Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00"

Transkript

1 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette referat foreligger der: Manuskript til formanden Lars Mortensens mundtlige beretning Friluftsrådets generalforsamling Power Point præsentation benyttet bl.a. i forbindelse med direktør Jan Ejlsteds fremlæggelse af den reviderede finansielle årsrapport 2014, bestyrelsens reviderede budget for 2015 og budgetforslag for 2016 (dagsordens punkter 3,4 og 6) samt i forbindelse formand Lars Mortensens forelæggelse af planer. Der foreligger desuden en lydfil med gengivelse af hele generalforsamlingens forløb optaget fra talerstolens mikrofon. Lydfilen kan afspilles fra hjemmesiden 0. Velkomst Lars Mortensen bød velkommen til Friluftsrådets generalforsamling 2015, der for første gang fandt sted på Nationalmuseet, København. Han bød velkommen til medlemsorganisationerne, kredsformændene og gæster fra samarbejdspartnere og fonde. Generalforsamlingen afsang Kom, maj, du søde milde. 1. Valg af dirigent Lars Mortensen foreslog på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen valgte advokat Martin Høj Lauridsen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag var Martin Høj Lauridsen valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten takkede for valget. Han gjorde forsamlingen opmærksom på, at generalforsamlingen ville blive optaget elektronisk. Herefter konstaterede han: at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægternes 4 og 11. at dagsordenen indeholdt de emner, den skal i henhold til vedtægternes 4, at dagsordenen var udsendt rettidigt også i henhold til vedtægternes 4 og konkluderede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Forsamlingen valgte ved akklamation som stemmekomite: Revisor Pia Lillebæk, regnskabschef Claus Andersen og regnskabsassistent Evy Olsen. D

2 Dirigenten gav ordet til formanden Lars Mortensen for aflæggelse af beretning for arbejdet i det forgangne år. 2. Formandens beretning om Friluftsrådets virksomhed i 2014 Formanden Lars Mortensen afgav beretning for Friluftsrådets virksomhed i Han henviste til den skriftlige beretning (33 sider), som er at finde på Friluftsrådets hjemmeside. Lars Mortensens mundtlige beretning (33 minutter) foreligger i skriftlig form som bilag til dette referat. Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Mette Duekilde fra Danske Naturister takkede for bestyrelsens klare markering af vigtigheden af at arbejde for, at Planloven og Naturbeskyttelsesloven fortsat sikrer de danske kyster. Hun havde noteret sig, at også i Adgangspolitisk Handlingsplan var der fokus på adgang til og langs kysterne og vilkårene for friluftslivets udøvelse langs kysterne. Hun erklærede støtte til bestyrelsens fortsatte arbejde med at forhindre, at de danske kyster plastres til med byggeri og faciliteter og pegede på, at der er behov for tilstrækkelig med badestrande, så alle aktiviteter, herunder nøgenbadning, kan finde sted uden at genere hinanden. Jette Gotsche fra Cyklistforbundet var glad for at være blandt så mange andre medlemsorganisationer, der lige som Cyklistforbundet værdsatte friluftslivet. Hun pegede på, at der var et uudnyttet potentiale i den rekreative cyklisme og henviste til cykelturismen - både den udenlandske og nationale. Hun henviste til, at Cyklistforbundet havde iværksat og støttet op bag en række initiativer på friluftsområdet. Bl.a. omtalte hun oprettelsen af foreningen Dansk Cykelturisme og iværksættelsen (blandt andet i samarbejde med Friluftsrådet) af initiativet Vi cykler i dag, som i år afholdes for første gang søndag den 7. juni 2015, hvor vi fejrer cyklerne og cykelglæden. Hun henviste endvidere til Cyklistforbundets engagement i projekter som 10 cykellegebaner og Cykling uden alder. Jette Gotsche understregede, at Cyklistforbundet gerne stiller op til dialog og samarbejde med Friluftsrådets øvrige medlemsorganisationer om, hvordan vi skaber endnu bedre forhold for den rekreative brug af landskabet og naturen, hvad enten den foregår til fods eller på cykel. Michael Boon Pedersen, LandboUngdom takkede for formandens beretning. Han opfordrede bestyrelsen til at finde en anden lokalitet til afholdelse af næste års generalforsamling, idet han fandt lokalet for årets generalforsamling for alt for ringe og uegnet til formålet. Han takkede Friluftsrådet for Rådets medvirken til at få skabt grundlag for Nationalpark Skjoldungernes Land. Han udtrykte håb om, at der fortsat i den kommende nationalparkfondsbestyrelse vil være et godt samarbejde mellem Friluftsrådet, de organisationer, som bliver repræsenteret i fondsbestyrelsen, og de lokale lodsejere m.m. Michael Boon Pedersen fandt, at den positive dialog, som der havde været blandt parterne bag oprettelsen af Nationalparken Skjoldungernes Land, også kunne lægges til grund for drøftelserne omkring adgangen til og i det åbne land. Han synes personligt, at det var beklageligt, at markerne i landbrugslandet er blevet så store, at adgangen er besværliggjort, at der fortsat er behov for beskyttelse af visse fugle og vildt i april, maj, juni måned og at der måske også er behov for omlægning af visse EU-landbrugsstøtteordninger. Til sidst påpegede han, at Friluftsrådets kampagne Flink af Natur fortsat havde en opgave i at sikre en adfærdsændring, så der blandt friluftsbrugere udvises fornøden respekt for både naturen og lodsejerne. Poul Erik Pedersen, næstformand Regionskontaktudvalget oplyste, at kredsformændene få uger forinden generalforsamlingen havde været samlet til Kredsbestyrelsesseminar. Han takkede for et godt seminar og fortalte, at Projekt Flere Kredsrepræsentanter havde stor opmærksomhed,

3 når kredsformændene samledes. Når man går ind på hovedorganisationernes hjemmesider, så må man beklageligvis konstatere, at der ikke står meget om organisationernes tilknytning til Friluftsrådet og endnu mindre om kredsene og deres arbejde. Han opfordrede på kredsformændenes vegne til, at der blev gjort noget ved dette, så man på medlemsorganisationernes hjemmesider kan se, hvem der er medlemmer af Friluftsrådets kredsrepræsentationer. Han påpegede, at Friluftsrådet centralt fortsat har et ansvar for, at hovedorganisationerne udpeger kredsrepræsentanter. Skal der ske en markant forbedring af udpegningen af kredsrepræsentanter, så er det ikke nok med opfordringer, så må der stilles krav til medlemsorganisationerne. Han opfordrede til, at medlemsorganisationerne og Friluftsrådet sammen finder løsninger på problemet. Slutteligt takkede han formanden for en god beretning og ønskede den nye direktør velkommen. Merete Ettrup, Træskibs Sammenslutningen takkede for en god og visionær både skriftlig og mundtlig beretning. Træskibs Sammenslutningen er en lille medlemsorganisation, som netop har fået udpeget sin første kredsrepræsentant, men der er lang vej til at organisationen kan dække hele landet. Hun udtrykte på de blå medlemsorganisationers vegne glæde over den maritime sprogbrug, som kunne findes i dele af beretningen med udtryk som vind i sejlene, sætte kompasset og alle om bord. Friluftsrådet har gjort et kæmpe arbejde med at sikre almindelige mennesker adgang til naturen og deres opførsel i den og der bliver lyttet til organisationen, som på imponerende vis kan mediere mellem så mange interesser, der er på spil omkring friluftslivet i naturen. Hun forklarede, at hun igen i år havde taget ordet for at påpege, at dette arbejde nødvendigvis også må omfatte det friluftsliv, som finder sted ude på vandet og langs kysterne. Hun var opmærksom på, at der er initiativer på vej, men hun påpegede, at der ikke er så stor forskel fra sidste års beretning til dette års, når man ser det med blå briller. I beretningen er der mange referencer og initiativer med relation til det grønne friluftsliv. Hun savnede den blå farve i Friluftsrådets identitet og savende fokus på de udfordringer, som der er for friluftsudøverne på vandet. De udfordringer på både lokalt og nationalt niveau for det blå friluftsliv, som hun havde redegjort for på sidste års generalforsamling, var altså ikke blevet mindre i årets løb og hun erklærede, at der er brug for et stærkere netværk af de blå friluftsaktører og at dette netværk havde brug for at høre hjemme lige netop i Friluftsrådet. Fritidsbrugerne af vandet har behov for at fylde mere, når der skal forhandles lovgivning og regulering og fritidsbrugerne har behov for plads på både vandet og i havnen. En plads som mange andre er interesseret i og som de søger at påvirke både økonomisk og politisk. Friluftslivet på vandet har potentiale for mere samarbejde for eksempelvis sociale projekter. Hun undrede sig over, at friluftsaktiviteter, som finder sted på vandet, ikke allerede indgik som et særligt satsningsområde i Friluftsrådets virke. De blå friluftsaktiviteter har brug for lige så megen opmærksomhed og kærlighed som de grønne friluftsaktiviteter. Merete Ettrup sluttede med at opfordre Friluftsrådet til at udnævne friluftsaktiviteter på vandet som et særligt indsatsområde og at arbejdet med friluftslivet på vandet får mere kærlighed, når beretningen for næste års virke fremlægges. Formanden Lars Mortensen takkede Mette Duekilde for opbakningen til Friluftsrådets markering af sikringen af vores kyster mod byggeri og konstaterede på omfanget af forsamlingens klapsalver efter indlægget, at det er en politisk markering, som finder stor opbakning i medlemskredsen. Han takkede Jette Gotsche for i sit indlæg på glimrende vis at have illustreret Friluftsrådets vision om friluftsliv for alle. Det er ikke en vision, som Friluftsrådet kan løfte egenhændigt; den skal løftes sammen med medlemsorganisationerne og også gennem medlemsorganisationernes egne initiativer. Han erklærede, at Friluftsrådet gerne fortsatte de initiativer, som Friluftsrådet og Cyklistforbundet allerede havde gang i og bekræftede villigheden til at se på nye muligheder for samarbejde om projekter og initiativer.

4 Formanden Lars Mortensen svarede Michael Boon Pedersen, at bestyrelsen efterfølgende evaluerede på lokalitetens egnethed for afholdelse af generalforsamlingen. Han bemærkede til arbejdet med Nationalpark Skjoldungernes land, at der havde været konflikter og tilbageslag undervejs, men det, at dialogen opretholdtes, har gjort, at projektet har kunne nå frem til et så flot resultat. Lars Mortensen pegede på, at når vi snakker om adgang til og i landskabet, så er dialogen også vigtig. Men det kræver jo, at man taler sammen om, hvordan man kan forbedre adgangen til at færdes i landskabet og at man taler sammen og udviser vilje til at finde kompromiser, som alle kan leve med. Og Friluftsrådet stiller altid gerne op til en drøftelse. Med hensyn til kampagnen Flink af natur pegede han på, at den tog sit udgangspunkt i den positive påpegning af problemstillingerne og ikke i en løftet pegefinger. Der er konflikter og adfærdsproblemer i forbindelse med færdsel inaturen, men man skal nu passe på ikke at overdrive dem. Til Poul Erik Pedesen indlæg svarede Lars Mortensen, at bestyrelsen var enig med kredsformændene i, at det er vigtigt at sikre medlemmer til kredsrepræsentationerne og også bestyrelsen har store forventninger til Projekt Flere Kredsrepræsentanter. Når arbejdet med de to pilotkredse er afsluttet, vil bestyrelsen gerne være med til at se på, hvad der er behov for at gøre i de andre kredse. Lars Mortensen ville også gerne fremhæve det netop afholdte Kredsbestyrelsesseminar, hvor der havde været et positiv og konstruktiv stemning. De to indlægsholdere, henholdsvis direktør Michael Leth Jess fra Danmarks Naturfredningsforening og direktør Hanne Kristensen fra Naturstyrelsen, havde begge udstrålet en positiv holdning til Friluftsrådet og erklæret at deres organisationer meget gerne ville samarbejde med Friluftsrådet. På seminaret var der også opnået en forståelse for Naturstyrelsens arbejde og vilkår og for hvordan Friluftsrådet kan understøtte ministeriets arbejde med friluftsliv, som ligger styrelsen på sinde til trods for de snævre finansielle og økonomiske rammer, som lægges til grund for styrelsens arbejde. Og til Merete Ettrups indlæg takkede formanden Lars Mortensen for rosen og bekræftede, at han godt kunne lide de benyttede sejladsmetaforer med vind i sejlene og tilsvarende udtryk. De var i og for sig meget beskrivende. Han var ikke enig med Merete Ettrup i, at det blå friluftsliv ikke er prioriteret i bestyrelsens arbejde. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som har deres tilknytning til primærorganisation, som har sejlads i fokus. Bestyrelsen bruger nogen tid på at lægge et fundament til arbejdet med de vandbaserede friluftsaktiviteter og bestyrelsen er bekendt med og opmærksom på, at der er nogle stigende problemer på havet med manglende søafmærkning og vedligeholdelse af søafmærkning. Michael Martin Jensen, NOAH takkede for en god beretning, som i år var mere spids end de tidligere års beretninger og som slog fast, at det er produktionsforholdene, som er afgørende for en væsentlig del af det, vi taler om. Han forklarede, at han gerne så, at der lå mere sensibilitet og eftertanke bag, når vi taler om kystzonen, så der ikke udelukkende var fokus på de mere actionprægede aktiviteter ved kysten. Han håbede, at medlemsorganisationerne også kunne følge dette ønske. Han pegede på, at når man taler om at udvide naturen, så bør man tage udgangspunkt i de Natura 2000-områder, som land- og skovbruget i dag har næsten monopol på at forvalte. Han pegede på, at denne forvaltning ikke sker på en tilfredsstillende måde og opfordrede til, at der arbejdes på at ændre disse forvaltningsmåder. Kig også på de undersøgelser som Miljøministeriet arbejder med omkring nye rev m.m. Han sluttede med at henvise til, at Odense Kommune gennem mange år på glimrende vis har arbejdet med mere og bedre natur i byen og at kommunens stadsgartner gennem mange år hed Glad. Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening havde noteret sig, at der i beretningen blev talt om en kamufleret brugerbetaling. Det syntes han ikke, at der var tale om. Skovejerne lagde ikke skjul på, at der var omkostninger og at administrationen kostede noget, de lagde heller ikke skjul på, at hvis man skal skabe merværdi for brugerne, skabe produktudvikling, så skal der nogle penge ind i

5 systemet. Også lodsejerne vil gerne lønnes for deres indsats, sådan som andre gør. Niels Iuel Reventlow nævnte, at når han havde hørt Lars Mortensen i beretningen tale om, at det skulle være gratis at komme ud i naturen, så havde han måske misforstået det, når han tænkte, at det betød, at det skulle være gratis at køre med tog og busser ud i naturen. Det der er centralt, er at tale om, hvordan man skaber værdi for brugerne og hvordan bliver det betalt. Spørgsmålet er, hvordan der bliver betalt og hvem der betaler. Lars Mortensen havde jo selv i sin beretning henvist til skattefinansiering. Boris Damsgaard, Danmarks Fritidssejler Union indledte med tre gange tak: Tak for en bred og fyldestgørende beretning, tak for, at det blå friluftsliv er kommet med i Adgangspolitisk Handlingsplan, hvad det jo ikke var i første omgang og endelig tak til personalet i sekretariatet, som altid er meget behjælpelig. Han ville gerne lidt kritisk fremføre, at Friluftsrådet er for lidt synlig i pressen, i offentligheden. Det skal der gøres noget ved. Boris Damsgaard forklarede, at han selv er medlem af to Grønne Råd i kommuner i Nordsjælland. Arbejdet i de to råd var meget forskellig og han efterlyste en undersøgelse af De Grønne Råds virke og gerne nogle retningslinjer - ikke regler om, hvad rådene skal behandle. En tidligere bestyrelsessuppleant havde oplyst, at han intet havde hørt fra arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse gennem et helt år. Hvordan skal en suppleant kunne forberede sig på at træde ind i bestyrelsen, hvis han intet hører om arbejdet i bestyrelsen? Niels Christian Levin Hansen, Danmarks Idrætsforbund havde valgt at lave enkelte nedslag på et par af de områder i beretningen, som Danmarks Idrætsforbund lagde vægt på. Først omtalte han Flink af natur kampagnen, der på udmærket vis havde sat rammen for det oplysningsarbejde, der må være omkring det at være ude i naturen og at tage hensyn til hinanden. Det er glædeligt, at undersøgelser foranlediget af Friluftsrådet viser, at to ud af tre danskere er ude i naturen dagligt og at til trods for, at mountainbikecykling i pressen er meget udskældt, så er det faktisk kun under én procent af befolkningen, der finder at mountainbikecykling skaber problemer i naturen. Men det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at uddanne os til at være derude, så vi kan få endnu flere ud i naturen. Danmarks Idrætsforbund er glade for, at Friluftsrådet har øget sin fokus på byfriluftsliv og ser frem til analysen. Han havde lært et nyt ord multifunktionel natur, og det var jo netop det, det drejede sig om, at der var plads til mange forskellige aktiviteter i naturen, hvad enten det var til lands, vands eller for den sags skyld i luften. Også Danmarks Idrætsforbund er glade for oprettelsen af Den Danske Naturfond, med hvilken der er skabt et grundlag for at etablere mere og bedre natur. Men Idrætsforbundet vil også holde øje med Naturfondens virke, så der ikke bliver skabt ny natur med hegn rundt om, hvor vi så kan kigge ind over hegnet på nye naturarealer, men at den nye natur også bliver arealer, hvor friluftslivet kan udfolde sig. Til sidst fremhævde Niels-Christian Levin Hansen som et meget vigtigt emne beretningens afsnit om friluftsliv for alle og omtalen af, at arbejdet med lige adgang og betaling havde været debatskabende i Friluftsrådet. Det, der især har fyldt, er Naturstyrelsens arbejde med at tage betaling for adgang og brug af offentligt ejede arealer. Han omtalte, at det, at Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet og mange andre havde taget kraftig afstand fra, at Naturstyrelsen ville opkræve betaling for brug af en del af Ministeriets parkeringspladser ved skove og strande, jo heldigvis havde medført, at forslaget var skrinlagt. Det er vigtigt for idrættens organisationer, at få sagt klart og tydeligt, at offentlighedens ret til at færdes på offentligt ejede arealer ikke skal være betalingsbelagt. Idrætten har senest bidraget med et juridisk indspil til denne drøftelse. Niels Christian Levin Hansen var sikker på, at også fremover skulle dette emne drøftes med Miljøministeriet, men han var sikker på, at Friluftsrådet og idrættens organisationer var på linje i dette politiske spørgsmål og arbejdede for at tage afstand fra betaling for brug af offentligt ejede arealer. Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund pegede på, at adgang til naturen er et væsentligt emne for både Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund. Jægerforbundet er i gang med at revidere organisationens natursyn under mottoet En RASK natur. R står for en natur, der er rig på

6 oplevelser, A står for en autentisk natur, S står for en storslået natur og K står for en kompleks natur med mange interesser. Forbundet har i denne anledning spurgt medlemmerne om en række udsagn bl.a. det konkrete udsagn: Adgangsbestemmelserne skal give befolkningen mulighed for at opleve og forstå naturen. Det har 88 procent af Jægerforbundet medlemmer erklæret sig enig i. Han udtrykte glæde over, at de grønne organisationer på en lang række områder har kunne samarbejde og udtrykke fælles holdninger eksempelvis i forbindelse med oprettelsen af Den Danske Naturfond, Naturplan Danmark og senest dialogen forud for kontakten med Miljøministeriet om oprettelsen af de kommende Naturråd. Han sluttede med at gøre forsamlingen opmærksom på, at Miljøministeriet netop havde offentliggjort, at der er fundet spor af hunulve i Danmark. Her er der et emne, som organisationerne må drøfte fremover, da der er store holdningsforskelle. Men mon ikke også denne dialog klares? René Rask Bruun, Dansk Falkejagt Klub takkede for en god beretning og ønskede tillykke med den nye Nationalpark Skjoldungernes Land. Miljøministeren havde i sin tale ved indvielsen af Nationalparken omtalt, at nu har man en nationalpark tæt på København med smuk natur, ørne, et kulturlandskab og man har endda en Verdenskulturarv i form af Roskilde Domkirke. Han havde især hæftet sig ved ministerens omtale af UNESCOs Kultursarv, for den er vi jo alle sammen forpligtet til at passe på, lige som vi skal passe på ørnene og den sjældne og sårbare natur. Han henviste til en kronik i dagbladet Jyllands-Posten for nylig, hvor der offentliggjordes en kronik med overskriften Falkejagt - en undertrykt UNESCO kulturarv. Indholdet i kronikken svarer til de synspunkter, som René Bruun Rask havde fremført på sidste års generalforsamling. Han var glad for, at Friluftsrådet har anerkendt Dansk Falkejagt Klubs seneste initiativ om et falkeformidlingskorps, der kan afholde publikumsjagter rundt om i Danmark. Men han efterlyste den sidste fulde politiske opbakning. Aktuelt var Dansk Falkejagt Klub forhindret i eksempelvis at hjælpe kommunerne med på naturlig vis at skræmme måger og råger væk fra der, hvor de er uønskede af samfundet. Det er på høje tid, at rovfuglene kan benyttes i denne sags tjeneste, sådan som det kan i resten af Europa. Det er forunderligt, at Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening fortsat kan have held med at undertrykke en anerkendt UNESCO Verdensarv. I den kommende tid skal Vildtforvaltningsrådet i gang med at sætte retningen for fremtidens vildtforvaltning. Man skal fremover forvalte adaptiv og løbende tilpasse forvaltningen efter de aktuelle forhold og de videnskabelige rapporter og undersøgelsesresultater, der foreligger. Dansk Falkejagt Klub ønsker fremtidens faktabaserede forvaltning velkommen. Nu skal det endegyldigt være slut med tidligere tiders måde at håndtere rådgivningen på, en måde, som Jægerforbundet formand har karakteriseret som Hjallerup marked, hvor alting går op i tilfældigt krejleri. Fremtiden er faktabaseret rådgivning og netop derfor kommer man heller ikke uden om at følge Dyreetisk Råds anbefalinger og tage UNESCOs anerkendelse alvorligt og genindføre Falkejagt. På den måde vil tusindvis af danskere komme ud i naturen og opleve rovfuglenes og falkejagten i overensstemmelse med Friluftsrådets vildtforvaltningspolitik. René Rask Bruun henviste til, at Dansk Ornitologisk Forenings politik på området ikke er i overensstemmelse med Birdlife International, som for længst har anerkendt falkejagt som en bæredygtig jagtform og som arbejder aktivt sammen med falkejægere om rovfugleprojekter. Det påhviler i særlig grad Friluftsrådets ledelse at være ekstra omhyggelig med, at Dansk Ornitologisk Forenings snævre standpunkter ikke kommer til at styre hele Rådets politik. Han glædede sig til at høre Lars Mortensen eller Flemming Torp sige, at dette emne nu havde højeste prioritet i de kommende jagtforhandlinger, så befolkningen kan få mulighed for nogle enestående jagtoplevelser og naturoplevelser med indblik i naturens gang og ikke mindst en kulturoplevelse. Leif Nielsen, bestyrelsen fandt, at indlæggene fra Merete Ettrup og Boris Damsgaard krævede en kommentar. Han forklarede, at da han for fem år tilbage blev valgt ind i Friluftsrådets bestyrelse, havde han en klar opfattelse af, at der var en markant overvægt af indsatser for de grønne gummistøvler. Han syntes, at Friluftsrådets bestyrelse gennem årene havde fået et bredere syn på

7 friluftsaktiviteterne og på det seneste var det lykkedes at få indarbejdet friluftslivet på og ved havet og på søer og vandløb ind i den Adgangspolitiske Handlingsplan. Han var af den opfattelse, at bestyrelsen i sit arbejde ikke sad og spekulerede i grønne eller røde gummistøvler men i, hvad der tjente den bredde befolkning bedst. Han omtalte arbejdet med grejbanker, som gav unge mennesker mulighed for at få nogle blå oplevelser. Med henvisning til Friluftsrådets logo, hvor den grønne farve fylder to tredjedele og den blå farve én tredjedel, erklærede han, at det var nok meget sigende for arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse. Formanden Lars Mortensen svarede til Michael Martin Jensens indlæg, at det da godt kunne være, at Friluftsrådet skulle arbejde med et sæt adfærdsregler for færdsel i kystzonen, som også rummede noget sensibilitet for friluftslivet. Også Friluftsrådet bestyrelsen fandt det vigtigt, at arbejde med Natura 2000-områderne og det, at der nu skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort, kan måske sætte disse naturområder ind i nogle helheder, som vil forbedre naturtilstanden på Natura 2000-områderne. Til Niels Iuel Reventlows indlæg svarede Lars Mortensen, at han var ked af, at han måske ikke havde fået udtrykt sig helt klart. Friluftsrådet skelner mellem offentligt ejede arealer og privatejede arealer. Med hensyn til de offentligt ejede arealer, så er det Friluftsrådets holdning, at vi som befolkning har betalt skat og derfor ikke kan acceptere at skulle betale en gang til: Vi vil ikke betale for at komme der og vil ikke betale for at benytte arealerne. Hvad angår de privatejede arealer, så bryder Friluftsrådet sig ikke om at betale for at gå, cykle og sejle der, men vi er udmærket klar over, at i forhold til den private ejer, kan der være tale om en ydelse, som der skal betales for, fordi der netop er en merværdi ved den leverance, der gives. Men der skal selvfølgelig være tale om en ydelse, som er valgfri og som man skal tage konkret stilling til, om man vil købe. Men Friluftsrådet skelner skarpt mellem privatejede og offentligt ejede arealer. Lars Mortensen var glad for Boris Damsgaards tre takke og var også glad for, at han påpegede, at det blå friluftsliv ikke var helt glemt og nu også havde fundet plads i Adgangspolitisk Handlingsplan. Lars Mortensen bekræftede, at Friluftsrådets bestyrelse havde været meget tilbageholdende med at være synlige i pressen i lyset af, at Friluftsrådet er en paraplyorganisation, som skal dække over mange synsvinkler og da det mere er primærorganisationerne, som i højere grad skal gå i pressen med måske mere markante ensidige synspunkter. Men det er også klart, at i vores tid, som i høj grad er præget af kommunikation og at det er det, der lægger fundamentet for hele politikdannelsen og den udvikling, der sker i samfundet, der tænker bestyrelsen også over Friluftsrådets synlighed og om de budskaber, Rådet skal gå ud med, kan være klarere og på den måde kan være mere synlige i befolkningen. Hvad angår spørgsmålet om bestyrelsessuppelanternes løbende orientering således, at de er mere parate til at træde ind, hvis det skulle komme på tale, så er det noget som bestyrelsen vil tage op. Han understregede dog, at suppleantordningen fungerede sådan, at suppleanterne kun blev indkaldt ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær eller udtræden af bestyrelsen. Formanden Lars Mortensen takkede Niels-Christian Levin Hansen for samarbejdet. Danmarks Idrætsforbund er jo en af de store medlemsorganisationer, som også har mange ressourcer og deltager aktivt i de samarbejder, der er mellem Friluftsrådet og organisationerne, eksempelvis omkring kampagnen Flink af natur. Friluftsrådet deler de synspunkter, som Niels-Christian Levin Hansen fremførte, omkring Den Danske Naturfond. Både Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet kommer måske til at spille rollen som vagthund og holde øje med, hvad der nu sker. Der skal jo også nedsættes et rådgivende udvalg og det er forhåbentlig et sted, hvor Friluftsrådet kommer til at spille en rolle og komme med gode input til bestyrelsen for Naturfonden, så den træffer gode beslutninger.

8 Lars Mortensen var glad for, at Claus Lind Christensen havde fortalt, at 88 procent af Danmarks Jægerforbunds medlemmer i en undersøgelse meldte klart ud, at de var på linje med Friluftsrådets synspunkter omkring adgang til naturen og det at opleve naturen. Også Friluftsrådet er glad for samarbejdet med Danmarks Jægerforbund på bl.a. de områder, som Claus Lind Christensen nævnte i sit indlæg. Lars Mortensen udtrykte glæde over, at der nu var konstateret en hunulv i Danmark og gav tilsagn om, at situation selvfølgelig måtte drøftes. Han pegede på, at Vildtforvaltningsrådet må forestå denne dialog. Selvfølgelig skal vi tage hånd om de problemer, der kommer som følge af flere vilde dyr i naturen. Til René Rask Bruuns indlæg svarede formanden Lars Mortensen, at han altid blev lidt berørt, når der er medlemmer, som er stærkt engagerede i en sag og det havde Dansk Falkejagt Klub jo markeret gennem indlæg på de seneste års generalforsamlinger. Friluftsrådet støtter det principielle bag ønsket om genindførelse af falkejagt, men han måtte også sige, at det ikke er et emne, som var på dagsordenen hver gang Friluftsrådets bestyrelse mødtes og at det måtte ligesom have sin dosering i forhold til de muligheder der var og som viste sig. Han lovede, at Friluftsrådet ville tager spørgsmålet op, når der opstod muligheder, men det er ikke noget bestyrelsen tog op i tide og utide. Rådet har sin principielle holdning og den står bestyrelsen ved og den har ikke ændret sig siden vedtagelsen vel efterhånden for år siden. Til sidst takkede Lars Mortensen for de mange indlæg og han havde noteret sig, at der var mange, der rakte hånden frem til dialog og samarbejde om projekter og andet godt. Det glædede ham meget, da Friluftsrådet jo netop som paraplyorganisation må være i dialog med medlemsorganisationerne om den fælles sag. Friluftsrådet må selvfølgelig prioritere sit arbejde og kan derfor måske ikke tage imod alle invitationer, men han håbede, at man under alle omstændigheder kunne samarbejde om det fælles mål Friluftsliv for alle, i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag. Anbefalingen om at udarbejde nogle retningslinjer for arbejdet i de kommunale grønne råd ville han tage med sig og lade bestyrelsen drøfte, hvorvidt det var noget, som Rådet skal arbejde med. Flemming O. Torp, bestyrelsen takkede René Rask Bruun for de positive ord om det papir, som Friluftsrådets bestyrelse har udarbejdet som ramme for Rådets arbejde med vildtforvaltning. Det var et stort projekt for bestyrelsen - også fordi det skulle omfavne de meget forskellige holdninger blandt Friluftsrådets medlemsorganisationer lige fra Dansk Ornitologisk Forenings over Danmarks Jægerforbunds til Dansk Falkejagt Klubs. Men med papiret havde man opnået en bred accept af beskrivelsen for Friluftsrådet arbejde med vildtforvaltning, selv om der selvfølgelig var enkelte, som fortsat var meget uenige i dele af politikpapiret. Faktisk har Friluftsrådet fået megen positiv omtale af sin vildtforvaltningspolitik i en netop udkommet bog om dansk naturpolitik. Næsten for megen ros. Han havde noteret sig, at René Rask Bruun havde kastet handsken og det kunne han faktisk godt lide. Problemet var bare, hvem der skulle tage handsken op? Hvis sagen skal rejses i Vildtforvaltningsrådet, så er det Dansk Falkejagt Klub, som må gøre det. Friluftsrådet skal nok bakke op. Friluftsrådet politik ligger fast og støtter en treårig forsøgsperiode med henvisning til anbefalingerne fra Dyreetisk Råd. Flemming O. Torp stillede spørgsmålstegn ved, om det var det rigtige strategiske tidspunkt for et halvt år tid siden, da Dansk Falkejagt Klub senest havde ønsket spørgsmålet rejst i Vildtforvaltningsrådet. Måske var det ikke det strategisk fornuftige tidspunkt, når man vidste, at der var en Miljøminister og et Folketing, som var imod genindførelsen af falkejagt. Om Dansk Falkejagt Klub ville vente og igen rejse spørgsmålet til politisk drøftelse, til der var en borgerlig miljøminister, måtte helt være op til Dansk Falkejagt Klubs egen vurdering. Men, når Klubben valgte at rejse ønsket igen, så skulle Friluftsrådet nok være der med opbakningen. Dirigenten takkede for beretningen og indlæggene fra salen og gjorde forsamlingen opmærksom på, at der ikke skulle stemmes om beretningen og at man derfor var færdig med dagsordenens punkt 2.

9 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Med forsamlingens accept valgte dirigenten grundet det fremskredne tidspunkt at behandle dagsordenens punkt 7: valg af formand og bestyrelsesmedlemmer på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Formanden samt fem af de menige bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Friluftsrådets nuværende formand Lars Mortensen var på valg og genopstillede. Han var opstillet af Samrådet på vegne af Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, FDF, De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne i Danmark. Der var ikke andre kandidater og Lars Mortensen blev derfor med akklamation genvalgt som formand for Friluftsrådet for en toårig periode. Til de fem poster som menige bestyrelsesmedlemmer var der indkommet syv kandidater: Merete Ettrup opstillet af Træskibs Sammenslutningen Niels-Christian Levin Hansen - opstillet af Danmarks Idrætsforbund Flemming Larsen - opstillet af Dansk Vandrelaug Ditte Marie Pagaard - opstillet af Geografforbundet Kirsten Skovsby - opstillet af Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub og Danmarks civile Hundeførerforening Lene Smith - opstillet af Natur & Ungdom, Dyrenes Beskyttelse, WWF Verdensnaturfonden, Biologforbundet samt Dansk Ornitologisk Forening Helle Stuart - opstillet af Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport Hver kandidat præsenterede derefter sit kandidatur ved et mundtligt indlæg på to minutter, hvorefter dirigenten foranledigede en skriftlig afstemning. --- O --- Dirigenten afbrød generalforsamlingen for at give ordet til chefredaktør og direktør Niels Elers Koch, der gav en præsentation af arbejdet med en ny udgave af Trap Danmark. Herefter afviklede generalforsamlingsdeltagerne en pause. --- O --- Dirigenten foranledigede generalforsamlingen genoptaget med henblik på offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen. Der var afgivet 87 gyldige stemmer og følgende fem kandidater blev valgt som medlem af Friluftsrådets bestyrelse for en to årig periode (stemmetal angivet i parentes): Merete Ettrup (61 stemmer) Niels-Christian Levin Hansen (85 stemmer) Flemming Larsen (80 stemmer) Kirsten Skovsby og (82 stemmer) Helle Stuart (73 stemmer) Ditte Marie Pagaard (45 stemmer) og Lene Smith (59 stemmer) var ikke valgt.

10 Formanden Lars Mortensen lykønskede de genvalgte og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og erklærede, at han så frem til samarbejdet i bestyrelsen. Til de ikke valgte kandidater sagde han, at det var jo, hvad man risikerer, når man stillede op til valg, nemlig ikke at blive valgt. Han ønskede på bestyrelsens vegne at takke de to ikke valgte for interessen. Herefter takkede han de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, som jo havde valgt at træde ud af bestyrelsen efter ikke så lange perioder som medlem. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer fik hver overrakt en buket blomster som tak og modtog klapsalver fra forsamlingen. --- O --- Herefter blev generalforsamlingen afbrudt for at give ordet til gæstetaler Miljøminister Kirsten Brosbøl. Lars Mortensen bød ministeren velkommen og gjorde opmærksom på, at ministeren jo var friluftslivets minister, at hun var blandt venner og ikke mindst, at forsamlingen glædede sig til at høre, hvad ministeren havde at berette. Og netop på denne dag, hvor regeringens bud på en national friluftspolitik var offentliggjort. Miljøminister Kirsten Brosbøl takkede for den fine velkomst og holdt en tale til forsamlingen. Kirsten Brosbøls tale (17 minutter) refereres ikke i sin helhed i dette referat. Kirsten Brosbøl takkede Friluftsrådet og medlemsorganisationerne for bidrag til den friluftspolitiske proces. Hun forklarede, at naturen er vigtig for danskerne og vores fællesskaber og helt centralt i regeringens Naturplan Danmark. Hun redegjorde for, at regeringen også har leveret på områder som Den Danske Naturfond og en ny friluftspolitik. Målet er klart for regeringen: Vi skal op på 10 mio. flere besøg i naturen hvert år. Ministeren pegede på, at Friluftsrådet og de mange medlemsorganisationer kan spille en helt afgørende rolle. Det frivillige engagement hos friluftsorganisationerne og ude lokalt smitter. Det er med til at skabe mere friluftsliv for alle. Ministeren fandt det også afgørende, at der bringes nye målgrupper i spil fx sårbare og de socialt udsatte. Her kan friluftspolitikken gøre en kæmpe forskel. Regeringen har forhøjet en pulje fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr. til initiativer, hvor naturen bruges som en social løftestang Lars Mortensen takkede for gæstetalen og fandt, at ministeren kunne være stolt af de resultater, hun havde opnået i sin endda forholdsvis korte ministertid. Han var godt klar over, at nogle af kuglerne var støbt før ministeren trådte til, men hun havde sat nogle markante aftryk på de forskellige planer og politikker. Det havde Friluftsrådet oplevet, når ministeren skulle præsentere planer og politiske beslutninger for Rådet. Han gjorde opmærksom på, at det, som ministeren stod for, på mange måder flugtede med det, som Friluftsrådet stod for. Det kunne hun være rigtig stolt over. På Friluftsrådets medlemsorganisationers vegne ville han gerne takke ministeren endnu en gang for Den Nationale Friluftspolitik og overrakte ministeren en blomsterbuket og et stort takkekort, som alle medlemsorganisationerne havde skrevet under på. Det var et håndslag til ministeren på, at alle organisationerne bakkede op bag Den Nationale Friluftspolitik. 8. Valg af suppleanter --- O --- Med forsamlingens accept valgte dirigenten herefter at genoptage generalforsamlingen med behandling af dagsordenens punkt 8: valg af suppleanter. Der skulle vælges en første og en anden suppleant til bestyrelsen. Der blev opstillet følgende tre kandidater til valget som suppleant for en et årig periode:

11 Lene Smith, Dansk Ornitologisk Forening Rene Rask Bruun, Dansk Falkejagt Klub Kaj Poulsen, Dansk Amatørfiskerforening. Dirigenten foranledige en skriftlig afstemning og forklarede, at resultatet ville blive offentliggjort senere på generalforsamlingen, hvor dagsordenens punkt 8 ville blive genoptaget. 3. Fremlæggelse af den reviderede finansielle årsrapport 2014 Forinden Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted fremlagde den reviderede finansielle årsrapport for 2014 gjorde dirigenten opmærksom på, at den finansielle årsrapport havde været fremlagt til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat i dagene 21. og 22. april Jan Ejlsted fremlagde den reviderede finansielle årsrapport for 2014 for Friluftsrådet. Den Power Point præsentation, som han benyttede under fremlæggelsen, fremgår af bilag til dette referat. Han opsummerede årsrapportens hovedtal: Indtægter: 31.3 mio. kr., Overskud: ca kr., Disponibel egenkapital: 11.6 mio. kr. Indtægter, årets resultat, egenkapital og aktiver for de seneste fem år blev fremlagt i en sammenstilling. Forsamlingen blev gjort opmærksom på to ændringer i regnskabspraksis: Fordeling af fællesomkostninger til projekter (2014) og investering-er over kr. bliver fremover aktiveret og afskrevet over den forventede brugstid (2015). Han pegede på, at noget af det, der særligt havde påvirket Friluftsrådet årsrapport for 2014 var projektet om Danske Naturparker, arbejdet med Uddannelse for bæredygtig udvikling, projektet Flink af Natur og endelig arbejdet med projekter med Ecoschools i Afrika. Jan Ejlsted fandt grundlag for særligt at fremhæve aktiviteterne tilknyttet programmet Hold Danmark Rent, idet det var første regnskabsår, disse aktiviteter indgik i Friluftsrådets årsregnskab. Han oplyste, at i forbindelse med sin tiltræden som direktør havde han besluttet, at der i det kommende år skal gennemføres et servicetjek af Friluftsrådets eksterne leverandører. Det skal undersøges, om der kan spares penge på: forsikring, bank, rengøring, revision, advokat og andre større entrepriser. Til slut knyttede han nogle betragtninger til en risikovurdering omkring Friluftsrådets økonomi. Han pegede på fire elementer: Udlodningsmidler, relationerne til fonde, den interne projektstyring kunne styrkes og så endelig, at organisationen med store økonomiske indestående i banken nu står over for at skulle betale for at have penge stående på bankbogen. Til sidst anbefalede han forsamlingen, at godkende årsrapporten for Da der ikke forekom spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen foranstaltede dirigenten en afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at den reviderede finansielle årsrapport for 2014 for Friluftsrådet blev godkendt med alle stemmer for, ingen imod og ingen, der undlod at stemme. 8. Valg af suppleanter - genoptaget Generalforsamlingen genoptog behandling af dagsordenens punkt 8: valg af suppleanter. Den af dirigenten foranledige skriftlige afstemning resulterede i, at Lene Smith blev valgt som første suppleant med 73 stemmer, Kaj Poulsen blev valgt som anden suppleant med 43 stemmer og Rene Rask Bruun opnåede med 41 stemmer ikke valg.

12 4. Bestyrelsens reviderede budget for 2015 Direktøren Jan Ejlsted henviste af hensyn til tidsplanen til det udsendte skriftlige materiale, hvoraf det fremgik, at den linje der videreføres svarer til budgettet for 2014 med en nogenlunde uændret omsætning, igen en beskedent overskud og en fortsat svag konsolidering. Han fandt ikke umiddelbart grundlag for at uddybe nærmere. Da der ikke fremkom nogen kommentarer eller bemærkninger fra salen erklærede dirigenten dagsordens punkt 4 for afsluttet, idet budgettet ikke skulle godkendes af forsamlingen. 5. Forelæggelse af planer Formanden Lars Mortensen forklarede, at Strategi for Friluftsrådets selvfølgelig dannede baggrunden for, hvad Friluftsrådet skal arbejde med i det kommende år. Han ville søge at give et overblik over, hvad bestyrelsen ville fokusere på i Den Power Point præsentation, som Lars Mortensen benyttede under fremlæggelsen, fremgår af bilag til dette referat. Inden for det strategiske fokusområde Friluftsliv pegede han på seks områder: National friluftspolitik - fra papir til virkelighed. Kommunale friluftsstrategier - kredse og relationer til kommuner. Friluftsliv i byen projekt, politik. Dokumentation af friluftslivets effekter. Frivilliges engagement i natur- og friluftsprojekter - ni brugerdrevne projekter. Adgang - Adgangspolitisk Handlingsplan, nye udviklings- og indsatsområder igangsættes i Inden for det strategiske fokusområde Undervisning og bæredygtighed pegede han på fire områder: Børn, unge og undervisning - faciliteter, foreninger, skole- og dagtilbud. Friluftsliv i folkeskolen - styrke kompetencer i friluftsliv. Konflikter: Flink af natur - ny kampagnerunde til efteråret Folkesundhed skrevet sammen så vi har en styrket argumentation. Inden for det strategiske fokusområde Natur og landskab pegede han på en række indspil til den aktuelle politiske dagsorden: Mere plads og bedre sammenhæng projekt Danske Naturparker bliver godt modtaget. Styrke indsats for naturkvalitet og biodiversitet - fortsat arbejde med nationalparker. Konkrete udfordringer og opgaver særligt, hvis vi får en anden regering efter folketingsvalget senere i år: o Naturplan Danmark langsigtet strategi for dansk natur. o Grønt Danmarkskort og lokale naturråd. o Planlov kystnatur. o Adgang og randzoner. Lars Mortensen forklarede, at bestyrelsen ønskede at foretage et serviceeftersyn af Strategi for Friluftsrådets : Hvordan er strategien udfoldet i handlinger? Giver handlingerne den ønskede effekt? Overveje alternative handlinger. Afveje indsats med forventet effekt.

13 Bestyrelsen regnede med at kunne fremlægge resultatet af serviceeftersynet af Friluftsrådets strategi på generalforsamlingen Endelig pegede han på det mere interne udviklingsprojekt i to pilotkredse med målet: Flere kredsrepræsentanter. Information og formidling af muligheder for indflydelse. Kan man være frivillig på andre måder? Formanden Lars Mortensen afsluttede sin fremlæggelse med en bemærkning om, at der som sådan er nok at rive i for bestyrelsen for det kommende år. Da der ikke fremkom spørgsmål til fremlæggelsen af bestyrelsens planer for det kommende år, erklærede dirigenten dette dagsordenspunkt for afsluttet, idet forsamlingen ikke skulle godkende de fremlagte planer. 6. Budgetforslag for 2016 Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at budgetforslaget for 2016 fremgik af de udsendte papirer som en del af det fremlagte reviderede budget for Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer foranstaltede dirigenten en afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at budgetforslaget for 2016 var godkendt med alle stemmer for, ingen imod og ingen, der valgte, hverken at stemme for eller imod. 9. Indkomne forslag Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 10. Fastsættelse af kontingent for 2016 Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende kontingentsatser for året 2016, idet der er tale om uændrede satser i forhold til året 2015.: A-medlemmer: Antal medlemmer: Kontingent: Over Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr B-medlemmer: Antal medlemmer: Kontingent: Uanset antal Kr

14 11. Optagelse af medlemmer i henhold til 3, herunder beslutning om fortsat medlemskab for medlemmer, hvis valgperiode udløber Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård ApS optages som nyt B-medlem. Generalforsamlingen besluttede ligeledes enstemmigt, at Danske Skov- & Landskabsingeniører og Danske Have- & Parkingeniører (optaget 1997) genoptages som B-medlem. Jævnfør vedtægternes 3 gælder optagelse af B-medlemmer for fire år ad gangen. De to foreninger er således optaget som B-medlem frem til generalforsamlingen Valg af revisor Generalforsamlingen valgte enstemmigt ved håndsoprækning, idet alle stemte for, ingen imod og ingen afstod fra at stemme, Statsautoriserede Revisonspartnerskab Mazars, som Friluftsrådets revisor for det kommende år. 13. Eventuelt Da der ikke var nogen, der ønskede ordet under dagsordenspunktet eventuelt erklærede dirigenten generalforsamlingen i Friluftsrådet 2015 for afsluttet og gav formanden Lars Mortensen ordet for en afsluttende bemærkning. Lars Mortensen indledte med at takke dirigenten Martin Høj Lauridsen for med hård blød hånd at havde ført forsamlingen gennem en omfattende dagsorden og forsamlingen havde jo også brugt den tidsramme, som var afsat. Han ønskede også at takke medlemsorganisationerne for den opbakning og støtte, der er til bestyrelsens arbejde og han udtrykte glæde over den gode dialog og udveksling af synspunkter. Han fandt også grund til at glæde sig over, at Miljøministeren valgte at afsætte tid til og valgte at offentliggøre Regeringens forslag til friluftspolitik på netop Friluftsrådets generalforsamling. Det vidner om, at der på lange stræk er overensstemmelse mellem Regeringens natur- og friluftspolitik og så det Friluftsrådet vil og at Friluftsrådet betragtes som en seriøs samarbejdspartner, hvor det er værd at komme og præsentere et politisk udspil som forslaget til en national friluftspolitik. Og det, at der er kommet en hunulv til landet, er jo også glædeligt for den vilde natur. Formanden Lars Mortensen takkede for fremmødet og glædede sig til at se forsamlingen igen til næste års generalforsamling - formentlig i andre omgivelser. Mødet sluttede kl Referatet godkendt, den 27. maj 2015 Martin Høj Lauridsen, Dirigent Anker Madsen, Referent

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

De første to år med. V/ Lars Mortensen

De første to år med. V/ Lars Mortensen De første to år med V/ Lars Mortensen Disposition 1. Strategiens indhold 2. Hvordan har vi anvendt strategien? 3. Hvilke samarbejder har strategien medført? 4. Reaktioner fra omverdenen 5. Forbedret kommunikation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016 Velkommen Fællesmøde den. 12. November 2016 Program Program 11.00-17.00 11.00 Velkomst og præsentationsrunde, Leif Nielsen 11.10 Status for arbejdet med Politisk Udviklingsområde (PU): Lokal struktur,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere