Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne"

Transkript

1 Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Selvbærende landbrugserhverv Fungere på markedsvilkår Beskytte miljø og natur Levere grøn energi

2 Disposition Grøn vækst plan 1. Ejerkrav og øvre grænser forsvinder 2. Kvælstof udvaskning 3. Ammoniak reduktion i stalde 4. Grøn energi Hvilke muligheder har den jordløse eller jordtunge producent for at udvide produktionen? Hvilke muligheder giver biogasanlæg

3 Grøn vækst: Aftalegrundlag: Grøn Vækst: Aftale mellem V, K og DF, mens R også indgår i forligskredsen om miljøgodkendelsesordningen. For forhold vedr. miljøgodkendelse skal der opnås forlig med R Landbrugslov i høring (pr ) Ingen øvre grænse for antal DE pr. bedrift Afskaffelse af arealkrav (harmonikrav fastholdes) Ingen øvre grænse for antal hektar en landmand må eje Særkrav til miljø- og dyrevelfærdsområdet foreslås ophævet Landmand: Eje min. 10 pct. af kapital / bestemmende indflydelse

4 Grøn vækst kvælstof Kvælstofregulering: t lavere N udvaskning til vandmiljø (> t N-gødning) Omsættelige kvælstofkvoter? (2012) inklusiv målrettet indsats Evt. indtægter tilbageføres til erhvervet via jordskatter Omfang (målrettet tiltag) ha: 10 m zone langs søer/vandløb; km (kompensation) ha vådområder og ha ådale ekstensive drevet (tilskud) ha ekstra efterafgrøde Kvælstofeffekt: tons N omsættelig kvælstofkvote ( t N-gødning) tons N 10 m randzone, vådområde, ådale og efterafgrøde tons N natur- og byudv., forbudsperiode jordbearbejdning

5 Grøn vækst ammoniak Ammoniak: Nye stalde med slagtesvin, søer og malkekøer Skærpelse fra de nuværende 25 pct. til 30 pct. fra 2011 Beregningsgrundlag er normtal 2005 Ny viden inddrages (12/11 % slagtesvin, 10/6 % smågrise) Reduceret NH 3 -fordampning ifølge IT-ansøgningssystemet (25-50 pct. fast gulv, kg) Foderforbrug, FEsv/kg tv. 2, g råprotein/fesv 4,8 % 153 g råprotein/fesv 10,9 % 147 g råprotein/fesv 19,9 % 141,5 g råprotein/fesv 28,3 % Det generelle emissionsniveau vil blive overrullet af BAT-krav Løsning: Udvikling af omkostningseffektive systemer til ammoniakreduktion

6 Grøn vækst grøn energi Grøn energi 50 pct. af husdyrgødning (biogas): Fremme fysisk placering af biogasanlæg Drejebog for effektiv indpasning af biogas / biogas rejsehold Igangsætningspulje: 85 mio. kr. årlig ( ) Anlægstilskud på 20 pct. af investeringen 20 pct. egenfinansiering og 60 pct. kommunegaranteret lån Økologi - igangsætningspulje: 15 mio. kr. årlig ( ) Tilskudsmæssig ligestilling af kraftvarme og naturgasnet Tilskudsordning: 32 mio. kr. til flerårige afgrøder Bedre rammer for afbrænding af husdyrgødning

7 Grøn vækst: Erstatningsfri regulering Efterafgrøder ( ha) Ingen vintergrønne marker ( ha flere efterafgrøder) Teknisk ændring af normfastsættelsessystemet (tab: 10 kr./kg N) Ingen jordbearbejdning før forårssåede afgrøder Forbud mod pløjning af fodergræsmark juni-februar Indberetning af sprøjtejournaler Brugerbetalt sprøjteeftersyn Ammoniak skærpede vilkår, fuld implementering (256 kr./de) Ca. 500 bedrifter rammes af skærpelse vedr. Natura 2000 I alt Grøn vækst: Kompenserende tiltag L&F 133 mio. kr. 54 mio. kr. 73 mio. kr. 2 mio. kr. 18 mio. kr. 84 mio. kr. 10 mio. kr. 468 mio. kr. 842 mio. kr. L&F 10 m randzone, langs søer og vandløb (7.300 km, ha) (75 mio. kr.) ha vådområder (71 mio. kr.) Udtagning af ha ådale Reduceret vedlagehold af vandløb (driftstab på å-nære arealer) I alt (20 mio. kr.) (83 mio. kr.) 249 mio. kr. Omlægning af N-regulering ( ton N ud af rodzone) Reduceret brug af pesticider? mio. kr.?-750 mio. kr.

8 Dyreenhed nyt beregningsgrundlag: (på basis af normtal 2008/2009) Gammel Antal/DE Nyt grundlag Antal/DE % mindre jord Slagtesvin kg 32,5 36 9,7 Smågrise 7,3-32 kg ,0 Søer med grise til 7,3 kg 4,3 4,3 0 De fleste kan reducere deres harmoniareal Særlige vilkår om udbringes areal i en miljøgodkendelse: Eksempelvis et fosforloft Vilkår om efterafgrøde i henhold til nitratklasserne

9 Fulde stalde - Eks. med effektivitetsfremgang * stipladser kg Daglig tilvækst Dage/ svin Tomdage pr. år Antal dyr pr. år Antal DE kg N ab lager Kg P g 90 dg 0 dage kg kg g 80 dg 40 dage kg kg 2010, korrigeret 896 g 80 dg 8 dage kg kg * Vægtinterval kg, 103 DE i 2002, effektivitetsfremgang på 1,5 % pr. år (i alt 12 %) Efter 8 år: 302 flere svin med samme antal DE (samme vægtinterval) En miljømæssige fremgang på ca. 1 pct. gør, at der årligt kan produceres godt flere slagtesvin i allerede etablerede stalde Samlet er der: uændret lugt (maksimalt samme kg dyr på stald) uændret kg N ab lager uændret NH 3 fordampning (konstant mængde N) væsentlig lavere fosfor udledning færre transporter (optimering af transportsystem)

10 DMU rapport nr. 625: Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandrammedirektiv Gennemsnitlig udvaskning 2003 Gyllerelateret udvaskning Sædskifterelateret udvaskning Naturgiven udvaskning Klima Jordtype Merudvaskning svinegylle (kg N/ha per DE) Beregnet med tidshorisont på 50 år 61 kg N/ha 4 kg N/ha 45 kg N/ha 12 kg N/ha Merudvaskning kvæggylle (kg N/ha per DE) Nedbørsrigt JB3 5,8 7,6 Do. JB6 4,4 5,6 Nedbørsfattigt JB3 4,8 7,5 Do. JB6 2,2 4,7

11 Omkostning i pipeline for Dansk Svineproduktion Salmonella handlingsplan (1,67 kr./slagtesvin) Skuldersår (program) Smertehåndtering ved kastration (2 kr./gris) Ophør af kastration Nye brandkrav (1.000 m 2 /brandcelle 1,15 kr./prod. gris) Løsgående diegivende søer (20 kr./gris) Løbeafdeling: Løsdrift fra frav. til 4 uger e. frav. (11 kr./gris) BAT krav (5-x kr./produceret gris ved fuld implementering) Grøn Vækst, skærpede vilkår vedr. ammoniak og Natura 2000 Grøn Vækst: 1 pct. fald i korns proteinindhold Liberalisering af landbrugslov I alt Årlig omk. 33 mio. kr. 15 mio. kr. 26 mio. kr. xxx mio. kr. 23 mio. kr. 530 mio. kr. 297 mio. Kr. 100-xxx mio. kr. 15 mio. kr. 25 mio. kr. xxx mio. kr. 925-xxx mio. kr. Omkostning i pipeline: Minimum kr. pr. produceret gris Miljø udgør kun ca. 10 kr/produceret gris

12 Vores landmænd i et husdyrtæt område Scenarie forudsætninger Gylleseparering = Væske fraktioner og fiberfraktioner, regler etc. Værdifastsætning svinegylle og fraktioner Økonomi i gylleseparering

13 % andel af N ifiberen, ved 120 kg N/væske Gylleseparering Fiber og væskefraktion 120 kg N reglen kan bruges sålænge der mindst er 40 kg N/DE i fiberfraktionen Gælder kun for svinegylle ikke for kvæggylle Areal beregning 40% % N i fiber for at opnå 120 kg N/DE i væske Nifiber = ((40-(1/3)*kgN/DE))/kgN/DE)*1,5 35% 36% 30% 25% 30% 25% % N i fiber for at opnå 120 kg N/DE i væske 20% 21% 15% 17% 13% 10% 5% 10% 7% 0% 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 Kg N/DE

14 Scenarie Landmand A Landmand B DE gammel 250,0 250 Prod. svin 8125, Harmoniareal 178,6 178,6 Egen jord 178,6 44,6 Landmand A Landmand B DE NY Ønsket DE pga udvidelse Harmoniareal Behov for at finde harmoniarel KG N i husdyrgødningen N i fiberfraktion 27% 27% Harmoniareal væske Gylle aftale nærområde

15 Gødningsværdi i kr/ha Gødning rågylle eller væske Værdi kunstgødning Værdi husdyrgødningen Rågylle Kemira 812 P, svin Samson Bimatech GSA 60 Skruepresser, Kemira Decanter, GEA Stationær Staring Agrounit GSA Tromle separator

16 Gødningsværdi i kr/ha Gødning med fiber Værdi kunstgødning, kr/ha 600 Værdi husdyrgødningen, kr/ha Kemira 812 P, svin Samson Bimatech GSA 60 Skruepresser, Kemira Decanter, GEA Stationær Staring Agrounit GSA Tromle separator

17 Rågylle Kemira 812 P, svin Samson Bimatech GSA 60 Skruepresser, Kemira Decanter, GEA Stationær Staring Agrounit GSA Tromle separator Styk omkostning pr. ton separeret 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Andre variable omkostninger Vedligehold og sliddele Elforbrug, kr ton Polymer, kr/ton Arbejdsløn, kr/ton

18 Kapital omkostning pr. ton separeret Kapacitetsomkostninger i kr pr. ton gylleseperator alene 10 års afskrivningstid, 6 % pa kr 35 kr 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 10 Kemira 812 P, svin Samson Bimatech GSA 60 Skruepresser, Kemira Decanter, GEA Stationær Staring Agrounit GSA Tromle separator kr 5 kr DE, pr. ton 500 DE, pr. ton 1000 DE, pr. ton

19 Økonomisk resultat i forhold til rågylle Økonomi når væskefraktionen beholdes Næringsstofværdi, N, kr./kg : 5, Kemira 812 P, svin Samson Bimatech GSA Skruepresser, 65Kemira 75 Decanter, GEA Stationær Staring Agrounit GSA Tromle separator Antal km til fjern harmoniarealer

20 Økonomi gylleseparering Der sker ingen samlet værdiforøgning ved gylleseparering Harmoniareal er uændret Hvis rågylle foræres bort i gylleaftaler, er der penge i at flytte N over på egne marker Ellers kan omkostninger ved GS kun dækkes via sparede transportomkostninger! Meget følsom over for prisfastsætning af N-prisen i investeringskalkulen

21 Biogas i husdyrgødningsbaserede anlæg Hvordan er rammebetingelserne dvs. den økonomiske støtte. Hvor meget skal landmændene selv bidrage med! Valg af miljøteknologi kan påvirke ens afsætningsmuligheder

22 Forventet energi fordeling Biogas anlæg. % andel Biogasanlægget ink. el produktion Procesvarme 16,7% El produktion biogasanlæg 11,1% Gassalg i procent af gasudbytte 72,1% Kraft varmeværket Elvirkningsgrad 40% Varmevirkningsgrad 50% Salgsprocent varme 80% El kraftvarmeværk (naturgas+biogas) 29% Salg varme 29% Forudsætning: 21 kubikmeter metan/ton biomasse

23 Salgsindtægt per gas output. Salgspris Nm3Salgspris Metanm3 PSO tilskud el+naturgas 2,57 2,32 Varmeafgift 0,90 0,81 Fritagelse for CO2 afgift 0,28 0,25 Pris pr. kubikmeter naturgas 1,65 1,49 Værdi pr. m3 5,40 4,88 Tilslutningsomkostninger -0,09-0,08 Rabat givet til lokalt kraftvarmeværk -0,51-0,46 Indtægt pr. solgt gas enhed til kraftevarme 4,80 4,34 Metangas brændværdi omregnes til Naturgas ved at gange metangas med 90,4 pct.

24 % andel Holdning! Små biogasanlæg får svært ved at afsætte varmen. Tilslutningsafgiften bliver dyrere end for store værker, hvis gassen forsøges solgt til lokalt kraftvarmeværk. Opgradering til naturgaskvalitet koster ca. 1,5 kr/nm 3 for små værker Tilskud til el produktion er kun en del af værdien i DK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,65 0,28 Pris pr. kubikmeter naturgas 0,90 Fritagelse for CO2 afgift Varmeafgift PSO tilskud el+naturgas 2, kubikmeter naturgasækvivalenter

25 Salgsindtægten? De lokale kraftvarme værker skal også have profit af at erstatte naturgas med biogas, ellers er der ikke noget lokkemiddel! Aftalen bør handles på plads inden etablering/udvidelse ellers så kraftvarmeværket for stærkt i forhandlinger! Vi giver her eksempelvis 0,51 kr/nm 3 i rabat Vores alternativ/trussel er dyrere. Fjernelse af CO2, tilsætning af propan, salg over naturgasnettet. Koster ca. 0,88 kr/nm 3

26 Etablering/udvidelse af biogasanlæg Igangsætningspulje: 85 mio. kr. årlig ( ) Anlægstilskud på 20 pct. af investeringen 20 pct. egenfinansiering og 60 pct. kommunegaranteret lån Elpris 2008 = 74,5 øre/kwh Pristalsreguleres med 60 % af nettoprisindeket årligt 2009 elafregningspris = 76,2 øre/kwh

27 Finansiering Finansiering Kommunefinansieret lån, rentesats 5% 5% 5% Rente på indskudt kapital 7% 7% 7% Investering Statstilskud i pct. 20% 20% 20% Kommunefinansieret 60% 60% 60% Landmandsfinansieret 20% 20% 20% Indskudt kapital Årlig annuitet renter/afdrag Økonomi Salgsindtægt

28 Forudsætning for økonomiberegning Ligelig fordeling af svin og kvæggylle målt på DE Det nærmeste opland levere rågylle, ca. 83 pct. af biomassen. Fiberfraktioner udgør den resterende mængde = 17 pct. DE fra fiberfraktioner udgør ca. 2/3 af alle DE i anlægget Slagtesvin besætninger og kvægbesætninger bruger en billig skruepresser (ca. 12 kr/ton gylle separeret) Sobesætninger bruger en decantercentrifuge (ca. 27 kr/ton gylle)

29 Årligt resultat i kr/biogasanlæg Ved en gaspris på 1,65 pr. NM ,7450 0,7700 0,7950 0,8200 0,8450 0,8700 0,8950 0, ton dag 550/ton dag 850/ton dag El afregningspris

30 Hvordan ser det ud pt! Økonomi/ton pr. dag Salgsindtægt Drift + vedligehold Transport Før separeringsomkostninger Efter afgasning seperationsomkostning Kapital omkostninger Rentabilitet PR DE som indgår i grundlaget for biogasanlægget

31 Omkostningsfordeling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 27% 25% 8% 9% 8% 25% 28% 29% 12% 16% 18% 24% 21% 19% Kapital omkostninger Efter afgasning seperationsomkostning Før separeringsomkostninger Transport Drift + vedligehold

32 0,745 0,770 0,795 0,820 0,845 0,870 0,895 0,920 Årligt resultat i kr/biogasanlæg Energistyrelse forventede naturgaspris (annuitet på ca. 10 år = 2,65 kr/nm3) Naturgaspris pr. kubikmeter: 2,65 kr/nm Ton Biomasse pr. dag: 300 Ton Biomasse pr. dag: 550 Ton Biomasse pr. dag: 800 El afregningspris

33 Biogasanlæg og DE Kg N Harmonia real DE kg N/DE Fiberfraktion ,7 58,32 72,0 Afgasset ,8 40, Biogasanlæg fjerner harmoniareal. 31 % af harmoniarealet til fiberfraktionen forsvinder via afgasning. Af det samlede oprindelige harmoniareal forsvinder dog kun 13,5 pct. Hvis biogasanlægget separer efter afgasning og får denne fíberfraktion afbrændt fås en samlet reduktion på 27 pct. Direkte afbrænding af fiberfraktion uden om biogasanlæg = reduktion på 42 pct. af harmoniarealet

34 Hvor står vi henne med Biogasanlæg Der kan årligt i 3 år udvides med ca. 4 store anlæg a 800 Tons/dag. Så er statsstøtten opbrugt Nye forhandlinger venter Grøn vækst = 50 pct. af al husdyrgødning skal afgasse på sigt (Det udlægges som en sejr i LF) Trusler om afgift på ikke afgasset gylle

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

BIO t e c h n o l o g y a / s

BIO t e c h n o l o g y a / s BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger i Månegrisprojektet Version 3.0 Af Mogens Lund,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere