Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33"

Transkript

1 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette Nysom og Henning Sørensen Ef. Wildersgade 34 v/clayton Hamilton Ef. Wildersgade 36 v/allan Schrøder Pedersen Ef. Wildersgade 38 v/john Kassinger og Karen Leth Ef. Wildersgade 40 v/rasmus Tengvad Ef. Wildersgade 46 v/henning Lorenzen Ef. Overgaden neden Vandet 33 v/hilde Furberg Administrator Birgit Helth, Christianshavns Ejendomsadministration Arkitekt Peter Tybrind, Vilhelm Lauritzen Arkitekter Administrator Bill Glesner, Qvortrup Administration A/S Advokat Hens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsen beretning 3. Administrators fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det pr. 31. december 2007 afsluttede regnskabsår 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer: a. Forslag fra A/B Overhuset om etablering af 2 elevatortårne på deres facade til gårdsiden b. Vedtægtsændring c. Forslag fra Projekt grøn gård-gruppen, jf. referat fra generalforsamlingen fra den 30. september Vedtagelse af budget 6. Valg af bestyrelse og suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Administrator Birgit Helth blev valgt som dirigent. Rasmus Tengvad som referent. Af hensyn til Overhusets advokat, administrator og arkitekt, som alle var mødt op til gennemgangen af punkt 4a om etablering af elevatorer hos Overhuset, blev det besluttet, at rykke punktet frem på dagordnen til lige efter beretningen. 2. Bestyrelsens beretning Formand Rasmus Tengvad redegjorde for bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling 30. september Ny administrator og ny gårdmand er blevet indkørt, og selvom der har været lidt vanskeligheder med at få det formelle på plads med gårdmanden som følge af administratorskiftet, så ser alt nu ud til at køre, som det skal. Bestyrelsen havde efter sidste generalforsamling sat sig for at give vedtægterne et gennemsyn. Til behandling som et senere punkt på dagsordnen ligger derfor forslag til reviderede vedtægter.

2 Bestyrelsen arbejder sammen med administrator på at sikre, at bestyrelsen får en ansvarsforsikring. De nødvendige ændringer af vedtægterne vil blive forelagt på en senere generalforsamling. Projektgruppe grøn gård har arbejdet hele vinteren sammen med landskabsarkitekten. Der er kommet et meget spændende projektforslag, som vil blive gennemgået som et senere punkt på dagsordnen. Overhuset har fremsendt ønske om etablering af elevatorer. og derfor var repræsentanter fra Overhuset sammen med arkitekt Peter Tybrind fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter på besøg på bestyrelsens møde den 30. januar 2008, hvor projektet blev gennemgået. To af elevatorerne skal placeres i tårne på gårdlaugets areal, og det er derfor bestyrelsens opfattelse, at projektet skal godkendes på gårdlaugets generalforsamling. Forslaget er sat til behandling senere på dagsordenen.. Formanden med venlig hjælper har været på taget af redskabs/cykelskuret for at rense mos af. Desværre er taget i meget dårlig stand og trænger, sammen med tagrenden, til udskiftning. Bestyrelsen vil indhente tilbud og fremlægge et forslag til beslutning på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen arbejder for at få gårdens træer beskåret, og har fået ok fra Overgaden neden Vandet nr. 35 til også at beskære deres store træ, som skygger i gården. Regningen deles naturligvis. I bestyrelsens beretning sidste år blev det gennemgået, hvordan to måneders betaling til den tidligere gårdmand Hovedstadens Ejendomsservice var blevet tilbageholdt, som følge af mangelfuld opgavevaretagelse. Gårdlauget har i januar modtaget faktura fra Hovedstadens Ejendomsservice for det manglede beløb reduceret med knap 30% som kompensation. Bestyrelsen har valgt at betale og anser derfor mellemværendet som afsluttet. Endelig har bestyrelsen som opfølgning på sidste års succes valgt at datoen for dette års arbejdskomsammen bliver 7. maj. Nærmere information følger på hjemmesiden Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 4a. Forslag fra Overhuset om etablering af 2 elevatortårne på deres facade til gårdsiden. Overhusets arkitekt Peter Tybrind gennemgik projektet. Tegninger og visualiseringer gik rundt. Der bliver tale om 2 elevatortårne monteret på facaden mod gården. I de resterende 3 opgange er der plads, så elevatoren kan monteres internt. De to tårne bliver lavet af glas monteret på en stålkonstruktion. Stålkonstruktion og elevatorstol bliver malet i en grafitfarve. Der vil kun være lys i elevatorstolen, når den er i brug og på de(n) afsats(er), hvor der befinder sig personer. Ellers vil der ikke være lys i konstruktionen. Elevatorerne skal overholde gældende støjkrav, som er under det naturlige støjniveau i området. Arkitekten var derfor af den opfattelse, at støj ikke bliver et problem. Gennemgangen af projektet gav anledning til en del spørgsmål, blandt andet til den forventede byggeperiode. Arkitekten fortalte, at selve elevatorkonstruktionen kommer som byggesæt, så når fundament og facade er klar, vil det gå hurtigt. Forventet byggetid er 3 måneder. Der var en del debat vedrørende det faktum, at elevatorerne kommer til at stå på areal, som er udmatrikuleret til Gårdlauget. Det blev drøftet, om det var nødvendigt, at give Overhuset en del af det oprindelige areal tilbage, og hvad det i givet fald ville have af konsekvenser økonomisk og praktisk. Konklusionen blev, at en ommatrikulering kunne være en mulighed, men at det ikke var

3 nødvendigt, hvis Gårdlauget blot ville give Overhuset tilladelse til at disponere over det nødvendige areal under tårnene. Der var enighed om at sende denne sidste model til afstemning. Forslaget om tilladelse til etablering af to elevatortårne som det er beskrevet i henvendelse af 4. februar 2008 fra Overhusets administrator gik herefter til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med den tilføjelse, - at Overhuset forpligter sig til at vedligeholde de pågældende arealer - at Overhusets årlige refusion justeres ned i forhold til det af gårdlavets areal, som Overhuset nu gives tilladelse til at disponere over. - At Overhuset i videst muligt omfang søger at tilrettelægge byggeperioden så den ikke ligger i gårdens normale brugsperiode dvs. fra juni til og med august måned. Overhuset takkede for resultatet og lovede færrest mulige gener til gårdens brugere. 3. Godkendelse af regnskab 2006 Gårdlaugets revisor John Kassinger gennemgik regnskabet. John nævnte, at beløbet til el i år er særligt højt, fordi måleren ikke var blevet aflæst i en længere periode. Det var forventningen, at beløbet er tilbage på normalt niveau igen til næste år. Der blev spurgt til, om Gårdlauget får den bankrente af indestående, som det bedste tilbud på markedet kan tilbyde. Administrator lovede at tjekke op det, men at tilbuddet fra bankerne skal vurderes som en samlet pakke, hvor også udgifter til netbank, betalingsoversigter og andre gebyrer indgår i regnestykket. Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet. 4b. Forslag om vedtægtsændring Formanden gennemgik bestyrelsens forslag, sådan som de fremgik af det udsendte materiale. Der er for de flestes vedkommende tale om ændringer, som fjerner nogle forældede henvisninger, men vedtægten bærer stadig præg af at være en etableringsvedtægt og ikke en driftsvedtægt. Vedtægten kan derfor godt trænge til en mere gennemgribende revision end det, som ligger i forslaget fra bestyrelsen. Dette vil dog kræve et større arbejde. I forhold til de oprindelige vedtægter er den væsentligste ændring, at det præciseres, at formanden alene kan tegne Gårdlauget i forbindelse med attestationer af regninger/fakturarer i den daglige drift og vedligeholdelse. I alle andre sager tegnes Gårdlauget af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der er tale om en formalisering af en hensigtsmæssig arbejdsgang, idet regninger i praksis attesteres ved, at fakturaen bliver fremsendt til formanden på . Formanden fortalte, at Henning Lorenzen efter fremsendelsen af materialet til generalforsamlingen havde opdaget, at bruttoetagearealerne i skemaet i 4 (nye 3) ikke er korrekte. Bestyrelsen lovede at kigge på dette og også tjekke, om de procentsatser, som bruges til fordeling af Gårdlaugets udgifter, og som er udregnet på basis af bruttoetagearealerne, er korrekte. Der blev besluttet, at hvis det af bestyrelsens undersøgelse viser sig, at fordelingsnøglen ikke er korrekt og skal rettes, så vil det først få konsekvens for de berørte ejerforeninger fra regnskabsåret Det blev besluttet, at bestyrelsen indkalder til ny ekstraordinær generalforsamling til efteråret med henblik på at få rettet bruttoetagetallene og dermed fordelingsnøglen.

4 Da 2/3 af de stemmeberettige ejerforeninger var til stede, blev det vedlagte forslag til vedtægtsændring herefter sendt til afstemningen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Vedtægterne er i dag ikke tinglyst. Det blev besluttet, at vedtægterne skal tinglyses, men at dette bør afvente resultatet af den ekstraordinære generalforsamling. 4c. Forslag fra projekt grøn gård-gruppen Karen fra grøn gård-gruppen gennemgik det oplæg, gruppen havde modtaget fra arkitekten. Oplæggets projektskitse kan ses på Gårdlaugets hjemmeside Alle var enige om, at det var et fantastisk godt stykke arbejde, som arkitekten havde lavet. Desværre er prisen det også. Over ,- lyder prisoverslaget på for den løsning, materialer mv. som arkitekten har foreslået. Der var enighed om, at prisen i givet fald skal søges reduceret, og projektet om muligt faseopdeles for at fordele udgiften over flere år. Der var enighed om, at processen nu er, at de enkelte ejerforeninger får tid frem til det ekstraordinære møde i efteråret til at drøfte forslaget. Herefter tages en principbeslutning, som bestyrelsen kan arbejde videre på baggrund af. Bestyrelsen vil, hvis der er den nødvendige opbakning efter det ekstraordinære møde, lave et oplæg til endelig beslutning, som indeholder mulige ændrede materialeforslag og et forslag til faseopdeling af projektet. 5. Godkendelse af budget 2008 Budgettet blev godkendt med følgende ændringer: - Der afsættes ,- plus moms til betaling af arkitekt (pkt. 4c), som sker i denne regnskabsperiode. - Udgifter til vedligeholdelse sættes til op til 3000,- idet blandt andet træerne skal beskæres. - Der afsættes 6.000,- til bestyrelsens ansvarsforsikring. - Renteindtægter forhøjes til 2500,- 6. Valg af bestyrelse Karen Leth havde valgt ikke at genopstille. Annette Nysom blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Resten blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af: Rasmus Tengvad Hilde Furberg Heidi Bruhn Clayton Hamilton Annette Nysom 7. Valg af revisor Revisor John Kassinger blev genvalgt 8. Eventuelt Brug af gårdens porte. Clayton Hamilton fortalte, at han havde oplevet, at flere er blevet ubehageligt behandlet af beboere fra Overhuset efter brug af Overhusets port. Alle var enige om, at dette er helt uacceptabelt, og at alle brugere af gården kan benytte de porte, som leder ud af gården. Dette betyder ikke, at enhver har ret til nøgle til de private porte, men alle skal have mulighed for at komme ud. Det er naturligvis en selvfølge, at man lukker efter sig. Overhuset bedes indskærpe dette over for de pågældende.

5 Hundelorte og løse hunde Der er fundet hundelorte i gården, og en beboer fra Overgaden neden Vandet lader sin hun løbe løs i gården. Hilde Furberg lovede at forklare den pågældende ejer, at hunde ikke på løbe løs i gården. Herefter sluttede mødet. Christianshavn 11. april 2008 Rasmus Tengvad

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere