Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM"

Transkript

1 Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102) Mødeleder: Deltagere: Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Peter Stampe, Anders Kühnau, Lennart Olausson og Astrid Johanne Bårdgard. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Afbud: Referent: Gæster: Under punkt 3 deltager bygherrerådgiver Jørn Porsgaard, advokat Jacob Møller og VIAs projektleder Peter Lykke-Olesen. AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) 3. LUKKET PUNKT 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) 5. LUKKET PUNKT 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Orienteringssager 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10)

2 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter 13. Andre sager 14. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 7. juni kl , og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 6

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 26. marts Referatet har været i høring i perioden tirsdag den 10. april til tirsdag den 17. april. Der indkom ikke ændringsønsker i perioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad. 3. LUKKET PUNKT Ad. 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) Sagsfremstilling VIA har som hovedopgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser af høj kvalitet, der imødekommer den private såvel som den offentlige sektors behov for kvalificeret arbejdskraft. I 2011 besluttede VIAs øverste ledelse at øge det strategiske fokus på udviklingen af eksisterende såvel som nye uddannelser og udbud. Dette skete bl.a. ved at indføre en intern procedure for godkendelse af nye uddannelser og udbud i VIA. Med den nye procedure blev det vedtaget, at alle ansøgninger som hovedregel skal forbi rektorat, PHL og bestyrelse til strategisk drøftelse, inden de sendes frem til screening af den/de respektive højskoler. Det blev ligeledes i 2011 besluttet, at VIAs samlede uddannelsesportefølje ca. en gang om året dagsordenssættes i bestyrelsen. Temadrøftelsen vil være delt op i to dele: a. Overordnet gennemgang af regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem b. Oplæg om VIAs nuværende uddannelsesportefølje og implikationerne af regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem samt VIAs strategiske retning på området. Bilagt er regeringens redegørelse fra april 2012 samt materiale, der skitserer VIAs samlede uddannelsesportefølje: Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 6

4 Bilag 03a Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, april 2012 (Bemærk venligst, at der på side 27 er en opsummering af de uddannelsespolitiske principper, som Uddannelsesministeriet vil arbejde for). Bilag 03b Link til VIAs uddannelsesguide (oversigt over VIAs uddannelser): (Med linket er der mulighed for at bladre i publikationen eller hente en pdf-version. Den trykte publikation vil blive uddelt på bestyrelsesmødet). Bilag 03c Oversigt over VIAs uddannelser inden for videreuddannelse- og kompetence Ansvarlige for punktet er Harald Mikkelsen og Peter Friese. Det indstilles, at der foretages en overordet drøftelse af emnet. Ad. 5. LUKKET PUNKT Ad. 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) Der foreligger nu en årsprognose for 2012 baseret på regnskab for første kvartal Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en kort supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Ad. 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj 2012 Den 24. maj 2012 blev der holdt er strategiseminar for bestyrelsen og repræsentanter for uddannelsesudvalg. På strategiseminaret blev der givet en orientering om VIAs nye vision samt introduceret til VIAs strategikoncept. I programmet indgik gruppearbejde hvor deltagernes kunne fremkomme med input til det videre arbejde med strategien for Som en opfølgning på strategiseminaret opfordres de medlemmer, der har deltaget, til kort at kommentere seminaret og udbyttet heraf. Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en kort opfølgning på strategiseminaret. Ad. 8. Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for bestyrelsen i Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for Orienteringssager Ad 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 6

5 Afrapportering af VIAs strategiske fokusområder og mål 2011 er en intern statusrapport, som består af udviklingskontrakten og en række interne mål, som VIA selv har formuleret. Selve statusrapporteringen på Udviklingskontrakt blev sendt til bestyrelsen til orientering pr. den 30. april Formålet med denne interne statusrapport er at samle op på indsatsen i alle VIAs højskoler og støttefunktioner med udgangspunkt i de mål, der var sat for institutionen for Der er opnået en samlet målopfyldelse på 81 %. Rapporten peger på, at VIA allerede tilbage i 2010 har indfriet flere af de mål, der er sat for Statusrapporteringen for 2011 afspejler en fortsat positiv udvikling i VIA i forhold til de strategiske fokusområder. Udviklingens hastighed har dog været aftagende, og den samlede målopfyldelse er således lidt lavere i 2011 end i Vedlagte rapport giver overblik over målopfyldelse og resultater for De seneste to år er der desuden udarbejdet en mere læsevenlig udgave med en gennemgang af hvert enkelt resultatkrav. I år er det i stedet valgt til internt brug at supplere rapporten med bilag (som kan tilgås fra LINK: kvalitetsafdelingens intranet) indeholdende data fordelt på uddannelser og år da dette bedre opfylder det fremadrettede behov ift. VIAs nye strategikoncept. Der vil desuden blive mulighed for at rekvirere analyser af fokusområder af særlig interesse ifm. strategiprocessen. Til bestyrelsens orientering vedlægges bilag 09: Afrapportering af strategiske fokusområder og mål 2011 (NB: Dokumentet indeholder både milepæle fra udviklingskontrakten (de hvide rækker) og VIAs interne milepæle (de grønne rækker). Ad. 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer det indgående forlig vedr. en ny læreruddannelse, og betydningen for læreruddannelsen i VIA. Ad. 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer konklusionerne fra evalueringen af pædagoguddannelsen. Ad. 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter Professionshøjskolerne modtog i februar 2012 en ny PH-instruks, hvor bl.a. var indarbejdet et Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 6

6 krav om, at udenlandske studerende, der udløser tilskud i kraft af udveksling med danske studerende, skal være udvekslede i forholdet 1-1 med danske studerende. Denne såkaldte 1:1-regel vil også skulle omfatte studerende fra EU/EØS. Rektor Harald Mikkelsen vil give en orientering om status i sagen og de potentielle konsekvenser for VIA. Ad. 13. Andre sager Ad. 14. Eventuelt Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 6

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere