AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE"

Transkript

1 AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup CVR-nummer / no Vækstfonden VENTUREINVESTOR / VENTURE INVESTOR [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Ventureinvestoren / the Venture Investor 1. Baggrund og formål 2. Background and purpose Syndikeringslån ( Lånet ) ydes i forbindelse med og under forudsætning af gennemførelsen og indbetaling af en egenkapitalinvestering fra Ventureinvestoren i Iværksætteren på samme beløb som Lånet ( Mindsteinvestering ). Ventureinvestors egenkapitalinvestering skal ske ved kontant indbetaling, og kan ikke ske som indskud af aktiver eller konvertering af gæld. Ydelsen af et konvertibelt lån fra Ventureinvestoren vil også kunne kvalificere en egenkapitalinvestering i forhold til denne Aftale om Syndikeringslån ( Aftalen ), såfremt et sådan konvertibelt lån efterstilles Lånet, og såfremt Vækstfonden forudgående tilkendegiver, at det pågældende konvertible lån kan godkendes. The syndication loan (the Loan ) is granted in connection with and subject to the completion and contribution of an equity investment by the Venture Investor in the Entrepreneur amounting to the same amount as the Loan (the Minimum Investment ). The equity investment by the Venture Investor shall be made in cash, and may not take place as contribution in kind or conversion of debt. The provision of a convertible loan from the Venture Investor may also qualify an equity investment with respect to this Syndication Loan Note, (the Note ) provided that the convertible loan is subordinated to the Loan and that Vækstfonden gives its specific, prior approval to the convertible loan in question. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

2 Op til 50 pct. af Mindsteinvesteringen kan investeres af andre investorer end Ventureinvestoren, men det er en betingelse, at Ventureinvestor deltager i hver tranche med minimum 50 pct. af den del af Mindsteinvesteringen, der indskydes i den enkelte tranche. Up to 50 pct. of the Minimum investment may be invested by other investors than the Venture Investor provided, however, that the Venture Investor shall contribute at least 50 pct. of the share of the Minimum investment that is invested in each of the tranches. Lånet ydes i henhold til artikel 22 i Kommissionens Forordning (EF) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (generel gruppefritagelsesordning). The Loan is granted in accordance with article 22 of the Commission Regulation (EC) No 651/2014 of 17 June 2014 (General block exemption Regulation). Ved sin underskrift af Aftalen bekræfter Iværksætteren indholdet af den som Bilag 1 vedhæftede erklæring. By signing this Note the Entrepreneur confirms the content of the statement attached as Appendix Lånet 2. The Loan Lånet andrager DKK [beløb mellem DKK og (maks. EUR )] (skriv danske kroner [beløb] 00/100) ( Lånet ). The Loan amounts to DKK [amount between DKK 2,000,000 and 7,450,000 (max EUR 1,000,000)] (say Danish kroner [amount] 00/100) (the Loan ). Lånet er opdelt i to trancher. Første tranche er på DKK [beløb på minimum DKK ], mens anden tranche er på DKK [beløb, der bringer samlet lån op på min. DKK ]. Anden tranche forudsætter, at første tranche er blevet udbetalt, og at Ventureinvestoren senest 12 måneder fra datoen for udbetalingen af første tranche har givet skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Ventureinvestoren anser betingelserne for anden tranche for opfyldt. Fristen på 12 måneder fra udbetaling af første tranche kan forlænges op til i alt 24 måneder, hvis der er indgået skriftlig aftale mellem Vækstfonden og Ventureinvestoren om en sådan forlængelse. The Loan is divided in two tranches. The first tranche amounts to DKK [amount of at least DKK 1,000,000] whereas second tranche amounts to [amount ensuring total loan of at least DKK 2,000,000]. The second tranche is conditional upon the first tranche having been released and upon the Venture Investor having submitted a written statement to Vækstfonden no later than 12 months from the date of the release of the first tranche confirming that the Venture Investor deems the conditions for the second tranche fulfilled. The time limit of 12 months from release of the first tranche may be extended up to a total of 24 months, provided, however, that such extension has been agreed upon in writing between Vækstfonden and the Venture Investor. De følgende bestemmelser i Aftalen skal gælde for både første og anden tranche, dog med de fornødne tilpasninger, herunder: The following terms in this Note shall apply to both first and second tranche however with the necessary modifications, including: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

3 I afsnit 3 om betingelser for udbetaling af Lånet skal den angivne gyldighedsperiode på 15 arbejdsdage for så vidt angår anden tranche regnes fra datoen for ovennævnte skriftlige meddelelse fra Ventureinvestoren (og ikke fra Vækstfondens underskrift af Aftalen). In clause 3 regarding conditions for release of the Loan the 15 working days validity period shall with regard to the second tranche be calculated from the date of the abovementioned written statement from the Venture Investor (and not from the date of Vækstfonden s signature of this Note). I afsnit 4 om stiftelsesprovision skal stiftelsesprovisionen beregnes af hver enkelt tranche. Clause 4 regarding establishment costs shall apply to each, individual tranche. 3. Betingelser for udbetaling af Lånet 3. Conditions for release of the Loan Det er en betingelse for Vækstfondens udbetaling af Lånet til Iværksætteren, at Vækstfonden senest 15 arbejdsdage fra Vækstfondens underskrift af Aftalen modtager dokumentation for, (i) at Minimumsinvesteringen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ( Dokumentation for Registrering ), og (ii) at Minimumsinvesteringen er gennemført på vilkår, som svarer til det oplyste i Ventureinvestorens Loan Request Notice (sidstnævnte vedlægges Aftalen som Bilag 2). It is a condition for the release of the loan to the Entrepreneur that Vækstfonden no later than 15 working days from the date of Vækstfonden s signature of this Note has received documentation (i) of the registration with the Danish Commerce and Companies Agency (the Registration Documentation ) of the Minimum Investment and (ii) that the Minimum Investment has been carried out in accordance with the terms set out in the Venture Investor s Loan Request Notice (the latter is attached to this Note as Appendix 2). Hvis Dokumentation for Registrering leveres til Vækstfonden i rette tid, udbetaler Vækstfonden Lånet til Iværksætteren senest 10 arbejdsdage fra datoen for Vækstfondens modtagelse af Dokumentation for Registrering. If the Registration Documentation is submitted to Vækstfonden in due time Vækstfonden undertakes to pay out the Loan to the Entrepreneur within 10 working days from receipt of the Registration Documentation. Hvis Dokumentation for Registrering ikke leveres til Vækstfonden i rette tid, bortfalder Vækstfondens forpligtelse til at udbetale Lånet uden yderligere varsel. If the Registration Documentation is not submitted to Vækstfonden in due time, Vækstfonden s obligation to pay out the Loan shall automatically lapse with no further notice. 4. Stiftelsesprovision 4. Establishment costs Iværksætteren skal betale en stiftelsesprovision på 1 pct. af Lånet. Stiftelsesprovisionen udgør DKK [beløb]. The Entrepreneur shall pay establishment costs of 1 pct. of the Loan. The establishment costs amount to DKK [amount]. Stiftelsesprovisionen betales ved, at Vækstfonden ved udbetalingen af Lånet tilbageholder stiftelsesprovisionen. When paying out the Loan Vækstfonden will retain the establishment costs. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

4 5. Renter 5. Interest Fra udbetalingsdagen til Forfaldsdatoen forrentes Lånet med en årlig rente på 12 pct. Der beregnes renters rente. From the day of payment till the due date the Loan carries an annual compounded interest rate of 12 pct. Nævnte rentesats nedsættes til 8 pct., når og såfremt Iværksætteren påbegynder og overholder en annuitetstilbagebetalingsordning med en løbetid på maks. 4 år, jf. afsnit 6 om forfaldsdag og tilbagebetaling. Hvis sådan annuitetstilbagebetalingsordning på et tidspunkt ikke længere overholdes, fastsættes renten igen til 12 pct. fra og med tidspunktet fra misligholdelsen af ordningen. Renten kan ikke igen nedsættes til 8 pct., medmindre dette aftales skriftligt med Vækstfonden. The said interest rate is reduced to 8 pct. when and if the Entrepreneur starts and complies with the annuity repayment scheme running for a period of no more than 4 years, cf. clause 6 below regarding due date and repayment. If at any point in time the said annuity repayment scheme is no longer complied with, the interest rate shall be reset to 12 pct. again as of the date of breach of the scheme. Hereafter the interest rate cannot be reduced to 8 pct. again unless agreed with Vækstfonden in writing. Renten beregnes og tilskrives den til enhver tid tilbageværende Gæld årligt hver 1. januar bagud beregnet for det faktiske antal forløbne dage og på basis af et 365-/366-dages-år (Faktisk/Faktisk). The interest on the Loan is calculated and added to any outstanding Loan amount annually on 1 January in arrears based on the actual number of days passed and a year of 365/366 days (Actual/Actual). Bortset fra den situation, hvor en annuitetstilbagebetalingsordning løber, er Iværksætteren ikke forpligtet til at betale renter løbende, idet renten først forfalder til betaling samtidig med Lånet. Lånet med påløbne renter kaldes herefter samlet for Gælden. Except if an annuity repayment scheme is running, the Entrepreneur shall not be obliged to make any interest payments until the Loan is due for full and final payment. The Loan with accrued interest is hereinafter referred to as the Debt. 6. Forfaldsdag og tilbagebetaling 6. Due date and repayment Gælden forfalder til fuld og endelig indfrielse 8 år fra datoen for Aftalen ( Forfaldsdatoen ). The Debt is due for full and final payment on 8 years from this Note (the Due Date ). Iværksætteren er ikke forpligtet til at afdrage på Gælden før Forfaldsdatoen, men er berettiget til når som helst at indfri Gælden helt eller delvist. The Entrepreneur shall not be obliged to make any repayments of the Debt prior to the Due Date, but may at any point in time repay the Debt in part or in full. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

5 Iværksætteren kan endvidere når som helst dog med mindst 10 arbejdsdages varsel til udløbet af en kalendermåned give skriftlig meddelelse til Vækstfonden om, at Iværksætteren påbegynder en struktureret annuitetstilbagebetalingsordning til afvikling af Gælden med kvartalsvise betalinger over en periode på højst 4 år. Baseret på en sådan meddelelse vil Vækstfonden udarbejde og sende til Iværksætteren en oversigt over Gælden og de kvartalsvise annuitetsbetalinger påkrævet til fuld og endelig indfrielse af Gælden. Betalingerne skal forfalde hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis ovenstående betingelser opfyldes, nedsættes renten til 8 pct. med virkning fra annuitetstilbagebetalingsordningens første afdrag. Renten på 8 pct. forudsætter, at annuitetstilbagebetalingsordningen fuldt ud overholdes, jf. afsnittet om renter ovenfor. Further, the Entrepreneur may at any point in time however with at least a 10 working days notice to the end of a calendar month by written notice to Vækstfonden, initiate a structured annuity repayment scheme for repayment of the Debt in form of quarterly payments over a period of maximum 4 years. Based on such notice, Vækstfonden will prepare and send to the Entrepreneur an overview of the Debt and the quarterly annuity payments for the full and final repayment of the Debt. The payments shall be made every 1 January, 1 April, 1 July and 1 October. If the above conditions are met then the interest rate shall be reduced to 8 pct. with effect from the first installment of the annuity repayment scheme. The 8 pct. interest rate is subject to full compliance with the annuity repayment scheme; cf. the above clause regarding interest rates. Betaling af Lånet og rentebetalinger opkræves via PBS eller på anden vis efter Vækstfondens instruks til Iværksætteren. Payment of the Loan and interest shall be made via Danish PBS (Direct Debit Service) or by other means upon Vækstfonden s instruction to Entrepreneur. Hvis Iværksætteren ikke fuldt og endeligt har afviklet Gælden på Forfaldsdatoen, tilskrives den resterende Gæld morarente med en rentesats på 15 pct. p.a. (med renters rente) fra Forfaldsdatoen, og indtil betaling sker. If the Entrepreneur fails to make full and final repayment of the Debt on the Due Date, the outstanding Debt shall carry a default compounded interest rate of 15 pct. per annum from the Due Date and until repayment. 7. Forbud mod udlodninger 7. Restriction on dividends Iværksætteren er ikke berettiget til at udbetale udbytte eller på anden vis foretage udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser. The Entrepreneur is not entitled to pay out dividends or by other ways distribute proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases). 8. Rapportering 8. Reporting Iværksætteren er forpligtet til løbende at rapportere til Vækstfonden og Ventureinvestor. Rapportering skal til ske på de datoer og i det format, som er angivet i det til denne Aftale vedhæftede Bilag 3. The Entrepreneur is obliged to submit reports to Vækstfonden and Venture Investor on an ongoing basis. The reports shall be submitted by the dates and in the format stipulated in Appendix 3 to this Note. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

6 9. Misligholdelse 9. Breach I tilfælde af Iværksætterens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen er Vækstfonden berettiget til at opsige Aftalen og til at forlange øjeblikkelig indfrielse af Gælden, inkl. renter og eventuelle morarenter, uden varsel til Iværksætteren. In the event that the Entrepreneur is in material breach of this Note, Vækstfonden may terminate the Note and demand immediate repayment of the Debt, including accrued interest and any default interest, without notice to the Entrepreneur. Ved væsentlig misligholdelse forstås, at Iværksætteren: It shall be deemed a material breach if the Entrepreneur: (i) ikke betaler afdrag, renter eller andre skyldige beløb til tiden og ikke gør dette efter skriftlig rykker med min. 10 arbejdsdages betalingsfrist (ii) ikke overholder den som Bilag 1 vedhæftede erklæring eller afgiver vildledende eller urigtige oplysninger af betydning for låneforholdet (iii) udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant (iv) standser sine betalinger, erklæres konkurs, anmoder om akkord eller træder i likvidation (v) ikke anvender Lånet som forudsat i denne aftale (vi) udbetaler udbytte eller på anden vis foretager udlodninger til Iværksætterens ejere, herunder ved kapitalnedsættelser (vii) ikke rapporterer fyldestgørende til Vækstfonden til tiden og ikke gør dette senest 10 arbejdsdage efter skriftlig rykker (viii) i øvrigt væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. (i) does not in due time pay instalments, interest or other outstanding amounts after having received a written reminder and at least 10 working days payment respite, (ii) does not comply with the statement attached as Appendix 1 or submits misleading or wrongful information of relevance for the Loan, (iii) is subject to legal proceedings by recovery of debts, by levying of execution and subsequent sale, levy attachment or possession is taken of mortgaged property, (iv) suspends payments, goes into bankruptcy or request for composition or initiates liquidation proceedings, (v) uses the Loan in another way than presupposed in this agreement, (vi) pays out dividends or by other ways distributes proceeds to its owners (including but not limited to capital decreases), (vii) does not in due time submit full reporting to Vækstfonden having received a written reminder and at least 10 working days respite, or (viii) otherwise materially breaches the obligations pursuant to this Note. 10. Uopsigelighed for Vækstfonden 10. Irredeemable for Vækstfonden Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side, bortset fra i tilfælde af misligholdelse, jf. ovenfor. The Loan is irredeemable for Vækstfonden except in the event of a material breach, cf. above. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

7 11. Overdragelse 11. Assignment Iværksætteren er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Vækstfondens forudgående skriftlige samtykke. The Entrepreneur is not entitled to assign any rights or obligations pursuant to this Note without prior written consent from Vækstfonden. Vækstfonden er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Iværksætterens forudgående samtykke. Vækstfonden is at any given time entitled to assign in full or in part any rights and obligations pursuant to the Note without prior consent from Vækstfonden. Iværksætteren er bekendt med, at Ventureinvestoren har indgået en aftale med Vækstfonden om at kunne købe Lånet fra Vækstfonden, når og såfremt Ventureinvestoren måtte ønske dette. The Entrepreneur is aware that the Venture Investor has entered into an agreement with Vækstfonden with an option to buy the Loan from Vækstfonden if and when the Venture Investor deems it useful. 12. Tvangsfuldbyrdelse 12. Enforcement Denne Aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens 478, stk.1, nr. 5. This Note may serve as legal basis of enforcement without judgment pursuant to section 478 (1)(5) of the Danish Administration of Justice Act. 13. Lovvalg og værneting 13. Governing law & venue Lånet er underlagt dansk ret (bortset fra regler om lovvalg) med de danske domstole som kompetente domstole. The Loan is to be governed by and construed in accordance with Danish law (except from rules of choice of law) with the Danish courts as competent courts. Dato/date: På vegne af Vækstfonden / for and on behalf of Vækstfonden: På vegne af Iværksætteren / for and on behalf of the Entrepreneur: Tiltrådt af Ventureinvestoren / adhered to by the Venture Investor: STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

8 STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

9 BILAG 1 / APPENDIX 1 Iværksætteren erklærer: The Entrepreneur confirms: At Iværksætteren beskæftiger færre end 50 personer, og dens årlige omsætning og/eller samlede årlige balance ikke overstiger EUR 10 mio. At Iværksætteren har eksisteret i mindre end 5 år på tidspunktet for Lånet. At Iværksætteren ikke er insolvent på datoen for Lånet eller under nogen form for insolvensretlig proces. At Iværksætterens udgifter til forskning og udvikling udgør mindst 15 pct. af virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for ydelsen af Lånet eller i tilfælde af en nystartet virksomhed uden forudgående afsluttede regnskaber, i revisionen af det indeværende regnskabsår, som attesteret af en ekstern revisor. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget tilskud, lån eller egenkapital fra offentlige (statslige) kilder for mere end samlet DKK [beløb, som skal oplyses af Iværksætteren]. At Iværksætteren på tro og love oplyser ikke tidligere at have modtaget konvertible lån, egenkapitalinvesteringer eller investeringer med egenkapitallignende instrumenter for mere end samlet DKK fra andre end stifterne. At Lånet ikke vil blive benyttet til at tilbagebetale andre lån eller til refinansiering af eksisterende lån. Desuden vil Lånet ikke blive benyttet til at finansiere aktiviteter, som allerede er udført på datoen for Lånet. That the Entrepreneur employs fewer than 50 persons and that its annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million. That the Entrepreneur has been in existence for less than 5 years at the time of the Loan. That the Entrepreneur is not under collective insolvency proceedings at the date of the Loan. That the research and development costs of the Entrepreneur represent at least 15 pct. of its total operating costs in at least one of the three years preceding the granting of the Loan or, in the case of a start-up enterprise without any financial history, in the audit of its current fiscal period, as certified by an external auditor. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received grants, loans or equity from public (State) sources for more than a total of DKK [amount to be informed by Entrepreneur]. That the Entrepreneur declares (in Danish på tro og love ) not previously to have received convertible loans, equity investments or equity based investments for more than a total of DKK 4,300,000 from others than the founders. That the Loan will not be used to repay other loans or for the refinancing of existing loans. Further, the Loan will not be used to finance activities which have already been carried out at the date of the Loan. STANDARDAFTALE / STANDARD AGREEMENT, 12 FEBRUARY

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011 NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001030822.4

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA.

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. NORSK TILLITSMANN ASA www. i: rus fee. no Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO001 033994.8

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere