Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter og samfundsansvar 2014"

Transkript

1 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar

2 Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter, der vedrører samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a. Koncernens årsregnskab for 2014 findes i separat rapport NRGi årsrapport 2014, som er en redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, herunder koncernens og selskabets finansielle stilling efter årsregnskabsloven. Koncernens samlede afrapportering for 2014 består således af NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014 og NRGi årsrapport Begge rapporter er offentligt tilgængelige på NRGi s hjemmeside og rapporterne er fremstillet i trykt form, så de kan rekvireres ved henvendelse til selskabet. Stiftet: 1915 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar-31. december 2014 Repræsentantskabsmøde afholdes: 29. april 2015

3 NRGi a.m.b.a. Dusager Aarhus N Tlf: Fax: CVR-nr.:

4

5 Indhold 06 Forord 08 Ledelsesberetning 09 Året Hoved- og nøgletal 16 NRGi s vision og mission 17 NRGi s overordnede strategiske mål 19 Smart City 24 Bæredygtighed 26 NRGi understøtter aktivt det bæredygtige gennem forskellige initiativer 30 Strategiske samarbejder og opkøb 32 Adfærdskodeks (Code of Conduct) 36 Ledelse og medarbejdere 38 Bestyrelse og direktion 42 Divisionerne 43 NRGi og det økonomiske resultat 45 Infrastruktur 47 Installation 49 Rådgivning 51 Produktsalg 53 VE-Divisionen 53 Koncernaktiviteter 54 NRGi 100 år 56 Tabeller 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 5

6 Forord Nærværende skrift er en redegørelse for året 2014 fortalt gennem billeder og tekst. Året 2014 fortalt gennem tal findes i NRGi Årsrapport iagttaget i samfundet, og ud fra disse er der identificeret tre væksttemaer, som koncernens forretningsområder fokuserer på, for derved at kunne sikre lønsomheden i aktiviteterne. I 2014 har der været arbejdet med koncernens strategi frem til året Der er taget udgangspunkt i megatrends, der er Den finansielle udvikling og resultaterne for koncernen for året 2014 er yderligere uddybet i NRGi Årsrapport De konstaterede megatrends er: Klimaforandringer Urbanisering Demografi Digitalisering Globalisering og Ressourceknaphed KLIMAFORANDRINGER URBANISERING DIGITALISERING DEMOGRAFI GLOBALISERING RESSOURCEKNAPHED 6 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

7 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Ud fra dette er der opsat tre væksttemaer som er styrende for koncernens aktiviteter: Bæredygtigt energisystem Bæredygtige bygninger Bæredygtige byer BÆREDYGTIGT ENERGISYSTEM BÆREDYGTIGE BYGNINGER BÆREDYGTIGE BYER Dette fører til fokus på: Bæredygtighed Strategiske samarbejder og opkøb Lønsomhed BÆREDYGTIGHED STRATEGISKE SAMARBEJDER LØNSOMHED 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 7

8 Ledelsesberetning Årets resultat på 149 MDKK før skat er tilfredsstillende, særligt set i lyset af, at der fortsat er et afdæmpet økonomisk klima og en intens konkurrence på en række af markederne, hvor koncernen har sine aktiviteter. Det har i 2014 været muligt at sikre ejerne konkurrencedygtige priser og at foretage udbetaling af en væsentlig rabat på samlet 106 MDKK til ejerne. Endvidere er der fortsat sikret en høj sikkerhed i leveringen af el til ejerne i forsyningsområdet, faktisk blandt de bedste i Europa. Følgende væsentlige faktorer har bidraget til årets resultat: Infrastrukturdivisionen har bidraget væsentligt til årets resultat. Dels er der en forøget indtjening for elsalgsselskabet, dels er der i året tilkøbt en større kundeportefølje for at sikre den rette volumen af aktiviteter for at skabe øget lønsomhed og synergier. I netselskabet er der endvidere fortsatte driftsoptimeringer, der placerer selskabet højt i den årlige benchmark af danske eldistributionsselskaber. I Installationsdivisionen har der været en øget tilgang af opgaver inden for nybyggeri, samt et øget antal serviceog anlægsopgaver. Endvidere er der i divisionen foretaget et væsentligt opkøb, der styrker positionen som landsdækkende virksomhed. For Rådgivningsdivisionen ses en stabil udvikling i indtjeningen fra såvel bygherrerådgivning og energirådgivning som aktiviteter med tilstandsrapporter mv. ved hushandler. De finansielle kapitalplaceringer har givet et tilfredsstillende afkast sammenholdt med udviklingen på de finansielle markeder. Der har i året været en negativ resultatpåvirkning fra Produktsalgsdivisionen, hvor forretningsområdet med trafiklys er frasolgt, mens der er foretaget nedskrivning af værdien af aktiviteterne med produkter og services til byrum og cyklisme i forhold til forventningerne til de kommende års vækst og indtjening. Ovenstående punkter vil blive uddybet i nærværende beretning, samt NRGi Årsrapport God læselyst 8 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

9 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Året 2014 NRGi har i sin strategi for 2014 fokuseret på øget indtjening, bæredygtige handlinger og styrkelse og vækst af de eksisterende forretningsenheder. NRGi har en målsætning om, at indtjeningen i de enkelte forretningsområder skal være på niveau med de bedst indtjenende i branchen, og NRGi skal være den bedste ejer. NRGi s strategi er at opnå stordriftsfordele enten ved opkøb, strategiske samarbejder eller ved fusioner. I 2014 er der taget flere initiativer for at understøtte målsætningen. NRGi s fiberaktiviteter er fusioneret med fiberaktiviteterne for SEAS-NVE, der er tilkøbt en større privatkundeportefølje af elkunder, og elinstallationsforretningen er udvidet med opkøb af en installationsvirksomhed i Roskilde. Sidstnævnte optimerer koncernens muligheder for at betjene de landsdækkende kunder. Fiberaktiviteterne er indskudt i det nyetablerede selskab Fibia P/S i Selskabet er ved etableringen den største aktør inden for fiber til private husstande, og der er sket en tilfredsstillende tilgang af kunder i Det er forventningen at selskabet vil være en betydende aktør i udviklingen i branchen. NRGi har ved opkøbet af privatkundeporteføljen, fået udvidet sin kundeportefølje med omkring nye elkunder, så der i dag betjenes ca elkunder. Det er et skridt på vejen i den rigtige retning, men det er fortsat vurderingen, at der i et elhandelsselskab bør være en større kundeportefølje. Aktiviteterne med salg af alarmer samt koncernens aktiviteter med trafiklys i selskabet Technical Traffic Solutions A/S (TTS) er frasolgt. Begge virksomheder er solgt til andre virksomheder med samme forretningsområde. De vurderes til bedre at kunne føre dem frem til at blive rentable forretninger. Samarbejdet mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion er lagt ind i et fast mønster, hvor der holdes to temamøder om året. På disse møder bliver forskellige problemstillinger belyst og drøftet, og deltagerne kommer med input til bestyrelse og direktion. Disse møder er en medvirkende årsag til, at samarbejdet med repræsentantskabet hele tiden forbedres og udbygges. I 2014 er der nedsat et udvalg, der skal se på, hvordan NRGi kan styrkes som vindervirksomhed, og herunder vil man også se på, om selskabets vedtægter bør ændres. Udvalget består af både bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. De afholdte temamøder for repræsentantskabet i 2014 har givet et godt udgangspunkt for bestyrelsen til at arbejde med den fremadrettede strategi for koncernen. I 2014 er koncernens mission og vision skærpet, og det danner grundlag for Strategiplan Bestyrelsen godkendte planen sidst på året, og i 2015 skal den ligge til grund for de målsætninger og delstrategier, der skal udarbejdes i de enkelte divisioner. Som en del af Strategiplan 2020 er der etableret en ny division, Vedvarende Energi. Denne division skal understøtte ambitionerne om en omstilling til et mere bæredygtigt energisystem. Fokus skal være på modne teknologier som vind og sol. Det videre arbejde med etableringen af en kystnær vindmøllepark i Århus Bugten, varetages i denne division, og i 2015 afklares det, om projektet kan leve op til de forudsætninger, der er vedtaget af repræsentantskabet. Netselskabet er under konstant pres for optimering og effektivisering som følge af myndighedernes årlige effektiviseringskrav. Det er yderst tilfredsstillende, at NRGi s netselskab placerer sig som et af landets mest omkostningseffektive og samtidig har en af landets absolut laveste afbrydelsestider. Den nye afregningsmodel, hvor kundekontakten ved gennemførelsen af engrosmodellen overgår til elhandelsselskabet, er af Folketinget udsat. Ifølge et fremsat lovforslag udskydes ikrafttrædelsesdatoen til den 1. april Denne ændring, hvor netselskabet mister kundekontakten, vil gøre værdiskabelsen for andelshaverne i form af den hidtil anvendte rabatudbetalingsmodel over net-tarif og abonnement mindre synlig. Der arbejdes derfor på at finde en model for, hvordan denne direkte værdiskabelse kan synliggøres fremadrettet. Ledelsesberetningen i sin fulde længde findes i NRGi årsrapport, der også omhandler lønsomhed og risikofaktorer NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 9

10 Kundeservice har i 2014 besvaret omkring telefonkald og mails.

11

12 En kunde, der årligt bruger kwh sparer hos NRGi kr. En kunde, der årligt bruger kwh sparer hos NRGi 665 kr. En kunde, der årligt bruger kwh sparer hos NRGi kr. En kunde, der årligt bruger kwh sparer hos NRGi 903 kr. Besparelsen på nettariffen er inklusive NRGi s rabat og faste betalinger og målt i forhold til gennemsnitsprisen i vestdanmark priser pr. 1. januar NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

13 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Hoved- og nøgletal MDKK Hovedtal Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat (EBT) Årets resultat Rabat 106* Anlægsaktiver Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) Likviditetsgrad Soliditetsgrad Egenkapitalforrentning (%) Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis i NRGi Årsrapport Note 1. * Årsresultat 2013 for NRGi a.m.b.a. er grundlag for beregning af rabat i perioden 1. juli juni I alt til udbetaling er 107,4 MDKK NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 13

14 Ved udgangen af 2014 er der opsat i alt 29 ladesteder i NRGi s forsyningsområde. 5 af disse er såkaldte hurtigladestandere med en effekt på 50 kw.

15

16 NRGi s vision og mission Vision NRGi skal være det mest lønsomme andelsejede energiselskab i Danmark for at skabe værdi for ejere og kunder. Mission NRGi skal skabe værdi for samfundet og andelshaverne ved at levere bæredygtige ydelser, produkter og services inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation. NRGi skal som energiselskab nationalt og internationalt aktivt bidrage til realiseringen af de klima- og energipolitiske målsætninger med fokus på øget energieffektivitet og vedvarende energiproduktion. NRGi er et østjysk funderet selskab med nationale og internationale forretninger, som gennem strategiske samarbejder og partnerskaber opnår forretningsmæssig styrke. 16 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

17 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER NRGi s overordnede strategiske mål NRGi står med gode muligheder for at være med til at udvikle det danske samfund i den mere bæredygtige og innovative retning. Året 2014 er set i forhold til NRGi s strategiplan med de overordnede strategiske mål. Overordnede strategiskemål Status for 2014 NRGi skal skabe et tilfredsstillende afkast En forrentning af egenkapitalen på 4 % Et årligt økonomisk resultat på +200 MDKK Resultat før skat 149 MDKK Et soliditet på minimum 50 % skal sikre den nødvendige handlefrihed på både kort og lang sigt Soliditet 71 % NRGi skal opleves som en grøn virksomhed indeks over 61 Indeks 60 NRGi har loyale kunder målet for kundetilfredshed er minimum 65 målt på kundeloyalitetsindekset for privatkunder Indeks 66 Andelshavere tilføres værdi ved en rabat Udbetalt rabat i 2014 udgjorde 106 MDKK 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 17

18 VEKSØ s produkter i form af pullerter og mastelygter er opsat ved Moesgård Museum. De er opsat på parkeringspladsen og langs stierne i forbindelse med en omfattende renovering af museet.

19 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Smart City NRGi ønsker at tage et medansvar for at skabe bedre, sundere og bæredygtige byer. Det er baggrunden for, at NRGi i 2014 målrettet har arbejdet på at udbrede kendskabet til, hvad begreberne Smart City og Smart Grid står for. Udnytter man den moderne teknologi intelligent, kan vi få meget mere ud af vores energi, og en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende faciliteter. I 2014 har NRGi afholdt møde med en række kommuner for at skærpe interessen for Smart City-konceptet, og disse besøg munder ud i en konference i januar 2015, hvor mulighederne indenfor Smart City belyses og debatteres. NRGi s Produktsalgsdivision leverer inventar til byrummet i mange danske og udenlandske byer. Inventarenheder der oplyser eller belyses, anvender den energibesparende LED belysning, og intelligente affaldsspande komprimerer affaldet og reducerer behovet for antal tømninger. Installationsdivisionen er en af landets største aktører på vedligeholdelse og udbygning af vejbelysning. Nye energibesparende LED belysningsarmaturer i en stadig bedre kvalitet har gjort det særdeles attraktivt for kommunerne at udskifte traditionelle kviksølv og natrium lamper med LED. Dette giver dels en besparelse på forbruget, og dels en besparelse på vedligeholdelse, fordi LED belysningen har en væsentlig længere levetid. Installationsdivisionen har i 2014 opsat LED belysning i flere byer herunder Esbjerg og Sønderborg. Infrastrukturdivisionen blev i 2012 færdig med at installere intelligente elmålere i samtlige elinstallationer i forsyningsområdet. Alle NRGi s andelshavere har derved en central enhed til fremtidens elsystem. Kombinerer kunden det allerede nu med en af de app s, der er tilknyttet den nye måler, har man et enestående redskab til at overvåge og følge sit elforbrug. Mange har benyttet sig af denne mulighed, og NRGi s app er downloadet gange, medens omkring forbrugere benytter sig af muligheden for at få alarmer og rapporter på forbruget. Elmålerne giver også en række driftsmæssige fordele for NRGi, der gør, at de nuværende ressourcer kan anvendes mere effektivt i forbindelse med drift og fejlfinding mv. Rådgivningsdivisionen er en væsentlig aktør inden for planlægning og udvikling af den smarte by, hvad enten det drejer sig om at få fortættet og forbedret bæredygtigheden i den eksisterende by eller omdannelsen af funktionstømte industriarealer eller havne til nye smarte byområder. Et særligt fokusområde i 2014 har været at udvikle fremtidens plejehjem, de med af afsæt i nye boformer og fremtidens teknologi skal møde udfordringen fra den aldrende befolkning. ENGROSMODELLEN I denne nye afregningsmodel er det selskabet, som sælger energien til den enkelte husstand, der får ansvaret for at opkræve hele betalingen for husstandens elforbrug. Det betyder, at elforbrugeren kun får kontakt med elhandelsselskabet, der så efterfølgende ud over selve energien skal afregne moms og afgifter, betaling for transmission og PSO samt betaling for distribution til netselskabet. For elforbrugeren bliver det anderledes ved, at vedkommende kun modtager opkrævning fra ét selskab, hvor man i dag modtager en samlefaktura eller to separate fakturaer for henholdsvis elforbrug og eldistribution. Regeringen har sidst i 2014 udsat ikrafttrædelsesdatoen. Ifølge et lovforslag fremsat i februar 2015, udskydes datoen yderligere til 1. april NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 19

20 MÅLERNE VISTE DERES VÆRD Den 28. maj blev NRGi s netkunder i Horsens, Hedensted og Juelsminde området ramt af en strømafbrydelse. I forbindelse med fejlretningen blev der nogle steder sendt en overspænding ud på nettet, og det kan have forårsaget ødelæggelser på elapparater. De nye elmålere, som NRGi har opsat, registrerer og lagrer sådanne informationer, og det betød, at det var muligt præcist at udpege de husstande, der havde haft overspænding. Disse blev kontaktet med en anvisning på, hvorledes man skulle forholde sig overfor sit forsikringsselskab, hvis man havde fået ødelagt noget i forbindelse med overspændingen. Da stadig flere enheder anvender elektricitet, er det af stor betydning for både private og erhverv, at man har en stabil elforsyning. Helt at undgå afbrydelser på grund af f.eks. overgravede kabler eller elementernes rasen, er desværre ikke muligt, men forsyningssikkerheden i NRGi s område, hører til de bedste i landet. Afbrydelsestiden har i 2014 i gennemsnit været på 15 minutter pr. installation. Det er en mindre stigning i forhold til 2013, hvilket primært skyldes en enkelt afbrydelse på 60 kv nettet. Landsgennemsnittet i 2013 var på 16 minutter, hvilket er det laveste minuttal målt nogensinde i Danmark. Kundetilgangen i 2014 er fortsat, og antallet af aktive installationer udgør ved udgangen af året i forhold til i I slutningen af året kom Energitilsynets årlige benchmark af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i elleveringen. NRGi Net A/S er i denne placeret som nummer 2 i Danmark. Benchmarken omfatter 48 distributionsselskaber, og er foretaget ud fra regnskabstallene for drift- og vedligeholdelse af elnettet fra Denne placering i den absolutte top er udtryk for, at den målrettede indsats for at effektivisere arbejdet har båret frugt. Fibernettet er ligeledes et centralt element i fremtidens Smart City. Kommunikationen vil i fremtiden mere og mere basere sig på tovejskommunikation, og hertil kommer de mange nye streamingtjenester, som følger med ønsket om selv at bestemme, hvad og hvornår man vil se TV. Begge dele stiller krav til båndbredder, som kun fibernettet kan levere. I 2014 har NRGi fokuseret på at udbygge fiberforbindelsen til Ebeltoft i Syddjurs Kommune, og flere mindre bysamfund er koblet på fibernettet ud fra denne hovedlinje. Arbejdet med at udbrede fibernettet er sket i et forbilledligt samarbejde med de lokale repræsentantskabsmedlemmer og Syddjurs Kommune. Der har endvidere været stort fokus på foreningsmarkedet. Yderligere udbygning fortsætter med fokus på, at der først udbygges der, hvor flest vil tilsluttes. Fremover varetages denne aktivitet i regi af det nydannede Fibia P/S. GENNEMSNITLIGE AFBRYDELSESTID NRGi Landsgennemsnittet Landstallene for 2014 kendes først til april Stigningen i den gennemsnitlige afbrydelsestid pr. kunde i 2014 skyldes en enkelt højspændingsafbrydelse. Den omfattede omkring husstande i en kort periode den 28. maj NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

21 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri Det Nye Universitetshospital, (DNU), i Skejby bliver forbrugsmæssigt på størrelse med en dansk provinsby. DNU bliver med et årligt forbrug på mellem GWh en af Danmarks største elforbrugere, og NRGi står for elforsyningen til dette komplekse projekt. Der er dublering af alt (to slags af alt), og det gør det umådeligt driftssikkert. Men der løbes ingen risiko, så udover dubleringen er der opsat to nødgeneratoranlæg på 10 MVA, der tager over, hvis der skulle komme et nedbrud. NRGi har bygget to transformerstationer på hver 600 m 2, som står på hver sin side af hospitalsområdet. De er forbundet med 15kV-ledninger, der løber rundt om hele området. Til at nedsætte spændingen til den normale driftsspænding, er der opsat 32 transformere i forbindelse med elforsyningen af hospitalet NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 21

22

23 Big Belly er soldrevet, og den komprimerer affaldet, så det kun fylder 1/5. Det sparer på antallet af tømninger. Big Belly giver selv besked, når det er tid til en tømning. Big Belly indgår i VEKSØ s produktsortiment.

24 Bæredygtighed I NRGi s mission er det formuleret, at NRGi vil skabe værdi for samfundet og for andelshaverne ved at levere bæredygtige ydelser, produkter og services inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation. Bæredygtigheden er således en rød tråd igennem alle koncernens aktiviteter, og det sikrer, at koncernens aktiviteter ikke medvirker til en forringelse af det klima og det samfund, vore efterkommere skal overtage. Ved årets udgang er koncernens hidtil fire divisioner Infrastruktur, Installation, Produktsalg og Rådgivning blevet udvidet til fem, idet divisionen Vedvarende Energi (VE) er kommet til. Denne division skal understøtte målene i strategiplan 2020, og koncernens investeringer vil blive målrettet til et mere bæredygtigt energisystem ved involvering i produktion af vedvarende energi. I 2014 har der været stort fokus på forberedelserne til etablering af en vindmøllepark i Århus Bugten. Det drejer sig om 20 stk. 4 MW vindmøller med en produktion svarende til husstandes elforbrug (400 TWh). Ansvaret for forhandling og gennemførelse af dette projekt placeres i divisionen Vedvarende Energi. NRGi Net har nogle myndighedsmæssige forpligtelser til at arbejde aktivt for at reducere energiforbruget i boliger og i virksomheder. Disse forpligtelser lever NRGi Net op til ved at have realiseret energibesparelser på MWh i forhold til kravet om minimum MWh i Med NRGi s særlige tilskud til energiforbedringer, understøttes de miljømæssigt rigtige systemer yderligere. Der er i 2014 udbetalt 33,2 MDKK i tilskud til disse energiforbedringer. Det myndighedsmæssige samlede krav til NRGi Net og NRGi Lokalvarme er, at der i 2015 skal realiseres besparelser for MWh hvor kravet i 2014 samlet set var MWh. Dette øgede myndighedskrav i 2015 i forhold til tidligere år, medfører at den særlige Elsparetarif er øget. NRGi Net arbejder løbende på at nedbringe distributionstabet i elnettet, og med et tab på 3,5 %, forventes det i lighed med tidligere år, at ligge under landsgennemsnittet, som dog først kendes senere på året. I 2014 er den udarbejdede VVM rapport efter offentlighedsfasen godkendt af Energistyrelsen. Blandt de tre konsortier, der var prækvalificerede til at byde på opgaven som totalleverandør, er Siemens Windpower valgt, og ved årets afslutning pågår forhandlingerne fortsat. 24 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

25 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER ET BÆREDYGTIGT DANMARK Rådgivningsdivisionen bidrager til realisering af visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med balance for by, erhverv, mennesker og miljø. Rådgivningsdivisionen arbejder bl.a. i den almene sektor for realisering af helhedsplaner, der øger boligers og områders attraktivitet og kan fremme integrationen af socialt udsatte grupper og skabe tryggere rammer for beboerne i almene boligområder. Rådgivningen om energioptimering fremmer effektivt ressourceanvendelse i det byggede miljø, og bidrager dermed både til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. DET BEDSTE NYBYGGERI I NORDEN Kuben Management har været bygherrerådgiver på byggeriet Sæby Strand ejet af Frederikshavn Boligforening. I september blev byggeriet kåret af NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostädsorganisationer) som det bedste nybyggeri i Norden, og det fik prisen Bostadspris Det er en slags Oscar for de almene boliger. Byggeriet Sæby Strand består af 84 boliger bygget i 4 rækker på to og tre etager. Der er tale om energiklasse 2020 med et energiforbrug på ca. 20 kwh pr m 2 pr. år. Boligerne er bl.a. udstyret med solceller til el og solpaneler til produktion af varmt vand NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 25

26 NRGi understøtter aktivt det bæredygtige gennem forskellige initiativer Anvender FSC mærket træ til produktion af byinventar FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn. Princippet er således at kunne fælde træer i en regnskov, uden at skoven tager skade af det. FSC mærket træ er såvel fra plantage som de skove, der drives bæredygtigt. NRGi s Lokalvarmeværker fyrer med CO 2 -neutrale biobrændsler som halm, træflis og træpiller. Et af varmeværkerne supplerer desuden sin opvarmning med solfangere. Til 96 % af produktionen har NRGi s Lokalvarmeværker anvendt CO 2 -neutralt brændsel Koncernen anvender elektroniske fakturaer Biler med god køreøkonomi Grøn energi i bygninger og grøn energi til erstatning for ledningstab NRGi ønsker at begrænse medarbejdernes udledning af CO 2 ved kørsel til og fra arbejde og ved kørsel i arbejdstiden CO 2 -udledningen fra de biomassebaserede varmeværker er ved afbrænding den samme, som hvis træet eller halmen rådner op i naturen. Derfor taler man om CO 2 -neutralitet, selv om der naturligvis vil være CO 2 -udledning, når biomassen skal transporteres til varmeværkerne. De mange papirfakturaer er i dag afløst af elektroniske. Derved spares store mængder papir og forsendelse. 90 % af alle fakturaer modtages og håndteres elektronisk. I reglen har man tidligere i bogholderiet haft 6 ringbind pr. selskab i koncernen pr. år, nu er det reduceret til 1. Når der i koncernen skal indkøbes biler, er der stort fokus på, at det er biler, der ikke forurener mere end højst nødvendigt. Endvidere lægges der vægt på, at bilerne kører langt på literen. EL:CON har i 2014 udskiftet halvdelen af vognparken til mindre forurenende modeller. Resten udskiftes over de kommende 2 år. Det elforbrug, der er i NRGi s bygninger plus det ledningstab, der er i NRGi s elnet, indkøbes som et VE certifikatprodukt med oprindelsesgarantier fra danske vindmøller, der højst er to år gamle. NRGi s bygninger har et årligt elforbrug på omkring kwh. Det svarer til elforbruget i små 200 parcelhuse. Der er på flere af NRGi s destinationer etableret videokonferencefaciliteter. Det medfører, at medarbejdere kan holde møder via et videolink, og man sparer køreturen mellem destinationerne. Der er oprettet en medarbejdersamkørelselsportal i regi af Business Park Skejby, hvor medarbejdere i området kan aftale samkørsel. Det sker i det velkendte GoMore-system, som har mere end medlemmer. 26 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

27 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Ladestandere til elbiler Solcelleskov Affaldshåndtering Undervisning Tablet til bestyrelserne i NRGi NRGi er medejer af elbilsoperatøren CLEVER, der arbejder på at etablere et landsdækkende net af elladesteder til elbiler. I NRGi s område er der ved udgangen af 2014 i alt 29 ladesteder. En af forudsætningerne for en øget udbredelse af elbiler i lokalområdet er derved på plads. Molslinien har udstyret færgelejerne og en af sine færger med ladefaciliteter. Ved NRGi s domicil på Dusager er der etableret en såkaldt solcelleskov. Den består af 15 solceller, der tjener som et slags vartegn for koncernen, og er et eksempel på et både synligt og bæredygtigt vartegn, der er en innovativ vedvarende energiløsning. NRGi koncernen sorterer sit affald. På alle kontorer er der en separering af affaldet. På varmeværkerne håndteres affaldet efter miljøstandarden DS/EN ISO Installationsdivisionen anvender ligeledes miljøcertificeret affaldshåndtering. NRGi underviser skoleelever i sikker og rationel omgang med el og i bæredygtig energiproduktion. Eleverne får bl.a. en konkret viden om, hvordan og hvorfor, de bør spare på energien. I alt elever har i 2014 deltaget i undervisningen. For at spare på de endeløse print af dagsordener, referater, planer og projekter er NRGi s bestyrelser udstyret med en tablet. Det har skåret ned på forbrug af papir, printtid, mapper og opbevaring NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 27

28 I forbindelse med Smart City konceptet indgår der faciliteter for cyklisterne.

29

30 Strategiske samarbejder og opkøb For at NRGi på en optimal måde også fremover kan betjene sine andelshavere bedst, ønsker koncernen på alle sine forretningsområder at opnå markante markedspositioner. Det forudsætter, at der på alle områder er en optimal forretningsmæssig volumen, der skal opnås gennem vækst, opkøb, fusioner eller strategiske samarbejder. I 2014 er NRGi Elsalg udvidet med opkøbet af privatkundeporteføljen på omkring elkunder fra Neas Energy A/S. NRGi s nu elkunder er et skridt hen imod målet om at blive et af de største elhandelsselskaber i Danmark. Med købet overtager NRGi privatkunderne Nordjysk Elhandel Detail A/S og Switch.dk A/S. Installationsdivisionen har udvidet sin geografiske dækning i det østlige Danmark med købet af installationsforretningen M.J. Elektro, som har ca. 100 medarbejdere og er placeret i Roskilde. Tilkøbet har styrket divisionernes forretningsmæssige grundlag inden for stærk- og svagstrømsinstallationer, herunder kompetencer til at udføre store entreprisesager. Med tilkøbet er der opnået adgang til et udvidet netværk af kunder og samarbejdspartnere. Installationsdivisionen har fokus på at udvikle samarbejdet med og skabe vækst via landsdækkende kunder og strategiske samarbejdspartnere. For at kunne tilbyde mere konkurrencedygtige produkter har NRGi og SEAS-NVE samlet fiberaktiviteterne i et nyt fælles selskab Fibia P/S. Selskabet har fra start et aktivt kundegrundlag på fiberkunder, og det nye selskab skal stå for den fortsatte udbygning af fibernettet i selskabernes forsyningsområder. Fibia P/S har hovedkontor i Svinninge hos SEAS-NVE, men der vil fortsat være aktiviteter hos NRGi i Horsens. Det nye selskab har ca. 250 medarbejdere. SEAS-NVE har en ejerandel på 65,5 %, og NRGi har en andel på 34,5 %. programudbuddet. For at kunne tilbyde programpakkerne til en konkurrencedygtig pris, er det nødvendigt at have en vis volumen, og det bidrager det fælles selskab til. Transport medvirker til forureningen og udleder ikke ubetydelige mængder CO 2. I den forbindelse er det vigtigt, at man afprøver de muligheder, der er til at begrænse denne forurening. En af vejene, man kan gå, er i større udstrækning at anvende elbiler. Deres udbredelse er betinget af, at der findes tilstrækkeligt mange ladesteder. Det er baggrunden for, at NRGi sammen med fire andre energiskaber har dannet CLEVER, der har opbygget et landsdækkende ladenetværk. Der er samlet set opstillet i alt 29 ladesteder i NRGi s forsyningsområde. I 2014 har CLEVER i NRGi s område endvidere opstillet eller ombygget i alt 5 ladestandere til hurtig-ladestandere, hvor eksempelvis en Tesla model S og Renault ZEO kan lade med en effekt på 50 kw. En Tesla kan med en hurtiglader oplade batterierne halvt på en halv time. Der er udbredt enighed om, at man både af ressourcemæssige, klimamæssige og miljømæssige hensyn bør reducere brugen af fossilt brændsel og øge andelen af den vedvarende energi. Den gældende politiske energiaftale målsætter, at 50 % af elproduktionen i 2020 skal komme fra vedvarende energi, og i 2035 skal 100 % af el-og varmesektoren forsynes med vedvarende energi. For at dette mål skal nås, har man i samme aftale besluttet, at vindkapaciteten i Danmark bl.a. skal udvides med 350 MW kystnære møller og 50 MW forsøgsmøller. NRGi har i samarbejde med Aura Energi, HOFOR og Vindmøllelaug Århus Bugt selskabet Havvind Århus Bugt (HÅB). Formålet for HÅB er at etablere et fælles forretningsgrundlag og udarbejde en projekt- og forretningsplan for etablering af vindmøller i Århus Bugt, og så efterfølgende medvirke i opførelsen af vindmøllerne. Projektet er beskrevet i afsnittet Bæredygtighed. Fibernettet anvendes i stor udstrækning til at se TV og streaming, og derfor er det vigtigt, at kunderne har mulighed for at hente de programmer, de ønsker. NRGi har sammen med en række andre energiselskaber dannet Waoo, der står for 30 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

31 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Temamøder Repræsentantskabet, selskabets øverste myndighed, har udover de to ordinære møder i april og december, holdt 2 temamøder i På temamøderne tages aktuelle emner op og behandles mere indgående. Fokus har været på NRGi s strategiske udvikling. På møderne i 2014 har temaerne været NRGi som vindervirksomhed og NRGi s strategiske udvikling. På møderne har der været en særdeles engageret debat, og møderne har medvirket til at give et godt og kvalificeret grundlag, når der skal træffes beslutninger på repræsentantskabsmøderne, ligesom input tjener til inspiration for bestyrelsen. Repræsentantskabsmedlemmerne drøfter i mindre grupper på møderne de muligheder, de ser for NRGi, og i den fælles drøftelse finder man frem til den linje, som man helst ser, at NRGi følger. Konklusionerne fra møderne samles i et notat, som indgår i bestyrelsens videre strategiarbejde. DANMARKS STØRSTE FIBERSELSKAB Fibia P/S, hvor NRGi og SEAS-NVE har samlet fiberaktiviteterne, er med et aktivt kundegrundlag på omkring , landets største fiberselskab. Fibia står for den fremadrettede fiberudbygning for ejerselskaberne. GOD SELSKABSLEDELSE Ledelse og bestyrelse i NRGi a.m.b.a., der arbejder efter anbefalingerne for god selskabsledelse (Corporate Governance), følger gennem et effektivt afrapporteringssystem systematisk løbende op på divisionernes præstationer sat i forhold til de opstillede mål. Der er truffet beslutning om, hvilke retningslinjer, der skal følges for ansvarlighed og god praksis, samt hvilke krav man stiller til sig selv vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold. I 2014 er der nedsat et vedtægts-udvalg bestående af både bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Udvalget ser på, hvordan NRGi kan styrkes som vindervirksomhed og vurderer, om der er noget i vedtægterne, der bør ændres NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 31

32 Adfærdskodeks (Code of Conduct) NRGi følger det adfærdskodeks, hvor de 10 principper for FN s globale konventioner indgår (Code of Conduct) Menneskerettigheder 1 Virksomheden støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 2 Virksomheden sikrer sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3 Virksomheden opretholder organisationsfrihed og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling. 4 Virksomheden støtter udryddelse af aller former for tvangsarbejde. 5 Virksomheden støtter aktivt afskaffelse af børnearbejde. 6 Virksomheden eliminerer diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7 Virksomheden støtter forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8 Virksomheden tager initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. 9 Virksomheden tilskynder udvikling og spredning af miljømæssige teknologier. Anti korruption 10 Virksomheden modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. NRGi har ikke formuleret en egentlig politik på området for menneskerettigheder. Selskabets aktiviteter og samfundspartnere opererer primært indenfor Europa, hvor menneskerettigheder er indeholdt i lovgivningen, og da man overholder lovgivningen, har man ikke fundet det relevant at fremhæve en særskilt politik med tilhørende aktiviteter på området. Efterlevelsen af Code of Conduct har i 2014 medført følgende. NRGi s investeringer følger Global Ethical Standard (GES) og bestyrelsen har præciseret reglerne og foretaget en opfølgning på, at de opsatte regler følges. Der er sat mål på mangfoldighed i ledelsen, og der er i forbindelse med valg opfordret til at opstille det underrepræsenterede køn. Store leverandører opfordres til at skrive under på, at man efterlever NRGi s Code of Conduct. Entreprenører, der udfører større arbejder for koncernen skriver under på, at alle regler på arbejdsmarkedet er overholdt. Der følges op på dette ved evalueringsmøder. Finansielle investeringer NRGi har i 2014 vedtaget en politik for de finansielle investeringer for at fastslå, at koncernens værdier og kommercielle ansvarlighed også er gældende for dette område. Der er fire grundlæggende værdier i de investeringer, som koncernen foretager. Ansvarlighed, miljømæssigt, økonomisk og socialt Ansvarligt forvalte og udvikle de midler, andelsselskabet ejer FN s globale konventioner Global Impact som indgår i NRGi s Code of Conduct Principper for ansvarlige investeringer (PRI Principles for Responsible Investments) 32 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

33 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Code of Conduct Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt at sikre, at også de underentreprenører, der udfører arbejde for NRGi, samarbejder om at udføre opgaverne i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastlagt af NRGi. Ved aftaleindgåelser skriver alle større underleverandører under på Code of Conduct. Den stiller bl.a. krav om, at underleverandøren skal overholde alle lokale love og bestemmelser om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation. I flere af de aftaler, som NRGi har indgået med underentreprenører, er der tilknyttet et incitatments/ bodsystem. Overholdelsen af NRGi s adfærdskodeks (Code of Conduct) er et målepunkt, og overholdelsen er derfor et af de elementer, man ser på ved de regelmæssige evalueringsmøder NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 33

34 I stedet for at grave indkørslen eller haven op for at få indlagt kabler, skydes en raket under jorden mellem 2 gravede huller.

35

36 22 % 78 % Kønsfordelingen blandt medarbejderne. Ledelse og medarbejdere Mangfoldighed NRGi opfatter ordet mangfoldighed meget bredt, og selv om fordelingen mellem mænd og kvinder naturligvis også indgår i mangfoldighedsbegrebet, så omfatter det også etniske, uddannelsesmæssige, personprofilmæssige og aldersmæssige forhold. Mangfoldighed i organisationen er en kvalitet, der bidrager til afbalancerede løsninger. Lovgivningen stiller krav om, at en virksomhed som NRGi opstiller måltal og udarbejder en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer. I forbindelse med repræsentantskabsvalgene og bestyrelsesvalgene har NRGi i 2014 opfordret til, at flere kvinder stiller op til de ledige poster, da de er underrepræsenteret. Ved årsskiftet 2014 var der 33 kvinder (33 %) og 67 mænd i repræsentantskabet. Dvs. to kvinder færre end ved det sidste årsskifte. Til repræsentantskabsvalget i 2015 er der opstillet 14 kvinder og 26 mænd til de 26 pladser altså 35 % kvinder. Ved valget i 2014 var det 33 %. I bestyrelsen er der pr. 31/ tre kvinder ud af de ni repræsentantskabsvalgte. Repræsentationen af kvinder i bestyrelsen afspejler således også fordelingen i repræsentantskabet. Målet er fortsat at have mindst 40 % af begge køn repræsenteret i både bestyrelse og repræsentantskab. I koncernens datterselskaber er det målet i bestyrelserne at have en kvindelig repræsentation på 25 % i 2016 og 40 % på lang sigt. Ved årsskiftet var der ligesom sidste år 5 kvinder i datterselskabernes bestyrelser, svarende til 19 %. Ved rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer lægges der vægt på, at der er kandidatemner af begge køn. i fire år, og hvert år er der således valg i ¼ af forsyningsområdet. I 2014 var turen kommet til valgområde 4 (Horsens). Stemmeprocenten blev på 12,3 %, hvor stemmeprocenten til sammenligning i 2013 i valgområde 3 (Aarhus Nord) var på 13 %. I 2015 bliver annoncering på de sociale medier taget i anvendelse for at øge interessen og valgdeltagelsen. Medarbejdere Der er i NRGi koncernen 111 personer med ledelsesansvar. I 2014 er 13 % af disse kvinder. Der er i koncernen 921 mænd og 266 kvinder. Den skæve kønsfordeling skal ses med baggrund i, at branchen traditionelt har været domineret af mænd både blandt medarbejdere og ledere. På trods af at det har været tilstræbt at have både mandlige og kvindelige ansøgere i 2014, er det ikke lykkedes at ændre procentdelen af kvindelige ledere. Der arbejdes fortsat på at skabe rammer, der medvirker til at sikre kvinders mulighed for ansættelse. Det er målet, at andelen af kvindelige ledere skal nærme sig andelen af kvindelige medarbejdere. Politikken er, at lederposter skal besættes med de bedst egnede, samtidig med, at man vil øge andelen af kvindelige ledere. I forbindelse med besættelse af lederstillinger, at der tilstræbes mindst en kvalificeret kandidat af hvert køn. For at hjælpe folk uden for arbejdsmarkedet videre i arbejdslivet tager NRGi hvert år et antal personer i praktik. Der ansættes studentermedhjælpere, og ved udgangen af 2014 var der 11 personer ansat i skåne- og fleksjob. Ejernes indflydelse NRGi s omkring andelshavere vælger 100 medlemmer til selskabets øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger ni bestyrelsesmedlemmer blandt sig, hvor halvdelen er på valg ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. Valg til repræsentantskabet er gældende NRGi bidrager til, at der løbende uddannes kompetente og veluddannede medarbejdere. I 2014 har der i koncernen været 80 lærlinge og elever primært inden for elektrikerfaget. Antallet af lærlinge og elever er stigende i forhold til tidligere år. 36 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

37 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Sundhed og trivsel NRGi stiller ved flere af sine lokationer motionsrum til rådighed for medarbejderne, ligesom der er tilbud om massage ved fysioterapeut. Mange steder har man endvidere en frokostordning, hvor der serveres sund og afbalanceret kost. Medarbejdernes deltagelse i motionsløb og lignende støttes af koncernen. Medarbejdernes velbefindende kan bl.a. aflæses i sygefraværet. Tallet for 2014 viser 54 timer pr. medarbejder, hvilket svarer til 3,2 %. I 2014 har der været 20 arbejdsulykker, der i større eller mindre grad har resulteret i fravær fra arbejdspladsen. I 2013 var antallet af arbejdsulykker på 25. Uddannelse Generelle kompetencer som projektledelse mv. understøttes af koncernen, mens divisionerne varetager den kompetencegivende fagefteruddannelse, da de er for forskellige til, at et fælles efteruddannelsesprogram er relevant. Sikkerhed på arbejdspladsen Sikkerhed på arbejdspladsen er en væsentlig del af arbejdsmiljøet. HIGH-FIVE UDVIKLINGEN I SYGEFRAVÆR PR. MEDARBEJDER Hos Veksø i Taulov har man med stor succes ansat en 30 årig person, der tidligere er dømt for narkokriminalitet. Han er ansat gennem High-five projektet, der hjælper unge kriminelle ud i job. NRGi 4 % 3 % 3,2 3,2 2,9 3,2 Den tidligere kriminelle er glad og stolt over sit nye job, og arbejdspladsen har fået en dygtig og loyal medarbejder, der er glad for at have fået en chance til. 2 % 1 % 0 % NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 37

38 Bestyrelse og direktion Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen Eventuelle ledelseshverv i andet end NRGi koncernen Søren Egge Rasmussen (Formand) 19. juni 2000 Dansk Energi s bestyrelse Organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aarhus Repr. i Merkur, den almennyttige Andelskasse Hjortshøj s.m.b.a. (dir) Jens Myrup Pedersen (Næstformand) 06. april 2006 Christine Viemose 26. april 2012 Bestyrer på Kaløvig Center Elsebeth Terkelsen 26. april 2012 Direktør i European Green Cities ApS Sekretariatsleder i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Eva Ryberg 25. april 2013 Hans Pedersen 28. april 2010 Jens Bak-Andersen 28. april 2010 Ulrik Kragh 24. april 2014 (2008) DELTA, Dansk Elektronik, Lys og Akustik Vice President Center of Test Excellence Insero Horsens, bestyrelsesformand Insero Science Academy A/S, bestyrelsesformand Energi Horsens Net Holding A/S, bestyrelsesformand Horsens Statsskole, bestyrelsesformand Horsens Folkeblads Fonds repræsentantskab Aage Højbjerg 27. april 2011 Bestyrelsesformand i Gert Svith A/S Eske Mathias Ulsted Sørensen 24. april 2014 Ole Leth Frisenvad 01. juni 2011 Administrende direktør Søren Sørensen 01. november 2008 Revisor Advokat Ernst & Young, godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C Holst Advokater Hans Broges Gade, 8100 Aarhus C 38 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

39 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Bagerst fra venstre: 01: Søren Egge Rasmussen 02: Aage Højbjerg 03: Jens Bak-Andersen 04: Søren Sørensen, Adm. Direktør, NRGi 05: Morten Bryder Pedersen, Koncernøkonomidirektør, NRGi 06: Elsebeth Terkelsen 07: Ole Leth Frisenvad 08: Hans Pedersen 09: Ole Svenningsen, Sekretariatschef, NRGi 10: Ulrik Kragh 11: Jens Myrup Pedersen 12: Christine Viemose 13: Eske Mathias Ulsted Sørensen 14: Eva Ryberg Foto: Burgdorf Fotografi 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 39

40 I forbindelse med renoveringsarbejder på vejbelysningsanlæg anvendes mange steder energibesparende LED-belysning.

41

42 INTELLIGENTE MÅLERE NRGi har intelligente målere. De har et lavere forbrug end de gamle målere, og det reducerer nettabet med omkring 2 GWh om året. Det svarer til ca. 500 husstandes gennemsnitlige elforbrug. 11,6 % 122 vindmøller i forsyningsområdet har i 2014 leveret 11,6 % af årets køb af el. ENERGIFORBEDRINGSTILSKUD NRGi har i 2014 udbetalt 33 MDKK i direkte tilskud til energiforbedringer. LEDNINGSTAB Net- og transmissionstabet i NRGi s elnet er på 3,5 %. 42 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

43 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER NRGi og det økonomiske resultat NRGi er en energivirksomhed med aktiviteter indenfor energi, teknik, byggeri og kommunikation, hvor kunderne både er private, erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder og institutioner. For at sikre overblik og gennemskuelighed er NRGi koncernen opdelt i 5 divisioner. Infrastruktur, Installation, Produktsalg, Rådgivning og Vedvarende Energi. Sidstnævnte division er først etableret i december 2014, og der har ved regnskabsårets afslutning ikke været aktivitet i denne. Divisionerne er nærmere beskrevet på siderne Det samlede økonomiske resultat er nærmere beskrevet i NRGi Årsrapport DIVISIONSOVERSIGT MDKK Koncernaktiviteter* Infrastruktur Installation Produktsalg Rådgivning Eliminering Samlet koncern Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Ordinært resultat før skat (EBT) Årets resultat Investeringer Medarbejdere (gennemsnitlig antal) * Er inklusiv Vedvarende Energi 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 43

44

45 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Division Infrastruktur Netselskabets formål er at forestå eldistribution til nuværende og fremtidige forbrugere inden for bevillingsområdet. Selskabet har ansvaret for udbygning af og reinvestering i elanlæggene på alle spændingsniveauer fra 0,4 kv til og med 60 kv, samt vedligeholdelse af dette forsyningsnet. SEAS-NVE. I alt 65 af Infrastrukturdivisionens medarbejdere er flyttet med over i det nye selskab. Omkring nye elkunder fra købet af Nordjysk Elhandel Detail A/S er kommet til fra den 1. juli NRGi Net er underlagt bekendtgørelser, regler mv. fra Energistyrelsen. Forsyningspligtopgaven i NRGi Nets forsyningsområde er fra den 1. april 2014 overgået til Energi Nord. NRGi Net skal sikre, at der udføres energirådgivning, således at man når de energisparemål, som myndighederne hvert år pålægger selskabet at gennemføre hos forbrugere i forsyningsområdet. Målet for 2014 er på MWh, og det er nået, endda med MWh. Arbejdsopgaverne er fordelt mellem kundeservice, projektering, planlægning af nettet, afregning af kunder samt overvågning af sikkerheden og opgaver, der relaterer sig til drift og vedligeholdelse af elnettet og varmenettet. Alle aktiviteter i forbindelse med fibernettet og salg af TV programmer er pr. 1. september 2014 lagt over i selskabet Fibia P/S, som er etableret i en fusion med fiberaktiviteterne i I 2014 er alarmaktiviteten i LockOn A/S endvidere frasolgt. KORT FORTALT MDKK Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat Investeringer Antal medarbejdere OMSÆTNING FORDELT PÅ YDELSER Lokalvarme Elnet Elsalg Fibernet Netservice 57 % Omsætningen i Infrastruktur udgør 57 % af NRGi s nettoomsætning 2 % 66 % 25 % 4 % 3 % 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 45

46

47 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Division Installation Lokalt forankrede installationsselskaber er grundlaget for landsdækkende services og ydelser i forbindelse med alle former for stærk- og svagstrømsinstallationer til både erhvervsvirksomheder, offentlige og private kunder. De opgaver, som EL:CON udfører på Det Nye Universitetshospital (DNU), er i 2014 blevet udvidet til også at omfatte sikring samt etablering af datanetværk på det eksisterende hospital og det udvendige terræn i Skejby. Divisionen udfører fra den 1. september 2014 ikke længere elforsyningsopgaver for NRGi Net, men omsætningen fra den tilkøbte installationsforretning M.J. Elektro i Roskilde kompenserer delvist for dette omsætningstab. Divisionen har desuden frasolgt graveaktiviteterne, da det ikke vurderes at ville være rentabelt i det nye setup med færre opgaver vedr. elforsyningen. Købet af M.J. Elektro supplerer den eksisterende sjællandske lokation i Glostrup. Divisionen bliver væsentligt styrket til at servicere de landsækkende kunder, som divisionen har fået flere af gennem I 2014 er gadebelysningen renoveret i kommunerne Sønderborg, Varde, Haderslev, Esbjerg, Syddjurs foruden Favrskov, som EL:CON har lavet en ny driftsaftale med i Der har i 2014 i gennemsnit været 79 lærlinge. Det udgør til stadighed 15 % af det samlede antal udførende medarbejdere i Installationsdivisionen. KORT FORTALT MDKK Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat Investeringer Antal medarbejdere OMSÆTNING FORDELT PÅ YDELSER Service og installationer Entreprise opgaver NRGi 30 % Omsætningen i Installation udgør 30 % af NRGi s nettoomsætning 48 % 29 % 23 % 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 47

48

49 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Division Rådgivning Rådgivningsdivisionen udfører landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Rådgivningen omfatter blandt andet teknisk, økonomisk og administrativ bygherrerådgivning inden for nybyggeri og renoveringsprojekter samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Energimærkning, elsyn og tilstandsrapporter udføres i forbindelse med salg af fast ejendom. Der er i Rådgivningsdivisionen i 2014 realiseret en vækst i omsætning og egenproduktion, samtidig med at en tilfredsstillende overskudsgrad fastholdes. Såvel aktiviteter med energimærkning og tilstandsrapporter som energi- og bygherrerådgivning har bidraget til den øgede samlede aktivitet i Kuben Management og Energi- og Bygningsrådgivning (EBAS). KORT FORTALT MDKK Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat 8 5 Investeringer 0 1 Antal medarbejdere OMSÆTNING FORDELT PÅ YDELSER Bygherre rådgivning Energirådgivning m.m. Energimærkning, elsyn og tilstandsrapporter 9 % Omsætningen i Rådgivning udgør 9 % af NRGi s nettoomsætning 44 % 9 % 47 % 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 49

50

51 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Division Produktsalg Produktsalgsdivisionen udvikler og producerer bæredygtige totalløsninger til byrummet og arbejder for at fremme bæredygtige transportformer. I 2014 har Produktsalgsdivisionen afhændet virksomheden Technical Traffic Solutions (TTS). Produktsalgsdivisionen har herefter de samlede aktiviteter i VEKSØ Gruppen. Lyskilder, der anvendes i VEKSØ s produkter, er i reglen af den energibesparende LED-type. Træet i VEKSØ s produkter stammer fra bæredygtig skovdrift (FSC-certificeret træ) VEKSØ har i året udviklet en ny produktserie, VEKSØ Value, der er produkter af den velkendte kvalitet og design, men med omkostningsbesparende konstruktioner. KORT FORTALT MDKK Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 3-3 Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat Investeringer 6 8 Antal medarbejdere OMSÆTNING FORDELT PÅ YDELSER Belysning Byrum Trafik Cyklisme 4 % Omsætningen i Produktsalg udgør 4 % af NRGi s nettoomsætning 12 % 45 % 10 % 33 % 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 51

52 Ved NRGi s domicil på Dusager er der opsat solceller, der fremstår som et skulpturelt vartegn for koncernen. Der er tale om et VEKSØ produkt.

53 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER VE-Divisionen VE-Divisionen Division Vedvarende Energi er først stiftet den 1. december 2014, og der har i den første måned ikke været aktivitet. Divisionen er under opbygning. Divisionen er ikke en selvstændig juridisk enhed, men indgår under koncernaktiviteter. Formålet med divisionen er på forretningsmæssige vilkår at øge investeringerne i områder, som bidrager til omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem. Der vil blive investeret i modne teknologier som eksempelvis vind og sol. Koncernaktiviteter Koncernaktiviteter omfatter NRGi a.m.b.a. og NRGi Administration A/S (NRGi Corporate) samt andele i tilknyttede og associerede virksomheder. Den væsentligste aktivitet i NRGi a.m.b.a. er kapitalforvaltning af likvide midler, der dels udlånes til divisionerne, så koncernen er selvfinansierende, dels investeres i likvide værdipapirer. Der er for 2014 opnået et tilfredsstillende finansielt afkast. Koncernledelsen og relaterede stabe er organiseret i NRGi Administration A/S. KORT FORTALT MDKK Omsætning 8 20 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat Investeringer 6 24 Antal medarbejdere Divisionen faciliterer NRGi s forretningsmæssige og strategiske udvikling, der sikrer koncernbestyrelsen overblik og styring og styrker forretningsudviklingen i divisionerne. Der varetages løsning af opgaver, hvor der er væsentlige fordele ved at samle aktiviteterne i større enheder for at sikre synergi ved drift, udvikling og indkøb NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 53

54 HISTORIEN BAG NRGi I forbindelse med markeringen af 100 året er der på NRGi s hjemmeside udarbejdet en tidslinje, der foretager nedslag forskellige steder i historien bag de selskaber, der er bag dannelsen af det NRGi, som vi kender i dag. Tidslinjen kan ses på SPILLERTØJ FRA NRGi Mange andelshavere er berørt af det store frivillige arbejde, der lægges i idrætsforeningerne i NRGi s forsyningsområde. Som en særlig jubilæumshilsen vil NRGi til april 2015 udlodde op til 100 portioner á til sportsforeninger. Beløbet anvendes til køb af spillertøj, der forsynes med NRGi s logo.

55 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER NRGi 100 år i 2015 Den 26. februar 2015 er det 100 år siden, at der blev holdt stiftende generalforsamling i det fortsættende selskab bag NRGi. Selskabet hed dengang ARKE (Aarhus Randers Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning). I år 2000 fusionerede ARKE, Elforsyningsdelen i Århus kommunale Værker, Elforsyningsdelen i Ebeltoft og Grenaa kommunale Værker til energiselskabet NRGi, og i 2008 fusionerede NRGi med Energi Horsens. Fusionen i år 2000 og i 2008 er ligeledes udtryk for en visionær tænkning. Større enheder kan nedbringe marginalomkostningerne og sikre stabil forsyning, så andelshaverne kan få den mest effektive og stabile elforsyning. Andelshavernes tarv ligger fortsat NRGi på sinde. Den historiske mission med at udbrede og etablere elforsyning til borgere og virksomheder, er løst. Kravene øges til effektiviseringer og besparelser i elnettet, gennem den offentlige regulering af branchen, hvilket betyder, at der er et kontinuerligt arbejde med at optimere og effektivisere driften af elnettet. I 1915 var det trenden, at man byggede mange små jævnstrømsværker til at klare elforsyningen. Jævnstrøm kan kun transporteres over en forholdsvis kort strækning, før spændingen falder markant. Selskabets fædre var visionære nok til at se, at man i stedet for skulle gå sammen i et andelsselskab og basere systemet på vekselstrøm. NRGi har i 100-året det strategiske mål at skabe Danmarks mest lønsomme andelsejede energiselskab for at skabe mest værdi for ejere og kunder. De 100 år vil blive markeret på forskellig vis i hele NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 55

56 TABEL 1 Divisionsoversigt INFRASTRUKTUR Planlægning, projektering og drift af el-, fiber- og varmeinfrastruktur NRGi Net A/S (100 %) Netsam Scada A/S (10,94 %) NRGi Fibernet A/S (100 %) Fibia P/S (34,5 %) Fibia Komplementar ApS (34,5 %) NRGi Lokalvarme A/S (100 %) NRGi Netservice A/S (100 %) NRGi Elsalg A/S (100 %) Nordjysk Elhandel Detail A/S (100 %) Switch.dk A/S (100 %) CLEVER A/S (5,1 %) RÅDGIVNING Rådgivning om energioptimering, energistyring, EMO, tilstandsrapporter, bygherrerådgivning etc. NRGi Rådgivning Holding A/S (100 %) Kuben Management A/S (100 %) Energi og Bygningsrådgivning A/S (55 %) INSTALLATION Installation og etablering af elinstallation, elautomatik og kommunikationsinstallationer hos private og erhvervskunder EL:CON Gruppen A/S (100 %) EL:CON Aarhus A/S (100 %) EL:CON Innovation A/S (100 %) EL:CON Sjælland A/S (100 %) EL:CON Grenaa A/S (100 %) EL:CON El-anlæg A/S (100 %) EL:CON Middelfart A/S (100 %) EL:CON Agerkilde A/S (100 %) PRODUKTSALG Salg af produkter og services VEKSØ-Lampas Holding A/S (100 %) VEKSØ A/S (100 %) VEKSØ AB (100 %) VEKSØ Street Design Ltd (100 %) VEKSØ Stadtraumgestaltung GmbH (100 %) VT East SIA (100 %) KONCERNAKTIVITETER Kapitalforvaltning, udvikling, synergi og stabe NRGi a.m.b.a. (Moderselskab) NRGi Administration A/S (Corporate A/S) (100 %) Energi Danmark A/S (23,12 %) Wupti.com A/S (49,9 %) Gudenaacentralen a.m.b.a. (55,8 %) Incuba A/S (18,77 %) Horsens & Friends A/S (3,33 %) VEDVARENDE ENERGI Investeringer i vedvarende energiprojekter Havvind Århus Bugt P/S (70,43 %) Komplementarselskabet Havvind Århus Bugt ApS (70,43 %) 56 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

57 TABEL 2 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Bestyrelsesmedlemmer i division Infrastruktur Division / selskab Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmer fra ledelsen Eksternt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer udpeget af NRGi NRGi Net A/S Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Jan F. Steenhard Jens Myrup Pedersen Roald S. Jakobsen NRGi Lokalvarme A/S Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Jan F. Steenhard Jens Myrup Pedersen Roald S. Jakobsen NRGi Fibernet A/S Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Jan F. Steenhard Jens Myrup Pedersen Roald S. Jakobsen NRGi Netservice A/S Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Jan F. Steenhard Jens Myrup Pedersen Roald S. Jakobsen Medarbejdervalgte: Carl-Vilhelm Rasmussen Claus Thau NRGi Elsalg A/S Morten Bryder Pedersen (fm) Ole Svenningsen Jørn Zielke Nordjysk Elhandel Detail A/S Morten Bryder Pedersen (fm) Ole Svenningsen Jørn Zielke Switch.dk A/S Morten Bryder Pedersen (fm) Ole Svenningsen Jørn Zielke Bestyrelsen for Dansk Energi Søren Egge Rasmussen Dansk Energi Nets repræsentantskab Søren Egge Rasmussen Jens Myrup Pedersen Clever A/S Søren Risager Fibia P/S Søren Sørensen Morten Bryder Pedersen 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 57

58 TABEL 2 (fortsat) Bestyrelsesmedlemmer i division Installation Division / selskab Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmer fra ledelsen Eksternt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer udpeget af NRGi EL:CON Gruppen A/S Søren Egge Rasmussen* Søren Sørensen (fm)* Palle Kjær* Ulrik Kragh* Søren Bach* EL:CON Sjælland A/S EL:CON Innovation A/S EL:SON Grenaa A/S EL:CON Middelfart A/S EL:CON Agerkilde A/S El:CON Aarhus A/S EL:CON El-anlæg A/S * Bestyrelsesmedlem i samtlige selskaber i EL:CON koncernen. 58 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

59 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER Bestyrelsesmedlemmer i division Rådgivning Division / selskab Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmer fra ledelsen Eksternt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer udpeget af NRGi NRGi Rådgivning Holding A/S Elsebeth Terkelsen Søren Sørensen (fm) Kirsten Anker Sørensen Eva Ryberg Henrik Rossen Kuben Management A/S Elsebeth Terkelsen Søren Sørensen (fm) Kirsten Anker Sørensen Eva Ryberg Henrik Rossen Medarbejdervalgte: Jesper Prip Sindberg Michael Gaba Claus Rasmussen EBAS A/S Ulf Christensen (fm) Jesper Rasmussen Karen Brunsø Bestyrelsesmedlemmer i division Produktsalg Division / selskab Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmer fra ledelsen Eksternt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer udpeget af NRGi VEKSØ-Lampas Holding A/S Aage Højbjerg Søren Sørensen (fm) Jørgen Iversen Hans Pedersen Peter Lund VEKSØ A/S Aage Højbjerg Søren Sørensen (fm) Jørgen Iversen Hans Pedersen Peter Lund 2014 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 59

60 TABEL 2 (fortsat) Bestyrelsesmedlemmer i NRGi Administration A/S (Corporate) og tilknyttede selskaber Division / selskab Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Bestyrelsesmedlemmer fra ledelsen Eksternt tilknyttede bestyrelsesmedlemmer udpeget af NRGi NRGi Administration A/S (Corporate) Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Søren Egge Rasmussen Vedvarende Energi divisionen Christine Viemose Søren Sørensen (fm) Søren Egge Rasmussen Incuba A/S Søren Sørensen Havvind Århus Bugt P/S (HÅB) Søren Egge Rasmussen (fmd) Søren Sørensen Niels Bergh-Hansen Jakob Bundgaard Wupti.com A/S Energi Danmark A/S Søren Sørensen Søren Sørensen Gudenaacentralen a.m.b.a. Hans Pedersen (nf) Jens Bak-Andersen Tværgående grupper Tværgående Bestyrelsesmedlemmer NRGi a.m.b.a. Repræsentanter fra fra ledelsen Repræsentantskabsmedlemmer Revisionsudvalg Jens Myrup Pedersen (fm) Efter aftale: Ulrik Kragh Søren Sørensen Aage Højbjerg Morten Bryder Pedersen Valgleder Aage Højbjerg Kommunikationsfokusgruppe Jesper Stadil Kjær Jytte Poulsen Mariann Norup Marie Ambrosius Vedtægtsudvalg Jens Myrup Pedersen Susanne Vangsgård Christine Viemose Lars Ry Jørgensen Aage Højbjerg Bent Kjeldsen 60 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

61 Til afholdelse af møder mellem afdelinger placeret forskellige steder i landet, anvendes videokonference faciliteter, der både sparer medarbejdertid og reducerer kørslen mellem afdelingerne.

62 TABEL 3 Miljødeklaration for 1 kwh Miljødeklaration for el leveret til forbrug Miljødeklarationen beskriver brændselsforbruget og miljøvirkningerne ved forbrug af en kwh el i NRGi s forsyningsområde, som et gennemsnit for kalenderåret. Brændselssammensætningen af en kwh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2014 af 30 % kul, 7 % naturgas, 47 % vind, vand og sol, 13 % affald, biomasse og biogas, 0 % olie og 3 % atomkraft. Set ud fra en gennemsnitsbetragtning ser miljøbelastningen for én kwh således ud. Tabet i NRGi s forsyningsnet indregnet med 3,5 %. Opgjort efter 125 % metoden. Emissioner til luft g/kwh CO 2 (Kuldioxid-drivhusgas) CH 4 (Metan-drivhusgas) 0,09 0,14 N 2 O (Lattergas drivhusgas) 0,005 0,005 Drivhusgasser i alt (CO 2 ækvivalenter) SO 2 (Svovldioxid) 0,05 0,06 NO X (Kvælstofilter) 0,20 0,27 CO (kulilte) 0,13 0,16 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,02 0,03 Partikler 0,01 0,01 Restprodukter g/kwh Kulflyveaske 10,3 11,7 Kulslagge 1,8 1,6 Afsvovlingsprodukter 4,1 5,2 Slagge (Affaldsforbrænding) 8,3 7,4 RGA (Røggasaffald) 1,3 1,2 Bioaske 1,2 1,1 Radioaktivt affald mg 0,1 0,1 Brændsler g/kwh Kul Olie 1 2 Naturgas 9,3 20 Biobrændsler Affald Atomkraft Uran mg 0,09 0,06 Brunkul g/kwh Øvrigt brændsel (olie-ækvivalent) 0,4 0,4 Kilde: Energinet.dk 62 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

63 TABEL 4 FORORD LEDELSESBERETNING BESTYRELSE OG DIREKTION DIVISIONERNE NRGi 100 ÅR TABELLER NRGi s samlede distribution af el % af årets køb MWh % af årets køb MWh Decentrale produktionsanlæg* 10, , Vindmøller 11, , Indfødning af eksterne produktionsanlæg 78, , Områdeforbrug** Nettab 3, , * Kraftvarmeværker og andre mindre produktionskilder ** Indbefatter den samlede distribution i NRGi s område TABEL 5 UDVIKLINGEN I NETTABET I NRGi S EL-FORSYNINGSNET Nettab i % 3,9 3,8 3,86 3,7 3,75 3,6 3,62 3,5 3,52 3,52 3,53 3,4 3, NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 63

64 TABEL 6 Lokalvarmeværkerne i 2014 År NRGi Lokalvarme Værker Kunder Stk Produktion MWh Graddage* Anvendelse af CO 2 -neutral brændsel Procent 96.2* 97 Nettab MWh Nettab i procent Biobrændselsandelen er 98, når forbruget i Ørum, hvor der har været en ombygning, fratrækkes At nettabet i procent er steget skyldes at salget er faldet. Tabet er nogenlunde det samme målt i MWh, og er ikke stærkt produktionsafhængigt. Graddagetallet for et normalår er Graddage er den positive forskel mellem en konstant indendørstemperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over en periode for eksempel et døgn eller en måned. Tallet for graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af huse på baggrund af klimaet. Jo større graddagetal, desto større forbrug. NRGi s 11 lokalvarmeværker er beliggende i Tranebjerg, Ørum, Glesborg, Balle-Hoed-Glatved, Stenvad, Rosmus, Mesballe, Tirstrup, Gjerrild, Nordby-Mårup og Voldby. 64 NRGi Aktiviteter og samfundsansvar 2014

65 Elcykler er ofte det hurtigste transportmiddel, når folkene fra driftscentralen skal ud til en af transformerstationerne i byen.

66

67 Denne årsrapport er trykt med vegetabilske trykfarver på Munken Polar papir på Svanemærke godkendt trykkeri. Papiret stammer fra FSC -certificeret bæredygtigt skovbrug, der tager hånd om såvel naturen som dets dyre- og planteliv samt de mennesker, der arbejder i skoven og fra andre kontrollerede kilder. Fotos: Poul Madsen

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 NRGi strategiplan 2020 NRGi Strategi 1 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 Pejlemærkerne sættes for udviklingen frem mod Indledning Koncernstrategi 2020 Koncernstrategiplan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr.

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr. Andelshavernyt november 2015 Omlægning af elmarkedet Den 1. april 2016 bliver det danske elmarked lagt om. Det sker med indførelsen af den såkaldte Engrosmodel. Alle data fra de enkelte elinstallationer

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Dit energiselskab Dit valg

Dit energiselskab Dit valg X valg 2013 Stil op INDEN D. 11/9 Dit energiselskab Dit valg Vær med til at bestemme, hvordan Energi Fyn skal udvikle sig i fremtiden repræsentantskabsenergif yn.dk Energi Fyn Sanderumvej 16 5250 Odense

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Pressemeddelelse, den 17. september 2015 Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Syd og nord kan blive til ét, hvis fusionsplanerne hos SYD ENERGI a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. realiseres. Andelsselskaberne

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter KORT OM ENERGI FYN Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Koncern overblik TREFOR TREFOR A/S TREFOR INVEST TREFOR Vand A/S 45,73 % IRD A/S 2 Stensåsa Vindkraft AB Lerkaka

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

nrgi årsrapport 2009 2000 Frederiksberg

nrgi årsrapport 2009 2000 Frederiksberg nrgi årsrapport 2009 Bernhard NRGi a.m.b.a. Bangs Allé 23 2000 Frederiksberg Hovedtal og nøgletal Ledelsesberetning Fokusområder Bestyrelse og direktion Økonomisk resultat Divisioner rgi rsrapport 009

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Resultatorienteret teknisk direktør med gode lederevner søges til Energi Fyn. Virksomheden Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern, ejet af 200.000

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere