R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012"

Transkript

1 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende.

2 The English text of these Final Terms is the legally binding one. This Danish summary of the Final Terms is for convenience only. Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk resumé af Final Terms for den valutaindekserede obligation 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler Resuméet er således et supplement til, og ikke en del af, det egentlige prospekt. Samtlige vilkår for obligationerne, er beskrevet i Final Terms dateret den 13. maj 2009 samt Prospectus dateret den 22. april Disse dokumenter udgør tilsammen prospektet. Valutaindekserede obligationer Obligationerne 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 betegnes som valutaindekserede obligationer, idet afkastet på obligationerne afhænger af kursudviklingen i et underliggende valutakryds. Obligationerne oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved forfald til en kurs, der reguleres i forhold til den mellemliggende udvikling i kursen på russiske rubler (RUB) overfor euro (EUR). Jo mere kursen på RUB måtte stige overfor EUR (RUB/EUR) i obligationernes løbetid des højere indfrielseskurs. Obligationernes afkastprofil tilsikrer dog, at der selv ved uforandret eller svagt faldende kurs på RUB/EUR vil kunne opnås en indfrielseskurs ved forfald højere end kurs 100. Uanset kursudviklingen i RUB/EUR indfries obligationerne som minimum til kurs 100,0 ved forfald. Udsteder Kommunalbanken AS Munkedamsveien 45 PO Box 1210 Vika NO-0110 Oslo Norge Kommunalbanken er den største lånegiver til den norske kommunale sektor med en markedsandel på 38,5 %. Kommunalbanken blev organiseret som aktieselskab 1. november 1999, som en videreførelse af Norges Kommunalbank, etableret i Den norske stat ejer 80 % af aktierne og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 20 %. Kommunalbanken er tildelt den højest opnåelige kreditvurdering på henholdsvis Aaa af Moody s Investors Service og AAA af Standard & Poors. Yderligere information omkring Kommunalbanken er tilgængelig på Valuta Danske Kroner (DKK). Nominelt beløb Det samlede beløb bestemmes af Udsteder og Arrangør efter udløb af Tegningsperioden. Skulle der ikke blive afgivet tegningsordrer for et samlet beløb på mindst nominelt DKK 25 mio., bortfalder udsteders forpligtelse til at gennemføre den samlede emission. Overstiger den samlede tegning nominelt DKK 500 mio., forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne. Emissionskurs Den initiale udstedelse sker til kurs 105,0 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Reduktionsfaktor Størrelsen på Reduktionsfaktoren vil blive endeligt fastlagt den 3. juni 2009, og efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Reduktionsfaktorens størrelse vil afhænge af markedsvilkårene pr. denne dato, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten på RUB/EUR. 2

3 Baseret på markedsvilkårene den 31. marts 2009 ville der kunne opnås en Reduktionsfaktor på ca. 1,30. Den endelige Reduktionsfaktor kan blive såvel højere som lavere end det indikerede niveau. Såfremt der ikke kan opnås en Reduktionsfaktor på minimum 1,10 vil emissionen af obligationerne blive aflyst. Stykstørrelse og registrering Obligationerne registreres i Værdipapircentralen (VP) i andele á nominelt DKK Der vil ikke blive udstedt fysiske obligationer. Udstedelsesdato 23. juni Indfrielsesdato 25. juni Notering Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 23. juni ISIN kode DK Indfrielsesbeløb Hver obligation á DKK indfries på Indfrielsesdagen med et beløb på DKK pr. obligation tillagt et eventuelt Supplerende Afkast. Supplerende Afkast Et beløb, der beregnes af Beregningsagenten som følger: DKK x max(0; Valutaafkast) Valutaafkast RUB/EUR slut RUB/EUR start 1 RUB/EURstart RUB/EURstart beregnes som det simple, aritmetiske gennemsnit af de officielle fixinger på RUB/EUR på hver af de 3 datoer nævnt under Indledende Observationsdage, divideret med Reduktionsfaktoren. RUB/EURstart beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 bankdage efter sidste Indledende Observationsdag. RUB/EURslut RUB/EURslut beregnes som det simple, aritmetiske gennemsnit af de officielle fixinger på RUB/EUR på hver af de 3 datoer nævnt under Afsluttende Observationsdage. RUB/EURslut beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 bankdage efter sidste Afsluttende Observationsdag. 3

4 Indledende Observationsdage Den 4. juni 2009, 5. juni 2009 og 8. juni Er en af disse Indledende Observationsdage ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Indledende Observationsdag, som en Indledende Observationsdag. Afsluttende Observationsdage Den 21. maj 2012, 28. maj 2012 og 4. juni Er en af disse Afsluttende Observationsdage ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Afsluttende Observationsdag, som en Afsluttende Observationsdag. RUB/EUR RUB/EUR kursen udtrykker prisen i EUR for én RUB. Prisen på RUB/EUR fastsættes med seks decimaler af Beregningsagenten på baggrund The European Central Bank s (ECB) fixing på de relevante observationsdage. ECB fastsætter kursen kvoteret som RUB pr. EUR (EUR/RUB), altså omvendt i forhold til nærværende definition. Den af ECB fastsatte kurs på EUR/RUB offentliggøres under normale omstændigheder omkring kl. 14:15 (CET) på Reuterssiden ECB37. Den af Beregningsagenten fastsatte kurs på RUB/EUR er inverteret i forhold til den af ECB fastsatte kurs på EUR/RUB. Prisen inverteres ved at dividere én med den af ECB fastsatte kurs på EUR/RUB. Den 31. marts 2009 blev den officielle kurs på EUR/RUB opgjort til 45,0320 af ECB, hvilket modsvarer en inverteret kurs på RUB/EUR på 0, Såfremt ECB ikke fastsætter en kurs for EUR/RUB, fastsætter Beregningsagenten på diskretionær basis en kurs, jf. afsnittet Markedsforstyrrelse. Beregningsagent Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Kuponrente Obligationerne bærer ikke kuponrente. Omkostninger De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 5,0 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en udstedelse på i alt nominelt DKK 25 mio. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 1,00 % p.a. Tegningsprovision til arrangøren: ca. 0,47 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder bl.a. annoncering, brochurer og trykning af Informationsmateriale m.v.: ca. 0,17 % p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: ca. 0,03 % p.a. I alt ca. 1,67 % p.a. (ÅOP) 4

5 Russiske Rubler RUB er den officielle valuta i Rusland. RUB kursen er ikke formelt låst i forhold til andre valutaer til en fast kurs, men den russiske centralbank tilsigter en stabil kursudvikling i RUB i forhold til et valutaindeks, sammensat af 55 % amerikanske dollar og 45 % euro. Den historiske kursudvikling på RUB/EUR fremgår af nedenstående figur. Det skal understreges, at den historiske kursudvikling ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng med den fremtidige kursudvikling. Figur 2: Kursudvikling i RUB/EUR, 31. marts 2004 til 31. marts ,032 0,03 0,028 RUB / EUR 0,026 0,024 0,022 0,02 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 Kilde: Bloomberg En stigning i kursen udtrykker en styrkelse af RUB i forhold til EUR og vice versa. Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående retningslinier er baseret på de gældende regler pr. den 31. marts 2009 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Det bemærkes, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen. Investorer opfordres til evt. at indhente individuel rådgivning hos revisor eller advokat. Skattemæssig definition af obligationerne Skattemæssigt antages obligationerne sidestillet med obligationer udstedt i fremmed valuta, idet indfrielseskursen reguleres i forhold til kursudviklingen i en fremmed valuta. 5

6 Personer Ved investering i obligationerne beskattes hele kursgevinsten, og kurstab er fradragsberettigede. Kursgevinst og tab opgøres ved realisation og medregnes som kapitalindkomst. Såfremt årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Virksomhedsskatteordningen kan ikke finde anvendelse ved investering i obligationerne. Selskaber, fonde m.v. Ved investering i obligationerne bliver selskaber beskattet af hele kursgevinsten, og de har fradrag for kurstab. Gevinst og tab opgøres normalt ved realisation. Investering for pensionsmidler Investering i obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal kursgevinst/-tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. Der gøres opmærksom på, at obligationerne er underlagt 20 procentgrænsen for en enkelt emittent, jf. 12 i Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet til Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelse af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Risikofaktorer Markedsværdien på obligationerne kan blive påvirket af en række faktorer frem til udløb herunder: Kursen på RUB/EUR Renteniveauet i Rusland, Danmark og euro-zonen Likviditeten i det sekundære marked Obligationernes restløbetid Økonomiske, finansielle eller politiske begivenheder der påvirker de finansielle markeder 6

7 Kursen på obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen kan blive påvirket af ovenstående faktorer, hvilket kan afstedkomme en markedskurs under 100,0. Det skal derfor understreges, at den garanterede indfrielseskurs på 100,0 alene gælder på Indfrielsesdagen. Tegningssted Ordrer om tegning af obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter (se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende institut. Arrangør Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Udstedende Pengeinstitut Danske Bank Holmens Kanal København K Tegning Tegningen foregår fra den 18. maj 2009 til den 29. maj 2009, begge dage inklusive (Tegningsperioden). Mindste nominelle tegningsbeløb er DKK Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb og efterfølgende meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest den 3. juni Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsen af obligationerne vil desuden blive annulleret, hvis ikke der kan opnås en Reduktionsfaktor på minimum 1,10, jf. afsnittet Reduktionsfaktor. Udsteder og Arrangøren forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 29. maj 2009 kl og vil straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Betaling og afvikling Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den initiale udstedelse afvikles med valør den 23. juni 2009 mod registrering i Værdipapircentralen A/S, uanset om tegningen lukkes inden den 29. maj 2009, jf. afsnittet Tegning. Afkastseksempler Afkastet på obligationerne er afhængigt af udviklingen i kursen på RUB/EUR. Jo højere kurs på RUB/EUR i forbindelse med indfrielsen (RUB/EUR slut ) des højere Indfrielsesbeløb. Nedenstående afkasteksempler illustrerer, hvorledes Indfrielsesbeløbet beregnes givet alternative kursudviklinger på RUB/EUR. 7

8 Eksempel 1: Stigning i kursen på RUB/EUR på 20 % Antages Reduktionsfaktoren fastsat til 1,30 og antages gennemsnittet af fixingerne på de Indledende Observationsdage (RUB/EURfixing) at udgøre 0, vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Valutaafkast: RUB/EUR start = RUB/EUR fixing 0, = = 0, Reduktionsfaktor 1,3 Er kursen på RUB/EUR steget med 20 % i forhold til RUB/EUR fixing i obligationernes løbetid, dvs. RUB/EUR slut udgør 0, (0, x 1,2), fås følgende valutaafkast. 0, , Indfrielsesbeløb: = + 0,56 DKK [ x max(0; Valutaafkast )] = DKK [ x max(0; 0,56 )] = DKK Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK modsvarende en indfrielseskurs på 156,0. Med en Emissionskurs på 105,0 giver dette et årligt afkast (IRR) på 14,11 %, jf. tabel 1. Eksempel 2: Uændret kurs på RUB/EUR Antages Reduktionsfaktoren fastsat til 1,30 og antages gennemsnittet af fixingerne på de Indledende Observationsdage (RUB/EUR fixing ) at udgøre 0, vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Valutaafkast: RUB/EUR start = RUB/EUR fixing 0, = = 0, Reduktionsfaktor 1,3 Er kursen på RUB/EUR forblevet uændret i forhold til RUB/EUR fixing i obligationernes løbetid dvs. RUB/EUR slut udgør 0,022206, fås følgende valutaafkast. 0, , Indfrielsesbeløb: = + 0,30 DKK [ x max(0; Valutaafkast )] 8

9 = DKK [ x max(0; 0,30 )] = DKK R E S U M É Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK modsvarende en indfrielseskurs på 130,0. Med en Emissionskurs på 105,0 giver dette et årligt afkast (IRR) på 7,38 %, jf. tabel 1. Eksempel 3: Fald i kursen på RUB/EUR på 10 % Antages Reduktionsfaktoren fastsat til 1,30 og antages gennemsnittet af fixingerne på de Indledende Observationsdage (RUB/EURfixing) at udgøre 0, vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Valutaafkast: RUB/EUR start = RUB/EUR fixing 0, = = 0, Reduktionsfaktor 1,3 Er kursen på RUB/EUR faldet med 10 % i forhold til RUB/EUR fixing i obligationernes løbetid dvs. RUB/EUR slut udgør 0, (0, x 0,9), fås følgende valutaafkast. 0, , Indfrielsesbeløb: = + 0,17 DKK [ x max(0; Valutaafkast )] = DKK [ x max(0; 0,17 )] = DKK Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK modsvarende en indfrielseskurs på 117,0. Med en Emissionskurs på 105,0 giver dette et årligt afkast (IRR) på 3,67 %, jf. tabel 1. Eksempel 4: Fald i kursen på RUB/EUR på 40 % Antages Reduktionsfaktoren fastsat til 1,30 og antages gennemsnittet af fixingerne på de Indledende Observationsdage (RUB/EUR fixing ) at udgøre 0, vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Valutaafkast: RUB/EUR start = RUB/EUR fixing Reduktionsfaktor 0, = 1,3 = 0, Er kursen på RUB/EUR faldet med 40 % i forhold til RUB/EUR fixing i obligationernes løbetid dvs. RUB/EUR slut udgør 0, (0, x 0,6), fås følgende valutaafkast: 9

10 0, , Indfrielsesbeløb: = 0,22 DKK [ x max(0; Valutaafkast )] = DKK [ x max(0; -0,22 )] = DKK Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK modsvarende en indfrielseskurs på 100,0. Med en Emissionskurs på 105,0 giver dette et årligt afkast (IRR) på -1,61 %, jf. tabel 1. Til sammenligning kunne investor eksempelvis have opnået et afkast på ca. 2,2 % p.a. ved køb af statsobligationer med en tilsvarende restløbetid (pr. 31. marts 2009). Afkastet er opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet eventuelle depotomkostninger. Tabel 1: Afkasteksempler 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Valutaafkast Indfrielseskurs med Reduktionsfaktor på 1,1 Indfrielseskurs med Reduktionsfaktor på 1,3 IRR (Reduktionsfaktor på 1,1) IRR (Reduktionsfaktor på 1,3) -40 % 100,00 100,00-1,61 % -1,61 % -30 % 100,00 100,00-1,61 % -1,61 % -25 % 100,00 100,00-1,61 % -1,61 % -20 % 100,00 104,00-1,61 % -0,32 % -10 % 100,00 117,00-1,61 % 3,67 % -5 % 104,50 123,50-0,16 % 5,56 % 0 % 110,00 130,00 1,56 % 7,38 % 5 % 115,50 136,50 3,23 % 9,14 % 10 % 121,00 143,00 4,84 % 10,84 % 20 % 132,00 156,00 7,93 % 14,11 % 30 % 143,00 169,00 10,84 % 17,19 % 40 % 154,00 182,00 13,62 % 20,12 % 50 % 165,00 195,00 16,26 % 22,92 % 60 % 176,00 208,00 18,79 % 25,59 % 10

11 Figur 1: Indfrielseskurser, 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler ,00 160,00 Indfrielseskurs 140,00 120,00 100,00 80,00-40% -20% 0% 20% 40% Valutaafkast Reduktionsfaktor på 1,1 Reduktionsfaktor på 1,3 Ovenstående figur viser indfrielseskursen i forhold til alternative udviklinger i kursen på RUB/EUR. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkupon-obligation samt en call-option på RUB/EUR. Baseret på markedsvilkårene den 31. marts 2009, ville værdien af nulkuponobligationen indikativt kunne opgøres til ca. 92,25 % af hovedstolen. Værdien af call-optionen ville indikativt kunne opgøres til ca. 7,75 % af hovedstolen. 11

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 KOMMUNALBANKEN AS indekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Globale r 2013 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION

5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION 5. oktober 2012 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer 0 % SEB FinansAktier (USD) 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt (Final Terms) på de

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer Prospekt 3. maj 2005 0 % KommuneKredit TRY/DKK Basis 2008 0 % KommuneKredit TRY/DKK Extra 2008 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer Få bedre råd Korn 2009 invester i landbrugets råvarer Korn 2009 En del råvarer har i de seneste år oplevet kraftige prisstigninger. Det har imidlertid ikke helt været tilfældet med mange af landbrugets

Læs mere

SEB High Yield. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. SEB High Yield 2017» 1. Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen.

SEB High Yield. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. SEB High Yield 2017» 1. Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. SEB High Yield 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB High Yield 2017» 1 Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering

Læs mere

DB Apple Sprinter 2017

DB Apple Sprinter 2017 DB Apple Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

A/S Øresund USDJPY 2012

A/S Øresund USDJPY 2012 Informationsmateriale 9. april 2010 A/S Øresund USDJPY 2012 ISIN Kode: DK0030236484 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni 2009. KK Valutakurv vs CHF 2011 ISIN Kode: DK0030172069. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni 2009. KK Valutakurv vs CHF 2011 ISIN Kode: DK0030172069. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutakurv vs CHF 2011 ISIN Kode: DK0030172069 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest

Udsteder. Kommuninvest Informationsmateriale 2. oktober 2006 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer 0 % Kommuninvest Tyrkiske Lira II Extra 2009 0 % Kommuninvest Tyrkiske Lira II Super 2009 Informationsmateriale

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til russiske rubler KIRUBDIG 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 15. maj 2007 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Europæiske Aktier 2012 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

HMN Sølv 2013. ISIN Kode: DK0030297437

HMN Sølv 2013. ISIN Kode: DK0030297437 Informationsmateriale den 23. februar 2012 HMN Sølv 2013 ISIN Kode: DK0030297437 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 3215. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 3215. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 3215 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale 2. januar 2013

Informationsmateriale 2. januar 2013 Informationsmateriale 2. januar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 16. august 2016 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Solar A/S (cvr. nr. 15908416) Industrivej Vest 43 6600 Vejen Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

5 + 5. - over 3 år Europa Aktier

5 + 5. - over 3 år Europa Aktier - over 3 år Europa Aktier Investeringschef Ivan Jensen Europa Aktier 5+5 giver dig muligheden for at investere i nogle af Europas store virksomheder. Vi forventer at virksomhederne vil udvikle sig positivt

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6 Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S af 24. juni 2015 3. maj 2016 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. KommuneKredit Klima 2012 ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale 28. september 2009 Aktieindekserede Obligationer 2009/2012 "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere