlagde hun en kort gennemgang af det flotte regnskab. Følgende få hovedpunkter refereres: - Resultat af primær drift: kr Årets resultat: kr mod kr i Massive investeringer i ekstraordinær vedligehold i 2011 forklarer forskellen. - Budget 2012: kr Budget er sat væsentlig lavere end sidste år, da egenkapitalen er god (kr ), så der kan investeres kraftigt i vedligehold. Stævner er nedsat til 6, da det er svært at mobilisere frivillige hjælpere, hvorfor indtægten her bliver mindre kr i 2011 og i budget Ejendommens driftsomkostninger er stigende grundet øget vedligehold: øgede udgifter til ejendomsskatter, renholdelse, tømrer, el-installatør, ridehusbunde samt vedligeholdelse af folde. Vi har købt ny traktor. - Flere medlemmer havde spørgsmål til posteringer i rapporten, som Birgitte besvarede på fornemmeste vis. Der blev klappet højt af det flotte resultat. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret. Ingen indsigelser hertil 5. Behandling af indkomne forslag 1. Maj Kappenberger: oprettelse af og egen drift af pony stald i blå stald Forslagsholder var ikke til stede, hvorfor punktet udgik. 2. Susie Juhl: Opgradering af basis opstaldning med hø 2 x dagligt og halm om søndagen, samt ønske om større ansvarlighed fra ledelse og personale Forespørgslen om opgradering blev besvaret af formanden i bestyrelsens beretning se afsnit under fremtiden tilskudsregler. Susie opfordrede derudover til bedre kommunikation og feedback i det daglige. Flere medlemmer var enige her i. Susie anbefalede endvidere månedlige ryttermøder med deltagelse af bestyrelsen. Marianne Sandberg bakkede op om forslaget, og foreslog fællesspisning ved samme lejlighed. Både opfordring samt forespørgsel vil blive viderebehandlet i bestyrelse/ledelse øjemed. 3. Charlotte Ottosen: Væk med hø poser (ikke fodring) samt weekend foldordning Hø poser: Der arbejdes videre med forslaget i ledelsesgruppen. Weekend foldordning: Forslag fra Karen Clement om at pensionærer sammenarbejder om ind/udtagning af vores heste. Lone Hillebrandt istemte forslaget og understregede en gratis løsning, hvor den næste på foldtavlen sørger for at hesten før kommer ind osv. Bestyrelse samt ledelsesgruppe arbejder videre med emnet. Birgit Schelde roste personalet som har fået flere og flere opgaver klapsalver iblandt forsamlingen. 4. Lulu Tøpholm: Fodertjek Lulu lagde ud med at udtrykke stor begejstring for forsøget med foderautomater, og ser frem til resultatet. Derudover fik bestyrelsen flotte ord med på vejen: vores faciliteter bliver forbedret dagligt, stedet er i den grad blevet opgraderet. Lulu har været pensionær på HRK siden første spadestik (ref.). Lulu opfordrede ledelsen til at tjekke vores foder for den korrekte fordeling af Magnesium/calcium, og henviste til en artikel i Magasinet Ridehesten. Lulu har tidligere henvendt sig til ledelsen uden feedback. Nina Thygesen understregede nødvendigheden af de forskellige lederes ansvar. Flere medlemmer var af samme holdning. 5. Lone Hillebrand: Udfordring af Fus beslutninger Lone ytrede hun ikke ønskede at udfordre Fus beslutninger, men havde reelle forespørgsler: 1. Hvorfor er vores foder ikke varmebehandlet (mindre stivelse) 4

5 2. Har vi kvalitetskontrol af vores hø/wrap/halm hvilke slet får vi? Staldmester Anne Lund Jensen undersøger ovenstående. Svar vil blive skrevet i Nyhedsbrevet. Lone foreslog kvalitetssikring af vores hø/wrap/halm via tjekliste tilgængelig for pensionærer. Anbefalinger fra Linda Høpfner og Vibeke Krag om at benytte sagkyndige til foderanalyser. Marianne Sandberg anbefalede Videncentret for Landbrug et ikke reklamefinansieret forskningscenter. Bestyrelsen fik kontaktinformationer fra Marianne. Charlotte Ottosen udtrykte nødvendighed for tillid til ledelsens beslutninger. Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på en artikel, hvor et bestemt foder bliver anbefalet af en foderekspert den opmærksomme læser vil samtidig kunne se artiklen er reklamefinansieret så hvad handler artiklen reelt om! foderanbefaling eller reklamefremstød?. Karen konstaterede at forskning i foder løbende er under udvikling, fokusområder skifter konstant, hvorfor det kan være svært at finde ud af hvad der reelt anbefales!. Foder udvalg Formanden sammenlignede elitesporten og HRK. Eliten måles/fodres individuelt iht. deres niveau. HRK s heste fodres efter vores leverandørs anbefaling til vores hestes niveau. Alle foderleverandører har eksperter/dyrlæger ansat som foderkonsulenter. Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Lars, Charlotte og Anne, som sammen skal finde en fodersammensætning fra vores foderleverandør NAG. Foderkontrakt udløber Alle skal kunne stå inde for indholdet, og kunne anbefale det til HRK s pensionærer. Rådgivning fra uvildig sagkyndig tilknyttes udvalget. Marianne Sandberg samler alle fagtekniske input fra ovenstående, og videregiver det til udvalget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Rideskolerepræsentant: Randi Bartholin genvalgt b. Juniormedlem: Susanne Holm Hansen samler juniorerne, så de kan vælge en repræsentant til bestyrelsen c. Seniormedlemmer: 3 seniomedlemsposter, 2 årige - Birgitte Aaslyng genvalgt - Pernille Meilvang ny kasserer - Line Bach ny sekretær d. Suppleanter - Pusle Mune genvalgt - Pernille Hansen Formanden ønskede de nye medlemmer tillykke med valget. Forsamlingen klappede af de nyvalgte medlemmer 7. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8. Eventuelt - Vibeke Krag lagde ud med at rose vores nyanskafne stålskabe på barrieren over rotunden. Herefter påpegede hun problemer for flere medlemmer, ved den nyligt ændrede lukketid fredag aften kl Bente Svendsen istemte. Lars foreslog pensionærerne at lave en liste over frivillige lukkevagter, og hvis der var nok tilslutning, skulle det ikke være noget problem at vende tilbage til lukketid kl Bente Svendsen efterlyste mere opmærksomhed på ungdommen. Hvor er forældrene? hvem har ansvaret for de unge? Er det lovligt at ride med elektronik i ørerne? Kirsten oplyste junior reglement trænger gevaldigt til en ansigtsløftning. Reglementet ajourføres af ledelsen til godkendelse hos bestyrelsen. - Forespørgsel fra Elisabeth Hasselriis om rideskoleponyer/heste kommer på fold på denne årstid. Ponyer kommer løs i ridehuset. Fold 6a er reserveret til rideskolens heste lørdage, hvor parter kan tage dem ud. Formanden påmindede om mulighed for flere folde 5

6 - Stine Birk opfordrede bestyrelsen til at beslutte et generelt forbud mod at ride med elektronik i ørerne. Formanden forelagde forbuddet til forsamlingen, som med et lille flertal stemte for forbuddet. Linda Høpfner sluttede mødet af med at takke bestyrelsen for den enorme indsats de yder for klubben. Ref. Kirsten Steen McFall 6

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere