AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE"

Transkript

1 AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup CVR-nummer / no Vækstfonden VENTUREINVESTOR / VENTURE INVESTOR [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Ventureinvestoren / the Venture Investor 1. Baggrund og formål 2. Background and purpose Syndikeringslån ( Lånet ) ydes i forbindelse med og under forudsætning af gennemførelsen og indbetaling af en egenkapitalinvestering fra Ventureinvestoren i Iværksætteren på samme beløb som Lånet ( Mindsteinvestering ). Ventureinvestors egenkapitalinvestering skal ske ved kontant indbetaling, og kan ikke ske som indskud af aktiver eller konvertering af gæld. Ydelsen af et konvertibelt lån fra Ventureinvestoren vil også kunne kvalificere en egenkapitalinvestering i forhold til denne Aftale om Syndikeringslån ( Aftalen ), såfremt et sådan konvertibelt lån efterstilles Lånet, og såfremt Vækstfonden forudgående tilkendegiver, at det pågældende konvertible lån kan godkendes. The syndication loan (the Loan ) is granted in connection with and subject to the completion and contribution of an equity investment by the Venture Investor in the Entrepreneur amounting to the same amount as the Loan (the Minimum Investment ). The equity investment by the Venture Investor shall be made in cash, and may not take place as contribution in kind or conversion of debt. The provision of a convertible loan from the Venture Investor may also qualify an equity investment with respect to this Syndication Loan Note, (the Note ) provided that the convertible loan is subordinated to the Loan and that Vækstfonden gives its specific, prior approval to the convertible loan in question. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

2 Op til 50 pct. af Mindsteinvesteringen kan investeres af andre investorer end Ventureinvestoren, men det er en betingelse, at Ventureinvestor deltager i hver tranche med minimum 50 pct. af den del af Mindsteinvesteringen, der indskydes i den enkelte tranche. Up to 50 pct. of the Minimum investment may be invested by other investors than the Venture Investor provided, however, that the Venture Investor shall contribute at least 50 pct. of the share of the Minimum investment that is invested in each of the tranches. Lånet ydes i henhold til artikel 22 i Kommissionens Forordning (EF) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (generel gruppefritagelsesordning). The Loan is granted in accordance with article 22 of the Commission Regulation (EC) No 651/2014 of 17 June 2014 (General block exemption Regulation). Ved sin underskrift af Aftalen bekræfter Iværksætteren indholdet af den som Bilag 1 vedhæftede erklæring. By signing this Note the Entrepreneur confirms the content of the statement attached as Appendix Lånet 2. The Loan Lånet andrager DKK [beløb mellem DKK og (maks. EUR )] (skriv danske kroner [beløb] 00/100) ( Lånet ). The Loan amounts to DKK [amount between DKK 2,000,000 and 7,450,000 (max EUR 1,000,000)] (say Danish kroner [amount] 00/100) (the Loan ). Lånet er opdelt i to trancher. Første tranche er på DKK [beløb på minimum DKK ], mens anden tranche er på DKK [beløb, der bringer samlet lån op på min. DKK ]. Anden tranche forudsætter, at første tranche er blevet udbetalt, og at Ventureinvestoren senest 12 måneder fra datoen for udbetalingen af første tranche har givet skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Ventureinvestoren anser betingelserne for anden tranche for opfyldt. Fristen på 12 måneder fra udbetaling af første tranche kan forlænges op til i alt 24 måneder, hvis der er indgået skriftlig aftale mellem Vækstfonden og Ventureinvestoren om en sådan forlængelse. The Loan is divided in two tranches. The first tranche amounts to DKK [amount of at least DKK 1,000,000] whereas second tranche amounts to [amount ensuring total loan of at least DKK 2,000,000]. The second tranche is conditional upon the first tranche having been released and upon the Venture Investor having submitted a written statement to Vækstfonden no later than 12 months from the date of the release of the first tranche confirming that the Venture Investor deems the conditions for the second tranche fulfilled. The time limit of 12 months from release of the first tranche may be extended up to a total of 24 months, provided, however, that such extension has been agreed upon in writing between Vækstfonden and the Venture Investor. De følgende bestemmelser i Aftalen skal gælde for både første og anden tranche, dog med de fornødne tilpasninger, herunder: The following terms in this Note shall apply to both first and second tranche however with the necessary modifications, including: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

3 I afsnit 3 om betingelser for udbetaling af Lånet skal den angivne gyldighedsperiode på 15 arbejdsdage for så vidt angår anden tranche regnes fra datoen for ovennævnte skriftlige meddelelse fra Ventureinvestoren (og ikke fra Vækstfondens underskrift af Aftalen). In clause 3 regarding conditions for release of the Loan the 15 working days validity period shall with regard to the second tranche be calculated from the date of the abovementioned written statement from the Venture Investor (and not from the date of Vækstfonden s signature of this Note). I afsnit 4 om stiftelsesprovision skal stiftelsesprovisionen beregnes af hver enkelt tranche. Clause 4 regarding establishment costs shall apply to each, individual tranche. 3. Betingelser for udbetaling af Lånet 3. Conditions for release of the Loan Det er en betingelse for Vækstfondens udbetaling af Lånet til Iværksætteren, at Vækstfonden senest 15 arbejdsdage fra Vækstfondens underskrift af Aftalen modtager dokumentation for, (i) at Minimumsinvesteringen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( Dokumentation for Registrering ), og (ii) at Minimumsinvesteringen er gennemført på vilkår, som svarer til det oplyste i Ventureinvestorens Loan Request Notice (sidstnævnte vedlægges Aftalen som Bilag 2). It is a condition for the release of the loan to the Entrepreneur that Vækstfonden no later than 15 working days from the date of Vækstfonden s signature of this Note has received documentation (i) of the registration with the Danish Commerce and Companies Agency (the Registration Documentation ) of the Minimum Investment and (ii) that the Minimum Investment has been carried out in accordance with the terms set out in the Venture Investor s Loan Request Notice (the latter is attached to this Note as Appendix 2). Hvis Dokumentation for Registrering leveres til Vækstfonden i rette tid, udbetaler Vækstfonden Lånet til Iværksætteren senest 10 arbejdsdage fra datoen for Vækstfondens modtagelse af Dokumentation for Registrering. If the Registration Documentation is submitted to Vækstfonden in due time Vækstfonden undertakes to pay out the Loan to the Entrepreneur within 10 working days from receipt of the Registration Documentation. Hvis Dokumentation for Registrering ikke leveres til Vækstfonden i rette tid, bortfalder Vækstfondens forpligtelse til at udbetale Lånet uden yderligere varsel. If the Registration Documentation is not submitted to Vækstfonden in due time, Vækstfonden s obligation to pay out the Loan shall automatically lapse with no further notice. 4. Stiftelsesprovision 4. Establishment costs Iværksætteren skal betale en stiftelsesprovision på 1 pct. af Lånet. Stiftelsesprovisionen udgør DKK [beløb]. The Entrepreneur shall pay establishment costs of 1 pct. of the Loan. The establishment costs amount to DKK [amount]. Stiftelsesprovisionen betales ved, at Vækstfonden ved udbetalingen af Lånet tilbageholder stiftelsesprovisionen. When paying out the Loan Vækstfonden will retain the establishment costs. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

4 5. Renter 5. Interest Fra udbetalingsdagen til Forfaldsdatoen forrentes Lånet med en årlig rente på 12 pct. Der beregnes renters rente. From the day of payment till the due date the Loan carries an annual compounded interest rate of 12 pct. Nævnte rentesats nedsættes til 8 pct., når og såfremt Iværksætteren påbegynder og overholder en annuitetstilbagebetalingsordning med en løbetid på maks. 4 år, jf. afsnit 6 om forfaldsdag og tilbagebetaling. Hvis sådan annuitetstilbagebetalingsordning på et tidspunkt ikke længere overholdes, fastsættes renten igen til 12 pct. fra og med tidspunktet fra misligholdelsen af ordningen. Renten kan ikke igen nedsættes til 8 pct., medmindre dette aftales skriftligt med Vækstfonden. The said interest rate is reduced to 8 pct. when and if the Entrepreneur starts and complies with the annuity repayment scheme running for a period of no more than 4 years, cf. clause 6 below regarding due date and repayment. If at any point in time the said annuity repayment scheme is no longer complied with, the interest rate shall be reset to 12 pct. again as of the date of breach of the scheme. Hereafter the interest rate cannot be reduced to 8 pct. again unless agreed with Vækstfonden in writing. Renten beregnes og tilskrives den til enhver tid tilbageværende Gæld årligt hver 1. januar bagud beregnet for det faktiske antal forløbne dage og på basis af et 365-/366-dages-år (Faktisk/Faktisk). The interest on the Loan is calculated and added to any outstanding Loan amount annually on 1 January in arrears based on the actual number of days passed and a year of 365/366 days (Actual/Actual). Bortset fra den situation, hvor en annuitetstilbagebetalingsordning løber, er Iværksætteren ikke forpligtet til at betale renter løbende, idet renten først forfalder til betaling samtidig med Lånet. Lånet med påløbne renter kaldes herefter samlet for Gælden. Except if an annuity repayment scheme is running, the Entrepreneur shall not be obliged to make any interest payments until the Loan is due for full and final payment. The Loan with accrued interest is hereinafter referred to as the Debt. 6. Forfaldsdag og tilbagebetaling 6. Due date and repayment Gælden forfalder til fuld og endelig indfrielse 8 år fra datoen for Aftalen ( Forfaldsdatoen ). The Debt is due for full and final payment on 8 years from this Note (the Due Date ). Iværksætteren er ikke forpligtet til at afdrage på Gælden før Forfaldsdatoen, men er berettiget til når som helst at indfri Gælden helt eller delvist. The Entrepreneur shall not be obliged to make any repayments of the Debt prior to the Due Date, but may at any point in time repay the Debt in part or in full. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

5 Iværksætteren kan endvidere når som helst dog med mindst 10 arbejdsdages varsel til udløbet af en kalendermåned give skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Iværksætteren påbegynder en struktureret annuitetstilbagebetalingsordning til afvikling af Gælden med kvartalsvise betalinger over en periode på højst 4 år. Baseret på en sådan meddelelse vil Vækstfonden udarbejde og sende til Iværksætteren en oversigt over Gælden og de kvartalsvise annuitetsbetalinger påkrævet til fuld og endelig indfrielse af Gælden. Betalingerne skal forfalde hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis ovenstående betingelser opfyldes, nedsættes renten til 8 pct. med virkning fra annuitetstilbagebetalingsordningens første afdrag. Renten på 8 pct. forudsætter, at annuitetstilbagebetalingsordningen fuldt ud overholdes, jf. afsnittet om renter ovenfor. Further, the Entrepreneur may at any point in time however with at least a 10 working days notice to the end of a calendar month by written notice to Vækstfonden, initiate a structured annuity repayment scheme for repayment of the Debt in form of quarterly payments over a period of maximum 4 years. Based on such notice, Vækstfonden will prepare and send to the Entrepreneur an overview of the Debt and the quarterly annuity payments for the full and final repayment of the Debt. The payments shall be made every 1 January, 1 April, 1 July and 1 October. If the above conditions are met then the interest rate shall be reduced to 8 pct. with effect from the first installment of the annuity repayment scheme. The 8 pct. interest rate is subject to full compliance with the annuity repayment scheme; cf. the above clause regarding interest rates. Betaling af Lånet og rentebetalinger opkræves via PBS eller på anden vis efter Vækstfondens instruks til Iværksætteren. Payment of the Loan and interest shall be made via Danish PBS (Direct Debit Service) or by other means upon Vækstfonden s instruction to Entrepreneur. Hvis Iværksætteren ikke fuldt og endeligt har afviklet Gælden på Forfaldsdatoen, tilskrives den resterende Gæld morarente med en rentesats på 15 pct. p.a. (med renters rente) fra Forfaldsdatoen, og indtil betaling sker. If the Entrepreneur fails to make full and final repayment of the Debt on the Due Date, the outstanding Debt shall carry a default compounded interest rate of 15 pct. per annum from the Due Date and until repayment. 7. Forbud mod udlodninger 7. Restriction on dividends Iværksætteren er ikke berettiget til at udbetale udbytte eller på anden vis foretage udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser. The Entrepreneur is not entitled to pay out dividends or by other ways distribute proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases). 8. Rapportering 8. Reporting Iværksætteren er forpligtet til løbende at rapportere til Vækstfonden og Ventureinvestor. Rapportering skal til ske på de datoer og i det format, som er angivet i det til denne Aftale vedhæftede Bilag 3. The Entrepreneur is obliged to submit reports to Vækstfonden and Venture Investor on an ongoing basis. The reports shall be submitted by the dates and in the format stipulated in Appendix 3 to this Note. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

6 9. Misligholdelse 9. Breach I tilfælde af Iværksætterens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen er Vækstfonden berettiget til at opsige Aftalen og til at forlange øjeblikkelig indfrielse af Gælden, inkl. renter og eventuelle morarenter, uden varsel til Iværksætteren. In the event that the Entrepreneur is in material breach of this Note, Vækstfonden may terminate the Note and demand immediate repayment of the Debt, including accrued interest and any default interest, without notice to the Entrepreneur. Ved væsentlig misligholdelse forstås, at Iværksætteren: It shall be deemed a material breach if the Entrepreneur: (i) ikke betaler afdrag, renter eller andre skyldige beløb til tiden og ikke gør dette efter skriftlig rykker med min. 10 arbejdsdages betalingsfrist (ii) ikke overholder den som Bilag 1 vedhæftede erklæring eller afgiver vildledende eller urigtige oplysninger af betydning for låneforholdet (iii) udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant (iv) standser sine betalinger, erklæres konkurs, anmoder om akkord eller træder i likvidation (v) ikke anvender Lånet som forudsat i denne aftale (vi) udbetaler udbytte eller på anden vis foretager udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser (vii) ikke rapporterer fyldestgørende til Vækstfonden til tiden og ikke gør dette senest 10 arbejdsdage efter skriftlig rykker (viii) i øvrigt væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. (i) does not in due time pay instalments, interest or other outstanding amounts after having received a written reminder and at least 10 working days payment respite, (ii) does not comply with the statement attached as Appendix 1 or submits misleading or wrongful information of relevance for the Loan, (iii) is subject to legal proceedings by recovery of debts, by levying of execution and subsequent sale, levy attachment or possession is taken of mortgaged property, (iv) suspends payments, goes into bankruptcy or request for composition or initiates liquidation proceedings, (v) uses the Loan in another way than presupposed in this agreement, (vi) pays out dividends or by other ways distributes proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases), (vii) does not in due time submit full reporting to Vækstfonden having received a written reminder and at least 10 working days respite, or (viii) otherwise materially breaches the obligations pursuant to this Note. 10. Uopsigelighed for Vækstfonden 10. Irredeemable for Vækstfonden Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side, bortset fra i tilfælde af misligholdelse, jf. ovenfor. The Loan is irredeemable for Vækstfonden except in the event of a material breach, cf. above. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

7 11. Overdragelse 11. Assignment Iværksætteren er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Vækstfondens forudgående skriftlige samtykke. The Entrepreneur is not entitled to assign any rights or obligations pursuant to this Note without prior written consent from Vækstfonden. Vækstfonden er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Iværksætterens forudgående samtykke. Vækstfonden is at any given time entitled to assign in full or in part any rights and obligations pursuant to the Note without prior consent from Vækstfonden. Iværksætteren er bekendt med, at Ventureinvestoren har indgået en aftale med Vækstfonden om at kunne købe Lånet fra Vækstfonden, når og såfremt Ventureinvestoren måtte ønske dette. The Entrepreneur is aware that the Venture Investor has entered into an agreement with Vækstfonden with an option to buy the Loan from Vækstfonden if and when the Venture Investor deems it useful. 12. Tvangsfuldbyrdelse 12. Enforcement Denne Aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens 478, stk.1, nr. 5. This Note may serve as legal basis of enforcement without judgment pursuant to section 478 (1)(5) of the Danish Administration of Justice Act. 13. Lovvalg og værneting 13. Governing law & venue Lånet er underlagt dansk ret (bortset fra regler om lovvalg) med de danske domstole som kompetente domstole. The Loan is to be governed by and construed in accordance with Danish law (except from rules of choice of law) with the Danish courts as competent courts. Dato/date: På vegne af Vækstfonden / for and on behalf of Vækstfonden: På vegne af Iværksætteren / for and on behalf of the Entrepreneur: Tiltrådt af Ventureinvestoren / adhered to by the Venture Investor: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

8 STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

9 BILAG 1 / APPENDIX 1 Iværksætteren erklærer: The Entrepreneur confirms: At Iværksætteren beskæftiger færre end 50 personer, og dens årlige omsætning og/eller samlede årlige balance ikke overstiger EUR 10 mio. At Iværksætteren har eksisteret i mindre end 5 år på tidspunktet for Lånet. At Iværksætteren ikke er insolvent på datoen for Lånet eller under nogen form for insolvensretlig proces. At Iværksætterens udgifter til forskning og udvikling udgør mindst 15 pct. af virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for ydelsen af Lånet eller i tilfælde af en nystartet virksomhed uden forudgående afsluttede regnskaber, i revisionen af det indeværende regnskabsår, som attesteret af en ekstern revisor. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget tilskud, lån eller egenkapital fra offentlige (statslige) kilder for mere end samlet DKK [beløb, som skal oplyses af Iværksætteren]. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget konvertible lån, egenkapitalinvesteringer eller investeringer med egenkapitallignende instrumenter for mere end samlet DKK fra andre end stifterne. At Lånet ikke vil blive benyttet til at tilbagebetale andre lån eller til refinansiering af eksisterende lån. Desuden vil Lånet ikke blive benyttet til at finansiere aktiviteter, som allerede er udført på datoen for Lånet. That the Entrepreneur employs fewer than 50 persons and that its annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million. That the Entrepreneur has been in existence for less than 5 years at the time of the Loan. That the Entrepreneur is not under collective insolvency proceedings at the date of the Loan. That the research and development costs of the Entrepreneur represent at least 15 pct. of its total operating costs in at least one of the three years preceding the granting of the Loan or, in the case of a start-up enterprise without any financial history, in the audit of its current fiscal period, as certified by an external auditor. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received grants, loans or equity from public (State) sources for more than a total of DKK [amount to be informed by Entrepreneur]. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received convertible loans, equity investments or equity based investments for more than a total of DKK 4,300,000 from others than the founders. That the Loan will not be used to repay other loans or for the refinancing of existing loans. Further, the Loan will not be used to finance activities which have already been carried out at the date of the Loan. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Foundations and tort law. Professor, ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Faculty of Law, University of Copenhagen, rasmus@jur.ku.dk1

Foundations and tort law. Professor, ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Faculty of Law, University of Copenhagen, rasmus@jur.ku.dk1 Foundations and tort law Professor, ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Faculty of Law, University of Copenhagen, rasmus@jur.ku.dk1 The research questions; To what extent can a right in a foundation s bylaws

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 274 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 274 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 274 Offentligt Udkast DEPARTEMENTET DSB Sølvgade 40 1349 København K Dato 14. april 2011 J. nr. Sagsbeh. LWI Lasse Winterberg Telefon 33 92 43 26 lwi@trm.dk Anmodning

Læs mere

Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt.

Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt. Statement by the Board of Directors pursuant to section 156(2)2 of the Danish Companies Act CVR No. 22 46 02 18 Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt. CVR nr. 22 46

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ( Selskabet ) afholder ordinær generalforsamling søndag den 29. november 2015 kl. 14:00 i Handelsbanken loungen på 1. sal i IBF Arena, Stadion Allé 2B,

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere