Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00"

Transkript

1 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette referat foreligger der: Manuskript til formanden Lars Mortensens mundtlige beretning Friluftsrådets generalforsamling Power Point præsentation benyttet bl.a. i forbindelse med direktør Jan Ejlsteds fremlæggelse af den reviderede finansielle årsrapport 2014, bestyrelsens reviderede budget for 2015 og budgetforslag for 2016 (dagsordens punkter 3,4 og 6) samt i forbindelse formand Lars Mortensens forelæggelse af planer. Der foreligger desuden en lydfil med gengivelse af hele generalforsamlingens forløb optaget fra talerstolens mikrofon. Lydfilen kan afspilles fra hjemmesiden 0. Velkomst Lars Mortensen bød velkommen til Friluftsrådets generalforsamling 2015, der for første gang fandt sted på Nationalmuseet, København. Han bød velkommen til medlemsorganisationerne, kredsformændene og gæster fra samarbejdspartnere og fonde. Generalforsamlingen afsang Kom, maj, du søde milde. 1. Valg af dirigent Lars Mortensen foreslog på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen valgte advokat Martin Høj Lauridsen som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag var Martin Høj Lauridsen valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten takkede for valget. Han gjorde forsamlingen opmærksom på, at generalforsamlingen ville blive optaget elektronisk. Herefter konstaterede han: at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægternes 4 og 11. at dagsordenen indeholdt de emner, den skal i henhold til vedtægternes 4, at dagsordenen var udsendt rettidigt også i henhold til vedtægternes 4 og konkluderede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Forsamlingen valgte ved akklamation som stemmekomite: Revisor Pia Lillebæk, regnskabschef Claus Andersen og regnskabsassistent Evy Olsen. D

2 Dirigenten gav ordet til formanden Lars Mortensen for aflæggelse af beretning for arbejdet i det forgangne år. 2. Formandens beretning om Friluftsrådets virksomhed i 2014 Formanden Lars Mortensen afgav beretning for Friluftsrådets virksomhed i Han henviste til den skriftlige beretning (33 sider), som er at finde på Friluftsrådets hjemmeside. Lars Mortensens mundtlige beretning (33 minutter) foreligger i skriftlig form som bilag til dette referat. Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Mette Duekilde fra Danske Naturister takkede for bestyrelsens klare markering af vigtigheden af at arbejde for, at Planloven og Naturbeskyttelsesloven fortsat sikrer de danske kyster. Hun havde noteret sig, at også i Adgangspolitisk Handlingsplan var der fokus på adgang til og langs kysterne og vilkårene for friluftslivets udøvelse langs kysterne. Hun erklærede støtte til bestyrelsens fortsatte arbejde med at forhindre, at de danske kyster plastres til med byggeri og faciliteter og pegede på, at der er behov for tilstrækkelig med badestrande, så alle aktiviteter, herunder nøgenbadning, kan finde sted uden at genere hinanden. Jette Gotsche fra Cyklistforbundet var glad for at være blandt så mange andre medlemsorganisationer, der lige som Cyklistforbundet værdsatte friluftslivet. Hun pegede på, at der var et uudnyttet potentiale i den rekreative cyklisme og henviste til cykelturismen - både den udenlandske og nationale. Hun henviste til, at Cyklistforbundet havde iværksat og støttet op bag en række initiativer på friluftsområdet. Bl.a. omtalte hun oprettelsen af foreningen Dansk Cykelturisme og iværksættelsen (blandt andet i samarbejde med Friluftsrådet) af initiativet Vi cykler i dag, som i år afholdes for første gang søndag den 7. juni 2015, hvor vi fejrer cyklerne og cykelglæden. Hun henviste endvidere til Cyklistforbundets engagement i projekter som 10 cykellegebaner og Cykling uden alder. Jette Gotsche understregede, at Cyklistforbundet gerne stiller op til dialog og samarbejde med Friluftsrådets øvrige medlemsorganisationer om, hvordan vi skaber endnu bedre forhold for den rekreative brug af landskabet og naturen, hvad enten den foregår til fods eller på cykel. Michael Boon Pedersen, LandboUngdom takkede for formandens beretning. Han opfordrede bestyrelsen til at finde en anden lokalitet til afholdelse af næste års generalforsamling, idet han fandt lokalet for årets generalforsamling for alt for ringe og uegnet til formålet. Han takkede Friluftsrådet for Rådets medvirken til at få skabt grundlag for Nationalpark Skjoldungernes Land. Han udtrykte håb om, at der fortsat i den kommende nationalparkfondsbestyrelse vil være et godt samarbejde mellem Friluftsrådet, de organisationer, som bliver repræsenteret i fondsbestyrelsen, og de lokale lodsejere m.m. Michael Boon Pedersen fandt, at den positive dialog, som der havde været blandt parterne bag oprettelsen af Nationalparken Skjoldungernes Land, også kunne lægges til grund for drøftelserne omkring adgangen til og i det åbne land. Han synes personligt, at det var beklageligt, at markerne i landbrugslandet er blevet så store, at adgangen er besværliggjort, at der fortsat er behov for beskyttelse af visse fugle og vildt i april, maj, juni måned og at der måske også er behov for omlægning af visse EU-landbrugsstøtteordninger. Til sidst påpegede han, at Friluftsrådets kampagne Flink af Natur fortsat havde en opgave i at sikre en adfærdsændring, så der blandt friluftsbrugere udvises fornøden respekt for både naturen og lodsejerne. Poul Erik Pedersen, næstformand Regionskontaktudvalget oplyste, at kredsformændene få uger forinden generalforsamlingen havde været samlet til Kredsbestyrelsesseminar. Han takkede for et godt seminar og fortalte, at Projekt Flere Kredsrepræsentanter havde stor opmærksomhed,

3 når kredsformændene samledes. Når man går ind på hovedorganisationernes hjemmesider, så må man beklageligvis konstatere, at der ikke står meget om organisationernes tilknytning til Friluftsrådet og endnu mindre om kredsene og deres arbejde. Han opfordrede på kredsformændenes vegne til, at der blev gjort noget ved dette, så man på medlemsorganisationernes hjemmesider kan se, hvem der er medlemmer af Friluftsrådets kredsrepræsentationer. Han påpegede, at Friluftsrådet centralt fortsat har et ansvar for, at hovedorganisationerne udpeger kredsrepræsentanter. Skal der ske en markant forbedring af udpegningen af kredsrepræsentanter, så er det ikke nok med opfordringer, så må der stilles krav til medlemsorganisationerne. Han opfordrede til, at medlemsorganisationerne og Friluftsrådet sammen finder løsninger på problemet. Slutteligt takkede han formanden for en god beretning og ønskede den nye direktør velkommen. Merete Ettrup, Træskibs Sammenslutningen takkede for en god og visionær både skriftlig og mundtlig beretning. Træskibs Sammenslutningen er en lille medlemsorganisation, som netop har fået udpeget sin første kredsrepræsentant, men der er lang vej til at organisationen kan dække hele landet. Hun udtrykte på de blå medlemsorganisationers vegne glæde over den maritime sprogbrug, som kunne findes i dele af beretningen med udtryk som vind i sejlene, sætte kompasset og alle om bord. Friluftsrådet har gjort et kæmpe arbejde med at sikre almindelige mennesker adgang til naturen og deres opførsel i den og der bliver lyttet til organisationen, som på imponerende vis kan mediere mellem så mange interesser, der er på spil omkring friluftslivet i naturen. Hun forklarede, at hun igen i år havde taget ordet for at påpege, at dette arbejde nødvendigvis også må omfatte det friluftsliv, som finder sted ude på vandet og langs kysterne. Hun var opmærksom på, at der er initiativer på vej, men hun påpegede, at der ikke er så stor forskel fra sidste års beretning til dette års, når man ser det med blå briller. I beretningen er der mange referencer og initiativer med relation til det grønne friluftsliv. Hun savnede den blå farve i Friluftsrådets identitet og savende fokus på de udfordringer, som der er for friluftsudøverne på vandet. De udfordringer på både lokalt og nationalt niveau for det blå friluftsliv, som hun havde redegjort for på sidste års generalforsamling, var altså ikke blevet mindre i årets løb og hun erklærede, at der er brug for et stærkere netværk af de blå friluftsaktører og at dette netværk havde brug for at høre hjemme lige netop i Friluftsrådet. Fritidsbrugerne af vandet har behov for at fylde mere, når der skal forhandles lovgivning og regulering og fritidsbrugerne har behov for plads på både vandet og i havnen. En plads som mange andre er interesseret i og som de søger at påvirke både økonomisk og politisk. Friluftslivet på vandet har potentiale for mere samarbejde for eksempelvis sociale projekter. Hun undrede sig over, at friluftsaktiviteter, som finder sted på vandet, ikke allerede indgik som et særligt satsningsområde i Friluftsrådets virke. De blå friluftsaktiviteter har brug for lige så megen opmærksomhed og kærlighed som de grønne friluftsaktiviteter. Merete Ettrup sluttede med at opfordre Friluftsrådet til at udnævne friluftsaktiviteter på vandet som et særligt indsatsområde og at arbejdet med friluftslivet på vandet får mere kærlighed, når beretningen for næste års virke fremlægges. Formanden Lars Mortensen takkede Mette Duekilde for opbakningen til Friluftsrådets markering af sikringen af vores kyster mod byggeri og konstaterede på omfanget af forsamlingens klapsalver efter indlægget, at det er en politisk markering, som finder stor opbakning i medlemskredsen. Han takkede Jette Gotsche for i sit indlæg på glimrende vis at have illustreret Friluftsrådets vision om friluftsliv for alle. Det er ikke en vision, som Friluftsrådet kan løfte egenhændigt; den skal løftes sammen med medlemsorganisationerne og også gennem medlemsorganisationernes egne initiativer. Han erklærede, at Friluftsrådet gerne fortsatte de initiativer, som Friluftsrådet og Cyklistforbundet allerede havde gang i og bekræftede villigheden til at se på nye muligheder for samarbejde om projekter og initiativer.

4 Formanden Lars Mortensen svarede Michael Boon Pedersen, at bestyrelsen efterfølgende evaluerede på lokalitetens egnethed for afholdelse af generalforsamlingen. Han bemærkede til arbejdet med Nationalpark Skjoldungernes land, at der havde været konflikter og tilbageslag undervejs, men det, at dialogen opretholdtes, har gjort, at projektet har kunne nå frem til et så flot resultat. Lars Mortensen pegede på, at når vi snakker om adgang til og i landskabet, så er dialogen også vigtig. Men det kræver jo, at man taler sammen om, hvordan man kan forbedre adgangen til at færdes i landskabet og at man taler sammen og udviser vilje til at finde kompromiser, som alle kan leve med. Og Friluftsrådet stiller altid gerne op til en drøftelse. Med hensyn til kampagnen Flink af natur pegede han på, at den tog sit udgangspunkt i den positive påpegning af problemstillingerne og ikke i en løftet pegefinger. Der er konflikter og adfærdsproblemer i forbindelse med færdsel inaturen, men man skal nu passe på ikke at overdrive dem. Til Poul Erik Pedesen indlæg svarede Lars Mortensen, at bestyrelsen var enig med kredsformændene i, at det er vigtigt at sikre medlemmer til kredsrepræsentationerne og også bestyrelsen har store forventninger til Projekt Flere Kredsrepræsentanter. Når arbejdet med de to pilotkredse er afsluttet, vil bestyrelsen gerne være med til at se på, hvad der er behov for at gøre i de andre kredse. Lars Mortensen ville også gerne fremhæve det netop afholdte Kredsbestyrelsesseminar, hvor der havde været et positiv og konstruktiv stemning. De to indlægsholdere, henholdsvis direktør Michael Leth Jess fra Danmarks Naturfredningsforening og direktør Hanne Kristensen fra Naturstyrelsen, havde begge udstrålet en positiv holdning til Friluftsrådet og erklæret at deres organisationer meget gerne ville samarbejde med Friluftsrådet. På seminaret var der også opnået en forståelse for Naturstyrelsens arbejde og vilkår og for hvordan Friluftsrådet kan understøtte ministeriets arbejde med friluftsliv, som ligger styrelsen på sinde til trods for de snævre finansielle og økonomiske rammer, som lægges til grund for styrelsens arbejde. Og til Merete Ettrups indlæg takkede formanden Lars Mortensen for rosen og bekræftede, at han godt kunne lide de benyttede sejladsmetaforer med vind i sejlene og tilsvarende udtryk. De var i og for sig meget beskrivende. Han var ikke enig med Merete Ettrup i, at det blå friluftsliv ikke er prioriteret i bestyrelsens arbejde. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som har deres tilknytning til primærorganisation, som har sejlads i fokus. Bestyrelsen bruger nogen tid på at lægge et fundament til arbejdet med de vandbaserede friluftsaktiviteter og bestyrelsen er bekendt med og opmærksom på, at der er nogle stigende problemer på havet med manglende søafmærkning og vedligeholdelse af søafmærkning. Michael Martin Jensen, NOAH takkede for en god beretning, som i år var mere spids end de tidligere års beretninger og som slog fast, at det er produktionsforholdene, som er afgørende for en væsentlig del af det, vi taler om. Han forklarede, at han gerne så, at der lå mere sensibilitet og eftertanke bag, når vi taler om kystzonen, så der ikke udelukkende var fokus på de mere actionprægede aktiviteter ved kysten. Han håbede, at medlemsorganisationerne også kunne følge dette ønske. Han pegede på, at når man taler om at udvide naturen, så bør man tage udgangspunkt i de Natura 2000-områder, som land- og skovbruget i dag har næsten monopol på at forvalte. Han pegede på, at denne forvaltning ikke sker på en tilfredsstillende måde og opfordrede til, at der arbejdes på at ændre disse forvaltningsmåder. Kig også på de undersøgelser som Miljøministeriet arbejder med omkring nye rev m.m. Han sluttede med at henvise til, at Odense Kommune gennem mange år på glimrende vis har arbejdet med mere og bedre natur i byen og at kommunens stadsgartner gennem mange år hed Glad. Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening havde noteret sig, at der i beretningen blev talt om en kamufleret brugerbetaling. Det syntes han ikke, at der var tale om. Skovejerne lagde ikke skjul på, at der var omkostninger og at administrationen kostede noget, de lagde heller ikke skjul på, at hvis man skal skabe merværdi for brugerne, skabe produktudvikling, så skal der nogle penge ind i

5 systemet. Også lodsejerne vil gerne lønnes for deres indsats, sådan som andre gør. Niels Iuel Reventlow nævnte, at når han havde hørt Lars Mortensen i beretningen tale om, at det skulle være gratis at komme ud i naturen, så havde han måske misforstået det, når han tænkte, at det betød, at det skulle være gratis at køre med tog og busser ud i naturen. Det der er centralt, er at tale om, hvordan man skaber værdi for brugerne og hvordan bliver det betalt. Spørgsmålet er, hvordan der bliver betalt og hvem der betaler. Lars Mortensen havde jo selv i sin beretning henvist til skattefinansiering. Boris Damsgaard, Danmarks Fritidssejler Union indledte med tre gange tak: Tak for en bred og fyldestgørende beretning, tak for, at det blå friluftsliv er kommet med i Adgangspolitisk Handlingsplan, hvad det jo ikke var i første omgang og endelig tak til personalet i sekretariatet, som altid er meget behjælpelig. Han ville gerne lidt kritisk fremføre, at Friluftsrådet er for lidt synlig i pressen, i offentligheden. Det skal der gøres noget ved. Boris Damsgaard forklarede, at han selv er medlem af to Grønne Råd i kommuner i Nordsjælland. Arbejdet i de to råd var meget forskellig og han efterlyste en undersøgelse af De Grønne Råds virke og gerne nogle retningslinjer - ikke regler om, hvad rådene skal behandle. En tidligere bestyrelsessuppleant havde oplyst, at han intet havde hørt fra arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse gennem et helt år. Hvordan skal en suppleant kunne forberede sig på at træde ind i bestyrelsen, hvis han intet hører om arbejdet i bestyrelsen? Niels Christian Levin Hansen, Danmarks Idrætsforbund havde valgt at lave enkelte nedslag på et par af de områder i beretningen, som Danmarks Idrætsforbund lagde vægt på. Først omtalte han Flink af natur kampagnen, der på udmærket vis havde sat rammen for det oplysningsarbejde, der må være omkring det at være ude i naturen og at tage hensyn til hinanden. Det er glædeligt, at undersøgelser foranlediget af Friluftsrådet viser, at to ud af tre danskere er ude i naturen dagligt og at til trods for, at mountainbikecykling i pressen er meget udskældt, så er det faktisk kun under én procent af befolkningen, der finder at mountainbikecykling skaber problemer i naturen. Men det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at uddanne os til at være derude, så vi kan få endnu flere ud i naturen. Danmarks Idrætsforbund er glade for, at Friluftsrådet har øget sin fokus på byfriluftsliv og ser frem til analysen. Han havde lært et nyt ord multifunktionel natur, og det var jo netop det, det drejede sig om, at der var plads til mange forskellige aktiviteter i naturen, hvad enten det var til lands, vands eller for den sags skyld i luften. Også Danmarks Idrætsforbund er glade for oprettelsen af Den Danske Naturfond, med hvilken der er skabt et grundlag for at etablere mere og bedre natur. Men Idrætsforbundet vil også holde øje med Naturfondens virke, så der ikke bliver skabt ny natur med hegn rundt om, hvor vi så kan kigge ind over hegnet på nye naturarealer, men at den nye natur også bliver arealer, hvor friluftslivet kan udfolde sig. Til sidst fremhævde Niels-Christian Levin Hansen som et meget vigtigt emne beretningens afsnit om friluftsliv for alle og omtalen af, at arbejdet med lige adgang og betaling havde været debatskabende i Friluftsrådet. Det, der især har fyldt, er Naturstyrelsens arbejde med at tage betaling for adgang og brug af offentligt ejede arealer. Han omtalte, at det, at Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet og mange andre havde taget kraftig afstand fra, at Naturstyrelsen ville opkræve betaling for brug af en del af Ministeriets parkeringspladser ved skove og strande, jo heldigvis havde medført, at forslaget var skrinlagt. Det er vigtigt for idrættens organisationer, at få sagt klart og tydeligt, at offentlighedens ret til at færdes på offentligt ejede arealer ikke skal være betalingsbelagt. Idrætten har senest bidraget med et juridisk indspil til denne drøftelse. Niels Christian Levin Hansen var sikker på, at også fremover skulle dette emne drøftes med Miljøministeriet, men han var sikker på, at Friluftsrådet og idrættens organisationer var på linje i dette politiske spørgsmål og arbejdede for at tage afstand fra betaling for brug af offentligt ejede arealer. Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund pegede på, at adgang til naturen er et væsentligt emne for både Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund. Jægerforbundet er i gang med at revidere organisationens natursyn under mottoet En RASK natur. R står for en natur, der er rig på

6 oplevelser, A står for en autentisk natur, S står for en storslået natur og K står for en kompleks natur med mange interesser. Forbundet har i denne anledning spurgt medlemmerne om en række udsagn bl.a. det konkrete udsagn: Adgangsbestemmelserne skal give befolkningen mulighed for at opleve og forstå naturen. Det har 88 procent af Jægerforbundet medlemmer erklæret sig enig i. Han udtrykte glæde over, at de grønne organisationer på en lang række områder har kunne samarbejde og udtrykke fælles holdninger eksempelvis i forbindelse med oprettelsen af Den Danske Naturfond, Naturplan Danmark og senest dialogen forud for kontakten med Miljøministeriet om oprettelsen af de kommende Naturråd. Han sluttede med at gøre forsamlingen opmærksom på, at Miljøministeriet netop havde offentliggjort, at der er fundet spor af hunulve i Danmark. Her er der et emne, som organisationerne må drøfte fremover, da der er store holdningsforskelle. Men mon ikke også denne dialog klares? René Rask Bruun, Dansk Falkejagt Klub takkede for en god beretning og ønskede tillykke med den nye Nationalpark Skjoldungernes Land. Miljøministeren havde i sin tale ved indvielsen af Nationalparken omtalt, at nu har man en nationalpark tæt på København med smuk natur, ørne, et kulturlandskab og man har endda en Verdenskulturarv i form af Roskilde Domkirke. Han havde især hæftet sig ved ministerens omtale af UNESCOs Kultursarv, for den er vi jo alle sammen forpligtet til at passe på, lige som vi skal passe på ørnene og den sjældne og sårbare natur. Han henviste til en kronik i dagbladet Jyllands-Posten for nylig, hvor der offentliggjordes en kronik med overskriften Falkejagt - en undertrykt UNESCO kulturarv. Indholdet i kronikken svarer til de synspunkter, som René Bruun Rask havde fremført på sidste års generalforsamling. Han var glad for, at Friluftsrådet har anerkendt Dansk Falkejagt Klubs seneste initiativ om et falkeformidlingskorps, der kan afholde publikumsjagter rundt om i Danmark. Men han efterlyste den sidste fulde politiske opbakning. Aktuelt var Dansk Falkejagt Klub forhindret i eksempelvis at hjælpe kommunerne med på naturlig vis at skræmme måger og råger væk fra der, hvor de er uønskede af samfundet. Det er på høje tid, at rovfuglene kan benyttes i denne sags tjeneste, sådan som det kan i resten af Europa. Det er forunderligt, at Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening fortsat kan have held med at undertrykke en anerkendt UNESCO Verdensarv. I den kommende tid skal Vildtforvaltningsrådet i gang med at sætte retningen for fremtidens vildtforvaltning. Man skal fremover forvalte adaptiv og løbende tilpasse forvaltningen efter de aktuelle forhold og de videnskabelige rapporter og undersøgelsesresultater, der foreligger. Dansk Falkejagt Klub ønsker fremtidens faktabaserede forvaltning velkommen. Nu skal det endegyldigt være slut med tidligere tiders måde at håndtere rådgivningen på, en måde, som Jægerforbundet formand har karakteriseret som Hjallerup marked, hvor alting går op i tilfældigt krejleri. Fremtiden er faktabaseret rådgivning og netop derfor kommer man heller ikke uden om at følge Dyreetisk Råds anbefalinger og tage UNESCOs anerkendelse alvorligt og genindføre Falkejagt. På den måde vil tusindvis af danskere komme ud i naturen og opleve rovfuglenes og falkejagten i overensstemmelse med Friluftsrådets vildtforvaltningspolitik. René Rask Bruun henviste til, at Dansk Ornitologisk Forenings politik på området ikke er i overensstemmelse med Birdlife International, som for længst har anerkendt falkejagt som en bæredygtig jagtform og som arbejder aktivt sammen med falkejægere om rovfugleprojekter. Det påhviler i særlig grad Friluftsrådets ledelse at være ekstra omhyggelig med, at Dansk Ornitologisk Forenings snævre standpunkter ikke kommer til at styre hele Rådets politik. Han glædede sig til at høre Lars Mortensen eller Flemming Torp sige, at dette emne nu havde højeste prioritet i de kommende jagtforhandlinger, så befolkningen kan få mulighed for nogle enestående jagtoplevelser og naturoplevelser med indblik i naturens gang og ikke mindst en kulturoplevelse. Leif Nielsen, bestyrelsen fandt, at indlæggene fra Merete Ettrup og Boris Damsgaard krævede en kommentar. Han forklarede, at da han for fem år tilbage blev valgt ind i Friluftsrådets bestyrelse, havde han en klar opfattelse af, at der var en markant overvægt af indsatser for de grønne gummistøvler. Han syntes, at Friluftsrådets bestyrelse gennem årene havde fået et bredere syn på

7 friluftsaktiviteterne og på det seneste var det lykkedes at få indarbejdet friluftslivet på og ved havet og på søer og vandløb ind i den Adgangspolitiske Handlingsplan. Han var af den opfattelse, at bestyrelsen i sit arbejde ikke sad og spekulerede i grønne eller røde gummistøvler men i, hvad der tjente den bredde befolkning bedst. Han omtalte arbejdet med grejbanker, som gav unge mennesker mulighed for at få nogle blå oplevelser. Med henvisning til Friluftsrådets logo, hvor den grønne farve fylder to tredjedele og den blå farve én tredjedel, erklærede han, at det var nok meget sigende for arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse. Formanden Lars Mortensen svarede til Michael Martin Jensens indlæg, at det da godt kunne være, at Friluftsrådet skulle arbejde med et sæt adfærdsregler for færdsel i kystzonen, som også rummede noget sensibilitet for friluftslivet. Også Friluftsrådet bestyrelsen fandt det vigtigt, at arbejde med Natura 2000-områderne og det, at der nu skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort, kan måske sætte disse naturområder ind i nogle helheder, som vil forbedre naturtilstanden på Natura 2000-områderne. Til Niels Iuel Reventlows indlæg svarede Lars Mortensen, at han var ked af, at han måske ikke havde fået udtrykt sig helt klart. Friluftsrådet skelner mellem offentligt ejede arealer og privatejede arealer. Med hensyn til de offentligt ejede arealer, så er det Friluftsrådets holdning, at vi som befolkning har betalt skat og derfor ikke kan acceptere at skulle betale en gang til: Vi vil ikke betale for at komme der og vil ikke betale for at benytte arealerne. Hvad angår de privatejede arealer, så bryder Friluftsrådet sig ikke om at betale for at gå, cykle og sejle der, men vi er udmærket klar over, at i forhold til den private ejer, kan der være tale om en ydelse, som der skal betales for, fordi der netop er en merværdi ved den leverance, der gives. Men der skal selvfølgelig være tale om en ydelse, som er valgfri og som man skal tage konkret stilling til, om man vil købe. Men Friluftsrådet skelner skarpt mellem privatejede og offentligt ejede arealer. Lars Mortensen var glad for Boris Damsgaards tre takke og var også glad for, at han påpegede, at det blå friluftsliv ikke var helt glemt og nu også havde fundet plads i Adgangspolitisk Handlingsplan. Lars Mortensen bekræftede, at Friluftsrådets bestyrelse havde været meget tilbageholdende med at være synlige i pressen i lyset af, at Friluftsrådet er en paraplyorganisation, som skal dække over mange synsvinkler og da det mere er primærorganisationerne, som i højere grad skal gå i pressen med måske mere markante ensidige synspunkter. Men det er også klart, at i vores tid, som i høj grad er præget af kommunikation og at det er det, der lægger fundamentet for hele politikdannelsen og den udvikling, der sker i samfundet, der tænker bestyrelsen også over Friluftsrådets synlighed og om de budskaber, Rådet skal gå ud med, kan være klarere og på den måde kan være mere synlige i befolkningen. Hvad angår spørgsmålet om bestyrelsessuppelanternes løbende orientering således, at de er mere parate til at træde ind, hvis det skulle komme på tale, så er det noget som bestyrelsen vil tage op. Han understregede dog, at suppleantordningen fungerede sådan, at suppleanterne kun blev indkaldt ved et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær eller udtræden af bestyrelsen. Formanden Lars Mortensen takkede Niels-Christian Levin Hansen for samarbejdet. Danmarks Idrætsforbund er jo en af de store medlemsorganisationer, som også har mange ressourcer og deltager aktivt i de samarbejder, der er mellem Friluftsrådet og organisationerne, eksempelvis omkring kampagnen Flink af natur. Friluftsrådet deler de synspunkter, som Niels-Christian Levin Hansen fremførte, omkring Den Danske Naturfond. Både Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet kommer måske til at spille rollen som vagthund og holde øje med, hvad der nu sker. Der skal jo også nedsættes et rådgivende udvalg og det er forhåbentlig et sted, hvor Friluftsrådet kommer til at spille en rolle og komme med gode input til bestyrelsen for Naturfonden, så den træffer gode beslutninger.

8 Lars Mortensen var glad for, at Claus Lind Christensen havde fortalt, at 88 procent af Danmarks Jægerforbunds medlemmer i en undersøgelse meldte klart ud, at de var på linje med Friluftsrådets synspunkter omkring adgang til naturen og det at opleve naturen. Også Friluftsrådet er glad for samarbejdet med Danmarks Jægerforbund på bl.a. de områder, som Claus Lind Christensen nævnte i sit indlæg. Lars Mortensen udtrykte glæde over, at der nu var konstateret en hunulv i Danmark og gav tilsagn om, at situation selvfølgelig måtte drøftes. Han pegede på, at Vildtforvaltningsrådet må forestå denne dialog. Selvfølgelig skal vi tage hånd om de problemer, der kommer som følge af flere vilde dyr i naturen. Til René Rask Bruuns indlæg svarede formanden Lars Mortensen, at han altid blev lidt berørt, når der er medlemmer, som er stærkt engagerede i en sag og det havde Dansk Falkejagt Klub jo markeret gennem indlæg på de seneste års generalforsamlinger. Friluftsrådet støtter det principielle bag ønsket om genindførelse af falkejagt, men han måtte også sige, at det ikke er et emne, som var på dagsordenen hver gang Friluftsrådets bestyrelse mødtes og at det måtte ligesom have sin dosering i forhold til de muligheder der var og som viste sig. Han lovede, at Friluftsrådet ville tager spørgsmålet op, når der opstod muligheder, men det er ikke noget bestyrelsen tog op i tide og utide. Rådet har sin principielle holdning og den står bestyrelsen ved og den har ikke ændret sig siden vedtagelsen vel efterhånden for år siden. Til sidst takkede Lars Mortensen for de mange indlæg og han havde noteret sig, at der var mange, der rakte hånden frem til dialog og samarbejde om projekter og andet godt. Det glædede ham meget, da Friluftsrådet jo netop som paraplyorganisation må være i dialog med medlemsorganisationerne om den fælles sag. Friluftsrådet må selvfølgelig prioritere sit arbejde og kan derfor måske ikke tage imod alle invitationer, men han håbede, at man under alle omstændigheder kunne samarbejde om det fælles mål Friluftsliv for alle, i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag. Anbefalingen om at udarbejde nogle retningslinjer for arbejdet i de kommunale grønne råd ville han tage med sig og lade bestyrelsen drøfte, hvorvidt det var noget, som Rådet skal arbejde med. Flemming O. Torp, bestyrelsen takkede René Rask Bruun for de positive ord om det papir, som Friluftsrådets bestyrelse har udarbejdet som ramme for Rådets arbejde med vildtforvaltning. Det var et stort projekt for bestyrelsen - også fordi det skulle omfavne de meget forskellige holdninger blandt Friluftsrådets medlemsorganisationer lige fra Dansk Ornitologisk Forenings over Danmarks Jægerforbunds til Dansk Falkejagt Klubs. Men med papiret havde man opnået en bred accept af beskrivelsen for Friluftsrådet arbejde med vildtforvaltning, selv om der selvfølgelig var enkelte, som fortsat var meget uenige i dele af politikpapiret. Faktisk har Friluftsrådet fået megen positiv omtale af sin vildtforvaltningspolitik i en netop udkommet bog om dansk naturpolitik. Næsten for megen ros. Han havde noteret sig, at René Rask Bruun havde kastet handsken og det kunne han faktisk godt lide. Problemet var bare, hvem der skulle tage handsken op? Hvis sagen skal rejses i Vildtforvaltningsrådet, så er det Dansk Falkejagt Klub, som må gøre det. Friluftsrådet skal nok bakke op. Friluftsrådet politik ligger fast og støtter en treårig forsøgsperiode med henvisning til anbefalingerne fra Dyreetisk Råd. Flemming O. Torp stillede spørgsmålstegn ved, om det var det rigtige strategiske tidspunkt for et halvt år tid siden, da Dansk Falkejagt Klub senest havde ønsket spørgsmålet rejst i Vildtforvaltningsrådet. Måske var det ikke det strategisk fornuftige tidspunkt, når man vidste, at der var en Miljøminister og et Folketing, som var imod genindførelsen af falkejagt. Om Dansk Falkejagt Klub ville vente og igen rejse spørgsmålet til politisk drøftelse, til der var en borgerlig miljøminister, måtte helt være op til Dansk Falkejagt Klubs egen vurdering. Men, når Klubben valgte at rejse ønsket igen, så skulle Friluftsrådet nok være der med opbakningen. Dirigenten takkede for beretningen og indlæggene fra salen og gjorde forsamlingen opmærksom på, at der ikke skulle stemmes om beretningen og at man derfor var færdig med dagsordenens punkt 2.

9 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Med forsamlingens accept valgte dirigenten grundet det fremskredne tidspunkt at behandle dagsordenens punkt 7: valg af formand og bestyrelsesmedlemmer på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Formanden samt fem af de menige bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Friluftsrådets nuværende formand Lars Mortensen var på valg og genopstillede. Han var opstillet af Samrådet på vegne af Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, FDF, De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne i Danmark. Der var ikke andre kandidater og Lars Mortensen blev derfor med akklamation genvalgt som formand for Friluftsrådet for en toårig periode. Til de fem poster som menige bestyrelsesmedlemmer var der indkommet syv kandidater: Merete Ettrup opstillet af Træskibs Sammenslutningen Niels-Christian Levin Hansen - opstillet af Danmarks Idrætsforbund Flemming Larsen - opstillet af Dansk Vandrelaug Ditte Marie Pagaard - opstillet af Geografforbundet Kirsten Skovsby - opstillet af Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub og Danmarks civile Hundeførerforening Lene Smith - opstillet af Natur & Ungdom, Dyrenes Beskyttelse, WWF Verdensnaturfonden, Biologforbundet samt Dansk Ornitologisk Forening Helle Stuart - opstillet af Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport Hver kandidat præsenterede derefter sit kandidatur ved et mundtligt indlæg på to minutter, hvorefter dirigenten foranledigede en skriftlig afstemning. --- O --- Dirigenten afbrød generalforsamlingen for at give ordet til chefredaktør og direktør Niels Elers Koch, der gav en præsentation af arbejdet med en ny udgave af Trap Danmark. Herefter afviklede generalforsamlingsdeltagerne en pause. --- O --- Dirigenten foranledigede generalforsamlingen genoptaget med henblik på offentliggørelse af resultatet af valget til bestyrelsen. Der var afgivet 87 gyldige stemmer og følgende fem kandidater blev valgt som medlem af Friluftsrådets bestyrelse for en to årig periode (stemmetal angivet i parentes): Merete Ettrup (61 stemmer) Niels-Christian Levin Hansen (85 stemmer) Flemming Larsen (80 stemmer) Kirsten Skovsby og (82 stemmer) Helle Stuart (73 stemmer) Ditte Marie Pagaard (45 stemmer) og Lene Smith (59 stemmer) var ikke valgt.

10 Formanden Lars Mortensen lykønskede de genvalgte og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og erklærede, at han så frem til samarbejdet i bestyrelsen. Til de ikke valgte kandidater sagde han, at det var jo, hvad man risikerer, når man stillede op til valg, nemlig ikke at blive valgt. Han ønskede på bestyrelsens vegne at takke de to ikke valgte for interessen. Herefter takkede han de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, som jo havde valgt at træde ud af bestyrelsen efter ikke så lange perioder som medlem. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer fik hver overrakt en buket blomster som tak og modtog klapsalver fra forsamlingen. --- O --- Herefter blev generalforsamlingen afbrudt for at give ordet til gæstetaler Miljøminister Kirsten Brosbøl. Lars Mortensen bød ministeren velkommen og gjorde opmærksom på, at ministeren jo var friluftslivets minister, at hun var blandt venner og ikke mindst, at forsamlingen glædede sig til at høre, hvad ministeren havde at berette. Og netop på denne dag, hvor regeringens bud på en national friluftspolitik var offentliggjort. Miljøminister Kirsten Brosbøl takkede for den fine velkomst og holdt en tale til forsamlingen. Kirsten Brosbøls tale (17 minutter) refereres ikke i sin helhed i dette referat. Kirsten Brosbøl takkede Friluftsrådet og medlemsorganisationerne for bidrag til den friluftspolitiske proces. Hun forklarede, at naturen er vigtig for danskerne og vores fællesskaber og helt centralt i regeringens Naturplan Danmark. Hun redegjorde for, at regeringen også har leveret på områder som Den Danske Naturfond og en ny friluftspolitik. Målet er klart for regeringen: Vi skal op på 10 mio. flere besøg i naturen hvert år. Ministeren pegede på, at Friluftsrådet og de mange medlemsorganisationer kan spille en helt afgørende rolle. Det frivillige engagement hos friluftsorganisationerne og ude lokalt smitter. Det er med til at skabe mere friluftsliv for alle. Ministeren fandt det også afgørende, at der bringes nye målgrupper i spil fx sårbare og de socialt udsatte. Her kan friluftspolitikken gøre en kæmpe forskel. Regeringen har forhøjet en pulje fra 5 mio. kr. til 8 mio. kr. til initiativer, hvor naturen bruges som en social løftestang Lars Mortensen takkede for gæstetalen og fandt, at ministeren kunne være stolt af de resultater, hun havde opnået i sin endda forholdsvis korte ministertid. Han var godt klar over, at nogle af kuglerne var støbt før ministeren trådte til, men hun havde sat nogle markante aftryk på de forskellige planer og politikker. Det havde Friluftsrådet oplevet, når ministeren skulle præsentere planer og politiske beslutninger for Rådet. Han gjorde opmærksom på, at det, som ministeren stod for, på mange måder flugtede med det, som Friluftsrådet stod for. Det kunne hun være rigtig stolt over. På Friluftsrådets medlemsorganisationers vegne ville han gerne takke ministeren endnu en gang for Den Nationale Friluftspolitik og overrakte ministeren en blomsterbuket og et stort takkekort, som alle medlemsorganisationerne havde skrevet under på. Det var et håndslag til ministeren på, at alle organisationerne bakkede op bag Den Nationale Friluftspolitik. 8. Valg af suppleanter --- O --- Med forsamlingens accept valgte dirigenten herefter at genoptage generalforsamlingen med behandling af dagsordenens punkt 8: valg af suppleanter. Der skulle vælges en første og en anden suppleant til bestyrelsen. Der blev opstillet følgende tre kandidater til valget som suppleant for en et årig periode:

11 Lene Smith, Dansk Ornitologisk Forening Rene Rask Bruun, Dansk Falkejagt Klub Kaj Poulsen, Dansk Amatørfiskerforening. Dirigenten foranledige en skriftlig afstemning og forklarede, at resultatet ville blive offentliggjort senere på generalforsamlingen, hvor dagsordenens punkt 8 ville blive genoptaget. 3. Fremlæggelse af den reviderede finansielle årsrapport 2014 Forinden Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted fremlagde den reviderede finansielle årsrapport for 2014 gjorde dirigenten opmærksom på, at den finansielle årsrapport havde været fremlagt til gennemsyn i Friluftsrådets sekretariat i dagene 21. og 22. april Jan Ejlsted fremlagde den reviderede finansielle årsrapport for 2014 for Friluftsrådet. Den Power Point præsentation, som han benyttede under fremlæggelsen, fremgår af bilag til dette referat. Han opsummerede årsrapportens hovedtal: Indtægter: 31.3 mio. kr., Overskud: ca kr., Disponibel egenkapital: 11.6 mio. kr. Indtægter, årets resultat, egenkapital og aktiver for de seneste fem år blev fremlagt i en sammenstilling. Forsamlingen blev gjort opmærksom på to ændringer i regnskabspraksis: Fordeling af fællesomkostninger til projekter (2014) og investering-er over kr. bliver fremover aktiveret og afskrevet over den forventede brugstid (2015). Han pegede på, at noget af det, der særligt havde påvirket Friluftsrådet årsrapport for 2014 var projektet om Danske Naturparker, arbejdet med Uddannelse for bæredygtig udvikling, projektet Flink af Natur og endelig arbejdet med projekter med Ecoschools i Afrika. Jan Ejlsted fandt grundlag for særligt at fremhæve aktiviteterne tilknyttet programmet Hold Danmark Rent, idet det var første regnskabsår, disse aktiviteter indgik i Friluftsrådets årsregnskab. Han oplyste, at i forbindelse med sin tiltræden som direktør havde han besluttet, at der i det kommende år skal gennemføres et servicetjek af Friluftsrådets eksterne leverandører. Det skal undersøges, om der kan spares penge på: forsikring, bank, rengøring, revision, advokat og andre større entrepriser. Til slut knyttede han nogle betragtninger til en risikovurdering omkring Friluftsrådets økonomi. Han pegede på fire elementer: Udlodningsmidler, relationerne til fonde, den interne projektstyring kunne styrkes og så endelig, at organisationen med store økonomiske indestående i banken nu står over for at skulle betale for at have penge stående på bankbogen. Til sidst anbefalede han forsamlingen, at godkende årsrapporten for Da der ikke forekom spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen foranstaltede dirigenten en afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at den reviderede finansielle årsrapport for 2014 for Friluftsrådet blev godkendt med alle stemmer for, ingen imod og ingen, der undlod at stemme. 8. Valg af suppleanter - genoptaget Generalforsamlingen genoptog behandling af dagsordenens punkt 8: valg af suppleanter. Den af dirigenten foranledige skriftlige afstemning resulterede i, at Lene Smith blev valgt som første suppleant med 73 stemmer, Kaj Poulsen blev valgt som anden suppleant med 43 stemmer og Rene Rask Bruun opnåede med 41 stemmer ikke valg.

12 4. Bestyrelsens reviderede budget for 2015 Direktøren Jan Ejlsted henviste af hensyn til tidsplanen til det udsendte skriftlige materiale, hvoraf det fremgik, at den linje der videreføres svarer til budgettet for 2014 med en nogenlunde uændret omsætning, igen en beskedent overskud og en fortsat svag konsolidering. Han fandt ikke umiddelbart grundlag for at uddybe nærmere. Da der ikke fremkom nogen kommentarer eller bemærkninger fra salen erklærede dirigenten dagsordens punkt 4 for afsluttet, idet budgettet ikke skulle godkendes af forsamlingen. 5. Forelæggelse af planer Formanden Lars Mortensen forklarede, at Strategi for Friluftsrådets selvfølgelig dannede baggrunden for, hvad Friluftsrådet skal arbejde med i det kommende år. Han ville søge at give et overblik over, hvad bestyrelsen ville fokusere på i Den Power Point præsentation, som Lars Mortensen benyttede under fremlæggelsen, fremgår af bilag til dette referat. Inden for det strategiske fokusområde Friluftsliv pegede han på seks områder: National friluftspolitik - fra papir til virkelighed. Kommunale friluftsstrategier - kredse og relationer til kommuner. Friluftsliv i byen projekt, politik. Dokumentation af friluftslivets effekter. Frivilliges engagement i natur- og friluftsprojekter - ni brugerdrevne projekter. Adgang - Adgangspolitisk Handlingsplan, nye udviklings- og indsatsområder igangsættes i Inden for det strategiske fokusområde Undervisning og bæredygtighed pegede han på fire områder: Børn, unge og undervisning - faciliteter, foreninger, skole- og dagtilbud. Friluftsliv i folkeskolen - styrke kompetencer i friluftsliv. Konflikter: Flink af natur - ny kampagnerunde til efteråret Folkesundhed skrevet sammen så vi har en styrket argumentation. Inden for det strategiske fokusområde Natur og landskab pegede han på en række indspil til den aktuelle politiske dagsorden: Mere plads og bedre sammenhæng projekt Danske Naturparker bliver godt modtaget. Styrke indsats for naturkvalitet og biodiversitet - fortsat arbejde med nationalparker. Konkrete udfordringer og opgaver særligt, hvis vi får en anden regering efter folketingsvalget senere i år: o Naturplan Danmark langsigtet strategi for dansk natur. o Grønt Danmarkskort og lokale naturråd. o Planlov kystnatur. o Adgang og randzoner. Lars Mortensen forklarede, at bestyrelsen ønskede at foretage et serviceeftersyn af Strategi for Friluftsrådets : Hvordan er strategien udfoldet i handlinger? Giver handlingerne den ønskede effekt? Overveje alternative handlinger. Afveje indsats med forventet effekt.

13 Bestyrelsen regnede med at kunne fremlægge resultatet af serviceeftersynet af Friluftsrådets strategi på generalforsamlingen Endelig pegede han på det mere interne udviklingsprojekt i to pilotkredse med målet: Flere kredsrepræsentanter. Information og formidling af muligheder for indflydelse. Kan man være frivillig på andre måder? Formanden Lars Mortensen afsluttede sin fremlæggelse med en bemærkning om, at der som sådan er nok at rive i for bestyrelsen for det kommende år. Da der ikke fremkom spørgsmål til fremlæggelsen af bestyrelsens planer for det kommende år, erklærede dirigenten dette dagsordenspunkt for afsluttet, idet forsamlingen ikke skulle godkende de fremlagte planer. 6. Budgetforslag for 2016 Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at budgetforslaget for 2016 fremgik af de udsendte papirer som en del af det fremlagte reviderede budget for Da der ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer foranstaltede dirigenten en afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at budgetforslaget for 2016 var godkendt med alle stemmer for, ingen imod og ingen, der valgte, hverken at stemme for eller imod. 9. Indkomne forslag Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 10. Fastsættelse af kontingent for 2016 Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende kontingentsatser for året 2016, idet der er tale om uændrede satser i forhold til året 2015.: A-medlemmer: Antal medlemmer: Kontingent: Over Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr B-medlemmer: Antal medlemmer: Kontingent: Uanset antal Kr

14 11. Optagelse af medlemmer i henhold til 3, herunder beslutning om fortsat medlemskab for medlemmer, hvis valgperiode udløber Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård ApS optages som nyt B-medlem. Generalforsamlingen besluttede ligeledes enstemmigt, at Danske Skov- & Landskabsingeniører og Danske Have- & Parkingeniører (optaget 1997) genoptages som B-medlem. Jævnfør vedtægternes 3 gælder optagelse af B-medlemmer for fire år ad gangen. De to foreninger er således optaget som B-medlem frem til generalforsamlingen Valg af revisor Generalforsamlingen valgte enstemmigt ved håndsoprækning, idet alle stemte for, ingen imod og ingen afstod fra at stemme, Statsautoriserede Revisonspartnerskab Mazars, som Friluftsrådets revisor for det kommende år. 13. Eventuelt Da der ikke var nogen, der ønskede ordet under dagsordenspunktet eventuelt erklærede dirigenten generalforsamlingen i Friluftsrådet 2015 for afsluttet og gav formanden Lars Mortensen ordet for en afsluttende bemærkning. Lars Mortensen indledte med at takke dirigenten Martin Høj Lauridsen for med hård blød hånd at havde ført forsamlingen gennem en omfattende dagsorden og forsamlingen havde jo også brugt den tidsramme, som var afsat. Han ønskede også at takke medlemsorganisationerne for den opbakning og støtte, der er til bestyrelsens arbejde og han udtrykte glæde over den gode dialog og udveksling af synspunkter. Han fandt også grund til at glæde sig over, at Miljøministeren valgte at afsætte tid til og valgte at offentliggøre Regeringens forslag til friluftspolitik på netop Friluftsrådets generalforsamling. Det vidner om, at der på lange stræk er overensstemmelse mellem Regeringens natur- og friluftspolitik og så det Friluftsrådet vil og at Friluftsrådet betragtes som en seriøs samarbejdspartner, hvor det er værd at komme og præsentere et politisk udspil som forslaget til en national friluftspolitik. Og det, at der er kommet en hunulv til landet, er jo også glædeligt for den vilde natur. Formanden Lars Mortensen takkede for fremmødet og glædede sig til at se forsamlingen igen til næste års generalforsamling - formentlig i andre omgivelser. Mødet sluttede kl Referatet godkendt, den 27. maj 2015 Martin Høj Lauridsen, Dirigent Anker Madsen, Referent

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere