nyt fra sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt fra sekretariatet"

Transkript

1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen for Huseftersyn og Energimærkning siden henholdsvis 1996 og 1997, og sekretariatet skal i henhold til gældende EUregler udbydes på ny som nævnt i huseftersyn-nyt 1/1. By- og Boligministeriet samt Energistyrelsen har gennemført prækvalifikationsrunden med en budfrist pr 6. juni 21. Både By- og Boligministeriet og Energistyrelsen har efterfølgende oplyst, at udbudsrunden er annulleret på grund af for lille interessetilkendegivelse under prækvalifikationsrunden. Der blev indsendt én interessetilkendegivelse for at byde på begge ordninger og én for at byde på Energimærkningsordningen alene. Begge opgaver vil snarest blive udbudt i to nye udbud med henblik på at skabe større konkurrence om opgaverne. Det pointeres fra udbydernes side, at annulleringen ikke skyldes kvaliteten af materialerne fra de to interesserede firmaer/konsortier. Uvildighed Så har der igen været en sag omkring beskikkede bygningssagkyndiges uvildighed. Det skal endnu en gang slås fast, at den bygningssagkyndige ikke må have økonomisk interesse i at en ejendom sælges. Den bygningssagkyndige skal alt andet lige have betaling for de tilstandsrapporter som denne udarbejder. Fakturabeløbet må ikke være afhængig af om ejendommen sælges. Betalingsfristen skal være uafhængig af tidspunktet for et evt. salg af ejendommen. Hvis en beskikket bygningssagkyndig overtræder disse regler, vil det kunne Antal tusinde rappporter Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 6! medføre en fratagelse af beskikkelsen uagtet at den bygningssagkyndige eksempelvis er medarbejder i et større ingeniørfirma. Ny bekendtgørelse Som omtalt i sidste nummer af huseftersyn-nyt er der kommet en ændringsbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse har nummer 287 og er dateret den 21. marts 21. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. maj 21. Ændringerne, som denne bekendtgørelse medfører i lovgrundlaget, har primært betydning for de bygningssagkyndige der får en sag bragt for Ankenævnet for Huseftersyn. Kommentar til sidste nummer af huseftersyn-nyt Vi har med spænding siden sidste nummer af huseftersyn-nyt set efter respons på artiklerne "Bygningsdele" og "Er gulvkonstruktioner svære?". Telefonisk har Sekretariatet modtaget enkelte reaktioner fra beskikkede bygningssagkyndige. Disse reaktioner har generelt været en accept af indholdet. Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Sekretariatet imødeser fortsat gerne kommentarer til ovennævnte artikler. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. På de næste sider Side 2: Kvalitetskontrol i 2 Side 3: Juli Status fra medio maj 21 for indberetninger af tilstandsrapporter Mindstegrænse i Ankenævnet for Huseftersyn Ideelle anparter Side 4: Typiske domme samt en kendelse fra Ankenævnet Side 5: Huseftersynsrapporter på ejendomme udenfor ordningen Bestilling af rapporter på Internet Side 6: Statistikker Registreringer til Elektricitetsrådet Side 7: Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Spørgsmål og svar Side 8: HE- og EM-sekretariatets medarbejdere Byggecentrum i rumfartscenter Okt.

2 Kvalitetskontrol i beskikkede bygningssagkyndige har i løbet af 2 været i kontakt med Sekretariatet i forbindelse med kontrol af tilstandsrapporter. Kvalitetsniveauet i de kontrollerede tilstandsrapporter vurderes at være bedre i 2 end i de foregående to år. Dette fremgår bl.a. ved, at der har været en nedgang i antallet af bygningssagkyndige, der har været udtaget til kontrol nummer to - fra 23 i 1999 til 15 i 2. Der er dog stadig tilstandsrapporter med et uacceptabelt fejlniveau. Ved gennemførelsen af kvalitetskontrollen får Sekretariatet en god indsigt i de problemstillinger bygningssagkyndige stilles overfor, både teknisk og i forhold til ordningens regler. På baggrund af disse erfaringer blev der gennemført en række obligatoriske informationsmøder i forsommeren 2. Formålet var bl.a. at bringe typiske fejl og usikkerheder til diskussion blandt de bygningssagkyndige, for derigennem at reducere disse fejltyper i tilstandsrapporterne. Fejltyper Det er Sekretariatets erfaring, at de fejl der begås ved udarbejdelsen af tilstandsrapporter, kan opdeles i to grupper: De formelle fejl, dvs. mangler eller fejl ved udfyldning af tilstandsrapporterne, og Fejlregistreringer i forbindelse med gennemførelsen af Huseftersynet. Med de ændringer der har været i Huseftersynsordningen fra medio 1999 til ultimo 2, har der ikke været den nedgang i mængden af formelle fejl i tilstandsrapporterne, som ellers ville være forventelig. Derimod vurderer Sekretariatet, at den større erfaring blandt de bygningssagkyndige har givet anledning til en reduktion i antallet af fejlregistreringer i forbindelse med gennemførelsen af Huseftersynet. Blandt de formelle fejl, der kan konstateres ved kontrollen af tilstandsrapporterne, er: Fejlagtige sælgeroplysninger, specifikt vedrørende tilstandsrapporten version 4. Antal sagkyndige Kontroltype Kommentering Markkontrol Anden markkontrol Møde samt tredje markkontrol Manglende begrundelse for unormale adgangsforhold til bygningsdele Fejlagtig registrering af bygninger eller bygningsdele, der er gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige Sekundære bygninger er ikke taget med eller undtages med begrundelser som "efter aftale med sælger" Blandt de fejl, der har baggrund i det gennemførte Huseftersyn, er: Manglende litrering af bygninger på ejendommen Fejlregistrering af konstruktioner Fejlvurdering eller manglende registrering af skader på ejendommen For bl.a. at udbrede resultaterne af kvalitetskontrollen tilskynder Sekretariatet, at der dannes ERFA-grupper. Den 1. marts 21 var således 225 sagkyndige med i en eller flere af disse grupper. Primo 2 var det tilsvarende tal 139 sagkyndige. Hvem er blevet kontrolleret Udvælgelsen af bygningssagkyndige til kontrol er sket på baggrund af de informationer Sekretariatet har tilgængelige. Forhold, der kan være lagt til grund ved udvælgelse af den enkelte sagkyndige, er antal rapporter, antal skader pr. rapport, krav og klager samt det generelle indtryk, der fås ved gennemlæsning af tilstandsrapporten. Endvidere har Sekretariatet valgt at kontrollere et antal sagkyndige, der ikke tidligere har været til kontrol, alene udfra dette kriterium. Koordinering af kontrol og kontrolniveau blandt kontrollanter For at sikre et ensartet kontrolniveau ved gennemførelsen af kvalitetskontrollerne, arrangerer Sekretariatet Kontrolmetode Gennemlæsning af 1-5 tilstandsrapporter Kontrollant genbesigtiger en ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige Ny kontrollant genbesigtiger en ny ejendom med eller uden deltagelse af den bygningssagkyndige Møde med den bygningssagkyndige i Sekretariatet som resultat af kvalitetskontrollene samt genbesigtigelse af en ejendom møder med deltagelse af de bygningssagkyndige (kontrollanter), der udfører kvalitetskontrollerne. Møderne gennemføres med det formål at give kontrollanterne mulighed for at udveksle erfaringer fra de gennemførte kontroller. Endvidere benytter Sekretariatet møderne til at introducere og diskutere eventuelle ændringer i Huseftersynsordningen. På møderne behandles ligeledes emner, der vedrører Energimærkningsordningen. Kontrollanterne er udvalgt på baggrund af deres faglige kunnen og pædagogiske evner. Det er en forudsætning, at de er beskikkede bygningssagkyndige. Der har i årets løb været en afgang på én person samt en tilgang på tre personer. Koordinering med Energimærkningsordningen Der har i forbindelse med kvalitetskontrol i de to ordninger været en koordinering af erfaringer fra kontrollerne. Under selve kontrolarbejdet har der ikke været en koordinering, da forudsætningerne og kontrolformerne ikke giver mulighed for dette. 2 2/1 juli

3 Status fra medio maj 21 for indberetninger af tilstandsrapporter Mindstegrænse i Ankenævnet for Huseftersyn Sekretariatet er fortsat i gang med at gennemgå de mange tilbagemeldinger på statusudsendelsen, der er modtaget siden medio maj 21. Sekretariatets strategi For at håndtere den store mængde data som modtages i forbindelse med status, har Sekretariatet anlagt følgende strategi: Først de nemme: Først bliver alle medsendte data forsøgt indlæst. Som ved den løbende indberetning kommer ca. 95% af disse data ind i "første hug". Kun data som af en eller anden grund er fejlbehæftede eller bliver "låst" af andre bygningssagkyndiges fejlnummereringer, bliver siet fra og må gennem endnu en omgang, den langsommelige. Så den langsommelige: Dernæst bliver alle følgeskrivelser gennemgået, og alle de indberetninger, som via de medfølgende forklaringer umiddelbart lader sig rette, bliver rettet og indlæst i databasen. Det er i denne fase, at vi også retter fejlnummererede rapporter. Til sidst "problembørnene": Det er de indberetninger som først ikke har villet lade sig registrere i databasen, og dernæst trods medfølgende forklaringer stadig ikke vil "indordne" sig. Alle disse tilstandsrapporter bliver manuelt åbnet og gennemlæst, for at vi derigennem måske kan danne os et billede af, hvilke fejlstrukturer der er årsag til, at data ikke vil lade sig registrere i databasen. Følg med på hjemmesiden For at I sagkyndige kan følge "slagets gang", har I hver især fået jeres private område på Sekretariatets hjemmeside. Her får I med ca. 14 dages mellemrum opdateret status for netop jeres indberetninger. Mange har taget positivt imod dette tilbud, for løbende at holde kontrol med, hvordan det går med indberetningerne, efter at de er blevet afsendt. For at gøre jeres og vores arbejde med statusudsendelsen så overkommeligt som muligt, vil vi endnu engang opfordre til, at I blot finder den/de efterlyste filer frem på jeres harddisk, og sender dem ind til Sekretariatet igen. Tjek lige at den nu også har det indhold som I forventer. Flere er blevet overrasket over at finde tomme filer, hvor de forventede at finde tilstandsrapporter. Nogle finder filer vedrørende andre bygninger end forventet. I disse undtagelsestilfælde kan I sende os en fotokopi af tilstandsrapporten fra jeres papirarkiv!! Positiv udvikling Sekretariatet kan konstatere en positiv udvikling vedrørende tilbagemeldingerne. De kommer hurtigere og med tydelige forklaringer på evt. problemstillinger. Med det nye tilbud på hjemmesiden, hvor I løbende kan holde jer ajour, er det Sekretariatets håb, at fremtidige statusudsendelser blot vil være en skriftlig bekræftelse af, hvad vi hver især ved i forvejen om de data, der er registreret i Sekretariatets database, og dermed en formsag at behandle. Har I spørgsmål eller forslag til statusudsendelsen eller vores måde at opgøre dataene på, er I altid velkommen til at ringe, skrive eller maile til Sekretariatet, Bo Rasmussen eller Mette Jørgensen. Se telefonnummer, postadresse og adresse på bagsiden af bladet. Ideelle anparter Der har været meget diskussion blandt bygningssagkyndige om, hvordan den bygningssagkyndige skal forholde sig ved udarbejdelsen af en tilstandsrapport for ideelle anparter. Følgende er gældende: Tilstandsrapporten skal omfatte hele ejendommen Tilstandsrapporten skal dermed også omfatte alle boligceller i ejendommen Af Hans Henrik Brydensholt Formand Ankenævnet for Huseftersyn har en praksis omkring en mindstegrænse for krav Ankenævnet behandler. Huseftersynsordningen skal sammen med ejerskifteforsikringen sikre en køber imod at blive udsat for væsentlige skuffelser i sine forventninger i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Ankenævnet opererer med en nedre værdigrænse for mindre betydningsfulde skader, som en køber af et brugt hus, uanset et foretaget Huseftersyn, altid må være forberedt på. Under hensyn til de retningslinier der gælder for udfærdigelsen af tilstandsrapporter, og de omkostninger der er forbundet med indhentelse af syns- og skønserklæring i disse sager, er Ankenævnets udgangspunkt, at nævnet ikke tager stilling til forhold, hvor en udbedring af forholdet vil koste mindre end 5-8. kr. Der sker normalt ikke sammenlægning af udgiften til udbedring af flere, hver for sig, små skader. Undtagelse gøres, hvor den bygningssagkyndige har begået en grov fejl, eller rapporten er behæftet med hver for sig mindre fejl i et omfang, der vidner om overfladiskhed i arbejdet. Ankenævnets afgørelser kan læses på nævnets hjemmeside: Tilstandsrapporten skal indeholde sælgeroplysninger afgivet af sælger af den konkrete boligcelle, medmindre der er tale om specielle tilfælde, eksempelvis hvis der er tale om et dødsbo. Se endvidere Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. 6 samt Huseftersynsnyt 1/99 side 6. 2/1 juli 3

4 Typiske domme samt en kendelse fra Ankenævnet Ved en gennemgang for nylig af alle de retssager mod bygningssagkyndige, der er registreret i Sekretariatet, fremgår det ret klart, at der findes gennemgående problemer på to områder: tage revner og sætningsskader Tage Med hensyn til tage er der følgende gennemgående emner: materialeproblemer tæthedsproblemer ventilation af tagrum Materialeproblemer Der er problemer med korrekte oplysninger vedrørende de asbestfri eternitplader behæftet med udviklingsfejl. Det henstilles, at tagpladernes numre kontrolleres. Er der tagplader fra de dårlige årgange, skal det oplyses i tilstandsrapporten. Hvis tagpladerne ydermere fremviser tegn på ekstraordinær nedbrydning, skal der endvidere anføres en karakter med tilhørende beskrivelse. Emnet har været behandlet i huseftersyn-nyt 2/1998, 3/1998 og 4/1998. Tæthedsproblemer Der er problemer med tage, der har en hældning, som ikke er i overensstemmelse med den valgte tagbelægnings egenskaber. Resultaterne bliver, at der trænger vand ind gennem tagbelægningen med ødelæggende virkning på den underliggende konstruktion. Dette gælder både tegltage, eternittage og ståltage. Det er derfor vigtigt at tagene gennemgås med henblik på registrering af sådanne problemer og at det noteres, hvis der vurderes at være risiko for skader i konstruktionen på grund af den fejlagtige udførelse. Der ses endvidere mange sager med problematiske skotrender. Disse skal naturligvis efterses uanset om de er våde eller tørre på bagsiden med henblik på om de er tætte og om samlinger mod taget er udført uden risiko for vandindtrængning. Der er faldet flere domme vedrørende skotrender som efter huset var solgt viste sig at være utætte. Ventilation af tagrum Det bør ses efter om tagene uanset type er ventileret, så der ikke opstår kondens og fugtproblemer, som har medført eller vil kunne medføre skader. Er der problemer skal disse anføres i rapporten med korrekt karaktergivning og med tilhørende beskrivelse. Kan den bygningssagkyndige ikke kontrollere ventilationen af tagkonstruktionen, og har den bygningssagkyndige en forventning om at dette skulle være muligt skal dette fremgå af tilstandsrapporten, med oplysninger om hvilke konstruktioner der ikke er blevet synet samt grunden til at dette ikke var muligt. Revner og sætningskader Alle revner og deformationer på huse skal tages alvorligt. Det er de fleste bekendt, at der i tiden efter et hus er bygget i enkelte tilfælde kan opstå mindre revner i huset som følge af "sætning" i huset. Sådanne revner forbliver som regel i samme størrelse i tiden fremover, når huset og jordtrykket atter er kommet i ligevægt. Problemet er at afdække, om den revne der ses i huset, hører til de "gode" revner, eller om revnen fortsat kan udvikle sig. Kendelse fra Ankenævnet Som det fremgår af Ankenævnets kendelse nr. 4 af kan der være delte meninger i sådanne sager, hvor flertallet af Ankenævnets medlemmer finder, at den bygningssagkyndige har handlet ansvarspådragende ved ikke at have givet karakteren K3 eller UN samt beskrevet revnen nærmere. Eller at have undladt at give en begrundelse i rapporten for, hvorfor revnen ikke skønnedes at burde føre til en sådan rubricering. Flertallet har lagt vægt på, at sætningsrevner og stabilitetsrevner i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er angivet som eksempler på kritiske skader, som i tilstandsrapporten skal betegnes med karakteren K3. Endvidere angiver Håndbogen eksempler på enkelte revner i fundamenter, som kan skyldes differenssætninger, forhold der skal undersøges nærmere og gives karakteren UN. I den konkrete sag er der noteret at den bygningssagkyndige, der fraveg Håndbogens anvisninger uden nærmere begrundelse ved rubricering af en skade, pådrog sig ansvaret for de (rimelige) undersøgelsesudgifter, der senere blev afholdt for at få skadens karakter fastslået. Her viste det sig imidlertid, efter der var udført geologiske undersøgelser, at der ikke var tale om en alvorlig sætningsrevne. Der er faldet flere domme, hvor mindre revner i vægge, revner og sætninger i gulve m.m. ikke er taget alvorligt nok, og hvor der efterfølgende har vist sig at være alvorlige skader forårsaget af utilstrækkelig fundering. Særlige domme Ventilation af gulve under hus Sag 222. I denne sag var huset bygget som sommerhus med sokkelsten og med eternitplader langs kanten, der spærrede for ventilationen. Den sagkyndige noterede korrekt, at ventilationen ikke var udført korrekt og samtidig at konstruktionen ikke var synlig. Det var ikke muligt at konstatere oppefra, om der var skader på underliggende konstruktioner, da der var tæpper på gulvene som det ikke var muligt at fjerne, samt at der ikke var noget at mærke" på gulvene. Syns og skønsmanden lastede den bygningssagkyndige, at denne ikke havde noteret, at når gulvene ikke var ventileret korrekt, kunne dette indebære en risiko for at de kunne være nedbrudt, og at der ikke var anført i rapporten, at delen var utilgængelig, under punktet utilgængelige konstruktioner, samt at karaktervurderingen var for lavt sat. Det viste sig, at bjælker under gulvene var nedbrudt og havde kontakt med terræn. I denne sag blev den sagkyndige frikendt idet dommerens afgørelse gik imod skønsmandens indstilling. Specielle sager med borebiller Sag 215 og 216. Her blev synet et hus med angreb af borebiller og det blev konstateret, at der lokalt var svækkede 4 2/1 juli

5 gulvbrædder på 1. sal, men samtidig at huset styrkemæssigt ikke havde taget skade, jf. tilkendegivelse fra syns- og skønsmanden samt dennes rådgiver. I begrundelse til byretsdommen (retssag 215) blev følgende bemærkning givet: Det ses ikke godtgjort, at den sagkyndige har tilsidesat sin undersøgelsespligt ved ikke at have fjernet linoleumstæppet, ligesom borebilleangrebet ikke var synligt på tidspunktet for den sagkyndiges besigtigelse. Den sagkyndige burde derimod i rapporten have gjort opmærksom på, at der fandtes huller efter borebiller uanset det for den sagkyndige, med dennes viden, er helt normalt for huse af denne type. Sælger ankede dommen til landsretten. Det blev af syns og skønsmandens forklaringer lagt til grund, at det er vanskeligt selv for fagfolk at vurdere, om angrebet fortsat er aktivt. Landsretten (retssag 216) gav følgende begrundelse og resultat for dommen: At den bygningssagkyndige konstaterede, at ejendommen i et vist omfang var angrebet af borebiller, men kunne ikke ved visuel besigtigelse uden destruktive indgreb konstatere angrebets omfang og kunne heller ikke konstatere, om angrebet fortsat var aktivt. Uanset at det endvidere lægges til grund, at det er almindeligt, at ældre ejendomme er eller har været angrebet af borebiller, burde den sagkyndige efter det anførte i sin rapport have gjort opmærksom på risikoen for, at der var aktive angreb i ejendommen. Den sagkyndige er herefter ansvarlig også for de angreb, som vedkommende ikke har erkendt ansvar for. Dommen medførte i princippet, at også bekæmpelsen af borebiller skulle dækkes. Af dommen kan det konkluderes; er der borebiller i huset, skal dette noteres i rapporten, uanset om det er normalt for husene, samt at der skal advares om, at der også kan være risiko for levende angreb. Huseftersynsrapporter på ejendomme udenfor ordningen Som det tidligere er oplyst i huseftersyn-nyt er det blevet Sekretariatet bekendt, at der laves tilstandsrapporter på ejendomme, der ikke er omfattet af lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Når der laves rapporter på ejendomme, der ikke kan blive omfattet af ordningen, skal dette derfor ske, uden nogen form for henvisning til Huseftersynsordningen, herunder love, logoer, fodnoter m.m. Benytter man Huseftersynsordningens EDB-program til hjælp ved udarbejdelsen af rapporter uden for ordningen, bør samme rapport omskrives manuelt, således at det på ingen måde er muligt at forveksle rapporter, der er lavet inden for ordningen med rapporter, der er lavet uden for ordningen. Denne løsning skal vælges, så misforståelser undgås, når en rapport ved en fejltagelse kommer tredje mand og forsikringsselskaber i hænde,. Det skal være entydigt, at der blot er tale om en rådgivende rapport om ejendommen. Bestilling af rapporter på Internet Gebyr for oprettelse: Advokater, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber: kr. 4,- excl. moms Beskikkede bygningssagkyndige: kr.,- Gebyr pr. tilstandsrapport: kr. 5,- excl. moms Gebyr pr. tilstandsrapport betales forud og for min. 5 rapporter ad gangen. Sekretariat har netop lanceret en ny funktion på Internettet. Tidligere har det været mulig at søge udarbejdede tilstandsrapporter på Internettet, men nu er det også muligt at bestille tilstandsrapporter, hvis man er kontoindehaver. Du kan blive kontoindehaver, hvis du er: Beskikket bygningssagkyndig Ejendomsmæglerfirma Advokat Forsikringsselskab Tilmelding kan ske på Sekretariatets hjemmeside eller telefon. Hvis du vil tilmelde dig på Internettet, skal du benytte punktet "Søg tilstandsrapport" og derefter klikke på "Betingelser og tilmelding". Når du har læst betingelserne, får du mulighed for at tilmelde dig ordningen. I dag kan Sekretariatet elektronisk levere tilstandsrapporter udarbejdet i version 3., 4. og 4.1. En bestilt tilstandsrapport tilstræbes at være afsendt indenfor en halv time efter bestillingen, dog er tilstandsrapporter indsendt som papirkopi undtaget. Tilstandsrapporter, der er udarbejdet i tidligere versioner eller indsendt som papirkopi, kan også bestilles elektronisk. På disse vil der være en leveringstid på to hverdage efter bestillingen. Sekretariatet forventer at kunne levere tilstandsrapporter udarbejdet i version 2. og 2.2, samt tilstandsrapporter indsendt i papirform til Sekretariatet i elektronisk form fra efteråret 21. 2/1 juli 5

6 Antal sagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. 3/6-21. Statistikker Sekretariatet har modtaget i alt tilstandsrapporter i perioden 1/1-21 til 3/6-21. Opskrives dette til hele året tyder det på at årsresultatet bliver rundt regnet 69.. Dette svarer nogenlunde til de to foregående år hvor der henholdsvis var modtaget 68. i 2 og 69. i Den 3/6-21 var der i alt 882 beskikkede bygningssagkyndige. Dette er en stigning på 12 i forhold til 31/3-21. Af de 882 sagkyndige er 631 kombi-konsulenter, (Huseftersyn og Energimærkning). Cirka 4 beskikkede bygningssagkyndige har i perioden fra nytår 21 til 1. juli 21 hver indsendt mere end 1 rapport til Sekretariatet. Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland Bornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af tilstandsrapporter udført i første halvår af 21. Antal konsulenter Antal rappporter 26-5 Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig i første halvår af >4 Registreringer til Elektricitetsrådet Sekretariatet har undersøgt registreringer vedrørende sælgers svar omkring elinstallationer. Undersøgelsen er lavet til Elektricitetsrådet, som har til hensigt at bruge oplysningerne til en fremtidig målrettet kampagne. Elektricitetsrådet hører under By- og Boligministeriet og har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark, fra produktionsanlæggene på kraftværkerne ud til den enkelte forbrugers elapparater i hjemmet. En af Elektricitetsrådet mange opgaver er, at producere information vedrørende elsikkerhed. Det der har haft Elektricitetsrådet interesse, er elinstallationer udført af uautoriserede personer svarende til punkt 11.1 i sælgerspørgsmålene. Undersøgelsen er lavet på ca. 17. rapporter udført mellem 15. februar 21, hvorfra den nye version af tilstandsrapport programmet skulle bruges og 1. juni 21. Det er fra den 15. februar, at de nye (omformulerede) spørgsmål til sælger er gældende. Af disse ca. 17. rapporter er der i 8% svaret ja til at.. dele af elinstallationerne er udført af personer uden autorisation." Geografisk fordelt ser det ud som vist på figuren. 12% 8% 4% Jylland Fyn Sjælland og Bornholm København Frederiksberg Københavns Amt 6 2/1 juli

7 Aktuelle kurser for bygningssagkyndige Byggecentrum holder i efteråret kurser af særlig interesse for bygningssagkyndige. På baggrund af de bygningssagkyndiges ønsker og behov, har Byggecentrum allieret sig med en række eksperter, der har udviklet og opdateret de mest efterspurgte kursustilbud. Tvisthåndtering Som aktiv bygningssagkyndig er det vanskeligt helt at undgå før eller siden at modtage et krævebrev fra en advokat med krav om erstatning. Vi har været så heldige at få Rasmus Damm og Simon Hejsing til at udvikle og holde et intensivt kursus, der giver dig en meget konkret indføring i det typiske hændelsesforløb for sager mod sagkyndige. Vi går helt tæt på sagsforløb fra Byggeriets Ankenævn, Ankenævnet for Huseftersyn, domstolene og Voldgiftsretten. Desuden gives en lang række gode råd til, hvordan sager undgås helt fra det tidspunkt, hvor tilstandsrapporten udarbejdes. Kurset holdes både øst og vest for Storebælt: I Middelfart den 31/1-21 og i Ballerup den 7/ DS 418 tillæg 4 Med tillæg 4 til DS 418 har vi fået omfattende nye beregningsregler for kuldebroer i konstruktioner og i samlinger mellem konstruktioner. De nye beregningsregler bliver udleveret og gennemgået nøje af seniorforsker Søren Aggerholm (By og Byg) og professor Svend Svendsen (DTU). Der fokuseres kraftigt på den praktiske anvendelse af reglerne bl.a. ved en række illustrative beregninger. Kurset holdes den 28. august i Ballerup. Fugt i ældre bygninger Byggecentrum har fået Georg Christensen og Tommy Bunch-Nielsen fra Bygge- og Miljøteknik ApS til at opdatere deres succesfulde kursus om fugtforhold. Kurset giver dig på to dage ( august i Middelfart) en solid indsigt i de fugttekniske forhold for fugttransport, fugt i materialer m.v., og styrker din evne til at vurdere de enkelte bygningsdeles fugtforhold fra kælder til kvist. Byggecentrum har fået ny kontaktperson, når det drejer sig om kurser. Vibeke Lykkegard har taget over efter Trine Duus Sørensen. Du kan både læse mere om kurserne og tilmelde dig på eller kontakte Vibeke Lykkegard på telefon: og fax : Spørgsmål og svar JOHAN CHRISTENSEN HUSE? Hvordan forholder man sig til et Johan Christensen hus med tegninger, der viser at der er slagger under gulvene, når der ikke på nogen måde er tegn på skader i gulvkonstruktioner og fundamenter. Svar: På side 3 i tilstandsrapporten anføres under Boligtype at der er tale om et Johan Christensen hus. Endvidere anføres på siden "Bygningskonstruktioner oplysninger til ejerskifteforsikring" at der jf. tegningerne findes slagger i fundamentet. JURIDISK ANSVAR? Er det udskriften fra tilstandsrapporten, eller er det dokumentet som sælger har underskrevet, der er det juridisk gældende dokument? Svar: Sælger er juridisk ansvarlig for oplysningerne i det dokument som han har underskrevet, og den bygningssagkyndige er juridisk ansvarlig for afskriften af samme til tilstandsrapporten. SYN UDENFOR GÆLDENDE REGLER? Når en ejendom ikke kan synes under Huseftersynsordningen i henhold til gældende regler, men sælger alligevel vil have sin ejendom synet på samme måde, som under Huseftersynsordningen, må man så bruge tilstandsrapporten fra Huseftersynsordningen uden at det går videre? Svar: Nej, det må man ikke. I stedet kan man - på firmaets eget brevpapir - udfærdige en eftersynsrapport. Denne eftersynsrapport er ikke omfattet af Huseftersynsordningens forsikring, og dokumentet har ikke den begrænsede levetid og forsikringsdækning som Huseftersynsordningens rapporter har, men er omfattet af de almindeligt gældende danske love på området. Om den almindelige rådgiverforsikring omfatter rapporten, må afgøres ved en dialog med det aktuelle forsikringsselskab. AVLSBYGNINGERS ANVENDELSE? Hvordan skal beskrivelsen af avlsbygninger anføres i tilstandsrapporten, når der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejendom med landbrugspligt. Landbrugspligten forventes ophævet i forbindelse med den forestående handel? Svar: Af tilstandsrapporten skal det fremgå, hvordan anvendelsen af bygningerne er på det tidspunkt, hvor bygningerne besigtiges. Dvs. at hvis bygningerne fremtræder og anvendes til erhverv skal dette anføres på side 3 i tilstandsrapporten. 2/1 juli 7

8 HE- og EM-sekretariatets medarbejdere Sekretariatet for Huseftersyn (HE) og Energimærkning (EM) drives af Byggecentrum og Teknologisk Institut i fællesskab. Teknologisk Instituts medarbejdere i Sekretariatet har kontor i Taastrup og træffes på telefon Byggecentrums sekretaritsmedarbejdere har kontor i Ballerup, hvor de træffes på telefon Teknologisk Institut Bjarne Pedersen, teknikumingeniør: Teknisk support og kvalitetskontrol (HE & EM). Undervisning og information (HE). Administrativ og økonomisk ansvarlig for HE og EM-Sekretariatet. Rie Mayland, teknikumingeniør: Teknisk support, sekretær for Registreringsudvalget, sagsbehandling, undervisning og information (EM). Vibeke Leth Hansen, teknisk assistent: *) Susanne Gundlach, teknisk assistent: *) *)Telefonbetjening, teknisk support, kvalitetskontrol, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (HE og EM). Erik Tollstorff, teknikumingeniør: Information (HE), teknisk support, kvalitetskontrol og sagsbehandling. Anne-Grethe Elvang, teknikumingeniør: Kvalitetskontrol (EM). Erik Hansen, cand. silv.: Teknisk support, kvalitetskontrol, sagsbehandling og undervisning (EM). Mette Jørgensen, teknikumingeniør: Database og edb (HE og EM). Bo Rasmussen, assistent: Edb-behandling, databaser og edb-support (HE og EM). Niels Jensen, IT-konsulent: Edbrådgivning, Internet (HE og EM). Tanja Wetterstein, sekretær (EM og HE). Byggecentrum Flemming Brunberg, arkitekt maa: Telefonsupport til forbrugere. Carina Nielsen, regnskabschef: Bogholderi og regnskab. Lisbeth Brink Tangaa-Andersen, Souschef, bogholderi og regnskab. Henrik Larsen, assistent: **) Karina Kier, assistent: **) Tina Rievers, assistent: **) **) Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer. Registrering og fakturering af kursustilmeldinger. Lars Tangaa-Andersen, civilingeniør: Administrativ ansvarlig for Byggecentrums opgaver i Sekretariatet. Vibeke Lykkegaard, kursuskoordinator: Planlægning og administration af kurser. Jan Røgind Jørgensen, afdelingschef, civilingeniør: Daglig leder. Organisatorisk og økonomisk ansvarlig for Byggecentrums opgaver i Sekretariatet. udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: Bjarne Pedersen (ansvarshavende) Lars Tangaa-Andersen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik, 2 Frederiksberg Redaktionen er sluttet 1. juli Næste nummer udkommer i september Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller By- og Boligministeriets synspunkter og holdninger. kan læses på og downloades fra: som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Byggecentrum i rumfartscenter Byggecentrum er flyttet til Ballerup. I Rovsings gamle rumfartscenter har Byggecentrum samlet alle sine aktiviteter øst for Storebælt i ét hus. Huset rummer således en stor byggeudstilling, konferencecenter, boghandel, projektafdeling, administration etc., herunder også Byggecentrums aktiviteter i forbindelse med Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Du finder nu Byggecentrum på Lautrupvang 1B, 275 Ballerup. Telefon 712 6, Fax: Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken /1 juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Apr. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Apr. Apr. Juli fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Huseftersynsordningen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Huseftersynsordningen, der tidligere hørte

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10113 Besigtigelsesdato: Den 17.01.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7296 Oversigt over klagepunkter: Manglende oplysninger i tilstandsrapporten vedr. nedennævnte forhold medfører ifg. KK at der er begået fejl af BB. 1. Reparation af fuger på begge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR

DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR 10. FEBRUAR 2011 DOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTATNINGSANSVAR Bygningssagkyndig var erstatningsansvarlig, da det ikke var nok advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten for det forhold, at taget

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere