Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Kapitel 7.2 Cirkulær økonomi af Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Oktober 2014

2 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 7.2. Cirkulær økonomi Af kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Indhold Vores samfund bugner af teorier, modeller, tekniske løsninger, demonstrationsprojekter og tilskudsordninger, der alle skal skabe innovation, vækst og udvikling. Midt i alle disse gode viljer glemmer vi tit, at det er mennesker, der skaber forandring. I Region Midtjylland arbejder vi med omstillingen til en mere bæredygtig samfundsmodel, den cirkulære økonomi i. Udviklingsprojektet Rethink Business er et centralt element i bestræbelserne. Vi har oplevet, at det er personlig drivkraft, stærke relationer og dynamiske partnerskaber, der driver udviklingen mod cirkulær økonomi. Gennem projektet har vi også erfaret, at cirkulær økonomi ikke kun er med til at løse aktuelle udfordringer. De innovative processer breder sig. Fra virksomhed til virksomhed, fra offentlig indkøber til leverandør, fra ledelse til medarbejder, og fra uddannelsesinstitution til erhvervsliv. En bevægelse er startet. 1. Den lineære produktionsform udfordrer virksomhed og samfund 2. Trædesten i stedet for modeller 3. Genbyg Skive på vej mod den cirkulære kommune 4. Workform fra tomandsvirksomhed til fusion? 5. Fra trædesten til resultater Spild, forurening og klimaforandringer En fælles udfordring 1. Den lineære produktionsform udfordrer virksomhed og samfund Ideen bag Rethink Business er at støtte virksomheder og mennesker i en omstilling til cirkulær økonomi. Fordi vores dominerende produktionsform, den lineære økonomi, skaber alvorlige udfordringer i alle dele af samfundet. Vigtige ressourcer går til spilde i de lineære produktionskæder, samtidig med at affaldsmængderne vokser, miljøet forurenes og klimaet forandres. Oversvømmelser, luftforurening og mangel på drikkevand er nogle af de tydeligste samfundsmæssige konsekvenser. Men også erhvervslivet mærker udfordringerne. Råstofpriserne er stigende og ustabile, udgifter til energi og affaldsbehandling vokser, og både kunder og samfund stiller krav om nye måder at producere og drive forretning på. Kapitel 7.2. Side 1/12. Oktober 2014

3 Et wicked problem Inspiration fra verden Kollektive processer Der er tale om et helt sæt af indbyrdes forbundne udfordringer, eller et såkaldt wicked problem ii. Som i sagens natur ikke har nogen enkel løsning. Og det bliver ikke nemmere af, at hele vores samfund er bygget op omkring en lineær produktionsform, og alle vores systemer er indrettet herefter. Fx uddannelsessystemet, erhvervsfremmesystemet og affaldshåndteringssystemerne. Produktionen er låst fast i lineære, globale værdikæder, og de offentlige procedurer og love er tilpasset produktionsformen. Da vi startede Rethink Business, kunne vi rundt om os i verden se tegn på, at en ny bevægelse var på vej. Tyske Michael Braungart og amerikanske William McDonough havde sammen udviklet Cradle to Cradle iii modellen. Store, internationale virksomheder som Phillips og Desso gik i gang med at arbejde ud fra konceptet, og i Holland valgte en hel region at satse på cradle to cradle. Lidt senere lancerede Ellen McArthur Foundation begrebet cirkulær økonomi. Teorierne var nye og resultaterne lovende - men hvordan kunne vi få de nye tanker til at slå rod i vores region? 2. Trædesten i stedet for modeller Wicked problems kan ikke løses med de almindelige lineære forandringsmodeller. Det er ikke problemer, der kan løses en gang for alle, men vedvarende udfordringer der skal tackles i kollektive processer. A wicked problem is more complex there is no clear relationship between cause and effect we often end up having to admit, that we cannot solve Wicked Problems Wicked problems require transfer of authority from individual to collective because only collective engagement can hope to address the problem. iv Trædesten Connect a tribe I Rethink Business har vi besluttet at arbejde eksplorativt uden en sammenhængende model og konkrete effektmål. I stedet tager vi udgangspunkt i et sæt af trædesten, der består af forskellige teorier og erfaringer. Læring og fleksibilitet skal løbende gøre os i stand til at forstærke og nedtone eller helt at skifte kurs, efterhånden som vi bliver klogere. Den første trædesten er movement tankegangen, der bygger på ideen om, at det moderne menneske stadig agerer i fællesskaber, der kan sammenlignes med stammesamfund eller tribes. Det kan vi udnytte, når vi vil aktivere den menneskelige forandringsevne i kollektive processer. Det handler om at starte en bevægelse ved at engagere og forbinde mennesker omkring en fælles vision. Stammen har en særlig sammenhængskraft: A tribe is a group of people connected to one another, connected to a leader, and connected to an idea. For millions of years, humans have been part of one tribe or another. A group needs only two things to be a tribe: a shared interest and a way to communicate. v Kapitel 7.2. Side 2/12. Oktober 2014

4 Vi skal altså sikre ledelse, etablere kommunikationsveje og skabe en fælles vision. Join the Circular Revolution Vores bevægelse har fået navnet The Circular Revolution, fordi den cirkulære økonomi kan tænkes som en ny, industriel revolution. Vi bruger en engelsk betegnelse for at understrege bevægelsens internationale udbredelse. Region Midtjylland har valgt at tage ledelse, og vi arbejder nu aktivt på at samle og engagere alle gode kræfter omkring visionen om den affaldsfrie region. Kommunikationsplatformen, RethinkBusiness.dk, er blevet et vigtigt bindeled, hvor vi er synlige for hinanden. Foto 1: Studerende på VIA University College i Horsens viser flaget. (Kilde: Rethink Business) En hånd i stedet for en håndbog Udbud og efterspørgsel Gennem vores forarbejde har vi lært, at mange virksomheder er modeltrætte og efterlyser en mere personlig og individuel tilgang. Udtrykket vi har brug for en hånd, ikke en håndbog er blevet en anden vigtig trædesten i projektet. Det betyder samtidigt, at vi ikke uden videre kan bruge de mange, velkendte værktøjer til forretningsudvikling, fx væksthjul eller innovationstjek. Vi er nødt til at arbejde helt tæt på de enkelte udviklingsprojekter og finde arbejdsformen sammen med den enkelte virksomhedsleder og de andre mennesker i projektet. Rethink Business er designet til at styrke både udbud og efterspørgsel af cirkulære produkter og løsninger. Vi arbejder med at udvikle udbuddet via cirkulære forretningsmodeller i erhvervslivet og med at udvikle den kommunale efterspørgsel efter cirkulære løsninger via en tilskudspulje. I praksis er det selvfølgelig helt umuligt at lave en skarp skelnen mellem de to tilgange, men vi har valgt at starte begge steder samtidigt for at sætte skub i udviklingen. Undervejs i projektet er der heldigvis opstået mange links og sammensmeltninger mellem de to dele af projektet. Vi kan se, at grænserne udviskes mellem producent og aftager, og mellem køber og sælger, mens samskabelse og gensidig afhængighed vokser. Kapitel 7.2. Side 3/12. Oktober 2014

5 Cradle to cradle Whole system thinking Cradle to cradle tankegangen er udgangspunktet i vores arbejde med nye forretningsmodeller. Sammen med virksomheder og rådgivere undersøger vi muligheder for at designe produkter til genbrug, bl.a. ved at begrænse anvendelse af kemikalier og råstoffer og ved at gøre det let at reparere og adskille de enkelte dele i produktet. Og vi arbejder med modeller omkring retursystemer og leasing, der gør det muligt for virksomheden at bevare kontrol eller ejerskab i forhold til deres råvarer. Cirkulær økonomi handler i virkeligheden ikke om udbud eller efterspørgsel, om offentlig eller privat innovation, eller om lokal eller international udvikling. Det handler om det hele i et kompliceret samspil, hele vores system bliver involveret, og vi må arbejde med helhedstænkning. I Rethink Business er der især fokus på det lokale, på kommuner og virksomheder i regionen. Samtidigt har vi en vigtig opgave i at udveksle erfaringer og resultater med vores nationale og internationale samarbejder, og at binde enderne sammen i en helhedsorienteret indsats. Kommuner skaber efterspørgsel Forretningsmodeller Fokus på læring Ideen med kommunepuljen er at bruge den offentlige købekraft til at skabe efterspørgsel efter cirkulære løsninger. Puljen støtter kommunernes arbejde med nye indkøbsstrategier, nye indkøbsprocedurer eller andre gode ideer, der kan være med til at skabe et marked for cirkulære løsninger. Fem kommuner har fået tilskud til nytænkende projekter indenfor arbejdstøj, pumper, fysiske og virtuelle markedspladser og bygningsmateriale. Regionen har støttet projekterne med 50 %, resten har kommunerne selv finansieret. I alt er det blevet til regionale tilskud på ca. 3 mio. kr., og kommunerne har investeret mindst lige så meget, både i form af kroner og engagement. For at støtte virksomhedernes arbejde med cirkulære forretningsmodeller har vi etableret et team af eksterne konsulenter. Konsulenterne bidrager med brainstorming, workshops, rådgivning, kontakter og hvad der ellers er brug for i den konkrete virksomhed. Alt sammen i tæt samarbejde med virksomheden ud fra ideen om en hånd, i stedet for en håndbog. 34 virksomheder har benyttet sig af muligheden, og det er der kommet mange spændende projekter ud af; et udpluk af dem kan ses på Når vi ikke arbejder efter kendte modeller, årsag-virkning kæder eller konkrete effektmål, bliver det ekstra vigtigt at følge ethvert projektet tæt, at opsamle læring undervejs og at være klar til at handle på det, vi lærer. Kapitel 7.2. Side 4/12. Oktober 2014

6 Regionens projektleder forklarer: Gennem et vedholdende fokus på læring ønsker vi at se på alle de relationer og forbindelseslinjer mellem mennesker og ting, der opstår, når vi sætter cirkulær økonomi i centrum for en erhvervsudvikling eller måske snarere en samfundsudvikling. Læring gør os følsomme overfor nye indsatser og sætter os derfor i stand til følge forandringsflowet. En uoverskuelig netværks-organisation Movement tankegangen har udfordret vores måde at tænke organisering på. Vi har ikke kunnet lave en traditionel pyramideorganisation med klare kommando- og kommunikationsveje. I stedet har vi forsøgt at opbygge en fleksibel netværksorganisation. Den formelle projektledelse ligger hos Development Centre UMT, og de har ansvaret for at binde hele projektet sammen. Men der er også en regional projektleder, ligesom regionens cirkulære økonomi team er vigtige ressourcer i projektet. Hertil kommer eksterne konsulenter i det virksomhedsrettede team, kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd og væksthus og alle andre gode kræfter. Resultatet er blevet en forholdsvis uoverskuelig organisering, der bestemt stadig kan udvikles. Miljøudfordringer og samfundsudvikling Cirkulær nedrivning af huse Indkøb og ressourcepolitik Det personlige engagement er et af de bærende elementer i movement tankegangen, og jeg har spurgt de to projektledere fra regionen og UMT om deres engagement. De er begge optaget af miljøudfordringer, men ud fra lidt forskellige vinkler. Den ene vil skabe renere processer, der begrænser forurening og miljøfremmede stoffer i natur og mennesker, mens den anden fokuserer på at finde bæredygtige løsninger på udfordringerne fra befolkningstilvæksten og adgangen til begrænsede råstofmængder. De er også drevet af et ønske om at udvikle samfundet ved at afprøve nye metoder, udnytte den menneskelige forskellighed og fokusere på andre værdier end penge. 3. Genbyg Skive på vej mod den cirkulære kommune Skive Kommune var en af de første, der bød ind med ideer til Rethink business kommunepulje. De vil demonstrere en metode til at implementere cirkulær økonomi ved nedrivning af huse. Der rives ca. 150 huse ned om året i Skive Kommune, og tre er valgt ud til projektet. Udover kommunens egne strategier og opgaveløsning arbejder de også med erhvervsudvikling og uddannelse. Genbyg Skive bygger på et stærkt politisk engagement i bæredygtighed. Allerede inden projektstart var der taget beslutning om, at kommunen skal være CO2 neutral i 2029, og at cirkulær økonomi skal implementeres i opgaveløsningen. Demonstrationsprojektet skal skabe grundlaget for en ny ressourcepolitik, der stiller krav om genbrug af byggematerialer, når der gives nedrivningstilladelser, og nyt udbudsmateriale, der stiller krav om anvendelse af genbrugsmateriale, når man bygger for kommunen. Kapitel 7.2. Side 5/12. Oktober 2014

7 Foto 2: Det er vigtigt at have fokus på nedrivningsmetoden for at kunne genbruge materialerne (Kilde: Energibyen Skive) En cirkulær erhvervsklynge Hvis projektet for alvor skal rykke, skal der være virksomheder, der kan transportere, sortere, bearbejde og sælge genbrugsmaterialerne. Nogle af dem findes i dag, fx et firma, der opkøber, renser og videresælger mursten fra nedrivninger vi. For andre virksomheder, fx skrothandlere, kan en mindre ændring i deres forretningsmodel give dem en rolle i den cirkulære proces. Men der er også brug for at udvikle helt nye forretningsmodeller og virksomheder. I Skive kommune har man valgt at betragte det som en mulighed for at skabe en ny, cirkulær erhvervsklynge baseret på genbrug af byggematerialer. Det handler om at udvikle nye forretningsmodeller med virksomheder og iværksættere, at tiltrække eksisterende cirkulære virksomheder og at binde det hele sammen i en klyngeorganisation. Flere virksomheder i projektet har haft god gavn af inspiration og rådgivning fra Rethink Business virksomhedsdel. Studerende på banen Studerende, der læser til produktionsteknolog på Erhvervsakademiet Dania, medvirker aktivt i projektet. De har fulgt nedrivningen af de tre huse og registreret procedurer og materiale flow i nedrivningsprocessen. Hvad sker der med mursten, kabler, gulve og isoleringsmateriale, når huset rives ned hvad ødelægges og hvad bevares? Arbejdet har givet de unge inspiration til at udvikle nye løsninger og forretningsmodeller fx en maskine, der kan sandblæse mursten med den brugte mørtel, eller en særlig grab, der kan frigøre mursten nænsomt fra gamle mure. På den måde uddannes unge i cirkulær økonomi, samtidigt med at der opbygges viden og udvikles nye løsninger. Kapitel 7.2. Side 6/12. Oktober 2014

8 Et stærkt partnerskab Genbrug og uddannelse af unge Helt i projektets ånd har kommunen besluttet at gennemføre projektet i et aktivt partnerskab. Fra starten har der været repræsentanter med fra erhvervs- og turistcenteret, fra erhvervsakademiet og fra tre virksomheder, der allerede arbejder med cirkulære forretningsmodeller og byggematerialer. Siden er der kommet flere til, bl.a. en professor fra Aarhus Universitet og direktøren fra det lokale entreprenørfirma. På den måde er både forskning, uddannelse og erhvervsliv med men det vigtigste er personerne og deres engagement i sagen. Kommunens projektleder fortæller, at projektet drives af ildsjæle, der brænder for sagen. Men hvad er det egentlig, der driver disse ildsjæle? Jeg har spurgt et par af nøglepersonerne i projektet vii. Skive kommunes projektejer udtaler: Det, der driver mig, er en grundlæggende holdning til, at alt kan bruges og ikke skal brændes af eller destrueres. Det er jo rigtig sjovt at arbejde med et projekt, som alle kan nikke anerkendende til og har lyst til at være med i. Direktøren fra Salling Entreprenørfirma er naturligvis optaget af at udvikle sin virksomhed. Men det betyder også meget for ham at bidrage til de unges uddannelse og at være med til at udvikle lokalsamfundet Forretning og kreativ selvforståelse Fra skepsis til positiv ånd på tværs Medarbejderen fra erhvervs- og turistcenteret er især drevet af at skabe forretning og nye virksomheder af noget, der ellers betragtes som skrald, og at gøre miljøvenlige og ressourcebesparende løsninger økonomisk attraktive - og økonomisk bæredygtige, så de ikke er afhængige af offentlige tilskud. Udviklingskonsulenten fra Erhvervsakademi Dania fortæller: Min personlige motivation er et ønske om at bidrage til at gøre verden til at bedre sted for alle, og samtidig skabe en kreativ selvforståelse hos det enkelte menneske, at alle bidrager, og at der i det at skabe lokale løsninger på globale udfordringer ligger noget lystbetonet og stærkt motiverende. Samarbejdet internt i kommunen er et vigtigt element i projektet. For at projektet skal lykkes, skal Natur & Miljø, Teknisk Forvaltning, Plan & Byg, Indkøb og Byrådssekretariat spille aktivt sammen. Kommunens projektejer er selv ansat i Energibyen Skive i Teknisk Forvaltning. Han har oplevet en noget nølende start med skepsis fra de andre afdelinger, men modstanden er heldigvis blevet vendt til fælles engagement og åbent samarbejde. Nu kommer der også forslag og initiativer fra de andre afdelinger: For at få skepsissen vendt har vi inddraget kollegaer fra de forskellige afdelinger. Lige netop det at frikøbe nogle af medarbejdernes timer har medvirket til en positiv ånd. Kapitel 7.2. Side 7/12. Oktober 2014

9 Virksomheder og borgere er med Køkkener og garderober Kunderne vil have cirkulære løsninger En menneskelig holdning Grønt design og ny produktlinje Genbyg Skiver er ikke afsluttet endnu, og det er for tidligt at opgøre resultaterne. Men det er allerede tydeligt, at den cirkulære tankegang hurtigt breder sig i Skive og omegn. Kommunen har flere cirkulære projekter klar, en af dem er opbygning af en socialøkonomisk virksomhed omkring byggematerialer. Salling Entreprenørfirma er ved at udvide med nye forretningsområder, og erhvervscentret oplever flere og flere henvendelser fra mindre virksomheder, der vil arbejde med cirkulær økonomi. Borgerne i kommunen viser også en stigende interesse, ikke mindst på grund af en massiv presseomtale. 4. Workform fra tomandsvirksomhed til fusion? Workform er en af de mindste virksomheder i Rethink Business. Med kun to ansatte ligger hovedopgaven i at designe og kvalitetssikre køkken- og garderobeløsninger. Underleverandører tager sig af produktion og installation hos kunderne. Virksomheden har et ønske om at arbejde med nye og mere grønne forretningsmodeller. Virksomhedens direktør oplever en stigende efterspørgsel efter cirkulære løsninger: Forbrugernes behov flytter sig hele tiden, og vi skal lave produkter, som kan følge med forbrugerne. Det kan vi bedst, hvis vi tænker fleksibelt, grønt og cirkulært, hvor vi kan og det vil også fremadrettet være en central del af vores strategi. Men motivation for at arbejde med cirkulær økonomi ligger ikke kun i opfyldelse af kundebehov: Den primære motivation var helt klart at finde et nyt forretningsområde, og udvikle virksomheden i en mere bæredygtig retning. Ud over dette, er der også en mere menneskelig holdning involveret, da jeg personligt godt kan lide ideen om at genbruge, og på den måde skabe nye værdier. Det første skridt blev en brainstorm sammen med en af konsulenterne fra Rethink Business. Der kom mange gode ideer med på listen. Vi er selvsagt ikke så glade for at fortælle om alle ideerne det er jo dem, vi skal udvikle og skabe forretning ud fra i fremtiden. Men det jeg kan fortælle er, at ideerne spænder fra en mere klar strategi for grønt design, over styrket design af vores kerneprodukt, køkkenet, og til en ny produktlinje målrettet kontormiljøer et område, som vi ikke har arbejdet med før. Kapitel 7.2. Side 8/12. Oktober 2014

10 Figur 3: MoonLanding er designet, så der kan transporteres mange usamlede borde på meget lidt plads. Det var ikke tænkt ind fra starten, men nu skal konceptet tænkes ind i andre produkter. (Kilde: Workform.dk) Vi kunne ikke lade være med at tegne En ny samarbejdsform En skræddersyet løsning Vi tør noget mere Workform har valgt at arbejde videre med ideen om kontormiljøer som ny produktlinje. De har designet en fleksibel opbevaringsløsning, der giver kunderne mulighed for at hurtigt at omstille sig til nye organiseringer, opbevaringsbehov og indretninger. Samtidigt er det enkelt at tage modulerne tilbage og genanvende materialerne. Vi er en lille virksomhed og har derfor ikke så store ressourcemæssige og økonomiske råderum. Ideen om kontoropbevaring var alligevel så god, at vi ikke kunne lade være med at tegne. I løbet af projektet har Workform fundet ud af, at der er brug for nye samarbejdspartnere, men også nye samarbejdsformer. De indledte en dialog med en producent af kontormøbler og holdt en workshop sammen med både producent og potentiel kunde. Samarbejdsformen er ny for os. Den er spændende, fordi den samler alle de relevante parter omkring bordet og giver mulighed for at vi mere effektivt kan afstemme idéer og forventninger og hurtigere indgå de nødvendige aftaler, siger direktøren. Også samarbejdet med konsulenten har været anderledes, end virksomheden er vant til. Samarbejdet har været præget af sparring, dialog og ideer og løsninger, der er skræddersyet til os når vi ellers har haft kontakt til konsulenter, har oplevelsen været, at man selv skal skubbe på og definere, hvad man har brug for. Det var ikke tilfældet her. Direktøren regner ikke med, at udviklingen standser ved idéerne om bæredygtigt design og ny produktlinje. Virksomhedens to personer har på mange måder fået mod på at arbejde videre: Der er virkelig skabt et fundament for nye forretningsområder. Vi tør helt sikkert noget mere, end vi gjorde før, og vi kan se nye veje. Kapitel 7.2. Side 9/12. Oktober 2014

11 En fusion på vej? Det cirkulære økonomi engagerer Nye samarbejder Det personlige møde At udvikle samfundet og skabe engagement Faktisk er virksomheden kommet så godt i gang med forandringerne, at de nu overvejer selve virksomhedskonstruktionen: Vi er kun to personer i virksomheden, men har salgbare ideer til mange flere vores erfaringer i rethink business-projektet har sat endnu mere lys på, at vi bare er gode til at designe og for at vi kan gøre det, vi er bedst til, skal vi være en del af noget større. Derfor arbejder vi lige nu på at fusionere med en større virksomhed, som tænker lige så grønt som os 5. Fra trædesten til resultater Rethink Business har vist os, at det kan betale sig at gå nye veje. Selvom projektet hverken er afsluttet eller evalueret, kan vi allerede nu se, at der er gode resultater i form af cirkulære løsninger, der både skaber forretningsmuligheder og bidrager til at løse miljømæssige udfordringer. Vi har set, at den cirkulære økonomi kan engagere, og at det giver ny energi og muligheder at arbejde med bevægelse og skræddersyede løsninger. Gennem forløbet har vi sat gang i mange nye samarbejdsformer og relationer. Princippet om en hånd i stedet for en håndbog har gjort det muligt at forny mødet mellem konsulent og virksomhed. Kunder og leverandører har udviklet sammen, studerende har samarbejdet med kommune og virksomheder om nye forretningsmodeller og offentlige og private har samarbejdet om cirkulære løsninger. Men de nye samarbejdsformer har naturligvis ikke været helt uden problemer. Netværksorganiseringen er god til at sikre engagement og drivkraft, men kan give udfordringerne i forhold til ledelse, arbejdsdeling og fælles retning. Vi har erfaret, at kommunikation er utroligt vigtig. Den virtuelle platform rethinkbusines.dk spiller en vigtig rolle, men den kan ikke erstatte det personlige møde. Vi har haft mange gode diskussioner om, hvad en cirkulær forretningsmodel er, hvem der har ansvaret for, at virksomhederne kender tilbuddet, hvad affaldsselskabernes rolle kan være, hvordan en kommune kan arbejde cirkulært og meget andet. Møder og samtaler er et uvurderligt redskab, når vi arbejder med menneskelig drivkraft og relationer. Vi har også lært, at det der driver den enkelte, både er mangfoldigt og uforudsigeligt. De fleste kan heldigvis koble sig til projektets mål om at skabe forretning og løse miljøudfordringer. Men ved siden af det ligger der stærke ønsker om at udvikle samfundet ved at gå sammen, udnytte hinanden forskelligheder og undgå kompromisser. Og mange er drevet af at engagere andre mennesker, at mærke nysgerrighed, begejstring og interesse, at skabe kreativ selvforståelse og glæde ved livet. Kapitel 7.2. Side 10/12. Oktober 2014

12 Det personlige engagement er uforudsigeligt En bevægelse er startet Whole system innovation Join the circular Revolution vil du være med? Det giver os anledning til refleksion over, hvordan vi motiverer mennesker til at gå med i et projekt eller en bevægelse. Vi kan ikke uden videre gå ud fra, at virksomhedslederen kun motiveres af bundlinjen, at den studerende kun motiveres af gode karakterer, eller at den kommunalt ansatte kun drives af servicemål og lokal udvikling. Vi har set, at den cirkulære tankegang har bredt sig i løbet af projektet. Hverken kommuner eller virksomheder stopper ved deres oprindelige idé, flere virksomheder og kommuner kommer til, leverandører, kunder og studerende bliver involverede. Og vi oplever stor interesse fra statslige styrelser og internationale organisationer, fra presse og borgere. Det ser ud til, at en bevægelse er startet. Rethink Business har på mange måder vist os, hvordan man kan skabe udvikling gennem cirkulær økonomi. Men vi er ikke i mål endnu og det kommer vi nok heller aldrig helt, når vi arbejder med et wicked problem. For os bliver den næste store opgave at få skabt større sammenhæng mellem de enkelte dele i rethink business og vores andre initiativer omkring cirkulær økonomi: challenge water, materialestrømme, uddannelse og internationale samarbejdsrelationer. Vi skal arbejde med hele systemet, med whole system innovation. Vi håber, at endnu flere i fremtiden vil være med til at udvikle den cirkulære økonomi. Der er brug for et samlingspunkt, hvor relationer og partnerskaber opbygges, hvor erhverv og forskning mødes, hvor viden og erfaringer samles og udveksles og vor nye koncepter udvikles i fællesskab. Derfor arbejder vi nu på at skabe et hub for cirkulær økonomi ud fra en mission om to make it easier for business and people to make the transition toward a circular economy. Måske vil du være med? Så skriv, ring eller meld dig til på www. rethinkbusiness.dk. Join the circular revolution! Om forfatteren: Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Elinor er kontorchef i Region Midtjylland med innovation, erhvervsudvikling og kultur som arbejdsområde. Målet er at skabe et dynamisk samspil mellem udvikling af erhverv, kultur, miljø og velfærd. Elinor er uddannet som Cand. Scient. i geografi fra Aarhus Universitet. Har gennem mere end 25 år arbejdet med erhvervsudvikling i offentligt regi. Det har især handlet om innovation, iværksætteri, miljøledelse og erhvervsklynger. Kapitel 7.2. Side 11/12. Oktober 2014

13 i McKinsey & Company: Towards the circular economy. Ellen MacArthur Foundation ii Keith Grint: Wicked Problems and Clumsy Solutions. BAMM Publications iii William McDonough og Michael Braungart: Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Tings iv Keith Grint: Wicked Problems and Clumsy Solutions. BAMM Publications v Seth Godin: Tribes: we need you to lead us. Portfolio Hardcover vi Gamlemursten ApS vii Nøglepersoner citeret i artiklen: Christian Fredsø Jensen, projektleder, Region Midtjylland Svend Erik Nissen, projektleder, Development Centre UMT Birte Wind-Larsen, projektleder, Skive Kommune Karl Krogshede, projektejer, Skive Kommune Gregers Frederiksen, direktør, Salling Entreprenørfirma Gert Løkke Leth, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Sussi Hørup, Erhvervsakademiet Dania i Skive Lars Gøsta Rold, direktør, Workform Kapitel 7.2. Side 12/12. Oktober 2014

14 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Grøn Lov og Praksis er en erhvervshåndbog re et mod mellemledere og topledere i dansk erhvervsliv og i det o entlige. Den grønne oms lling kræver nye ledelses ltag i alle virksomheder, o entlige såvel som private. Der e erspørges nye kompetencer og værktøjer l at forstå hvordan og i hvilken takt, den grønne oms lling skal indarbejdes i virksomhedernes strategi og praksis. Erhvervshåndbogen er et værktøj l ledere, der i deres beslutninger skal kende mulighederne indenfor gældende lov. Fokus er på nye ltag indenfor lovgivningen re et mod at virkeliggøre en grøn oms lling i praksis, samt på indsamling af erfaringer fra de lovgivnings ltag der allerede er sat i gang. Erhvervshåndbogen udgives af Forlaget Andersen som abonnement og opdateres 4 gange årligt med nye ar kler. Du kan bes lle håndbogen som et årligt abonnement l enten den trykte publika on (3480 kr.) eller l internetversionen (2980 kr.) eller l begge dele (3980 kr.) ved at sende en mail l: Redaktør: Eva Born Rasmussen Håndbogsredaktør, Forlaget Andersen (Ansvarshavende) Ua ængig klima og ledelsesrådgiver T:

15 Forfa ere (udvalg): Anders Eldrup Ane e Juhl Indkøbschef Århus Kommune Anne Sophie Villumsen Direktør Zenz Barbara Kleinlercher Miljøingeniør Grontmij Water & Energy Birgi e Refn Wenzel Advokat Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Bjarke Fonnesbech Direktør Delebilfonden Connie Hedegaard Klimakommissær EU Dennis J. Larsen Senior Manager Deloi e Dorthe Kloppenborg Projektleder Økologisk Landsforening Elsebeth Gerner Nielsen Rektor Designskolen Kolding Gi e Krasilniko Partner Deloi e Hans Peter Slente Branchedirektør DI Energibranchen Jacob Ladenburg Seniorforsker Anvendt Kommunal Forskning (AKF) John Stefan Olsen Manuskrip orfa er Freelance Jonas Eder Hansen Udviklingsdirektør Danish Fashion Ins tute Jørgen Hammer Hansen Advokat Kaalund & Partnere Kamilla Born Frost Arkitekt MAA Freelance Katherine Richardson Professor Sustainability Science Centre, KU Magdalena AK Muir Ekstern Lektor Aarhus Universitet Marina Bergen Jensen Professor Skov &Landskab, KU Life Mogens Moe Advokat (H), lic.jur. Horten Per Rømer Kofod Segmentchef ABB Pernille Hagedorn Rasmussen Che onsulent IDA Peter Bjerregaard Cand.soc. Klimarådgiver Rikke Dreyer Che onsulent SKI, Formand for Forum for Bæredyg ge Indkøb Rikke Kure Wendel Seniorkonsulent Deloi e Svend Hansen Konsulent Deloi e Steen Lindby Vice President, Group R&D Rockwool Int. A/S Søren Dyck Madsen Klima og energimedarbejder Det Økologiske Råd Søren Stenderup Jensen Advokat, Ph.D. partner Plesner Thorbjørn Sørensen Teknik og Miljødirektør Middelfart Kommune Torben Hartz Director KPMG Ulrich Borup Hansen Head of Sales & Business Dev. ÅF Ligh ng Ulrik Dahl Direktør Ekspor oreningen

16 Læs mere i Grøn Lov og Praksis Læs her om de andre ar kler i oktober 2014 udgaven af Grøn Lov og Praksis : I lokalområderne er grøn omstilling i fuld gang, og selvom det sker på vidt forskellige måder, tegner der sig et tydeligt billede: Det gælder om at samarbejde om de grønne tiltag, så borgere, erhvervsliv, for eningslivet, kommunerne og regionen finder tilgange, der virker i praksis. Det kræver involverende kli maformidling, der skaber handlekompetence. Start med borgerinddragelse I artiklen Borgerinddragelse er grøn drivkraft af Lene M. Krabbesmark, klimakoordinator i Guldborg sund Kommune beskrives, hvordan kommunen i det sidste år har haft nyt fokus på borgerinddragelse og lokal forankring. Selvom det siden kommunen lancerede en klimaplan i 2009 har været intentionen at inddrage borgerne, så har projekterne vist sig primært at være styret af finansiering, samarbejder med andre myndigheder og vidensinstitutioner samt projektmagere. Nu har kommunen lært, at det er altaf gørende at have borgernes og lokale erhvervsvirksomheders opbakning til klimaplanen, for at strategien kan lykkes. Alle lokale aktører er med til at påvirke klimaet gennem adfærd, handlinger og beslutninger. Kommunen har derfor engageret sig i tre samarbejdsprojekter med fokus på henholdsvis borgerinddra gelse, planlægningsaspekter og den landskabelige udvikling i forbindelse med etablering af vindmøller, og proaktivt sat sig for at forstå den folkelige bekymring for påvirkning af landskab samt støjgener. Involver borgere og erhvervsliv I artiklen Kompleks kommunal grøn omstilling af Programleder Tina Unger fra Lejre Kommune be skrives initiativet Lejre Den Økologiske Kommune, der er nomineret til Nordisk Råds natur og miljø pris De e efter indstilling fra tre folketingspolitikere, to godsejere og syv repræsentanter for for skellige grønne foreninger i Danmark. Stillerne lægger i deres begrundelse for indstillingen især vægt på den involverende ambitiøse natur og miljøindsats, det nytænkende samarbejde, det metodisk nyska bende i, at kommunen bygger den platform, som borgere og erhvervsliv handler ud fra og for 360 grader vinklen, hvor økologi tænkes ud i alle kroge også hvor økologien ikke normalt optræder. Set i bakspej let er projektet et eksempel på, hvad der indenfor den internationale filantropi kaldes Collective impact eller på dansk kollektiv e ekt. En tilgang som fx Realdania i stigende grad ser som metode til løsning af nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står over for i dag. Skab handlekompetence Hvordan kan en troværdig formidling om klima og miljø skabe nysgerrighed, nuanceret forståelse, gode beslutninger og relevant handling frem for frygt, fremmedgørelse og passivitet? Det spørger Je e Hagen sen, konsulent, cand.scient.soc. fra Envice om i artiklen Klimaformidlingens udfordringer. Hvis viden formidles rigtigt styrkes handlekompetence. Det vigtigt, at klimaforandringer ikke ses isoleret, og at sidee ekter uddybes, og helst skal der vælges en konstruktiv vinkel, der viser løsnings og handlemulig heder. Hør mere om håndbogen ved at sende mail l

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Grønt design af Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen i Kolding April 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 11.3 Grønt design Af Rektor Elsebeth

Læs mere

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder TIL REDAKTIONEN: København, den 14. Juni 2012 Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder Herunder kan du finde uddybende beskrivelser af de enkelte artikler, der udsendes med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral

Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral I Skanderborg Kommune arbejder man med et projekt, som skal sikre, at affald der afleveres på genbrugspladserne får et nyt liv og bliver til varer i både en

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Det kræver et åbent sind og en alsidig værktøjskasse at støtte virksomheder gennem innovationsfasen. I denne case giver vi eksempler på nogle af de metoder,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere