AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE"

Transkript

1 AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup CVR-nummer / no Vækstfonden VENTUREINVESTOR / VENTURE INVESTOR [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Ventureinvestoren / the Venture Investor 1. Baggrund og formål 2. Background and purpose Syndikeringslån ( Lånet ) ydes i forbindelse med og under forudsætning af gennemførelsen og indbetaling af en egenkapitalinvestering fra Ventureinvestoren i Iværksætteren på samme beløb som Lånet ( Mindsteinvestering ). Ventureinvestors egenkapitalinvestering skal ske ved kontant indbetaling, og kan ikke ske som indskud af aktiver eller konvertering af gæld. Ydelsen af et konvertibelt lån fra Ventureinvestoren vil også kunne kvalificere en egenkapitalinvestering i forhold til denne Aftale om Syndikeringslån ( Aftalen ), såfremt et sådan konvertibelt lån efterstilles Lånet, og såfremt Vækstfonden forudgående tilkendegiver, at det pågældende konvertible lån kan godkendes. The syndication loan (the Loan ) is granted in connection with and subject to the completion and contribution of an equity investment by the Venture Investor in the Entrepreneur amounting to the same amount as the Loan (the Minimum Investment ). The equity investment by the Venture Investor shall be made in cash, and may not take place as contribution in kind or conversion of debt. The provision of a convertible loan from the Venture Investor may also qualify an equity investment with respect to this Syndication Loan Note, (the Note ) provided that the convertible loan is subordinated to the Loan and that Vækstfonden gives its specific, prior approval to the convertible loan in question. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

2 Op til 50 pct. af Mindsteinvesteringen kan investeres af andre investorer end Ventureinvestoren, men det er en betingelse, at Ventureinvestor deltager i hver tranche med minimum 50 pct. af den del af Mindsteinvesteringen, der indskydes i den enkelte tranche. Up to 50 pct. of the Minimum investment may be invested by other investors than the Venture Investor provided, however, that the Venture Investor shall contribute at least 50 pct. of the share of the Minimum investment that is invested in each of the tranches. Lånet ydes i henhold til artikel 22 i Kommissionens Forordning (EF) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (generel gruppefritagelsesordning). The Loan is granted in accordance with article 22 of the Commission Regulation (EC) No 651/2014 of 17 June 2014 (General block exemption Regulation). Ved sin underskrift af Aftalen bekræfter Iværksætteren indholdet af den som Bilag 1 vedhæftede erklæring. By signing this Note the Entrepreneur confirms the content of the statement attached as Appendix Lånet 2. The Loan Lånet andrager DKK [beløb mellem DKK og (maks. EUR )] (skriv danske kroner [beløb] 00/100) ( Lånet ). The Loan amounts to DKK [amount between DKK 2,000,000 and 7,450,000 (max EUR 1,000,000)] (say Danish kroner [amount] 00/100) (the Loan ). Lånet er opdelt i to trancher. Første tranche er på DKK [beløb på minimum DKK ], mens anden tranche er på DKK [beløb, der bringer samlet lån op på min. DKK ]. Anden tranche forudsætter, at første tranche er blevet udbetalt, og at Ventureinvestoren senest 12 måneder fra datoen for udbetalingen af første tranche har givet skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Ventureinvestoren anser betingelserne for anden tranche for opfyldt. Fristen på 12 måneder fra udbetaling af første tranche kan forlænges op til i alt 24 måneder, hvis der er indgået skriftlig aftale mellem Vækstfonden og Ventureinvestoren om en sådan forlængelse. The Loan is divided in two tranches. The first tranche amounts to DKK [amount of at least DKK 1,000,000] whereas second tranche amounts to [amount ensuring total loan of at least DKK 2,000,000]. The second tranche is conditional upon the first tranche having been released and upon the Venture Investor having submitted a written statement to Vækstfonden no later than 12 months from the date of the release of the first tranche confirming that the Venture Investor deems the conditions for the second tranche fulfilled. The time limit of 12 months from release of the first tranche may be extended up to a total of 24 months, provided, however, that such extension has been agreed upon in writing between Vækstfonden and the Venture Investor. De følgende bestemmelser i Aftalen skal gælde for både første og anden tranche, dog med de fornødne tilpasninger, herunder: The following terms in this Note shall apply to both first and second tranche however with the necessary modifications, including: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

3 I afsnit 3 om betingelser for udbetaling af Lånet skal den angivne gyldighedsperiode på 15 arbejdsdage for så vidt angår anden tranche regnes fra datoen for ovennævnte skriftlige meddelelse fra Ventureinvestoren (og ikke fra Vækstfondens underskrift af Aftalen). In clause 3 regarding conditions for release of the Loan the 15 working days validity period shall with regard to the second tranche be calculated from the date of the abovementioned written statement from the Venture Investor (and not from the date of Vækstfonden s signature of this Note). I afsnit 4 om stiftelsesprovision skal stiftelsesprovisionen beregnes af hver enkelt tranche. Clause 4 regarding establishment costs shall apply to each, individual tranche. 3. Betingelser for udbetaling af Lånet 3. Conditions for release of the Loan Det er en betingelse for Vækstfondens udbetaling af Lånet til Iværksætteren, at Vækstfonden senest 15 arbejdsdage fra Vækstfondens underskrift af Aftalen modtager dokumentation for, (i) at Minimumsinvesteringen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( Dokumentation for Registrering ), og (ii) at Minimumsinvesteringen er gennemført på vilkår, som svarer til det oplyste i Ventureinvestorens Loan Request Notice (sidstnævnte vedlægges Aftalen som Bilag 2). It is a condition for the release of the loan to the Entrepreneur that Vækstfonden no later than 15 working days from the date of Vækstfonden s signature of this Note has received documentation (i) of the registration with the Danish Commerce and Companies Agency (the Registration Documentation ) of the Minimum Investment and (ii) that the Minimum Investment has been carried out in accordance with the terms set out in the Venture Investor s Loan Request Notice (the latter is attached to this Note as Appendix 2). Hvis Dokumentation for Registrering leveres til Vækstfonden i rette tid, udbetaler Vækstfonden Lånet til Iværksætteren senest 10 arbejdsdage fra datoen for Vækstfondens modtagelse af Dokumentation for Registrering. If the Registration Documentation is submitted to Vækstfonden in due time Vækstfonden undertakes to pay out the Loan to the Entrepreneur within 10 working days from receipt of the Registration Documentation. Hvis Dokumentation for Registrering ikke leveres til Vækstfonden i rette tid, bortfalder Vækstfondens forpligtelse til at udbetale Lånet uden yderligere varsel. If the Registration Documentation is not submitted to Vækstfonden in due time, Vækstfonden s obligation to pay out the Loan shall automatically lapse with no further notice. 4. Stiftelsesprovision 4. Establishment costs Iværksætteren skal betale en stiftelsesprovision på 1 pct. af Lånet. Stiftelsesprovisionen udgør DKK [beløb]. The Entrepreneur shall pay establishment costs of 1 pct. of the Loan. The establishment costs amount to DKK [amount]. Stiftelsesprovisionen betales ved, at Vækstfonden ved udbetalingen af Lånet tilbageholder stiftelsesprovisionen. When paying out the Loan Vækstfonden will retain the establishment costs. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

4 5. Renter 5. Interest Fra udbetalingsdagen til Forfaldsdatoen forrentes Lånet med en årlig rente på 12 pct. Der beregnes renters rente. From the day of payment till the due date the Loan carries an annual compounded interest rate of 12 pct. Nævnte rentesats nedsættes til 8 pct., når og såfremt Iværksætteren påbegynder og overholder en annuitetstilbagebetalingsordning med en løbetid på maks. 4 år, jf. afsnit 6 om forfaldsdag og tilbagebetaling. Hvis sådan annuitetstilbagebetalingsordning på et tidspunkt ikke længere overholdes, fastsættes renten igen til 12 pct. fra og med tidspunktet fra misligholdelsen af ordningen. Renten kan ikke igen nedsættes til 8 pct., medmindre dette aftales skriftligt med Vækstfonden. The said interest rate is reduced to 8 pct. when and if the Entrepreneur starts and complies with the annuity repayment scheme running for a period of no more than 4 years, cf. clause 6 below regarding due date and repayment. If at any point in time the said annuity repayment scheme is no longer complied with, the interest rate shall be reset to 12 pct. again as of the date of breach of the scheme. Hereafter the interest rate cannot be reduced to 8 pct. again unless agreed with Vækstfonden in writing. Renten beregnes og tilskrives den til enhver tid tilbageværende Gæld årligt hver 1. januar bagud beregnet for det faktiske antal forløbne dage og på basis af et 365-/366-dages-år (Faktisk/Faktisk). The interest on the Loan is calculated and added to any outstanding Loan amount annually on 1 January in arrears based on the actual number of days passed and a year of 365/366 days (Actual/Actual). Bortset fra den situation, hvor en annuitetstilbagebetalingsordning løber, er Iværksætteren ikke forpligtet til at betale renter løbende, idet renten først forfalder til betaling samtidig med Lånet. Lånet med påløbne renter kaldes herefter samlet for Gælden. Except if an annuity repayment scheme is running, the Entrepreneur shall not be obliged to make any interest payments until the Loan is due for full and final payment. The Loan with accrued interest is hereinafter referred to as the Debt. 6. Forfaldsdag og tilbagebetaling 6. Due date and repayment Gælden forfalder til fuld og endelig indfrielse 8 år fra datoen for Aftalen ( Forfaldsdatoen ). The Debt is due for full and final payment on 8 years from this Note (the Due Date ). Iværksætteren er ikke forpligtet til at afdrage på Gælden før Forfaldsdatoen, men er berettiget til når som helst at indfri Gælden helt eller delvist. The Entrepreneur shall not be obliged to make any repayments of the Debt prior to the Due Date, but may at any point in time repay the Debt in part or in full. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

5 Iværksætteren kan endvidere når som helst dog med mindst 10 arbejdsdages varsel til udløbet af en kalendermåned give skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Iværksætteren påbegynder en struktureret annuitetstilbagebetalingsordning til afvikling af Gælden med kvartalsvise betalinger over en periode på højst 4 år. Baseret på en sådan meddelelse vil Vækstfonden udarbejde og sende til Iværksætteren en oversigt over Gælden og de kvartalsvise annuitetsbetalinger påkrævet til fuld og endelig indfrielse af Gælden. Betalingerne skal forfalde hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis ovenstående betingelser opfyldes, nedsættes renten til 8 pct. med virkning fra annuitetstilbagebetalingsordningens første afdrag. Renten på 8 pct. forudsætter, at annuitetstilbagebetalingsordningen fuldt ud overholdes, jf. afsnittet om renter ovenfor. Further, the Entrepreneur may at any point in time however with at least a 10 working days notice to the end of a calendar month by written notice to Vækstfonden, initiate a structured annuity repayment scheme for repayment of the Debt in form of quarterly payments over a period of maximum 4 years. Based on such notice, Vækstfonden will prepare and send to the Entrepreneur an overview of the Debt and the quarterly annuity payments for the full and final repayment of the Debt. The payments shall be made every 1 January, 1 April, 1 July and 1 October. If the above conditions are met then the interest rate shall be reduced to 8 pct. with effect from the first installment of the annuity repayment scheme. The 8 pct. interest rate is subject to full compliance with the annuity repayment scheme; cf. the above clause regarding interest rates. Betaling af Lånet og rentebetalinger opkræves via PBS eller på anden vis efter Vækstfondens instruks til Iværksætteren. Payment of the Loan and interest shall be made via Danish PBS (Direct Debit Service) or by other means upon Vækstfonden s instruction to Entrepreneur. Hvis Iværksætteren ikke fuldt og endeligt har afviklet Gælden på Forfaldsdatoen, tilskrives den resterende Gæld morarente med en rentesats på 15 pct. p.a. (med renters rente) fra Forfaldsdatoen, og indtil betaling sker. If the Entrepreneur fails to make full and final repayment of the Debt on the Due Date, the outstanding Debt shall carry a default compounded interest rate of 15 pct. per annum from the Due Date and until repayment. 7. Forbud mod udlodninger 7. Restriction on dividends Iværksætteren er ikke berettiget til at udbetale udbytte eller på anden vis foretage udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser. The Entrepreneur is not entitled to pay out dividends or by other ways distribute proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases). 8. Rapportering 8. Reporting Iværksætteren er forpligtet til løbende at rapportere til Vækstfonden og Ventureinvestor. Rapportering skal til ske på de datoer og i det format, som er angivet i det til denne Aftale vedhæftede Bilag 3. The Entrepreneur is obliged to submit reports to Vækstfonden and Venture Investor on an ongoing basis. The reports shall be submitted by the dates and in the format stipulated in Appendix 3 to this Note. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

6 9. Misligholdelse 9. Breach I tilfælde af Iværksætterens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen er Vækstfonden berettiget til at opsige Aftalen og til at forlange øjeblikkelig indfrielse af Gælden, inkl. renter og eventuelle morarenter, uden varsel til Iværksætteren. In the event that the Entrepreneur is in material breach of this Note, Vækstfonden may terminate the Note and demand immediate repayment of the Debt, including accrued interest and any default interest, without notice to the Entrepreneur. Ved væsentlig misligholdelse forstås, at Iværksætteren: It shall be deemed a material breach if the Entrepreneur: (i) ikke betaler afdrag, renter eller andre skyldige beløb til tiden og ikke gør dette efter skriftlig rykker med min. 10 arbejdsdages betalingsfrist (ii) ikke overholder den som Bilag 1 vedhæftede erklæring eller afgiver vildledende eller urigtige oplysninger af betydning for låneforholdet (iii) udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant (iv) standser sine betalinger, erklæres konkurs, anmoder om akkord eller træder i likvidation (v) ikke anvender Lånet som forudsat i denne aftale (vi) udbetaler udbytte eller på anden vis foretager udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser (vii) ikke rapporterer fyldestgørende til Vækstfonden til tiden og ikke gør dette senest 10 arbejdsdage efter skriftlig rykker (viii) i øvrigt væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. (i) does not in due time pay instalments, interest or other outstanding amounts after having received a written reminder and at least 10 working days payment respite, (ii) does not comply with the statement attached as Appendix 1 or submits misleading or wrongful information of relevance for the Loan, (iii) is subject to legal proceedings by recovery of debts, by levying of execution and subsequent sale, levy attachment or possession is taken of mortgaged property, (iv) suspends payments, goes into bankruptcy or request for composition or initiates liquidation proceedings, (v) uses the Loan in another way than presupposed in this agreement, (vi) pays out dividends or by other ways distributes proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases), (vii) does not in due time submit full reporting to Vækstfonden having received a written reminder and at least 10 working days respite, or (viii) otherwise materially breaches the obligations pursuant to this Note. 10. Uopsigelighed for Vækstfonden 10. Irredeemable for Vækstfonden Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side, bortset fra i tilfælde af misligholdelse, jf. ovenfor. The Loan is irredeemable for Vækstfonden except in the event of a material breach, cf. above. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

7 11. Overdragelse 11. Assignment Iværksætteren er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Vækstfondens forudgående skriftlige samtykke. The Entrepreneur is not entitled to assign any rights or obligations pursuant to this Note without prior written consent from Vækstfonden. Vækstfonden er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Iværksætterens forudgående samtykke. Vækstfonden is at any given time entitled to assign in full or in part any rights and obligations pursuant to the Note without prior consent from Vækstfonden. Iværksætteren er bekendt med, at Ventureinvestoren har indgået en aftale med Vækstfonden om at kunne købe Lånet fra Vækstfonden, når og såfremt Ventureinvestoren måtte ønske dette. The Entrepreneur is aware that the Venture Investor has entered into an agreement with Vækstfonden with an option to buy the Loan from Vækstfonden if and when the Venture Investor deems it useful. 12. Tvangsfuldbyrdelse 12. Enforcement Denne Aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens 478, stk.1, nr. 5. This Note may serve as legal basis of enforcement without judgment pursuant to section 478 (1)(5) of the Danish Administration of Justice Act. 13. Lovvalg og værneting 13. Governing law & venue Lånet er underlagt dansk ret (bortset fra regler om lovvalg) med de danske domstole som kompetente domstole. The Loan is to be governed by and construed in accordance with Danish law (except from rules of choice of law) with the Danish courts as competent courts. Dato/date: På vegne af Vækstfonden / for and on behalf of Vækstfonden: På vegne af Iværksætteren / for and on behalf of the Entrepreneur: Tiltrådt af Ventureinvestoren / adhered to by the Venture Investor: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

8 STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

9 BILAG 1 / APPENDIX 1 Iværksætteren erklærer: The Entrepreneur confirms: At Iværksætteren beskæftiger færre end 50 personer, og dens årlige omsætning og/eller samlede årlige balance ikke overstiger EUR 10 mio. At Iværksætteren har eksisteret i mindre end 5 år på tidspunktet for Lånet. At Iværksætteren ikke er insolvent på datoen for Lånet eller under nogen form for insolvensretlig proces. At Iværksætterens udgifter til forskning og udvikling udgør mindst 15 pct. af virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for ydelsen af Lånet eller i tilfælde af en nystartet virksomhed uden forudgående afsluttede regnskaber, i revisionen af det indeværende regnskabsår, som attesteret af en ekstern revisor. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget tilskud, lån eller egenkapital fra offentlige (statslige) kilder for mere end samlet DKK [beløb, som skal oplyses af Iværksætteren]. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget konvertible lån, egenkapitalinvesteringer eller investeringer med egenkapitallignende instrumenter for mere end samlet DKK fra andre end stifterne. At Lånet ikke vil blive benyttet til at tilbagebetale andre lån eller til refinansiering af eksisterende lån. Desuden vil Lånet ikke blive benyttet til at finansiere aktiviteter, som allerede er udført på datoen for Lånet. That the Entrepreneur employs fewer than 50 persons and that its annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million. That the Entrepreneur has been in existence for less than 5 years at the time of the Loan. That the Entrepreneur is not under collective insolvency proceedings at the date of the Loan. That the research and development costs of the Entrepreneur represent at least 15 pct. of its total operating costs in at least one of the three years preceding the granting of the Loan or, in the case of a start-up enterprise without any financial history, in the audit of its current fiscal period, as certified by an external auditor. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received grants, loans or equity from public (State) sources for more than a total of DKK [amount to be informed by Entrepreneur]. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received convertible loans, equity investments or equity based investments for more than a total of DKK 4,300,000 from others than the founders. That the Loan will not be used to repay other loans or for the refinancing of existing loans. Further, the Loan will not be used to finance activities which have already been carried out at the date of the Loan. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Tillægsaftale til gensalg mobil aftalen. om levering af World Manuals terminalsupport gennem TDC Mobil. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale til gensalg mobil aftalen. om levering af World Manuals terminalsupport gennem TDC Mobil. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale til gensalg mobil aftalen om levering af World Manuals terminalsupport gennem TDC Mobil mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S Side 1 af 8 1. Aftalens Parter Denne aftale indgås

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere